32001R1454Úradný vestník L 198 , 21/07/2001 S. 0045 - 0057


Nariadenie Rady (ES) č. 1454/2001

z 28. júna 2001

zavádzajúce zvláštne opatrenia pre určité poľnohospodárske produkty pre Kanárske ostrovy a zrušujúce nariadenie (EHS) č. 1601/92 (Poseican)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36, 37 a 299(2),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Podľa nariadenia (EHS) č. 1911/91 [2] sú Kanárske ostrovy súčasťou colného územia spoločenstva a uplatňujú sa tam všetky spoločné politiky bez dopadu na akékoľvek osobitné opatrenia prijaté s cieľom zohľadnenia ich zvláštnych obmedzení a tradičného hospodárskeho a zdaňovacieho systému. Články 2 a 10 tohto nariadenia nepredpisujú, že plné uplatnenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky podlieha nadobudnutiu účinnosti dojednaní o zvláštnych dodávkach. Okrem toho, uplatnenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky sprevádzajú osobitné opatrenia týkajúce sa poľnohospodárskej výroby na ostrovoch.

(2) Rozhodnutím 91/314/EHS [3] Rada prijala Program alternatív osobitných pre odľahlý a ostrovný charakter Kanárskych ostrovov (Poseican) v súlade s politikou pomoci spoločenstva pre najodľahlejšie regióny. Účelom programu je uľahčovať hospodársky a sociálny rozvoj a umožniť získavanie prospechu z výhod jednotného trhu, ktorého je nedeliteľnou súčasťou napriek objektívnym faktorom spôsobujúcim jeho geografickú a hospodársku izoláciu. Program vyžaduje uplatňovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v tomto regióne a ustanovuje zvláštne opatrenia, ktoré sa príjmu najmä na zlepšenie podmienok, za ktorých sa vyrábajú poľnohospodárske produkty a uskutočňuje sa ich odbyt a bude zmierňovať účinky jeho výnimočnej geografickej situácie a obmedzení, ako boli uznané v článku 299(2) zmluvy.

(3) Geografická situácia Kanárskych ostrovov znamená najmä ďalšie náklady na dopravu pri zásobovaní základnými produktmi pre ľudskú spotrebu, na spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy. Okrem toho, objektívne faktory vznikajúce v dôsledku izolovanosti a odľahlosti spôsobujú ďalšie obmedzenia pre hospodárskych prevádzkovateľov a výrobcov na Kanárskych ostrovoch, ktoré vážne znevýhodňujú ich aktivity. Tieto nevýhody je možné zmierniť znížením ceny týchto základných produktov. Preto je vhodné zaviesť dojednania o zvláštnych dodávkach na zaistenie zásobovania na tieto ostrovy a kvôli náhrade ďalších nákladov vznikajúcich z ich odľahlosti, ostrovnej polohy a vzdialeného miesta.

(4) Preto bez ohľadu na článok 23 zmluvy dovozy príslušných produktov z tretích krajín sú oslobodené od uplatniteľných dovozných ciel. Kvôli zohľadneniu ich pôvodu a colného zaobchádzania, ktorý sa im udeľuje na základe ustanovení spoločenstva, produkty, ktoré vstúpili na colné územie spoločenstva podľa dojednaní o aktívnom zušľachťovacom styku alebo uskladnení v colnom sklade sa považujú za priame dovozy na účely poskytnutia prospechu z dojednaní o zvláštnych dodávkach.

(5) Za účelom dosiahnutia cieľa zníženia cien na Kanárskych ostrovoch a zmiernenia ďalších nákladov kvôli ich odľahlosti, izolovanosti a vzdialenej polohe pri súčasnom zachovaní konkurencieschopnosti produktov spoločenstva, poskytuje sa pomoc pre dodávky produktov pôvodom v spoločenstve na tieto ostrovy. Takáto pomoc zohľadní ďalšie náklady na dopravu na Kanárske ostrovy a ceny uplatniteľné na dovozy do tretích krajín a v prípade poľnohospodárskych vstupov a produktov určených na spracovanie, ďalšie náklady kvôli izolovanosti a vzdialenej polohe.

(6) Pretože množstvá, na ktoré sa vzťahujú dojednania o zvláštnych dodávkach, sú obmedzené požiadavkami Kanárskych ostrovov na dodávky, tieto dojednania nenarušujú riadne fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho, hospodárske výhody dojednaní o zvláštnych dodávkach by nemali viesť k odchýlkam pri obchodovaní s príslušnými produktami. Preto sa zakazuje ďalšie expedovanie alebo ďalší vývoz týchto produktov z Kanárskych ostrovov. Avšak za určitých podmienok je možné znovu vyvážať tieto produkty v nespracovanom stave alebo produkty, ktoré sú výsledkom miestneho balenia takýchto produktov kvôli umožneniu regionálneho obchodu. V prípade spracovania, tento zákaz sa neuplatňuje na tradičné vývozy a zásielky.

(7) Hospodárske výhody dojednaní o zvláštnych dodávkach sa majú dostať až ku konečnému spotrebiteľovi tak, aby sa znížili výrobné náklady a poklesli ceny v celom výrobnom a distribučnom reťazci dosahujúc najvyššiu hodnotu pri nižších spotrebiteľských cenách. Z toho dôvodu budú sa poskytovať iba pod podmienkou, že sa k nemu skutočne dostanú a preto sa musí uskutočňovať ich sledovanie.

(8) Podporovať sa budú tradičné činnosti chovu hovädzieho dobytka s cieľom splnenia miestnych požiadaviek spotreby. Za účelom zohľadnenia konkrétnych podmienok miestnej produkcie, ktoré sú celkom iné ako tie, ktoré sú v zvyšnej časti spoločenstva, potrebné sú derogácie z niektorých ustanovení organizácií spoločného trhu, ktoré obmedzujú výrobu. Tento cieľ sa môže uskutočňovať nepriamo financovaním programov na genetické zdokonalenie zahŕňajúcich nákup čistokrvných plemien zvierat, nákup komerčných plemien vhodnejších pre miestne podmienky a dodatočným príspevkom k príspevku pre kojené teľatá (dojčené mláďatá) a príspevku na porážku. Odhad miestnych požiadaviek týkajúcich sa spotreby sa zostavuje v pravidelnej bilancii. Za účelom zaistenia, aby sa mohla účinne mobilizovať podpora spoločenstva, súhrnný program na podporu miestnych činností v odvetví hovädzieho dobytka a mliečnych produktov by mal umožniť príslušným odvetviam definovanie a uskutočnenie svojich stratégií prispôsobených miestnemu kontextu pre hospodársky rozvoj, priestorovú organizáciu výroby a zvyšovanie odbornosti výrobcov. Až do rozvinutia miestneho chovu hovädzieho dobytka tento program môže obsahovať dočasné zabezpečenie dodávky samčích zvierat na výkrm, pričom sa obmedzí množstvo takýchto zvierat dodaných každý rok tak, aby nebol neohrozený vyššie uvedený cieľ. Môžu sa stanoviť tiež opatrenia na podporu produkcie mlieka v odvetví chovu oviec a kôz, štruktúrovanie tohto odvetvia, zmiernenie ťažkostí pri spracovávaní a odbyte miestnych poľnohospodárskych syrov vyrábaných z ovčieho a kozieho mlieka, napravenie členenia ponuky, zlepšenie kvality mlieka a opatrenia pomoci pri diverzifikácii.

(9) Odvetvie chovu oviec a kôz dostáva podporu prostredníctvom dododatočného príspevku poskytovaného výrobcom na Kanárskych ostrovoch pre výkrmné jahňatá. Toto opatrenie umožňuje rozvoj miestnej produkcie, ktorá má spoločenský, hospodársky význam a význam pre životné prostredie, pretože táto činnosť sa koncentruje v najviac nevýhodných oblastiach ostrovov, kde neexistujú žiadne iné alternatívy. Treba pokračovať v tomto opatrení.

(10) Mliekárňam sa vypláca pomoc pre čerstvé kravské mlieko na ľudskú spotrebu, aby sa vyprodukované mlieko odpredalo bežným spôsobom na miestnom trhu. Rozšírenie pomoci, aby sa vzťahovala aj na iné produkty, umožnilo odvetviu jeho prispôsobenie sa meniacim sa návykom pokiaľ ide o spotrebu. Úroveň sebestačnosti je stále veľmi nízka, preto treba pokračovať v tomto opatrení.

(11) Systém oblastnej pomoci pre ovocie a jedlú zeleninu, koreňovú zeleninu a zemiaky, kvety a živé rastliny sa ukázal ako nevhodný, najmä kvôli zdĺhavosti a zložitosti postupov a spôsobu, akým bola štruktúrovaná navrhovaná pomoc. Treba si vziať ponaučenia z povzbudivých výsledkov reformy Poseidom v tomto odvetví a potrebné je navrhnúť pomoc pre odbyt a spracovanie s cieľom zásobenia trhu na Kanárskych ostrovoch. Takáto pomoc musí pomôcť, aby miestna produkcia mohla súťažiť s produktmi z ktorýchkoľvek trhov s vyšším rastom, pomáhať lepšiemu splneniu požiadaviek spotrebiteľov a nových distribučných kanálov, zlepšovať produktivitu poľnohospodárskych statkov a zvyšovať kvalitu produktov. Potrebné je, aby pokračoval odbyt týchto produktov, čerstvých ako aj spracovaných a aby získavali podporu na trhu spoločenstva. Hospodárska štúdia napomôže prepracovaniu štruktúry tohto sektora.

(12) Na Kanárskych ostrovoch je dôležitá produkcia zemiakov ako z hospodárskych a sociálnych dôvodov, tak aj z dôvodov životného prostredia. Oblasti pestovania sa nachádzajú v oblastiach s priemernou nadmorskou výškou, kde je náročný terén a malá veľkosť statkov (terasovité pestovanie), ktoré zároveň s vysokými cenami vstupov spôsobuje veľmi vysoké náklady produkcie. Poskytuje sa zvláštna pomoc pre pestovanie zemiakov na ľudskú spotrebu s cieľom podpory domácej produkcie, aby sa splnili modely spotreby pre ostrovy. Zrušenie dočasného opatrenia obmedzujúceho dodávky zemiakov na ľudskú spotrebu počas citlivých období pre odbyt miestnej produkcie spôsobilo, že odvetvie je veľmi zraniteľné. Preto sa plánuje poskytovanie pomoci pre miestny odbyt tejto produkcie zemiakov.

(13) Čo sa týka hospodárstva a vzhľadom k životnému prostrediu nevyhnutné je naďalej pestovať hrozno, najviac rozšírenú plodinu, pretože pestovanie hrozna sa praktizuje v suchých oblastiach a na pôde, ktorá je značne citlivá na eróziu. Poskytuje sa pomoc paušálnou sadzbou s cieľom podpory domácej produkcie, na pestovanie hrozna na výrobu kvalitných vín produkovaných v presne stanovených regiónoch. Podobne neupustí sa od uplatňovania príspevkov ani trhových mechanizmov s výnimkou krízovej destilácie, ktorá sa môže uplatňovať, ak je trh výnimočne narušený v dôsledku problémov s kvalitou.

(14) Pestovanie tabaku má pre ostrovy historický význam. Ak hovoríme o hospodárskom význame, príprava tabaku je naďalej jednou z hlavných priemyselných činností v regióne. V sociálnych vyjadreniach pestovanie tabaku je vysoko náročné na pracovnú silu a vykonávajú ho malé farmy. Pretože táto plodina nie je dostatočne rentabilná, hrozí skončenie jej pestovania. Tabak sa v súčasnosti pestuje iba na malej ploche na ostrove La Palma, kde sa používa na remeselnú výrobu cigár. Španielsko by malo byť preto aj naďalej oprávnené na udelenie pomoci okrem pomoci spoločenstva, aby sa mohla zachovať táto tradičná plodina s cieľom podporovania remeselnej činnosti, ktorá je s ňou spojená. Okrem toho na zachovanie výroby tabakových produktov dovozy surového tabaku a polospracovaného tabaku na Kanárske ostrovy majú byť naďalej oslobodené od cla až do ročného limitu 20000 ton ekvivalentu surového tabaku s odtrhnutými listami.

(15) Tradičný med produkuje na Kanárskych ostrovoch miestny chov včiel, ktorý je veľmi vhodný pre miestne podmienky, ale nie je veľmi produktívny. Tomuto chovu hrozí ukončenie, nahradený bude druhmi chovov, ktoré budú rentabilnejšie pre včelárov. Mala by sa preto zachovať pomoc vyplácaná združeniam včelárov produkujúcim tradičný med osobitnej kvality a mali by sa uskutočniť úpravy, aby bolo množstvo miestnych včelstiev oprávnených na pomoc.

(16) Poľnohospodárskych výrobcov na Kanárskych ostrovoch treba povzbudzovať, aby dodávali kvalitné produkty a mala by sa poskytovať pomoc pre ich odbyt; v tomto ohľade na dosiahnutie tohto cieľa môže pomôcť použitie grafického symbolu spoločenstva.

(17) Nariadenie (ES) č. 1257/1999 [4] ustanovuje opatrenia pre vidiecky rozvoj, ktoré môžu poskytovať podporu spoločenstva a vysvetľuje podmienky na získanie takejto podpory.

(18) Toto nariadenie sa snaží napraviť nevýhody kvôli odľahlej a ostrovnej povahe tohto regiónu.

(19) Štruktúra určitých poľnohospodárskych statkov alebo spracovateľských podnikov a podnikov uskutočňujúcich odbyt, ktoré sa nachádzajú na týchto ostrovoch svedčí o vážnych nedostatkoch a tieto podniky trápia osobitné ťažkosti. Preto by sa mali stanoviť derogácie pre určité typy investícií z ustanovení obmedzujúcich alebo brániacich poskytnutiu určitej štrukturálnej pomoci ustanovenej v nariadení (ES) č.1257/1999.

(20) Finančný príspevok pre tri sprievodné opatrenia uvedené v článku 35(1) nariadenia (ES) č. 1257/1999 môže činiť v najodľahlejších regiónoch až do 85 % celkových oprávnených nákladov. Na druhej strane, v súlade s treťou zarážkou druhého pododseku článku 47(2) tohto nariadenia, finančný príspevok spoločenstva pre opatrenia týkajúce sa poľnohospodárskeho životného prostredia, ktorý predstavuje štvrté sprievodné opatrenie, sa obmedzí na 75 % pre všetky oblasti, na ktoré sa vzťahuje cieľ 1. Vzhľadom na význam, ktorý sa pripisuje poľnohospodárskemu životnému prostrediu v súvislosti s vidieckym rozvojom, miera finančného príspevku spoločenstva by sa mala zosúladiť pre všetky sprievodné opatrenia v najodľahlejších regiónoch.

(21) Podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 1260/1999 [5] každý plán, systém pomoci spoločenstva, operačný program a jednotlivý programový dokument sa má vzťahovať na obdobie siedmych rokov a obdobie programovania má začínať 1. januára 2000. V záujme súdržnosti a kvôli zabráneniu diskriminácii medzi príjemcami toho istého programu, derogácie stanovené v tomto nariadení, sú uplatniteľné výslovne na celé obdobie programovania.

(22) Môže sa poskytnúť derogácia z dôslednej politiky Komisie neoprávnenia na štátnu prevádzkovú pomoc pre výrobu, spracovanie a odbyt poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k zmluve s cieľom zmiernenia zvláštnych obmedzení poľnohospodárstva na Kanárskych ostrovoch v dôsledku ich odľahlosti, ostrovnej, značne vzdialenej polohe, malej rozlohe, hornatému terénu a ich hospodárskej závislosti na malom množstve produktov.

(23) Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 stanovujúcim postupy na uplatnenie vykonávacích právomocí udelených Komisii [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie stanovuje zvláštne opatrenia na nápravu ťažkostí spôsobených odľahlou a ostrovnou povahou a vzdialenou polohou Kanárskych ostrovov pokiaľ ide o určité poľnohospodárske produkty.

HLAVA I DOJEDNANIA O ZVLÁŠTNYCH DODÁVKACH

Článok 2

1. Týmto sa zavádzajú dojednania o zvláštnych dodávkach pre poľnohospodárske produkty uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ktoré sú podstatné pre ľudskú spotrebu, pre spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy na Kanárskych ostrovoch.

2. Bilancia prognózovaných dodávok sa zostaví uvedením množstva poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I potrebných na splnenie požiadaviek dodávok na každý rok. Môže sa zostaviť zvláštna prognózovaná bilancia pre požiadavky priemyselných odvetví spracovávajúcich a baliacich produkty určené pre miestny trh a pre tradičný vývoz alebo zaslanie do zvyšnej časti spoločenstva.

Článok 3

1. Na priame dovozy na Kanárske ostrovy produktov, na ktoré sa vzťahujú dojednania o zvláštnych dodávkach, sa nebudú uplatňovať žiadne clá, ak tieto produkty majú pôvod v členských krajinách, do limitu množstiev určených v bilancii dodávok.

Produkty, ktoré vstúpili na colné územie spoločenstva podľa dojednaní o aktívnom zušľachťovacom styku alebo uskladnení v colnom sklade sa budú na účely tejto hlavy považovať za priame dovozy.

2. Za účelom zaistenia zahrnutia požiadaviek stanovených v súlade s článkom 2 pokiaľ ide o množstvo, cenu a kvalitu, dbajúc pritom na zachovanie podielu spoločenstva na dodávkach, poskytne sa pomoc, aby sa na Kanárske ostrovy dodávali produkty uchovávané vo verejných intervenčných skladoch alebo dostupné na trhu spoločenstva.

Takáto pomoc sa pevne stanoví tak, aby sa zohľadnili ďalšie náklady dopravy na Kanárske ostrovy a ceny uplatňované na vývozy do nečlenských krajín a v prípade poľnohospodárskych vstupov a produktov určených na spracovanie, ďalšie náklady vyplývajúce z izolovanosti a značnej odľahlosti miesta.

3. Pri vykonávaní dojednaní o zvláštnych dodávkach, zohľadní sa najmä nasledovné:

- osobitné požiadavky Kanárskych ostrovov a v prípade produktov určených na spracovanie a poľnohospodárskych vstupov, osobitné požiadavky na kvalitu,

- obchodné toky so zvyšnou časťou spoločenstva,

- hospodárska stránka navrhovanej pomoci.

4. Oprávnenie na základe dojednaní o zvláštnych dodávkach bude podliehať podmienke, že hospodárska výhoda vyplývajúca z oslobodenia od dovozných ciel alebo pomoci v prípade dodávky zo zvyšnej časti spoločenstva sa skutočne dostane ku konečnému užívateľovi.

5. Produkty, na ktoré sa vzťahujú dojednania o zvláštnych dodávkach, nesmú byť znovu vyvezené do nečlenských krajín alebo ďalej odosielané do zvyšnej časti spoločenstva.

Avšak produkty v nespracovanom stave alebo balené produkty vyplývajúce z miestneho balenia takýchto produktov sa smú znovu vyvážať do nečlenskej krajiny v súlade s podmienkami ustanovenými Komisiou podľa postupu uvedeného v článku 21(2).

Ak sú príslušné produkty spracovávané na Kanárskych ostrovoch, skôr uvedený zákaz sa nebude uplatňovať na tradičné vývozy alebo zásielky spracovaných produktov do zvyšnej časti spoločenstva. Neposkytuje sa žiadna vývozná náhrada.

6. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto hlavy budú prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2). Tieto budú zahŕňať:

- pevné stanovenie dodávky zo zvyšnej časti spoločenstva,

- ustanovenia na zaistenie, aby sa poskytnuté výhody skutočne dostali ku konečnému užívateľovi,

- v prípade potreby zavedenie systému dovozných alebo dodávateľských licencií.

Komisia bude zostavovať bilancie dodávok v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2). Tieto bilancie a zoznam produktov v prílohe I môže revidovať v súlade s rovnakým postupom vzhľadom k zmenám v požiadavkách Kanárskych ostrovov.

HLAVA II OPATRENIA NA POMOC MIESTNYM PRODUKTOM

KAPITOLA I HOVÄDZÍ DOBYTOK A MLIEČNE PRODUKTY

Článok 4

1. V odvetví hovädzieho dobytka bude sa poskytovať pomoc pre dodávku na Kanárske ostrovy čistokrvných zvierat, zvierat úžitkových plemien a produktov z hovädzieho dobytka s pôvodom v spoločenstve.

2. Pokiaľ ide o poskytovanie, pomoc sa stanoví zohľadnením najmä požiadaviek dodávky na Kanárske ostrovy pre začatie produkcie a genetické zlepšenie hovädzieho dobytka a zohľadnením potreby plemien najvhodnejších pre miestne podmienky. Pomoc sa bude vyplácať pre dodávku tovaru, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v pravidlách spoločenstva.

3. Pri stanovovaní pomoci sa zohľadnia:

- podmienky a najmä náklady dodávky na Kanárske ostrovy vyplývajúce z ich geografickej polohy,

- cena produktov na trhu spoločenstva a na svetovom trhu,

- či sú alebo nie sú uložené clá na dovozy z nečlenských štátov,

- hospodárska stránka navrhovanej pomoci.

4. Článok 3(4) a (5) sa bude uplatňovať na tovar oprávnený na pomoc podľa odseku 1 tohto článku.

5. V súlade s postupom uvedeným v článku 21(2) schváli sa zoznam produktov, ktorých úroveň pomoci je uvedená v odseku 1 tohto článku a podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku.

Článok 5

1. Poskytovať sa bude pomoc ustanovená v odseku 2 a 3 nižšie na pomoc tradičným činnostiam spojeným s produkciou hovädzieho a teľacieho mäsa a opatrenia na zlepšenie kvality produktov v rámci limitov požiadaviek spotreby ostrovov ako sa posúdilo v súvislosti s pravidelnou bilanciou dodávok.

Bilancia zohľadní tiež plemenné zvieratá dodané podľa článku 4 a zvieratá, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené v treťom pododseku článku 7(1).

2. Za každé porazené zviera sa vyplatí výrobcom dodatočný príspevok 25 EUR na hlavu k príspevku na porážku stanovenému podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999 [7].

3. Výrobcom hovädzieho a teľacieho mäsa sa vyplatí dodatočná čiastka k príspevku na zachovanie kojených teliat stanovenému v článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999. Táto dodatočná čiastka bude 50 EUR na kojené teľa, ktoré má výrobca ku dňu podania žiadosti.

4. Ustanovenia týkajúce sa:

a) regionálnej stropnej hodnoty stanovenej článkom 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999 pokiaľ ide o zvláštny príspevok;

b) individuálna stropná hodnota pre zvieratá chované na statku, ako je stanovené v článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999 pokiaľ ide o základný príspevok pre kojené teľatá;

c) národná stropná hodnota stanovená podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999 pokiaľ ide o základný príspevok na porážku;

d) počet dobytka na plochu pre zvieratá chované na farme, stanovený v článku 12 nariadenia (ES) č. 1254/1999 pokiaľ ide o zvláštny príspevok a základný príspevok pre kojené teľatá,

sa nebudú uplatňovať na Kanárskych ostrovoch v prípade zvláštneho príspevku, základného príspevku pre kojené teľatá, príspevku na porážku alebo dodatočných príspevkov uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

5. Základné a dodatočné príspevky uvedené v odsekoch 2 a 3 sa budú poskytovať každý rok maximálne pre 10000 samčích zvierat hovädzieho dobytka, 5000 kojených teliat a 15000 porazených zvierat v uvedenom poradí.

6. V súlade s postupom uvedeným v článku 21(2) prijmú sa podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku. Budú sa vzťahovať na zostavenie bilancií uvedených v odseku 1 tohto článku a akékoľvek revidovania s cieľom zohľadnenia meniacich sa požiadaviek a:

a) pokiaľ ide o zvláštny príspevok pre samčie zvieratá hovädzieho dobytka, budú stanovovať:

- "zmrazenie" v rámci regionálnej stropnej hodnoty stanovenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1254/1999, počtu zvierat, pre ktoré sa poskytol zvláštny príspevok na Kanárskych ostrovoch na rok 2000,

- poskytnutie príspevkov v rámci limitu 90 zvierat pre každú vekovú skupinu, na každý kalendárny rok a na každý statok;

b) pokiaľ ide o zvláštny príspevok pre kojené teľatá, tieto podrobné pravidlá:

- budú do potrebnej miery zahŕňať zaistenie práv výrobcov, ktorým sa poskytoval príspevok podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1254/1999,

- môžu stanovovať vytvorenie zvláštnej rezervy pre Kanárske ostrovy a osobitné podmienky pre prideľovanie alebo nové udeľovanie práv, zohľadňujúc ciele vykonávané v odvetví chovu hovädzieho dobytka; veľkosť rezervy sa určí na základe stropnej hodnoty stanovenej v odseku 5 a počtu príspevkov poskytnutých na rok 2000;

c) pokiaľ ide príspevok na porážku tieto pravidlá budú stanovovať:

- "zmrazenie" v rámci regionálnej stropnej hodnoty stanovenej v článku 38(1) nariadenia (ES) č. 2342/1999 [8], počtu zvierat, pre ktoré sa poskytol zvláštny príspevok na porážku na rok 2000.

Podrobné vykonávacie pravidlá môžu obsahovať ďalšie podmienky pre poskytovanie dodatočných príspevkov.

V súlade s rovnakým postupom Komisia môže revidovať stropné hodnoty stanovené v odseku 5.

Článok 6

1. Okrem príspevku pre ovce splatného podľa článku 5(3) nariadenia (ES) č. 2467/98 [9], poskytne sa dodatočný príspevok výrobcom ľahkých jahniat ako je definované v článku 4(3) tohto nariadenia.

Čiastka dodatočného príspevku sa bude rovnať rozdielu medzi čiastkami príspevkov určených podľa článku 5(2) a (3) nariadenia (ES) č. 2467/98 splatnými výrobcom ťažkých jahniat a výrobcom ľahkých jahniat v uvedenom poradí, plus rozdiel medzi čiastkami zvláštnych pomocí pre vidiecke opatrenia uvedené v prvej a druhej odrážke článku 1(1) nariadenia (EHS) č. 1323/90 [10].

2. Dodatočný príspevok, ktorý je určený v súlade s odsekom 1, sa vyplatí výrobcom kozieho mäsa bez dopadu na platbu príspevku stanoveného v článku 5(5) nariadenia (ES) č. 2467/98.

3. Príspevky, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, budú poskytované za rovnakých podmienok ako sú tie, ktoré sú stanovené pre poskytovanie príspevku výrobcom baranieho mäsa a kozieho mäsa podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2467/98.

4. V súlade s postupom uvedeným v článku 21(2) prijaté budú podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku.

Článok 7

1. Počas obdobia rokov 2002 až 2006, bude poskytovaná pomoc s cieľom vykonania komplexného programu podpory výroby a odbytu miestnych produktov v odvetviach hovädzieho dobytka a mliečnych produktov na Kanárskych ostrovoch.

Tento program môže obsahovať opatrenia ako sú stimuly na zlepšovanie kvality a hygieny, odbytu kvalitných produktov, štruktúrovania odvetvia, racionalizácie výroby a odbytových štruktúr stanovených pre nákupy vytvárajúce skupiny, na zlepšovanie miestnej komunikácie týkajúcej sa kvalitných produktov a poskytovania technickej pomoci.

Do programu odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa sa môže zahrnúť možnosť dodávky samčích zvierat na výkrm, pokiaľ miestne množstvá mladého samčieho hovädzieho dobytka nedosiahnu úroveň dostatočnú na zachovanie tradičnej produkcie hovädzieho mäsa a v rámci limitu bilancie ustanoveného podľa článku 5. Uprednostnia sa výrobcovia, ktorí chovajú takéto zvieratá na výkrm, z ktorých minimálne 50 % je miestneho pôvodu.

Program pripravia a vykonajú príslušné orgány označené členským štátom za úzkej spolupráce s najviac zastúpenými organizáciami výrobcov alebo ich združeniami v príslušných odvetviach. Nesmie obsahovať poskytnutie inej pomoci, okrem individuálnych príspevkov vyplatených priamo výrobcom podľa tohto nariadenia v odvetví hovädzieho dobytka podľa článkov 5, 6 a 8.

2. Stanovené budú podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

Príslušné orgány predložia Komisii návrhy programov, ktoré nebudú mať dlhšie trvanie ako päť rokov. Komisia ich schváli v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

3. Španielske orgány budú každý rok predkladať správu o vykonaní programu. Pred koncom roku 2005 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatnení opatrenia uvedeného v tomto článku, ku ktorej budú v prípade potreby priložené príslušné návrhy.

Článok 8

1. Poskytovať sa bude pomoc pre miestne vyrobené produkty z kravského mlieka pre ľudskú spotrebu v rámci limitov požiadaviek na spotrebu ostrovov, ako sa pravidelne stanovuje. Táto pomoc sa bude vyplácať mliekárňam. Pomoc bude činiť 8,45 EUR na 100 kg neodstredeného mlieka.

2. Komisia bude revidovať pomoc uvedenú v odseku 1 tohto článku a prijme podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2). Platba bude podliehať podmienke, že prospech z tejto pomoci sa skutočne dostane k spotrebiteľovi.

KAPITOLA II OVOCIE, ZELENINA, RASTLINY A KVETY

Článok 9

1. Bude sa poskytovať pomoc pre ovocie, jedlú zeleninu, koreňovú zeleninu a zemiaky, kvety a živé rastliny uvedené v kapitolách 6,7 a 8 kombinovanej nomenklatúry pestované na Kanárskych ostrovoch a určené na dodávku na trh na Kanárskych ostrovoch.

Bude sa poskytovať pomoc pre produkty, ktoré vyhovujú spoločným normám stanoveným legislatívou spoločenstva alebo v prípade neexistencie takýchto noriem, špecifikáciam uvedeným v dodávateľských zmluvách.

Pridelenie pomoci bude podliehať uzavretiu dodávateľských zmlúv trvajúcich jeden alebo viac rokov medzi jednotlivými výrobcami alebo organizáciami výrobcov, ako je uvedené v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 [11] a potravinárskym priemyslom alebo distribútormi, reštauráciami a podobne alebo miestnymi orgánmi.

Pomoc sa bude vyplácať horeuvedeným jednotlivým výrobcom, skupinám výrobcov alebo organizáciám výrobcov v rámci limitov ročných množstiev stanovených pre každú kategóriu produktu.

Pre každú z kategórií produktov, ktoré sa majú určiť, bude pevne stanovená pomoc paušálnou sadzbou na základe priemernej hodnoty obsiahnutých produktov. Čiastka pomoci sa bude diferencovať podľa toho, či príjemca je alebo nie je jedným z organizácií výrobcov uvedených v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96.

Pomoc sa nebude poskytovať pre banány patriace pod číselný znak KN 080300, paradajky patriace pod číselný znak KN 070200 alebo nové zemiaky patriace pod číselný znak KN 07019050, ktorých zber sa uskutočňuje od 1. januára do 31. marca.

2. Prijaté budú podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2). V súlade s rovnakým postupom sa pevne stanovia kategórie produktov a čiastky pomoci uvedené v odseku 1.

Článok 10

1. Poskytovaná bude pomoc na uzavretie ročných zmlúv týkajúcich sa odbytu čerstvých a spracovaných produktov, ako je uvedené v článku 9 a liečivých rastlín patriacich pod číselný znak KN 1211, ktorých zber sa uskutočňuje na Kanárskych ostrovoch. Táto pomoc sa bude poskytovať tiež pre zemiaky patriace pod číselný znak KN 070200 za podmienok stanovených v treťom pododseku odseku 2 tohto článku.

Budú sa uzavierať zmluvy medzi jednotlivými výrobcami alebo organizáciami výrobcov, ako je uvedené v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 zriadenými na Kanárskych ostrovoch a fyzickými alebo právnickými osobami v zvyšnej časti spoločenstva.

2. Čiastka pomoci bude 10 % hodnoty odbytu produkcie, bez poplatkov v mieste určenia.

Táto pomoc sa bude vyplácať až do limitu objemu 10000 ton na produkt ročne.

Avšak, pre paradajky patriace pod číselný znak KN 070200, čiastka pomoci bude 0,76 EUR/100 kg až do limitu 300000 ton ročne.

3. Pomoc sa bude vyplácať nákupcom, ktorí sa zaviažu obchodovať na trhu produktov Kanárskych ostrovov podľa zmlúv uvedených v odseku 1.

4. Ak sa uskutočňuje odbyt produktov uvedených v odseku 1 tohto článku vytvorenými spoločnými podnikmi, s cieľom zaisťovania odbytu produktov z Kanárskych ostrovov výrobcami na týchto ostrovoch alebo organizáciami výrobcov, ako je uvedené v článkoch 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 2200/96 a fyzickými alebo právnickými osobami zriadenými v zvyšnej časti spoločenstva a ak sa partneri zaviažu k spoločnému využívaniu poznatkov a know-how získaného pri dosahovaní cieľa spoločného podniku minimálne počas obdobia troch rokov, čiastka pomoci sa zvýši na 13 % hodnoty ročnej produkcie, ktorej odbyt spoločne uskutočňujú.

5. Prijaté budú podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

Článok 11

1. Spoločenstvo prispeje maximálne 100000 EURO na financovanie hospodárskej analýzy a štúdie postupu pre odvetvie čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny na Kanárskych ostrovoch venujúc osobitnú pozornosť tropickej produkcii.

Štúdia predloží hospodárske a technické posúdenie odvetvia. Osobitnú pozornosť bude venovať poskytnutiu údajov a nákladov na spracovanie a preskúma podmienky a rozsah vývoja a predaje na regionálnej a medzinárodnej úrovni so zreteľom na hospodársku súťaž na svetovom trhu.

2. Podrobné pravidlá na uplatnenie tohto článku sa prijmú podľa postupu uvedeného v článku 21(2).

KAPITOLA III VÍNO

Článok 12

Kapitola II hlavy II a hlavy III nariadenia (ES) č. 1493/1999 [12] a kapitola III nariadenia (ES) č. 1227/2000 [13] pokiaľ ide o výrobnú kapacitu sa nebude uplatňovať na Kanárske ostrovy, okrem krízovej destilácie uvedenej v článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999, ak ide o výnimočné narušenie trhu spôsobené problémami s kvalitou.

Článok 13

1. Poskytovať sa bude pomoc na hektár súvislého pestovania viniča na výrobu kvalitných vín VUR v tradičných oblastiach produkcie.

Nasledovné oblasti budú oprávnené na pomoc:

a) oblasti, v ktorých sa pestujú odrody viniča vrátane odrôd klasifikovaných členskými štátmi ako vhodné na výrobu každého z kvalitných vín VUR vyrábaných na ich území, ako je uvedené v článku 19 nariadenia (ES) č. 1493/1999, a

b) oblasti, kde je hektárový výnos nižší ako maximum, ktoré má pevne stanoviť členský štát, vyjadrené ako množstvá hrozna, hroznového muštu alebo vína, podľa podmienok prílohy VI(I) k nariadeniu (ES) č. 1493/1999.

2. Čiastka pomoci bude 476,76 EUR na hektár ročne. Pomoc sa bude vyplácať skupinám výrobcov, alebo ich združeniam.

Avšak bude sa poskytovať tiež pomoc jednotlivým výrobcom počas prechodného obdobia. Počas tohto obdobia, všetka pomoc sa bude spravovať v súlade s pravidlami, ktoré sa majú stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

3. V prípade potreby prijmú sa podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

KAPITOLA IV ZEMIAKY

Článok 14

1. Poskytovať sa bude pomoc na hektár pre pestovanie zemiakov na ľudskú spotrebu patriacich pod číselné znaky KN 07019050 a 07019090.

2. Čiastka tejto pomoci bude 596 EUR na hektár.

Táto pomoc sa bude vyplácať až do limitu 9000 hektárov ročne, na ktorých sa pestuje a uskutočňuje sa zber.

3. Na uplatňovanie tohto článku sa prijmú podrobné pravidlá v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

KAPITOLA V TABAK

Článok 15

Španielsko je týmto oprávnené na poskytnutie pomoci na výrobu tabaku na Kanárskych ostrovoch, okrem príspevku stanoveného v hlave I nariadenia (EHS) č. 2075/92 [14]. Poskytnutie tejto pomoci nesmie mať za následok diskrimináciu medzi výrobcami na ostrovoch.

Čiastka tejto pomoci nebude viac ako je príspevok spoločenstva uvedený v prvom odseku. Vyplácať sa bude dodatočná pomoc až do 10 ton ročne.

Článok 16

1. Nebudú sa uplatňovať žiadne clá na priame dovozy na Kanárske ostrovy surového a polospracovaného tabaku patriaceho v uvedenom poradí pod:

- číselný znak KN 2401,

a pod nasledovné podpoložky:

- 240110 Tabak, nezbavený listovej stopky,

- 240110 Tabak, čiastočne alebo úplne zbavený listovej stopky,

- ex240120 Vonkajšie obaly pre cigary na podložkách, v cievkach na spracovanie tabaku,

- 240130 Tabakový zvyšok,

- ex24021000 Nedokončené cigary bez obalu,

- ex24031000 Cigaretová tabaková plnka (hotové zmesi tabaku na výrobu cigariet, cigár, cigár s odrezanými koncami a cigariek),

- ex24039100 Homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak, tiež v plátoch alebo pásoch,

- ex24039990 Rozložený tabak.

Výnimka, ktorá je uvedená v prvom pododseku, sa bude uplatňovať na produkty určené na miestne spracovanie tabakových produktov až do ročného limitu dovozu 20000 ton ekvivalentu surového tabaku s odtrhnutými listami.

2. Prijmú sa podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

KAPITOLA VI MED

Článok 17

1. Bude sa poskytovať pomoc pre produkciu kvalitného medu typického pre Kanárske ostrovy, produkovaného miestnym druhom chovu "čiernych včiel".

Táto pomoc sa bude vyplácať združeniam včelárov uznaným príslušnými orgánmi na základe počtu produktívnych včelstiev čiernych včiel až do limitu 15000 rojov.

Čiastka pomoci bude 20 EUR na produktívne včelstvo na obchodný rok. Na účely tohto článku obchodný rok začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúci rok.

2. V prípade potreby prijmú sa podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

KAPITOLA VII GRAFICKÝ SYMBOL

Článok 18

1. Odborné organizácie navrhnú podmienky pre používanie grafického symbolu zavedeného s cieľom zaistenia väčšej informovanosti a spotreby kvalitných poľnohospodárskych produktov, tiež v prírodnom stave alebo spracovaných, typických pre Kanárske ostrovy ako najodľahlejšie regióny. Španielske orgány predložia takéto návrhy spolu so svojím stanoviskom na schválenie Komisiou.

Používanie symbolu bude sledovať oficiálny orgán alebo úrad schválený príslušnými španielskymi orgánmi.

2. V prípade potreby prijmú sa podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 21(2).

HLAVA III ŠTRUKTURÁLNE DEROGÁCIE

Článok 19

1. Bez ohľadu na článok 7 nariadenia (ES) č. 1257/1999, celková hodnota pomoci, vyjadrená ako percento objemu oprávnených investícií, nebude presahovať 75 % investícií určených najmä na podporu diverzifikácie, reštrukturalizácie alebo posun k udržateľnému poľnohospodárstvu na poľnohospodárskych statkoch malého hospodárskeho rozsahu, ktoré sa majú definovať v dodatku k programu uvedenom v článku 18(3) nariadenia (ES) č. 1260/1999.

2. Bez ohľadu na článok 28(2) nariadenia (ES) č. 1257/1999, celková hodnota pomoci vyjadrená ako percento objemu oprávnených investícií, nebude presahovať 65 % investícií v podnikoch vykonávajúcich spracovanie a odbyt poľnohospodárskych produktov pozostávajúcich hlavne z miestnej výroby v odvetviach, ktoré budú definované v dodatku k programu uvedenom v článku 18(3) nariadenia (ES) č. 1260/1999. Celková hodnota pomoci pre malé a stredné podniky nebude za rovnakých podmienok presahovať 75 %.

3. Bez ohľadu na tretiu odrážku druhého pododseku článku 47(2) nariadenia (ES) č. 1257/1999, príspevok spoločenstva na opatrenia týkajúce sa poľnohospodárskeho životného prostredia ustanovený v článkoch 22, 23 a 24 tohto nariadenia bude 85 %.

4. Súhrnný opis opatrení plánovaných podľa tohto článku bude obsiahnutý v operačných programoch pre tento región uvedených v článku 18 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

HLAVA IV VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Budú prijaté opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 21(2).

Článok 21

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre obilniny zriadený článkom 22 nariadenia (EHS) č. 1766/92 [15] alebo riadiace výbory ustanovené inými nariadeniami o spoločnej organizácii trhov s príslušnými produktmi.

V prípade poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 827/68 [16] a produktov, na ktoré sa nevzťahuje spoločná organizácia trhu, Komisii bude pomáhať Riadiaci výbor pre chmeľ zriadený na základe článku 20 nariadenia (EHS) č. 1696/71 [17].

V prípade grafického symbolu a iných prípadov ustanovených v tomto nariadení, Komisii bude pomáhať Riadiaci výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu ustanovený nariadením (ES) č. 2200/96.

Na účely vykonania hlavy III, Komisii bude pomáhať Výbor pre rozvoj a premenu regiónov a Výbor pre poľnohospodárske štruktúry a vidiecky rozvoj ustanovené článkom 48 a článkom 50 v uvedenom poradí nariadenia (ES) č. 1260/1999.

2. Tam, kde sa uskutočňuje odkaz na tento odsek, uplatňovať sa budú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie, ustanovené v článku 4(3) rozhodnutia 1999/468/ES, bude jeden mesiac.

3. Komisia prijme ich rokovací poriadok.

Článok 22

Pre poľnohospodárske produkty obsiahnuté v prílohe I k zmluve, na ktoré sa uplatňujú jej články 87, 88 a 89, Komisia môže povoliť prevádzkovú pomoc v odvetviach produkcie, spracovávania a uskutočňovania odbytu týchto produktov s cieľom zmiernenia zvláštnych obmedzení poľnohospodárskej činnosti na Kanárskych ostrovoch v dôsledku ich odľahlosti, izolovanosti a vzdialenej polohy.

Článok 23

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení, okrem článku 19, predstavujú intervenciu určenú na stabilizovanie poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 2(2) nariadenia (ES) č. 1258/1999 [18].

Článok 24

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zaistenie súladu s týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o kontroly a správne pokuty a budú o tom informovať Komisiu.

Prijmú sa podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku postupom stanoveným v článku 21(2).

Článok 25

1. Španielsko predloží Komisii výročnú správu o vykonaní opatrení ustanovených v tomto nariadení.

2. Najneskôr na konci piateho roka uplatňovania tohto systému Komisia predloží celkovú správu Európskemu parlamentu a Rade uvádzajúcu účinok krokov vykonaných podľa tohto nariadenia, ku ktorej budú v prípade potreby priložené príslušné návrhy.

Článok 26

Týmto sa ruší nariadenie (EHS) č. 1601/92 [19]. Odkazy na nariadenie (EHS) č. 1601/92 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a vysvetľujú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe II.

Článok 27

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 19 sa uplatňuje od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu, 28. júna 2001.

Za Radu

predseda

B. Rosengren

[1] Stanovisko doručené dňa 14. júna 2001 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[2] Nariadenie rady (EHS) č. 1911/91 z 26. júna 1991 o uplatňovaní ustanovení práva spoločenstva na Kanárske ostrovy (Ú. v. ES L 171, 29.6.1991, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1105/2001 (Ú. v. ES L 151, 7.6.2001, s. 1).

[3] Ú. v. ES L 171, 29.6.1991, s. 5.

[4] Nariadenie rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore pre vidiecky rozvoj z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EAGGF) (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

[5] Nariadenie rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 stanovujúce všeobecné ustanovenia pre štrukturálne fondy (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Nariadenie rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21).

[8] Nariadenie komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom pokiaľ ide o systémy príspevkov (Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 30). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 192/2001 (Ú. v. ES L 29, 31.1.2001, s. 27).

[9] Nariadenie rady (ES) č. 2467/98 z 3. novembra 1998 o spoločnej organizácii trhu s baraním a kozím mäsom (Ú. v. ES L 312, 20.11.1998, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1669/2000 (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 8).

[10] Nariadenie rady (EHS) č. 1323/90 zo 14. mája 1990 ustanovujúce zvláštnu pomoc pre chov oviec a kôz v určitých menej priaznivých oblastiach spoločenstva (Ú. v. ES L 132, 23.5.1990, s. 17). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 193/98 (Ú. v. ES L 20, 27.1.1998, s. 18).

[11] Nariadenie rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, 20.11.1996, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

[12] Nariadenie rady (ES) č. 1493/1999 to 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

[13] Nariadenie komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1).

[14] Nariadenie rady (EHS) č. 2075/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s nespracovaným tabakom (Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 70). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1336/2000 (Ú. v. ES L 154, 27.6.2000, s. 2).

[15] Nariadenie rady (EHS) č.1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilím (Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1666/2000 (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 1).

[16] Nariadenie (EHS) č. 827/68 rady z 28. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s určitými produktmi uvedenými v prílohe II k zmluve (Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 16). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

[17] Nariadenie rady (EHS) č. 1696/71 z 26. júla 1971 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (Ú. v. ES L 175, 4.8.1971, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 191/2000 (Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 4).

[18] Nariadenie rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103).

[19] Nariadenie rady (EHS) č. 1601/92 z 15. júna 1992 týkajúce sa zvláštnych opatrení pre Kanárske ostrovy pokiaľ ide o určité poľnohospodárske produkty (Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 13). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam produktov, na ktoré sa vzťahujú dojednania o zvláštnych dodávkach ustanovené v článku 3

Opis | Číselný znak KN |

Obilie a obilné produkty určené na ľudskú spotrebu a chov zvierat

Slad | 1107 |

Chmeľ | 1210 |

Ryža | 1006 |

Rastlinný olej | ex1507 až1516 |

Cukor | 1701 a1702 (okrem izoglukózy) |

Koncentrované ovocné šťavy (surové materiály iné ako tie, ktoré sú oprávnené podľa článku 9 tohto nariadenia | 200799 a2008 |

Čerstvé alebo chladené hovädzie a teľacie mäso | 0201 |

Mrazené hovädzie a teľacie mäso | 0202 |

Mrazené bravčové mäso | 020321, 22, 29 |

Mrazené mäso z hydiny | 020721, 22, 41, 42, 43, 50 |

Sušené vajcia (pre potravinársky priemysel) | 0408 |

Zemiaky na sadenie | 07011000 |

Mlieko a mliečne produkty

Mlieko v tekutom stave | 0401 |

Koncentrované mlieko alebo mlieko v prášku | 0402 |

Maslo | 0405 |

Syr | 040630, 04069023, 25, 27, 77, 79, 81, 89 |

Mliečne prípravky pre deti | 21069091 |

Neobsahujúce živočíšne tuky | 19019090 |

Múka a pelety z lucerny (alfalfa) | 12141000 |

Pokrutiny a iný pevný odpad vznikajúci extrahovaním sójového oleja | 230400 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Korelačná tabuľka

Nariadenie (EHS) č. 1601/92 | Toto nariadenie |

článok 1 | článok 1 |

článok 2 | článok 2 |

článok 3(1) | prvý pododsek článku 3(1) |

druhý pododsek článku 3(1) |

článok 3(2) | článok 3(2) |

článok 3(3) | článok 3(3) |

článok 4 | článok 4 |

článok 5 | článok 7(1), tretí pododsek |

článok 6 | článok 16 |

článok 7 | článok 3(4) |

článok 8(1) | prvý pododsek článku 3(5) |

druhý pododsek článku 3(5) |

článok 8(2) | tretí pododsek článku 3(5) |

článok 8(3) | článok 3(6) |

článok 9 | tretí pododsek článku 3(5) |

článok 10(1) | článok 5(1) |

článok 10(2) | vymazaný |

článok 5(2) |

článok 10(3) | článok 5(3) |

článok 5(4) |

článok 5(5) |

článok 5(6) |

článok 11 | článok 8 |

článok 12 | vymazaný |

článok 13 | článok 6 |

článok 7 |

článok 14 | vymazaný |

článok 15 | článok 9 |

článok 16 | článok 10 |

článok 17 | článok 11 |

článok 18 | článok 12 |

článok 19 | článok 13 |

článok 20 | článok 14 |

článok 21 | vymazaný |

článok 22 | vymazaný |

článok 23 | článok 15 |

článok 24 | článok 17 |

článok 25 | vymazaný |

článok 26 | článok 18 |

článok 27 | článok 19 |

článok 28 | vymazaný |

článok 20 |

článok 21 |

článok 22 |

článok 29 | článok 23 |

článok 24 |

článok 30 | článok 25 |

článok 26 |

článok 31 | článok 27 |

príloha | príloha I |

príloha II |

--------------------------------------------------