32001R1456Uradni list L 194 , 18/07/2001 str. 0001 - 0001


Uredba Sveta (ES) št. 1456/2001

z dne 16. julija 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 2549/2000 o dodatnih tehničnih ukrepih za obnovitev staleža trske v Irskem morju (območje ICES VIIa)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Namen pogojev, določenih v Uredbi (ES) št. 2549/2000 [4], je zagotoviti takšno selektivnost ribiške opreme, ki je razpeta v Irskem morju, da se ulovi malo nedoraslih trsk.

(2) Člen 2(1) in (2) določa, da je prepovedano uporabljati kakršno koli pridneno vlečno mrežo razen vlečne mreže z gredjo z vrečo in/ali podaljškom, ki je delno ali v celoti narejena iz večnitnih mrežnih materialov, ali kakršno koli drugo pridneno vlečno mrežo razen vlečne mreže z gredjo z vrečo in/ali podaljškom, pri katerih debelina niti presega 6 mm.

(3) Vendar so v zadnjem času znanstveni nasveti skladni z mnenjem ribičev, da je vreča in/ali podaljšek, spletena iz dvojne niti, ki ni debelejša od 4 mm, tehnično enakovredna trenutno določeni vreči in/ali podaljšku.

(4) Nekateri ribiči zahtevajo, da se razpnejo vreče iz dvojne niti.

(5) Člen 3 te uredbe se nanaša na pogoje, ki so veljali samo za leto 2000, in jih je zato treba nadomestiti z določbami, ki opredeljujejo zahtevano spremembo.

(6) Uredbo (ES) št. 2549/2000 je treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 3 Uredbe (ES) št. 2549/2000 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3

Ne glede na pogoje, določene v členu 2(1) in (2), je pri ribolovu z vlečno opremo v Irskem morju dovoljeno uporabljati vrečo in/ali podaljšek, ki je narejen iz dvonitnega mrežnega materiala, pri kateri vsaka posamezna nit ni debelejša od 4 mm."

Člen 2

Ta uredba začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 2001

Za Svet

Predsednik

L. Michel

[1] UL C 180 E, 26.6.2001, str. 311.

[2] Mnenje podano dne 5. julija 2001 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje podano dne 30. maja 2001 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 292, 21.11.2000, str. 5.

--------------------------------------------------