32001R1260Úradný vestník L 178 , 30/06/2001 S. 0001 - 0045


Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001

z 19. júna 2001

o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Na to, aby riadne fungovala Spoločná poľnohospodárska politika, sa vyžaduje systém organizovania spoločného trhu v sektore cukru, ktorý zahŕňa najmä cukor a izoglukózu a inulínový sirup, ktoré sú tekutými náhradami za cukor.

(2) S cieľom dosiahnuť ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky a najmä v záujme zabezpečenia stáleho prospechu z potrebných záruk týkajúcich sa zamestnanosti a životnej úrovne pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny spoločenstva by sa mal trh s cukrom stabilizovať. Tento cieľ sa môže dosiahnuť umožnením nakupovať cukor intervenčným agentúram. S týmto cieľom by sa mala stanoviť intervenčná cena bieleho cukru pre oblasti bez deficitu, ako aj intervenčná cena surového cukru a každý rok pre každú deficitnú oblasť odvodená intervenčná cena bieleho cukru a v prípade potreby cena surového cukru. Intervenčná cena musí byť určená na úrovni, ktorá zabezpečí primeraný príjem pestovateľom cukrovej repy a cukrovej trstiny, pričom sa prihliada na záujmy spotrebiteľov. Takéto cenové záruky ako pre cukor budú tiež platiť pre cukrové sirupy, izoglukózu a inulínový sirup, ktorých ceny sú založené na cenách cukru. S ohľadom na finančnú perspektívu a rozpočtové pravidlá, ktoré prijala Európska rada v Berlíne v marci 1999, by sa mali určiť podporné ceny v sektore cukru počas trvania nových opatrení.

(3) Musí sa stanoviť intervenčná cena pre štandardné kvality bieleho cukru a surového cukru, ktoré by sa mali definovať. Takéto štandardné kvality by mali byť reprezentatívnym priemerom kvalít cukru vyrobeného v spoločenstve a mali by byť určené na základe kritérií používaných v obchode s cukrom. Rovnako musí byť možné revidovať štandardné kvality s prihliadnutím najmä na komerčné požiadavky a vývoj v analytických technikách.

(4) Geografická poloha francúzskych zámorských departementov vyžaduje vhodné opatrenia pre cukor vyrábaný v týchto departementoch.

(5) S cieľom zabrániť zásahom do vyššie uvedených cien musia intervenčné agentúry predávať cukor za cenu vyššiu ako intervenčná cena, okrem výnimky, keď je cukor vyvezený buď bez ďalšieho spracovania alebo vo forme spracovaných produktov, alebo použitý na kŕmne účely zvierat. Jedným z dôsledkov tohto pravidla je, že cukor nemôže byť daný k dispozícii charitatívnym organizáciám na použitie na ľudskú spotrebu v spoločenstve. Napriek tomu by sa malo umožniť poskytnúť cukor prostredníctvom individuálnych operácií núdzovej pomoci tak, aby sa zabezpečila dostupnosť dodávok, a tým súčasne humanitárna operácia. Takéto operácie sú účinné len ak sú realizované rýchlo. V takýchto prípadoch by sa preto mal použiť najvhodnejší postup.

(6) Podobne ako škrobové produkty, cukor je komoditou, ktorá sa môže používať v chemickom priemysle na výrobu podobných produktov. Mal by sa zabezpečiť harmonický vývoj využívania takýchto komodít. Mal by sa prijať systém produkčných náhrad, ktorý by umožnil zvýšiť odbyt cukru nad tradičné množstvá; s týmto cieľom by sa mali odteraz sprístupniť príslušné výrobky tomuto priemyslu za zníženú cenu.

(7) Tieto pravidlá by mali zabezpečiť korektný vzťah ako k výrobcom, tak aj k producentom základných výrobkov. Okrem základnej ceny odvodenej z intervenčnej ceny za biely cukor, príjmy podnikov z predaja melasy, ktoré možno odhadnúť na 7,61 eur za 100 kg odvodením z ceny melasy odhadnutej na 8,21 eur za 100 kg, ako aj nákladov, ktoré vznikajú pri spracovaní a dodávkach cukrovej repy do závodov a na základe výťažnosti, ktorú možno odhadnúť v spoločenstve na 130 kg bieleho cukru na tonu repy štandardnej kvality, preto by sa mala stanoviť minimálna cena cukrovej repy A určenej na spracovanie na cukor A a cukrovej repy B určenej na spracovanie na cukor B, ktorú by platili spracovatelia pri nákupe cukrovej repy.

(8) Na dosiahnutie rovnováhy práv a povinností medzi výrobcami a pestovateľmi sú potrebné špecifické nástroje, najmä by sa mali stanoviť štandardné opatrenia spoločenstva, ktoré by upravovali zmluvné vzťahy medzi kupujúcimi a predávajúcimi cukrovej repy a mali by sa prijať adekvátne opatrenia s rovnakým cieľom aj pre cukrovú trstinu. Ustanovenia vzťahujúce sa na zvyčajnú dobu a časové rozdelenie začiatku dodávok, zberné centrá a náklady na dopravu, prijímacie body a odber vzoriek, vrátenie cukrových rezkov alebo platba ekvivalentnej náhrady a lehoty zálohových platieb, to všetko ovplyvňuje skutočnú cenu cukrovej repy, ktorá vyjde predávajúcim. Rôznorodosť prírodných, hospodárskych a technických pomerov veľmi komplikuje stanovenie jednotných nákupných podmienok pre cukrovú repu v celom spoločenstve. V odvetví existujú dohody medzi výrobcami alebo organizáciami výrobcov a organizáciami pestovateľov. Rámcové ustanovenia by mali jednoducho definovať minimálne záruky požadované ako pestovateľmi, tak aj priemyslom na zabezpečenie hladkého fungovania ekonomiky cukru a možnosť výnimiek a niektoré pravidlá, ktoré uvádza príloha III by sa mali v rámci odvetvia dodržiavať.

(9) Dôvody, ktoré doteraz viedli spoločenstvo k prijatiu systému produkčných kvót pre cukor, izoglukózu a inulínový cukor zostávajú v platnosti. Tento systém však bol upravený s prihliadnutím na súčasný vývoj v produkcii a aby poskytol spoločenstvu nástroje potrebné na zabezpečenie spravodlivým, avšak účinným spôsobom, aby sami výrobcovia plne pokryli náklady na realizáciu nadprodukcie spoločenstva v porovnaní so spotrebou a v súlade so záväzkami spoločenstva vyplývajúcimi z dohôd, ktoré sú výsledkom Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, ďalej označované len ako "dohody GATT", schválených rozhodnutím 94/800/ES [4].

(10) Dohoda o poľnohospodárstve uzavretá v rámci dohôd GATT (ďalej označovaná len ako "dohoda") konkrétne vyžaduje od spoločenstva postupné znižovanie jeho vývoznej podpory pre poľnohospodárske výrobky a najmä cukru pri zaručení produkčných kvót. Dohoda stanovuje zníženie vývoznej podpory v zmysle množstva i úrovne súvisiacich dotácií, a to v priebehu prechodného obdobia. Prvým krokom pri úprave záruk by mal byť rozdiel zaznamenaný v danom hospodárskom roku medzi objemom, ktorý je spoločenstvo schopné vyviezť a množstvom stanoveným v dohode, ktoré by malo byť rozdelené medzi cukor, izoglukózu a inulínový sirup podľa percentuálneho podielu, ktorý každá kvóta zastupuje v celkovej kvóte stanovenej pre všetky tri produkty spoločenstva. Takýto systém by sa však mal uplatňovať len v priebehu obmedzeného obdobia a mal by sa považovať za prechodný. Z hľadiska finančnej perspektívy a rozpočtových pravidiel prijatých Európskou radou v Berlíne v marci 1999 a potreby vziať do úvahy pokrok v rokovaniach v rámci Svetovej obchodnej organizácie by sa systém kvót mal zachovať pre hospodárske roky 2001/2002 až 2005/2006.

(11) Spoločný systém organizovania trhov v sektore cukru sa po prvé zakladá na zásade, že výrobcovia by mali niesť plnú finančnú zodpovednosť za straty, ktoré vzniknú každý hospodársky rok v dôsledku realizácie tej časti produkcie spoločenstva podliehajúcej kvóte, ktorá presahuje vnútornú spotrebu spoločenstva a po druhé, na diferenciácii cenových záruk pre realizáciu, ktorá odráža výrobnú kvótu pridelenú každému podniku. Produkčná kvóta cukru sa prideľuje každému podniku na základe jeho skutočnej produkcie počas konkrétneho referenčného obdobia.

(12) Keďže záväzky týkajúce sa znižovania vývozných podpôr boli splnené v priebehu prechodného obdobia, základné množstvá cukru a izoglukózy a kvóty pre inulínový sirup by sa mali zachovať na ich súčasnej úrovni s tým, že príslušné záruky sa musia prispôsobiť podľa potreby tak, aby spoločenstvo mohlo splniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody, pričom sa zohľadnia základné faktory, ktoré vplývajú na situáciu v sektore cukru. Systém samofinancovania v sektore prostredníctvom produkčných odvodov a režimu produkčných kvót by sa mal zachovať.

(13) Výrobcovia by tak mali pokračovať v preberaní finančnej zodpovednosti povinnosťou platiť základný produkčný odvod účtovaný na celú výrobu A a B cukru, ktorý je limitovaný na 2 % intervenčnej ceny bieleho cukru, a odvod B účtovaný na produkciu B cukru do limitu 37,5 % tejto ceny. Za určitých okolností aj výrobcovia izoglukózy a inulínového sirupu tiež platia pomernú časť týchto príspevkov. Uplatňovanie odvodov uvedeným spôsobom znamená, že v niektorých hospodárskych rokoch nie je produkcia cukru plne samofinancujúca. V týchto prípadoch by sa mal účtovať dodatkový odvod.

(14) V záujme rovnakého prístupu by sa mal dodatkový odvod vypočítať pre každý podnik na základe jeho podielu na tvorbe príjmov z produkčných odvodov, ktoré zaplatil v príslušnom hospodárskom roku. Preto by sa pre spoločenstvo ako celok mal určiť koeficient, ktorý bude predstavovať v danom hospodárskom roku pomer medzi celkovou zaznamenanou stratou a celkovým príjmom vytvoreným z produkčných odvodov. Je potrebné špecifikovať podmienky, za ktorých predajcovia cukrovej repy a cukrovej trstiny majú prispievať k eliminácii neuhradenej straty v príslušnom hospodárskom roku.

(15) V každom hospodárskom roku spotreba, výroba, dovoz, zásoby a úroveň prenosov, ako aj priemerná strata, ktorá sa pravdepodobne ponesie v rámci systému samofinancovania môžu byť také, že produkčné kvóty pridelené každému podniku v sektore cukru budú mať za následok prekročenie objemu vývozu stanoveného v dohode. Záruky viazané na kvóty by sa preto mali každý hospodársky rok upravovať tak, aby spoločenstvo mohlo splniť svoje záväzky.

(16) Následne po rozdelení na cukor, izoglukózu a inulínový sirup by malo nasledovať rozdelenie medzi členské štáty s prihliadnutím na záruky spojené s kvótami pridelenými výrobným podnikom v každom členskom štáte tak, aby sa tieto záruky mohli upraviť spôsobom, ktorý neovplyvní existujúcu rovnováhu kvót a podiel na režijných nákladoch. Redukčný koeficient pre záruky A a B by sa preto mal stanoviť pre každý členský štát na základe maximálnych príspevkov vzťahujúcich sa k týmto zárukám. Každý zainteresovaný členský štát by mal potom rozhodnúť o rozdelení medzi podniky tak, aby sa zohľadnili záruky vyplývajúce pre každý podnik z jeho vlastných kvót.

(17) Kvóty A a B sú ovplyvnené zlúčením alebo prevodom podnikov, prevodom jedného zo svojich závodov podnikom alebo ukončením činnosti podniku alebo jedného z jeho závodov. Podmienky na úpravu kvót príslušných podnikov členskými štátmi by mali byť stanovené tak, aby zabezpečovali, že zmeny kvót podnikov produkujúcich cukor nepoškodia záujmy zainteresovaných producentov cukrovej repy alebo cukrovej trstiny.

(18) Vzhľadom na potrebu umožniť určité štrukturálne úpravy v spracovateľskom priemysle a v oblasti pestovania cukrovej repy a cukrovej trstiny počas obdobia, v ktorom sa budú uplatňovať tieto kvóty, by sa členským štátom malo umožniť meniť kvóty podnikov maximálne o 10 %. So zreteľom na konkrétnu situáciu v sektore cukru v Španielsku, Taliansku a vo francúzskych zámorských departementoch, sa tento limit nebude uplatňovať v týchto regiónoch počas realizácie reštrukturalizačných plánov.

(19) Keďže prideľovanie výrobných kvót podnikom je spôsob, ktorý zabezpečí, aby sa výrobcom platili ceny spoločenstva a aby mali odbyt pre svoju produkciu, mali by sa brať do úvahy záujmy všetkých zúčastnených strán, najmä pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny pri transfere kvót v rámci výrobných oblastí.

(20) Na rozšírenie odbytu cukru a izoglukózy na vnútornom trhu spoločenstva by malo byť možné pozastaviť produkciu cukru alebo izoglukózy určených v spoločenstve na výrobu produktov iných ako potravín v zmysle systému kvót a za podmienok, ktoré budú ustanovené.

(21) Trh spoločenstva s cukrom, izoglukózou a inulínovým sirupom vyžaduje spoločný obchodný systém na vonkajších hraniciach spoločenstva. Obchodný systém vrátane odvodov za dovoz a náhrad za vývoz bude stabilizovať trh spoločenstva najmä predchádzaním vplyvu kolísania svetových cien na ceny v rámci spoločenstva. Z tohto dôvodu by mal byť na dovozy z tretích krajín účtovaný odvod a za vývoz do takýchto krajín by sa mala platiť náhrada, aby sa vyrovnal rozdiel medzi cenami na trhoch s cukrom vo vnútri a mimo spoločenstva, za situácie, keď sú ceny na svetovom trhu nižšie ako ceny v spoločenstve a poskytnúť tak istú mieru ochrany pre priemysel spracujúci izoglukózu a inulínový sirup v spoločenstve.

(22) Aby sa zabezpečilo správne fungovanie obchodných opatrení, musí byť z tohto dôvodu možné regulovať alebo zakázať použitie opatrení režimu aktívneho zušľachťovania, v prípade, keď si to vyžaduje situácia na trhu.

(23) Keby nedostatok na svetovom trhu vyústil do cien vyšších ako sú ceny v spoločenstve alebo by spoločenstvo alebo časť spoločenstva nemohla zabezpečiť normálne dodávky, musí sa včas konať, aby sa predišlo situácii, keď sa vyvezú regionálne prebytky do tretích krajín a abnormálny vzostup cien v spoločenstve znemožní zásobovanie spotrebiteľov za primerané ceny.

(24) Príslušné orgány musia neustále monitorovať pohyb v obchode s tretími krajinami, aby bolo možné stanoviť trendy a uplatniť také opatrenie zahrnuté v tomto nariadení, aké sa ukážu potrebnými. S týmto cieľom by mal existovať systém dovozných a vývozných licencií, ktoré sa vydajú len po zložení záruky, ktorá zaručí, že operácia, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o licenciu, sa skutočne realizovala.

(25) Systém colných poplatkov umožňuje vzdať sa všetkých ďalších foriem ochrany na vonkajších hraniciach spoločenstva. Za výnimočných okolností sa však mechanizmus cien a colných poplatkov môže zrútiť. S cieľom nenechať trh spoločenstva nechránený voči narušeniam, ktoré v takých prípadoch môžu vzniknúť, by spoločenstvo malo byť schopné neodkladne podniknúť všetky potrebné opatrenia. Takéto opatrenia musia byť v súlade so záväzkami spoločenstva vyplývajúcimi z dohôd GATT. Okrem toho, kvôli odvráteniu problémov so zásobovaním trhu spoločenstva, musí byť možné dočasne zrušiť clo na niektoré produkty z cukru.

(26) Spoločenstvo vykonalo celkový prieskum svojho rafinačného priemyslu. Tento prieskum ukázal, že je potrebné jednoznačne stanoviť tradične odhadované maximálne potreby surového cukru na rafinovanie na biely cukor v jednotlivých dotknutých členských štátoch, najmä vo Fínsku, Francúzsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve, aby sa dosiahol stabilnejší a rovnomernejší tok zásob do rafinérií v celom spoločenstve, pričom sa použijú objektívne referenčné údaje a zohľadní sa množstvo cukru určené na priamu spotrebu podľa záznamov hospodárskeho roku 1994/1995. Z tohto dôvodu by sa mala zaviezť zvláštna preferenčná dohoda o prístupe na trh spoločenstva, ktorá umožní rafinačnému priemyslu za zvláštnych podmienok dovoz určitého množstva surového trstinového cukru s pôvodom v krajinách africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), ktoré sú zmluvnými stranami Protokolu č. 3 prílohy IV k Dohode o partnerstve AKT–ES, a v Indii a iných štátoch podľa príslušných dohôd s týmito štátmi. Tieto množstvá sa určia v rámci uvedených limitov tradične odhadovaných maximálnych potrieb na základe výhľadových bilancií vo chvíli, keď sa rafinoval všetok dostupný surový trstinový a repný cukor pochádzajúci zo spoločenstva a preferenčný surový cukor a surový cukor pochádzajúci z krajín, ktoré majú výhody z tarifných kvót podľa koncesií vydaných spoločenstvom. Kvôli vyváženiu záväzkov spoločenstva znížiť podporu vývozu by sa mali znížiť množstvá dovezené na pokrytie tradičných potrieb rafinačného priemyslu.

(27) Podľa článku 1 uvedeného protokolu a článku 1 dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre sa tieto preferenčné dovozné dohody musia realizovať v rámci systému organizovania spoločného trhu s cukrom.

(28) Je potrebné vytvoriť prostriedky na zabezpečenie toho, aby sa surový trstinový cukor dovezený podľa uvedených preferenčných dohôd rafinoval za čo najspravodlivejších podmienok hospodárskej súťaže.

(29) Rafinácia cukru je významná činnosť tak na svetovej úrovni, ako na úrovni spoločenstva, najmä v rafinériách, ktoré spracujú surový cukor na biely cukor. Z technického hľadiska rafinácia mení cukrovú trstinu na vysokokvalitné výrobky, ktoré môžu spĺňať požiadavky trhu. Okrem toho sú tieto rafinérie lokalizované v oblastiach s vysokou spotrebou. Rafinačný priemysel v prístavoch spoločenstva je preto cenným doplnkom priemyslu, ktorý spracúva cukrovú repu, najmä vo Fínsku, kontinentálnom Portugalsku, v Spojenom kráľovstve a južnom a západnom Francúzsku.

(30) Prieskum zásobovania prístavných rafinérií v celom spoločenstve naznačuje, že by sa mal poskytnúť zvláštny prioritný prístup surovému trstinovému cukru s pôvodom v krajinách AKT, ktoré sú zmluvnými stranami Protokolu č. 3 a Indii podľa zvláštnych dohôd dojednaných medzi spoločenstvom a krajinami, ktoré uvádza Protokol č. 3 a/alebo inými krajinami a na základe odhadu potrieb spoločenstva vo chvíli, keď sa rafinoval všetok dostupný surový trstinový a repný cukor v spoločenstve, preferenčný surový cukor a surový cukor pochádzajúci z krajín, ktoré majú výhodu tarifných kvót podľa obchodných koncesií vydaných spoločenstvom.

(31) Rafinačný priemysel do hospodárskeho roka 2000/2001 dostával od spoločenstva podporu na prispôsobenie za rafináciu preferenčného surového trstinového cukru a surového cukru rafinovaného z trstiny a repy pozberanej v spoločenstve. Vo svetle skúseností sa bude v tejto podpore pokračovať a prijme sa ustanovenie, ktoré by malo byť upravené tak, aby sa zohľadňovali hospodárske trendy v sektore cukru, najmä výrobné a rafinačné obchodné rozpätia.

(32) Môžu sa ukázať potrebnými niektoré prechodné opatrenia a táto potreba môže vzniknúť pri každom prechode z jedného hospodárskeho roka do druhého alebo počas jedného hospodárskeho roka. Z tohto dôvodu by sa malo umožniť prijať vhodné opatrenia.

(33) Na uľahčenie uplatňovania tohto nariadenia je potrebný postup, ktorý umožní úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Riadiaceho výboru pre cukor.

(34) Kvôli špecifickým vlastnostiach a veľkosti poľnohospodárskych usadlostí čelí priemysel cukrovej repy na juhu Talianska pretrvávajúcim ťažkostiam. Pestovanie cukrovej repy v tejto oblasti má pre regeneráciu pôd so zvlášť vysokým obsahom ílu zásadný význam, pretože takto je možné predísť návratu k pestovaniu monokultúry; Taliansku by sa preto malo povoliť poskytovanie národnej podpory južným regiónom počas nasledujúcich piatich hospodárskych rokov za rovnakú hodnotu a za rovnakých podmienok ako v hospodárskom roku 2000/2001. Produkcia trstinového cukru v Španielsku sa stretáva so špecifickými problémami, ak chce držať krok s inými plodinami; na to, aby sa táto produkcia zachovala, by sa Španielsku malo povoliť poskytovanie národnej podpory na produkciu trstinového cukru počas nasledujúcich piatich hospodárskych rokov týkajúcej sa rovnakej hodnoty a rovnakých podmienok ako v hospodárskom roku 2000/2001. Produkcia cukrovej repy v Portugalsku, ak berieme do úvahy skutočnosť, že je to nové odvetvie, čelí pretrvávajúcim ťažkostiam; pestovatelia cukrovej repy potrebujú podporu na zvýšenie produkcie aj z hľadiska týchto ťažkostí. Preto by sa malo Portugalsku povoliť poskytovanie národnej podpory na produkciu trstinového cukru počas nasledujúcich piatich hospodárskych rokov týkajúcej sa rovnakej hodnoty a rovnakých podmienok ako v hospodárskom roku 2000/2001. Klimatické podmienky sú na pestovanie cukrovej repy vo Fínsku veľmi ťažké, a to vedie v značnej variabilite vo výrobe; preto by sa Fínsku malo povoliť poskytovanie paušálnej náhrady za skladovacie náklady prenášaného cukru C a mali by sa určiť podrobné pravidlá poskytovania tejto náhrady.

(35) Členské štáty by mali vypracovať a zaviesť primerané environmentálne opatrenia tak, aby sa zohľadnili environmentálne ciele, ktoré považujú za vhodné v súvislosti s využívaním poľnohospodárskej pôdy na produkciu výrobkov uvedených v článku 1. V budúcnosti členské štáty môžu zaviesť opatrenia na podporu produkcie v súlade s objektívnymi environmentálnymi kritériami a pripomenúť výrobcom potrebu konať v súlade s platnou legislatívou. Členské štáty musia predložiť správu o vplyve národných environmentálnych opatrení na poľnohospodársku produkciu a sektor cukru.

(36) Podľa článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky [5] náklady, ktoré vzniknú členským štátom pri plnení záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania tohto nariadenia, bude znášať spoločenstvo.

(37) Mali by sa prijať opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy na výkon implementačných právomocí prepožičaných Komisii [6].

(38) Podporné opatrenia zavedené týmto nariadením nahrádzajú opatrenia stanovené nariadením Rady (ES) č. 2038/1999 z 13. septembra 1999 o systéme organizácie spoločného trhu v sektore cukru [7], ktoré sa musí zrušiť spolu s nariadeniami (EHS) č. 206/68 [8], (EHS) č. 431/68 [9], (EHS) č. 447/68 [10], (EHS) č. 2049/69 [11], (EHS) č. 793/72 [12], (EHS) č. 741/75 [13], (EHS) č. 1358/77 [14], (EHS) č. 1789/81 [15], (EHS) č. 193/82 [16], (EHS) č. 1010/86 [17] a (EHS) č. 2225/86 [18] ustanovujúce všeobecné pravidlá jeho implementácie.

(39) Nariadenie (ES) č. 2038/1999 stanovuje systém vyrovnania skladovacích nákladov. Keďže režim, ktorý sa má zaviesť týmto nariadením, nezahrňuje takýto systém, mali by sa prijať prechodné ustanovenia, ktoré by uľahčili prechod zo starého systému na nový. S týmto cieľom by sa mal predovšetkým zúčtovať zostatok na účte starého kompenzačného systému skladovacích nákladov, ak je záporný, mal by sa odpočítať, alebo ak je kladný, mal by sa pripočítať k systému financovania odpredaja nadprodukcie spoločenstva v sektore cukru a ďalej, dátum dispozície na účely zaplatenia skladovacieho odvodu za cukor na sklade v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, by mal byť považovaný za posledný deň hospodárskeho roka 2000/2001.

(40) Malo by byť umožnené prijať prechodné pravidlá na uľahčenie prechodu z režimu ustanoveného nariadením (ES) č. 2038/1999 na nové opatrenia zavedené týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah platnosti a definície

1. Spoločná organizácia trhov v sektore cukru zriadená týmto nariadením zahŕňa nasledujúce produkty:

Kód KN | Opis tovaru |

| Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave |

| Cukrová repa |

12129200 | Cukrová trstina |

| Melasy získané extrakciou alebo rafináciou cukru |

| Javorový cukor a javorový sirup |

1702609517029099 | Ostatné cukry v pevnej forme a cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá, ale nezahŕňajúce laktózu, glukózu, maltodextrín a izoglukózu |

17029060 | Umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom |

17029071 | Karamel obsahujúci v sušine 50 % alebo viac hmotnosti sacharózy |

21069059 | Ochutené alebo farbené cukrové sirupy iné ako izoglukózové, laktózové, glukózové a maltodextrínové sirupy |

| Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru |

| Izoglukóza |

| Ochutené alebo farbené izoglukózové sirupy |

| Inulínový sirup |

2. Na účely tohto nariadenia:

a) "biele cukry" znamenajú cukry neochutené alebo nefarbené a neobsahujúce iné pridané látky, obsahujúce v sušine 99,5 % alebo viac hmotnosti sacharózy stanovenej polarimetrickou metódou;

b) "surové cukry" znamenajú cukry neochutené alebo nefarbené a neobsahujúce iné pridané látky, obsahujúce v sušine menej ako 99,5 % hmotnosti sacharózy stanovenej polarimetrickou metódou;

c) "izoglukóza" znamená produkt získaný z glukózy alebo jej polymérov s obsahom v sušine najmenej 10 % hmotnosti fruktózy;

d) "inulínový sirup" znamená bezprostredný produkt získaný hydrolýzou inulínu alebo oligofruktóz, obsahujúci v sušine najmenej 10 % fruktózy vo voľnej forme alebo ako sacharóza;

e) "cukor A" a "izoglukóza A" znamenajú akékoľvek množstvo cukru alebo izoglukózy, ktorých výroba v rámci kvóty A sa vzťahuje na konkrétny hospodársky rok príslušného podniku;

f) "cukor B" a "izoglukóza B" znamenajú akékoľvek množstvo cukru alebo izoglukózy, ktorých výroba prevyšuje kvótu A, ale je v rámci súčtu kvót A a B a vzťahuje sa na konkrétny hospodársky rok príslušného podniku;

g) "cukor C" a "izoglukóza C" znamenajú akékoľvek množstvo cukru alebo izoglukózy, ktorých výroba buď prevyšuje súčet kvót A a B príslušného podniku v konkrétnom hospodárskom roku alebo ktoré vyrába podnik, ktorý nemá kvótu;

h) "cukrová repa A" znamená všetku cukrovú repu spracovanú na cukor A;

i) "cukrová repa B" znamená všetku cukrovú repu spracovanú na cukor B;

j) "inulínový sirup A" znamená akékoľvek množstvo inulínového sirupu vyjadreného ako ekvivalent cukor/izoglukóza, ktorého výroba v rámci kvóty A sa vzťahuje na konkrétny hospodársky rok príslušného podniku;

k) "inulínový sirup B" znamená akékoľvek množstvo inulínového sirupu vyjadreného ako ekvivalent cukor/izoglukóza, ktorého výroba prevyšuje kvótu A, ale je v rámci súčtu kvót A a B a vzťahuje sa na konkrétny hospodársky rok príslušného podniku;

l) "inulínový sirup C" znamená akékoľvek množstvo inulínového sirupu vyjadreného ako ekvivalent cukor/izoglukóza, ktorého výroba buď prevyšuje súčet kvót A a B príslušného podniku v konkrétnom hospodárskom roku alebo ktoré vyrába podnik, ktorý nemá kvótu;

m) pre všetky produkty uvedené v odseku 1 znamená "hospodársky rok" obdobie, ktoré začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roka.

HLAVA I

VNÚTORNÝ TRH

KAPITOLA 1

Ceny

Článok 2

1. V hospodárskych rokoch 2001/2002 až 2005/2006 pre biely cukor:

a) bude intervenčná cena 63,19 eur/100 kg,

b) odvodená intervenčná cena sa stanoví každý rok pre každú z deficitných oblastí.

2. V hospodárskych rokoch 2001/2002 až 2005/2006 bude pre surový cukor intervenčná cena 52,37 eur/100 kg.

Pre surový cukor vyrobený v deficitnej oblasti možno v prípade nutnosti uvádzania takéhoto cukru na trh stanoviť odvodenú intervenčnú cenu.

3. Intervenčné ceny uvedené v odsekoch l a 2 platia pre nebalený cukor, vyplatený zo závodu, naložený na dopravný prostriedok vybraný kupujúcim.

Sú platné pre biely cukor a surový cukor štandardnej kvality opísanej v prílohe I.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) stanoví každý rok odvodenú intervenčnú cenu pre biely cukor a pre surový cukor, keď to bude potrebné.

Odvodené intervenčné ceny sa stanovia s prihliadnutím na náklady na prepravu cukru z oblastí s prebytkom do deficitných oblastí.

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu I v súlade s tým istým postupom.

Článok 3

1. V hospodárskych rokoch 2001/2002 až 2005/2006 bude základná cena cukrovej repy štandardnej kvality 47,67 eur za tonu dodanú do zberného miesta.

Štandardná kvalita cukrovej repy bude taká, ako je opísaná v prílohe II.

2. Komisia môže zmeniť a doplniť prílohu II v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 4

1. V hospodárskych rokoch od 2001/2002 až 2005/2006:

a) bude minimálna cena repy A 46,72 eur za tonu;

b) podľa článku 15 (5) minimálna cena repy B bude 32,42 eur za tonu.

2. Pre oblasti, v ktorých je stanovená intervenčná cena bieleho cukru, sa minimálne ceny za cukrovú repu A a cukrovú repu B zvýšia o hodnotu rovnajúcu sa rozdielu medzi odvodenou intervenčnou cenou pre príslušnú oblasť a intervenčnou cenou, pričom sa táto hodnota upraví koeficientom 1,30.

Článok 5

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21 a ustanovenia prijaté podľa článku 14, sa od výrobcov cukru, ktorí kupujú cukrovú repu:

a) vhodnú na spracovanie na cukor;

a

b) určenú na spracovanie na cukor;

vyžaduje, aby zaplatili aspoň minimálnu cenu, ktorá sa po zohľadnení odchýlok od štandardnej kvality upraví zvýšením alebo znížením ceny.

2. Minimálna cena uvedená v odseku 1 bude zodpovedať:

a) v nedeficitných oblastiach:

- v prípade cukrovej repy, ktorá sa má spracovať na cukor A, minimálnej cene cukrovej repy A,

- v prípade cukrovej repy, ktorá sa má spracovať na cukor B, minimálnej cene cukrovej repy B;

b) v deficitných oblastiach:

- v prípade cukrovej repy, ktorá sa má spracovať na cukor A, minimálnej cene cukrovej repy A upravenej v súlade s článkom 4 (2),

- v prípade cukrovej repy, ktorá sa má spracovať na cukor B, minimálnej cene cukrovej repy B upravenej v súlade s článkom 4 (2).

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, ako aj zvýšenia alebo zníženia ceny sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 6

1. Dohody v rámci odvetvia a zmluvy uzavreté medzi kupujúcimi a predávajúcimi repy musia vyhovovať štandardným ustanoveniam, ktoré uvádza príloha III, najmä pokiaľ ide o podmienky upravujúce nákup, dodávku, prevzatie a platbu za repu.

2. Podmienky nákupu cukrovej trstiny budú upravené dohodami v rámci odvetvia uzavretými medzi producentmi cukrovej trstiny spoločenstva a výrobcami cukru spoločenstva.

Podmienky nákupu poľnohospodárskych surovín na výrobu inulínového sirupu budú upravené dohodami v rámci odvetvia medzi producentmi týchto surovín v spoločenstve a výrobcami inulínového sirupu.

3. V prípade potreby sa prijmú podrobné pravidlá uplatňovania odsekov l a 2 v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

4. Ak neexistujú v rámci odvetvia dohody, môže príslušný členský štát podniknúť potrebné kroky v zmysle tohto nariadenia, aby chránil záujmy zúčastnených strán.

Príslušný členský štát musí bezodkladne informovať Komisiu o podniknutých opatreniach, ktoré stanovuje prvý pododsek.

Článok 7

1. Intervenčná agentúra určená každým členským štátom, ktorý vyrába cukor je povinná skúpiť všetok jej ponúknutý biely a surový cukor vyrobený v rámci kvóty v priebehu hospodárskeho roka za podmienok stanovených v súlade s odsekmi 5 a 6, ktorý bol vyrobený z cukrovej repy a trstiny pozberanej v spoločenstve, ak boli predtým uzavreté zmluvy o skladovaní medzi predávajúcim a intervenčnou agentúrou pre príslušný cukor.

Intervenčné agentúry sú povinné nakupovať za intervenčnú cenu alebo prípadne za odvodenú intervenčnú cenu platnú pre oblasť, kde sa cukor nachádza v čase nákupu. Ak sa kvalita cukru líši od štandardnej kvality, pre ktorú bola stanovená intervenčná cena, tak potom sa táto cena primerane zvýši alebo zníži.

2. Možno rozhodnúť o poskytnutí prémie za cukor v jednej zo situácií uvedených v článku 23 (2) zmluvy, ktorý sa ukáže nevhodným na ľudskú spotrebu.

3. Pre produkty uvedené v článku 1 (1) a) a f), pre sirupy uvedené v článku 1 (1) d) a pre chemicky čistú fruktózu (levulózu), na ktorú sa vzťahuje kód KN 17025000 ako medziprodukt, bolo rozhodnuté vyplácať náhrady za výrobu, ak v spojitosti s nimi nastane jedna zo situácií uvedených v článku 23 (2) zmluvy a ak sú používané pri výrobe určitých výrobkov chemického priemyslu.

Náhrada sa stanoví tak, že sa zohľadnia najmä náklady vznikajúce využívaním dovezeného cukru, ktoré by mal v prípade dodávky na svetový trh znášať chemický priemysel.

4. Paušálna pomoc spoločenstva sa poskytne pri odpredaji cukru vyrobeného vo francúzskych zámorských departementoch v európskych regiónoch spoločenstva. Táto podpora sa bude týkať:

- rafinácie cukru vyrobeného v týchto departementoch v rafinériách v európskych regiónoch spoločenstva, najmä v súlade s ich výťažkom;

- dopravy cukru vyrobeného vo francúzskych zámorských departementoch do európskych regiónov spoločenstva a tam, kde je to vhodné, jeho skladovania v týchto departementoch;

paušálne hodnoty za prepravné náklady z každého departementu do európskych regiónov spoločenstva budú zahŕňať najmä:

- paušálnu hodnotu, ktorá predstavuje náklady na prepravu zo závodu na palubu lode - fob;

- paušálnu hodnotu, ktorá predstavuje náklady na lodnú prepravu - fob do ložných priestorov cif európskych prístavov spoločenstva, vrátane nákladov na poistenie.

Ak to vyžaduje zásobovanie rafinérií, surový cukor z cukrovej repy pozberanej v spoločenstve môže podliehať opatreniam, ktoré uvádza prvý pododsek.

Na účely tohto článku "rafinéria" znamená výrobnú jednotku, ktorej činnosť výhradne spočíva v rafinácii surového cukru alebo sirupov vyrobených pred fázou kryštalizácie.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) a budú sa týkať najmä:

- minimálnych kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek pri intervencii,

- zvýšenia a zníženia cien, ktoré možno uplatniť pri intervencii,

- postupov a požiadaviek intervenčných agentúr pri prevzatí,

- podmienok poskytovania prémií a výšky takýchto prémií,

- podmienok poskytovania náhrad za výrobu a výšky takýchto náhrad,

- možnosti, podľa potreby, poskytovania limitovaných náhrad za výrobu levulózy, na celkové množstvo tohto produktu, ktoré určí spoločenstvo,

- možnosti poskytovania náhrad za výrobu produktov uvedených v článku 1 (1) h),

- opatrení uvedených v odseku 4.

Článok 8

Ak sa článok 31 uplatní na podporu zabezpečenia zásobovania spoločenstva alebo jedného zo svojich regiónov, je Komisia povinná prijať zvláštne intervenčné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Takéto opatrenia nemusia znamenať, že výrobcovia cukru v spoločenstve sú povinní predávať cukor intervenčným agentúram

Článok 9

1. Intervenčné agentúry môžu predávať cukor len za cenu, ktorá je vyššia ako intervenčná cena.

Možno však rozhodnúť, že intervenčné agentúry môžu predávať cukor za cenu rovnakú alebo nižšiu ako intervenčná cena, ak je cukor určený:

- na použitie ako živočíšne krmivo alebo

- na vývoz bez ďalšieho spracovania alebo po spracovaní na produkty uvedené v prílohe I k zmluve, alebo na tovar uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu.

2. Napriek odseku 1 však možno rozhodnúť, že intervenčné agentúry odovzdajú nespracovaný cukor, ktorý majú v držbe, na ľudskú spotrebu na vnútornom trhu spoločenstva, charitatívnym organizáciám – uznaným príslušným členským štátom alebo Komisiou v prípadoch, keď členský štát neuznal žiadnu z takýchto organizácií – za cenu, ktorá je nižšia ako intervenčná cena alebo zadarmo do voľnej distribúcie ako súčasť pomoci pri jednotlivých operáciách počas mimoriadnych udalostí.

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku a rozhodnutí o uvoľnení cukru podľa odseku 2 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

KAPITOLA 2

Kvóty

Článok 10

1. Kapitola 2 bude platiť pre hospodárske roky 2001/2002 až 2005/2006.

2. Základné množstvá výroby cukru A a B, izoglukózy a inulínového sirupu budú množstvá stanovené v článku 11 (2).

3. Záruky za odpredaj cukru, izoglukózy a inulínového sirupu vyrobených v rámci kvóty môžu byť znížené pre jeden alebo viacero hospodárskych rokov v záujme splnenia záväzkov spoločenstva vyplývajúcich z dohody o poľnohospodárstve uzavretej podľa článku 300 (2) zmluvy.

4. Na účely uplatňovania odseku 3 sa garantované množstvo v rámci kvót stanoví do 1. októbra pre každý hospodársky rok na základe odhadov vzťahujúcich sa na výrobu, dovoz, spotrebu, skladovanie, prenosy, exportovateľný zostatok a priemernú stratu, ktorú pravdepodobne bude potrebné znášať v rámci systému samofinancovania v zmysle článku 15 (1) d). Ak tieto odhady ukážu, že exportovateľný zostatok pre príslušný hospodársky rok je väčší ako maximum ustanovené v dohode, potom sa garantované množstvo zníži o tento rozdiel v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2). Tento rozdiel sa rozdelí medzi cukor, izoglukózu a inulínový sirup v závislosti od percentuálneho podielu predstavujúcom súčet kvót A a B každého z produktov pre celé spoločenstvo. Ten sa ďalej rozdelí podľa členských štátov a produktov použitím relevantného koeficientu stanoveného v nasledujúcej tabuľke:

Regióny | 1 | 2 | 3 |

Koeficient platný pre cukor vyjadrený ako biely cukor | Koeficient platný pre izoglukózu v sušine | Koeficient platný pre inulínový sirup ako ekvivalent cukor/izoglukóza |

cukor A | cukor B | izoglukóza A | izoglukóza B | inulínový sirup A | inulínový sirup B |

BLEU | 0,046201 | 0,009920 | 0,225547 | 0,062024 | 0,556265 | 0,130955 |

Dánsko | 0,027206 | 0,008015 | – | – | – | – |

Nemecko | 0,224812 | 0,069174 | 0,104246 | 0,024551 | – | – |

Grécko | 0,012352 | 0,001235 | 0,037978 | 0,008944 | – | – |

Španielsko | 0,026459 | 0,001102 | 0,166138 | 0,017721 | – | – |

Francúzsko (metropolitné) | 0,213231 | 0,063239 | 0,061081 | 0,015898 | 0,058922 | 0,013847 |

Francúzske zámorské departementy | 0,019298 | 0,002063 | – | – | – | – |

Írsko | 0,007752 | 0,000775 | – | – | – | – |

Taliansko | 0,082491 | 0,015514 | 0,059803 | 0,014083 | – | – |

Holandsko | 0,053393 | 0,014083 | 0,026804 | 0,006313 | 0,194365 | 0,045646 |

Portugalsko (kontinentálne) | 0,002323 | 0,000232 | 0,029213 | 0,006880 | – | – |

Portugalsko (autonómny región Azory) | 0,000387 | 0,000039 | – | – | – | – |

Spojené kráľovstvo | 0,044297 | 0,004430 | 0,084713 | 0,022596 | – | – |

Rakúsko | 0,022673 | 0,005292 | – | – | – | – |

Švédsko | 0,014327 | 0,001433 | – | – | – | – |

Fínsko | 0,005683 | 0,000568 | 0,023151 | 0,002316 | – | – |

5. Členský štát potom rozdelí jemu odpovedajúci rozdiel medzi výrobné podniky zriadené na jeho území na základe pomeru medzi ich A a B kvótami pre príslušný produkt a základným množstvom A a základným množstvom B pre tento produkt a pre členský štát.

Cukor, izoglukóza a inulínový sirup vyrobené nad garantované množstvá budú považované za cukor C, izoglukózu C a inulínový sirup C.

6. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä pri znižovaní garantovaného množstva, a tam kde je to vhodné, úpravy tohto množstva s cieľom stanoviť garantované množstvo pre nasledujúci hospodársky rok, budú prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 11

1. Podľa podmienok tejto kapitoly členské štáty pridelia kvóty A a B každému podniku, ktorý vyrába cukor, každému podniku, ktorý vyrába izoglukózu a každému podniku, ktorý vyrába inulínový sirup, ktoré sú zriadené na ich území a mali pridelené kvóty A a B počas hospodárskeho roka 2000/2001.

2. Na účely prideľovania kvót A a B uvedených v odseku 1 sa stanovia základné množstvá takto:

1. Základné množstvá A

Regióny | a)Základné množstvo A pre cukor | b)Základné množstvo A pre izoglukózu | c)Základné množstvo A pre inulínový sirup |

Dánsko | 325000,0 | – | – |

Nemecko | 2612913,3 | 28643,3 | – |

Grécko | 288638,0 | 10435,0 | – |

Španielsko | 957082,4 | 74619,6 | – |

Francúzsko (metropolitné) | 2506487,4 | 15747,1 | 19847,1 |

Francúzske zámorské departementy | 463872,0 | – | – |

Írsko | 181145,2 | – | – |

Taliansko | 1310903,9 | 16432,1 | – |

Holandsko | 684112,4 | 7364,6 | 65519,4 |

Rakúsko | 314028,9 | – | – |

Portugalsko (kontinentálne) | 63380,2 | 8027,0 | – |

Autonómny región Azory | 9048,2 | – | – |

Fínsko | 132806,3 | 10792,0 | – |

Švédsko | 334784,2 | – | – |

Belgicko/Luxemburská hospodárska únia | 674905,5 | 56150,6 | 174218,6 |

Spojené kráľovstvo | 1035115,4 | 21502,0 | – |

2. Základné množstvá B

Regióny | a)Základné množstvo B pre cukor | b)Základné množstvo B pre izoglukózu | c)Základné množstvo B pre inulínový sirup |

Dánsko | 95745,5 | – | – |

Nemecko | 803982,2 | 6745,5 | – |

Grécko | 28863,8 | 2457,5 | – |

Španielsko | 39878,5 | 7959,4 | – |

Francúzsko | 752259,5 | 4098,6 | 4674,2 |

Francúzske zámorské departementy | 46372,5 | – | – |

Írsko | 18114,5 | – | – |

Taliansko | 246539,3 | 3869,8 | – |

Holandsko | 180447,1 | 1734,5 | 15430,5 |

Rakúsko | 73297,5 | – | – |

Portugalsko (kontinentálne) | 6338,0 | 1890,3 | – |

Autonómny región Azory | 904,8 | – | – |

Fínsko | 13280,4 | 1079,7 | – |

Švédsko | 33478,0 | – | – |

Belgicko/Luxemburská hospodárska únia | 144906,1 | 15441,0 | 41028,2 |

Spojené kráľovstvo | 103511,5 | 5735,3 | – |

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 (3), (4), (5) a (6) a článok 12, kvóty A a B podnikov vyrábajúcich cukor, podnikov vyrábajúcich izoglukózu a podnikov vyrábajúcich inulínový sirup budú tie, ktoré pridelili členské štáty pre hospodársky rok 2000/2001 pred uplatnením článku 26 (5) nariadenia (ES) č. 2038/1999, upravené podľa základných množstiev stanovených v odseku 2 v súlade s postupom ustanoveným v článku 10 (5).

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú podľa potreby v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 12

1. Členské štáty môžu presúvať kvóty A a B medzi podnikmi v súlade s týmto článkom a s prihliadnutím na záujmy každej dotknutej strany, predovšetkým pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na inulínový sirup.

2. Členské štáty môžu znížiť kvóty A a B každého podniku, ktorý vyrába cukor a každého podniku, ktorý vyrába izoglukózu zriadených na ich území o najviac 10 % kvóty A alebo kvóty B podľa toho, čo je potrebné, stanovených pre každý podnik podľa článku 11.

Limit 10 % uvedený v prvom pododseku sa nebude uplatňovať v Taliansku, Španielsku a vo francúzskych zámorských departementoch v prípade, keď sa kvóty presúvajú na základe plánov reštrukturalizácie v sektoroch cukrovej repy, cukrovej trstiny a cukru v príslušnom regióne a v rozsahu nevyhnutnom na implementáciu takýchto plánov.

Reštrukturalizačné plány a z nich vyplývajúce opatrenia ovplyvňujúce kvóty A a B sa bezodkladne oznámia Komisii.

3. Takto odobraté množstvá kvót A a B sú členské štáty povinné prideliť jednému alebo viacerým iným podnikom situovaným v rovnakom regióne, ktoré sú alebo nie sú držiteľmi kvóty v zmysle článku 11 (2), ako sú podniky, ktorým boli tieto množstvá odobraté.

Francúzsko však môže znížiť kvóty A podnikov zriadených v jeho zámorských departementoch, ako to stanovuje článok 11, najviac o 30000 ton bieleho cukru a tieto odobraté množstvá môže prideliť jednému alebo viacerým podnikom zriadeným v metropolitnom Francúzsku. Kvóta A každého dotknutého podniku nesmie byť po znížení nižšia ako priemerné množstvo cukru, ktoré vyrobil v rámci svojej kvóty v každom z hospodárskych rokov 1977/1978, 1978/1979 a 1979/1980.

4. Príloha IV ustanovuje podrobné pravidlá úpravy kvót v prípade zlúčenia podnikov a prevodov podnikov.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 13

1. Cukor C, ktorý sa nepreniesol podľa článku 14, izoglukóza C a inulínový sirup C sa nesmú odpredať na vnútornom trhu spoločenstva a musia sa bez ďalšieho spracovania vyviezť do 1. januára nasledujúceho po konci príslušného hospodárskeho roka.

Články 7, 27 a 33 sa nevzťahujú na cukor C, izoglukózu C a inulínový sirup C.

2. Výnimočne a v rozsahu potrebnom na zaručenie zásobovania spoločenstva cukrom možno rozhodnúť, že článok 33 bude platiť na cukor C. V takomto prípade sa zároveň rozhodne, že celé príslušné množstvo cukru C sa bude môcť definitívne odpredať na vnútornom trhu bez toho, aby množstvo, ktoré ustanovuje odsek 3 tohto článku podliehalo poplatkom.

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa príjmu v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Tieto pravidlá ustanovia najmä poplatok vyberaný za cukor C, izoglukózu C a inulínový sirup C ako je uvedené v odseku 1, vo vzťahu ku ktorým nebol poskytnutý dôkaz v stanovenom termíne, že boli vyvezené bez ďalšieho spracovania v stanovenej lehote.

Článok 14

1. Každý podnik sa môže rozhodnúť preniesť všetok alebo časť cukru, ktorý vyrobil nad svoju kvótu do ďalšieho hospodárskeho roka, a tento bude považovaný za časť produkcie tohto roka. Takéto rozhodnutie je neodvolateľné.

Každý podnik sa môže rozhodnúť preniesť celú alebo časť svojej výroby cukru A a cukru B do nasledujúceho hospodárskeho roka, ktorá sa tak stane cukrom C po uplatnení článku 10 (3), (4), (5) a (6) a bude považovaná za časť produkcie tohto roka. Takéto rozhodnutie je tiež neodvolateľné. Okrem toho nemá podliehať žiadnemu obmedzeniu, ktoré môže byť ustanovené podľa odseku 4 tohto článku.

2. Podniky, ktoré učinia rozhodnutie uvedené v odseku l sú povinné:

- do 1. februára informovať príslušný členský štát o množstve alebo množstvách cukru, ktoré prenášajú a

- zaviazať sa skladovať takéto množstvo alebo množstvá po dobu 12 za sebou nasledujúcich mesiacov od stanoveného dátumu.

Dátum 1. februára uvedený v prvej odrážke prvého pododseku sa však nahradí:

a) 15. aprílom pre podniky zriadené v Španielsku v prípade produkcie repného cukru a 20. júnom v prípade produkcie trstinového cukru;

b) 15. februárom pre podniky zriadené v Spojenom kráľovstve;

c) 1. májom pre podniky zriadené vo francúzskych zámorských departementoch Guadeloupe a Martinique.

Ak konečná produkcia podniku v príslušnom hospodárskom roku bola menšia ako odhad urobený v čase rozhodnutia preniesť produkciu, tak do 1. augusta nasledujúceho hospodárskeho roka možno so spätnou platnosťou upraviť prenášané množstvo.

3. Ak región spoločenstva postihne prírodná katastrofa ako sucho alebo záplavy, možno rozhodnúť v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) o skrátení lehoty povinného skladovania uvedenej v druhej zarážke prvého pododseku odseku 2 pre množstvo cukru, ktoré bude dostatočné na zabezpečenie normálneho zásobovania postihnutého regiónu.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, ktorý môže obmedziť množstvo cukru, ktoré môže byť prenesené, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Tieto pravidlá ustanovia najmä poplatok vyberaný za každý cukor z množstva, ktoré je skladované podľa druhej zarážky prvého pododseku odseku 2, a ktorý je umiestnený počas doby povinného skladovania.

Článok 15

1. Pred koncom každého hospodárskeho roka sa zaznamená nasledujúce:

a) odhad produkcie cukru A a B, izoglukózy A a B a inulínového sirupu A a B priraditeľné príslušnému hospodárskemu roku;

b) odhad množstiev cukru, izoglukózy a inulínového sirupu daného k dispozícii na spotrebu v rámci spoločenstva v priebehu príslušného hospodárskeho roka;

c) exportovateľný zostatok získaný odčítaním množstva uvedeného v bode b) od množstva uvedeného v bode a);

d) odhad priemernej straty alebo príjmu za tonu cukru čo sa týka exportných záväzkov, ktoré sa majú splniť v bežnom hospodárskom roku.

Táto priemerná strata alebo príjem sa má rovnať rozdielu medzi celkovou hodnotou náhrad a celkovou hodnotou odvodov na celkovú tonáž príslušných exportných záväzkov;

e) odhad celkovej straty alebo príjmu získaný vynásobením exportovateľného zostatku uvedeného v bode c) priemernou stratou alebo príjmom uvedenými v bode d).

2. Pred koncom hospodárskeho roka 2005/2006 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 (3), (4), (5) a (6) sa kumulatívne zaznamená pre hospodárske roky 2001/2002 až 2005/2006 nasledujúce:

a) exportovateľný zostatok stanovený na základe konečnej produkcie cukru A a B, izoglukózy A a B a inulínového sirupu A a B a konečného množstva cukru, izoglukózy a inulínového sirupu daného k dispozícii na spotrebu v spoločenstve;

b) priemerná strata alebo príjem za tonu cukru vyplývajúce z príslušných celkových exportných záväzkov vypočítaných použitím metódy popísanej v druhom pododseku odseku 1 d);

c) celková strata alebo príjem získané vynásobením exportovateľného zostatku uvedeného v bode a) priemernou stratou alebo príjmom uvedenými v bode b);

d) celková čiastka základných produkčných odvodov a vybraných B odvodov.

Odhad celkových strát alebo príjmu uvedených v odseku 1 e) sa upraví rozdielom medzi hodnotami uvedenými v c) a d).

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 18 (1), ak by hodnoty zaznamenané podľa odseku l a upravené podľa odseku 2 viedli k predvídateľnej celkovej strate, potom sa táto strata vydelí odhadovanou produkciou cukru A a B, izoglukózy A a B a inulínového sirupu A a B priraditeľných k bežnému hospodárskemu roku. Výsledná hodnota sa bude účtovať výrobcom ako základný produkčný odvod z ich produkcie cukru A a B, izoglukózy A a B a inulínového sirupu A a B.

Tento odvod však nesmie neprekročiť:

- pre cukor, 2 % intervenčnej ceny bieleho cukru,

- pre inulínový sirup vyjadrený ako ekvivalent cukor/izoglukóza uplatnením koeficientu 1,9 maximálnu hodnotu splatnú za biely cukor a

- pre izoglukózu podiel základného produkčného odvodu znášaného výrobcami cukru.

4. Ak maximálny povolený základný produkčný odvod plne nepokryje celkovú stratu uvedenú v prvom pododseku odseku 3, nepokrytý zostatok sa vydelí odhadovanou produkciou cukru B, izoglukózy B a inulínového sirupu B priraditeľných k príslušnému hospodárskemu roku. Výsledná hodnota sa bude účtovať výrobcom ako odvod B z ich produkcie cukru B, izoglukózy B a inulínového cukru B.

Podľa odseku 5 tento odvod nesmie prekročiť:

- za cukor B 30 % intervenčnej ceny bieleho cukru,

- pre inulínový sirup B vyjadrený ako ekvivalent cukor/izoglukóza uplatnením koeficientu 1,9, maximálnu hodnotu splatnú za biely cukor B a

- pre izoglukózu B podiel odvodu B znášaného výrobcami cukru.

5. Ak čísla zaznamenané podľa odseku 1 upozornia na to, že predvídateľná celková strata v bežnom hospodárskom roku nebude pokrytá očakávanými príjmami z odvodov, kvôli hornej hranici základného produkčného odvodu a hornej hranici B odvodu stanovených v odsekoch 3 a 4, potom sa musí upraviť maximálny percentuálny podiel uvedený v prvej zarážke odseku 4 v rozsahu potrebnom na pokrytie celkovej straty tak, aby neprekročil 37,5 %.

Pre bežný hospodársky rok musí byť stanovený upravený maximálny percentuálny podiel odvodu B do 15. septembra. Adekvátne sa upraví minimálna cena cukrovej repy B uvedená v článku 4 (1) b).

6. Pri výpočte celkovej straty uvedenej v odseku 1 e) sa musia zohľadniť všetky straty vyplývajúce z poskytovania náhrad za výrobu podľa článku 7 (3).

7. Členské štáty vyberajú odvody uvedené v tomto článku.

8. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) a budú sa vzťahovať najmä na:

- hodnoty vybraných odvodov,

- upravený maximálny percentuálny podiel odvodu B,

- upravenú minimálnu cenu cukrovej repy B, ktorá zodpovedá upravenému maximálnemu percentuálnemu podielu odvodu B.

Článok 16

1. Ak celková strata zaznamenaná v konkrétnom hospodárskom roku podľa článku 15 (1) a (2) nie je plne pokrytá príjmami z produkčných odvodov za daný hospodársky rok, potom bude výrobcom účtovaný dodatkový odvod na pokrytie nevyrovnanej bilancie celkovej straty uplatnením článku 15 (3), (4) a (5) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 4.

2. Dodatkový odvod sa určí pre každý podnik, ktorý vyrába cukor, každý podnik, ktorý vyrába izoglukózu a každý podnik, ktorý vyrába inulínový sirup vynásobením celkovej hodnoty splatnej podnikom prostredníctvom produkčných odvodov v príslušnom hospodárskom roku stanoveným koeficientom. Tento koeficient bude pomerom pre celé spoločenstvo, znížením 1, medzi celkovou stratou zaznamenanou podľa článku 15 (1) a (2) pre príslušný hospodársky rok a príjmami zo základných produkčných odvodov a odvodov B splatných výrobcami cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, každého zvlášť v danom hospodárskom roku.

3. Príslušní výrobcovia zaplatia dodatkový odvod do 15. decembra, ktorý nasleduje po hospodárskom roku, ku ktorému je splatný.

Výrobcovia cukru môžu vymáhať časť im účtovaného dodatkového odvodu od predajcov cukrovej trstiny alebo cukrovej repy dopestovanej v spoločenstve. Čiastka takto vymáhaná nesmie prekročiť maximálnu hodnotu, ktorou prispievajú predajcovia cukrovej repy alebo trstiny k základnému produkčnému odvodu a odvodu B ako to ustanovuje článok 15 pre príslušný hospodársky rok vynásobenú koeficientom uvedeným v odseku 2 tohto článku.

Hodnota uvedená v druhom pododseku sa uhradí za cukrovú repu dodanú počas príslušného hospodárskeho roka. Zúčastnené strany sa však môžu dohodnúť, že úhrada za dodanú cukrovú repu sa uskutoční počas nasledujúceho hospodárskeho roka.

4. Výťažok z dodatkového odvodu uvedeného v odseku 1 tohto článku sa musí uviesť na účely informácií zaznamenaných podľa článku 15 (2).

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä koeficientu uvedeného v odseku 2, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 17

1. Výrobcovia inulínového sirupu môžu uhrádzať časť základných produkčných odvodov, odvodov B a dodatkových odvodov im vyúčtovaných od predajcov poľnohospodárskej suroviny použitej na výrobu inulínového sirupu. Čiastka takto vymáhaná nesmie prekročiť hodnotu znášanú pestovateľmi cukrovej repy v príslušnom hospodárskom roku; táto sa stanoví dohodami v rámci odvetvia alebo zmluvami na základe nákupnej ceny poľnohospodárskej suroviny dodanej na výrobu inulínového sirupu počas príslušného hospodárskeho roka.

2. Podrobné pravidlá uplatnenia odseku 1 sa podľa potreby prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 18

1. Ak sa zistí po uplatnení článkov 15 a 16 pre hospodársky rok 2000/2001, že skutočná celková strata v tomto hospodárskom roku:

a) nebola plne pokrytá výťažkom z produkčného odvodu, a ak bol uplatnený, dodatkového odvodu, výsledné finančné bremeno sa pripočíta k odhadovanej celkovej strate uvedenej v článku 15 (1) e) pre príslušný hospodársky rok;

b) je menšia ako príjmy z produkčných odvodov a dodatkového odvodu, ak bol uplatnený, rozdiel sa odpočíta od odhadovanej celkovej straty alebo sa pripočíta k odhadovanému celkovému príjmu vyplývajúcemu z uplatnenia článkov 15 a 16 v príslušnom hospodárskom roku.

2. V prípade, že je základný produkčný odvod nižší ako maximálna hodnota uvedená v článku 15 (3) alebo ak je odvod B nižší ako maximálna hodnota uvedená v článku 14 (4), podľa potreby upravený v súlade s článkom 15 (4), výrobcovia cukru zaplatia predajcom cukrovej repy 60 % rozdielu medzi maximálnou hodnotou príslušného odvodu a hodnotou skutočne pripísanou na vrub.

Hodnota, ktorá má byť zaplatená za tonu cukrovej repy sa stanoví pre štandardnú kvalitu.

Na túto hodnotu sa vzťahujú zvýšenia alebo zníženia ceny uvedené v článku 5.

3. Výrobcovia cukru v spoločenstve môžu uhradiť 60 % príslušného odvodu od predajcov cukrovej trstiny vypestovanej v spoločenstve na množstvo cukru, pre ktoré bol účtovaný odvod.

4. Členské štáty zabezpečia na základe informácií poskytnutých výrobcami cukru, že platba za cukrovú repu sa vykonaná v súlade s pravidlami spoločenstva.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 19

1. V zmluvách o dodávke cukrovej repy na výrobu cukru musí byť rozlíšené, či množstvá cukru, ktoré majú byť vyrobené z cukrovej repy sú:

a) cukor A;

b) cukor B;

c) cukor iný ako A a B.

Každý podnik, ktorý vyrába cukor, poskytne členskému štátu, v ktorom podnik vyrába cukor nasledujúce informácie:

- množstvá cukrovej repy uvedené v bode a), na ktoré uzavrel zmluvy pred sejbou a obsah cukru, na ktorý sa tieto zmluvy založené a

- príslušnú odhadovanú úrodu.

Členské štáty môžu požadovať ďalšie informácie.

2. Napriek článku 5 (2) b), výrobcovia cukru, ktorí nepodpísali dodávateľské zmluvy pred sejbou na množstvá cukrovej repy rovnajúce sa ich kvóte A za minimálnu cenu pre cukrovú repu A uhradia aspoň túto minimálnu cenu za všetku cukrovú repu, ktorú spracujú na cukor.

3. Dohody v rámci odvetvia môžu urobiť výnimku z ustanovení odsekov 1 a 2 so súhlasom príslušného členského štátu.

4. Všeobecné pravidlá uplatňovania tohto článku sú ustanovené v prílohe III.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku a v prípadné kritériá, ktoré sa majú uplatňovať výrobcami pri prideľovaní množstiev cukrovej repy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy pred sejbou medzi predajcov cukrovej repy v zmysle odseku 1, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 20

1. Môže sa rozhodnúť, že cukor alebo izoglukóza použitá na výrobu určených produktov sa nebudú považovať za výrobu v zmysle tejto kapitoly.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä výnimiek uvedených odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 21

1. Výrobcovia cukru môžu nakupovať cukrovú repu, z ktorej vyrobia cukor C alebo cukor uvedený v článku 20 za cenu nižšiu ako minimálne ceny cukrovej repy stanovené v článku 4 (1).

2. Pre množstvo nakúpenej cukrovej repy, ktorá zodpovedá množstvu cukru:

- daného k dispozícii na vnútorný trh podľa článku 13 (3) alebo

- preneseného do nasledujúceho hospodárskeho roka podľa článku 14,

príslušní výrobcovia cukru upravia, pokiaľ je to vhodné, nákupnú cenu tak, aby sa aspoň rovnala minimálnej cene za cukrovú repu A.

3. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku sa prijmú podľa potreby v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

HLAVA II

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá

Článok 22

1. Dovoz do a vývoz zo spoločenstva ktoréhokoľvek z produktov uvedených v článku 1 (1) a), b), c), d), f), g) a h) podlieha predloženiu dovoznej alebo vývoznej licencie.

Členské štáty vydajú licencie všetkým žiadateľom bez ohľadu na to, kde v spoločenstve sídlia a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijatých na uplatňovanie článkami 26 a 27 a článkom 6 (5) nariadenia č. 2820/98 [27].

Dovozné a vývozné licencie sú platné v celom spoločenstve. Takéto licencie sa vydajú za predpokladu zloženia kaucie, ktorá zaručí, že produkty sa dovezú alebo vyvezú v lehote platnosti licencie; s výnimkou prípadov vyššej moci, kaucia prepadne celkom alebo sčasti, ak sa v priebehu daného obdobia neuskutoční dovoz alebo vývoz alebo sa uskutoční len čiastočne.

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2):

a) úpravy ustanovené v odseku 1 možno rozšíriť tak, aby zahrnuli produkty uvedené v článku 1 (1) e);

b) na uplatňovanie tohto článku sa prijmú podrobné pravidlá vrátane doby platnosti licencií a v prípade potreby časového obmedzenia na vydávanie licencií.

Článok 23

1. Pokiaľ toto nariadenie nestanoví inak, colné sadzby v Spoločnom colnom sadzobníku budú platiť pre produkty uvedené v článku 1.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1, s cieľom zabezpečiť primerané zásobovanie trhu spoločenstva surovým cukrom na rafináciu spadajúceho pod kódy KN 17011110 a 17011210, melasy, na ktorú sa vzťahuje kód KN 1703 prostredníctvom dovozu z tretích krajín, môže Komisia celkom alebo čiastočne pozastaviť uplatňovanie dovozného cla na tieto produkty a ustanoviť podrobné pravidlá takého dočasného pozastavenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 42 (2).

Dočasné pozastavenie možno uplatniť počas obdobia, keď cena na svetovom trhu plus dovozné clo v Spoločnom colnom sadzobníku:

- je v prípade surového cukru vyššia než intervenčná cena tohto produktu,

- je v prípade melasy vyššia ako cena melasy použitá výrobcami cukru na výpočet tržby z predaja melasy na účely stanovenia základnej ceny cukrovej repy v príslušnom hospodárskom roku.

Článok 24

1. V záujme predchádzať alebo pôsobiť proti nepriaznivým účinkom na trhu spoločenstva zapríčinených dovozom určitých poľnohospodárskych produktov, dovoz jedného alebo viacerých takýchto produktov bude podliehať platbe dodatkového dovozného cla za colnú sadzbu stanovenú v Spoločnom colnom sadzobníku, ak sa splnia podmienky stanovené v článku 5 Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej podľa článku 300 zmluvy v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, okrem prípadu, keď nie je pravdepodobné, že takýto dovoz naruší trh spoločenstva, alebo ak by účinky boli neprimerané zamýšľanému cieľu.

2. Spúšťacie ceny, pod úrovňou ktorých je možné uložiť dodatkové clo spoločenstvu zašle Svetová obchodná organizácia.

Spúšťacie objemy, ktoré sa musia prekročiť, aby bolo možné uložiť dodatkové dovozné clo sa určia najmä na základe dovozu do spoločenstva počas troch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom vzniknú alebo pravdepodobne vzniknú nepriaznivé účinky uvedené v odseku 1.

3. Dovozné ceny, ktoré sa budú brať do úvahy pri uložení dodatkového dovozného cla sa určia na základe cif dovozných cien príslušnej zásielky.

Cif dovozné ceny sa s týmto cieľom porovnajú s reprezentatívnymi cenami príslušného produktu na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu spoločenstva pre daný produkt.

4. Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2). Tieto podrobné pravidlá budú špecifikovať najmä:

a) produkty, na ktoré je možné uplatniť dodatkové dovozné clo za podmienok článku 5 Dohody o poľnohospodárstve;

b) iné spúšťacie kritériá potrebné na zabezpečenie toho, aby sa odsek 1 správne uplatnil v súlade s článkom 5 tejto dohody.

Článok 25

Pre melasu štandardnej kvality sa uplatní:

- svetová cena uvedená v článku 23 (2)

a

- reprezentatívna cena uvedená v článku 24 (3).

Štandardná kvalita sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 26

1. Tarifné kvóty produktov uvedené v článku 1 vyplývajú z dohôd uzatvorených v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní budú otvorené a spravované podľa podrobných pravidiel prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

2. Kvóty budú spravované jednou alebo viacerými z nasledujúcich metód:

- metódou založenou na chronologickom poradí, v ktorom sú podávané žiadosti ("kto prvý príde, ten bude prvý vybavený"),

- metódou pomerného rozdelenia žiadaných množstiev po podaní žiadostí (metóda "simultánneho overovania"),

- metódou, pri ktorej sa vezmú do úvahy tradičné spôsoby obchodu (metóda "tradície/nováčikov").

Môžu sa prijať aj iné vhodné metódy.

Tieto nesmú diskriminovať príslušných dovozcov.

3. Ak sa prijme akákoľvek administratívna metóda, vždy musí klásť dôraz na požiadavky spoločenstva vo vzťahu k zásobovaniu a potrebu zabezpečenia rovnováhy trhu, ale môžu sa tiež využiť metódy používané v minulosti na spravovanie kvót tak, ako sú uvedené v odseku 1, bez toho, aby boli dotknuté práva vyplývajúce z dohôd uzatvorených v rámci Uruguajského kola rokovaní.

4. Podrobné pravidlá uvedené v odseku 1 sa použijú na stanovenie ročných kvót, v prípade potreby vhodne časovo rozdelených na celý rok, budú špecifikovať administratívnu metódu, ktorá sa použije a prípadne zahrnú:

a) záruky týkajúce sa charakteru, proveniencie a pôvodu produktu,

b) uznanie dokladu použitého na overenie záruk uvedených v bode a) a

c) podmienok, za ktorých sa vydávajú dovozné licencie a ich platnosť.

Článok 27

1. Na zabezpečenie toho, aby sa produkty uvedené v článku 1 (1) a), c) a d) vyviezli bez ďalšieho spracovania vo forme tovarov uvedených v prílohe V, na základe kvotácií svetového trhu v prípade produktov vymenovaných v článku 1 (1) a), c) a d) a v rámci limitov vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy, môže sa rozdiel medzi týmito kvotáciami alebo cenami a cenami v spoločenstve uhradiť náhradami za vývoz.

Náhrada za vývoz surového cukru nesmie prevýšiť náhradu poskytovanú za biely cukor.

2. Môžu sa stanoviť náhrady za vývoz poskytované na produkty uvedené v článku 1 (1) f), g) a h) a tieto môžu byť vyvezené bez ďalšieho spracovania alebo vo forme tovarov uvedených v prílohe V.

Pri stanovení čiastky takejto náhrady za 100 kg sušiny sa zvlášť prihliada na:

a) náhradu uplatniteľnú na vývoz produktov na ktoré sa vzťahuje kód KN 17023091,

b) náhradu uplatniteľnú na vývoz produktov vymenovaných v článku 1 (1) d),

c) ekonomické hľadiská plánovaného exportu.

3. Náhrady za produkty uvedené v článku 1 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V nesmú byť vyššie ako tie, ktoré možno uplatniť na tie isté produkty vyvážané bez ďalšieho spracovania.

4. Metóda prijatá na prideľovanie množstiev, ktoré možno vyvážať s náhradou, bude taká, ktorá:

a) je najvhodnejšia pre príslušný druh výrobku a situáciu na trhu, ktorá umožní najefektívnejšie využitie zdrojov, ktoré sú k dispozícii z hľadiska efektívnosti a štruktúry vývozu spoločenstva, ale bez diskriminácie medzi veľkými a malými vývozcami;

b) je najmenej administratívne zložitá pre vývozcov bez toho, aby sa zanedbali administratívne požiadavky;

c) nediskriminuje jednotlivých vývozcov.

5. Náhrady budú identické v celom spoločenstve. Môžu sa líšiť podľa miesta určenia v prípade, že si to vyžiada situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov.

Náhrady sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2). Náhrady možno stanoviť:

a) v pravidelných intervaloch;

b) výberovým konaním pre produkty, pri ktorých sa tento postup použil v minulosti.

Náhrady stanovené v pravidelných intervaloch môže Komisia v prípade potreby upraviť v období medzi intervalmi na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy.

Ponuky predkladané v reakcii na verejné výberové konanie sa nevezmú do úvahy, pokiaľ nebude zložená kaucia. S výnimkou prípadov vyššej moci kaucie prepadnú celkom alebo sčasti, ak uchádzači nesplnia alebo len čiastočne splnia svoje povinnosti podľa postupu výberového konania.

V prípade nedenaturovaných produktov uvedených v článku 1 (1) a), c) a d) vyvážaných bez ďalšieho spracovania sa budú uplatňovať aj články 28, 29 a 30.

6. Pri stanovení čiastky náhrady sa zohľadní najmä potreba dosiahnuť rovnováhu medzi použitím základných produktov spoločenstva na vývoz ako spracovaných tovarov do tretích krajín a využitím produktov z týchto krajín prijatých na aktívne zušľachtenie.

7. Náhrady sa poskytnú na produkty uvedené v odseku 1 vyvážané bez ďalšieho spracovania iba na žiadosť a po predložení platnej vývoznej licencie.

8. Náhrada uplatniteľná na vývoz produktov uvedených v článku 1 vyvážaných bez ďalšieho spracovania bude tá, ktorá sa uplatňuje v deň podania žiadosti o licenciu, a v prípade diferencovanej náhrady to bude náhrada, ktorá sa uplatňuje v ten istý deň:

a) pre miesto určenia uvedené v licencii

alebo

b) pre skutočné miesto určenia, ak sa líši od miesta určenia uvedeného v licencii.

Na zamedzenie zneužitia flexibility ustanovení tohto odseku je možné podniknúť vhodné opatrenia.

9. Odseky 7 a 8 sa môžu rozšíriť tak, aby zahrnuli produkty uvedené v článku 1 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe V v súlade s postupom ustanoveným v článku 16 nariadenia (ES) č. 3448/93.

10. V prípade produktov uvedených v článku 1, na ktoré sa vyplácajú náhrady v rámci operácií potravinovej pomoci v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2), je možné od uplatňovania odsekov 7 a 8 upustiť.

11. Náhrada sa vyplatí na základe preukázania skutočnosti, že:

- produkty sa vyviezli zo spoločenstva

a

- v prípade diferencovanej náhrady dosiahli produkty miesto určenia uvedené v licencii alebo iné miesto určenia, na ktoré bola stanovená náhrada bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu b) v prvom pododseku odseku 8. Z tohto pravidla sa môže udeliť výnimka v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2), ak sa stanovia podmienky, ktoré zabezpečia ekvivalentné záruky.

V súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) sa môžu ustanoviť dodatkové pravidlá.

12. Na nedenaturované produkty, ako sa uvádza v článku 1 (1) a), vyvážané bez ďalšieho spracovania nebude poskytnutá náhrada, pokiaľ, podľa prípadu, ktorý môže nastať, sa tieto:

a) získali z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny pozberanej v rámci spoločenstva,

b) doviezli do spoločenstva podľa článku 35,

c) získali z produktov dovezených podľa článku 35.

13. Náhrada sa neposkytne na nedenaturované produkty ako sú uvedené v článku 1 c) a d) vyvážané bez ďalšieho spracovania, ktoré nie sú pôvodom zo spoločenstva, alebo ktoré neboli získané z cukru dovezeného do spoločenstva podľa odseku 12 b) alebo z produktov uvedených v odseku 12 c).

14. Dodržanie množstevných obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy sa zabezpečí prostredníctvom vývozných povolení vydaných na referenčné obdobia stanovené v takýchto dohodách a uplatňovaných na príslušné produkty.

15. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku vrátane úprav pre redistribúciu nepridelených alebo nevyužitých exportovateľných množstiev, ako aj zmena a doplnenie prílohy V, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2). Podrobné pravidlá uplatňovania odseku 6 v prípade produktov uvedených v článku 1 vyvážaných vo forme tovarov uvedených v prílohe V sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 16 nariadenia (ES) č. 3448/93.

Článok 28

1. Tento článok sa uplatní pri stanovení náhrad za nedenaturované produkty uvedené v článku 1 (1) a) vyvážané bez ďalšieho spracovania.

2. Ak sa náhrady pre produkty uvedené v článku 1 (1) a) stanovujú v pravidelných intervaloch:

a) náhrady sa stanovia každé dva týždne.

Takéto stanovovanie náhrad sa však môže prerušiť v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2), ak sa zistí, že v spoločenstve nie je prebytok cukru určeného na vývoz za ceny na svetovom trhu. V takomto prípade sa náhrada nebude poskytovať;

b) pri stanovovaní náhrady sa musí zobrať do úvahy situácia v spoločenstve a na svetových trhoch s cukrom, a najmä nasledovné:

- intervenčná cena bieleho cukru pre oblasť spoločenstva s najvyšším prebytkom alebo intervenčná cena surového cukru pre oblasť spoločenstva, ktorá sa považuje za reprezentatívnu na vývoz takéhoto cukru,

- náklady na prepravu cukru z oblastí uvedených v prvej zarážke do prístavov alebo iných miest vývozu v spoločenstve,

- obchodné výdavky a akékoľvek výdavky na prekládku tovaru z jednej lode na druhú, výdavky na dopravu a balenie, ktoré vzniknú pri predaji cukru na svetovom trhu,

- kvotácie cien alebo ceny cukru zaznamenané na svetovom trhu,

- ekonomické aspekty navrhovaného vývozu a

- obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

3. Ak sa náhrada za produkty uvedené v článku 1 (1) a) stanovuje výberovým konaním:

a) účelom výberového konania bude určenie čiastky náhrady;

b) príslušné orgány členských štátov vyhlásia verejné výberové konanie v súlade so zákonne záväzným nástrojom vo všetkých členských štátoch. Tento nástroj ustanoví podmienky postupu výberového konania, ktoré musia zaručiť rovnaký prístup všetkým osobám so sídlom v spoločenstve;

c) podmienky postupu výberového konania musia obsahovať časovú lehotu na predloženie ponúk. Do troch pracovných dní po skončení časovej lehoty sa stanoví maximálna čiastka náhrady, na ktorú sa vzťahuje postup výberového konania, a to v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) po vyjasnení prijatých ponúk. Pri výpočte maximálnej hodnoty sa berie do úvahy situácia v zásobovaní a ceny v rámci spoločenstva, ceny a potenciálny odbyt na svetovom trhu a náklady spojené s vývozom cukru.

Maximálna tonáž sa môže stanoviť v súlade s rovnakým postupom;

d) v prípade, že sa vývoz môže zrealizovať s náhradou, ktorá je nižšia ako tá, ktorá by bola výsledkom zohľadnenia rozdielu medzi cenami v rámci spoločenstva a cenami na svetovom trhu, a v prípade, kde ide o vývoz na špecifické miesto určenia, od príslušných orgánov členských štátov možno požadovať vypísanie zvláštnej verejnej súťaže so špecifikáciou:

- že ponuky možno predkladať kedykoľvek až do ukončenia výberového konania a

- maximálnu čiastku náhrady vypočítajú po vyjasnení požiadaviek na príslušný vývoz;

e) ak čiastka náhrady ponúknutá vo výberovom konaní:

- prekročí stanovené maximum, príslušné orgány členských štátov zamietnu výberové konanie,

- neprekročí maximum, tieto orgány stanovia náhradu vo výške rovnajúcej sa náhrade ponúknutej v príslušnom výberovom konaní.

4. V prípade surového cukru:

a) sa náhrada stanoví pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I;

b) náhrady stanovované v pravidelných intervaloch podľa odseku 2 a):

- nesmú prekročiť 92 % náhrady za biely cukor v rovnakom období; tento limit však neplatí pre náhrady, ktoré sa stanovia pre kandizovaný cukor,

- sa pri každej príslušnej vývoznej operácii vynásobia prepočítacím koeficientom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvážaného surového cukru vypočítanej v súlade s prílohou I a číslom 92;

c) maximálna čiastka ustanovená v odseku 3 c) stanovená výberovým konaním nesmie prekročiť 92 % maximálnej čiastky stanovenej súčasne podľa toho odseku pre biely cukor.

Článok 29

1. Náhrada na nedenaturované produkty uvedené v článku 1 (1) c) vyvážané bez ďalšieho spracovania sa stanoví každý mesiac, pričom sa vezme do úvahy:

a) cena melasy použitá výrobcami cukru na výpočet tržby z predaja melasy na účely stanovenia základnej ceny cukrovej repy v príslušnom hospodárskom roku;

b) ceny a potenciálny odbyt melasy na trhu spoločenstva;

c) kvotácie cien alebo ceny melasy zaznamenané na svetovom trhu a

d) ekonomické aspekty navrhovaného vývozu.

Takéto stanovovanie náhrad však môže byť prerušené v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2), ak sa zistí, že v rámci spoločenstva nie je prebytok melasy určenej na vývoz za ceny na svetovom trhu. V takomto prípade sa náhrada nebude poskytovať.

2. Za zvláštnych okolností možno stanoviť čiastku náhrady postupom výberového konania pre konkrétne množstvá a konkrétne oblasti spoločenstva. Cieľom postupu výberového konania je určiť čiastku náhrady.

Príslušné orgány príslušných členských štátov zorganizujú výberové konanie na základe oprávnenia ustanovujúceho pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať a ktoré musia zaručiť rovnaký prístup pre všetky osoby so sídlom v spoločenstve.

Článok 30

1. Základná čiastka náhrady sa stanoví každý mesiac pre nedenaturované produkty uvedené v článku 1 (1) d) vyvážané bez ďalšieho spracovania. Stanovovanie náhrad v pravidelných intervaloch sa môže prerušiť v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2), ak je pozastavené pravidelné stanovovanie náhrad za biely cukor bez ďalšieho spracovania. V takomto prípade sa náhrada nebude poskytovať.

2. Základná čiastka náhrady za produkty uvedené v odseku 1 s výnimkou sorbózy sa bude rovnať jednej stotine čiastky, ktorú dostaneme zohľadnením:

a) rozdielu medzi intervenčnou cenou bieleho cukru pre oblasť spoločenstva s najvyšším prebytkom v mesiaci, pre ktorý je stanovená základná čiastka, a kvotáciami alebo cenami bieleho cukru zaznamenanými na svetovom trhu;

b) potreby dosiahnuť rovnováhu medzi:

- využívaním základných produktov spoločenstva vo výrobe spracovaného tovaru na vývoz do tretích krajín a

- využívaním produktov z tretích krajín privezených na základe aktívneho zušľachťovacieho styku.

3. V prípade sorbózy základná čiastka náhrady sa bude rovnať základnej čiastke náhrady zníženej o jednu stotinu platnej náhrady za výrobu.

4. Uplatňovanie základnej čiastky náhrady možno obmedziť na konkrétne produkty uvedené v článku 1 (1) d).

Článok 31

Komisia môže v rozsahu potrebnom na riadne fungovanie systému organizovania spoločného trhu v sektore cukru zabrániť úplnému alebo čiastočnému použitiu aktívneho zušľachťovacieho styku pre produkty uvedené v článku 1 (1) v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 32

1. Všeobecné pravidlá na výklad kombinovanej nomenklatúry a osobitné pravidlá na jej uplatňovanie budú platiť pre colnú klasifikáciu produktov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie; colná nomenklatúra vyplývajúca z uplatňovania tohto nariadenia bude zahrnutá do Spoločného colného sadzobníka.

2. Ak nie je v tomto nariadení alebo prijatých pravidlách ustanovené inak, v obchode s tretími krajinami je zakázané nasledovné:

a) vyberanie akéhokoľvek poplatku, ktorý má rovnaký účinok ako clo;

b) uplatnenie akýchkoľvek kvantitatívnych obmedzení alebo opatrení, ktoré majú rovnaký účinok.

Článok 33

1. Ak je cena cukru na svetovom trhu vyššia ako intervenčná cena, môže sa uplatňovať odvod za vývoz príslušného cukru. Takýto odvod bude povinný ak cif cena bieleho alebo surového cukru je vyššia ako intervenčná cena zvýšená o 10 %.

Odvod za vývoz sa môže určiť výberovým konaním. Inak odvod, ktorý sa má uplatniť, bude ten, ktorý sa uplatňuje v deň vývozu.

2. Rada na základe návrhu Komisie v súlade s hlasovacím postupom ustanoveným v článku 37 (2) zmluvy môže rozhodnúť o poskytnutí dovoznej dotácie pre príslušný produkt, ak cif cena bieleho alebo surového cukru je vyššia ako intervenčná cena zvýšená o 10 %.

Ak sa zistí, že využiteľné zásoby v rámci spoločenstva nepostačujú na:

a) splnenie požiadaviek v rámci spoločenstva

alebo

b) splnenie požiadaviek spotrebiteľsky významnejšieho regiónu v rámci spoločenstva,

potom môže Rada na základe návrhu Komisie v súlade s hlasovacím postupom ustanoveným v článku 37 (2) zmluvy rozhodnúť o poskytnutí dovoznej dotácie a ustanoviť pravidlá jej uplatňovania. Tieto pravidlá určia najmä množstvo bieleho alebo surového cukru, na ktoré sa vzťahuje dotácia, dobu trvania poskytovania dotácie a tam, kde je to vhodné, dovážajúce regióny.

3. V súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) sa stanoví nasledovné:

a) cif ceny uvedené v odsekoch 1 a 2;

b) odvody za vývoz stanovené postupom výberového konania;

c) iné podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku.

V prípade produktov uvedených v článku 1 (1) b), c), d), f), g) a h) sa môžu prijať ustanovenia podobné tým, ktoré uvádzajú odseky 1 a 2 v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

4. Čiastky iné ako tie, ktoré uvádza odsek 3, ktoré sú výsledkom uplatnenia tohto článku, stanoví Komisia.

Článok 34

1. Ak dovoz alebo vývoz vyvolá alebo hrozí vyvolaním závažného narušenia trhu spoločenstva s jedným alebo viacerými výrobkami uvedenými v článku 1, čo pravdepodobne ohrozí dosiahnutie cieľov stanovených v článku 33 zmluvy, možno uplatniť primerané opatrenia v obchode s tretími krajinami až pokiaľ takéto narušenie alebo hrozba narušenia nepominie.

Rada v súlade s postupom ustanoveným v článku 37 (2) zmluvy prijme všeobecné pravidlá uplatnenia tohto odseku a definuje prípady a limity, v rámci ktorých môžu členské štáty prijať ochranné opatrenia.

2. Ak vznikne situácia uvedená v odseku 1, Komisia rozhodne o potrebných opatreniach buď na žiadosť členského štátu, alebo z vlastnej iniciatívy; členskému štátu sa oznámia opatrenia, ktoré sa budú bezodkladne uplatňovať. Komisia rozhodne o každej žiadosti členského štátu do troch pracovných dní od jej obdržania.

3. Opatrenia, o ktorých rozhodne Komisia, môže ktorýkoľvek členský štát postúpiť Rade do troch pracovných dní odo dňa, keď mu boli oznámené. Rada sa zíde bezodkladne. Konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny môže pozmeniť a doplniť alebo zrušiť príslušné opatrenia.

4. Tento článok sa bude uplatňovať v súlade so záväzkami spoločenstva vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených podľa článku 300 (2) zmluvy.

KAPITOLA 2

Preferenčné dovozné dojednania

Článok 35

Články 36, 37 a 38 sa vzťahujú na trstinový cukor, v ďalšom texte nazývaný "preferenčný cukor", na ktorý sa vzťahuje položka KN 1701 pochádzajúci zo štátov uvedených v prílohe VI a dovezený do spoločenstva podľa:

a) protokolu 3 v prílohe IV k Dohode o partnerstve AKT–ES;

b) dohody o cukrovej trstine medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou.

Článok 36

Ak sa kvalita preferenčného cukru dovezeného podľa článku 35 a nakúpeného intervenčnými agentúrami alebo inými zástupcami určenými spoločenstvom odchyľuje od štandardnej kvality, garantované ceny sa upravia prostredníctvom cenového zvýšenia alebo zníženia.

Článok 37

1. Na dovoz preferenčného cukru podľa článku 35 sa nevzťahuje žiadne dovozné clo.

2. Na preferenčný cukor sa nevzťahujú výnimky zo zákazov uvedené v článku 32 (2).

Článok 38

1. Ako intervenčné opatrenie pre priemysel rafinujúci preferenčný surový trstinový cukor dovezený s týmto cieľom do spoločenstva podľa článku 35 bude v hospodárskych rokoch 2000/2001 až 2005/2006 poskytnutá podpora na prispôsobenie.

2. Podporu uvedenú v odseku 1 možno poskytnúť len pre množstvá oprávnené na ňu podľa článku 35, ktoré sú rafinované na biely cukor v rafinériách, ako je uvedené v článku 7 (4). Podpora pri výrobe príslušného bieleho cukru bude 0,10 eur na 100 kilogramov vyjadrených vo forme bieleho cukru.

3. Počas obdobia stanoveného v odseku 1 sa poskytne dodatočná základná podpora 0,10 eur za 100 kilogramov vyjadrených vo forme bieleho cukru, aby sa umožnilo rafinériám uvedeným v článku 7 (4) rafinovať surový trstinový cukor vyrobený vo francúzskych zámorských departementoch s cieľom obnoviť cenovú rovnováhu medzi cukrom a preferenčným cukrom.

4. Kvôli zohľadneniu ekonomických trendov, najmä výrobnej a rafinačnej marže, možno upraviť podporu na prispôsobenie a dodatočnú podporu.

5. Podľa druhého pododseku článku 7 (4) a za podmienok, ktoré sa určia, systém podpôr ustanovený v odsekoch 1 až 3 tohto článku možno rozšíriť na surový cukor vyrobený z cukrovej repy pozberanej v spoločenstve a rafinovaný v rafinériách, ako je uvedené v článku 7.

6. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto článku, najmä úprav uvedených v odseku 4, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 42 (2).

Článok 39

1. Počas obdobia uvedeného v článku 38 (1) sa s cieľom zabezpečiť dostatočné zásobovanie rafinérií spoločenstva, ako je to uvedené v článku 7 (4), bude vyberať znížená sadzba cla, v ďalšom texte nazývané "špeciálne clo", na dovoz surového trstinového cukru, v ďalšom texte nazývaného "špeciálny preferenčný cukor", pochádzajúceho zo štátov uvedených v článku 35 a iných štátov, s ktorými sa uzatvorili dohody, za podmienok ustanovených v týchto dohodách, najmä minimálnej nákupnej ceny, ktorú zaplatia rafinéri.

2. Na účely odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 5, predpokladané maximálne potreby zásobovania rafinačného priemyslu za hospodársky rok vyjadrené vo forme bieleho cukru činia:

a) pre Fínsko | 59925 ton; |

b) pre metropolitné Francúzsko | 296627 ton; |

c) pre kontinentálne Portugalsko | 291633 ton; |

d) pre Spojené kráľovstvo | 1128581 ton. |

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 5, sa na základe celkového predbežného odhadu spotreby surového cukru spoločenstva pre každý hospodársky rok alebo časť hospodárskeho roka určia množstvá surového trstinového cukru a surového repného cukru z plodín pozberaných v spoločenstve, ktoré sú k dispozícii rafinačnému priemyslu s rozlišovaním alebo bez rozlišovania pôvodu. Túto bilanciu možno revidovať v priebehu hospodárskeho roka.

Na účely určenia týchto množstiev budú množstvá cukru, ktoré sa zahrnú do jednotlivých bilancií z francúzskych zámorských departementov, a preferenčný cukor určený na priamu spotrebu tie, ktoré sú určené pre hospodársky rok 1994/1995 po odpočítaní predbežnej miestnej spotreby vo francúzskych zámorských departementoch v priebehu príslušného hospodárskeho roka. Ak bilancia ukáže, že množstvá, ktoré sú k dispozícii, nepostačujú na splnenie maximálnych potrieb ustanovených v odseku 2, ustanovia sa potrebné opatrenia, ktoré umožnia príslušným členským štátom doviezť chýbajúce množstvo ako špeciálny preferenčný cukor podľa dojednaní o dovoze so špeciálnou sadzbou cla ustanovenou v dohodách uvedených v odseku 1.

4. S výnimkou prípadov vyššej moci, ak sa prekročia predpokladané maximálne potreby členského štátu ako sú ustanovené v odseku 2 alebo po revidovaní podľa odseku 5, bude množstvo rovnajúce sa prebytku podliehať platbe čiastky zodpovedajúcej plnej sadzbe cla platnej pre príslušný hospodársky rok zvýšenej o podporu uvedenú v článku 38 a tam, kde je to vhodné, o najvyššiu sadzbu cla zaznamenaného v priebehu daného hospodárskeho roku.

V prípade preferenčného surového cukru a v prípade revidovania podľa odseku 5 možno však množstvá prevyšujúce revidované predpokladané maximálne potreby v rámci limitovaných množstiev ustanovených v odseku 2 predať intervenčným agentúram za podmienok, ktoré stanovuje článok 36, ak sa nemôžu predať v spoločenstve.

5. V prípadoch, keď sa uplatní článok 10 (3), (4), (5) a (6), súčet predpokladaných maximálnych potrieb uvedených v odseku 2 tohto článku sa zníži pre príslušný hospodársky rok o množstvo rovnajúce sa súčtu špeciálnych preferenčných cukrov potrebných na uspokojenie predpokladaných maximálnych potrieb určených podľa odseku 3 tohto článku a znížené o ten istý percentuálny podiel, ako sa uplatnil pri súčte základných množstiev A pre cukor spoločenstva podľa článku 10 (5).

Toto zníženie maximálnych potrieb sa rozdelí medzi príslušné členské štáty tak, aby odrážalo pomer medzi množstvom určeným pre každý z nich v odseku 2 a súčtom množstiev určených v tomto odseku.

6. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä uplatňovania a vykonávania dohôd uvedených v odseku 1, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

ODDIEL III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 40

V súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2) možno prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré zabránia narušeniu trhu s cukrom v dôsledku zmien cenových hladín pri prechode z jedného hospodárskeho roka do ďalšieho alebo v priebehu jedného hospodárskeho roka.

Článok 41

Členské štáty a Komisia si budú vzájomne odovzdávať informácie potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia.

Pravidlá komunikácie a šírenia takýchto informácií sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

Článok 42

1. Komisii pomáha Riadiaci výbor pre cukor (v ďalšom texte nazývaný "výbor").

2. V prípade odkazu na tento článok budú platiť články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES. Lehota ustanovená v článku 4 (3) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 43

Výbor môže zvážiť akékoľvek iné otázky predložené predsedom či už z jeho alebo z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 44

Tovar uvedený v článku 1 (1), ktorý bol vyrobený alebo získaný z produktov, na ktoré sa nevzťahuje článok 23 (2), a v článku 24 zmluvy nebude prepustený do voľného obehu v spoločenstve.

Článok 45

Ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, články 87, 88 a 89 zmluvy sa uplatnia na výrobu a obchod s produktmi uvedenými v článku 1 (1).

Článok 46

1. Taliansko bude oprávnené poskytovať podporu na prispôsobenie, ktorá nesmie presiahnuť 5,43 eur na 100 kilogramov bieleho cukru, pestovateľom cukrovej repy a tam, kde je to vhodné, výrobcom cukru na výrobu zodpovedajúceho množstva cukru realizovaného v rámci kvót A a B každého podniku v nasledujúcich regiónoch: Abruzo, Molise, Apúlia, Sardínia, Kampánia, Basilicata, Kalábria a Sicília.

2. V prípade, ak si to vyžadujú výnimočné požiadavky spojené s reštrukturalizačnými plánmi v cukrovarskom priemysle, ktoré prebiehajú v týchto regiónoch, môže Taliansko podľa príslušného hospodárskeho roka upraviť podporu uvedenú v odseku 1. Pri uplatňovaní článkov 87, 88 a 89 zmluvy Komisia najmä určí, či je takáto podpora v súlade s reštrukturalizačným plánom.

3. Španielsko bude oprávnené poskytovať podporu na prispôsobenie, ktorá nesmie prekročiť 7,25 eur za 100 kilogramov bieleho cukru, pestovateľom cukrovej trstiny lokalizovaným na jeho území na výrobu zodpovedajúceho množstva cukru realizovaného v rámci kvót A a B pre každý podnik vyrábajúci cukor z cukrovej trstiny.

4. Portugalsko bude oprávnené poskytovať podporu na prispôsobenie, ktorá nesmie prekročiť 3,11 eur za 100 kilogramov bieleho cukru, pestovateľom cukrovej repy lokalizovaným na jeho kontinentálnom území na výrobu zodpovedajúceho množstva cukru realizovaného v rámci kvót A a B pre každý podnik vyrábajúci cukor.

5. Fínsko bude oprávnené poskytovať paušálnu náhradu za skladovacie náklady cukru C preneseného v súlade s článkom 14. Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2).

6. Príslušné členské štáty predložia Komisii opatrenia, ktoré prijali v jednotlivých hospodárskych rokoch podľa odsekov 1 až 5.

7. Tento článok sa bude uplatňovať pre hospodárske roky 2001/2002 až 2005/2006.

Článok 47

1. V prípade, že pôjde o poľnohospodárske činnosti v zmysle tohto nariadenia, členské štáty príjmu environmentálne opatrenia, ktoré považujú za vhodné vzhľadom na polohu využívanej poľnohospodárskej pôdy a ktoré odzrkadlia potenciálne environmentálne účinky týchto aktivít. Také opatrenia budú ustanovené v súlade s environmentálnymi požiadavkami, pričom sa zohľadnia topografické, pôdne a klimatické podmienky v príslušných oblastiach, hospodárenie so závlahovou vodou, rotačné systémy a klimatické podmienky, ktoré by mohli zlepšiť životné prostredie. V prípade potreby členské štáty pri súčasnom rešpektovaní článkov 87, 88 a 89 zmluvy budú podporovať poľnohospodárov v sektore cukru prostredníctvom výskumných programov zameraných na rozvoj kultivačných metód prospešných pre životné prostredie a prostredníctvom zverejňovania výsledkov týchto výskumných programov.

2. Členské štáty ustanovia pokuty primerané vážnosti environmentálnych dôsledkov vyplývajúcich z neplnenia environmentálnych požiadaviek uvedených v odseku 1.

3. Členské štáty predložia Komisii do 30. júna 2002 správu o environmentálnej situácii poľnohospodárskej výroby v sektore cukru a dopade národných opatrení prijatých podľa odsekov 1 a 2.

ODDIEL IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48

Rovnováha pozostávajúca z kompenzačného systému skladovacích nákladov uplatnená počas hospodárskeho roka 2000/2001 podľa nariadenia (ES) č. 2038/1999, sa spoplatní v prípade, že bude negatívna, alebo pripíše na vrub v prípade, že bude pozitívna podľa systému uvedeného v článkoch 15 a 16 tohto nariadenia v hospodárskom roku 2001/2002.

V prípade cukru na sklade k 30. júnu 2001 podľa kompenzačného systému skladovacích nákladov ustanoveného v nariadení (ES) č. 2038/99 bude dátum dispozície na účely vyberania skladovacieho odvodu 30. jún 2001.

Článok 49

Nariadenia (ES) č. 2038/1999, (EHS) č. 206/68, (EHS) č. 431/68, (EHS) 447/68, (EHS) č. 2049/69, (EHS) č. 793/72, (EHS) 741/75, (EHS) č. 1358/77, (EHS) č. 1789/81, (EHS) č. 193/82, (EHS) č. 1010/86 a EHS č. 2225/86 sa týmto zrušujú.

Odkazy na nariadenia (ES) č. 2038/1999, (EHS) č. 206/68, (EHS) č. 431/68, (EHS) č. 793/72, (EHS) č. 741/75 a (EHS) č. 193/82 sa budú považovať za odkazy na toto nariadenie a budú sa čítať podľa korelačnej tabuľky v prílohe VII.

Článok 50

1. Komisia môže prijať prechodné opatrenia potrebné na zabezpečenie hladkého prechodu z úprav, ktoré platia pre hospodársky rok 2000/2001, na úpravy zavedené týmto nariadením v súlade s postupom uvedeným v článku 42 (2). Na uplatňovanie takýchto opatrení sa môžu prijať výnimky z tohto nariadenia.

2. Na základe štúdií situácie na trhu realizovaných Komisiou, všetkých aspektov systému kvót, cien, vzťahov v rámci odvetvia a analýzy nárastu konkurencie ako výsledku medzinárodných záväzkov Európskej únie, predloží Komisia správu na začiatku roka 2003 spolu so zodpovedajúcimi návrhmi.

Článok 51

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od hospodárskeho roka 2001/2002.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. júna 2001

Za Radu

predseda

M. Winberg

[1] Ú. v. ES C 29 E, 30.1.2001, s. 315.

[2] Stanovisko doručené 13. marca 2001 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 116, 20.4.2001, s. 113.

[4] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 252, 25.9.1999, s. 1.

[8] Nariadenie Rady (EHS) č. 206/68 z 20. februára 1968, ktoré stanovuje rámcové ustanovenia pre zmluvy a medzisektorové dohody o nákupe cukrovej repy (Ú. v. ES L 47, 23.2.1968, s. 1).

[9] Nariadenie Rady (EHS) č. 431/68 z 9. apríla 1968, ktoré určuje štandardnú kvalitu surového cukru a určuje hraničný prechod spoločenstva pre výpočet cif cien pre cukor (Ú. v. ES L 89, 10.4.1968, s. 3).

[10] Nariadenie Rady (EHS) č. 447/68 z 9. apríla 1968, ktoré stanovuje všeobecné pravidlá pre intervenčný nákup cukru (Ú. v. ES L 91, 12.4.1968, s. 5). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1359/77 (Ú. v. ES L 156, 25.6.1977, s. 7).

[11] Nariadenie Rady (EHS) č. 2049/69 zo 17. októbra 1969, ktoré stanovuje všeobecné pravidlá o denaturácii cukru na použitie ako živočíšne krmivo (Ú. v. ES L 263, 21.10.1969, s. 1).

[12] Nariadenie Rady (EHS) č. 793/72 zo 17. apríla 1972, ktoré stanovuje štandardnú kvalitu bieleho cukru (Ú. v. ES L 94, 21.4.1972, s. 1).

[13] Nariadenie Rady (EHS) č. č. 741/75 z 18. marca 1975, ktoré stanovuje zvláštne pravidlá pre nákup cukrovej repy (Ú. v. ES L 74, 22.3.1975, s. 2).

[14] Nariadenie Rady (EHS) č. 1358/77 z 20. júna 1977, ktoré stanovuje všeobecné pravidlá o náhrade nákladov na skladovanie cukru a ruší nariadenie (EHS) č. 750/68 (Ú. v. ES L 156, 25.6.1977, s. 4).

[15] Nariadenie Rady (EHS) č. 1789/81 z 30. júna 1981, ktoré stanovuje všeobecné pravidlá, ktoré sa týkajú systému minimálnych zásob v sektore cukru (Ú. v. ES L 177, 1.7.1981, s. 39). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 725/97 (Ú. v. ES L 108, 25.4.1997, str. 13).

[16] Nariadenie Rady (EHS) č. 193/82 z 26. januára 1982, ktoré stanovuje všeobecné pravidlá pre prenos kvót v sektore cukru (Ú. v. ES L 21, 29.1.1982, s. 3).

[17] Nariadenie Rady (EHS) č. 1010/86 z 25. marca 1986, ktoré stanovuje všeobecné pravidlá pre náhradu výroby pre určité produkty cukru využívané v chemickom priemysle (Ú. v. ES L 94, 9.4.1986, s. 9).

[18] Nariadenie Rady (EHS) č. 2225/86 z 15. júla 1986, ktoré stanovuje opatrenia pre obchodovanie s cukrom vyrobeným vo francúzskych zámorských departementoch a vyrovnanie cenových podmienok s preferenčným surovým cukrom (Ú. v. ES L 194, 17.7.1986, s. 7).

[27] Ú. v. ES L 357, 30.12.1998. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 416/2001 (Ú. v. ES L 60, 1.3.2001, s. 43).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Bod I

ŠTANDARDNÁ KVALITA BIELEHO CUKRU

1. Biely cukor štandardnej kvality musí mať nasledujúce vlastnosti:

a) pravý, výborná a dobre predajná kvalita; suchý, vo forme homogénne granulovaných kryštálov, voľne sa sypúci;

b) minimálna polarizácia 99,7 %;

c) maximálny obsah vlhkosti 0,06 %;

d) maximálny obsah invertného cukru 0,04 %;

e) počet bodov určených podľa odseku 2 nesmie prekročiť celkový súčet 22 a tiež nie:

- 15 za obsah popola,

- 9 za typ farby určenej použitím metódy Ústavu poľnohospodárskej technológie v Brunswicku, v ďalšom texte nazývaná "brunswická metóda",

- 6 za farbu roztoku určenú metódou Medzinárodnej komisie pre jednotné metódy analýzy cukru, v ďalšom texte nazývaná "metóda ICUMSA".

2. Jeden bod zodpovedá:

a) obsahu popola 0,0018 % určeného metódou ICUMSA pri 28° Brix;

b) 0,5 jednotiek typu farby určenej brunswickou metódou;

c) 7,5 jednotiek farby roztoku určeného metódou ICUMSA.

3. Metódy určovania faktorov uvedené v odseku 1 sa použijú na určenie týchto faktorov podľa intervenčných opatrení.

Bod II

ŠTANDARDNÁ KVALITA SUROVÉHO CUKRU

1. Surový cukor štandardnej kvality bude cukor s výťažnosťou 92 %.

2. Výťažnosť surového repného cukru sa vypočíta odčítaním stupňa polarizácie tohto cukru:

a) jeho percentuálneho podielu obsahu popola násobeného štyrmi;

b) jeho percentuálneho podielu obsahu invertného cukru násobeného dvoma;

c) čísla 1.

3. Výťažnosť surového trstinového cukru sa vypočíta odčítaním 100 od stupňa polarizácie tohto cukru násobeného dvoma.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ŠTANDARDNÁ KVALITA CUKROVEJ REPY

Štandardná kvality cukrovej repy:

a) musí byť zdravá a dobrej predajnej kvality;

b) mať obsah cukru 16 % v mieste prijatia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

PODMIENKY NÁKUPU CUKROVEJ REPY

Bod I

Na účely tejto prílohy:

1. Zmluvné strany znamenajú:

a) výrobcovia cukru, v ďalšom texte nazývaný "výrobcovia";

b) predajcovia cukrovej repy, v ďalšom texte nazývaný "predajcovia".

2. Zmluva znamená zmluvu uzatvorený medzi predajcom a výrobcom o dodávke cukrovej repy pre výrobu cukru.

3. Dohoda v rámci odvetvia znamená:

a) dohodu uzatvorenú na úrovni spoločenstva pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy, medzi skupinou národných organizácií výrobcov na jednej strane a skupinou národných organizácií predajcov na strane druhej;

b) dohodu uzatvorenú pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy medzi výrobcami a organizáciou výrobcov uznanou príslušným členským štátom na jednej strane a zväzom predajcov uznaným príslušným členským štátom na strane druhej;

c) zákon o spoločnostiach a zákon o družstvách v prípade, že riadia dodávku cukrovej repy prostredníctvom akcionárov, členov spoločnosti alebo družstvom vyrábajúcim cukor;

d) pri absencii akýchkoľvek dohôd uvedených v bodoch a) a b) úpravy existujúce pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy medzi výrobcami a predajcami, ak predávajúci prijmú úpravu dodávky aspoň 60 % z celkového množstva cukrovej repy nakúpenej výrobcom pre výrobu cukru v jednom alebo viacerých závodoch.

Bod II

1. Zmluvy musia byť v písomnej podobe pre špecifikované množstvo cukrovej repy.

2. Zmluvy musia špecifikovať či je možné dodať dodatočné množstvo cukrovej repy a za akých podmienok.

Bod III

1. Tento bod bude platiť len v prípade, že platí článok 19 tohto nariadenia.

2. Zmluvy budú obsahovať nákupné ceny za množstvá cukrovej repy uvedené v prvej časti článku 19 (1) tohto nariadenia. V prípade množstiev uvedených v bodoch a) a b) článku 19 (1) tieto ceny nesmú byť nižšie ako minimálna cena cukrovej repy uvedená v článku 4 tohto nariadenia, ktorú možno uplatniť v príslušnej výrobnej oblasti.

3. Zmluvy musia ustanoviť určitý obsah cukru cukrovej repy. Musia obsahovať prepočítavaciu stupnicu, ktorá bude interpretovať rôzne obsahy cukru a faktor konverzie množstiev cukrovej repy dodaných do množstiev, ktoré zodpovedajú obsahu cukru uvedenom v zmluve.

Stupnica sa bude zakladať na výťažnosti zodpovedajúcej rôznym obsahom cukru.

4. V prípade, že predajca podpíše zmluvu s výrobcom o dodávke cukrovej repy ako je to uvedené v bode a) článku 19 (1) tohto nariadenia, všetky dodávky tohto predajcu konvertované podľa odseku 3 sa musia považovať za dodávky v zmysle prvej časti vyššie uvedeného článku 19 (1) a jeho bodu a) až do množstva cukrovej repy špecifikovaného v zmluve.

5. Výrobcovia vyrábajúci menšie množstvo cukru ako je ich základná kvóta z cukrovej repy, na ktorú podpísali dodávateľské zmluvy pred sejbou podľa prvej časti článku 19 (1) a jeho bodu a), musia rozdeliť množstvo cukrovej repy zodpovedajúce dodatočnej výrobe až do množstva svojej základnej kvóty medzi predajcami, s ktorými podpísali dodávateľské zmluvy pred sejbou v zmysle prvej časti vyššie uvedeného článku 19 (1) a jeho bodov a) a b).

Dohody v odvetví môžu urobiť výnimku tohto ustanovenia.

6. V žiadnom prípade nesmie výrobca vyžadovať od predajcu náhradu produkčného odvodu za cukrovú repu dodanú predajcom podľa uzatvorenej zmluvy v zmysle prvej časti článku 19 (1) tohto nariadenia a jeho bodu a).

Bod IV

1. Zmluvy musia obsahovať ustanovenia týkajúce sa kolísavých a normálnych dodávok.

2. Také ustanovenia budú platiť pre hospodársky rok 2000/2001 a zohľadnia úroveň skutočnej výroby; dohody v rámci odvetvia môžu v nich urobiť výnimku.

Bod V

1. Zmluvy musia ustanoviť zberné strediská pre cukrovú repu.

2. V prípade, že predajcovia a výrobcovia už podpísali zmluvu na hospodársky rok 2000/2001, zberné strediská dohodnuté pre dodávky v tomto hospodárskom roku budú naďalej fungovať; dohody v odvetví môžu urobiť výnimku z tohto ustanovenia.

3. Zmluvy musia obsahovať ustanovenie, že náklady na dopravu zo zberných stredísk bude znášať výrobca v zmysle zvláštnych dohôd, ktoré sa budú zakladať na miestnych pravidlách alebo zvyklostiach, ktoré fungovali pred hospodárskym rokom 2001/2002.

4. Avšak v Dánsku, Španielsku, Fínsku, Grécku, Írsku, Portugalsku a v Spojenom kráľovstve, kde sa cukrová repa dodáva vyplatené k závodom, musí byť v zmluvách požiadavka na výrobcov, aby prispeli na dopravné náklady a musí byť zmluvne určený percentuálny podiel alebo čiastky.

Bod VI

1. Zmluvy musia obsahovať body príjmu cukrovej repy.

2. V prípade, že predávajúci a výrobcovia už podpísali zmluvu na hospodársky rok 2000/2001, prijímacie body pre repu, na ktorých sa dohodlo pri dodávkach na tento hospodársky rok, budú naďalej fungovať; dohody v rámci odvetvia môžu urobiť výnimku z tohto ustanovenia.

Bod VII

1. Zmluvy musia obsahovať ustanovenie, že obsah cukru sa určí použitím polarimetrickej metódy. Pri prijatí cukrovej repy sa musí odobrať vzorka.

2. Dohody v rámci odvetvia môžu stanoviť, že vzorky sa odoberú v inej fáze.

V takých prípadoch musí zmluva obsahovať ustanovenie o korekcii, ktorá bude kompenzovať prípadný pokles obsahu cukru v čase medzi prijatím a odobratím vzorky.

Bod VIII

Zmluvy musia ustanoviť brutto hmotnosť, taru pri cukrovej repe a obsah cukru, ktorý sa určí použitím jedného z nasledujúcich postupov:

a) spoločne, výrobcom a odvetvovou organizáciou producentov cukrovej repy, ak tak stanovuje dohoda v rámci odvetvia;

b) výrobcom pod dohľadom odvetvovej organizácie producentov cukrovej repy;

c) výrobcom pod dohľadom odborníka, uznaného príslušným členským štátom pod podmienkou, že predajca znáša náklady naňho;

d) výrobcom, ak tak stanovovali miestne pravidlá alebo zvyklosti platné pred hospodárskym rokom 2000/2001.

Bod IX

1. Zmluvy musia upravovať dodatkovú cenu, ktorá bude zaplatená predajcovi v prípade, že:

a) došlo k zvýšeniu ceny cukrovej repy pri prechode z jedného hospodárskeho roka do nasledujúceho a

b) zvýšeniu intervenčnej ceny cukru, ak ako následok zvýšenia ceny cukrovej repy neprebehlo vzhľadom na odvod za zásoby existujúci v čase prechodu.

Dodatková cena sa vypočíta na 100 kilogramov bieleho cukru násobením zvýšenia uvedeného v prvom pododseku podľa bodu b) koeficientom, ktorý sa rovná pomeru:

- množstiev cukru vyrobených v rámci kvót A a B, ktoré sa nepreniesli podľa článku 14 tohto nariadenia v zásobách v čase prechodu

a

- množstiev cukru vyrobených výrobcom počas predchádzajúceho hospodárskeho roka v rámci jeho maximálnej kvóty neprenesených podľa článku 14 tohto nariadenia.

2. Dohody uzavreté v rámci odvetvia môžu urobiť výnimku z odseku 1.

Zmluvy musia uvádzať možnosť takejto výnimky.

Bod X

1. Zmluvy musia požadovať od výrobcov, aby urobili pre celé množstvo dodanej cukrovej repy jedno alebo viaceré z nasledujúceho; ak časti z toho množstva sú predmetom odlišného prístupu, zmluva musí ukladať viac ako jednu z nasledujúcich povinností:

a) vrátiť čerstvé repné rezy z tonáže dodanej cukrovej repy bezplatne predajcovi, zo závodu;

b) vrátiť časť týchto vysušených alebo vysušených a melasovaných repných rezov bezplatne predajcovi, zo závodu;

c) vrátiť vysušené repné rezy predajcovi, zo závodu; v tomto prípade môže výrobca požadovať od predajcu, aby zaplatil náklady na sušenie;

d) zaplatiť predávajúcemu kompenzáciu, ktorá zohľadní možnosti predaja predmetných repných rezov.

2. Dohody v rámci odvetvia môžu obsahovať ustanovenie, aby boli repné rezy dodané v inom stave ako je ten, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 a), b) a c).

Bod XI

1. Zmluvy stanovia termín preddavkov a platieb nákupnej ceny cukrovej repy.

2. Takéto termíny budú termíny platné pre hospodársky rok 2000/2001; dohody v rámci odvetvia môžu obsahovať výnimku z tohto ustanovenia.

Bod XII

V prípade, že zmluvy stanovia pravidlá, ktoré sa týkajú záležitostí súvisiacich s touto prílohou, alebo keď obsahujú ustanovenia upravujúce iné záležitosti, ich ustanovenia a účinky nesmú byť v rozpore s touto prílohou.

Bod XIII

1. Dohody v rámci odvetvia, tak ako ich opisuje bod 1 (3) b), musia obsahovať klauzuly o arbitráži.

2. V prípade, že dohody v odvetví v spoločenstve na regionálnej alebo miestnej úrovni obsahujú pravidlá, ktoré sa týkajú záležitostí súvisiacich s týmto nariadením, alebo keď obsahujú ustanovenia upravujúce iné záležitosti, ich ustanovenia a účinky nesmú byť v rozpore s touto prílohou.

3. Také dohody môžu konkrétne stanoviť:

a) pravidlá distribúcie množstiev cukrovej repy predávajúcim, ktoré sa výrobca rozhodne kúpiť pred sejbou na výrobu cukru v rámci limitov základnej kvóty;

b) pravidlá distribúcie, ktoré uvádza bod III (5);

c) prepočítavaciu stupnicu, ktorú uvádza bod III (3);

d) pravidlá o výbere a dodávke semien odrôd cukrovej repy, ktorá sa má vypestovať;

e) minimálny obsah cukru v cukrovej repe, ktorá sa má dodať;

f) požiadavku konzultácie medzi zástupcami výrobcu a predávajúceho pred stanovením dátumu začiatku dodávok cukrovej repy;

g) platbu príplatkov predávajúcim za skoré alebo neskoré dodávky;

h) podrobnosti o:

- častiach repných rezov, na ktoré sa vzťahuje bod X (1) b),

- nákladoch, na ktoré sa vzťahuje bod X (1) c),

- kompenzáciach, na ktorú sa vzťahuje bod X (1) d);

i) odvoz repných rezov predajcom;

j) pravidlá upravujúce rozdelenie prípadného rozdielu medzi intervenčnou cenou a skutočnou predajnou cenou cukru medzi výrobcom a predajcami.

Bod XIV

V prípade, keď nie je dohoda v rámci odvetvia, ako sa rozdelia množstvá cukrovej repy určenej na výrobu cukru v rámci limitov základnej kvóty, ktoré výrobca ponúka na nákup pred sejbou medzi predajcami, príslušné členské štáty môžu ustanoviť pravidlá tohto rozdelenia.

Tieto pravidlá môžu tiež poskytnúť tradičným predajcom cukrovej repy pre družstvá práva na dodávku iné ako tie, ktoré by využívali, ak by k týmto družstvám patrili.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRENOSU KVÓT MEDZI FIRMAMI

Bod I

Členské štáty musia prijať také opatrenia, aké považujú za potrebné na zohľadnenie záujmov pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny, ak sú kvóty pridelené podniku vyrábajúcemu cukor, ktorý má viac ako jeden závod.

Bod II

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2 v prípade zlúčenia alebo prevodu podnikov vyrábajúcich cukor alebo prevodu kvót A a B, cukrovarmi sa musia upraviť nasledovným spôsobom:

a) v prípade zlúčenia podnikov vyrábajúcich cukor musia členské štáty prideliť podniku, ktorý vznikne zlúčením, kvótu A a kvótu B v uvedenom poradí, ktoré sa rovná sa súčtu kvót A a súčtu kvót B pridelených príslušným podnikom vyrábajúcim cukor pred zlúčením;

b) v prípade prevodu podniku vyrábajúceho cukor musia členské štáty prideliť kvótu A a kvótu B prevedeného podniku nadobúdateľovi podniku vyrábajúcemu cukor alebo v prípade, ak je viac nadobúdateľov, prídel sa proporcionálne rozdelí medzi nich;

c) v prípade prevodu cukrovarského závodu členské štáty znížia kvótu A a kvótu B podniku, ktorý prevádza vlastníctvo závodu, a zvýšia kvóty A a B podniku, ktorý vyrába cukor, alebo podnikom, ktoré predmetný závod kúpili, o odčítané množstvo proporcionálne k absorbovanej výrobe.

2. V prípade,že niekoľko pestovateľov cukrovej repy alebo cukrovej trstiny ovplyvnených jednou z operácií, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, výslovne prejavia ochotu dodávať svoju cukrovú repu alebo trstinu podniku vyrábajúcemu cukor, ktorý nie je jednou zo strán týchto operácií, členský štát môže prideliť na základe výroby absorbovanej podnikom, ktorý plánujú zásobovať ich cukrovou repou alebo trstinou.

3. V prípade zatvorenia za iných okolností ako tie, ktoré uvádza odsek 1:

a) podniku, ktorý vyrába cukor;

b) jedného alebo viacerých závodov vyrábajúcich cukor;

členský štát môže prideliť časť kvót spojených s takýmto zatvorením jednému alebo viacerým podnikom vyrábajúcich cukor.

Aj v prípade, na ktorý sa vzťahuje bod b) predchádzajúceho odseku, keď niektorí zo zainteresovaných výrobcov výslovne prejavili ochotu dodávať svoju cukrovú repu alebo trstinu danému podniku vyrábajúcemu cukor, môže členský štát prideliť časť kvót zodpovedajúcich predmetnej cukrovej repe alebo trstine podniku, ktorý má dodávať tieto produkty.

4. V prípade výnimky uvedenej v článku 19 (3) tohto nariadenia môžu zúčastnené členské štáty požadovať od pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru dotknutých touto výnimkou, aby zahrnuli do svojich dohôd v rámci odvetvia zvláštne klauzuly, ktoré umožnia členskému štátu uplatniť odseky 2 a 3 v prípadoch, keď je to možné.

5. V prípade prenájmu závodu, ktorý patrí podniku vyrábajúcemu cukor, členský štát môže znížiť kvóty podniku, ktorý ponúka závod na prenájom, a prideliť časť, o ktorú bola kvóta znížená podniku, ktorý si najíma závod s cieľom vyrábať cukor.

Ak prenájom skončí počas obdobia troch hospodárskych rokov, na ktoré sa vzťahuje bod V d), úpravu kvót v zmysle predchádzajúceho odseku členský štát so spätnou platnosťou zruší k dátumu, keď prenájom stratil platnosť. Avšak, ak sa prenájom skončí z dôvodu vyššej moci, členský štát nebude povinný úpravu zrušiť.

6. V prípade, keď už podnik vyrábajúci cukor nemôže zaručiť, že splní záväzky vyplývajúce z nariadení spoločenstva voči zainteresovaným pestovateľom cukrovej repy a trstiny a keď situáciu potvrdia príslušné orgány zainteresovaného členského štátu, tento môže prideliť pre jeden alebo viacero hospodárskych rokov časť predmetných kvót jednému alebo viacerým podnikom vyrábajúcim cukor proporcionálne k absorbovanej výrobe.

7. V prípade, že členský štát udelí podniku vyrábajúcemu cukor garantovanú cenu a odbyt za spracovanie cukrovej repy na etylalkohol, členský štát môže v dohode s týmto podnikom a zainteresovanými pestovateľmi cukrovej repy prideliť všetky alebo časť kvót jednému alebo viacerým iným podnikom pre jeden alebo viacero hospodárskych rokov.

Bod III

V prípade zlúčenia alebo prevodu podnikov vyrábajúcich izoglukózu, prevodu závodu vyrábajúceho izoglukózu alebo zatvorenia jedného alebo viacerých podnikov vyrábajúcich izoglukózu alebo jedného alebo viacerých závodov, ktoré patria k takému podniku, môže členský štát prideliť súvisiace kvóty na výrobu izoglukózy jednému alebo viacerým podnikom, či majú alebo nemajú výrobné kvóty.

Bod IV

Opatrenia podniknuté v zmysle bodov II a III môžu mať účinok, len ak:

a) sa zoberú do úvahy záujmy každej zo zúčastnených strán a

b) ak zúčastnený členský štát usúdi, že pravdepodobne zlepšia štruktúru sektorov produkujúcich cukrovú repu, cukrovú trstinu a cukor a

c) ak sa týkajú podnikov sídliacich v tom istom regióne v zmysle článku 11 (2) tohto nariadenia.

Bod V

Na účely tejto prílohy:

a) "zlúčenie podnikov" znamená komsolidáciu dvoch alebo viacerých podnikov do jedného podniku;

b) "prevod podniku" znamená prevod alebo absorbáciu aktív podniku, ktorý má kvóty do jedného alebo viacerých podnikov.

c) "prevod závodu" znamená prevod vlastníctva technickej jednotky vrátane celého závodu potrebného na výrobu predmetného produktu do jedného alebo do viacerých podnikov s výsledkom čiastočnej alebo úplnej absorpcie výroby podniku, ktorý urobil prevod;

d) "prenájom závodu" znamená nájomnú zmluvu technickej jednotky vrátane celého závodu potrebného na výrobu cukru s cieľom jeho prevádzkovania uzavretú na dobu aspoň troch za sebou nasledujúcich hospodárskych rokov, v ktorej sa strany dohodnú neukončiť ju pred koncom tretieho hospodárskeho roka, s podnikom, ktorý sídli v tom istom regióne v zmysle článku 11 (2) tohto nariadenia ako príslušný závod, ak potom, čo začne platiť prenájom, podnik, ktorý si závod prenajal možno považovať pre jeho celú produkciu jedine ako podnik vyrábajúci cukor.

Bod VI

Opatrenia, ktoré uvádzajú body II a III začnú platiť, keď dôjde k zatvoreniu podniku alebo závodu, k zlúčeniu alebo prevodu:

a) medzi 1. júlom a 31. januárom nasledujúceho roka pre bežný hospodársky rok v tom období;

b) medzi 1. februárom a 30. júnom toho istého roka pre bežný hospodársky rok v tom období.

Bod VII

V prípade, že členský štát uplatní článok 12 (2) tohto nariadenia, pridelí upravené kvóty pred 1. marcom s cieľom uplatniť ich v nasledujúcom hospodárskom roku.

Bod VIII

V prípade uplatnenia bodov II a III musia členské štáty informovať Komisiu o upravených kvótach A a B najneskôr do 15 dní po uplynutí období, ktoré uvádza bod VI.

Bod IX

Na účely prenosu kvót v Taliansku, Španielsku a francúzskych zámorských departementoch s reštrukturalizačnými plánmi, ako to uvádza druhý pododsek článku 12 (2) tohto nariadenia, skupina podnikov vyrábajúcich cukor, ktorá má technické, hospodárske a štrukturálne väzby a spolu rôznymi spôsobmi je viazaná záväzkami vyplývajúcimi z pravidiel spoločenstva, sa najmä v súvislosti s pestovateľmi cukrovej repy a cukrovej trstiny môže považovať za podnik vyrábajúci cukor.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Kód KN | Opis tovaru |

ex0403 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované, alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao: |

040310 | – Jogurt |

04031051 do04031099 | Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao |

040390 | – Ostatné |

04039071 do04039099 | – – Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |

ex0710 | – Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená: |

07104000 | – Sladká kukurica |

ex0711 | – Zelenina dočasne konzervovaná (napr. v plynnom oxide siričitom, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu: |

071190 | – Ostatná zelenina; zeleninové zmesi: |

| – – Zelenina: |

07119030 | – Sladká kukurica |

17025000 | Chemicky čistá fruktóza |

ex1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao okrem výťažku zo sladkého drievka z položky 17049010 |

1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao |

ex1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z hrubej a hladkej múky, škrobu alebo zo sladových výťažkov neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: |

19011000 | – Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom |

19012000 | – Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905 |

190190 | – Ostatné: |

| – – Ostatné: |

19019099 | – – – Ostatné |

ex1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený: |

190220 | – Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené: |

| – – Ostatné |

19022091 | – – – Varené |

19022099 | – – – Ostatné |

190230 | – Ostatné cestoviny |

190240 | – Kuskus: |

19024090 | – – Ostatné |

1904 | Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením obilia (napr. pražené kukuričné vločky – kornfleksy); obilniny (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem hrubej a hladkej múky), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: |

ex1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobky: |

19051000 | – Chrumkavý chlieb |

190520 | – Medovník |

190530 | – Sladké sušienky; wafle a oblátky |

190540 | – Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky |

190590 | – Ostatné: |

| – – Ostatné: |

19059040 | – – – Wafle a oblátky s obsahom vody presahujúcim 10 % hmotnosti |

19059045 | – – – Sušienky |

19059055 | – – – Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené |

19059060 | S pridanými sladiacimi látkami |

19059090 | Ostatné |

ex2001 | Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej: |

200190 | – Ostatné: |

20019030 | – – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata) |

20019040 | – – – Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu |

ex2004 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006: |

200410 | – Zemiaky: |

| – – Ostatné: |

20041091 | – – – Vo forme múky, krupice alebo vločiek |

200490 | – Ostatná zelenina a zeleninové zmesi: |

20049010 | – – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata) |

ex2005 | Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006: |

200520 | – Zemiaky: |

20052010 | – – Vo forme múky hladkej, hrubej alebo vločiek |

20058000 | – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata) |

ex2101 | Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich: |

| – Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy: |

| – – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy: |

21011298 | – – – Ostatné |

| – Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté: |

| – – Prípravky |

21012098 | – – – Ostatné |

| – Pražená čakanka a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich: |

| – – Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky: |

21013019 | – – – Ostatné |

| – – Výťažky, esencie a koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových náhradiek: |

21013099 | – – – Ostatné |

ex2102 | Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva: |

210210 | – Aktívne kvasinky: |

| – – Pekárenské kvasnice |

21021031 | – – – Sušené |

21021039 | – – – Ostatné |

210500 | Zmrzlina a iné podobné výrobky s obsahom kakaa: |

ex2106 | Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté: |

210690 | – Ostatné |

21069010 | – – Syrové fondues |

| – – Ostatné: |

21069092 | – – – – Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu |

21069098 | – – – – Ostatné |

2202 | Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009: |

2205 | Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami: |

ex2208 | Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: |

220820 | – Destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov: |

22085091 do22085099 | Gin a borovička |

220870 | Likéry a kordialy: |

22089041 do22089078 | – Ostatné destiláty a iné alkoholické nápoje v nádobách |

29054300 | Manitol |

290544 | D–glucitol (sorbitol) |

ex3302 | Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, z druhov používaných na výrobu nápojov: |

330210 | – Druhy používané na výrobu potravín alebo nápojov: |

| – – Preparáty používané v nápojovom priemysle |

| – – – Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj: |

| – – – – – Ostatné (s objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %): |

33021029 | Ostatné |

ex kapitola 38 | Rôzne chemické výrobky |

382460 | Sorbitol, iný ako podpoložky 290544 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

ŠTÁTY, KRAJINY A ÚZEMIA, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ČLÁNOK 35

Barbados

Malawi

Belize

Uganda

Pobrežie Slonoviny

Konžská demokratická republika

Fidži

Svätý Kryštof a Nevis – Anguilla

Maurícius

Svazijsko

Guyana

Surinamská republika

India

Tanzánia

Jamajka

Trinidad a Tobago

Keňa

Zambia

Madagaskar

Zimbabwe

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

KORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (ES) č. 2038/1999 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 (1) | Článok 1 (2) m) |

Článok 2 (2) a (3) | sa vypúšťa |

Článok 3 | Článok 2 |

Článok 4 | Článok 3 |

Článok 5 | Článok 4 |

Článok 6 | Článok 5 |

Článok 7 | Článok 6 |

Článok 8 | sa vypúšťa |

Článok 9 | Článok 7 |

Článok 10 | Článok 8 |

Článok 11 | Článok 9 |

Článok 12 | sa vypúšťa |

Článok 13 | Článok 22 |

Článok 14 | Článok 23 |

Článok 15 | Článok 24 |

Článok 16 | Článok 25 |

Článok 17 | Článok 26 |

Článok 18 | Článok 27 |

Článok 19 | Článok 28 |

Článok 20 | Článok 29 |

Článok 21 | Článok 30 |

Prvá zarážka článku 22 (1) | Článok 31 |

Článok 22 (2) a (3) | sa vypúšťa |

Článok 23 | Článok 32 |

Článok 24 | Článok 33 |

Článok 25 | Článok 34 |

Článok 26 (1) | Článok 10 (1) |

Článok 26 (2) | Článok 11 (3) |

Článok 26 (3) | Článok 10 (2) |

Článok 26 (4) | Článok 11( 3) |

1. pododsek článku 26 (5) | Článok 10 (3) |

2. pododsek článku 26 (5) | Článok 10 (4) |

3. pododsek článku 26 (5) | Článok 10(5) |

5. pododsek článku 26 (5) | Článok 10 (6) |

Článok 26 (6) | sa vypúšťa |

1. zarážka článku 27 (1) | Článok 11 (1) |

Článok 27 (2) | sa vypúšťa |

Článok 27 (3) | Článok 11 (2) |

Článok 27 (4) | sa vypúšťa |

Článok 27 (5) | sa vypúšťa |

Článok 27 (6) | Článok 11 (4) |

Článok 28 | sa vypúšťa |

Článok 29 | sa vypúšťa |

Článok 30 | Článok 12 |

Článok 31 | Článok 13 |

Článok 32 | Článok 14 |

Článok 33 | Článok 15 |

Článok 34 | Článok 16 |

Článok 35 | Článok 17 |

Článok 36 | Článok 18 |

Článok 37 | Článok 19 |

Článok 38 | Článok 20 |

Článok 39 | Článok 21 |

Článok 40 | Článok 35 |

Článok 41 | Článok 36 |

Článok 42 | Článok 37 |

Článok 43 | Článok 38 |

Článok 44 | Článok 39 |

Článok 45 | Článok 40 |

Článok 46 | Článok 41 |

Článok 47 | Článok 42(1) |

Článok 48 | Článok 42 (2) a (3) |

Článok 49 | Článok 43 |

Článok 50 | Článok 44 |

Článok 51 | Článok 45 |

Článok 52 | sa vypúšťa |

Článok 53 | Článok 46 |

Článok 54 | sa vypúšťa |

Článok 55 | Článok 49 |

Článok 56 | Článok 51 |

Nariadenie (EHS) č. 793/72 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Príloha I, bod I |

Nariadenie (EHS) č. 431/68 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Príloha I, bod II |

Nariadenie (EHS) č. 206/68 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Príloha III, bod I |

Článok 2 | Príloha III, bod II |

Článok 3 | Príloha III, bod III |

Článok 4 | Príloha III, bod IV |

Článok 5 | Príloha III, bod V |

Článok 6 (1) | Príloha III, bod VI |

Článok 6 (2) | sa vypúšťa |

Článok 7 | Príloha III, bod VII |

Článok 8 | Príloha III, bod VIII |

Článok 8a | sa vypúšťa |

Článok 8b | Príloha III, bod XI |

Článok 9 | Príloha III, bod X |

Článok 10 | Príloha III, bod XI |

Článok 11 | sa vypúšťa |

Článok 12 | Príloha III, bod XII |

Článok 13 | Príloha III, bod XIII |

Nariadenie (EHS) č. 741/75 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Príloha III, bod XIV |

Nariadenie (EHS) č. 193/82 | Toto nariadenie |

Článok 1 | Príloha IV, bod I |

Článok 2 | Príloha IV, bod II |

Článok 3 | Príloha IV, bod III |

Článok 4 | Príloha IV, bod IV |

Článok 5 | Príloha IV, bod V |

Článok 6 | Príloha IV, bod VI |

Článok 7 | Príloha IV, bod VII |

Článok 8 | Príloha IV, bod VIII |

Článok 9 | Príloha IV, bod IX |

Príloha I | Príloha V |

Príloha II | Príloha VI |

Príloha III | Príloha VII |

--------------------------------------------------