32001R1470Uradni list L 195 , 19/07/2001 str. 0008 - 0014


Uredba Sveta (ES) št. 1470/2001

z dne 16. julija 2001

o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene za uvoz integralnih elektronskih kompaktnih fluorescentnih svetilk (CFL-i) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1] in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je predložila Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A. ZAČASNI UKREPI

Nelojalno nižanje cen

(1) Komisija je z Uredbo (ES) št. 255/2001 [2] ("začasna uredba") uvedla začasne protidampinške dajatve pri uvozu integralnih elektronskih kompaktnih fluorescentnih svetilk ("CFL-i"), ki sodijo pod oznako KN ex85393190 in izvirajo iz Ljudske republike Kitajske (LRK).

B. NADALJNJI POSTOPEK

Nelojalno nižanje cen

(2) Po razkritju pomembnih dejstev in premislekov, na podlagi katerih je bilo odločeno, da bodo uvedeni začasni ukrepi za uvoz CFL-i s poreklom iz LRK in po objavi začasne uredbe, je več zainteresiranih strank pisno predložilo pripombe Strankam, ki so tako zahtevale, je bila dana možnost ustnega zaslišanja.

(3) Komisija je še naprej iskala in preverjala vse informacije, ki so se zdele pomembne za njene dokončne ugotovitve.

(4) Vse stranke so bile obveščene o pomembnih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravalo priporočiti uvedbo dokončnih protidampinških dajatev in dokončno pobiranje zneskov, zavarovanih z začasno dajatvijo. Dodeljen jim je bilo tudi rok, v katerem naj bi po tem razkritju predstavile svoja stališča.

(5) Obravnavale so se ustne in pisne pripombe, ki so jih podale stranke, in, kjer je bilo primerno, so bile začasne ugotovitve ustrezno spremenjene.

C. ZAČETEK POSTOPKA

Nelojalno nižanje cen

(6) Nekatere stranke so zahtevale, da bi bilo treba v protidampinški postopek vključiti določene tretje države, namreč Poljsko in Madžarsko, saj naj bi bila nevključitev teh držav diskriminacijska.

(7) S tem v zvezi se potrjuje, da ni mogoče začeti nikakršnega vzporednega postopka proti Poljski in Madžarski, ker na podlagi razpoložljivih informacij v začetni fazi Komisija ni imela na voljo dokazov o škodljivem dampingu zaradi uvoza iz teh držav. Zato je bil zahtevek zavrnjen.

D. ZADEVNI IN PODOBEN IZDELEK

Nelojalno nižanje cen

(8) Nekateri proizvajalci izvozniki so predložili mnenje, da v LRK proizvedene CFL-i niso bile primerljive s tistimi, proizvedenimi v Skupnosti, saj so kitajski proizvajalci izvažali samo CFL-i z življenjsko dobo pod 6000 urami, ki jih industrija Skupnosti ni proizvajala.

(9) V zvezi s tem je preiskava pokazala, da tako kitajski proizvajalci kot proizvajalci Skupnosti izdelujejo CFL-i z življenjsko dobo pod 6000 urami, pa tudi CFL-i z življenjsko dobo, ki presega 6000 ur. Poleg tega je potrjeno, da so bile primerjave z namenom izračuna stopenj škode in nelojalnega nižanja opravljene na podlagi CFL-i s primerljivimi življenjskimi dobami. Zato je bil zahtevek zavrnjen.

E. DAMPING

Nelojalno nižanje cen

1. Normalna vrednost

Nelojalno nižanje cen

(10) Različne zainteresirane stranke so ugovarjale izbiri Mehike kot ustrezne tretje države s tržnim gospodarstvom, ki naj bi se uporabila za določitev normalne vrednosti za LRK.

(11) Nekatere zainteresirane stranke so predlagale uporabo normalnih vrednosti, določenih na podlagi domače prodaje dveh kitajskih proizvajalcev izvoznikov, katerima je bila odobrena tržno-gospodarska obravnava, namesto da bi normalno vrednost določali na podlagi tržnega gospodarstva tretje države. Člen 2(7) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 ("temeljna uredba") določa, da se v primeru uvoza iz držav, kot je LRK, normalne vrednosti določijo na podlagi cene ali konstruirane vrednosti v tržnem gospodarstvu tretje države, razen če proizvajalec izvoznik izpolnjuje merila, določena v pododstavku (c) odstavka 7 navedenega člena. Zato tej zahtevi ni bilo mogoče ugoditi.

(12) Posledično, in ker ni bilo predloženih nobenih novih argumentov glede izbire Mehike kot primerljive države, se potrdijo ugotovitve glede izbire Mehike, določene v uvodni izjavi 32 začasne uredbe.

(13) Tako je potrjeno, da so se normalne vrednosti za vsak tip izdelka, ki so ga v Skupnost izvozili kitajski proizvajalci izvozniki, ugotovile na podlagi informacij, ki jih je zagotovil sodelujoči proizvajalec v primerljivi državi.

(14) V odsotnosti novih dokazov pod tem naslovom, se potrdijo začasne ugotovitve, kakor so določene v uvodnih izjavah 14 do 34 začasne uredbe.

2. Izvozna cena

Nelojalno nižanje cen

(15) Nek proizvajalec izvoznik je trdil, da je bil eden od tipov izdelka nepravilno kodiran, in je predložil dokaz o tej napaki. Zahtevek je bil preverjen in sprejet, posledično pa se je zadevo popravilo.

(16) Nek proizvajalec izvoznik je trdil, da je prišlo do administrativne napake glede poročanja nekaterih cen cif za nekatere njegove prodaje v Skupnost. Zahtevek je bil preverjen in sprejet, posledično pa se je revidiralo cene.

(17) Ker ni nobenih drugih komentarjev pod tem naslovom, se potrdijo začasne ugotovitve, kakor so določene v uvodnih izjavah 35 do 38 začasne uredbe.

3. Primerjava

Nelojalno nižanje cen

(18) Ker pod tem naslovom ni bilo nobenih drugih komentarjev, se potrdijo začasne ugotovitve, kakor so določene v uvodnih izjavah 39 do 41 začasne uredbe.

4. Stopnja dampinga

Nelojalno nižanje cen

(19) Dampinški izračuni so bili pregledani z namenom določiti, ali je obstajal vzorec izvoznih cen, ki se je med različnimi kupci, regijami ali časovnimi obdobji občutno razlikoval, in ali je primerjava tehtanega povprečja normalne vrednosti in tehtanega povprečja izvozne cene (v nadaljevanju "metoda povprečje s povprečjem") odrazila celoten obseg izvajanega dampinga. Podrobna analiza izvoznih transakcij Skupnosti je glede nekega kitajskega proizvajalca izvoznika odkrila, da obstaja vzorec izvoznih cen, ki se je med kupci, regijami kot tudi časovnimi obdobji občutno razlikoval. Še zlasti je bilo ugotovljeno, da so bile izvozne cene tega proizvajalca izvoznika, namenjenih specifičnemu uvozniku na Danskem in ob koncu preiskovalnega obdobja precej nižje. Poleg tega metoda "povprečje s povprečjem" ne bi pokazala celotnega obsega dampinga, ki ga je izvajal ta proizvajalec izvoznik. Posledično je izračun stopnje dampinga za tega proizvajalca izvoznika temeljil na tehtanem povprečju normalne vrednosti, primerjane z vsemi posamičnimi izvoznimi transakcijami v Skupnost. Za vse druge proizvajalce izvoznike je izračun dampinga temeljil na metodi "povprečje s povprečjem".

(20) Kot rezultat teh sprememb so bile izračunane posamezne dampinške stopnje:

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co. Ltd, Changzhou | 59,5 % |

City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd, Shenzhen | 17,1 % |

Deluxe Well Enterprises Ltd, Shenzhen | 37,1 % |

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, Xiamen | minimalna |

Philips & Yarning Lighting Co. Ltd, Shanghai | 61,8 % |

San ex Electronics Co. Ltd, Suzhou | 20,2 % |

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd, Shenzhen | 8,4 % |

Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (prej Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd), Shangyu | 35,3 % |

(21) Dampinška stopnja za celotno državo je bila na tej podlagi za LRK določena pri 66,1 %.

F. ŠKODA

Nelojalno nižanje cen

1. Uvodne opombe

Nelojalno nižanje cen

(22) Preučilo se je, ali bi lahko izključitev uvoza, ki ga je mogoče pripisati proizvajalcu izvozniku, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni izvajal dampinga, pomembno vplivala na analizo škode in vidikov vzročne zveze. Ugotovljeno je bilo, da kljub izključitvi takšnih uvozov iz analize, bi zaključki glede obstoja materialne škode, ki so jo povzročili dampinški uvozi, ostali nespremenjeni, predvsem glede precejšnjega nelojalnega znižanja cen in znatnega povečanja obsega in tržnih deležev kot tudi znižanja prodajnih cen, ki bi bili še občutnejši.

2. Opredelitev industrije Skupnosti

Nelojalno nižanje cen

(23) European Lighting Companies Federation (Evropska zveza podjetij za osvetljevanje) ("pritožnik") je trdila, da bi bilo treba pri analizi škode upoštevati podatke, ki se nanašajo na Philips Lighting B.V. ("Philips"), saj je tudi to podjetje utrpelo škodo. Sklicevala se je na poročilo Odbora WTO glede posteljnega perila iz Indije [3], kjer je Odbor ugotovil, da je Skupnost svojo analizo škode napačno utemeljila na različnih skupinah proizvajalcev Skupnosti.

(24) Opozoriti je treba, da poročilo Odbora v tem primeru ni bistveno. Pravzaprav je poročilo Odbora obravnavalo primer, v katerem se je uporabila metoda vzorčenja. S tem v zvezi se je, obratno trditvam pritožnika, poročilo Odbora zaključilo s sklepom, da proizvajalcev, ki niso del industrije Skupnosti, ne bi smeli upoštevati pri oceni položaja domače industrije države uvoznice. Ob upoštevanju dejstva, da je Philips po začetku postopka umaknil pritožbo in da je kmalu po OP v Skupnosti prenehal proizvajati CFL-i, ga ni bilo več mogoče obravnavati kot del industrije Skupnosti v skladu s členoma 4(1) in 5(4) osnovne uredbe. Zato je bilo treba zahtevek zavrniti.

(25) Več zainteresiranih strank je ponovilo argument, da so podjetja, ki oblikujejo industrijo Skupnosti, sama uvažala zadevni izdelek iz LRK in potemtakem ne bi smela biti del industrije Skupnosti. Prav tako se je domnevalo, da je uvoz CFL-i s strani pritožnikov med OP prispeval vsaj 10 % celotnega uvoza v Skupnost iz LRK.

(26) Nadaljnja preiskava je potrdila, da je med OP povprečno 14,6 % celotne prodaje CFL-i proizvajalcev Skupnosti izviralo iz zadevne države. Vendar pa te trgovske dejavnosti niso vplivale na njihov status proizvajalcev Skupnosti, ker je primarna dejavnost teh proizvajalcev ostala v Skupnosti, njihova trgovska dejavnost pa se razlaga kot potreba po izpopolnitvi asortimana izdelkov, da bi lahko zadovoljili povpraševanje, pa tudi kot poskus, da bi se ubranili pred nizkocenovnimi dampinškimi uvozi. Glede trditve, da so med OP pritožniki prispevali skoraj 10 % celotnega uvoza v Skupnost iz LRK, je treba opozoriti, da, prvič, trditev ni bila utemeljena, in, drugič, da je preiskava pravzaprav pokazala, da je bil odstotek tega uvoza precej nižji. Zato so bili zahtevki zavrnjeni, in ugotovitve iz uvodne izjave 51 do 53 začasne uredbe so potrjene.

3. Uvoz iz LRK

Nelojalno nižanje cen

(27) Glede stopenj nelojalnega nižanja cen so nekateri proizvajalci izvozniki trdili, da so bile cene industrije Skupnosti, ki so se uporabile za izračune, nedosledne, saj so bile v nekaterih primerih cene Skupnosti za CFL-i z določeno vatno močjo višje od cen za CFL-i z višjo vatno močjo, čeprav bi morale biti nižje.

(28) S tem v zvezi se potrdi, da so bile v nekaterih primerih cene CFL-i, ki jih je prodajala industrija Skupnosti in so imele določeno vatno moč, višje od cen CFL-i z večjo vatno močjo. Vendar pa isto velja tudi za CFL-i, ki so jih proizvajali proizvajalci izvozniki, ki so predložili ta argument. Očitno cene niso odvisne zgolj od vatne moči, temveč tudi od drugih dejavnikov, kot so na primer proizvodni stroški na enoto, ki se lahko precej razlikujejo, kar je med drugim odvisno od števila kosov, proizvedenih na tip CFL-i, ali prodana količina.

(29) Neka zainteresirana stranka je izjavila, da so maloprodajne cene v Skupnosti ostale med letom 1996 in OP skoraj nespremenjene, medtem ko so se v istem obdobju uvozne cene znižale. Domnevalo se je, da so bili zaradi tega izračuni stopenj nelojalnega nižanja cen zavajajoči, saj so temeljili na uvoznih cenah, ki niso odražale položaja trga.

(30) S tem v zvezi bi bilo treba opozoriti, da se stopnje nelojalnega nižanja cen običajno ugotavljajo s primerjavo cen proizvajalcev izvoznikov, prilagojeno na raven cif, in dejanskimi cenami franko tovarne industrije Skupnosti prvemu neodvisnemu kupcu na isti stopnji trgovine. Ker so v obravnavanem primeru tako proizvajalci izvozniki kot industrija Skupnosti med OP prodajali enakim kategorijam kupcem, niso bile potrebne prilagoditve za primerjavo teh cen na isti stopnji trgovine. Poleg tega primerjava, ki bi temeljila na dejansko zaračunanih maloprodajnih cenah, ne bi odražala cenovnega vedenja proizvajalcev izvoznikov glede na vedenje industrije Skupnosti, temveč predvsem vedenje distributerjev in prodajalcev na drobno, ki v Skupnosti prodajajo CFL-i vseh izvorov.

(31) V nasprotju z omenjenim ozadjem so bile stopnje nelojalnega nižanja cen pregledane in spremenjene na podlagi revidiranih izvoznih cen, kakor je razloženo zgoraj, in na podlagi popravka napake, do katere je prišlo pri uporabljeni valuti za nekega proizvajalca izvoznika. Revidirano tehtano povprečje stopnje nelojalnega nižanja cen, izražene kot odstotek cen industrije Skupnosti, so naslednje:

Država: LRK | Nelojalno nižanje cen |

Stopnje nelojalnega nižanja cen sodelujočih proizvajalcev izvoznikov | Med 13,7 % in 45,1 % |

4. Položaj industrije Skupnosti

(32) V odsotnosti novih dokazov so potrjene začasne ugotovitve, kakor so določene v uvodnih izjavah 64 do 83 začasne uredbe, tj. da je industrija Skupnosti med OP utrpela znatno škodo.

5. Vzročna zveza

(33) Neka zainteresirana stranka je trdila, da so bile med OP, v nasprotju z navedbami v uvodni izjavi 90 začasne uredbe, cene izdelkov s poreklom iz Poljske, na isti ravni ali celo nižje kot cene izdelkov, ki izvirajo iz LRK.

(34) Glede tega je treba povedati, da so bile cene uvoza s poreklom iz Poljske, določene na podlagi podatkov Eurostata v zvezi z uvoznimi cenami na enoto, kakor je veljalo tudi za uvoz, ki izvira iz LRK, in ne na podlagi uvoznih cen na tono, kakor je trdila stranka, ki se je pritožila. Zato je bil zahtevek zavrnjen.

(35) Ker ni bilo nobenih novih dokazov, se potrdijo ugotovitve o vzročni zvezi, določene v uvodnih izjavah 84 do 99 začasne uredbe, tj. da je dampinški uvoz povzročil znatno škodo, ki jo je utrpela industrija Skupnosti.

6. Interes Skupnosti

(36) Nekatere zainteresirane stranke so trdile, da bi protidampinški ukrepi povišali uvozne cene iz zadevnih držav, kar bi precej vplivalo na finančni položaj uvoznikov CFL-i v Skupnost.

(37) Glede povišanja uvoznih cen na trgu Skupnosti se zdi, da ni verjetno, da bi se povprečne cene občutno povečale, če upoštevamo, da je raven dajatev za nekatere kitajske proizvajalce izvoznike nizka in da največji znani izvoznik v smislu izvoznega obsega ni obremenjen z dajatvijo. Poleg tega so kljub možnim povišanjem uvoznih cen ukrepi še vedno upravičeni, saj bodo znova vzpostavili pošteno konkurenco na trgu Skupnosti. Poleg tega ni verjetno, da se bo uvoz občutno zmanjšal, ker bi višji stroški bremenili kupce, saj pri le teh še vedno obstaja močna ekonomska spodbuda za nakup energetsko varčnih svetilk. Glede učinka uvedbe protidampinških dajatev na finančni položaj uvoznikov je treba ob odsotnosti novih dokazov potrditi, da, kljub temu, da ni mogoče izključiti negativnega učinka za tiste uvoznike, pri čigar poslovanju prevladujejo CFL-i, dajatve ne bodo občutno vplivale na finančni položaj uvoznikov, ki se ukvarjajo s širokim asotimanom drugih izdelkov ali ki trgujejo izključno s proizvajalcem izvoznikom, za katerega se dajatve ne bodo uvedle. Začasne ugotovitve, ki so povzete v uvodnih izjavah 106 do 109 začasne uredbe, se tako potrdijo.

(38) Nekatere zainteresirane stranke so uveljavljale mnenje, da bi dajatve bistveno povišale maloprodajne cene ter tako negativno vplivale na kupce.

(39) S tem v zvezi je treba povedati, da bo kakršno koli možno povečanje zares temeljilo na več dejavnikih, npr. na tržnem vedenju kitajskih proizvajalcev izvoznikov, zmožnosti uvoznikov, da prenesejo kakršna koli povišanja uvoznih cen na prodajalce na drobno ali potrošnike, ter obsegu spremembe vzorca uvoznega trgovanja zaradi dejstva, da obstajajo nekateri kitajski proizvajalci izvozniki z nizkimi dajatvami ali pa sploh brez dajatev.

(40) Nek uvoznik je trdil, da bi se morala Komisija obrniti na nacionalna združenja uporabnikov in potrošnikov z namenom oceniti interes Skupnosti za ukrepe.

(41) V zvezi s tem je treba opozoriti, da se morajo v skladu s članom 21(2) temeljne uredbe zainteresirane stranke same predstaviti Komisiji in ji predstaviti svoja stališča. Kljub temu se je v obravnavanem primeru Komisija obrnila na Evropsko organizacijo potrošnikov (BEUC), ki zastopa 32 neodvisnih nacionalnih potrošniških organizacij v Evropi. Po objavi začasne uredbe se je Evropska zveza za lastnino (EPF), ki zastopa industrijo in med drugim upravlja tudi osvetljevanje v stanovanjskih in poslovnih zgradbah, ponudila in razložila, da je cena glavno merilo uporabnikov, ko se odločajo za svoj vir dobave CFL-i. Vendar pa EPF ni zagotovila nobenih specifičnih informacij o tem, kako bi dajatve vplivale na maloprodajne cene in posledično na vedenje uporabnikov in potrošnikov.

(42) Več zainteresiranih strank je menilo, da so protidampinške dajatve v nasprotju s politikami energetskega varčevanja v Skupnosti, saj bodo imele za posledico povečanje maloprodajnih cen za potrošnike in tako zmanjšale prodajo energetsko varčnih luči (CFL-i).

(43) Glede tega se od industrije Skupnosti ne more pričakovati, da bo nosila stroške politike energetskega varčevanja Skupnosti zaradi prakse nepoštenega trgovanja. Poleg tega je treba upoštevati, da v povprečju, CFL-i v primerjavi z žarnicami porabijo 20 % energije in trajajo petkrat dlje v primerjavi z žarnicami, zaradi česar imajo CFL-i precejšno stroškovno prednost. Tako bodo kljub zmernim povišanjem cen potrošniki še vedno močno ekonomsko stimulirani za nakup CFL-i.

(44) Nekatere zainteresirane stranke so uveljavljale mnenje, da bi bila uvedba protidampinških postopkov v nasprotju z interesom Skupnosti, saj naj bi se zaradi izmenjave informacij o cenah ovirala konkurenca. Izginotje kitajskih CFL-iz trga Skupnosti bi še poslabšalo ta protikonkurenčni učinek.

(45) Preiskava je pokazala, da je sicer obstajala odločitev nacionalnega organa za konkurenčnost, ki se je navezovala na izmenjavo informacij o cenah med proizvajalci Skupnosti, vendar se ta odločitev ni nanašala na zadevni izdelek. Glede zadevnega izdelka ni bilo najdenih nobenih dokazov o nezakonitih konkurenčnih praksah med proizvajalci Skupnosti. Poleg tega Komisija ni odkrila nobenih konkurenčnih težav, ki bi se nanašale na zadevni izdelek na trgu Skupnosti. Glede na raven dajatev za določene kitajske proizvajalce izvoznike je verjetno, da bo na trgu Skupnosti ostalo aktivno precejšnje število kitajskih tekmecev, na voljo pa bodo ostali tudi alternativni viri dobave s strani proizvajalcev Skupnosti in drugih tretjih držav brez dajatev, zlasti iz Poljske in Madžarske s tržnim deležem okrog 15 % v OP.

(46) Na podlagi zgornjega se potrdijo ugotovitve, določene v uvodnih izjavah 100 do 118 začasne uredbe, tj. da ni nobenih prevladujočih razlogov na podlagi interesa Skupnosti proti uvedbi protidampinških dajatev.

G. PROTIDAMPINŠKI UKREPI

1. Raven odpravljanja škode

(47) V skladu s členom 9(4) temeljne uredbe bi morala protidampinška dajatev ustrezati dampinški stopnji, razen če je stopnja škode nižja. Z namenom ugotavljanja ravni ukrepov, ki naj bi se dokončno uvedli, je bila ugotovljena raven odpravljanja škode.

(48) Nek proizvajalec izvoznik je trdil, da je bila stopnja dobička 8 %, ki se je uporabljala za izračun neškodljive cene industrije Skupnosti, previsoka, saj je bil padec stopenj dobička normalen glede na pogoje trga, ki postaja bolj zrel.

(49) Najprej bi bilo potrebno opozoriti, da se trg CFL-i širi, potrošnja se je med letom 1996 in OP povečala za 117 % in se zato zdi, da padajočega dobička v takšnih razmerah ni mogoče upravičiti. Spomniti se je treba tudi, da je industrija Skupnosti leta 1997 dosegla 8 % raven dobičkonosnosti, po tem letu pa se je začel položaj v industriji Skupnosti slabšati, kar je sovpadalo s povečanjem obsegov uvoza in nižanjem uvoznih cen iz LRK. Poleg tega so CFL-i, kakor je navedeno v uvodni izjavi 105 začasne uredbe, visoko-tehnološki izdelki, za katere se zahtevajo precejšnja prizadevanja na področju raziskav in razvoja. Da bi ostali konkurenčni, je treba stalno razvijati nove in bolj izdelane modele. Ob upoštevanju zgoraj omenjenih dejavnikov se zdi, da je 8 % stopnja dobička takšna, ki bi jo bilo utemeljeno mogoče doseči v odsotnosti škodljivega dampinga.

(50) Glede na zgornje se potrdi metodologija, ki je bila uporabljena za določitev ravni odpravljanja škode, kakor je opisana v uvodnih izjavah 121 in 122 začasne uredbe.

(51) Kakor je omenjeno zgoraj v zvezi z stopnjami nelojalnega nižanja cen, so bile tudi stopnje škode pregledane in spremenjene.

2. Oblika in raven dokončnih ukrepov

(52) Glede na zgoraj povedano velja, da bi bilo treba v skladu s členom 9(4) osnovne uredbe uvesti dokončno protidampinško dajatev na ravni stopnje škode, ugotovljene za Philips & Yarning, in na ravni stopnje dampinga ugotovljenega za preostale proizvajalce izvoznike.

(53) Stopnje protidampinških dajatev za posamično podjetje, opredeljene v tej uredbi, so bile določene na podlagi ugotovitev sedanje preiskave. Zato odražajo položaj, ki je bil glede zadevnih podjetij ugotovljen med to preiskavo. Te stopnje dajatev (v nasprotju z dajatvami za celotno državo, ki veljajo za "vsa druga podjetja") se tako uporabljajo izključno za uvoz izdelkov s poreklom iz zadevne države, ki jih proizvajajo ta podjetja in s tem specifično omenjene pravne osebe. Uvoženi izdelki, ki jih proizvede katero koli drugo podjetje, ki ni specifično navedeno v operativnem delu te uredbe s svojim imenom in naslovom, vključno s pravnimi osebami, ki so povezane s specifično omenjenimi podjetji, ne morejo biti deležni koristi teh stopenj in zanje velja stopnja dajatve, ki se uporablja za "vsa druga podjetja".

(54) Vsak zahtevek, v katerem se zahteva uporaba teh individualnih stopenj protidampinških dajatev za podjetja (npr. po spremembi imena pravne osebe ali po ustanovitvi novih proizvodnih ali prodajnih pravnih oseb), se naslovi na Komisijo [4], skupaj z vsemi ustreznimi informacijami, še zlasti glede kakršne koli spremembe dejavnosti podjetja, povezanih s proizvodnjo oziroma prodajo na domačem ali izvoznem trgu, ki se nanašajo na primer na spremembo imena ali na spremembo imena proizvodnih oziroma prodajnih pravnih oseb. Če je primerno, bo Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom ustrezno spremenila uredbo, tako da bo posodobila seznam podjetij, ki imajo korist od individualnih stopenj dajatev.

3. Pobiranje začasnih dajatev

(55) Glede na velikost ugotovljenih dampinških stopenj in vpričo ravni škode, povzročene industriji Skupnosti velja za potrebno, da se zneske zavarovanja, danega v obliki začasne dajatve, uvedene z začasno uredbo, dokončno pobira po stopnji dokončno uvedene dajatve. V primerih, ko uvedena stopnja dokončne dajatve presega stopnjo začasne dajatve, se dokončno pobirajo le zneski, zavarovani na ravni začasne dajatve.

4. Sprememba imena podjetja, za katerega velja individualna stopnja protidampinške dajatve

(56) Začasna uredba je za proizvajalca izvoznika Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd uvedla 35,4 % individualno stopnjo dajatve. Ta družba je Komisijo obvestila, da se je preimenovala v Zhejiang Yankon Group Co., Ltd. Podjetje je prosilo Komisijo, naj spremeni uredbo zaradi zagotovitve, da sprememba imena ne bo vplivala na pravico podjetja do ugodnosti individualne stopnje dajatve, ki je zanj veljala pod prejšnjim imenom.

(57) Komisija je preučila pridobljene informacije, ki kažejo, da sprememba imena ne vpliva na nobeno dejavnost podjetja, povezano s proizvodnjo, prodajo in izvozom zadevnega izdelka. Zato Komisija zaključi, da sprememba imena na noben način ne vpliva na ugotovitve začasne uredbe.

(58) Zato se zneski zavarovanja, danega v obliki začasne protidampinške dajatve, ki je bila uvedena z začasno uredbo, za blago, ki ga je proizvedla družba Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, dokončno pobirajo po stopnji dajatve, ki je bila dokončno uvedena za blago, ki ga je proizvedla družba Zhejiang Yankon Group Co., Ltd, dodatna oznaka TARIC A241, ki je prej veljala za družbo Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, pa se uporablja za družbo Zhejiang Yankon Group Co., Ltd –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Dokončna protidampinška dajatev se uvede na uvoz elektronskih kompaktnih fluorescentnih svetilk na razelektrenje z eno ali več steklenimi cevkami, z vsemi razsvetljevalnimi elementi in elektronskimi komponentami, pritrjenimi na podstavek svetilke ali integriranimi v podstavek svetilke, ki sodijo pod oznako KN ex85393190 (koda TARIC85393190*91 ) in izvirajo iz Ljudske republike Kitajske.

2. Stopnja dajatve, ki se uporablja za čisto ceno prosto meja Skupnosti pred carinjenjem, je za izdelke, ki jih proizvajajo naslednji proizvajalci, kakor sledi:

Proizvajalec | Stopnja dajatve % | Dodatna oznaka |

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co., Ltd Luoyang, Changzhou, Jiangsu Changzhou 21 3104 Ljudska republika Kitajska | 59,5 | A234 |

City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd Shenzhen Ljudska republika Kitajska | 17,1 | A235 |

Deluxe Well Enterprises Ltd Block 17-18, Hong Qiao Tao Industrial Zone Bao An Yuan Shenzhen Ljudska republika Kitajska | 37,1 | A236 |

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd Xiamen Ljudska republika Kitajska | 0,0 | A237 |

Philips & Yarning Lighting Co., Ltd 1805 HuYi Highway Malu Jia Ding District Shangai 201801 Ljudska republika Kitajska | 32,3 | A238 |

Sanex Electronics Co., Ltd Xin Su Industrial Area, Jiangsu Suzhou 215001 Ljudska republika Kitajska | 20,2 | A239 |

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen, Guangdong Ljudska republika Kitajska | 8,4 | A240 |

Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd 129 Fengshan Road, Zhejiang Shangyu 213104 Ljudska republika Kitajska | 35,3 | A241 |

Vsa druga podjetja | 66,1 | A999 |

3. Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

Člen 2

1. Zneski zavarovanja, danega v obliki začasnih protidampinških dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 255/2001 o uvozu elektronskih kompaktnih fluorescentnih svetilk na razelektrenje z eno ali več steklenimi cevkami, z vsemi razsvetljevalnimi elementi in elektronskimi komponentami, pritrjenimi na podstavek svetilke ali integriranimi v podstavek svetilke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se pobirajo po stopnji dokončno uvedene dajatve. Zneski zavarovanja, danega v obliki začasne dajatve v skladu z Uredbo (ES) št. 255/2001 za uvoz, ki ga proizvede podjetje Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd, se pobirajo po stopnji dajatve, ki se dokončno uvede za uvoz, ki ga proizvede Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (dodatna oznaka TARIC A241).

2. Zagotovljeni zneski, ki presegajo dokončno stopnjo protidampinških dajatev, se sprostijo. V primerih, ko uvedena dokončna dajatev presega stopnjo začasne dajatve, se dokončno pobirajo le zneski zavarovanja, danega na ravni začasne dajatve.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 2001

Za Svet

Predsednik

L. Michel

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2238/2000 (UL L 257, 11.10.2000, str. 2).

[2] UL L 38, 8.2.2001, str. 8.

[3] Svetovna trgovinska organizacija, Evropske skupnosti – Protidampinške dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila iz Indije, Poročilo odbora, WT/DS141/R, 30. oktober 2000.

[4] Evropska komisjaGeneralni direktorat za trgovinoDirektorat BTERV 0/10Rue de la Loi/Wetstraat 200B-1049Bruselj

--------------------------------------------------