32001R1413Uradni list L 191 , 13/07/2001 str. 0008 - 0008


Uredba Komisije (ES) št. 1413/2001

z dne 12. julija 2001

o šesti spremembi Uredbe (ES) št. 785/95 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 603/95 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 603/95 z dne 21. februarja 1995 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1347/95 [2], in zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Tretja alinea člena 2(1)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 785/95 z dne 6. aprila 1995 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 603/95 o skupni ureditvi trga za posušeno krmo [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 676/1999 [4], navaja, da se cele rastline, požete še zelene z nezrelim zrnjem, žit, naštetih v točki 1 Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 1765/92 [5], in pridelanih na zemljišču, ki ni bilo zajeto v zahtevku za pomoč na površino zaradi pridobitve pomoči za poljščine, predvidene v tej uredbi, se štejejo za "posušeno krmo", da bi tako preprečili podvajanje plačil pomoči za iste parcele.

(2) Zgoraj navedena Uredba (EGS) št. 1765/95 je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 1251/1999 [6].

(3) Uredbo (ES) št. 785/95 je zato potrebno ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za posušeno krmo —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tretja alinea člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 785/95 se nadomesti z naslednjim:

"— cele rastline, požete še zelene z nezrelim zrnjem, žit, navedenih v točki 1 Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1251/1999 [7], in pridelanih na zemljišču, ki ni bilo zajeto v zahtevku za pomoč na površino zaradi pridobitve pomoči za poljščine, predvidene v tej uredbi."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 63, 21.3.1995, str. 1.

[2] UL L 131, 15.6.1995, str. 1.

[3] UL L 79, 7.4.1995, str. 5.

[4] UL L 83, 27.3.1999, str. 40.

[5] UL L 181, 1.7.1992, str. 12.

[6] UL L 160, 26.6.1999, str. 1.

[7] UL L 160, 26.6.1999, str. 1.

--------------------------------------------------