32001R1808Úradný vestník L 250 , 19/09/2001 S. 0001 - 0043


Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001

z 30. augusta 2001,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1579/2001 [2], najmä na jeho článok 19 ods. 1, 2 a 4,

keďže:

(1) Na vykonávanie nariadenia (ES) č. 338/97 a na zabezpečenie plného súladu s ustanoveniami Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (ďalej len "dohovor") sú potrebné ustanovenia.

(2) Na zabezpečenie jednotného vykonávania nariadenia (ES) č. 338/97 je potrebné ustanoviť podrobné podmienky a kritériá pre posudzovanie žiadostí o povolenia a potvrdenia a pre vydávanie, platnosť a používanie takýchto dokladov. Preto je potrebné ustanoviť vzory, ktorým takéto formuláre musia zodpovedať.

(3) Ďalej je potrebné ustanoviť podrobné ustanovenia týkajúce sa podmienok a kritérií pre zaobchádzanie s exemplármi živočíšnych druhov narodenými a odchovanými v zajatí a s exemplármi rastlinných druhov umelo vypestovanými, s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odchýlok, ktoré sa na tieto exempláre vzťahujú.

(4) Výnimky pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru a ktoré sú ustanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 si vyžadujú, aby boli špecifikované ustanovenia na zabezpečenie súladu s článkom VII ods. 3 dohovoru.

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie všeobecných odchýlok zo zákazov týkajúcich sa vnútorného obchodu, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97, je potrebné ustanoviť podmienky a kritéria vzhľadom na ich definície.

(6) Je potrebné zaviesť postupy pre označovanie určitých exemplárov druhov, s cieľom uľahčiť ich identifikáciu a zabezpečiť vynútiteľnosť dodržiavania ustanovení nariadenia (ES) č. 338/97.

(7) Je potrebné prijať ustanovenia týkajúce sa obsahu, formy a predkladania pravidelných správ ustanovených v nariadení (ES) č. 338/97.

(8) Pre potreby budúcich zmien a doplnkov príloh nariadenia (ES) č. 338/97 musia byť zvážené všetky príslušné informácie, najmä o biologickom a obchodnom statuse druhov, o ich použití a o spôsoboch kontrolovania obchodu.

(9) Nariadenie Komisie (ES) č. 939/97 z 26. mája 1997 ustanovujúce podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1006/98 [4], bolo niekoľkokrát podstatne zmenené a doplnené; keďže je potrebné urobiť ďalšie zmeny a doplnky, v záujme zrozumiteľnosti by bolo potrebné ho zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(10) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

DEFINÍCIE A FORMULÁRE

Článok 1

Na účely tohto nariadenia a pre doplnenie definícií článku 2 nariadenia (ES) č. 338/97:

a) "dátum nadobudnutia" znamená dátum, kedy bol exemplár nadobudnutý z voľnej prírody, narodený v zajatí alebo umelo vypestovaný;

b) "potomstvo prvej generácie (F1)" znamená exempláre získané v kontrolovanom prostredí od rodičov, z ktorých aspoň jeden bol splodený vo voľnej prírode alebo odobratý z voľnej prírody;

c) "potomstvo druhej generácie (F2)" a "potomstvo ďalších generácií (F3, F4 atď.)" znamená exempláre získané v kontrolovanom prostredí od rodičov, ktorí boli taktiež získaní v kontrolovanom prostredí;

d) "chovné rodičovské páry" znamenajú všetky živočíchy chovného zariadenia, ktoré sa používajú na reprodukciu;

e) "kontrolované prostredie" znamená prostredie, ktoré je upravené na účely reprodukcie živočíchov určitých druhov, ktoré má hranice zabraňujúce tomu, aby sa živočíchy, vajíčka alebo pohlavné bunky určitých druhov dostali do kontrolovaného prostredia alebo ho opustili a má všeobecné charakteristiky, ktoré môžu okrem iného zahŕňať umelé prístrešky, odstraňovanie odpadu, zdravotnícku starostlivosť, ochranu pred predátormi a umelé podávanie potravy;

f) "osoba s bežným bydliskom v spoločenstve" znamená osobu, ktorá žije v spoločenstve minimálne 185 dní v každom kalendárnom roku kvôli pracovnoprávnym vzťahom, alebo v prípade osoby, ktorá nemá žiadny pracovnoprávny vzťah, kvôli osobným väzbám, ktoré svedčia o úzkom vzťahu medzi touto osobou a miestom, kde žije.

Článok 2

1. Formuláre, na ktorých sú vydávané povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz a žiadosti pre vydanie týchto dokladov musia byť v súlade so vzormi uvedenými v prílohe I, s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne použitie.

2. Formuláre, na ktorých sú vydávané oznámenia o dovoze, musia byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II, s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne použitie. Môže v nich byť uvedené aj poradové číslo.

3. Formuláre, na ktorých sa vystavujú potvrdenia uvedené v článku 10 nariadenia (ES) č. 338/97 a žiadosti o vydanie týchto potvrdení, musia byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne použitie. Členské štáty však môžu ustanoviť, že v kolónkach 18 a 19 stačí namiesto vopred vytlačeného textu uviesť len príslušné potvrdenie a/alebo oprávnenie.

4. Formulár štítku uvedeného v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 musí byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV.

Článok 3

1. Papier používaný na tlač formulárov uvedených v článku 2 nesmie obsahovať drevovinu a musí byť upravený na účely písania a vážiť minimálne 55 g/m2.

2. Formuláre uvedené v článku 2 ods. 1, 2 a 3 musia mať rozmery 210 × 297 mm (A4) s maximálnou toleranciou plus 8 mm a mínus 18 mm dĺžky.

3. Papier na formuláre uvedené v článku 2 ods. 1 musí byť:

a) biely pre formulár 1, originál, s gilošovým vzorom na pozadí, na prednej strane vytlačeným v sivej farbe, aby bolo možné odhaliť akékoľvek falšovanie, či už mechanickým alebo chemickým spôsobom;

b) žltý pre formulár 2, kópia pre držiteľa;

c) bledozelený pre formulár 3, kópia pre krajinu vývozu alebo opätovného vývozu v prípade povolenia na dovoz, alebo kópia, ktorú má colný úrad vrátiť vydávajúcemu orgánu v prípade povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz;

d) ružový pre formulár 4, kópia pre vydávajúci orgán;

e) biely pre formulár 5, žiadosť.

4. Papier pre formuláre uvedené v článku 2 ods. 2 musí byť:

a) biely pre formulár 1, originál;

b) žltý pre formulár 2, kópia pre dovozcu;

5. Papier pre formuláre uvedené v článku 2 ods. 3 musí byť:

a) žltý pre formulár 1, originál, s gilošovým vzorom na pozadí, na prednej strane vytlačeným v sivej farbe, aby bolo možné odhaliť akékoľvek falšovanie, či už mechanickým alebo chemickým spôsobom;

b) ružový pre formulár 2, kópia pre vydávajúci orgán;

c) biely pre formulár 3, žiadosť.

6. Papier na štítky uvedené v článku 2 ods. 4 musí byť biely.

7. Formuláre uvedené v článku 2 musia byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov spoločenstva podľa upresnení výkonných orgánov každého členského štátu. V prípade potreby musia obsahovať preklad ich obsahu do jedného z úradných pracovných jazykov dohovoru.

8. Za tlač formulárov uvedených v článku 2 sú zodpovedné členské štáty, v prípade formulárov 2 ods. 1, 2 a 3 môže byť ich tlač súčasťou počítačového procesu vydávania povolení/potvrdení.

KAPITOLA II

DOBA VYDANIA, PLATNOSTI A POUŽITIA DOKLADOV

ODDIEL 1

Všeobecne

Článok 4

1. Formuláre musia byť vypĺňané strojopisom. Žiadosti o vydanie povolení a potvrdení uvedené v článku 2 ods. 1 a 3, oznámenia o dovoze uvedené v článku 2 ods. 2 a štítky uvedené v článku 2 ods. 4 však môžu byť vyplnené rukou čitateľne, atramentovým perom a veľkým tlačeným písmom.

2. Formuláre okrem formulárov žiadostí a štítkov uvedených v článku 2 ods. 4 nesmú obsahovať žiadne vymazávanie, gumovanie ani zmeny, pokiaľ tieto nie sú potvrdené odtlačkom pečiatky a podpisom vydávajúceho výkonného orgánu, alebo v prípade oznámenia o dovoze uvedeného v článku 2 ods. 2 odtlačkom pečiatky a podpisom colného úradu v mieste vstupu.

3. V povoleniach a potvrdeniach, ako aj v žiadostiach o vydanie takýchto dokladov:

a) musí opis exempláru obsahovať na vyhradenom mieste jeden z kódov uvedených v prílohe V;

b) pri uvádzaní jednotiek množstva a čistej hmotnosti sa musia používať jednotky uvedené v prílohe V;

c) pri uvádzaní vedeckých názvov druhov sa musí používať štandardná literatúra pre názvoslovie uvedená v prílohe VI;

d) pri uvádzaní účelu transakcie, kde sa to vyžaduje, sa musí použiť jeden z kódov uvedených v bode 1 prílohy VII;

e) pri uvádzaní pôvodu exemplára, odkiaľ bol získaný, sa musí použiť jeden z kódov uvedených v bode 2 prílohy VII, a ak použitie týchto kódov musí spĺňať kritériá ustanovené v nariadení (ES) č. 338/97 alebo v tomto nariadení, potom len v súlade s týmito kritériami.

4. Ak je k niektorému z formulárov uvedených v článku 2 pripojená príloha, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť formuláru, musí to byť jasne uvedené v príslušnom povolení alebo potvrdení spolu s počtom strán a každá strana prílohy musí obsahovať:

a) číslo povolenia alebo potvrdenia a dátum jeho vydania a

b) podpis a odtlačok pečiatky alebo pečate orgánu, ktorý povolenie alebo potvrdenie vydal.

Ak sa formulár uvedený v článku 2 ods. 1 použije pre viac ako jeden druh prepravovaný v zásielke, musí sa k nemu pripojiť príloha, ktorá okrem toho, že musí spĺňať požiadavky prvého pododseku tohto odseku, musí pre každý druh v zásielke obsahovať kolónky 8 až 22 príslušného formulára, ako aj priestor vyhradený v kolónke 27 pre uvedenie "skutočne dovezeného množstva/čistej hmotnosti" a, kde to prichádza do úvahy, aj "počet uhynutých živočíchov pri prijatí zásielky".

Ak sa formulár uvedený v prílohe 2 ods. 3 použije pre viac ako jeden druh, musí sa k nemu pripojiť príloha, ktorá okrem toho, že musí spĺňať požiadavky uvedené v prvom pododseku tohto odseku, musí pre každý druh obsahovať kolónky 4 až 18 príslušného formulára.

5. Ustanovenia odsekov 1, 2, 3 písm. c) a d) a 4 sa taktiež uplatnia pri rozhodovaní o akceptovateľnosti povolení a potvrdení vydaných tretími krajinami pre exempláre, ktoré majú byť dovezené do spoločenstva. Ak sa takéto doklady týkajú exemplárov, na ktoré sa vzťahujú dobrovoľne stanovené vývozné kvóty alebo vývozné kvóty pridelené konferenciou zmluvných strán dohovoru, môžu byť akceptované len vtedy, ak obsahujú celkový počet exemplárov, ktoré už boli v tom roku vyvezené, vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje príslušné povolenie, a kvótu pre príslušné druhy. Potvrdenia na opätovný vývoz vydané tretími krajinami môžu byť ďalej akceptované len vtedy, ak obsahujú krajinu pôvodu, číslo a dátum vydania príslušného povolenia na vývoz a, ak to prichádza do úvahy, krajinu posledného opätovného vývozu a číslo a dátum vydania príslušného potvrdenia na opätovný vývoz, alebo ak obsahujú uspokojivé vysvetlenie, prečo tieto informácie neobsahujú.

Článok 5

1. Doklady sa vydávajú a používajú v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 338/97, najmä v jeho článku 11 ods. 1 až 4. Môžu obsahovať výhrady, podmienky a požiadavky stanovené vydávajúcim orgánom s cieľom zabezpečiť dodržanie týchto nariadení a ustanovení právnych predpisov členských štátov o ich vykonávaní.

2. Používanie týchto dokladov nebude mať dosah na žiadne ďalšie formality týkajúce sa pohybu tovaru v rámci spoločenstva, na uvádzanie tovaru do spoločenstva alebo vývozu alebo opätovného vývozu tovaru zo spoločenstva, ani na formuláre používané pri týchto formalitách.

3. Výkonné orgány musia spravidla rozhodnúť o vydaní povolení a potvrdení do jedného mesiaca odo dňa podania úplne vyplnenej žiadosti. Ak však vydávajúci orgán konzultuje s tretími stranami, takéto rozhodnutie môže byť urobené len po uspokojivom ukončení konzultácií. Žiadatelia musia byť informovaní o značnom predĺžení konania pri vybavovaní ich žiadosti.

Článok 6

Pre každú zásielku exemplárov zasielaných spoločne ako súčasť jednej dodávky musí byť vydané osobitné povolenie na dovoz, oznámenie o dovoze, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz.

Článok 7

1. Doba platnosti povolení na dovoz spoločenstva nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov. Povolenie na dovoz však nie je platné, ak k nemu neexistuje príslušný platný doklad z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu.

Doba platnosti povolení na vývoz a potvrdení na opätovný vývoz zo spoločenstva nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.

Po uplynutí doby platnosti povolení a potvrdení spoločenstva, ktoré sú uvedené v prvom a druhom pododseku, sa tieto považujú za neplatné a nemajú absolútne žiadnu právnu hodnotu.

Držiteľ musí bez zbytočného odkladu vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu originál a všetky kópie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz zo spoločenstva, ktorým uplynula doba platnosti alebo ktoré nepoužil.

2. Potvrdenia uvedené v článku 20 a kópie použitých povolení na dovoz určené pre držiteľa strácajú platnosť, ak v nich uvedené živé exempláre uhynuli, ak živé živočíchy unikli, ak boli exempláre zničené, alebo ak údaje uvedené v kolónkach 2 a 4 potvrdenia alebo v kolónkach 3 a 8, v prípade druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97 aj v kolónke 6, kópie použitého povolenia na dovoz určenej pre držiteľa neodrážajú skutočnú situáciu.

Potvrdenia uvedené v článku 20 ods. 3 písm. e) a v článku 30 strácajú platnosť, ak údaj v kolónke 1 neodráža skutočnú situáciu.

Takéto doklady musia byť bez zbytočného odkladu vrátené vydávajúcemu orgánu, ktorý môže v prípade potreby vydať potvrdenie odrážajúce tieto zmeny v súlade s článkom 21.

3. Ak je povolenie alebo potvrdenie vydané ako náhrada za doklad, ktorý bol zrušený, stratený, odcudzený, zničený, alebo v prípade povolenia alebo potvrdenia na opätovný vývoz za doklad, ktorého doba platnosti uplynula, musí obsahovať číslo dokladu, ktorý nahrádza, a dôvod, prečo ho nahrádza, v kolónke "osobitné podmienky", ktorá je na tento účel vyhradená.

4. Ak bolo povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz zrušené, stratené, odcudzené alebo zničené, vydávajúci výkonný orgán o tom informuje výkonný orgán krajiny určenia a sekretariát dohovoru.

Článok 8

1. O povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz je nutné požiadať s dostatočným časovým predstihom, berúc do úvahy článok 5 ods. 3, aby mohli byť vydané ešte pred dovezením exemplárov do spoločenstva alebo pred ich vývozom alebo opätovným vývozom zo spoločenstva.

Exempláre nemôžu byť prepustené do colného konania, kým nie sú predložené potrebné doklady.

2. V prípade dovozu exemplárov do spoločenstva sa za platné považujú len tie nevyhnutné doklady tretích krajín, ktoré boli vydané a použité pre vývoz alebo opätovný vývoz z príslušnej krajiny pred posledným dňom platnosti a sú použité pre dovoz exemplárov do spoločenstva najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu ich vydania.

Potvrdenia o pôvode exemplárov druhov uvedených v prílohe C nariadenia (ES) č. 338/97 sa však môžu použiť pre dovoz do spoločenstva do 12 mesiacov od dátumu ich vydania.

3. Odchýlkou z prvého pododseku odseku 1 a odseku 2 a za predpokladu, že dovozca resp. (opätovný) vývozca informuje príslušný výkonný orgán pri prijatí resp. pred odoslaním zásielky o dôvodoch, prečo nemá k dispozícii potrebné doklady, môžu byť doklady pre exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe B alebo C nariadenia (ES) č. 338/97, ako aj pre exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe A uvedeného nariadenia, a o ktorých sa zmieňuje článok 4 ods. 5 uvedeného nariadenia, vo výnimočných prípadoch vydané dodatočne, ak sa príslušný výkonný orgán členského štátu, v prípade potreby po konzultácii s príslušnými orgánmi tretej krajiny, presvedčil, že:

a) problémy, ktoré sa objavili, nie je možné klásť za vinu (opätovnému) vývozcovi a/alebo dovozcovi, a

b) že (opätovný) vývoz/dovoz príslušných exemplárov je inak v súlade s ustanoveniami:

i) nariadenia (ES) č. 338/97;

ii) dohovoru a

iii) príslušných právnych predpisov tretej krajiny.

4. Na povoleniach na vývoz a potvrdeniach na opätovný vývoz, ktoré boli vydané podľa odseku 3, musí byť jasne uvedené, že boli vydané dodatočne a dôvody, prečo boli vydané dodatočne. V prípade povolení na dovoz, povolení na vývoz a potvrdení na opätovný vývoz do/zo spoločenstva sa tieto dôvody uvádzajú v kolónke 23.

5. S výnimkou odseku 3 písm. b) bod i) sa ustanovenia odsekov 2, 3 a 4 vzťahujú, v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 338/97, s nevyhnutnými zmenami aj na exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohách A a B uvedeného nariadenia a ktoré sú v tranzite prepravované cez územie spoločenstva.

6. V prípade umelo vypestovaných rastlín druhov, ktoré sú uvedené v prílohách B a C nariadenia (ES) č. 338/97, a umelo vypestovaných hybridov druhov, ktoré nie sú opatrené poznámkami uvedených v prílohe A uvedeného nariadenia, môžu členské štáty ustanoviť, že namiesto povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz sa použije rastlinolekárske osvedčenie. Ak sú takéto rastlinolekárske osvedčenia vydané tretími krajinami, sú akceptovateľné namiesto povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

7. Ak sa použije rastlinolekárske osvedčenie uvedené v odseku 6, musí obsahovať vedecký názov na úrovni druhu, alebo ak to nie je možné, pre taxóny, ktoré sú v prílohách nariadenia (ES) č. 338/97 zaradené podľa čeľade, tak na úrovni rodu, pretože umelo vypestované orchidey a kaktusy uvedené v prílohe B zmieneného nariadenia sa môžu takto uvádzať. Rastlinolekárske osvedčenie musí taktiež obsahovať typ a množstvo exemplárov a odtlačok pečiatky, pečate alebo iné zvláštne označenie obsahujúce text, že "exempláre sú umelo vypestované v súlade s definíciou CITES".

ODDIEL 2

Povolenia na dovoz

Článok 9

1. Žiadateľ musí na formulári žiadosti vyplniť, ak je to potrebné, kolónky 1, 3 až 6 a 8 až 23 a na origináli a všetkých kópiách kolónky 1, 3, 4, 5 a 8 až 22. Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti, v takom prípade sa žiadosť môže týkať viacerých zásielok.

2. Riadne vyplnený(-é) formulár(-e) musí/musia byť predložený(-é) výkonnému orgánu členského štátu určenia a musíúmusia obsahovať informácie a byť doložený(-é) takými písomnými dôkazmi, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné, aby mohol rozhodnúť, či na základe článku 4 nariadenia (ES) č. 338/97 vydá povolenie. Neuvedenie požadovaných informácií v žiadosti je potrebné odôvodniť. Ak sa podáva žiadosť o povolenie týkajúce sa exemplárov v súvislosti, s ktorými už bola žiadosť zamietnutá, žiadateľ musí výkonný orgán informovať o predchádzajúcom zamietnutí žiadosti.

Článok 10

1. V prípade povolenia na dovoz pre exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe I dohovoru a v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97, môže byť "kópia pre krajinu vývozu alebo opätovného vývozu" vrátená žiadateľovi, aby ju mohol predložiť výkonnému orgánu krajiny vývozu resp. opätovného vývozu. V súlade s článkom 4 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia (ES) č. 338/97 sa originál zadrží až do predloženia príslušného povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

2. Ak "kópia pre krajinu vývozu alebo opätovného vývozu" nie je vrátená žiadateľovi, tento dostane písomné potvrdenie o tom, že mu bude vydané povolenie na dovoz a za akých podmienok.

Článok 11

Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, dovozca alebo jeho splnomocnený zástupca odovzdá originál (formulár 1), "kópiu pre držiteľa" (formulár 2) a všetky doklady z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu, ak je to uvedené v povolení na dovoz, pohraničnému colnému úradu v mieste vstupu do spoločenstva, ktorý je určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97. Ak to prichádza do úvahy, v kolónke 26 uvedie aj číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

Článok 12

Po vyplnení kolónky 27 v origináli (formulár 1) a kópii pre držiteľa (formulár 2) vráti colný úrad uvedený v článku 11 alebo, kde to prichádza do úvahy, v článku 23 ods. 1 dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi "kópiu pre držiteľa" (formulár 2). Originál (formulár 1) a všetky doklady z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu sa doručia tak, ako to uvádza článok 19.

ODDIEL 3

Oznámenia o dovoze

Článok 13

Dovozca alebo jeho splnomocnený zástupca musia v prípade potreby vyplniť kolónky 1 až 13 originálu (formulár 1) a "kópie pre dovozcu" (formulár 2) oznámenia o dovoze a bez toho, aby bol dotknutý článok 23, ich odovzdať spolu s dokladmi z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu, ak takéto doklady existujú, pohraničnému colnému úradu v mieste vstupu do spoločenstva, ktorý je určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97.

Článok 14

Po vyplnení kolónky 14 originálu (formulár 1) a "kópie pre dovozcu" (formulár 2) vráti colný úrad uvedený v článku 13 alebo, kde to prichádza do úvahy, v článku 23 ods. 1 dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi "kópiu pre dovozcu". Originál (formulár 1) a všetky doklady z krajiny vývozu alebo opätovného vývozu sa doručia tak, ako to uvádza článok 19.

ODDIEL 4

Povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz

Článok 15

1. Žiadateľ musí na formulári žiadosti vyplniť podľa potreby kolónky 1, 3, 4, 5 a 8 až 23 a na origináli a všetkých kópiách kolónky 1, 3, 4, 5 a 8 až 22. Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti, v takom prípade sa žiadosť môže týkať viacerých zásielok.

2. Riadne vyplnený(-é) formulár(-e) je potrebné predložiť výkonnému orgánu členského štátu, na ktorého území sa exempláre nachádzajú, a musí/musia obsahovať informácie a byť doložený(-é) takými písomnými dôkazmi, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné, aby mohol rozhodnúť, či na základe článku 5 nariadenia (ES) č. 338/97 vydá povolenie/potvrdenie. Neuvedenie požadovaných informácií v žiadosti je potrebné odôvodniť. Ak sa podáva žiadosť o povolenie alebo potvrdenie v súvislosti s exemplármi, pre ktoré už bola žiadosť raz zamietnutá, žiadateľ musí výkonný orgán informovať o predchádzajúcom zamietnutí žiadosti.

3. Ak na podporu žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz bola priložená "kópia pre držiteľa" povolenia na dovoz, "kópia pre dovozcu" oznámenia o dovoze, alebo bolo na základe uvedených dokladov vydané potvrdenie, tieto budú žiadateľovi vrátené len po upravení počtu exemplárov, pre ktorý doklad zostáva platný. Takýto doklad nebude žiadateľovi vrátený, ak sa potvrdenie na opätovný vývoz udeľuje pre celkový počet exemplárov, pre ktoré platí, alebo ak je nahradený v súlade s článkom 21. Výkonný orgán si overí platnosť všetkých sprievodných dokladov, v prípade potreby po konzultáciách s výkonným orgánom iného členského štátu.

Ustanovenia prvého pododseku sa uplatnia aj v prípade, ak sa na podporu žiadosti o vydanie povolenia na vývoz priloží potvrdenie.

Ak boli exempláre nezameniteľne označené pod dohľadom výkonného orgánu členského štátu tak, aby umožňovali ľahkú kontrolu dokladov uvedených v prvom a druhom pododseku, tieto potom nie je nutné fyzicky predložiť spolu so žiadosťou za predpokladu, že ich čísla sú v žiadosti uvedené.

Ak nie sú k dispozícii sprievodné doklady uvedené v prvom, druhom a treťom pododseku, výkonný orgán si overí zákonnosť dovozu exemplárov, ktoré majú byť (opätovne) vyvážané do spoločenstva, alebo ich legálne nadobudnutie v spoločenstve, v prípade potreby po konzultáciách s iným členským štátom.

4. Ak na účely odseku 3 výkonný orgán konzultuje s výkonným orgánom iného členského štátu, ten musí odpovedať v priebehu jedného týždňa.

Článok 16

Opätovný vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca odovzdá originál (formulár 1), "kópiu pre držiteľa" (formulár 2) a "kópiu, ktorá má byť vrátená vydávajúcemu orgánu" (formulár 3) colnému úradu určenému v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97. Kde to prichádza do úvahy, v kolónke 26 uvedie aj číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

Článok 17

Po vyplnení kolónky 27 colný úrad uvedený v článku 16 vráti originál (formulár 1) a "kópiu pre držiteľa" (formulár 2) (opätovnému) vývozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi. "Kópia, ktorá má byť vrátená vydávajúcemu orgánu" (formulár 3), sa doručí tak, ako to uvádza článok 19

Článok 18

Ak členský štát registruje v súlade s usmerneniami prijatými konferenciou zmluvných strán dohovoru pestovné zariadenia vyvážajúce umelo vypestované exempláre druhov uvedených v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97, môže dať príslušným pestovným zariadeniam k dispozícii vopred vydané povolenia na vývoz pre druhy uvedené v prílohe A alebo B, na ktorých bude v kolónke 23 uvedené registračné číslo pestovného zariadenia, ako aj nasledujúci text:

"Povolenie platí len pre umelo vypestované rastliny v súlade s definíciou rezolúcie konferencie CITES č. 11.11. Platí len pre tieto taxóny:…"

.

ODDIEL 5

Vrátenie dokladov, ktoré boli predložené colným úradom, vydávajúcim orgánom

Článok 19

1. Colné úrady okamžite zašlú príslušnému výkonnému orgánu svojej krajiny všetky doklady, ktoré im boli predložené v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 338/97 a tohto nariadenia.

Výkonné orgány, ktoré obdržia takéto doklady, bezodkladne zašlú tie z nich, ktoré boli vydané inými členskými štátmi, príslušným výkonným orgánom spolu so všetkými sprievodnými dokladmi CITES.

2. Odchýlkou z odseku 1 môžu colné úrady potvrdiť predloženie dokladov vydaných výkonným orgánom vlastného členského štátu elektronickou formou.

ODDIEL 6

Potvrdenia ustanovené v článku 10 nariadenia (ES) č. 338/97

Článok 20

1. Výkonný orgán členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, môže po obdržaní žiadosti v súlade s odsekmi 5 a 6 vydať potvrdenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, ktoré môžu slúžiť výlučne len na účely určené v týchto odsekoch.

2. Potvrdenie na účely článku 5 ods. 2 písm. b), ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 338/97 musí obsahovať vyhlásenie, že exempláre:

a) boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými na jeho území, alebo

b) ide o exempláre, ktoré boli opustené alebo unikli a boli odchytené v súlade s právnymi predpismi platnými na jeho území, alebo

c) boli nadobudnuté alebo dovezené do spoločenstva v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 338/97, alebo

d) boli nadobudnuté alebo dovezené do spoločenstva pred 1. júnom 1997 v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 3626/82 [5], alebo

e) boli nadobudnuté alebo boli dovezené do spoločenstva pred 1. januárom 1984 v súlade s ustanoveniami dohovoru, alebo

f) boli nadobudnuté alebo dovezené na územie členského štátu predtým, ako sa na ne začali v príslušnom členskom štáte vzťahovať ustanovenia nariadení uvedených v písm. c) alebo d) alebo ustanovenia dohovoru.

3. Potvrdenie na účely článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 musí obsahovať vyhlásenie, že na exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe A vyššie uvedeného nariadenia, sa nevťahuje žiadny zo zákazov uvedených v článku 8 ods. 1, pretože:

a) boli nadobudnuté alebo dovezené do spoločenstva v čase, keď sa na ne ešte nevzťahovali ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených v tejto prílohe alebo v prílohe I dohovoru alebo v prílohe C1 nariadenia (EHS) č. 3626/82, alebo

b) pochádzajú z členského štátu a boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými na jeho území, alebo

c) ide o exempláre, ktoré boli opustené alebo unikli a boli odchytené v súlade s právnymi predpismi platnými na jeho území, alebo

d) ide o živočíchy alebo ich časti alebo pochádzajú od živočíchov narodených a odchovaných v zajatí, alebo

e) bolo povolené ich použitie na jeden z účelov, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 3 písm. c) a e) až g) nariadenia (ES) č. 338/97.

4. Potvrdenie na účely článku 9 nariadenia (ES) č. 338/97 musí obsahovať vyhlásenie, že je povolené premiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A vyššie uvedeného nariadenia z určeného miesta, ktoré je uvedené v povolení na dovoz alebo v predtým vydanom potvrdení.

5. Žiadateľ musí v prípade potreby na formulári žiadosti vyplniť kolónky 1, 2 a 4 až 19 a na origináli a všetkých kópiách kolónky 1 a 4 až 18. Členské štáty však môžu ustanoviť, že sa vypĺňa len žiadosť, v takom prípade táto žiadosť môže slúžiť na vydanie viacerých potvrdení.

6. Úplne vyplnený formulár je potrebné predložiť výkonnému orgánu členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, spolu s potrebnými informáciami a písomnými dôkazmi, ktoré daný orgán považuje za potrebné, aby mohol rozhodnúť o vydaní potvrdenia. Neuvedenie požadovaných informácií v žiadosti je potrebné odôvodniť. Ak sa podáva žiadosť o vydanie potvrdenia týkajúceho sa exemplárov, pre ktoré už bola žiadosť raz zamietnutá, žiadateľ musí výkonný orgán informovať o predchádzajúcom zamietnutí žiadosti.

Článok 21

1. Ak sa zásielka, na ktorú sa vzťahuje "kópia pre držiteľa" (formulár 2) povolenia na dovoz a "kópia pre dovozcu" (formulár 2) oznámenia o dovoze alebo potvrdenia rozdelí, alebo ak z akéhokoľvek dôvodu údaje v tomto doklade už neodrážajú skutočnú situáciu, výkonný orgán môže urobiť potrebné úpravy v súlade s článkom 4 ods. 2 alebo vydať jeden alebo viac príslušných potvrdení len v súlade s ustanoveniami článku 20 a na účely uvedené v uvedenom článku a po overení platnosti dokladu, ktorý má byť nahradený, v prípade potreby po konzultáciách s výkonným orgánom iného členského štátu.

2. Ak sa vydajú potvrdenia, ktoré majú nahradiť "kópiu pre držiteľa" (formulár 2) povolenia na dovoz, "kópiu pre dovozcu" (formulár 2) oznámenia o dovoze alebo už predtým vydaného potvrdenia, tieto doklady si ponechá výkonný orgán, ktorý vydáva nové potvrdenie.

3. Za potvrdenie, ktoré bolo stratené, odcudzené alebo zničené, môže náhradné potvrdenie vydať len orgán, ktorý vydal pôvodné potvrdenie.

4. Ak na účely odseku 1 výkonný orgán konzultuje s výkonným orgánom iného členského štátu, tento musí odpovedať v priebehu jedného týždňa.

ODDIEL 7

Štítky

Článok 22

1. V súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 sa štítky uvedené v článku 2 ods. 4 tohto nariadenia môžu používať len na pohyb nekomerčných výpožičiek, darov a výmen herbárových exemplárov alebo konzervovaných, sušených, či zaliatych múzejných exemplárov a živého rastlinného materiálu určeného na vedecké štúdium medzi riadne registrovanými vedcami a vedeckými inštitúciami.

2. Vedcom a vedeckým inštitúciám uvedeným v odseku 1 pridelí výkonný orgán členského štátu, v ktorom majú sídlo, registračné číslo pozostávajúce z piatich číslic, pričom prvé dve predstavujú dvojmiestny ISO kód krajiny pre príslušný členský štát a posledné tri predstavujú osobitné číslo pridelené každej inštitúcii príslušným výkonným orgánom.

3. Príslušní vedci a vedecké inštitúcie vyplnia kolónky 1 až 5 štítku a vrátením tej časti štítku, ktorá je na tento účel určená, okamžite oznámia výkonnému orgánu, u ktorého sú zaregistrovaní, všetky podrobnosti o použití každého štítku.

ODDIEL 8

Iné colné úrady ako pohraničný colný úrad v mieste vstupu

Článok 23

1. V súlade s článkom 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 338/97, ak zásielka, ktorá smeruje do spoločenstva, prichádza na pohraničný colný úrad po mori, letecky alebo po železnici a ktorej preprava má pokračovať rovnakým dopravným prostriedkom a bez dočasného uskladnenia až do iného colného úradu v spoločenstve, ktorý je určený v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97, na tomto colnom úrade sa vykonajú kontroly a tu sa musia predložiť aj dovozné doklady.

2. Ak v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 338/97 bola zásielka skontrolovaná na colnom úrade určenom v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 a je odoslaná inému colnému úradu na ďalšie colné konanie, posledne uvedený colný úrad musí vyžadovať predloženie "kópie pre držiteľa" (formulár 2) povolenia na dovoz, ktorá má byť vyplnená v súlade s článkom 12 tohto nariadenia, alebo "kópiu pre dovozcu" (formulár 2) oznámenia o dovoze, ktorá má byť vyplnená v súlade s článkom 14, a môže vykonať kontroly, ktoré považuje za nevyhnutné na to, aby mohol zistiť, či sú dodržané ustanovenia nariadenia (ES) č. 338/97 a tohto nariadenia.

KAPITOLA III

EXEMPLÁRE NARODENÉ A ODCHOVANÉ V ZAJATÍ A EXEMPLÁRE UMELO VYPESTOVANÉ

Článok 24

Bez toho, aby bol dotknutý článok 25, exemplár živočíšneho druhu môže byť považovaný za exemplár narodený a odchovaný v zajatí len vtedy, ak sa príslušný výkonný orgán po konzultácii s príslušným vedeckým orgánom daného členského štátu presvedčil, že:

a) ide o potomka alebo pochádza od potomka živočícha narodeného alebo inak získaného v kontrolovanom prostredí z rodičov, ktorí sa spárili v kontrolovanom prostredí alebo ktorých pohlavné bunky boli iným spôsobom prenesené do kontrolovaného prostredia, ak je rozmnožovanie pohlavné, alebo z rodičov, ktorí boli v kontrolovanom prostredí, keď začal vývin ich potomstva, ak je rozmnožovanie nepohlavné;

b) chovný rodičovský pár bol zostavený v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v čase získania a spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie príslušného druhu vo voľnej prírode;

c) chovný rodičovský pár sa udržiava bez dopĺňania exemplárov z voľnej prírody, s výnimkou príležitostného doplnenia živočíchov, vajec alebo pohlavných buniek v súlade s platnými právnymi predpismi a spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie príslušného druhu vo voľnej prírode, len na nasledujúce účely:

i) aby sa predišlo nepriaznivému príbuzenskému kríženiu v takom rozsahu, ktorý je určený potrebou nového genetického materiálu;

ii) aby sa nakladalo so zhabanými alebo prepadnutými živočíchmi v súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 alebo

iii) vo výnimočných prípadoch na použitie ako chovného rodičovského páru;

d) chovný rodičovský pár sám splodil druhú alebo ďalšiu generáciu potomstva v kontrolovanom prostredí, alebo sa udržiava spôsobom, ktorý je preukázateľne vhodný na spoľahlivú produkciu potomstva druhej generácie v kontrolovanom prostredí.

Článok 25

Ak na účely článku 24, článku 32 písm. a) alebo b) alebo článku 33 ods. 1 príslušný orgán považuje za potrebné zistiť predkov živočícha prostredníctvom analýzy krvi alebo iného tkaniva, takáto analýza alebo potrebné vzorky musia byť poskytnuté spôsobom, ktorý stanoví tento orgán.

Článok 26

Exemplár rastlinného druhu sa považuje za umelo vypestovaný, ak sa príslušný výkonný orgán po konzultácii s príslušným vedeckým orgánom daného členského štátu presvedčil, že:

a) ide o rastlinu alebo pochádza z rastlín, ktoré boli vypestované zo semien, odrezkov, podzemkov, kalusových pletív alebo iných rastlinných pletív, zo spór alebo iných rozmnožovacích orgánov v kontrolovaných podmienkach, t. j. nie v prirodzenom prostredí, ktoré je intenzívne ovplyvňované zásahmi človeka, medzi ktoré patrí kultivácia pôdy, hnojenie, odstraňovanie buriny, zavlažovanie alebo starostlivosť o rastliny v lesných škôlkach, ako napríklad pestovanie priesad, vysádzanie priesad do záhonov a ochrana pred vplyvmi počasia;

b) pestovný rodičovský materiál bol zostavený v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v čase jeho nadobudnutia a je udržiavaný spôsobom, ktorý neohrozuje prežitie príslušného druhu vo voľnej prírode;

c) pestovný rodičovský materiál je spravovaný takým spôsobom, ktorý je zárukou jeho dlhodobého uchovávania, a

d) v prípade vrúbľovania rastlín boli podpník aj vrúbeľ umelo vypestované v súlade s písmenami a), b) a c).

Drevo získané zo stromov rastúcich v monokultúrnych porastoch sa považuje za umelo vypestované v súlade s prvým pododsekom.

KAPITOLA IV

EXEMPLÁR OSOBNÉHO ALEBO RODINNÉHO CHARAKTERU

Článok 27

Dovoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru do spoločenstva

1. Výnimka z článku 4 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, sa nevzťahuje na exempláre, ktoré sa používajú na účely dosiahnutia komerčného zisku, predaj, vystavovanie na komerčné účely, sú držané s cieľom predaja, ponúkané na predaj alebo prepravované na predaj. Táto výnimka sa vzťahuje len na exempláre vrátane poľovníckych trofejí, ktoré sa nachádzajú:

- v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín alebo

- v osobnom majetku fyzickej osoby, ktorá mení miesto trvalého pobytu z tretej krajiny do spoločenstva

alebo ide o poľovnícke trofeje získané cestujúcim a dovážané neskôr.

2. Výnimka z článku 4 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, sa nevzťahuje na exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe A uvedeného nariadenia, ak ich po prvýkrát priváža do spoločenstva osoba, ktorá má v spoločenstve pobyt alebo sa do spoločenstva sťahuje.

3. Prvý dovoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru vrátane poľovníckych trofejí do spoločenstva osobou, ktorá má pobyt v spoločenstve, a ktorý sa týka exemplárov druhov uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97, si nevyžaduje predloženie povolenia na dovoz colnému úradu, ak je predložený originál dokladu pre (opätovný) vývoz a jeho kópia. Colný úrad zašle originál, ako uvádza článok 19, a kópiu potvrdenú odtlačkom pečiatky vráti držiteľovi.

4. Opätovný dovoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru vrátane poľovníckych trofejí do spoločenstva osobou, ktorá má pobyt v spoločenstve, a ktorý sa týka exemplárov druhov uvedených v prílohe A alebo B nariadenia (ES) č. 338/97, si nevyžaduje predloženie povolenia na dovoz colnému úradu, ak táto osoba predloží colným úradom potvrdenú "kópiu pre držiteľa" (formulár 2) už predtým použitého povolenia na dovoz alebo povolenia na vývoz spoločenstva, alebo kópiu dokladu uvedeného v odseku 3, alebo dôkaz, že exempláre boli nadobudnuté v spoločenstve.

5. Odchýlkou z odsekov 3 a 4 si dovoz alebo opätovný dovoz nasledujúcich položiek uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 nevyžaduje predloženie povolenia na dovoz alebo povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz:

a) kaviár z jeseterovitých rýb (Acipenseriformes spp) maximálne do 250 gramov na osobu;

b) dažďové palice z Cactaceae spp maximálne tri na osobu.

Článok 28

Vývoz a opätovný vývoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru zo spoločenstva

1. Výnimka z článku 5 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, sa nevzťahuje na exempláre, ktoré sa používajú na účely dosiahnutia komerčného zisku, predaj, vystavovanie na komerčné účely, sú držané s cieľom predaja, ponúkané na predaj alebo prepravované na predaj. Táto výnimka sa vzťahuje len exempláre, ktoré sa nachádzajú:

- v osobnej batožine cestujúcich, ktorí cestujú do tretích krajín, alebo

- v osobnom majetku fyzickej osoby, ktorá mení miesto trvalého pobytu zo spoločenstva do tretej krajiny.

2. V prípade vývozu sa výnimka z článku 5 nariadenia (ES) č. 338/97 pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ktorá je ustanovená v článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, nevzťahuje na exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe A alebo B uvedeného nariadenia.

3. Opätovný vývoz exemplárov osobného alebo rodinného charakteru vrátane osobných poľovníckych trofejí osobou, ktorá má pobyt v spoločenstve, ktorý sa týka exemplárov druhov uvedených v prílohe A alebo B nariadenia (ES) č. 338/97, si nevyžaduje predloženie potvrdenia na opätovný vývoz colnému úradu, ak táto osoba predloží colným úradom potvrdenú "kópiu pre držiteľa" (formulár 2) už predtým použitého povolenia na dovoz alebo povolenia na vývoz spoločenstva, alebo kópiu dokladu uvedeného v článku 27 ods. 3, alebo dôkaz, že exempláre boli nadobudnuté v spoločenstve.

4. Odchýlkou z odsekov 2 a 3 si dovoz alebo opätovný dovoz nasledujúcich položiek uvedených v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 nevyžaduje predloženie povolenia na vývoz ani dokladu pre (opätovný) vývoz:

a) kaviár z jeseterovitých rýb (Acipenseriformes spp) maximálne do 250 gramov na osobu;

b) dažďové palice z Cactaceae spp maximálne tri na osobu.

KAPITOLA V

VÝNIMKY

Článok 29

1. Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. a) až c) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán, že sú splnené podmienky uvedené v zmienenom nariadení.

2. Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán, ktorý to prekonzultoval s príslušným vedeckým orgánom, že príslušné exempláre sa narodili a boli odchované v zajatí alebo že boli umelo vypestované v súlade s článkami 24, 25 a 26 tohto nariadenia.

3. Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. e) až g) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán, po konzultáciách s príslušným vedeckým orgánom, že sú splnené podmienky uvedené v zmienenom nariadení.

4. Výnimka pre exempláre uvedené v článku 8 ods. 3 písm. h) nariadenia (ES) č. 338/97 sa udelí len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán, že príslušné exempláre boli nadobudnuté z voľnej prírody v niektorom členskom štáte v súlade s jeho právnymi predpismi.

Článok 30

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 nariadenia (ES) č. 338/97, sa môže udeliť výnimka zo zákazov uvedených v článku 8 ods. 1 zmieneného nariadenia vedeckým inštitúciám, ktoré na účely tohto článku schváli výkonný orgán po konzultácii s vedeckým orgánom, vydaním potvrdenia, ktorý sa bude vzťahovať na všetky exempláre druhov, ktoré sú uvedené v prílohe A zmieneného nariadenia a ktoré sú v zbierke, ktorá je určená na chov v zajatí alebo umelé pestovanie v prospech zachovania príslušného druhu alebo na výskum a vzdelávanie zamerané na ochranu a zachovanie druhu za predpokladu, že ide o predaj exemplárov iným vedeckým inštitúciám, ktoré vlastnia takéto potvrdenie.

Článok 31

Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 nariadenia (ES) č. 338/97, sa zákaz, ktorý sa týka kúpy, ponuky na predaj alebo získania exemplárov druhov uvedených v prílohe A zmieneného nariadenia na komerčné účely, a ustanovenie článku 8 ods. 3 zmieneného nariadenia, podľa ktorého sa majú výnimky z týchto zákazov udeľovať od prípadu k prípadu vydávaním potvrdení, nevzťahuje na prípady, keď sa na exempláre, ktorých sa to týka:

a) vzťahuje jedno z potvrdení ustanovených v článku 20 ods. 3, a majú byť použité v súlade s cieľom uvedeným v potvrdení, alebo

b) vzťahuje jedna zo všeobecných výnimiek ustanovených v článku 32.

Článok 32

Zákazy ustanovené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 a ustanovenie článku 8 ods. 3 zmieneného nariadenia, že výnimky zo zmienených zákazov sa udeľujú od prípadu k prípadu vydaním potvrdenia, sa nevzťahujú na:

a) exempláre živočíchov narodených a odchovaných v zajatí, ktorých druh je uvedený v prílohe VIII, a ich hybridov za predpokladu, že exempláre druhov opatrených poznámkou sú označené v súlade s článkom 36 ods. 1 tohto nariadenia;

b) umelo vypestované exempláre rastlinných druhov;

c) spracované exempláre, ktoré boli získané pred viac ako 50-mi rokmi, ako je definované v článku 2 písm. w) nariadenia (ES) č. 338/97.

V takých prípadoch sa nevyžaduje žiadne potvrdenie.

Článok 33

1. Na účely článku 8 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 338/97 môže členský štát dať k dispozícii chovateľom, ktorí boli na tento účel schválení výkonným orgánom, vopred vydané potvrdenia za predpokladu, že vedú chovné záznamy, ktoré musia na požiadanie predložiť príslušnému výkonnému orgánu. Takéto potvrdenia musia v kolónke 20 obsahovať nasledujúce vyhlásenie:

"Potvrdenie platí len pre tieto taxóny:…"

.

2. Na účely článku 8 ods. 3 písm. d) a h) nariadenia (ES) č. 338/97 môže členský štát dať k dispozícií osobám, ktoré schváli výkonný orgán, vopred vydané potvrdenia, aby mohli na základe týchto potvrdení predávať mŕtve exempláre živočíchov, ktoré boli odchované v zajatí, a/alebo malý počet uhynutých exemplárov, ktoré boli zákonným spôsobom nadobudnuté z voľnej prírody v rámci spoločenstva, za predpokladu, že každá takáto osoba:

a) vedie záznamy, ktoré na požiadanie predloží príslušnému výkonnému orgánu a ktoré obsahujú podrobnosti o predaných exemplároch/druhoch, príčine ich smrti (ak je známa), osobách, od ktorých boli exempláre nadobudnuté a komu boli predané, a

b) predloží príslušnému výkonnému orgánu výročnú správu, ktorá bude obsahovať podrobnosti o predajoch, ktoré uskutočnila v priebehu roka, o type a počte exemplárov, o príslušných druhoch a o tom, ako boli exempláre nadobudnuté.

KAPITOLA VI

OZNAČOVANIE EXEMPLÁROV

Článok 34

1. Potvrdenie na účely článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 sa pre živé stavovce vydá len vtedy, ak žiadateľ presvedčil príslušný výkonný orgán o tom, že sú splnené príslušné ustanovenia článku 36 tohto nariadenia.

2. Pre nasledujúce exempláre sa povolenie na dovoz vydá len vtedy, ak žiadateľ presvedčil výkonný orgán, že exempláre boli označené v súlade s článkom 36 ods. 4:

a) exempláre, ktoré boli odchované v chovných zariadeniach schválených zmluvnými stranami dohovoru;

b) exempláre, ktoré boli odchované z farmárskych zariadení schválených konferenciou zmluvných strán dohovoru;

c) exempláre z populácie druhu uvedeného v prílohe I dohovoru, pre ktoré konferencia zmluvných strán dohovoru schválila vývozné kvóty;

d) nespracované kly slona afrického a ich častí, ktoré sú dlhšie ako 20 cm a ťažšie ako 1 kg;

e) nespracované, vyčinené a/alebo spracované krokodílie kože, kože z bokov, chvosty, kože z krkov, nohy, kože z chrbta a ďalšie časti krokodílov, ktoré sú vyvážané do spoločenstva a celé nespracované, vyčinené alebo spracované krokodílie kože a kože z bokov, ktoré sú opätovne vyvážané do spoločenstva;

f) živé stavovce druhov, ktoré sú uvedené v prílohe A nariadenia (ES) č. 338/97, ktoré sú súčasťou putovných výstav živých živočíchov;

g) akýkoľvek primárny prepravný obal (konzerva, sklenená nádoba alebo krabica, v ktorej je priamo zabalený kaviár), ktorá obsahuje viac ako 249 gramov kaviáru, na základe použitia jednorázových štítkov na každom primárnom prepravnom obale, ktorý sa dováža do spoločenstva z krajiny pôvodu;

h) sekundárne prepravné obaly obsahujúce menej ako 250 gramov kaviáru, na základe použitia jednorazových štítkov na sekundárnych prepravných obaloch, vrátane opisu obsahu, ktoré sa dovážajú do spoločenstva z krajiny pôvodu.

Článok 35

1. Potvrdenia na opätovný vývoz pre exempláre označené v súlade s článkom 34 ods. 2 písm. a) až d) a f), ktoré neboli významným spôsobom pozmenené, môžu byť vydané len vtedy, ak žiadateľ presvedčil výkonný orgán, že pôvodné označenia neboli poškodené.

2. Potvrdenia na opätovný vývoz pre celé nespracované, vyčinené alebo spracované krokodílie kože a kože z bokov môžu byť vydané len v tom prípade, ak žiadateľ presvedčil výkonný orgán, že pôvodné štítky sú nepoškodené, alebo v prípade, ak sa pôvodné značky stratili alebo boli odstránené, že exempláre boli označené značkou pre opätovný vývoz.

3. Pre nasledujúce exempláre sa povolenie na vývoz vydá len vtedy, ak žiadateľ presvedčil výkonný orgán, že exempláre boli označené v súlade s článkom 36 ods. 4:

a) akýkoľvek primárny prepravný obal (konzerva, sklená nádoba alebo krabica, v ktorej je priamo zabalený kaviár), ktorá obsahuje viac ako 249 gramov kaviáru, na základe použitia jednorazových štítkov na každom primárnom prepravnom obale;

b) sekundárne prepravné obaly obsahujúce menej ako 250 gramov kaviáru na základe použitia jednorazových štítkov na sekundárnych prepravných obaloch, vrátane opisu obsahu.

Článok 36

1. Na účely článku 34 ods. 1 sa uplatnia nasledujúce body:

a) Vtáky narodené a odchované v zajatí sa označia v súlade s odsekom 5, alebo ak sa príslušný výkonný orgán presvedčil o tom, že táto metóda sa nemôže použiť kvôli fyzickým vlastnostiam živočíchov alebo správaniu typickému pre takéto živočíchy, tak pomocou jedinečne číslovaných, nezameniteľných injekčných transpondérov (mikročipov) spĺňajúcich ISO normu 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E);

b) živé stavovce, iné ako vtáky, narodené a odchované v zajatí, sa označia pomocou jedinečne číslovaných injekčných transpondérov spĺňajúcich ISO normu 11784:1996 (E) alebo 11785:1996 (E), alebo v prípade, ak sa príslušný výkonný orgán presvedčil o tom, že takáto metóda sa nemôže použiť kvôli fyzickým vlastnostiam živočíchov a správaniu typickému pre takéto exempláre/druhy, potom sa príslušné druhy označia pomocou jedinečne očíslovaných krúžkov, remienkov, štítkov, tetovaní a podobne, alebo sa označia pomocou iných vhodných prostriedkov.

2. Článok 34 ods. 1 neplatí, ak sa príslušný výkonný orgán presvedčil o tom, že fyzické vlastnosti exemplárov, ktorých sa to týka, neumožňujú v čase vydania príslušného potvrdenia bezpečné použitie žiadnej z metód označovania. V takých prípadoch to príslušný výkonný orgán zaznačí do kolónky 20 potvrdenia, alebo v prípade, ak by bolo možné bezpečne použiť niektorú z metód označenia neskôr, uvedie tam príslušnú klauzulu.

3. Exempláre, ktoré boli označené iným injekčným transpondérom, ako je uvedený v ISO normách 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E) pred 1. januárom 2002, alebo jedným zo spôsobov uvedených v odseku 1 pred 1. júnom 1997, alebo v súlade s odsekom 4 pred dovozom do spoločenstva, sa považujú za exempláre označené v súlade s odsekom 1.

4. Exempláre uvedené v článku 34 ods. 2 a článku 35 sa označujú spôsobom, ktorý pre príslušné exempláre schválila alebo ktoré odporučila konferencia zmluvných strán dohovoru.

5. Vtáky narodené a odchované v zajatí sa označujú jedinečným nezameniteľným, nedeliteľným uzavretým krúžkom umiestneným na nohe, t. j. nedeliteľným krúžkom alebo remienkom, bez prerušenia alebo spojenia, ktorý nie je nijakým spôsobom porušený a ktorý má takú veľkosť, že ho nie je možné sňať z nohy vtáka v dospelosti, ktorý sa nasadí v prvých dňoch života vtáka a ktorý bol na tento účel komerčne vyrobený.

Článok 37

Ak sa na území spoločenstva vyžaduje označovanie živých živočíchov pripevnením štítku, remienka, krúžku alebo iného označenia, ako aj označovanie anatomických častí živočíchov alebo implantáciu injekčného transpondéra, musí sa to vykonať tak, že sa bude brať ohľad na humánne zaobchádzanie s príslušným exemplárom a na jeho zdravie a prirodzené správanie.

Článok 38

1. Príslušné orgány členských štátov musia uznať metódy označovania, ktoré boli schválené príslušnými orgánmi iných členských štátov v súlade s článkom 36.

2. Všetky podrobnosti o označení sa uvádzajú na každom povolení alebo potvrdení, ktoré sa týka určitého exemplára, ak sa podľa ustanovení tohto nariadenia takýto doklad vyžaduje.

KAPITOLA VII

SPRÁVY A INFORMÁCIE

Článok 39

1. Členské štáty musia zbierať údaje o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze zo spoločenstva, ku ktorým došlo na základe povolení a potvrdení vydaných ich príslušnými výkonnými orgánmi, bez ohľadu na skutočné miesto dovozu alebo (opätovného) vývozu. V súlade s článkom 15 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 338/97 členské štáty oznámia Komisii informácie za príslušný kalendárny rok do 15. júna nasledujúceho roka za druhy uvedené v prílohách A, B a C uvedeného nariadenia. Tieto informácie musia byť v počítačovej podobe a v súlade s Usmerneniami pre prípravu a predkladanie výročných správ CITES, ktoré vydal sekretariát dohovoru. Tieto správy musia obsahovať informácie o zaistených, zhabaných alebo prepadnutých zásielkach.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa musia predkladať v dvoch samostatných častiach:

a) jedna časť o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohách k dohovoru, a

b) druhá časť o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze exemplárov ostatných druhov, ktoré sú uvedené v prílohách A, B a C nariadenia (ES) č. 338/97 a o dovoze exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohe D uvedeného nariadenia, do spoločenstva.

3. Čo sa týka dovozu zásielok, ktoré obsahujú živé živočíchy, musia členské štáty všade tam, kde je to možné, viesť záznamy o percentuálnom podiele exemplárov jednotlivých druhov, ktoré sú uvedené v prílohách A a B nariadenia (ES) č. 338/97, čo sa týka dovozu do spoločenstva, uhynuté.

4. Záznamy uvedené v odseku 3 za príslušný kalendárny rok sa oznamujú Komisii, rozdelené podľa druhov a podľa krajín (opätovného) vývozu, do 15. júna nasledujúceho roka.

5. Informácie uvedené v článku 15 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 338/97 musia obsahovať podrobnosti o právnych, regulačných a administratívnych opatreniach, ktoré boli prijaté na implementáciu a vynútiteľnosť ustanovení nariadenia (ES) č. 338/97 a tohto nariadenia.

Článok 40

1. Na účely príprav zmien a doplnkov nariadenia (ES) č. 338/97 podľa článku 15 ods. 5 uvedeného nariadenia musia členské štáty zasielať Komisii všetky príslušné informácie ohľadne druhov, ktoré sú už uvedené v nariadení alebo ktoré by mohli byť do uvedeného nariadenia doplnené a ktoré sa týkajú:

a) ich biologického alebo obchodného statusu;

b) využitia, na ktoré majú slúžiť exempláre týchto druhov, a

c) spôsoby kontroly exemplárov pri obchodovaní s nimi.

2. Akékoľvek návrhy na zmeny a doplnky príloh B alebo D nariadenia (ES) č. 338/97 podľa článku 3 ods. 2 písm. c) alebo d) alebo článku 3 ods. 4 písm. a) uvedeného nariadenia predkladá Komisia vedeckej poradnej skupine na posúdenie predtým, ako ich predloží výboru.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 41

1. Bezodkladne po zavedení obmedzenia v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 338/97 až do jeho zrušenia musia členské štáty zamietať žiadosti o povolenia na dovoz týkajúce sa exemplárov vyvážaných z krajiny, ktorej sa toto obmedzenie týka, alebo z krajín pôvodu.

2. Odchýlkou z odseku 1 sa môže povolenie na dovoz vydať, ak:

a) bola žiadosť o povolenie na dovoz podaná pred zavedením obmedzenia a

b) príslušný výkonný orgán členského štátu sa presvedčil, že existuje zmluva alebo objednávka, na základe ktorej už bola vykonaná platba alebo na základe ktorej už boli exempláre odoslané.

3. Doba platnosti povolenia na dovoz, ktoré bolo vydané podľa odchýlky uvedenej v odseku 2, nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac.

4. Pokiaľ nebolo rozhodnuté inak, obmedzenia uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na:

a) exempláre narodené a odchované v zajatí, alebo na umelo vypestované exempláre v súlade s článkami 24, 25 a 26;

b) exempláre, ktoré sú dovážané na účely špecifikované v článku 8 ods. 3 písm. e), f) alebo g) nariadenia (ES) č. 338/97;

c) exempláre, živé alebo mŕtve, ktoré sú súčasťou rodinného vlastníctva osôb, ktoré sa sťahujú do spoločenstva s úmyslom usadiť sa tam.

Článok 42

Týmto sa zrušuje nariadenie (ES) č. 939/97.

Článok 43

1. Potvrdenia vydané v súlade s článkom 11 nariadenia (EHS) č. 3626/82 a článku 22 nariadenia (EHS) č. 3418/83 [6] sa môžu aj naďalej používať na účely článkov 5 ods. 2 písm. b), 5 ods. 3 písm. b), c) a d), druhého a tretieho pododseku článku 5 ods. 4 a článku 8 ods. 3 písm. a) a d) až h) nariadenia (ES) č. 338/97.

2. Výnimky, ktoré boli udelené zo zákazov uvedených v článku 6 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3626/82, zostávajú v platnosti až do posledného dňa ich platnosti, ak je uvedený.

3. Členské štáty môžu aj naďalej vydávať potvrdenia v podobe uvedenej v prílohe III nariadenia (ES) č. 939/97 do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 44

Každý členský štát oznámi Komisii a sekretariátu dohovoru ustanovenia, ktoré prijme špeciálne na vykonávanie tohto nariadenia, a všetky použité právne nástroje a opatrenia prijaté na potreby vykonávania a vynútiteľnosti tohto nariadenia. Komisia tieto informácie oznámi ostatným členským štátom.

Článok 45

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. augusta 2001

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 14.

[3] Ú. v. ES L 140, 30.5.1997, s. 9.

[4] Ú. v. ES L 145, 15.5.1998, s. 3.

[5] Ú. v. ES L 384, 31.12.1982, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 344, 7.12.1983, s. 1.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu.

2. Doba platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov a povolenia na dovoz dlhšia ako 12 mesiacov. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz neplatí, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni platnosti, alebo ak dátum dovozu do spoločenstva je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu vydania povolenia na dovoz.

3. Presný názov alebo meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu.

6. Pre živé exempláre, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody a ktoré sú z druhov uvedených v prílohe A, môže vydávajúci orgán určiť miesto, na ktorom majú byť držané, tým že v tejto kolónke uvedie príslušné podrobné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu, s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

8. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

9./10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy nariadenia (ES) č. 338/97 (A alebo B), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

A Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

C Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

F Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

I Zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre [1]

O Exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor [2]

U Neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

14. Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

B Chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E Vzdelávanie

G Botanické záhrady

H Poľovnícke trofeje

L Vynútenie zákona

M Biologicko-medicínsky výskum

N Opätovná reintrodukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P Osobný

Q Cirkusy a putovné výstavy

S Vedecký

T Komerčný

Z Zoologické záhrady

15. až 17. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajinou posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1808/2001.

23. až 25. Len na úradné účely.

26. V prípade, kde to prichádza do úvahy, musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27. Vyplní pohraničný colný úrad v mieste vstupu do spoločenstva alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. Originál (formulár 1) sa musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi alebo (opätovnému) vývozcovi.

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu.

2. Doba platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov a povolenia na dovoz dlhšia ako 12 mesiacov. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz neplatí, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni platnosti, alebo ak dátum dovozu do spoločenstva je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu vydania povolenia na dovoz.

3. Presný názov alebo meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu.

6. Pre živé exempláre, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody a ktoré sú z druhov uvedených v prílohe A, môže vydávajúci orgán určiť miesto, na ktorom majú byť držané, tým, že v tejto kolónke uvedie príslušné podrobné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu, s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

8. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

9./10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy nariadenia (ES) č. 338/97 (A alebo B), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

A Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované pre nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

C Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

F Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

I Zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre [3]

O Exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor [4]

U Neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

14. Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

B Chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E Vzdelávanie

G Botanické záhrady

H Poľovnícke trofeje

L Vynútenie zákona

M Biologicko-medicínsky výskum

N Opätovná reintrodukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P Osobný

Q Cirkusy a putovné výstavy

S Vedecký

T Komerčný

Z Zoologické záhrady

15. až 17. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajinou posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1808/2001.

23. až 25. Len na úradné účely.

26. V prípade, kde to prichádza do úvahy, musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27. Vyplní pohraničný colný úrad v mieste vstupu do spoločenstva alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. Originál (formulár 1) sa musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi alebo (opätovnému) vývozcovi.

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu.

2. Doba platnosti povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov a povolenia na dovoz dlhšia ako 12 mesiacov. Po poslednom dni platnosti je tento doklad neplatný a právne bezcenný a originál a všetky kópie musí držiteľ bezodkladne vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu. Povolenie na dovoz neplatí, ak bol na (opätovný) vývoz použitý zodpovedajúci doklad CITES z krajiny (opätovného) vývozu po poslednom dni platnosti, alebo ak dátum dovozu do spoločenstva je neskorší ako šesť mesiacov od dátumu vydania povolenia na dovoz.

3. Presný názov alebo meno a adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu.

6. Pre živé exempláre, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody a ktoré sú z druhov uvedených v prílohe A, môže vydávajúci orgán určiť miesto, na ktorom majú byť držané, tým že v tejto kolónke uvedie príslušné podrobné údaje. Každé premiestnenie si potom vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného výkonného orgánu, s výnimkou naliehavého veterinárneho ošetrenia za predpokladu, že exempláre sú vrátené späť priamo na povolené miesto.

8. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

9./10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy nariadenia (ES) č. 338/97 (A alebo B), v ktorej je uvedený druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

A Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované pre nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

C Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

F Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

I Zaistené, zhabané a prepadnuté exempláre [5]

O Exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor [6]

U Neznámy pôvod (musí byť zdôvodnený)

14. Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použite jeden z nasledujúcich kódov:

B Chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E Vzdelávanie

G Botanické záhrady

H Poľovnícke trofeje

L Vynútenie zákona

M Biologicko-medicínsky výskum

N Opätovná reintrodukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P Osobný

Q Cirkusy a putovné výstavy

S Vedecký

T Komerčný

Z Zoologické záhrady

15. až 17. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajinou posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1808/2001.

23. až 25. Len na úradné účely.

26. V prípade, kde to prichádza do úvahy, musí dovozca/(opätovný) vývozca alebo jeho zástupca uviesť číslo nákladného listu alebo leteckého nákladného listu.

27. Vyplní pohraničný colný úrad v mieste vstupu do spoločenstva alebo príslušný colný úrad (opätovného) vývozu podľa toho, či ide o dovoz alebo (opätovný) vývoz. Originál (formulár 1) sa musí vrátiť výkonnému orgánu príslušného členského štátu a kópia pre držiteľa (formulár 2) dovozcovi alebo (opätovnému) vývozcovi.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa skutočného (opätovného) vývozcu, nie jeho zástupcu.

2. Nepoužije sa.

3. Presný názov alebo meno A adresa skutočného dovozcu, nie jeho zástupcu.

6. Vyplniť vo formulári žiadosti len v prípade živých exemplárov nadobudnutých z voľnej prírody, ktoré sú z druhov uvedených v prílohe A.

8. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

9./10. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

11. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

12. Uveďte písmeno prílohy nariadenia (ES) č. 338/97 (A alebo B), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

13. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

A Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované pre nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

C Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

F Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

I Zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre [7]

O Exempláre získané predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor [8]

U Pôvod neznámy (musí byť zdôvodnený)

14. Na uvedenie účelu, na ktorý majú byť exempláre (opätovne) vyvezené/dovezené, použitie jeden z nasledujúcich kódov:

B Chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E Vzdelávanie

G Botanické záhrady

H Poľovnícke trofeje

L Vynútenie zákona

M Biologicko-medicínsky výskum

N Opätovná reintrodukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P Osobný

Q Cirkusy a putovné výstavy

S Vedecký

T Komerčný

Z Zoologické záhrady

15. až 17. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované. Ak je to tretia krajina, kolónky 16 a 17 musia obsahovať podrobnosti o príslušnom povolení. Ak sa exempláre pochádzajúce z členského štátu spoločenstva vyvážajú z iného členského štátu, v kolónke 15 sa uvádza len názov členského štátu pôvodu.

18. až 20. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz je krajinou posledného opätovného vývozu opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej boli exempláre dovezené pred opätovným vývozom zo spoločenstva. V prípade povolenia na dovoz je to opätovne vyvážajúca tretia krajina, z ktorej majú byť exempláre dovezené. Kolónky 19 a 20 musia obsahovať podrobné údaje o príslušnom potvrdení na opätovný vývoz.

21. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1808/2001.

23. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite, ak ste neuviedli niektoré z vyššie požadovaných informácií.

[1] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[2] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[3] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[4] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[5] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[6] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[7] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[8] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Uveďte presný názov alebo meno a adresu dovozcu alebo splnomocneného zástupcu.

4. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

5. Vypĺňa sa len v tom prípade, ak krajina, z ktorej sa exempláre dovážajú, nie je totožná s krajinou pôvodu.

6. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší.

9. Vedecký názov musí byť rovnaký ako názov použitý v prílohe C alebo D nariadenia (ES) č. 338/97.

10. Pre druhy uvedené v prílohe III CITES uveďte III.

12. Uveďte písmená (C alebo D) prílohy nariadenia (ES) č. 338/97, v ktorej sú druhy uvedené.

13. Dovozca musí pohraničnému colnému úradu v mieste vstupu do spoločenstva predložiť podpísaný originál (formulár 1) a "kópiu pre dovozcu" (formulár 2), kde to prichádza do úvahy, spolu s dokladmi z krajiny (opätovného) vývozu vyplývajúcimi z prílohy III CITES.

14. Colný úrad zašle originál (formulár 1) potvrdený odtlačkom pečiatky výkonnému orgánu svojej krajiny a vráti "kópiu pre dovozcu" (formulár 2) potvrdenú odtlačkom pečiatky dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Uveďte presný názov alebo meno a adresu dovozcu alebo splnomocneného zástupcu.

4. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

5. Vypĺňa sa len v tom prípade, ak krajina, z ktorej sa exempláre dovážajú, nie je totožná s krajinou pôvodu.

6. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší.

9. Vedecký názov musí byť rovnaký ako názov použitý v prílohe C alebo D nariadenia (ES) č. 338/97.

10. Pre druhy uvedené v prílohe III CITES uveďte III.

12. Uveďte písmená (C alebo D) prílohy nariadenia (ES) č. 338/97, v ktorej sú druhy uvedené.

13. Dovozca musí pohraničnému úradu v mieste vstupu do spoločenstva predložiť podpísaný originál (formulár 1) a "kópiu pre dovozcu" (formulár 2), kde to prichádza do úvahy, spolu s dokladmi z krajiny (opätovného) vývozu vyplývajúcimi z prílohy III CITES.

14. Colný úrad zašle originál (formulár 1) potvrdený odtlačkom pečiatky výkonnému orgánu svojej krajiny a vráti "kópiu pre dovozcu" (formulár 2) potvrdenú odtlačkom pečiatky dovozcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa držiteľa potvrdenia, nie jeho zástupcu.

2. Vypĺňať len v prípade, ak povolenie na dovoz pre príslušné exempláre stanovuje miesto, kde sa majú tieto exempláre držať, alebo ak sa vyžaduje, aby exempláre, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody členského štátu, boli držané na schválenej adrese.

Každé premiestnenie z uvedeného miesta, s výnimkou naliehavého veterinárneho vyšetrenia a za podmienky, že exempláre budú vrátené späť na povolené miesto, musí byť vopred schválené príslušným výkonným orgánom (pozri kolónku 19).

4. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

5./6. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

7. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

8. Uveďte písmeno prílohy nariadenia (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

9. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

A Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované pre nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

C Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

F Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

I Zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre [1]

O Exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor [2]

U Pôvod neznámy (musí byť zdôvodnený)

10. až 12. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

13. až 15. Členský štát dovozu je členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz pre príslušné exempláre.

16. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1808/2001.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvetlivky

1. Presný názov alebo meno a adresa držiteľa potvrdenia, nie jeho zástupcu.

2. Vypĺňať len v prípade živých exemplárov nadobudnutých z voľnej

prírody, ktoré sú z druhov uvedených v prílohe A.

4. Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade s prílohou V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

5./6. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

7. Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

8. Uveďte písmeno prílohy nariadenia (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia uvedený.

9. Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:

W Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

A Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované pre nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

C Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

F Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

I Zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre [3]

O Exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor [4]

U Pôvod neznámy (musí byť zdôvodnený)

10. až 12. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované.

13. až 15. Členský štát dovozu je členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz pre príslušné exempláre.

16. Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1808/2001.

18. Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite, ak ste neuviedli niektoré z vyššie požadovaných informácií.

[1] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[2] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[3] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[4] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

KÓDY, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ PRI OPISE EXEMPLÁROV, A JEDNOTKY MIER A VÁH, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ V POVOLENIACH A POTVRDENIACH PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 3 PÍSM. a) A b)

g = gramy

kg = kilogramy

l = litre

cm3 = centimetre kubické

ml = mililitre

m = metr

m2 = metre štvorcové

m3 = metre kubické

Počet = počet exemplárov

Opis | Kód | Odporúčané jednotky | Alternatívne jednotky | Vysvetlenie |

Kôra | BAR | kg | | Kôra stromov (surová, sušená alebo prášková; nespracovaná) |

Telo | BOD | Počet | kg | V podstate celé mŕtve živočíchy vrátane čerstvých alebo spracovaných rýb, vypchatých korytnačiek, zakonzervovaných motýľov, plazov zaliatych v alkohole, celých vypchatých poľovníckych trofejí atď. |

Kosť | BON | kg | | Kosti vrátane čeľustí |

Svetložltý rôsol pri spodnom pancieri korytnačky | CAL | kg | | Jedlé svetložlté mäso nachádzajúce sa pri spodnom pancieri korytnačky alebo jedlé mäso nachádzajúce sa pri hornom pancieri korytnačky resp. rôsolovitá látka pod horným pancierom korytnačky (korytnačia chrupavka na polievku) |

Korytnačí pancier | CAP | Počet | kg | Surové alebo neopracované celé panciere druhov z radu Testudinata |

Rezbárske dielo | CAR | kg | | Rezbárske diela (vrátane dreva a vrátane hotových výrobkov z dreva, ako sú napríklad nábytok, hudobné nástroje a ručné rezbárske práce). Poznámka: existuje niekoľko druhov, z ktorých môže byť na vyrezávanie použitých niekoľko častí (napr. rohy a kosti); v prípade potreby je preto potrebné uviesť, o aký druh výrobku ide (napr. výrobok vyrezaný z rohu) |

Kaviár | EGG | kg | | Kaviár |

Triesky/odrezky | CHP | kg | | Triesky/odrezky z dreva, najmä Aquilaria malaccensis a Pterocarpus santalinus |

Pazúr | CLA | Počet | kg | Pazúry — napríklad z Felidae, Ursidae alebo Crocodylia (Poznámka: "korytnačie pazúry" sú zvyčajne šupiny a nie skutočné pazúry) |

Látka | CLO | m2 | kg | Látka — ak nie je celá látka vyrobená zo srsti druhov, ktoré sú uvedené v CITES, hmotnosť srsti príslušného druhu by sa mala miesto toho uviesť pod kódom HAI |

Koral (nespracovaný) | COR | kg | Počet | Mŕtve koraly a koralové kamene (poznámka: pri obchode sa zaznamenáva počet kusov len vtedy, ak sa koralové druhy prepravujú vo vode) |

Kultúra | CUL | Počet baniek atď. | | Kultúry umelo pestovaných rastlín |

Výrobky vyrobené zo živočíchov alebo rastlín | DER | kg/l | | Výrobky vyrobené zo živočíchov alebo rastlín (iné ako tie, ktoré sú uvedené pod inými kódmi v tejto tabuľke) |

Sušená rastlina | DPL | Počet | | Sušené rastliny — napr. exempláre z herbárov |

Ucho | EAR | Počet | | Uši — zvyčajne slonie |

Vajce | EGG | Počet | kg | Celé neoplodnené alebo vyfúknuté vajcia (pozri tiež "kaviár") |

Vajce (živé) | EGL | Počet | kg | Oplodnené vajcia — zvyčajne vajcia vtákov a plazov, ale vrátane ikier rýb a bezstavovcov |

Extrakt | EXT | kg | l | Extrakt — zvyčajne extrakty rastlín |

Perie | FEA | kg/počet krídel | Počet | Perie — v prípade predmetov (napr. obrazov) vyrobených z peria sa uvádza počet predmetov |

Vlákno | FIB | kg | m | Vlákna — napríklad rastlinné vlákna, ale patria sem aj struny tenisových rakiet |

Kvet | FLO | kg | | Kvety |

Kvetináč | FPT | Počet | | Kvetináče vyrobené z častí rastliny, napríklad z vlákien stromovitých papradí (poznámka: živé rastliny, s ktorými sa obchoduje v "spoločnom kvetináči" sa uvádzajú ako "živé rastliny" a nie ako kvetináče) |

Žabie stehienka | LEG | | kg | Žabie stehienka |

Ovocie | FRU | | kg | Ovocie |

Noha | FOO | Počet | | Nohy — napr. spodné časti nôh slonov, nosorožcov, hrochov, levov, krokodílov atď. |

Žlč | GAL | kg | | Žlč |

Žlčník | GAB | Počet | kg | Žlčník |

Odevy | GAR | Počet | | Odevy — vrátane rukavíc, čapíc a klobúkov, ale nie topánky; vrátane lemov alebo ozdôb na odevoch |

Pohlavné orgány (genitálie) | GEN | kg | Počet | Vykastrované alebo sušené vonkajšie samčie pohlavné orgány |

Štepný materiál | GRS | Počet | | Kmeňový materiál pre štepy (bez štepov) |

Srsť | HAI | kg | g | Srsť — patrí sem srsť všetkých zvierat, napr. štetiny slonov, srsť jaka divokého, srsť lamy vikuňa, srsť lamy huanaco |

Roh | HOR | Počet | kg | Rohy — vrátane parožia |

Výrobky z kože (malé) | LPS | Počet | | Malé výrobky z kože, napr. opasky, remene, spony, sedadlá na bicykle, obaly na šekové knižky a kreditné karty, náušnice, kabelky, kľúčenky, zápisníky, peňaženky, čižmy, tabatierky, náprsné tašky, remienky na hodinky |

Výrobky z kože (veľké) | LPL | Počet | | Veľké výrobky z kože — napr. kufre, nábytok, aktovky, veľké cestovné kufre |

Živé | LIV | Počet | | Živé živočíchy a rastliny. Exempláre živých koralov prepravovaných vo vode sa uvádzajú len ako počet kusov. |

List | LVS | Počet | kg | Listy |

Guľatina | LOG | m3 | | Všetko drevo v surovom stave, či už zbavené kôry alebo beľového dreva, alebo nie, alebo nahrubo opracované do hranolov, pre spracovanie predovšetkým na rezivo, vláknité drevo alebo dyhové dosky. Poznámka: Obchod s guľatinou z drevín určených na osobitný účel, s ktorými sa obchoduje na kilogramy (napr. lignum vitae, Guaiacum spp), sa uvádza v kg. |

Mäso | MEA | kg | | Mäso vrátane mäsa z rýb, ak nie je vcelku (pozri taktiež "telo") |

Liek | MED | | kg/l | Lieky |

Pižmo | MUS | g | | Pižmo |

Olej | OIL | kg | l | Olej — napr. z korytnačiek, tuleňov, veľrýb, rýb, rôznych rastlín |

Kúsok z kosti | BOP | kg | | Kúsky z kostí, neopracované |

Kúsok z rohu | HOP | kg | | Kúsky z rohov, neopracované, vrátane odpadkov/odrezkov |

Kúsok zo slonoviny | IVP | kg | | Kúsky zo slonoviny, neopracované, vrátane odpadkov/odrezkov |

Zošité kožušiny | PLA | m2 | | Zošité kožušiny — vrátane kožušinových predložiek, ak sú vyrobené z viacerých kožušín |

Prášok | POW | kg | | Prášok |

Koreň | ROO | Počet | kg | Korene, cibule, buľvy alebo hľuzy |

Rezivo | SAW | m3 | | Drevo jednoducho orezané po dĺžke alebo opracované profilovaním osekávaním triesok; zvyčajne viac ako 6 mm hrubé. Poznámka: Obchod s rezivom z drevín určených na osobitný účel, s ktorými sa obchoduje na kilogramy (napr. lignum vitae, Guaiacum spp), sa uvádza v kg. |

Šupina | SCA | kg | | Napríklad z korytnačiek, ostatných plazov, rýb, luskúňov |

Semeno | SEE | kg | | Semená |

Ulita | SHE | Počet | kg | Surové alebo neopracované ulity mäkkýšov |

Bok | SID | Počet | | Boky alebo slabiny koží, nepatria sem krokodílie kože z telesných schránok krokodílov Tinga (pozri pod "koža") |

Kostra | SKE | Počet | | V podstate celé kostry |

Koža | SKI | Počet | | V podstate celé kože, či už surové alebo vyčinené, vrátane krokodílích koží z telesných schránok krokodílov Tinga |

Kúsok kože | SKP | Počet | | Kúsky kože — vrátane odrezkov, surových alebo vyčinených skalpov |

Lebka | SKU | Počet | | Lebky |

Polievka | SOU | kg | l | Polievka napr. z korytnačky |

Exemplár (vedecký) | SPE | kg/l/m | | Vedecké exempláre — vrátane vzoriek krvi, tkaniva (napr. obličiek, sleziny atď.), histologické preparáty atď. |

Steblo | STE | Počet | kg | Steblá rastlín |

Chvost | TAI | Počet | kg | Chvosty — napr. z kajmana (na kožu) alebo líšky (na lemy odevov, goliere, kožušiny atď.) |

Zub | TEE | Počet | kg | Zuby — napr. zuby veľryby, leva, hrocha, krokodíla atď. |

Úžitkové drevo | TIM | m3 | kg | Nespracované úžitkové drevo, s výnimkou piliarskej guľatiny a reziva |

Trofej | TRO | Počet | | Trofeje — všetky časti trofeje z jedného živočícha, ak sú vyvážané spolu: napr. rohy (2), lebka, koža lebky (skalp), ostatná koža, chvost a nohy (tzn. 10 kusov) predstavujú jednu trofej. Ale napríklad, ak sa vyváža len lebka a rohy živočícha, potom musia byť uvedené spolu ako jedna trofej. Inak sa musia tieto časti uvádzať samostatne. Pre celé vypchaté telo sa použije kód "BOD". Pre samotnú kožu sa použije kód "SKI". |

Kel | TUS | Počet | kg | V podstate celé kly, či už opracované alebo nie, vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov, nepatria sem však ostatné zuby. |

Dyhové pláty lúpaná dyhakrájaná dyha | VEN | m3, m2 | kg | Tenké vrstvy alebo pláty dreva rovnakej hrúbky, hrubé zvyčajne 6 mm alebo menej, zvyčajne lúpané (lúpaná dyha) alebo rezané (krájaná dyha) pre použitie pri výrobe preglejky, dyhovaného nábytku, dyhových nádob atď. |

Vosk | WAX | kg | | Vosk, vrátane ambry |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ŠTANDARDNÁ LITERATÚRA PRE NÁZVOSLOVIE, KTORÉ SA MÁ POUŽÍVAŤ PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 3 PÍSM. C) NA UVÁDZANIE VEDECKÝCH NÁZVOV DRUHOV V POVOLENIACH A POTVRDENIACH

a) Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, 2. vydanie, (vydali D. E. Wilson a D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institute Press) pre názvoslovie cicavcov s výnimkou rodu Balaenoptera, ktorý je uvedený v publikácii Rice, D. W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Zvláštne vydanie číslo 4: i-ix, 1–231; The Society for Marine Mammals.

b) A reference list of the birds of the world (J. J. Morony, W. J. Bock a J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) pre názvy tried a čeľadí vtákov

c) Distribution and taxonomy of birds of the world (C. G. Sibley a B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) pre rodové a druhové názvy vtákov a A supplement to: Distribution and taxonomy of birds of the world (Sibley a Monroe, 1993; Yale University Press) pre názvy rodov a druhov vtákov.

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen [Wermuth, H. a R. Mertens, 1996 (dotlač), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3–437–35048-X] pre názvy krokodílov, morských korytnačiek, sladkovodných korytnačiek a tuatary a A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J. B., 1992: i-xiii, 1-363, súkromná tlač, J. B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of America, ISBN 0–9617431–0–5) pre rozdelenie sladkovodných a morských korytnačiek.

e) Herpetology (Pough, F. H., R. M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitzky a K. D. Wells, 1998, i-xi, 1-577) pre vymedzenie čeľadí v rámci Sauria.

f) Chamaeleonidae (C. J. J. Klaver a W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1–85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3–11–015187–1) pre druhové názvy všetkých chameleónov.

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T. C. S., 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90–73239–40–0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G. R., A. K. Péres a H. J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; a A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P. R. a A. S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) pre druhové názvy rodu Tupinambis.

h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid a Touré, 1997), publikácia uverejnená pod záštitou Herpetologists' League, pre názvoslovie hadov, s výnimkou nasledujúcich prípadov: naďalej by sa mali používať nasledujúce názvy hadov Malagasy: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) a Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844); pre rody Calabaria, Charina a Lichanura by sa mali naďalej používať nasledujúce názvy: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) a Lichanura trivirgata (Cope, 1861); a v prípade nasledujúcich poddruhov druhu Python molurus sa uznávajú dva poddruhy, konkrétne P. m. molurus (Linnaeus, 1758) a P. m. bivittatus Kuhl, 1820.

i) Amphibian species of the world: A taxonomic and geographic reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press a The Association of Systematics Collections) a Amphibian species of the world: Additions and corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) pre názvoslovie obojživelníkov a A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, [Vences, M., F. Glaw and W. Böhme, 1999; Alytes 17(1-2): 3-72] pre rod Mantella.

j) Catalog of Fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0–940228–47–5) pre taxonómiu a názvy všetkých rýb.

k) Pre rod Brachypelma by sa malo používať nasledujúce názvoslovie:

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980;

Brachypelma angustum Valerio, 1980;

Brachypelma auratum Schmidt, 1992;

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917);

Brachypelma baumgarteni Smith, 1993;

Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994;

Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936);

Brachypelma emilia (White, 1856);

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925);

Brachypelma fossorium Valerio, 1980;

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892);

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897);

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (vrátane synonym Brachypelma annitha a Brachypelma harmorii);

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875).

l) The Plant Book, dotlač, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) pre rodové názvy všetkých rastlín CITES, pokiaľ nebudú nahradené štandardnými katalógmi prijatým konferenciou zmluvných strán dohovoru, ako je uvedené v odsekoch n) až r).

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. vydanie (J. C. Willis, revidoval H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pre rodové synonymá, ktoré nie sú uvedené v The Plant Book, pokiaľ nebudú nahradené štandardnými katalógmi prijatými konferenciou zmluvných strán dohovoru, ako je uvedené v odsekoch m) až q).

n) A World List of Cycads [D. W. Stevenson, R. Osborne a K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Príspevky z 3. medzinárodnej konferencie o biológií cykasovitých rastlín, s. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch], ako usmernenie pri odkazoch na názvy druhov Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

o) The Bulb Checklist (1997, zostavili Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) a jeho aktualizácie prijaté Výborom pre názvoslovie, ako usmernenie pri odkazoch na názvy druhov Cyclamen (Primulaceae) a Galanthus a Sternbergia (Liliaceae).

p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, vydala Nemecká spolková agentúra pre ochranu prírody) a jeho aktualizácie prijaté Výborom pre názvoslovie, ako usmernenie pri odkazoch na názvy druhov succulent euphorbias.

q) CITES Cactaceae check-list (1999, zostavil D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) a jeho aktualizované vydania prijaté Výborom pre názvoslovie, ako usmernenie pri odkazoch na názvy druhu Cactaceae.

r) CITES orchid checklist, (zostavili: the Royal Botanic Gardens, Kew, UK) a jeho aktualizované vydania prijaté Výborom pre názvoslovie, ako usmernenie pri odkazoch na názvy druhov Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione a Sophranitis (Volume I, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula a Encyclia (Volume 2, 1997).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

1. Kódy pre uvádzanie účelu transakcie v povoleniach a potvrdeniach, uvedené v článku 4 ods. 3 písm. d)

B = Chov v zajatí alebo pestovanie v kultúre

E = Vzdelávanie

G = Botanické záhrady

H = Poľovnícke trofeje

L = Vynútenie zákona

M = Biologicko-medicínsky výskum

N = Opätovná reintrodukcia alebo introdukcia do voľnej prírody

P = Osobný

Q = Cirkusy a putovné výstavy

S = Vedecký

T = Komerčný

Z = Zoologické záhrady

2. Kódy pre uvádzanie pôvodu exemplárov v povoleniach a potvrdeniach, uvedené v článku 4 ods. 3 písm. e)

W = Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody

R = Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia

D = Živočíchy uvedené v prílohe A, odchované v zajatí na komerčné účely, a rastliny uvedené v prílohe A, umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

A = Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované na nekomerčné účely a rastliny uvedené v prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

C = Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

F = Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj ich časti a deriváty

I = Zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre [1]

O = Exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor [2]

U = Pôvod neznámy (musí byť zdôvodnený)

[1] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

[2] Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

ŽIVOČÍŠNE DRUHY UVEDENÉ V ČLÁNKU 32 PÍSM. A)

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

--------------------------------------------------