32001R1637Oficiālais Vēstnesis L 222 , 17/08/2001 Lpp. 0020 - 0028


Komisijas Regula (EK) Nr. 1637/2001

(2001. gada 23. jūlijs),

ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 17. decembra Regulu (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā [1], un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu un 4. pantu,

tā kā:

(1) Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām sugām (CITES) dalībnieku konferences Devītajā sanāksmē 1994. gadā tika pieprasīts, lai Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) un reģionālie zvejniecības resori veiktu datu uzraudzību attiecībā uz plātņžauņu sugu (haizivis un rajas) nozveju un tirdzniecību ar tām.

(2) Starptautiskā jūras izpētes padome (ICES) 1999. gadā savā 87. sanāksmē nolēma pieņemt tādu plātņžauņu sugu iedalījumu, kāds piedāvāts Plātņžauņu sugu izpētes grupas ziņojumā, un pieprasīt, lai FAO iekļautu šīs sugas savā aptaujas lapā Statlant 27A nozvejas statistikai Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā.

(3) ICES ir paplašinājusi to sugu sarakstu, kuru nozveju Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā reģistrē tās datu bāzē, un tādējādi būtu jārosina dalībvalstis sniegt pieejamos nozvejas statistikas datus attiecībā uz šīm papildu sugām.

(4) Regulas (EEK) Nr. 3880/91 4. panta 2. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis pēc Eiropas Kopienu Statistikas biroja iepriekšēja apstiprinājuma var iesniegt datus citā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nekā izklāstīts regulas IV pielikumā.

(5) Vairākas dalībvalstis ir pieprasījušas datu iesniegšanu citā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nekā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 3880/91 IV pielikumā (ekvivalents iepriekš minētajām aptaujas lapām Statlant).

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK [2], atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3880/91 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis var iesniegt datus tādā formā, kas izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro Solbes Mira

[1] OV L 365, 31.12.1991., 1. lpp.

[2] OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, PAR KURĀM ZIŅOTS KOMERCIĀLAJĀ NOZVEJAS STATISTIKĀ PAR ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻAUSTRUMU DAĻU

Dalībvalstīm ir jāpaziņo par to sugu nominālo nozveju, kas ir apzīmētas ar zvaigznīti (*). Ziņojot par atlikušo sugu nominālo nozveju, nav obligāti jānorāda atsevišķas sugas. Tomēr, ja dati par atsevišķām sugām nav iesniegti, tie ir jāiekļauj kopējās kategorijās. Dalībvalstis var iesniegt datus par sugām, kas nav sarakstā, ar noteikumu, ka sugas ir skaidri norādītas.

Piezīme:

"n.t.p." saīsinājums nozīmē "netiek tuvāk precizēts".

Nosaukums | Trīsburtu apzīmējums | Zinātniskais nosaukums | English name |

Plauži | FBR | Abramis spp. | Freshwater breams n.e.i. |

Ālants | FID | Leuciscus (= Idus) idus | Ide (Orfe) |

Rauda | FRO | Rutilus rutilus | Roach |

Karpa (sazāns) | FCP | Cyprinus carpio | Common carp |

Zeltainā karūsa | FCC | Carassius carassius | Crucian carp |

Līnis | FTE | Tinca tinca | Tench |

Karpu dzimtas zivis n.t.p. | FCY | Cyprinidae | Cyprinids n.e.i. |

Līdaka | FPI | Esox lucius | Northern pike |

Zandarts | FPP | Stizostedion lucioperca | Pikeperch |

Asaris | FPE | Perca fluviatilis | European perch |

Saldūdens vēdzele | FBU | Lota lota | Burbot |

Saldūdens zivis n.t.p. | FRF | ex Osteichthyes | Freshwater fishes n.e.i. |

Stores n.t.p. | STU | Acipenseridae | Sturgeons n.e.i. |

Zutis | ELE (*) | Anguilla anguilla | European eel |

Repsis | FVE | Coregonus albula | Vendace |

Sīgas n.t.p. | WHF | Coregonus spp. | Whitefishes n.e.i. |

Lasis | SAL (*) | Salmo salar | Atlantic salmon |

Taimiņš | TRS | Salmo trutta | Sea trout |

Foreles n.t.p. | TRO | Salmo spp. | Trouts n.e.i. |

Palijas n.t.p. | CHR | Salvelinus spp. | Chars n.e.i. |

Salaka | SME | Osmerus eperlanus | European smelt |

Lašu dzimtas zivis n.t.p. | SLX | Salmonoidei | Salmonids n.e.i. |

Sīga | PLN | Coregonus lavaretus | European whitefish |

Smaildeguna sīga | HOU | Coregonus oxyrinchus | Houting |

Nēģi | LAM | Petromyzon spp. | Lampreys |

Lapreņģes un paledes n.t.p. | SHD | Alosa alosa, A. fallax | Shads n.e.i. |

Diadromās siļķu dzimtas zivis n.t.p. | DCX | Clupeoidei | Diadromous clupeoids n.e.i. |

Diadromās zivis n.t.p. | DIA | ex Osteichthyes | Diadromous fishes n.e.i. |

Megrims n.t.p. | MEG (*) | Lepidorhombus whiffiagonis | Megrim n.e.i. |

Četracu megrims | LDB | Lepidorhombus boscii | Fourspot megrim |

Megrimi n.t.p. | LEZ (*) | Lepidorhombus spp. | Megrims n.e.i. |

Akmeņplekste | TUR (*) | Psetta maxima | Turbot |

Gludais rombs | BLL (*) | Scophthalmus rhombus | Brill |

Paltuss | HAL (*) | Hippoglossus hippoglossus | Atlantic halibut |

Jūras zeltplekste | PLE (*) | Pleuronectes platessa | European plaice |

Melnais paltuss | GHL (*) | Reinhardtius hippoglossoides | Greenland halibut |

Sarkanā plekste | WIT (*) | Glyptocephalus cynoglossus | Witch flounder |

Neīstais paltuss | PLA (*) | Hippoglossoides platessoides | Long-rough dab |

Gludā plekste | DAB (*) | Limanda limanda | Common dab |

Mazmutes plekste | LEM (*) | Microstomus kitt | Lemon sole |

Baltijas plekste | FLE (*) | Platichthys flesus | European flounder |

Jūrasmēle | SOL (*) | Solea vulgaris | Common sole |

Smilšu jūrasmēle | SOS | Solea lascaris | Sand sole |

Senegālas jūrasmēle | OAL | Solea senegalensis | Senegalese sole |

Jūrasmēles n.t.p. | SOO (*) | Solea spp. | Soles n.e.i. |

Plekstveidīgās zivis n.t.p. | FLX | Pleuronectiformes | Flatfishes n.e.i. |

Brosme | USK (*) | Brosme brosme | Tusk (= cusk) |

Menca | COD (*) | Gadus morhua | Atlantic cod |

Heks | HKE (*) | Merluccius merluccius | European hake |

Jūras līdaka | LIN (*) | Molva molva | Ling |

Zilā jūras līdaka | BLI (*) | Molva dypterygia (= byrkelange) | Blue ling |

Lielais bārdainais heks | GFB | Phycis blennoides | Greater forkbeard |

Pikša | HAD (*) | Melanogrammus aeglefinus | Haddock |

Navaga | COW | Eleginus navaga | Wachna cod (= navaga) |

Saida | POK (*) | Pollachius virens | Saithe (= pollock = coalfish) |

Pollaks | POL (*) | Pollachius pollachius | Pollack |

Polārmenca | POC | Boreogadus saida | Polar cod |

Esmarka menca | NOP (*) | Trisopterus esmarki | Norway pout |

Franču menca | BIB | Trisopterus luscus | Pouting (= bib) |

Putasū | WHB (*) | Micromesistius poutassou | Blue whiting (= poutassou) |

Merlangs | WHG (*) | Merlangius merlangus | Whiting |

Strupdeguna garaste | RNG | Coryphaenoides rupestris | Roundnose grenadier |

Moridae mencas | MOR | Moridae | Morid cods |

Mazā menca | POD | Trisopterus minutus | Poor cod |

Grenlandes menca | GRC | Gadus ogac | Greenland cod |

Arktiskā ledus menca | ATG | Arctogadus glacialis | Arctic cod |

Mencveidīgās zivis n.t.p. | GAD | Gadiformes | Gadiformes n.e.i. |

Strupdeguna argentīna | ARU | Argentina silus | Greater argentine |

Argentīna | ARY | Argentina sphyraenia | Argentine |

Argentīnas | ARG | Argentina spp. | Argentines |

Jūras zutis | COE | Conger conger | European conger |

Dorija | JOD | Zeus faber | Atlantic John Dory |

Jūras asaris (labraks) | BSS | Dicentrarchus labrax | Sea bass |

Milzu zobainais asaris | GPD | Epinephalus guaza | Dusky grouper |

Poliprions | WRF | Polyprion americanus | Wreckfish |

Akmensasari | BSX | Serranidae | Sea basses, sea perches |

Pomadasīdas n.t.p. | GRX | Haemulidae (= Pomadasyidae) | Grunts n.e.i. |

Sudrabainā kuprzivs | MRG | Argyrosomus regius | Meagre |

Sarkanā (parastā) zobaine | SBR | Pagellus bogaraveo | Red (= common) sea bream |

Pandora | PAC | Pagellus erythrinus | Common pandora |

Lielacu zobaine | DEL | Dentex macrophthalmus | Large-eye dentex |

Zobaines n.t.p. | DEX | Dentex spp. | Dentex n.e.i. |

Jūras karūsa | RPG | Sparus pagrus (= sedicum) | Red porgy |

Dorada | SBG | Sparus aurata | Gilthead sea bream |

Bopsa | BOG | Boops boops | Bogue |

Sparīdas n.t.p. | SBX | Sparidae | Porgies, sea breams n.e.i. |

Jūras barbe | MUR | Mullus surmuletus | Red mullet |

Lielā drakonzivs | WEG | Trachinus draco | Greater weaver |

Vilkzivs | CAA (*) | Anarhichas lupus | Atlantic wolf-fish (= catfish) |

Raibā vilkzivs | CAS (*) | Anarhichas minor | Spotted wolf-fish |

Lucītis | ELP | Zoarces viviparus | Eel-pout |

Tūbīšu dzimtas zivis | SAN (*) | Ammodytes spp. | Sand eels (= sand lances) |

Gobijas | GOB | Gobius spp. | Atlantic gobies |

Sarkanasari | RED (*) | Sebastes spp. | Atlantic redfishes |

Skorpēnas n.t.p. | SCO | Scorpaenidae | Scorpion fishes n.e.i. |

Jūras gaiļi n.t.p. | GUX (*) | Triglidae | Gurnards n.e.i. |

Jūras zaķis | LUM | Cyclopterus lumpus | Lumpfish (= lumpsucker) |

Jūrasvelns | MON (*) | Lophius piscatorius | Monk (= anglerfish) |

Melnais jūrasvelns | ANK | Lophius budegassa | Blackbellied angler |

Jūrasvelni n.t.p. | MNZ (*) | Lophius spp. | Monkfishes n.e.i. |

Stagari | SKB | Gasterosteus spp. | Sticklebacks |

Pagele | SBA | Pagellus acarne | Axillary (= Spanish) seabream |

Zobaine | DEC | Dentex dentex | Common dentex |

Slocenes | SNI | Macrorhamphosidae | Snipe fishes |

Svītrainais asaris | STB | Morone saxatilis | Striped bass |

Vilkzivis n.t.p. | CAT (*) | Anarchichas spp. | Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i. |

Knābja sarkanasaris | REB (*) | Sebastes mentella | Beaked redfish |

Zeltainais sarkanasaris | REG (*) | Sebastes marinus | Golden redfish |

Jūras dzeguze | GUR (*) | Aspitrigla (= Trigla) cuculus | Red gurnard |

Parastais jūras gailītis | GUG (*) | Eutrigla (= Trigla) gurnardus | Grey gurnard |

Garspuru jūras gailītis | GUM | Chelidonichthys obscura | Long-finned gurnard |

Svītrainais jūras gailītis | CTZ | Chelidonichthys lastiviza | Streaked gurnard |

Cepola | CBC | Cepola rubescens | Red bandfish |

Acantholatris monodactylus sugas zivis | TDL | Acantholatris monodactylus | St Paul's fingerfin |

… | IYL | Sicyopterus lagocephalus | … |

Melnā kardinālzivs | EPI | Epigonus telescopus | Black cardinal fish |

Vidusjūras ķeizarasaris | HPR | Hoplostethus mediterraneus | Mediterranean slimehead |

Trachyscorpia cristulata zivis | TJX | Trachyscorpia cristulata | Atlantic thornyhead |

Plankumainā lūpzivs | USB | Labrus bergylta | Ballan wrasse |

Brūnā lūpzivs | WRM | Labrus merula | Brown wrasse |

Spīdīgā beriksa | BYS | Beryx splendens | Splendid alfonsino |

Piegrunts asarveidīgās zivis n.t.p. | DPX | Perciformes | Demersal percomorphs n.e.i. |

Moiva | CAP (*) | Mallotus villosus | Capelin |

Vējzivs | GAR | Belone belone | Garfish |

Makreļlīdaka | SAU | Scomberesox saurus | Atlantic saury |

Kefales n.t.p. | MUL | Mugilidae | Mullets n.e.i. |

Lufārs | BLU | Pomatomus saltatrix | Bluefish |

Stavrida | HOM (*) | Trachurus trachurus | Atlantic horse mackerel |

Zilā stavrida | JAA | Trachurus picturatus | Blue jack mackerel |

Vidusjūras stvarida | HMM | Trachurus mediterraneus | Mediterranean horse mackerel |

Stavridas n.t.p. | JAX (*) | Trachurus spp. | Jack and horse mackerels n.e.i. |

Lihija | LEE | Lichia amia | Leerfish |

Jūras plaudis | POA | Brama brama | Atlantic pomfret |

Aterīnas | SIL | Atherinidae | Silversides (= sandsmelt) |

Pelaģiskās asarveidīgās zivis n.t.p. | PPX | Perciformes | Pelagic percomorphs n.e.i. |

Siļķe | HER (*) | Clupea harengus | Atlantic herring |

Sardinellas n.t.p. | SIX | Sardinella spp. | Sardinellas n.e.i. |

Sardīne | PIL (*) | Sardina pilchardus | European sardine (= pilchard) |

Brētliņa | SPR (*) | Sprattus sprattus | Sprat |

Anšovs | ANE (*) | Engraulis encrasisholus | European anchovy |

Siļķu dzimtas zivis n.t.p. | CLU | Clupeoidei | Clupeoids n.e.i. |

Pelamīda | BON | Sarda sarda | Atlantic bonito |

Zobenzivs | SWO | Xipias gladius | Swordfish |

Fregates makreļtunzivs | FRI | Auxis thazard | Frigate tuna |

Ziemeļu tunzivs | BFT | Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |

Garspuru tunzivs | ALB | Thunnus alalunga | Albacore |

Dzeltenspuru tunzivs | YFT | Thunnus albacares | Yellowfin tuna |

Svītrainā tunzivs | SKJ | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna |

Lielacu tunzivs | BET | Thunnus obesus | Bigeye tuna |

Tunzivjveidīgās zivis n.t.p. | TUX | Scombroidei | Tuna-like fishes n.e.i. |

Austrumu makrele | MAS (*) | Scomber japonicus | Chub mackerel |

Makrele | MAC (*) | Scomber scombrus | Atlantic mackerel |

Skumbriju dzimtas zivis n.t.p. | MAX | Scombridae | Mackerels n.e.i. |

Lepidops | SFS | Lepidopus caudatus | Silver scabbardfish |

Mataste | BSF | Aphanopus carbo | Black scabbardfish |

Skumbrijveidīgās zivis n.t.p. | MKX | Scombroidei | Mackerel-like fishes n.e.i. |

Siļķu haizivs | POR (*) | Lamna nasus | Porbeagle |

Milzu haizivs | BSK | Cetorrhinus maximus | Basking shark |

Katrāns | DGS (*) | Squalus acanthias | Picked (= spiny) dogfish |

Grenlandes haizivs | GSK | Somniosus microcephalus | Greenland shark |

Dzeloņzivis n.t.p. | DGX (*) | Squalidae | Dogfish sharks n.e.i. |

Rajas n.t.p. | SKA (*) | Raja spp. | Skates n.e.i. |

Dzeloņzivis un haizivis | DGH (*) | Squalidae, Scyliorhinidae | Dogfishes and hounds |

Dažādas haizivis n.t.p. | SKH | Selachimorpha (Pleurotremata) | Various sharks n.e.i. |

Kuplastes kaķu haizivis n.t.p. | GAU | Galeus spp. | Crest-tail catsharks n.e.i. |

Melnpurna kaķu haizivs | SHO | Galeus melastomus | Blackmouth catshark |

Mazā kaķu haizivs | SYC | Scyliorhinus canicula | Small-spotted catshark |

Dziļūdens kaķu haizivis | API | Apristurus spp. | Deep-water catsharks |

Neīstā kaķu haizivs | PTM | Pseudotriakis microdon | False catshark |

Miegainā haizivs | SOR | Somniosus rostratus | Little sleeper shark |

Haizivs Centrophorus granulosus | GUP | Centrophorus granulosus | Gulper shark |

Haizivs Centrophorus uyato | CPU | Centrophorus uyato | Little gulper shark |

Haizivs Centrophorus squamosus | GUQ | Centrophorus squamosus | Leafscale gulper shark |

Haizivs Centrophorus lusitanicus | CPL | Centrophorus lusitanicus | Lowfin gulper shark |

Laternhaizivs | ETX | Etmopterus spinax | Velvet belly |

Lielā laternhaizivs | ETR | Etmopterus princeps | Great lanternshark |

Gludā laternhaizivs | ETP | Etmopterus pusillus | Smooth lanternshark |

Laternhaizivis n.t.p. | SHL | Etmopterus spp. | Lantern sharks n.e.i. |

Deania haizivis n.t.p. | DNA | Deania spp. | Deania dogfishes n.e.i. |

Putnknābja dzeloņzivs | DCA | Deania calcea | Birdbeak dogfish |

Portugāļu dzeloņzivs | CYO | Centroscymnus coelolepis | Portuguese dogfish |

Gardeguna samtainā dzeloņzivs | CYP | Centroscymnus crepidater | Longnose velvet dogfish |

Īspurna samtainā dzeloņzivs | CYY | Centroscymnus cryptacanthus | Shortnose velvet dogfish |

Mazmutes aszobe | SYO | Scymnodon obscurus | Smallmouth knifetooth dogfish |

Aszobe | SYR | Scymnodon ringens | Knifetooth dogfish |

Haizivs Dalatias licha | SCK | Dalatias licha | Kitefin shark |

Melnā dzeloņzivs | CFB | Centroscyllium fabricii | Black dogfish |

Cūku haizivs | OXY | Oxynotus centrina | Angular roughshark |

Buru haizivs | OXN | Oxynotus paradoxus | Sailfin roughshark |

Ežu haizivs | SHB | Echinorhinus brucus | Bramble shark |

Raju dzimtas zivis n.t.p. | RAJ | Rajidae | Rays and skates n.e.i. |

Starainā raja | RJR | Amblyraja radiata | Starry ray |

Blondā raja | RJH | Raja brachyura | Blonde ray |

Smilšu raja | RJI | Raja circularis | Sandy ray |

Sīkacu raja | RJE | Raja microocellata | Small-eyed ray |

Cirtainā raja | RJU | Raja undulata | Undulate ray |

Baltā raja | RJA | Raja alba | White skate |

Apaļā raja | RJY | Raja fyllae | Round ray |

Eiropas himēra | CMO | Chimaera monstrosa | Rabbit fish |

Himēras n.t.p. | HYD | Hydrolagus spp. | Ratfishes n.e.i. |

Asdeguna himēras | RHC | Rhinochimaera spp. | Knife-nosed chimaeras |

Gardeguna himēras | HAR | Hariotta spp. | Longnose chimaeras |

Skrimšļzivis n.t.p. | CAR | Chondrichthyes | Cartilaginous fishes n.e.i. |

Bentiskās zivis n.t.p. | GRO | ex Osteichthyes | Groundfishes n.e.i. |

Pelaģiskās zivis n.t.p. | PEL | ex Osteichthyes | Pelagic fishes n.e.i. |

Jūras zivis n.t.p. | MZZ | ex Osteichthyes | Marine fishes n.e.i. |

Zivis n.t.p. | FIN | ex Osteichthyes | Finfishes n.e.i. |

Ēdamais krabis | CRE (*) | Cancer pagurus | Edible crab |

Zaļais krabis | CRG | Carcinus maenas | Green crab |

Eiropas zirnekļkrabis | SCR | Maja squinado | Spinous spider crab |

Jūras krabji n.t.p. | CRA | Reptantia | Marine crabs n.e.i. |

Portunus ģints krabji n.t.p. | CRS | Portunus spp. | Swimcrabs n.e.i. |

Palinurus ģints omāri n.t.p. | CRW (*) | Palinurus spp. | Palinurid spiny lobsters n.e.i. |

Omārs | LBE (*) | Homarus gammarus | European lobster |

Norvēģijas omārs | NEP (*) | Nephrops norvegicus | Norway lobster |

Klinšu garnele | CPR (*) | Palaemon serratus | Common prawn |

Parastā ziemeļgarnele | PRA (*) | Pandalus borealis | Northern prawn |

Parastā garnele | CSH (*) | Crangon crangon | Common shrimp |

Tīģergarneles n.t.p. | PEN (*) | Penaeus spp. | Penaeus shrimps n.e.i. |

Palaemonidae garneles | PAL (*) | Palaemonidae | Palaemonid shrimps |

Ziemeļgarneles | PAN (*) | Pandalus spp. | Pink (= pandalid) shrimps |

Crangonidae garneles | CRN (*) | Crangonidae | Crangonid shrimps |

Peldvēži n.t.p. | DCP | Natantia | Natantian decapods n.e.i. |

Bezmugurkaulnieki Lepas spp. | GOO | Lepas spp. | Goose barnacles |

Palaemon elegens garneles | PNQ | Palaemon elegens | Rockpool prawn |

Palaemon longirostris garneles | PIQ | Palaemon longirostris | Delta prawn |

Jasus paulensis langusts | JSP | Jasus paulensis | St Paul rock lobster |

Omāri n.t.p. | LOX | Reptantia | Lobsters n.e.i. |

Vēži, omāri n.t.p. | LOQ | Galatheidae | Craylets, squat lobsters n.e.i. |

Jūras vēžveidīgie n.t.p. | CRU | ex Crustacea | Marine crustaceans n.e.i. |

Parastā bukcīnija | WHE | Buccinium undatum | Whelk |

Ēdamais jūras gliemezis | PEE | Littorina littorea | Periwinkle |

Litorīnas n.t.p. | PER | Littorina spp. | Periwinkles n.e.i. |

Ēdamā austere | OYF (*) | Ostrea edulis | European flat oyster |

Lielā austere | OYG | Crassostrea gigas | Pacific cupped oyster |

Austeres n.t.p. | OYC (*) | Crassostrea spp. | Cupped oyster n.e.i. |

Ziemeļu ēdamgliemene | MUS (*) | Mytilus edulis | Blue mussel |

Ēdamgliemenes n.t.p. | MSX | Mytilidae | Sea mussels n.e.i. |

Svētceļnieku ķemmīšgliemene | SCE (*) | Pecten maximus | Common scallop |

Karaliskā vēdekļgliemene | QSC (*) | Chlamys opercularis | Queen scallop |

Ķemmīšgliemenes n.t.p. | SCX (*) | Pectinidae | Scallops n.e.i. |

Ēdamā sirsniņgliemene | COC | Cardium edule | Common cockle |

Eiropas cietgliemene | CTG | Tapes decussatus | Grooved carpet shell |

Islandes gliemene | CLQ | Arctica islandica | Ocean quahog |

Gliemenes n.t.p. | CLX | Bivalvia | Clams n.e.i. |

Makstgliemenes | RAZ | Solen spp. | Razor clams |

Cietgliemene Tapes pullastra | CTS | Tapes pullastra | Carpet shell |

Svītrotais venuss | SVE | Venus gallina | Striped venus |

Cietgliemenes n.t.p. | CLV | Veneridae | Venus clams n.e.i. |

Maktras n.t.p. | MAT | Mactridae | Mactra surf clams n.e.i. |

Gliemene Circomphalus casinus | KFA | Circomphalus casinus | Chamber venus |

Jūras mandele | GKL | Glycymeris glycymeris | Common European bittersweet |

Donax ģints gliemenes | DON | Daonax spp. | Donax clams |

Sirsniņgliemenes n.t.p. | COZ | Cardiidae | Cockles n.e.i. |

Gliemene Laevicardum crassum | LVC | Laevicardium crassum | Norwegian egg cockle |

Šķīvīši n.t.p. | LPZ | Patella spp. | Limpets n.e.i. |

Jūras ausis n.t.p. | ABX | Haliotis spp. | Abalones n.e.i. |

Vēderkāji n.t.p. | GAS | Gastropoda | Gastropods n.e.i. |

Garenā maktra | ULV | Spisula ovalis | Oval surf clam |

Plānčaulgliemenes n.t.p. | TWL | Tellina spp. | Tellins n.e.i. |

Sēpija | CTC (*) | Sepia officinalis | Common cuttlefish |

Kalmāri | SQC (*) | Loligo spp. | Common squids |

Īsspuru kalmārs | SQI (*) | Illex ellecebrosus | Short-finned squid |

Astoņkāji n.t.p. | OCT | Octopodidae | Octopuses n.e.i. |

Kalmāri n.t.p. | SQU (*) | Loliginidae, Ommastrephidae | Squids n.e.i. |

Sēpijas n.t.p. | CTL (*) | Sepiidae, Sepiolidae | Cuttlefishes n.e.i. |

Šautras kalmārs | SQE (*) | Todarodes sag. Sagittatus | European flying squid |

Galvkāji n.t.p. | CEP | Cephalopoda | Cephalopods n.e.i. |

Jūras mīkstmieši n.t.p. | MOL | ex Mollusca | Marine molluscs n.e.i. |

Jūras zvaigzne | STH | Asterias rubens | Starfish |

Jūras zvaigznes n.t.p. | STF | Asteroidae | Starfishes n.e.i. |

Jūras ezis | URS | Echinus esculentus | Sea urchin |

Violetais jūras ezis | URM | Paracentrotus lividus | Stony sea urchin |

Jūras eži n.t.p. | URX | Echinoidea | Sea urchins n.e.i. |

Jūras gurķi n.t.p. | CUX | Holothurioidea | Sea cucumbers n.e.i. |

Adatādaiņi n.t.p. | ECH | Echinodermata | Echinoderms n.e.i. |

Ascīdija Microcosmus sulcatus | SSG | Microcosmus sulcatus | Grooved sea squirt |

Ascīdijas n.t.p. | SSX | Ascidiacea | Sea squirts n.e.i. |

Krabis Limulus polyphemus | HSC | Limulus polyphemus | Horseshoe crab |

Ūdens bezmugurkaulnieki n.t.p. | INV | ex Invertebrata | Aquatic invertebrates n.e.i. |

Brūnaļģes | SWB | Phaeophyceae | Brown seaweeds |

Īru ķērpis | IMS | Chondurus crispus | Carragheen |

Gelidium spp. aļģes | GEL | Gelidium spp. | Gelidium spp. |

Gigartīnas | GIG | Gigartina spp. | Gigartina spp. |

Lithothamnion sārtaļģes | ITL | Lithothamnion spp. | Lithothamnion spp. |

Sārtaļģes | SWR | Rhodophyceae | Red seaweeds |

Fuki n.t.p. | UCU | Fucus spp. | Red seaweeds |

Aļģe Ascophyllum nodosum | ASN | Ascophyllum nodosum | North Atlantic rockweed |

Fuks Fucus serratus | FUU | Fucus serratus | Toothed wrack |

Salātu ulva | UVU | Ulva lactuca | Sea lettuce |

Jūras aļģes n.t.p. | SWX | ex Algae | Seaweeds n.e.i. |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

FORMĀTS, KĀDĀ AR MAGNĒTISKO DATU NESĒJU PALĪDZĪBU JĀIESNIEDZ DATI PAR NOZVEJU ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻAUSTRUMU DAĻĀ

A. KODĒŠANAS FORMA

Dati būtu jāiesniedz dažāda garuma ierakstu veidā, ieraksta ailes atdalot ar kolu (:). Katrā ierakstā būtu jāiekļauj šādas ailes:

Aile | Piezīmes |

Valsts | trīsburtu kods (piem., FRA = Francija) |

Gads | piem., 2001 vai 01 |

FAO galvenais zvejas apgabals | 27 = Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļa |

Zona | piem., IVa = ICES 4.a apakšrajons |

Suga | trīsburtu apzīmējums |

Nozveja | Tonnas |

a) Nozveja jāreģistrē ar krastā izkrautā loma dzīvsvara ekvivalentu, noapaļojot līdz tuvākajai tonnai.

b) Daudzumi, kas mazāki par pusi vienības, būtu jāreģistrē kā "–1".

c) Valstu kodi:

Austrija AUT

Beļģija BEL

Dānija DNK

Somija FIN

Francija FRA

Vācija DEU

Grieķija GRC

Īrija IRL

Itālija ITA

Luksemburga LUX

Nīderlande NLD

Portugāle PRT

Spānija ESP

Zviedrija SWE

Apvienotā Karaliste GBR

Anglija un Velsa GBRA

Skotija GBRB

Ziemeļīrija GBRC

Islande ISL

Norvēģija NOR

Bulgārija BGR

Kipra CYP

Čehijas Republika CZE

Igaunija EST

Ungārija HUN

Latvija LVA

Lietuva LTU

Malta MLT

Polija POL

Rumānija ROM

Slovākijas Republika SVK

Slovēnija SVN

Turcija TUR

B. METODE DATU PĀRRAIDĪŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

Ciktāl iespējams, datus vajadzētu pārraidīt elektroniskā formā (piemēram, kā elektroniskās vēstules pielikumu). Ja tas nav iespējams, tiek pieļauts iesniegt datni ar 3,5 collu disketes palīdzību.

--------------------------------------------------