32001R1808Official Journal L 250 , 19/09/2001 P. 0001 - 0043


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1808/2001,

30. august 2001,

millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel[1] (viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1579/2001),[2] eriti selle artikli 19 lõikeid 1, 2 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Tarvis on sätteid rakendamaks määrust (EÜ) nr 338/97 ja tagamaks ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES, edaspidi "konventsioon") sätete täielik täitmine.

(2) Tagamaks määruse (EÜ) nr 338/97 ühetaolist rakendamist on tarvis sätestada loa- ja sertifikaaditaotluste läbivaatamise ning nende dokumentide väljaandmise, kehtivuse ja kasutamise üksikasjalikud tingimused ja kriteeriumid. Seetõttu on kohane kehtestada näidised, millele nimetatud vormid peavad vastama.

(3) Lisaks sellele on vaja sätestada üksikasjalikud eeskirjad loomaliikide vangistuses sündinud ja kasvatatud isendite ning taimeliikide kunstlikult paljundatud isendite kohtlemise tingimuste ja kriteeriumide kohta, et tagada selliste isendite suhtes kohaldatavate erandite ühtne rakendamine.

(4) Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 3 sätestatud isiklikeks asjadeks ja majatarveteks olevate isendite kohta käivate erandite osas on tarvis sätteid täpsustada, et tagada konventsiooni VII artikli lõike 3 täitmine.

(5) Tagamaks, et määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 1 nimetatud sisekaubanduse keeldudest tehtavaid üldisi erandeid kohaldataks ühetaoliselt, on tarvis sätestada tingimused ja kriteeriumid nende määratlemiseks.

(6) On tarvis kehtestada liikide teatavate isendite märgistamise kord, et kergendada nende identifitseerimist ja tagada määruse (EÜ) nr 338/97 sätete täitmine.

(7) Kehtestada tuleks sätted määrusega (EÜ) nr 338/97 ettenähtud korrapäraste aruannete sisu, vormi ja esitamise kohta.

(8) Määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse tulevikus tehtavate muudatuste käsitlemisel peab kogu asjakohane teave olema kättesaadav, eriti teave liikide bioloogilise ja kaubandusliku staatuse, nende kasutamise ja nendega kauplemise kontrollimeetodite kohta.

(9) Komisjoni 26. mai 1997. aasta määrust (EÜ) nr 939/97, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad[3] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1006/98[4]) on korduvalt põhjalikult muudetud; kuna muudatusi on tarvis veelgi, tuleks see selguse huvides kehtetuks tunnistada ning asendada uue määrusega.

(10) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

MÕISTED JA VORMID

Artikkel 1

Lisaks määruse (EÜ) nr 338/97 artiklis 2 olevatele mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

a) omandamise kuupäev - kuupäev, mil isend loodusest püüti, vangistuses sündis või kunstlikult paljundati;

b) esimese põlve järglased (F1) - kontrollitavas keskkonnas saadud isendid, kelle vanematest vähemalt üks on sigitatud looduses või püütud loodusest;

c) teise põlve järglased (F2) ja järgmiste põlvede järglased (F3, F4, jne) - kontrollitavas keskkonnas saadud isendid, kelle vanemad on samuti saadud kontrollitavas keskkonnas;

d) paljunduskari - kõik paljundamiseks kasutatavad loomad;

e) kontrollitavkeskkond - teatavat liiki loomade saamise eesmärgil mõjutatav keskkond, mis on piiratud, takistamaks selle liigi loomade, munade või gameetide sisenemist kontrollitavasse keskkonda või sealt lahkumist ning mille üldomaduste hulka võivad kuuluda tehiselupaik, jäätmete koristamine, tervishoid, kaitse röövloomade eest ja kunstlik söötmine, ent mille omadused ei piirdu üksnes nendega;

f) isik, kelle alaline või peamine elukoht on ühenduses - isik, kes viibib iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva ühenduses seoses tööalaste sidemetega või, juhul kui isikul tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga.

Artikkel 2

1. Impordilubade, ekspordilubade, reekspordisertifikaatide ja nende dokumentide taotlemise vormid peavad vastama I lisas toodud näidisele, välja arvatud siseriiklikuks kasutuseks mõeldud väljad.

2. Imporditeatiste vormid peavad vastama II lisas toodud näidisele, välja arvatud siseriiklikuks kasutuseks mõeldud väljad. Nad võivad kanda seerianumbrit.

3. Määruse (EÜ) nr 338/97 artiklis 10 nimetatud sertifikaatide ja nende sertifikaatide taotlemise vormid peavad vastama III lisas toodud näidisele, välja arvatud siseriiklikuks kasutuseks mõeldud väljad. Liikmesriigid võivad sätestada, et lahtrid 18 ja 19 sisaldavad valmistrükitud teksti asemel üksnes vastavat kinnitust ja/või luba.

4. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõikes 4 nimetatud etiketid peavad vastama IV lisas toodud näidisele.

Artikkel 3

1. Artiklis 2 nimetatud vormide jaoks kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta, kirjutamiseks viimistletud ning kaaluma vähemalt 55 g/m2.

2. Artikli 2 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud vormide mõõdud on 210 × 297 mm (A4), kusjuures pikkuse kõrvalekalle võib olla maksimaalselt 18 mm vähem ja 8 mm rohkem.

3. Artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormide paber on:

a) vormi 1 jaoks (originaal) valge, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehhaanilised või keemilised võltsingud;

b) vormi 2 jaoks (loaomanikule antav koopia) kollane;

c) vormi 3 jaoks (eksportivale või reeksportivale riigile antav impordiloa koopia või väljaandvale asutusele tolli poolt tagastatav ekspordiloa või reekspordisertifikaadi koopia) kahvaturoheline;

d) vormi 4 jaoks (väljaandvale asutusele antav koopia) roosa;

e) vormi 5 jaoks (taotlus) valge.

4. Artikli 2 lõikes 2 nimetatud vormide paber on:

a) vormi 1 jaoks (originaal) valge;

b) vormi 2 jaoks (importijale antav koopia) kollane.

5. Artikli 2 lõikes 3 nimetatud vormide paber on:

a) vormi 1 jaoks (originaal) kollane, esiküljel taustaks trükitud hall giljoššmuster, et avastada igasugused mehhaanilised või keemilised võltsingud;

b) vormi 2 jaoks (väljaandvale asutusele antav koopia) roosa;

c) vormi 3 jaoks (taotlus) valge.

6. Artikli 2 lõikes 4 nimetatud etikettide paber on valge.

7. Artiklis 2 nimetatud vormid trükitakse ja täidetakse ühes ühenduse ametlikest keeltest, mille määrab kindlaks iga liikmesriigi korraldusasutus. Vajaduse korral kantakse neile sisu tõlge ühes konventsiooni ametlikus töökeeles.

8. Liikmesriigid vastutavad artiklis 2 nimetatud vormide trükkimise eest, artikli 2 lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud vormide puhul võib see olla osa elektroonilisest loa/sertifikaadi väljaandmisprotsessist.

II PEATÜKK

DOKUMENTIDE VÄLJAANDMIS-, KEHTIVUS- JA KASUTAMISTÄHTAEG

1. JAGU

Üldsätted

Artikkel 4

1. Vormid täidetakse masinakirjas. Artikli 2 lõigetes 1 ja 3 nimetatud lubade ja sertifikaatide taotlusi, artikli 2 lõikes 2 nimetatud imporditeatisi ja artikli 2 lõikes 4 nimetatud etikette võib täita ka loetava käekirjaga, kasutades tinti ja suurtähti.

2. Muud vormid, välja arvatud taotlused ja artikli 2 lõikes 4 nimetatud etiketid, ei tohi sisaldada kustutusi ega parandusi, mille kehtivus ei ole tõendatud dokumendi väljaandnud korraldusasutuse pitseri ja allkirjaga või artikli 2 lõikes 2 nimetatud imporditeatiste puhul ühendusse toomise koha tolliasutuse pitseri ja allkirjaga.

3. Lubades ja sertifikaatides ja nende dokumentide väljaandmise taotlustes:

a) tuleb isendite kirjeldusse, kui see on ette nähtud, märkida V lisas leiduv kood;

b) tuleb hulga ja netokaalu märkimisel kasutada V lisas leiduvaid ühikuid;

c) tuleb liikide teaduslike nimede märkimisel kasutada VI lisas olevaid standardseid nomenklatuuriviiteid;

d) tuleb vajadusel näidata tehingu eesmärk, kasutades mõnd VII lisa punktis 1 esitatud koodi;

e) tuleb näidata isendite päritolu, kasutades mõnd VII lisa punktis 2 esitatud koodi, ja kui selliste koodide kasutamine eeldab määruses (EÜ) nr 338/97 või käesolevas määruses sätestatud kriteeriumide täitmist, siis üksnes neid kriteeriume täites.

4. Kui artiklis 2 nimetatud vormi juurde kuulub lisa, mis on selle lahutamatu osa, tuleb lisa olemasolu ja lehekülgede number selgesti ära näidata asjaomasel loal või sertifikaadil ja lisa igale leheküljele märkida:

a) loa või sertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev ning

b) loa või sertifikaadi väljaandnud asutuse allkiri ja pitser või pitsatijäljend.

Kui artikli 2 lõikes 1 nimetatud vormi kasutatakse saadetise jaoks, milles on rohkem kui üks liik, tuleb vormi juurde panna lisa, milles peale käesoleva lõike esimeses lõigus nõutu korratakse iga saadetises oleva liigi jaoks vastava vormi lahtreid 8-22 ja ka lahtris 27 olevat välja, kuhu märgitakse "tegelikult imporditav hulk/netokaal" ning vajaduse korral ka "surnud isendite hulk saadetise kohalejõudmisel".

Kui artikli 2 lõikes 3 nimetatud vormi kasutatakse rohkem kui ühe liigi jaoks, tuleb selle juurde panna lisa, milles peale käesoleva lõike esimeses lõigus nõutu korratakse iga liigi osas vastava vormi lahtreid 4-18.

5. Lõigete 1 ja 2, lõike 3 punktide c ja d ning lõike 4 sätteid kohaldatakse ka siis, kui ühendusse sissetoodavate isendite jaoks kolmandates riikides väljaantud load ja sertifikaadid on aktsepteeritavad. Kui sellised dokumendid puudutavad isendeid, mille suhtes kehtivad vabatahtlikult kinnitatud ekspordikvoodid või konventsiooni osapoolte konverentsi poolt ettenähtud ekspordikvoodid, aktsepteeritakse neid üksnes siis, kui neis on märgitud jooksval aastal juba eksporditud isendite koguarv, kuhu hulka loetakse ka kõnealuse loaga hõlmatud isendid, ning asjaomase liigi kvoot. Kolmandate riikide poolt väljaantud reekspordisertifikaate aktsepteeritakse edaspidi üksnes siis, kui neis on märgitud päritolumaa ning asjaomase ekspordiloa number ja väljaandmise kuupäev ning vajaduse korral ka viimati reeksportinud riik, vastava reekspordisertifikaadi number ja väljaandmise kuupäev, või nimetatud informatsiooni puudumise piisav põhjendus.

Artikkel 5

1. Dokumente antakse välja ja kasutatakse kooskõlas käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 338/97, eriti selle artikli 11 lõigete 1-4 sätetega ning vastavalt neis sätestatud tingimustele. Neis võib olla väljaandva asutuse poolt kehtestatud eriklausleid, tingimusi ja nõudeid, et tagada nende määruste ja liikmesriikides nende rakendamist käsitlevate sätete täitmine.

2. Dokumentide kasutamine ei piira muid vorminõudeid, mis on seotud kaupade liikumisega ühenduses, kaupade sissetoomisega ühendusse või sealt eksportimise või reeksportimisega ning selliste vorminõuete puhul kasutatavate vormidega.

3. Üldjuhul teevad korraldusasutused otsuse lubade ja sertifikaatide väljaandmise kohta ühe kuu jooksul alates täidetud avalduse esitamise kuupäevast. Aga kui väljaandev asutus konsulteerib kolmandate isikutega, võib otsuse teha alles pärast konsulteerimise nõuetekohast lõpuleviimist. Olulistest viivitustest taotluste läbivaatamisel teatatakse taotlejatele.

Artikkel 6

Ühe veosepartiina koos saadetavate isendite iga saadetise jaoks antakse välja eraldi impordiluba, imporditeatis, ekspordiluba või reekspordisertifikaat.

Artikkel 7

1. Ühenduse impordilubade maksimaalne kehtivusaeg on 12 kuud. Impordiluba ei ole kehtiv ilma eksportiva või reeksportiva riigi vastava kehtiva dokumendita.

Ühenduse ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide maksimaalne kehtivusaeg on kuus kuud.

Esimeses ja teises lõigus nimetatud ühenduse load ja sertifikaadid loetakse pärast nende kehtivusaja möödumist kehtetuks ja neil ei ole mingit õigusjõudu.

Omanik peab liigselt viivitamata tagastama ühenduses kehtivuse kaotanud või kasutamata impordiloa, ekspordiloa või reekspordisertifikaadi originaali ja kõik koopiad korraldusasutusele, kes need välja andis.

2. Artiklis 20 nimetatud sertifikaadid ja kasutatud impordilubade omanikule antud koopiad kaotavad kehtivuse, kui neis nimetatud elusisendid on surnud, kui elusloomad on põgenenud, kui isendid on hävinud või kui sertifikaadi lahtritesse 2 ja 4 või kasutatud impordiloa omanikule antud koopia lahtrisse 3 (määruse (EÜ) nr 338/97 lisasse A kantud liikide puhul) või lahtritesse 6 ja 8 tehtud kanded ei vasta enam tegelikule olukorrale.

Artikli 20 lõike 3 punktis e ja artiklis 30 nimetatud sertifikaadid kaotavad kehtivuse, kui lahtrisse 1 tehtud kanne ei vasta enam tegelikule olukorrale.

Sellised dokumendid tuleb liigselt viivitamata tagastada väljaandnud asutusele, kes vajaduse korral võib vastavalt artiklile 21 välja anda sertifikaadi, milles need muutused kajastuvad.

3. Kui luba või sertifikaat antakse välja tühistatud, kaotatud, varastatud või hävinud dokumendi või kehtivuse kaotanud loa või reekspordisertifikaadi asemele, näidatakse lahtris "eritingimused" asendatud dokumendi number ja asendamise põhjus.

4. Kui ekspordiluba või reekspordisertifikaat on tühistatud, kaotatud, varastatud või hävinud, teatab väljaandnud korraldusasutus sellest sihtkohariigi korraldusasutusele ja konventsiooni sekretariaadile.

Artikkel 8

1. Impordilubade, ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide taotlused tuleb esitada artikli 5 lõiget 3 arvestades õigeaegselt, et need oleks võimalik välja anda enne isendite ühendusse sissetoomist või enne nende ühendusest eksportimist või reeksportimist.

Isendite suhtes ei või alustada tolliprotseduuri enne, kui nõutavad dokumendid on esitatud.

2. Isendite ühendusse sissetoomise korral loetakse kolmandatest riikidest pärinevad nõutavad dokumendid kehtivaks üksnes siis, kui need on välja antud ja kui neid on kasutatud sellest riigist eksportimiseks või reeksportimiseks enne nende viimast kehtivuspäeva ning kui neid kasutatakse ühendusse sissetoomiseks mitte hiljem kui kuus kuud pärast nende väljaandmise kuupäeva.

Määruse (EÜ) nr 338/97 C lisas loetletud liikide isendite päritolusertifikaate võib siiski kasutada ühendusse sissetoomisel kuni 12 kuud alates nende väljaandmise kuupäevast.

3. Erandina lõike 1 esimesest lõigust ja lõikest 2 ning tingimusel, et importija/(re)eksportija teatab juba saadetise saabumisel / enne saadetise ärasaatmist pädevale korraldusasutusele põhjustest, miks nõutavad dokumendid puuduvad, võib erandkorras määruse (EÜ) nr 338/97 B või C lisas loetletud liikide isendite, samuti nimetatud määruse A lisas loetletud ning selle artikli 4 lõikes 5 nimetatud liikide isendite jaoks dokumente välja anda tagantjärele, kui liikmesriigi pädev korraldusasutus on, vajaduse korral kolmanda riigi pädevate asutustega konsulteerides, veendunud, et:

a) kõrvalekaldumisi ettekirjutatust ei saa seostada (re)eksportija ja/või importijaga ning

b) asjaomaste isendite (re)eksport/import toimub muus osas kooskõlas:

i) määruse (EÜ) nr 338/97 sätetega,

ii) konventsiooni sätetega ja

iii) kolmanda riigi vastavate õigusaktidega.

4. Lõike 3 alusel väljaantud ekspordilubadel ja reekspordisertifikaatidel näidatakse selgesti, et need on välja antud tagantjärele, ning märgitakse tagantjärele väljaandmise põhjused. Ühenduse impordilubade, ekspordilubade ja reekspordisertifikaatide puhul lisatakse see märkus lahtrisse 23.

5. Välja arvatud lõike 3 punkti b alapunkt i puhul, kohaldatakse lõigete 2, 3 ja 4 sätteid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõike 2 punkti c alusel mutatis mutandis kõnealuse määruse A ja B lisas loetletud liikide isendite suhtes nende transiitveol läbi ühenduse.

6. Määruse (EÜ) nr 338/97 B ja C lisas loetletud liikide kunstlikult paljundatud taimede puhul ning A lisas loetletud ja märgistamata liikide kunstlikult saadud hübriidtaimede puhul võivad liikmesriigid sätestada, et ekspordiloa või reekspordisertifikaadi asemel kasutatakse fütosanitaarsertifikaati. Kui nimetatud fütosanitaarsertifikaadi on välja andnud kolmas riik, aktsepteeritakse seda ekspordiloa või reekspordisertifikaadi asendajana.

7. Kui kasutatakse lõikes 6 nimetatud fütosanitaarsertifikaati, peab selles olema liigi teaduslik nimi, või kui see on määruse (EÜ) nr 338/97 lisadesse sugukonna järgi kantud taksonite puhul võimatu, siis perekonna teaduslik nimi, kusjuures määruse B lisas loetletud liikide kunstlikult paljundatud orhideesid ja kaktusi võib nimetada sellistena. Fütosanitaarsertifikaadile tuleb märkida ka isendite tüüp ja hulk ning seal peab olema pitser, pitsatijäljend või muu märge selle kohta, et isendid on vastavalt CITESi määratlusele kunstlikult paljundatud.

2. JAGU

Impordiload

Artikkel 9

1. Taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3-6 ja 8-23 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8-22. Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm ning sel juhul võib taotlus hõlmata rohkem kui üht saadetist.

2. Nõuetekohaselt täidetud vorm(id) tuleb esitada sihtliikmesriigi korraldusasutusele, need peavad sisaldama andmeid ja juurdelisatud dokumente, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 alusel luba välja anda. Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada. Kui taotletakse luba isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele eelnenud tagasilükkamisest teatama.

Artikkel 10

1. Impordilubade puhul, mis on välja antud konventsiooni I lisasse kantud ja määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide isendite jaoks, võib eksportivale või reeksportivale riigile antava koopia tagastada taotlejale eksportiva või reeksportiva riigi korraldusasutusele esitamiseks. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti ii kohaselt ei anta originaali taotlejale seni, kuni ta esitab vastava ekspordiloa või reekspordisertifikaadi.

2. Kui eksportivale või reeksportivale riigile antavat koopiat taotlejale ei tagastata, antakse viimasele kirjalik õiend impordiloa väljaandmise ja väljaandmistingimuste kohta.

Artikkel 11

Ilma et see piiraks artikli 23 kohaldamist, loovutab importija või tema volitatud esindaja määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel kindlaksmääratud ühendusse toomise koha piiritolliasutusele originaali (vormi 1), loaomanikule antava koopia (vormi 2) ja, kui nõnda on impordiloas määratud, ekspordi- või reekspordiriigilt saadud mis tahes dokumendid. Vajaduse korral märgib ta lahtrisse 26 konossemendi või kaubasaatelehe numbri.

Artikkel 12

Artiklis 11 või artikli 23 lõikes 1 nimetatud tolliasutus tagastab pärast originaali (vormi 1) ja loaomanikule antava koopia (vormi 2) lahtri 27 täitmist viimase vormi importijale või tema volitatud esindajale. Originaal (vorm 1) ja kõik eksportivalt või reeksportivalt riigilt saadud dokumendid edastatakse artiklis 19 sätestatud korras.

3. JAGU

Imporditeatised

Artikkel 13

Importija või tema volitatud esindaja peab vajaduse korral täitma imporditeatise originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2) lahtrid 1-13 ja, ilma et see piiraks artikli 23 kohaldamist, loovutama need määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel koos ekspordi- või reekspordiriigilt saadud dokumentidega, kui neid on, ühendusse toomise koha piiritolliasutuses.

Artikkel 14

Artiklis 13 või artikli 23 lõikes 1 nimetatud tolliasutus tagastab pärast originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2) lahtri 14 täitmist koopia vormi importijale või tema volitatud esindajale. Originaal (vorm 1) ja kõik eksportivalt või reeksportivalt riigilt saadud dokumendid edastatakse artiklis 19 sätestatud korras.

4. JAGU

Ekspordiload ja reekspordisertifikaadid

Artikkel 15

1. Taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8-23 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1, 3, 4, 5 ja 8-22. Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm ning sel juhul võib taotlus hõlmata rohkem kui üht saadetist.

2. Nõuetekohaselt täidetud ja andmeid sisaldav(ad) vorm(id) tuleb esitada korraldusasutusele selles liikmesriigis, mille territooriumil isendid asuvad, ning juurde lisada dokumentaalsed tõendid, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 alusel luba/sertifikaat välja anda. Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada. Kui taotletakse luba või sertifikaati isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele eelnenud tagasilükkamisest teatama.

3. Kui reekspordisertifikaadi täienduseks esitatakse loaomanikule antava impordiloa koopia, importijale antava imporditeatise koopia või nende alusel välja antud sertifikaat, tagastatakse need dokumendid taotlejale alles pärast seda, kui on muudetud isendite arv, kelle suhtes dokument kehtib. Sellist dokumenti ei tagastata taotlejale juhul, kui reekspordisertifikaat on antud kõikide isendite jaoks, kelle suhtes see kehtib, või kui see kooskõlas artikliga 21 on asendatud. Korraldusasutus teeb kindlaks kõigi täiendavate dokumentide kehtivuse, konsulteerides vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega.

Esimese lõigu sätteid kohaldatakse ka siis, kui sertifikaat esitatakse ekspordiloa taotluse täienduseks.

Kui isendid on liikmesriigi korraldusasutuse järelevalve all ükshaaval märgistatud, nõnda et esimeses ja teises lõigus nimetatud dokumentidele on kerge viidata, ei nõuta viimaste füüsilist esitamist koos taotlusega tingimusel, et taotlusse on kantud nende number.

Esimeses, teises ja kolmandas lõigus nimetatud täiendavate dokumentide puudumise korral teeb (re)eksporditavate isendite ühendusse sissetoomise või ühenduses omandamise seaduslikkuse kindlaks korraldusasutus, vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega konsulteerides.

4. Kui korraldusasutus konsulteerib lõike 3 kohaldamisel teise liikmesriigi korraldusasutusega, annab viimane oma vastuse ühe nädala jooksul.

Artikkel 16

(Re)eksportija või tema volitatud esindaja loovutab originaali (vormi 1), loaomanikule antava koopia (vormi 2) ja väljaandvale asutusele tagastatava koopia (vormi 3) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud tolliasutusele. Vajaduse korral märgib ta lahtrisse 26 konossemendi või kaubasaatelehe numbri.

Artikkel 17

Artiklis 16 nimetatud tolliasutus tagastab pärast lahtri 27 täitmist originaali (vormi 1) ja loaomanikule antava koopia (vormi 2) (re)eksportijale või tema volitatud esindajale. Väljaandvale asutusele tagastatav koopia (vorm 3) edastatakse artiklis 19 sätestatud korras.

Artikkel 18

Kui liikmesriik konventsiooni osapoolte konverentsi poolt vastuvõetud juhendeid täites registreerib taimekoole, mis ekspordivad määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide kunstlikult paljundatud isendeid, võib ta asjaomastele taimekoolidele kättesaadavaks teha A ja B lisas nimetatud liikide kohta varem väljaantavad ekspordiload, mille lahtrisse 23 on kantud taimekooli registreerimisnumber ja järgmine tekst:

"Luba kehtib vaid CITESi resolutsioonis Conf. 11.11. määratletud kunstlikult paljundatud taimede kohta. Kehtib järgmiste taksonite kohta: ".

5. JAGU

Tollile esitatud dokumentide tagastamine väljaandvale asutusele

Artikkel 19

1. Tolliasutused edastavad viivitamata oma riigi asjakohasele korraldusasutusele kõik dokumendid, mis on neile määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse sätete kohaselt esitatud.

Korraldusasutused, kes sellised dokumendid saavad, edastavad teiste liikmesriikide poolt väljaantud dokumendid viivitamata vastavatele korraldusasutustele koos täiendavate CITESi dokumentidega.

2. Erandina lõikest 1 võivad tolliasutused oma liikmesriigi korraldusasutuse poolt väljaantud dokumentide esitamist kinnitada elektrooniliselt.

6. JAGU

Määruse (EÜ) nr 338/97 artiklis 10 sätestatud sertifikaadid

Artikkel 20

1. Saanud lõigetega 5 ja 6 kooskõlas oleva taotluse, võib isendite asukohaliikmesriigi korraldusasutus anda välja lõigetes 2, 3 ja 4 nimetatud sertifikaadid, mis kehtivad üksnes nendes lõigetes määratletud eesmärkidel.

2. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punkti b ning lõigete 3 ja 4 kohaldamisel väljaantud sertifikaadile on märgitud, et isendid:

a) on püütud loodusest kooskõlas vastaval territooriumil kehtivate õigusaktidega või

b) kujutavad endast hüljatud või põgenenud isendeid, kes on uuesti kinni püütud kooskõlas vastavalt territooriumil kehtivate õigusaktidega või

c) on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 sätetega või

d) on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. juunit 1997 kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3626/82[5] või

e) on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. jaanuari 1984 kooskõlas konventsiooni sätetega või

f) on liikmesriigis omandatud või liikmesriigi territooriumile toodud enne, kui punktis c või d nimetatud määrused või konventsioon nende suhtes või selles liikmesriigis kehtima hakkasid.

3. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 kohaldamisel väljaantud sertifikaadile märgitakse, et määruse A lisas loetletud liikide isendite suhtes ei kohaldata ühte või mitut artikli 8 lõike 1 keeldu, sest:

a) need on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud ajal, mil nimetatud määruse lisas või konventsiooni I lisas või määruse (EMÜ) nr 3626/82 C1 lisas loetletud liikide kohta käivaid sätteid nende suhtes ei kohaldatud või

b) on pärit liikmesriigist ja on püütud loodusest kooskõlas vastaval territooriumil kehtivate õigusaktidega või

c) kujutavad endast hüljatud või põgenenud isendeid, kes on uuesti kinni püütud kooskõlas vastavalt territooriumil kehtivate õigusaktidega või

d) need on vangistuses sündinud ja kasvatatud loomad või nende osad või neist saadu või

e) neid on lubatud kasutada ühel määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides c ja e-g nimetatud eesmärkidest.

4. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 kohaldamisel väljaantud sertifikaadile märgitakse, et selle määruse A lisas loetletud liikide elusisendite edasitoimetamine impordiloal või varem väljaantud sertifikaadil näidatud asukohast on lubatud.

5. Taotleja peab vajaduse korral täitma taotluse vormi lahtrid 1, 2 ja 4-19 ning originaali ja kõikide koopiate lahtrid 1 ja 4-18. Liikmesriigid võivad sätestada, et täita tuleb üksnes taotluse vorm ning sel juhul võib taotlus olla rohkem kui ühe sertifikaadi saamiseks.

6. Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada korraldusasutusele selles liikmesriigis, kus isendid asuvad, koos vajalike andmete ja dokumentidega, mida kõnealune ametiasutus peab vajalikuks, et otsustada, kas sertifikaat tuleb välja anda. Andmete puudumist taotlusel tuleb põhjendada. Kui sertifikaati taotletakse selliste isendite jaoks, kelle suhtes selline taotlus on varem tagasi lükatud, peab taotleja korraldusasutusele eelnenud tagasilükkamisest teatama.

Artikkel 21

1. Kui impordiloa loaomanikule antava koopia (vormi 2), imporditeatise importijale antava koopia (vormi 2) või sertifikaadi alusel saatmine toimub osade kaupa või kui sellise dokumendi kanded muudel põhjustel enam ei kajasta tegelikku olukorda, võib korraldusasutus kooskõlas artikli 4 lõikega 2 teha vastavad muudatused või välja anda ühe või mitu vastavat sertifikaati üksnes kooskõlas artikli 20 sätetega ja selles nimetatud eesmärkidel ning pärast seda, kui ta on kindlaks teinud asendatava dokumendi kehtivuse, vajaduse korral teise liikmesriigi korraldusasutusega konsulteerides.

2. Kui antakse välja sertifikaadid, mis asendavad impordiloa loaomanikule antavat koopiat (vormi 2), imporditeatise importijale antavat koopiat (vormi 2) või varem väljaantud sertifikaati, jätab sertifikaadi väljaandnud korraldusasutus algdokumendi enda kätte.

3. Kaotatud, varastatud või hävinud sertifikaadi võib asendada üksnes selle väljaandnud ametiasutus.

4. Kui korraldusasutus konsulteerib lõike 1 kohaldamisel teise liikmesriigi korraldusasutusega, annab viimane oma vastuse ühe nädala jooksul.

7. JAGU

Etiketid

Artikkel 22

1. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 7 lõike 4 kohaselt kasutatakse käesoleva määruse artikli 2 lõikes 4 nimetatud etikette üksnes teaduslikuks uurimiseks mõeldud herbaareksemplaride, säilitatud, kuivatatud või tahkes ümbrises muuseumieksemplaride ning elava taimematerjali mitteärilise laenamise, annetamise või vahetamisega seotud edasitoimetamisel nõuetekohaselt registreeritud teadlaste või teadusasutuste vahel.

2. Asukohaliikmesriigi korraldusasutus annab lõikes 1 nimetatud teadlastele ja teadusasutustele viiekohalise registreerimisnumbri, mille kaks esimest kohta on asjaomase liikmesriigi kahetäheline ISO kood ja viimased kolm moodustuvad pädeva korraldusasutuse poolt igale institutsioonile antud kordumatu numbri.

3. Asjaomased teadlased ja teadusasutused täidavad sildi lahtrid 1-5 ja teatavad viivitamata sellele korraldusasutusele, kelle juures nad on registreeritud, üksikasjalikult iga sildi kasutamisest, tagastades neile selleks otstarbeks ettenähtud etiketiosa.

8. JAGU

Muud tolliasutused peale ühendusse toomise koha piiritolliasutuse

Artikkel 23

1. Kui ühendusse sissetoodav saadetis jõuab mere-, õhu- või raudteed mööda piiritolliasutusse, et seda sama transpordiliigiga ja vahepeal hoiustamata edasi toimetada määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõike 1 alusel määratud teise tolliasutusse ühenduses, toimub kontroll ja impordidokumentide esitamine vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõikele 7 viimases tolliasutuses.

2. Kui saadetis on vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artiklile 4 kontrollitud kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 12 lõikega 1 määratud tolliasutuses ja siis edasi saadetud teise tolliasutusse edasisteks tolliprotseduurideks, nõuab viimane, et esitataks käesoleva määruse artikli 12 kohaselt täidetud impordiloa loa saanud isikule antav koopia (vorm 2) või artikli 14 kohaselt täidetud imporditeatise importijale antav koopia (vorm 2) ning võib kontrollida kõike, mida peab vajalikuks, et teha kindlaks määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse sätete järgimine.

III PEATÜKK

VANGISTUSES SÜNDINUD JA KASVATATUD ISENDID NING KUNSTLIKULT PALJUNDATUD ISENDID

Artikkel 24

Ilma et see piiraks artikli 25 kohaldamist, peetakse loomaliigi isendit vangistuses sündinuks ja kasvanuks üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi pädev korraldusasutus on pärast pädeva teadusüksusega konsulteerimist veendunud, et:

a) see on isend või saadud isendist või sellise isendi järglane, kes on sündinud või muul viisil saadud kontrollitavas keskkonnas kas vanematest, kes on paaritunud või muul viisil gameete üle kandnud kontrollitavas keskkonnas, kui tegemist on sugulise paljunemisega, või sugutu paljunemise puhul vanematest, kes järglase arenema hakates viibisid kontrollitavas keskkonnas;

b) paljunduskari on koostatud vastavalt selle suhtes omandamise ajal kehtinud õigusnormidele ja viisil, mis ei kahjustanud asjaomase liigi püsimist looduses;

c) paljunduskarja peetakse loodusest isendeid juurde toomata, välja arvatud loomade, munade või gameetide juhulisandumine kooskõlas kehtivate õigusnormidega ja viisil, mis ei kahjusta asjaomase liigi säilimist looduses, ning üksnes järgmistel eesmärkidel:

i) et ära hoida või vähendada suguluspaljunemise kahjulikku mõju, kusjuures sellise lisanduse ulatuse määrab kindlaks vajadus uue geneetilise materjali järele;

ii) et konfiskeeritud loomad vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 16 lõikele 3 ära paigutada, või

iii) erandjuhtudel paljunduskarjana kasutamiseks;

d) paljunduskari on kontrollitavas keskkonnas juba andnud teise või mitmenda põlve järglasi või seda peetakse viisil, mis järeleproovitult võimaldab kontrollitavas keskkonnas saada teise põlve järglasi.

Artikkel 25

Kui pädev asutus peab artikli 24, artikli 32 punkti a või artikli 33 lõike 1 kohaldamisel vajalikuks teha looma põlvnemine kindlaks vere- või muu koeanalüüsi abil, tehakse see analüüs või vajalikud proovid asutuse ettekirjutusele vastavalt kättesaadavaks.

Artikkel 26

Taimeliigi isendit peetakse kunstlikult paljundatuks üksnes siis, kui pädev korraldusasutus on pärast asjaomase liikmesriigi pädeva teadusüksusega konsulteerimist veendunud, et:

a) see on kontrollitavates tingimustes (st keskkonnas, mis pole looduslik, vaid inimsekkumisest tugevasti mõjutatud ja võib tähendada maaharimist, väetamist, umbrohutõrjet, niisutamist või taimekasvatustoiminguid nagu potti või peenrale istutamist või ilmastikukaitset) seemnest, pistoksast, koelõigust, kalluskoest või muust taimekoest, spoorist või muust diaspoorist kasvatatud taim või on saadud sellistest taimedest;

b) kultuurliikide emataimede varu on koostatud vastavalt selle suhtes omandamise kuupäeval kehtinud õigusnormidele ja seda hoitakse viisil, mis ei kahjusta liigi püsimist looduses;

c) kultuurliikide emataimede varu hoitakse nõnda, et on tagatud selle pikaajaline säilimine ning

d) poogitud taimede puhul on nii pookealus kui ka siirik vastavalt punktidele a, b ja c kunstlikult paljundatud.

Monokultuursetes istandustes kasvatatud puude puitu loetakse esimese lõigu kohaselt kunstlikult paljundatuks.

IV PEATÜKK

ISIKLIKUD ASJAD JA MAJATARBED

Artikkel 27

Isiklike asjade ja majatarvete ühendusse sissetoomine

1. Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 4, mis on sätestatud isiklike asjade ja majatarvete kohta nimetatud määruse artikli 7 lõikes 3, ei kohaldata isenditele, mida kasutatakse ärieesmärgil, müüakse, näidatakse kaubanduslikul eesmärgil ning hoitakse, pakutakse või veetakse müügiks. Nimetatud erandit kohaldatakse üksnes isendite, sealhulgas jahitrofeede suhtes, mis on:

- kolmandast riigist saabuva reisija pagasis, või

- isikute omandis, kes vahetavad alalise või peamise elukoha kolmandas riigis alalise või peamise elukoha vastu ühenduses

või on reisija poolt võetud jahitrofeed ning imporditakse tagantjärele.

2. Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 4, mis on sätestatud isiklike asjade ja majatarvete kohta nimetatud määruse artikli 7 lõikes 3, ei kohaldata A lisas loetletud liikide isendite suhtes, mille esmakordselt ühendusse sissetooja alaline või peamine elukoht on ühenduses.

3. Kui isik, kelle alaline või peamine elukoht on ühenduses, toob esmakordselt ühendusse sisse isiklikke asju või majatarbeid, sh jahitrofeesid, mille valmistamisel on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud liikide isendeid, ei nõuta tollis impordiloa esitamist, kui esitatakse (re)ekspordidokumendi originaal ja üks selle koopia. Toll saadab originaali artiklis 19 sätestatud korras edasi ja tagastab tembeldatud koopia omanikule.

4. Kui isik, kelle alaline või peamine elukoht on ühenduses, toob ühendusse taas sisse isiklikke asju või majatarbeid, sh jahitrofeesid, mille valmistamisel on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 A või B lisas loetletud liikide isendeid, ei nõuta tollis impordiloa esitamist, kui esitatakse varem kasutatud ja tolli poolt kinnitatud ühenduse impordi- või ekspordiloa omanikule mõeldud koopia (vorm 2), lõikes 3 nimetatud dokumendi koopia või tõendid selle kohta, et isendid on omandatud ühenduses.

5. Erandina lõigetest 3 ja 4 on impordiluba või (re)ekspordiluba esitamata lubatud ühendusse sisse või tagasi tuua järgmisi määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas loetletud asju:

a) tuuraliste (Acipenseriformes spp.) marja maksimaalselt 250 g ühe inimese kohta;

b) kaktuselistest (Cactaceae spp.) valmistatud nn vihmakeppe kuni kolm tükki inimese kohta.

Artikkel 28

Isiklike asjade ja majatarvete eksportimine või reeksportimine ühendusest

1. Erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 5, mis on sätestatud isiklike asjade ja majatarvete kohta nimetatud määruse artikli 7 lõikes 3, ei kohaldata isenditele, mida kasutatakse ärieesmärgil, müüakse, näidatakse kaubanduslikul eesmärgil ning hoitakse, pakutakse või veetakse müügiks. Nimetatud erandit kohaldatakse üksnes isendite suhtes, mis on:

- kolmandasse riiki suunduva reisija pagasis, või

- füüsilise isiku omandis, kes vahetab alalise või peamise elukoha ühenduses alalise või peamise elukoha vastu kolmandas riigis.

2. Eksportimise korral ei kohaldata erandit määruse (EÜ) nr 338/97 artiklist 5, mis on tehtud nimetatud määruse artikli 7 lõikega 3, selle määruse A või B lisas loetletud liikide isendite suhtes.

3. Kui isik, kelle alaline või peamine elukoht on ühenduses, reekspordib ühendusest isiklikke asju või majatarbeid, sh jahitrofeesid, mille valmistamisel on kasutatud määruse (EÜ) nr 338/97 A või B lisas loetletud liikide isendeid, ei nõuta tollis reekspordisertifikaadi esitamist, kui esitatakse varem kasutatud ja tolli poolt kinnitatud ühenduse impordi- või ekspordiloa loaomanikule mõeldud koopia (vorm 2), artikli 27 lõikes 3 nimetatud koopia või tõendid selle kohta, et isendid on omandatud ühenduses.

4. Erandina lõigetest 2 ja 3 on ekspordiluba või reekspordiloa esitamata lubatud ühendusest eksportida või reeksportida järgmisi määruse (EÜ) nr 338/97 lisas B loetletud asju:

a) tuuraliste (Acipenseriformes spp.) marja maksimaalselt 250 g inimese kohta;

b) kaktuselistest (Cactaceae spp.) valmistatud nn vihmakeppe kuni kolm tükki inimese kohta.

V PEATÜKK

ERANDID

Artikkel 29

1. Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides a-c nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes siis, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele piisavad tõendid selle kohta, et nimetatud punktide tingimused on täidetud.

2. Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis d nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes siis, kui taotleja on esitanud pädeva teadusüksusega konsulteerinud pädevale korraldusasutusele piisavad tõendid selle kohta, et asjaomased isendid on sündinud ja kasvatatud vangistuses või kunstlikult paljundatud kooskõlas käesoleva määruse artiklitega 24, 25 ja 26.

3. Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides e-g nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes siis, kui taotleja on esitanud pädeva teadusüksusega konsulteerinud pädevale korraldusasutusele piisavad tõendid selle kohta, et nimetatud punktide tingimused on täidetud.

4. Erandeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktis h nimetatud isendite suhtes lubatakse üksnes siis, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele piisavad tõendid selle kohta, et asjaomased isendid on püütud loodusest selle liikmesriigi õigusakte järgides.

Artikkel 30

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 kohaldamist, võib artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelust erandi teha teadusasutustele, kellele pädeva teadusüksusega konsulteerinud korraldusasutus on käesoleva artikli kohaldamisel välja andnud sertifikaadi, mis hõlmab kõiki nende kogus olevaid kõnealuse määruse A lisas loetletud liikide isendeid, kes on määratud vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks, et aidata kaasa selle liigi kaitsele, või teaduslikuks või haridusalaseks otstarbeks, mille eesmärgiks on nende liikide säilitamine ja kaitse, tingimusel, et isendeid müüakse üksnes teistele teadusasutustele, kellel on samasugune sertifikaat.

Artikkel 31

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 9 kohaldamist, ei kohaldata selle A lisas loetletud liikide isendite ostmise, ostupakkumise ja kommertseesmärkidel omandamise keeldu ega artikli 8 lõike 3 sätet selle kohta, et nende keeldude suhtes tuleb erandeid teha sertifikaadi väljaandmisega igal üksikjuhul eraldi:

a) kui asjaomaste isendite suhtes kehtib mõni artikli 20 lõikes 3 nimetatud sertifikaatidest ja kui neid kavatsetakse kasutada selles nimetatud eesmärgil või

b) kui asjaomaste isendite suhtes kehtib mõni artikliga 32 ettenähtud üldistest eranditest.

Artikkel 32

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 1 sätestatud keelde ning artikli 8 lõike 3 sätet, et erandeid neist tehakse sertifikaadi väljaandmisega igal üksikjuhul eraldi, ei kohaldata:

a) VIII lisas loetletud liikide vangistuses sündinud ja kasvatatud elusloomade ja nende hübriidide suhtes tingimusel, et vastavalt tähistatud liikide isendid on märgistatud käesoleva määruse artikli 36 lõike 1 kohaselt;

b) taimeliikide kunstlikult paljundatud isendite suhtes;

c) määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktis w määratletud töödeldud isendite suhtes, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi.

Nimetatud juhtudel sertifikaati ei nõuta.

Artikkel 33

1. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punkti d kohaldamisel võib liikmesriik teha kasvatajatele, kes on korraldusasutuselt selleks loa saanud, kättesaadavaks varem väljaantavad sertifikaadid tingimusel, et kasvatamise kohta peetakse arvestusraamatut, mis nõudmise peale esitatakse pädevale korraldusasutusele. Selliste sertifikaatide lahtris 20 peab olema järgmine tekst:

"Sertifikaat kehtib üksnes järgmise taksoni / järgmiste taksonite suhtes: ...................".

2. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktide d ja h kohaldamisel võib liikmesriik teha varem väljaantavad sertifikaadid kättesaadavaks isikutele, kes korraldusasutuse loal müüvad selliste sertifikaatide alusel vangistuses kasvatatud surnud isendeid ja/või vähesel arvul ühenduse piires loodusest püütud isendeid, tingimusel et see isik:

a) peab arvestusraamatut, mis nõudmisel esitatakse pädevale korraldusasutusele ja mis sisaldab üksikasju müüdud isendite/liikide kohta, nende surma põhjuse (kui see on teada), isikuid, kellelt isendid on omandatud ja kellele need on müüdud, ning

b) esitab pädevale korraldusasutusele igal aastal aruande, mis sisaldab üksikasju selle aasta läbimüügi kohta, isendite tüüpi ja arvu, vastavat liiki ning seda, kuidas isend on omandatud.

VI PEATÜKK

ISENDITE MÄRGISTAMINE

Artikkel 34

1. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 kohaldamisel antakse sertifikaat välja üksnes elus selgroogsete jaoks, kui taotleja on esitanud pädevale korraldusasutusele piisavad tõendid selle kohta, et käesoleva määruse artikli 36 vastavaid sätteid on täidetud.

2. Ainult siis, kui taotleja on esitanud korraldusasutusele piisavad tõendid selle kohta, et isendid on märgistatud vastavalt artikli 36 lõikele 4, antakse impordiluba välja järgmiste isendite jaoks:

a) isendid, kes on saadud vangistuses toimunud paljundamisel, mille konventsiooni osalised on heaks kiitnud;

b) isendid, kes on saadud loomakasvatustegevusega, mille konventsiooni osaliste konverents on heaks kiitnud;

c) isendid konventsiooni I lisas loetletud liikide populatsioonist, mille suhtes konventsiooni osaliste konverents on heaks kiitnud ekspordikvoodi;

d) aafrika elevandi töötlemata kihvad ja kihvalõigud, mis on pikemad kui 20 cm ja kaaluvad üle 1 kg;

e) ühendusse eksporditavad krokodilliliste toor-, pargitud ja/või viimistletud nahad, küljetükid, sabad, kaelad, jalad, seljanaha ribad ja muud osad ning ühendusse reeksporditavad krokodilliliste terved toor-, pargitud või viimistletud nahad ja küljetükid;

f) määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas loetletud liikide elus selgroogsed, kes kuuluvad elusloomade rändnäituste koosseisu;

g) üle 249 grammi kaaviari sisaldav esmane pakend (konservikarp, metall- või klaaspurk, millesse kaaviar on vahetult pakendatud), tingimusel, et iga päritoluriigist ühendusse imporditav esmane pakend on varustatud taaskasutamist mittevõimaldava etiketiga;

h) alla 250 grammi kaaviari sisaldavad esmased pakendid, tingimusel, et teisesed pakendid on varustatud taaskasutamist mittevõimaldava etiketiga, millel on esitatud päritoluriigist ühendusse imporditavate pakendite sisu kirjeldus.

Artikkel 35

1. Isendite jaoks, kes on märgistatud vastavalt artikli 34 lõike 2 punktidele a-d ja f ning keda ei ole oluliselt muudetud, antakse reekspordisertifikaadid välja ainult siis, kui taotleja on esitanud korraldusasutusele nõuetekohased tõendid selle kohta, et originaalmärgistused on puutumata.

2. Krokodilliliste tervete toor-, pargitud ja/või viimistletud nahkade ja küljetükkide jaoks antakse reekspordisertifikaat välja ainult siis, kui taotleja on esitanud korraldusasutusele rahuldavad tõendid selle kohta, et originaallipikud on puutumata, või kui need on kadunud või eemaldatud, et isendid on märgistatud reekspordilipikuga.

3. Ainult siis, kui taotleja on esitanud korraldusasutusele piisavad tõendid selle kohta, et isendid on märgistatud vastavalt artikli 36 lõikele 4, antakse ekspordiluba välja järgmiste isendite jaoks:

a) üle 249 grammi kaaviari sisaldav esmane pakend (konservikarp, metall- või klaaspurk, millesse kaaviar on vahetult pakendatud), tingimusel, et esmane pakend on varustatud taaskasutamist mittevõimaldava etiketiga;

b) alla 250 grammi kaaviari sisaldavad esmased pakendid, tingimusel, et teisesed pakendid on varustatud taaskasutamist mittevõimaldava etiketiga, millel on esitatud sisu kirjeldus.

Artikkel 36

1. Artikli 34 lõike 1 kohaldamisel kohaldatakse järgmisi punkte:

a) vangistuses sündinud ja kasvatatud linnud märgistatakse vastavalt lõikele 5, või kui pädev korraldusasutus on veendunud, et seda meetodit ei saa looma füüsiliste või käitumisiseärasuste tõttu kasutada, siis kordumatu numeratsiooniga ning mittemuudetava mikrokapsliga, mis vastab ISO standarditele 11784:1996 (E) ja 11785:1996 (E);

b) muud elus selgroogsed peale vangistuses sündinud ja kasvatatud lindude märgistatakse ISO standarditele 11784:1996 (E) ja 11785:1996 (E) vastava kordumatu numeratsiooniga ning mittemuudetava mikrokapsliga, või kui pädev korraldusasutus on veendunud, et seda meetodit ei saa isendite või liigi füüsiliste või käitumisiseärasuste tõttu kasutada, siis märgistatakse kõnesolevad isendid kordumatu numeratsiooniga rõngaste, paelte, lipikute, tätoveeringute ja muu taolisega või tehakse äratuntavaks teiste sobivate vahenditega.

2. Artikli 34 lõiget 1 ei kohaldata, kui pädev korraldusasutus on veendunud, et asjaomaste isendite füüsilised iseärasused ei võimalda vastava sertifikaadi väljaandmise ajal kasutada mingit ohutut märgistusmeetodit. Sellisel juhul teeb asjaomane korraldusasutus vastava märke sertifikaadi lahtrisse 20 või, kui mõnda märgistamismeetodit võib ohutult kasutada hiljem, kannab sinna vastavad eritingimused.

3. Isendid, kes märgistati enne 1. jaanuari 2002 muu, kui ISO standarditele 11784:1996 (E) ja 11785:1996 (E) vastava mikrokapsliga või märgistati enne 1. juunit 1997 mõne lõikes 1 nimetatud vahendi abil või märgistati lõike 4 kohaselt enne ühendusse toomist, loetakse märgistatuks kooskõlas lõikega 1.

4. Artikli 34 lõikes 2 ja artiklis 35 nimetatud isendite märgistamiseks tuleb kasutada konventsiooni osaliste konverentsi poolt asjaomaste liikide puhul heakskiidetud või soovitatud meetodit.

5. Vangistuses sündinud ja kasvatatud linde märgistatakse kordumatut märgistust kandva liitekohata jalarõngaga, s.o rõnga või paelaga, mis moodustab ühtse, ilma katkestuse või liitekohata ringi, mida ei ole kuidagi rikutud, mis on sellise suurusega, et seda ei saa täiskasvanud linnu jalalt eemaldada pärast jalale kinnitamist linnu esimestel elupäevadel, ning on kommertseesmärgil spetsiaalselt selleks otstarbeks toodetud.

Artikkel 37

Kui elusloomade märgistamine ühenduse territooriumil nõuab lipiku, paela, rõnga või muu vahendi külgekinnitamist, looma kehaosa märgistamist või mikrokapslite implanteerimist, siis tuleb seda teha asjaomase isendi humaanset kohtlemist, heaolu ja loomulikku käitumist silmas pidades.

Artikkel 38

1. Liikmesriikide pädevad asutused peavad tunnustama artiklile 36 vastavaid märgistusmeetodeid, mida teiste liikmesriikide pädevad asutused on heaks kiitnud.

2. Kui sellist dokumenti käesoleva määruse sätete kohaselt vajalikuks peetakse, tuleb märgistusel olev teave esitada ka selle isendi suhtes kehtival loal või sertifikaadil.

VII PEATÜKK

ARUANDED JA TEAVE

Artikkel 39

1. Liikmesriigid koguvad andmeid oma korraldusasutuste poolt väljaantud lubade ja sertifikaatide alusel toimunud ühendusse importimiste ning ühendusest eksportimiste ja reeksportimiste kohta, olenemata tegelikust sissetoomis- või (re)eksportimiskohast. Vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punktile a edastavad liikmesriigid komisjonile kõnealuse määruse A, B ja C lisas loetletud liikide kohta käiva sellekohase teabe igal aastal enne järgmise aasta 15. juunit elektroonilisel kujul ja vastavalt konventsiooni sekretariaadi poolt väljaantud CITESi aastaaruannete koostamise ja esitamise juhendile. Aruanded sisaldavad ka teavet kinnipeetud ja konfiskeeritud saadetiste kohta.

2. Lõikes 1 nimetatud teave esitatakse kahes eraldi osas:

a) konventsiooni lisades loetletud liikide isendite impordi, ekspordi ja reekspordi kohta ning

b) määruse (EÜ) nr 338/97 A, B ja C lisas loetletud muude liikide isendite impordi, ekspordi ja reekspordi ning selle D lisas loetletud liikide isendite ühendusse sissetoomise kohta.

3. Elusloomi sisaldavate saadetiste importimise kohta peavad liikmesriigid võimaluse korral arvestust, mitu protsenti määruse (EÜ) nr 338/97 A ja B lisas loetletud liikide isendeid oli ühendusse sissetoomise ajaks surnud.

4. Lõikes 3 nimetatud teave iga kalendriaasta kohta tuleb komisjonile edastada enne järgmise aasta 15. juunit liikide kaupa ja iga (re)eksportiva riigi kohta eraldi.

5. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punktis c nimetatud teave peab sisaldama üksikasju õiguslike, normatiiv- ja haldusmeetmete kohta, mida on võetud, et tagada määruse (EÜ) nr 338/97 ja käesoleva määruse sätete rakendamine ja täitmine.

Artikkel 40

1. Et ette valmistada määruses (EÜ) nr 338/97 tehtavaid muudatusi kõnealuse määruse artikli 15 lõike 5 kohaselt, edastavad liikmesriigid komisjonile lisadesse juba kantud ja sinna kandmiseks sobivate liikide kohta kogu asjakohase teabe, mis on seotud:

a) nende bioloogilise ja kaubandusliku staatusega;

b) nende liikide isendite kasutusega ja

c) kauplemisobjektiks olevate isendite kontrollimise meetoditega.

2. Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 3 lõike 2 punktide c või d või artikli 3 lõike 4 punkti a kohaselt sama määruse B või D lisasse tehtavate paranduste eelnõud esitab komisjon enne komiteele saatmist arvamuse saamiseks teaduslikule järelevalverühmale.

VIII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 41

1. Liikmesriigid peavad kohe pärast määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõike 6 alusel piirangu kehtestamist ja kuni selle tühistamiseni tagasi lükkama impordiloa taotlused, mis puudutavad isendeid, kes eksporditakse päritolumaalt või päritolumaadelt, mille suhtes piirang on kehtestatud.

2. Erandina lõikest 1 võib impordiloa välja anda, kui:

a) impordiloa taotlus on esitatud enne piirangu kehtestamist ja

b) liikmesriigi pädev korraldusasutus on veendunud, et on olemas leping või tellimus, mille alusel on juba makstud või mille tulemusel isendid on juba välja saadetud.

3. Lõikes 2 sätestatud erandi alusel väljaantud impordiloa maksimaalne kehtivusaeg on üks kuu.

4. Kui ei ole konkreetselt teisiti otsustatud, ei kohaldata lõikes 1 nimetatud piiranguid järgmiste isendite suhtes:

a) vastavalt artiklitele 24, 25 ja 26 vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isendid;

b) isendid, keda imporditakse määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 punktides e, f või g nimetatud otstarbeks;

c) elus või surnud isendid, kes moodustavad osa ühendusse elama asuvate isikute majatarvetest.

Artikkel 42

Määrus (EÜ) nr 939/97 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 43

1. Määruse (EMÜ) nr 3626/82 artikli 11 ja komisjoni määruse (EMÜ) nr 3418/83[6] artikli 22 alusel väljaantud sertifikaate võib edasi kasutada määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 5 lõike 2 punkti b, artikli 5 lõike 3 punktide b, c ja d, artikli 5 lõike 4 teise ja kolmanda lõigu ning artikli 8 lõike 3 punktide a ja d-h kohaldamisel.

2. Määruse (EMÜ) nr 3626/82 artikli 6 lõike 1 keeldude suhtes tehtud erandid kehtivad kuni oma viimase kehtivuspäevani, kui see on kindlaks määratud.

3. Liikmesriigid võivad jätkata määruse (EÜ) nr 939/97 III lisas esitatud vormi kohaste sertifikaatide väljaandmist ühe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 44

Iga liikmesriik teatab komisjonile ja konventsiooni sekretariaadile eeskirjadest, mis ta käesoleva määruse rakendamiseks spetsiaalselt vastu võtab, ning kõikidest selle rakendamiseks ja täitmise tagamiseks kasutatud õiguslikest vahenditest ja võetud meetmetest. Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

Artikkel 45

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. august 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Margot WALLSTRÖM

EUROOPA ÜHENDUS I LISA

1 1. Eksportija/reeksportija LUBA/SERTIFIKAAT IMPORT EKSPORT REEKSPORT Nr

ORIGINAAL 2. Viimane kehtivuspäev

[pic] Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

3. Importija

4. (Re)eksportijariik

5. Importijariik

6. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 7. Väljaandnud korraldusasutus

1

8. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 9. Netomass (kg) 10. Kogus

11. CITESi lisa 12. EÜ lisa 13. Päritolu 14. Eesmärk

15. Päritoluriik

16. Luba nr 17. Väljastamiskuupäev

18. Viimane (re)eksportijariik

19. Sertifikaat nr 20. Väljastamiskuupäev

21. Liigi teaduslik nimetus

22. Liigi üldnimetus

23. Eritingimused Käesolev luba/sertifikaat kehtib üksnes elusloomadele, keda veetakse CITESi elusate metsloomade veo ja veoks ettevalmistamise juhiste või lennutranspordi puhul Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) elusloomi käsitlevate määruste kohaselt

24. (Re)eksportijariigi (re)ekspordidokumendid on loovutatud väljaandnud asutusele tuleb loovutada sissetoomise paiga piiritolliasutusele 25. Käesolevaga on antud luba eespool kirjeldatud kaupade importimiseks eksportimiseks reeksportimiseks Allkiri ja ametlik tempel: Välja andnud ametiisiku nimi: Väljaandmise koht ja kuupäev:

26. Konossemendi/kaubasaatelehe nr

27. Täidab tolliasutus Allkiri ja ametlik tempel: Tollidokument Liik: Number: Kuupäev:

Tegelikult imporditud kogus/netomass (kg) Kohalejõudmise ajaks surnud loomade arv

Juhendid ja selgitused

1. Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

2. Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Pärast viimast kehtivuspäeva on see dokument kehtetu ega oma mingit juriidilist jõudu ning selle omanik peab originaalid ja kõik koopiad liigselt viivitamata tagastama väljaandnud korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re)eksportivalt riigilt saadud vastavat CITESi dokumenti on (re)eksportimisel kasutatud pärast selle viimast kehtivuspäeva või kui ühendusse sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmiskuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3. Tegeliku importija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

6. A lisa liikide elusisendite puhul, kes on loodusest püütud, võib väljaandev asutus teha ettekirjutusi koha suhtes, kus neid tuleb pidada, kandes üksikasjad selle kohta siia lahtrisse. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ja sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

9/10. Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

11. Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

12. Kirjutage täht (A või B), mis märgib määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W Loodusest püütud isendid

R Farmis kasvatatud isendid

D A lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning A lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

A A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C A lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning B ja C lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

F Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid[7]

O Omandatud enne konventsiooni jõustumist1

U Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14. Kasutage isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgi tähistamiseks üht järgmistest koodidest:

B vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks

E õppeotstarbeks

G botaanikaaedadele

H jahitrofeedeks

L õigusaktide täitmiseks

M biomeditsiinilisteks uuringuteks

N loodusesse laskmiseks või tagasilaskmiseks

P isiklikuks otstarbeks

Q tsirkustele ja rändnäituste jaoks

S teaduslikul eesmärgil

T kaubanduslikul eesmärgil

Z loomaaedadele

15-17. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama vastava loa üksikasju. Kui ühenduse ühest liikmesriigist pärit isendeid eksporditakse teisest liikmesriigist, peab lahtris 15 olema üksnes päritoluliikmesriigi nimi.

18-20. Viimati reeksportinud riik on reekspordisertifikaadi puhul reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendeid kavatsetakse importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama vastava reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 1808/2001 VI lisas toodud standardsete nomenklatuurviidetega.

23-25. Täidab ametiisik.

26. Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral ära näitama konossemendi või kaubasaatelehe numbri.

27. Täidab vastavalt vajadusele kas ühendusse toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Originaal (vorm 1) tuleb tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ja loaomanikule antav koopia (vorm 2) importijale või (re)eksportijale.

EUROOPA ÜHENDUS

2 1. Eksportija/reeksportija LUBA/SERTIFIKAAT IMPORT EKSPORT REEKSPORT Nr

Omaniku KOOPIA

[pic] Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

3. Importija

4. (Re)eksportijariik

5. Importijariik

6. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 7. Väljaandnud korraldusasutus

2

8. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 9. Netomass (kg) 10. Kogus

11. CITESi lisa 12. EÜ lisa 13. Päritolu 14. Eesmärk

15. Päritoluriik

16. Luba nr 17. Väljastamiskuupäev

18. Viimane (re)eksportijariik

19. Sertifikaat nr 20. Väljastamiskuupäev

21. Liigi teaduslik nimetus

22. Liigi üldnimetus

23. Eritingimused Käesolev luba/sertifikaat kehtib üksnes elusloomadele, keda veetakse CITESi elusate metsloomade veo ja veoks ettevalmistamise juhiste või lennutranspordi puhul Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) elusloomi käsitlevate määruste kohaselt

24. (Re)eksportijariigi (re)ekspordidokumendid on loovutatud väljaandnud asutusele tuleb loovutada sissetoomise paiga piiritolliasutusele 25. Käesolevaga on antud luba eespool kirjeldatud kaupade importimiseks eksportimiseks reeksportimiseks Allkiri ja ametlik tempel: Välja andnud ametiisiku nimi: Väljaandmise koht ja kuupäev:

26. Konossemendi/kaubasaatelehe nr

27. Täidab tolliasutus Allkiri ja ametlik tempel: Tollidokument Liik: Number: Kuupäev: Tollidokument Liik: Number: Kuupäev:

Tegelikult imporditud kogus/netomass (kg) Kohalejõudmise ajaks surnud loomade arv

Juhendid ja selgitused

1. Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

2. Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Pärast viimast kehtivuspäeva on see dokument kehtetu ega oma mingit juriidilist jõudu ning selle omanik peab originaalid ja kõik koopiad liigselt viivitamata tagastama väljaandnud korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re)eksportivalt riigilt saadud vastavat CITESi dokumenti on (re)eksportimisel kasutatud pärast selle viimast kehtivuspäeva või kui ühendusse sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmiskuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3. Tegeliku importija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

6. A lisa liikide elusisendite puhul, kes on loodusest püütud, võib väljaandev asutus teha ettekirjutusi koha suhtes, kus neid tuleb pidada, kandes üksikasjad selle kohta siia lahtrisse. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ja sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

9/10. Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

11. Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

12. Kirjutage täht (A või B), mis märgib määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W Loodusest püütud isendid

R Farmis kasvatatud isendid

D A lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning A lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

A A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C A lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud ning B ja C lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

F Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid[8]

O Omandatud enne konventsiooni jõustumist1

U Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14. Kasutage isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgi tähistamiseks üht järgmistest koodidest:

B vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks

E õppeotstarbeks

G botaanikaaedadele

H jahitrofeedeks

L õigusaktide täitmiseks

M biomeditsiinilisteks uuringuteks

N loodusesse laskmiseks või tagasilaskmiseks

P isiklikuks otstarbeks

Q tsirkustele ja rändnäituste jaoks

S teaduslikul eesmärgil

T kaubanduslikul eesmärgil

Z loomaaedadele

15-17. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama vastava loa üksikasju. Kui ühenduse ühest liikmesriigist pärit isendeid eksporditakse teisest liikmesriigist, peab lahtris 15 olema üksnes päritoluliikmesriigi nimi.

18-20. Viimati reeksportinud riik on reekspordisertifikaadi puhul reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendeid kavatsetakse importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama vastava reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 1808/2001 VI lisas toodud standardsete nomenklatuurviidetega.

23-25. Täidab ametiisik.

26. Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral ära näitama konossemendi või kaubasaatelehe numbri.

27. Täidab vastavalt vajadusele kas ühendusse toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Originaal (vorm 1) tuleb tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ja loaomanikule antav koopia (vorm 2) importijale või (re)eksportijale.

EUROOPA ÜHENDUS

3 1. Eksportija/reeksportija LUBA/SERTIFIKAAT IMPORT EKSPORT REEKSPORT Nr

KOOPIA, mille tolliasutus tagastab väljaandnud asutusele* 2. Viimane kehtivuspäev

[pic] Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

3. Importija

4. (Re)eksportijariik

5. Importijariik

6. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 7. Väljaandnud korraldusasutus

3

* Kui impordiluba on antud CITESi I lisas nimetatud isenditele, võib käesoleva koopia tagastada taotlejale esitamiseks (re)eksportiva riigi korraldusasutusele 8. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 9. Netomass (kg) 10. Kogus

11. CITESi lisa 12. EÜ lisa 13. Päritolu 14. Eesmärk

15. Päritoluriik

16. Luba nr 17. Väljastamiskuupäev

18. Viimane (re)eksportijariik

19. Sertifikaat nr 20. Väljastamiskuupäev

21. Liigi teaduslik nimetus

22. Liigi üldnimetus

23. Eritingimused Käesolev luba/sertifikaat kehtib üksnes elusloomadele, keda veetakse CITESi elusate metsloomade veo ja veoks ettevalmistamise juhiste või lennutranspordi puhul Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) elusloomi käsitlevate määruste kohaselt

24. (Re)eksportijariigi (re)ekspordidokumendid on loovutatud väljaandnud asutusele tuleb loovutada sissetoomise paiga piiritolliasutusele 25. Käesolevaga on antud luba eespool kirjeldatud kaupade importimiseks eksportimiseks reeksportimiseks Allkiri ja ametlik tempel: Välja andnud ametiisiku nimi: Väljaandmise koht ja kuupäev:

26. Konossemendi/kaubasaatelehe nr

27. Täidab tolliasutus Allkiri ja ametlik tempel: Tollidokument Liik: Number: Kuupäev:

Tegelikult imporditud kogus/netomass (kg) Kohalejõudmise ajaks surnud loomade arv

Juhendid ja selgitused

1. Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

2. Ekspordiloa või reekspordisertifikaadi kehtivusaeg on maksimaalselt kuus kuud ja impordiloa kehtivusaeg maksimaalselt 12 kuud. Pärast viimast kehtivuspäeva on see dokument kehtetu ega oma mingit juriidilist jõudu ning selle omanik peab originaalid ja kõik koopiad liigselt viivitamata tagastama väljaandnud korraldusasutusele. Impordiluba on kehtetu, kui (re)eksportivalt riigilt saadud vastavat CITESi dokumenti on (re)eksportimisel kasutatud pärast selle viimast kehtivuspäeva või kui ühendusse sissetoomise kuupäeval on selle väljaandmiskuupäevast möödunud rohkem kui kuus kuud.

3. Tegeliku importija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

6. A lisa liikide elusisendite puhul, kes on loodusest püütud, võib väljaandev asutus teha ettekirjutusi koha suhtes, kus neid tuleb pidada, kandes üksikasjad selle kohta siia lahtrisse. Sel juhul on isendi mujale toimetamiseks tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba, välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ja sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

9/10. Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

11. Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

12. Kirjutage täht (A või B), mis märgib määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

13. Päritolu märkimiseks kasutage üht järgmistest koodidest:

W Loodusest püütud isendid

R Farmis kasvatatud isendid

D A lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning A lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

A A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C A lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud ning B ja C lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

F Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid[9]

O Omandatud enne konventsiooni jõustumist1

U Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14. Kasutage isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgi tähistamiseks üht järgmistest koodidest:

B vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks

E õppeotstarbeks

G botaanikaaedadele

H jahitrofeedeks

L õigusaktide täitmiseks

M biomeditsiinilisteks uuringuteks

N loodusesse laskmiseks või tagasilaskmiseks

P isiklikuks otstarbeks

Q tsirkustele ja rändnäituste jaoks

S teaduslikul eesmärgil

T kaubanduslikul eesmärgil

Z loomaaedadele

15-17. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama vastava loa üksikasju. Kui ühenduse ühest liikmesriigist pärit isendeid eksporditakse teisest liikmesriigist, peab lahtris 15 olema üksnes päritoluliikmesriigi nimi.

18-20. Viimati reeksportinud riik on reekspordisertifikaadi puhul reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendeid kavatsetakse importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama vastava reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimetus peab olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 1808/2001 VI lisas toodud standardsete nomenklatuurviidetega.

23-25. Täidab ametiisik.

26. Importija/(re)eksportija või tema esindaja peab vajaduse korral ära näitama konossemendi või kaubasaatelehe numbri.

27. Täidab vastavalt vajadusele kas ühendusse toomise koha või (re)eksportimiskoha tolliasutus. Originaal (vorm 1) tuleb tagastada asjaomase liikmesriigi korraldusasutusele ja loaomanikule antav koopia (vorm 2) importijale või (re)eksportijale.

EUROOPA ÜHENDUS

4 1. Eksportija/reeksportija LUBA/SERTIFIKAAT IMPORT EKSPORT REEKSPORT Nr

Väljaandnud asutuse KOOPIA 2. Viimane kehtivuspäev

[pic] Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

3. Importija

4. (Re)eksportijariik

5. Importijariik

6. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 7. Väljaandnud korraldusasutus

4

8. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 9. Netomass (kg) 10. Kogus

11. CITESi lisa 12. EÜ lisa 13. Päritolu 14. Eesmärk

15. Päritoluriik

16. Luba nr 17. Väljastamiskuupäev

18. Viimane (re)eksportijariik

19. Sertifikaat nr 20. Väljastamiskuupäev

21. Liigi teaduslik nimetus

22. Liigi üldnimetus

23. Eritingimused Käesolev luba/sertifikaat kehtib üksnes elusloomadele, keda veetakse CITESi elusate metsloomade veo ja veoks ettevalmistamise juhiste või lennutranspordi puhul Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) elusloomi käsitlevate määruste kohaselt

24. (Re)eksportijariigi (re)ekspordidokumendid on loovutatud väljaandnud asutusele tuleb loovutada sissetoomise paiga piiritolliasutusele 25. Käesolevaga on antud luba eespool kirjeldatud kaupade importimiseks eksportimiseks reeksportimiseks Allkiri ja ametlik tempel: Välja andnud ametiisiku nimi: Väljaandmise koht ja kuupäev:

26. Konossemendi/kaubasaatelehe nr

27. Täidab tolliasutus Allkiri ja ametlik tempel: Tollidokument Liik: Number: Kuupäev:

Tegelikult imporditud kogus/netomass (kg) Kohalejõudmise ajaks surnud loomade arv

EUROOPA ÜHENDUS

5 1. Eksportija/reeksportija LUBA/SERTIFIKAAT IMPORT EKSPORT REEKSPORT

TAOTLUS

[pic] Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon

3. Importija

4. (Re)eksportijariik

5. Importijariik

6. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 7. Väljaandnud korraldusasutus

5

8. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 9. Netomass (kg) 10. Kogus

11. CITESi lisa 12. EÜ lisa 13. Päritolu 14. Eesmärk

15. Päritoluriik

16. Luba nr 17. Väljastamiskuupäev

18. Viimane (re)eksportijariik

19. Sertifikaat nr 20. Väljastamiskuupäev

21. Liigi teaduslik nimetus

22. Liigi üldnimetus

23. Käesolevaga taotlen eespool näidatud loa/sertifikaadi väljaandmist. Märkused (nt sissetoomise eesmärk, elusisendite pidamistingimuste üksikasjad jne)

Elusloomi veetakse CITESi elusate metsloomade veo ja veoks ettevalmistamise juhiste või lennutranspordi puhul Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) elusloomi käsitlevate määruste kohaselt Lisan vajalikud tõendavad dokumendid ning kinnitan, et kõik esitatud andmed on minule teadaolevalt täielikud ning õiged. Kinnitan, et eespool nimetatud isendite osas ei ole varem loa/sertifikaadi taotlust tagasi lükatud. _______________________________________________ Allkiri _______________________________________________ Taotleja nimi _______________________________________________ Koht ja kuupäev

Juhendid ja selgitused

1. Tegeliku (re)eksportija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

2. Ei kohaldata.

3. Tegeliku importija, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

6. Täidetakse üksnes A lisas nimetatud liikide elusate loodusest püütud isendite kohta esitatava taotluse puhul.

8. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ja sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

9/10. Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

11. Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

12. Kirjutage täht (A või B), mis märgib määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

13. Kasutage päritolu märkimiseks üht järgmistest koodidest:

W Loodusest püütud isendid

R Farmis kasvatatud isendid

D A lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning A lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

A A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C A lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning B ja C lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

F Vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I Konfiskeeritud või kinnipeetud isendid[10]

O Omandatud enne konventsiooni jõustumist1

U Päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

14. Kasutage isendite (re)eksportimise/importimise eesmärgi tähistamiseks üht järgmistest koodidest:

B vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks

E õppeotstarbeks

G botaanikaaedadele

H jahitrofeedeks

L õigusaktide täitmiseks

M biomeditsiinilisteks uuringuteks

N loodusesse laskmiseks või tagasilaskmiseks

P isiklikuks otstarbeks

Q tsirkustele ja rändnäituste jaoks

S teaduslikul eesmärgil

T kaubanduslikul eesmärgil

Z loomaaedadele

15-17. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud. Kui see on kolmas riik, peavad lahtrid 16 ja 17 sisaldama vastava loa üksikasju. Kui ühenduse ühest liikmesriigist pärit isendeid eksporditakse teisest liikmesriigist, peab lahtris 15 olema üksnes päritoluliikmesriigi nimi.

18-20. Viimati reeksportinud riik on reekspordisertifikaadi puhul reeksportiv kolmas riik, millest isendid imporditi enne nende reeksportimist ühendusest. Impordiloa puhul on see reeksportiv kolmas riik, millest isendeid kavatsetakse importida. Lahtrid 19 ja 20 peavad sisaldama vastava reekspordisertifikaadi üksikasju.

21. Teaduslik nimi peab olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 1808/2001 VI lisas toodud standardsete nomenklatuurviidetega.

23. Esitada võimalikult palju üksikasju ning vajadusel põhjendada eespool nõutud teabe puudumist.

EUROOPA ÜHENDUS II LISA

1 1. Importija IMPORDITEATIS

ORIGINAAL Määrus (EÜ) nr 338/97 ja määrus (EÜ) nr 1808/2001 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

2. Importiv liikmesriik 3. Importimise kuupäev

4. Päritoluriik 5. (Re)eksportijariik

A 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

B 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

1 9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

C 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

D 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

E 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

F 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

13. Eespool nimetatud isendite kohta, mis on CITESi III lisas loetletud liikidest, lisan (re)eksportiva riigi väljastatud vajalikud dokumendid ___________________________________________ Importija või tema volitatud esindaja allkiri 14. Piiritolliasutuse ametlik tempel

Juhendid ja selgitused

1. Kirjutage importija või volitatud esindaja täielik nimi ja aadress.

4. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5. Täidetakse ainult siis, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritolumaa.

6. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9. Teaduslik nimi peab olema määruse (EÜ) nr 338/97 C või D lisas kasutatud nimi.

10. CITESi III lisas loetletud liikide puhul kirjutage III.

12. Kirjutage täht (C või D), mis märgib määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, kus liik on loetletud.

13. Importija peab esitama ühendusse toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14. Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.

EUROOPA ÜHENDUS

2 1. Importija IMPORDITEATIS

Importija KOOPIA Määrus (EÜ) nr 338/97 ja määrus (EÜ) nr 1808/2001 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

2. Importiv liikmesriik 3. Importimise kuupäev

4. Päritoluriik 5. (Re)eksportijariik

A 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

B 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

2 9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

C 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

D 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

E 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

F 6. Isendite kirjeldus (CITESi III lisas nimetatud liikide puhul ka (re)ekspordidokumendi number) 7. Netomass (kg) 8. Kogus

9. Liigi teaduslik nimetus 10. CITESi lisa

11. Liigi üldnimetus 12. EÜ lisa

13. Eespool nimetatud isendite kohta, mis on CITESi III lisas loetletud liikidest, lisan (re)eksportiva riigi väljastatud vajalikud dokumendid ___________________________________________ Importija või tema volitatud esindaja allkiri 14. Piiritolliasutuse ametlik tempel

Juhendid ja selgitused

1. Kirjutage importija või volitatud esindaja täielik nimi ja aadress.

4. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

5. Täidetakse ainult siis, kui riik, kust isendid imporditakse, ei ole nende päritolumaa.

6. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne.

9. Teaduslik nimi peab olema määruse (EÜ) nr 338/97 lisas C või D kasutatud nimi.

10. CITESi III lisas loetletud liikide puhul kirjutage III.

12. Kirjutage täht (C või D), mis märgib määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, kus liik on loetletud.

13. Importija peab esitama ühendusse toomise koha tolliasutusele allkirjastatud originaali (vormi 1) ja importijale antava koopia (vormi 2), vajaduse korral koos reeksportivalt riigilt saadud CITESi III lisa dokumentidega.

14. Tolliasutus saadab tembeldatud originaali (vormi 1) oma riigi korraldusasutusele ja tagastab importijale antava tembeldatud koopia (vormi 2) importijale või tema volitatud esindajale.

EUROOPA ÜHENDUS III LISA

1 1. Omanik SERTIFIKAAT Kasutamiseks üksnes Euroopa Ühenduses Nr

ORIGINAAL

Nõukogu määrus (EÜ) nr 338/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1808/2001 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

2. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 3. Väljaandnud korraldusasutus

4. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 5. Netomass (kg) 6. Kogus

7. CITESi lisa 8. EÜ lisa 9. Allikas

10. Päritoluriik

11. Luba nr 12. Väljastamiskuupäev

1 16. Liigi teaduslik nimetus 13. Importiv liikmesriik

17. Liigi üldnimetus 14. Dokument nr 15. Väljastamiskuupäev

18. Käesolev sertifikaat tõendab, et eespool nimetatud isendid: 1 on püütud loodusest kooskõlas väljaandnud liikmesriigis kehtivate õigusaktidega; 2 on hüljatud või põgenenud isendid, kes on uuesti kinni püütud kooskõlas väljaandnud liikmesriigis kehtivate õigusaktidega; 3 on vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud; 4 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 sätetega; 5 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. juunit 1997 kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3626/82; 6 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. jaanuari 1984 kooskõlas CITESi sätetega; 7 on väljaandnud liikmesriigis omandatud või väljaandnud liikmesriiki sisse toodud enne, kui punktis 4 või 5 nimetatud määrus või CITES asjaomasel territooriumil jõustus; 8 on ette nähtud kasutamiseks teaduslikul/kasvatamise eesmärgil või paljundamise/uurimise eesmärgil või muul mittekahjustaval eesmärgil.

19. Käesolev dokument on välja antud: 1 kinnitamaks, et (re)eksporditavad isendid on omandatud kooskõlas asjaomaste liikide kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega; 2 vabastamaks A lisas nimetatud liikide isendeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 1 loetletud kaubanduslikul eesmärgil kasutamise keelust; 3 andmaks luba A lisas nimetatud liigi elusat isendit impordiloal või sertifikaadil märgitud kohast ühenduse piires ümber paigutada.

20. Eritingimused Sertifikaat kehtib üksnes lahtris 1 nimetatud omaniku suhtes (välja antud määruse (EÜ) nr 1808/2001 artikli 20 lõike 3 punkti e või artikli 30 alusel).

Väljaandnud ametiisiku nimi Koht ja kuupäev Allkiri ja tempel

Juhendid ja selgitused

1. Sertifikaadi tegeliku omaniku, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

2. Kuulub täitmisele vaid juhul, kui asjaomase isendi impordiloaga on ette nähtud koht, kus isendeid tuleb hoida, või juhul, kui liikmesriigis loodusest püütud isendeid tuleb hoida loajärgsel aadressil.

Isendite märgitud asukohast mujale toimetamiseks on sellisel juhul tarvis pädeva korraldusasutuse eelnevat luba (vt 19. lahter), välja arvatud hädatarvilikuks veterinaarraviks tingimusel, et isendid tuuakse seejärel otse nende loajärgsesse asukohta tagasi.

4. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ja sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

5/6. Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

7. Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

8. Kirjutage täht (A, B või C), mis märgib nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

9. Kasutage päritolu märkimiseks üht järgmistest koodidest:

W loodusest püütud isendid

R farmis kasvatatud isendid

D A lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning A lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

A A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C A lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud ning B ja C lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

F vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I konfiskeeritud või kinnipeetud isendid[11]

O omandatud enne konventsiooni jõustumist1

U päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

10-12. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13-15. Importiv liikmesriik on liikmesriik, kes on asjaomaste isendite importimise loa välja andnud, juhul kui selline luba on välja antud.

16. Teaduslik nimetus peab olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 1808/2001 VI lisas toodud standardsete nomenklatuurviidetega.

EUROOPA ÜHENDUS

2 1. Omanik SERTIFIKAAT Kasutamiseks üksnes Euroopa Ühenduses Nr

Väljaandnud asutuse KOOPIA

Nõukogu määrus (EÜ) nr 338/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1808/2001 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

2. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 3. Väljaandnud korraldusasutus

4. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 5. Netomass (kg) 6. Kogus

7. CITESi lisa 8. EÜ lisa 9. Allikas

10. Päritoluriik

11. Luba nr 12. Väljastamiskuupäev

2 16. Liigi teaduslik nimetus 13. Importiv liikmesriik

17. Liigi üldnimetus 14. Dokument nr 15. Väljastamiskuupäev

18. Käesolev sertifikaat tõendab, et eespool nimetatud isendid: 1 on püütud loodusest kooskõlas väljaandnud liikmesriigis kehtivate õigusaktidega; 2 on hüljatud või põgenenud isendid, kes on uuesti kinni püütud kooskõlas väljaandnud liikmesriigis kehtivate õigusaktidega; 3 on vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud; 4 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 sätetega; 5 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. juunit 1997 kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3626/82; 6 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. jaanuari 1984 kooskõlas CITESi sätetega; 7 on väljaandnud liikmesriigis omandatud või väljaandnud liikmesriiki sisse toodud enne, kui punktis 4 või 5 nimetatud määrus või CITES asjaomasel territooriumil jõustus; 8 on ette nähtud kasutamiseks teaduslikul/kasvatamise eesmärgil või paljundamise/uurimise eesmärgil või muul mittekahjustaval eesmärgil.

19. Käesolev dokument on välja antud: 1 kinnitamaks, et (re)eksporditavad isendid on omandatud kooskõlas asjaomaste liikide kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega; 2 vabastamaks A lisas nimetatud liikide isendeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 1 loetletud kaubanduslikul eesmärgil kasutamise keelust; 3 andmaks luba A lisas nimetatud liigi elusat isendit impordiloal või sertifikaadil märgitud kohast ühenduse piires ümber paigutada.

20. Eritingimused Sertifikaat kehtib üksnes lahtris 1 nimetatud omaniku suhtes (välja antud määruse (EÜ) nr 1808/2001 artikli 20 lõike 3 punkti e või artikli 30 alusel).

Väljaandnud ametiisiku nimi Koht ja kuupäev Allkiri

EUROOPA ÜHENDUS

3 1. Omanik SERTIFIKAAT Kasutamiseks üksnes Euroopa Ühenduses Nr

Väljaandnud asutuse KOOPIA

Nõukogu määrus (EÜ) nr 338/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1808/2001 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

2. A lisa liikide loodusest püütud elusisendite lubatud pidamiskoht 3. Väljaandnud korraldusasutus

4. Isendite kirjeldus (sh elusloomade puhul märgistus, sugu, sünnikuupäev) 5. Netomass (kg) 6. Kogus

7. CITESi lisa 8. EÜ lisa 9. Allikas

10. Päritoluriik

11. Luba nr 12. Väljastamiskuupäev

3 16. Liigi teaduslik nimetus 13. Importiv liikmesriik

17. Liigi üldnimetus 14. Dokument nr 15. Väljastamiskuupäev

18. Käesolev sertifikaat tõendab, et eespool nimetatud isendid: 1 on püütud loodusest kooskõlas väljaandnud liikmesriigis kehtivate õigusaktidega; 2 on hüljatud või põgenenud isendid, kes on uuesti kinni püütud kooskõlas väljaandnud liikmesriigis kehtivate õigusaktidega; 3 on vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud; 4 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 sätetega; 5 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. juunit 1997 kooskõlas nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3626/82; 6 on ühenduses omandatud või ühendusse sisse toodud enne 1. jaanuari 1984 kooskõlas CITESi sätetega; 7 on väljaandnud liikmesriigis omandatud või väljaandnud liikmesriiki sisse toodud enne, kui punktis 4 või 5 nimetatud määrus või CITES asjaomasel territooriumil jõustus; 8 on ette nähtud kasutamiseks teaduslikul/kasvatamise eesmärgil või paljundamise/uurimise eesmärgil või muul mittekahjustaval eesmärgil.

19. Käesolev dokument on välja antud: 1 kinnitamaks, et (re)eksporditavad isendid on omandatud kooskõlas asjaomaste liikide kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega; 2 vabastamaks A lisas nimetatud liikide isendeid määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 1 loetletud kaubanduslikul eesmärgil kasutamise keelust; 3 andmaks luba A lisas nimetatud liigi elusat isendit impordiloal või sertifikaadil märgitud kohast ühenduse piires ümber paigutada.

20. Märkused Lisan vajalikud tõendavad dokumendid ning kinnitan, et kõik esitatud andmed on minule teadaolevalt täielikud ning õiged. Kinnitan, et eespool nimetatud isendite osas ei ole varem loa/sertifikaadi taotlust tagasi lükatud.

Taotleja nimi Allkiri Koht ja kuupäev

Juhendid ja selgitused

1. Sertifikaadi taotleja, mitte tema esindaja täielik nimi ja aadress.

2. Kuulub täitmisele vaid A lisas nimetatud liikide loodusest püütud elusisendite puhul.

4. Kirjeldus peab olema võimalikult täpne ja sisaldama kolmetähelist koodi vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

5/6. Kasutage hulgaühikuid ja/või netokaalu vastavalt määruse (EÜ) nr 1808/2001 V lisale.

7. Kirjutage CITESi lisa number (I, II, või III), milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

8. Kirjutage täht (A, B või C), mis märgib määruse (EÜ) nr 338/97 lisa, milles see liik loa/sertifikaadi väljaandmise kuupäeval on loetletud.

9. Kasutage päritolu märkimiseks üht järgmistest koodidest:

W loodusest püütud isendid

R farmis kasvatatud isendid

D A lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning A lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

A A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C A lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning B ja C lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

F vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I konfiskeeritud või kinnipeetud isendid[12]

O omandatud enne konventsiooni jõustumist1

U päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

10-12. Päritolumaa on maa, kus isendid on loodusest püütud, vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud.

13-15. Importiv liikmesriik on liikmesriik, kes on asjaomaste isendite importimise loa välja andnud, juhul kui selline luba on välja antud.

16. Teaduslik nimetus peab olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 1808/2001 VI lisas toodud standardsete nomenklatuurviidetega.

18. Esitada nii võimalikult palju üksikasju ning vajadusel põhjendada eespool nõutud teabe puudumist.

IV LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 4 JA ARTIKLIS 22 NIMETATUD ETIKETT

[pic] Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon Artikli VII lõige 6

TEADUSMATERJAL

1. Sisu:

2. Saatja (täisnimi ja täielik aadress):

3. Registreerimisnumber: [pic]

4. Saaja (täisnimi ja täielik aadress):

5. Registreerimisnumber: Etikett nr: [pic]

[pic]

See osa tuleb pärast kasutamist viivitamata tagastada korraldusasutusele

Saatja registreerimisnumber: [pic]

Saaja registreerimisnumber: [pic]

Sisu:

Etikett nr:

V LISA

ARTIKLI 4 LÕIKE 3 PUNKTIDE a JA b KOHASTEL LUBADEL JA SERTIFIKAATIDEL ISENDITE KIRJELDAMISEKS KASUTATAVAD KOODID JA MÕÕTÜHIKUD

Kirjeldus Kood Soovitatav ühik Alternatiivne ühik Selgitus

Koor BAR kg Puukoor (toores, kuivatatud või pulbristatud; töötlemata)

Kere BOD arv kg Peaaegu terved surnud loomad, sh värsked või töödeldud kalad, kilpkonnatopised, prepareeritud liblikad, alkoholis roomajad, terved topised jahitrofeedena jne

Luu BON kg arv Luud, sh lõualuud

Kalipee CAL kg Kalipee või kalipašš (kilpkonnakõhr supi valmistamiseks)

Seljakilp CAP arv kg Toored või töötlemata Testudinata liikide terved kilbid

Nikerdus CAR kg m3 Nikerdused (sh puitnikerdused, ka viimistletud puittooted nagu mööbel, muusikariistad ja käsitööesemed). NB: mõningatest liikidest (nt sarvest või luust) saab nikerdada enam kui üht tüüpi tooteid; vajadusel tuleb seepärast kirjeldusse märkida toote liik (nt sarvnikerdus)

Kaaviar EGG kg Kaaviar

Laastud CHP kg Puitlaastud, eelkõige Aquilaria malaccensis'e ja Pterocarpus santalinus'e laastud

Küünis CLA arv kg Nt Felidae, Ursidae või Crocodylia küünised (NB: kilpkonnaküünised on tavaliselt soomused, mitte küünised)

Riie CLO m2 kg Riie (kui riie ei ole valmistatud täielikult CITESis nimetatud liigi karvadest, tuleks asjaomase liigi karvade kaal registreerida koodi "HAI" kasutades)

Korall (värske) COR kg arv Surnud korallid ja korallkivimid (NB: arv tükkides tuleks kirjendada vaid juhul, kui koralle transporditakse vees)

Kultuur CUL pudelite vm arv Kunstlikult paljundatud taimede kultuurid

Derivaadid DER kg/l Derivaadid (v.a käesolevas tabelis mujal nimetatud)

Kuivatatud taim DPL arv Kuivatatud taimed, nt herbaareksemplarid

Kõrv EAR arv Kõrvad, tavaliselt elevandi

Muna EGG arv kg Terved surnud või tühjakspuhutud munad (vt ka "kaaviar")

Muna (elus) EGL arv kg Elusmunad, tavaliselt lindude ja roomajate munad, aga ka kalade ja selgrootute mari

Ekstrakt EXT kg 1 Ekstrakt, tavaliselt taimeekstrakt

Sulg FEA kg/tiibade arv arv Suled; sulgedest valmistatud esemete (nt pildid) puhul registreerida esemete arv

Kiud FIB kg m Kiud; nt taimsed kiud, aga ka tennisereketi jõhvid

Lill FLO kg Lilled

Lillepott FPT arv Taime osadest, nt puusõnajala kiududest valmistatud lillepotid (NB: ühest potist kaubeldavad elustaimed registreerida elustaimede, mitte lillepottidena)

Konnakoivad LEG kg Konnakoivad

Puuvili FRU kg Puuviljad

Jalg FOO arv Jalad, nt elevandi, ninasarviku, jõehobu, lõvi, krokodilli jne

Sapp GAL kg Sapp

Sapipõis GAB arv kg Sapipõis

Rõivas GAR arv Rõivad, sh kindad ja peakatted, ent mitte jalatsid; hõlmab rõivaste ääriseid ja kaunistusi

Genitaalid GEN kg arv Kastraadid ja kuivatatud peenised

Pookealus GRS arv Pookealused (siirikuteta)

Karvad HAI kg g Karvad - kõik loomakarvad, sh elevandi-, jaki-, vikunja- ja guanakokarvad ja -vill

Sarv HOR arv kg Sarved, sh hirvesarved

Nahktoode (väike) LPS arv Väikesed nahktooted, nt vööd, jalgrattasadulad, tšekiraamatu- või krediitkaarditaskud, kõrvarõngad, ridikülid, võtmehoidjad, märkmikud, õlakotid, kingad, tubakakotid, rahataskud, kellarihmad

Nahktoode (suur) LPL arv Suured nahktooted, nt portfellid, mööbel, kohvrid, reisikirstud

Elusisend LIV arv Elusloomad ja -taimed. Vees transporditavad eluskorallid tuleks kirjendada üksnes isendite arvuga.

Leht LVS arv kg Lehed

Palgid LOG m3 Igasugune töötlemata puit, kooritud ja prussitud või jämedalt prussitud või mitte, mõeldud saematerjali, paberimassi või spooni valmistamiseks. NB: eriotstarbeliste kaalu järgi kaubeldavate puitude (nt lignum vitae, Guaiacum spp.) käive tuleks kirjendada kilogrammides

Liha MEA kg Liha, sh kalafilee, kui kala ei ole terve (vt "kere")

Ravim MED kg/l Ravimid

Muskus MUS g Muskus

Õli OIL kg 1 Õli, nt kilpkonna-, hülge-, vaala-, kala- ja erinevate taimede õli

Luutükk BOP kg Luutükid, töötlemata

Sarvetükk HOP kg Sarvetükid, töötlemata, sh jäägid

Vandlitükk IVP kg Vandlitükid, töötlemata, sh jäägid

Plaat PLA m2 Karusnahast plaadid, sh mitmest nahast valmistatud vaibad

Pulber POW kg Pulber

Juur ROO arv kg Juured, sibulad, mugulad, juurmugulad

Saetud puit SAW m3 Lihtsalt pikuti saetud või profiili lõigatud puit; paksus enamasti üle 6 mm. NB: eriotstarbeliste kaalu järgi kaubeldava puidu (nt lignum vitae, Guaiacum spp.) käive tuleks kirjendada kilogrammides

Soomus SCA kg Soomused, näiteks kilpkonna, teiste roomajate, kalade, soomusloomade

Seeme SEE kg Seemned

Koorik SHE arv kg Molluskite toored või töötlemata koorikud

Külg SID arv Nahkade küljetükid; v.a krokodillide tinganahad (vt "nahk")

Skelett SKE arv Peaaegu terved skeletid

Nahk SKI arv Peaaegu terved nahad, toored või pargitud, sh krokodillide tinganahad

Nahatükk SKP arv Nahatükid, sh jäägid, toored või pargitud skalbid

Kolju SKU arv Koljud

Supp SOU kg 1 Supp, nt kilpkonnasupp

Preparaat (teadusotstarbeline) SPE kg/l/ml Teaduspreparaadid, sh veri, kude (nt neer, põrn), histoloogiapreparaat jms

Vars STE arv kg Taimevarred

Saba TAI arv kg Sabad, nt kaimanisaba (naha saamiseks) või rebasesaba (rõivaste ääristamiseks, kraedeks, boadeks jne)

Hammas TEE arv kg Hambad, nt elevandi-, lõvi-, jõehobu-, krokodillihambad jne

Puit TIM m3 kg Toorpuit v.a saepalgid ja saetud puit

Trofee TRO arv Trofee: kõik looma osad, kui neid veetakse koos, nt sarved (2 tk), kolju, lakk, seljanahk, saba ja jalad (10 eset) moodustavad ühe trofee. Kui aga eksporditakse näiteks vaid looma kolju ja sarved, kirjendatakse need esemed ühe trofeena. Muul juhul registreeritaks esemed eraldi. Kogu kerest tehtud topis kuulub koodi "BOD" alla. Nahk ilma teiste osadeta kuulub koodi "SKI" alla.

Kihv TUS arv kg Peaaegu terved kihvad, töödeldud või töötlemata, sh elevandi-, jõehobu-, morsa-, narvalikihvad, kuid mitte teised hambad

Spoon - treispoon - höövelspoon VEN m3, m2 kg Ühtlase paksusega õhukesed puitlehed, tavaliselt paksusega alla 6 mm, enamasti treitud (treispoon) või hööveldatud (höövelspoon), vineeri valmistamiseks, mööbli spoonimiseks, spoonist anumate valmistamiseks jms

Vaha WAX kg Vahad, sh ambra

Ühikute tabel (kasutada võib ka võrreldavaid ühikuid, mis ei kuulu meetermõõdustikku) g = gramm kg = kilogramm l = liiter cm3 = kuupsentimeeter ml = milliliiter m = meeter m2 = ruutmeeter m3 = kuupmeeter arv = isendite või esemete arv

VI LISA

STANDARDSED NOMENKLATUURIVIITED, MIDA KASUTATAKSE VASTAVALT ARTIKLI 4 LÕIKE 3 PUNKTILE c LIIKIDE TEADUSLIKE NIMEDE MÄRKIMISEKS LUBADEL JA SERTIFIKAATIDEL

a) Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, 2nd edition, (toimetajad D. E. Wilson, D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institute Press): imetajate nomenklatuur, v.a perekond Balaenoptera, mille osas kasutatakse järgmist teost: Rice, D.W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231; The Society for Marine Mammals.

b) A reference list of the birds of the world (J. J. Morony, W. J. Bock, J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History): lindude sugukondade ja hõimkondade nimed.

c) Distribution and taxonomy of birds of the world (C. G. Sibley, B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press); A supplement to: Distribution and taxonomy of birds of the world (Sibley and Monroe, 1993; Yale University Press): lindude perekondade ja liikide nimetused.

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H., R. Mertens, 1996 (kordustrükk), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X): krokodillide, kilpkonnade ja tuataarade nimed; A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., 1992: i-xiii, 1-363, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of America, ISBN 0-9617431-0-5): kilpkonnade liigitamine.

e) Herpetology (Pough, F.H., R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump, A.H. Savitzky, K.D. Wells, 1998, i-xi, 1-577): Sauria sugukondade piiritlemine.

f) Chamaeleonidae (C.J.J. Klaver, W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1-85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1): kõikide kameeleoniliikide nimetused.

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T.C.S., 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G.R., A.K. Péres, H.J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P.R., A.S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10): perekonna Tupinambis liikide nimetused.

h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), välja antud Herpetologists' League'i egiidi all: madude nomenklatuur, v.a järgmised: madagaskari boade osas jätkatakse järgmiste nimede kasutamist: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acrantophis madagascariensis (Duméril ... Bibron, 1844) ja Sanzinia madagascariensis (Duméril ... Bibron, 1844); perekondade Calabaria, Charina and Lichanura osas jätkatakse järgmiste nimede kasutamist: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) ja Lichanura trivirgata (Cope, 1861); alaliigi Python molurus osas eristatakse kaht alaliiki: P. m. molurus (Linnaeus, 1758) ja P. m. bivittatus Kuhl, 1820.

i) Amphibian species of the world: A taxonomic and geographic reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections); Amphibian species of the world: Additions and corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas): kahepaiksete nomenklatuur; A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, (Vences, M., F. Glaw, W. Böhme, 1999; Alytes 17 (1-2): 3-72): perekond Mantella.

j) Catalog of Fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5): kõikide kalade taksonoomia ja nimetused.

k) Perekonna Brachypelma puhul tuleks kasutada järgmist nomenklatuuri:

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980;

Brachypelma angustum Valerio, 1980;

Brachypelma auratum Schmidt, 1992;

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917);

Brachypelma baumgarteni Smith, 1993;

Brachypelma boehmei Schmidt ... Klaas, 1994;

Brachypelma embrithes (Chamberlin ... Ivie, 1936);

Brachypelma emilia (White, 1856);

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925);

Brachypelma fossorium Valerio, 1980;

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892);

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897);

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (sh sünonüümid Brachypelma annitha ja Brachypelma harmorii);

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875).

l) The Plant Book, kordustrükk, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press): CITESi taimeperekondade nimetuse, v.a osaliste konverentsil kinnitatud, punktides n-r esitatud nimeloendid.

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition (J. C. Willis, toimetaja H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press): raamatus ThePlantBook nimetamata perekondade sünonüümid, v.a osaliste konverentsil kinnitatud, punktides m-q esitatud nimeloendid.

n) A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne, K.D. Hill, 1995; Teoses: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, lk 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ja selle täiendused, mille on heaks kiitnud nomenklatuurikomitee: Cycadaceae, Stangeriaceae ja Zamiaceaeae'i liikide nimetustele viitamiseks.

o) The Bulb Checklist (1997, koostaja Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ja selle täiendused, mille on heaks kiitnud nomenklatuurikomitee: Cyclamen'i (Primulaceae) ja Galanthus'e ja Sternbergia (Liliaceae) liikide nimetustele viitamiseks.

p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, väljaandja Saksamaa Föderaalne Looduskaitseamet) ja selle täiendused, mille on heaks kiitnud nomenklatuurikomitee: Succulenteuphorbias'e liikide nimetustele viitamiseks.

q) CITES Cactaceae checklist, teine väljaanne (1999, koostanud D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Ühendkuningriik) ja selle täiendused, mille on heaks kiitnud nomenklatuurikomitee: Cactaceae liikide nimetustele viitamiseks.

r) CITES orchid checklist, (koostanud Royal Botanic Gardens, Kew, Ühendkuningriik) ja selle täiendused, mille on heaks kiitnud nomenklatuurikomitee: Cattleya, Cypripedium'i, Laelia, Paphiopedilum'i, Phalaenopsis'e, Phragmipedium'i, Pleione ja Sophronitis'e (I osa, 1995) ning Cymbidium'i, Dendrobium'i, Disa, Dracula ja Encyclia (2. osa, 1997) liikide nimetustele viitamiseks.

VII LISA

1. Artikli 4 lõike 3 punktis d nimetatud koodid tehingu eesmärgi näitamiseks lubadel ja sertifikaatidel

B =vangistuses kasvatamiseks või kunstlikuks paljundamiseks

E = õppeotstarbeks

G = botaanikaaedadele

H = jahitrofeedeks

L = õigusaktide täitmiseks

M = biomeditsiinilisteks uuringuteks

N = loodusesse laskmiseks või tagasilaskmiseks

P = isiklikuks otstarbeks

Q = tsirkustele ja rändnäituste jaoks

S = teaduslikul eesmärgil

T = kaubanduslikul eesmärgil

Z = loomaaedadele

2. Artikli 4 lõike 3 punktis e nimetatud koodid isendite päritolu näitamiseks lubadel ja sertifikaatidel

W = loodusest püütud isendid

R = farmis kasvatatud isendid

D = A lisas nimetatud loomad, kes on kaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud, ning A lisas nimetatud taimed, mis on kaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

A = A lisas nimetatud taimed, mis on mittekaubanduslikul eesmärgil kunstlikult paljundatud, ning B ja C lisas nimetatud taimed, mis on kunstlikult paljundatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

C = A lisas nimetatud loomad, kes on mittekaubanduslikul eesmärgil vangistuses kasvatatud ning B ja C lisas nimetatud loomad, kes on vangistuses kasvatatud määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kohaselt, samuti nende osad ja neist saadu

F = vangistuses sündinud loomad, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 1808/2001 III peatüki kriteeriumitele, samuti nende osad ja neist saadu

I = konfiskeeritud või kinnipeetud isendid1

O = omandatud enne konventsiooni jõustumist[13]

U = päritolu teadmata (lisada tuleb põhjendus)

VIII LISA

ARTIKLI 32 PUNKTIS a NIMETATUD LIIGID

AVES

[INSERT TEXT FROM ORIGINAL; OJ PAGE 43]

[1] EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

[2] EÜT L 209, 2.8.2001, lk 14.

[3] EÜT L 140, 30.5.1997, lk 9.

[4] EÜT L 145, 15.5.1998, lk 3.

[5] EÜT L 384, 31.12.1982, lk 1.

[6] EÜT L 344, 7.12.1983, lk 1.

[7] Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

[8] Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

[9] Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

[10] Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

[11] Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

[12] Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.

[13] Kasutada üksnes koos mõne teise päritolukoodiga.