32001R1244Uradni list L 173 , 27/06/2001 str. 0001 - 0004


Uredba Sveta (ES) št. 1244/2001

z dne 24. junija 2001

o spremembi Uredbe (ES) št. 1259/1999 o skupnih pravilih za programe neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Statistični podatki kažejo, da v okviru raznih programov neposredne dohodkovne podpore skupne kmetijske politike, ki zajemajo neposredna plačila, veliko število kmetov prejema zelo majhne zneske. Pri programih pomoči ni razlikovanja med kmeti, ki prejemajo majhne vsote in tistimi, ki prejemajo večje vsote, saj so pogoji za pridobitev pravice do pomoči ter administrativne in kontrolne določbe enake.

(2) Uvedba poenostavljenega programa pomoči za kmete, ki prejemajo majhne zneske, lahko zmanjša administrativno breme za kmete, državno upravo in za Komisijo. Primerno bi bilo za določen čas preskusiti učinkovitost takega programa. Kmetje, ki so upravičeni do majhnih zneskov ali ki so pripravljeni sprejeti manjši znesek pomoči, bi v minimalnem obdobju prejeli eno skupno plačilo na leto, pod poenostavljenimi pogoji. Zaradi začasnosti programa pomoči bi bilo sodelovanje v njem prostovoljno tako za države članice kot za kmete v državah članicah, ki se bodo odločile vpeljati in uporabiti ta program.

(3) Da bi poenostavili administrativne postopke, bi morali državam članicam dovoliti, da sodelujočim kmetom izplačajo enotno kombinirano plačilo, ki zajema vse vrste pomoči, dodeljene po poenostavljenem programu, ter plačila, dodeljena iz drugih programov pomoči.

(4) Brez poseganja v obstoječa pravila Skupnosti, ki so bila določena za programe neposredne pomoči z Uredbo (ES) št. 1259/1999 [3], in ob upoštevanju, da je program poskusen, bi bilo treba Komisiji pustiti potrebno fleksibilnost za izvajanje poenostavljenega programa. Da bi bil ta res poenostavljen, bo morda potrebno v nekaterih natančno opredeljenih in upravičenih primerih tudi odstopati od obstoječih pravil, predpisanih v ustreznih uredbah o neposrednih pomočeh ter v Uredbi Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o uvedbi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti [4].

(5) V Uredbi (ES) št. 1259/1999 so bila predpisana pravila Skupnosti za programe neposredne pomoči v okviru skupne kmetijske politike. Primerno bi bilo spremeniti to uredbo tako, da bi bil vanjo vključen tudi ta poenostavljeni program.

(6) Ukrepi, potrebni za izvedbo te uredbe, se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 999/468/ES z dne 28. junija 1999, ki določa postopke za izvajanje pooblastil za izvrševanje, prenesenih na Komisijo [5] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1259/1999 se spremeni:

1. vstavi se naslednji člen:

"Člen 2a

1. Med koledarskima letoma 2002 in 2005 se uvede poenostavljen program, po katerem lahko države članice določijo, da se plačila iz naslednjih programov pomoči opravljajo skladno s pogoji iz tega člena in pravili, sprejetimi za njegovo izvajanje:

- plačila na površino za poljščine, vključno s plačilom za travno silažo, dodatna plačila, plačila za praho, dodatek za trdo pšenice in posebna pomoč, kot je predvideno v členih 2, 4 in 5 Uredbe (ES) št. 1251/1999 [6],

- plačilo na površino za zrnate stročnice, kakor je predvideno v členu 1 Uredbe (ES) št. 1577/96 [7],

- plačilo na površino za riž, kakor je predvideno v členu 6 Uredbe (ES) št. 3072/95 [8],

- posebna premija, premija za krave dojilje, tudi če se plačuje za telice in vključno z dodatno nacionalno premijo za krave dojilje, če je premija sofinancirana; ekstenzifikacijska plačila ter dodatna plačila, če se izplačujejo poleg pomoči, predvidene v tej alinei, kakor je predpisano v členih 4, 6, 10, 13 in 14 Uredbe (ES) št. 1254/1999 [9],

- premija za ovce in koze ter doplačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kakor je predvideno v členu 5 Uredbe (ES) št. 2467/98 [10].

Uredbe, navedene v prvem pododstavku, so odslej v besedilu navedene kot,ustrezne uredbe‘.

2. Sodelovanje v poenostavljenem programu je na prostovoljni podlagi. Vlagatelji imajo možnost sodelovanja v programu, če so prejemali pomoč vsaj iz ene od programov podpore, ki spadajo v poenostavljen program, v vsakem od treh koledarskih let pred letom prijave. Pridelovalci, ki prejemajo podporo ob predčasni upokojitvi po Uredbi (ES) št. 1257/1999, ne smejo sodelovati v tej programu.

3. Najvišji znesek, ki ga kmet lahko prejme po tem programu, je:

(a) povprečje zneskov, odobrenih po ustreznih uredbah v treh koledarskih letih pred letom prijave;

(b) skupni znesek, odobren po ustreznih uredbah v koledarskem letu pred letom prijave.

V izračun so vključena plačila na površino za lan in konopljo, predpisana v členu 4 Uredbe (EGS) št. 1308/70 [11].

Pri uporabi člena 4 te uredbe v referenčnih obdobjih iz točke (a) in (b), se zneski iz navedenih točk (a) in (b) računajo kot zneski, ki bi bili odobreni pred začetkom uporabe člena 4.

4. Znesek iz tretjega odstavka ne sme biti višji od 1250 evrov.

Vendar smejo vlagatelji, ki bi bili po ustreznih uredbah sicer upravičeni do višjih zneskov, prostovoljno sodelovati v poenostavljenem programu, če se strinjajo, da ne bodo prejemali več od najvišjega zneska, brez poseganja v odstavek 5.

Pomoč v okviru poenostavljenega program se plačuje do leta 2005 enkrat na leto, začenši z letom, v katerem se vlagatelj prijavi za sodelovanje v programa.

5. Države članice se lahko odločijo, da bodo pri poenostavljenem programu uporabile člen 4.

6. Vlagatelji se obvežejo, da bodo na zemljiščih ohranjali dobre pogoje za kmetijstvo. Zemljišča smejo uporabljati za kakršenkoli kmetijski namen, razen za proizvodnjo konoplje, ki spada pod oznako KN 53021000.

Države članice opredelijo dobre pogoje za kmetijstvo zlasti ob upoštevanju ukrepov, ki so jih sprejele pri uporabi te uredbe in člena 19(4) Uredbe (ES) št. 2316/1999 [*******] Uredba Komisije (ES) št. 2316/1999 z dne 22. oktobra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 o uvedbi sistema podpore za pridelovalce nekaterih poljščin (UL L 280, 30.10.1999, str. 43). Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 946/2001 (UL L 133, 16.5.2001, str. 8)..

7. Države članice lahko odločijo, da bodo uporabljale poenostavljen program na nacionalni ali regionalni ravni in da bodo kombinirale datum izplačil iz poenostavljenega programa z datumom izplačil iz vseh drugih programov podpore.";

2. člen 11 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 11

Podrobna pravila

1. Komisiji pomaga upravljalni odbor za žita, ki je bil ustanovljen s členom 23 Uredbe (ES) št. 1766/92 [*] Uredba Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita (UL L 181, 1.7.1992, str. 21). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1666/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 1)., ali, če je to ustrezno, drugi primerni upravljalni odbori.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

3. Obdobje, predpisano v členu 4(3) Odločbe 1999/468/ES, je en mesec.

4. V skladu z odstavkom 2 Komisija sprejme:

- podrobna pravila za uporabo člena 2a, vključno z odstopanji od ustreznih uredb in Uredbe (EGS) št. 3508/92 [**] Uredba Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o uvedbi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti (UL L 355, 5.12.1992, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 495/2001 (UL L 72, 14.3.2001, str. 6)., ki so potrebna za dosego poenostavitve sistema, zlasti tista v zvezi s pogoji upravičenosti, datumi prijav in plačil ter z nadzornimi določbami, kako tudi podrobna pravila za izognitev dvojnih zahtevkov za območja in proizvodnjo oziroma pridelavo, ki so zajeti v poenostavljenem programu,

- spremembe priloge, ki bodo potrebne ob upoštevanju meril iz člena 1, in

- če je to ustrezno, podrobna pravila za uporabo te uredbe, zlasti ukrepe, s katerimi se prepreči izogibanje obveznostim iz člena 3 in 4, ter podrobna pravila za uporabo člena 7."

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 19. junija 2001

Za Svet

Predsednik

M. Winberg

[1] UL C 120E, 24.4.2001, str. 146.

[2] Mnenje podano 14. junija 2001 (še ni bilo objavljeno v Uradnem Listu Evropskih skupnosti).

[3] UL L 160, 26.6.1999, str. 113.

[4] UL L 355, 5.12.1992, str. 1. Uredba je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 495/2001 (OJ L 72, 14.3.2001, str. 6).

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] Uredba Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpore za pridelovalce nekaterih poljščin (OJ L 160, 26.6.1999, str. 1). Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1038/2001 (OJ L 145, 31.5.2001, str. 16).

[7] Uredba Sveta (ES) št. 1577/96 z dne 30. julija 1996 o uvedbi posebnih ukrepov v zvezi z nekaterimi zrnatimi stročnicami (OJ L 206, 16.8.1996, str. 4). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 811/2000 (OJ L 100, 20.4.2000, str. 1).

[8] Uredba Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (UL L 329, 30.12.1995, str. 18). Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1667/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 3).

[9] Uredba Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (UL L 160, 26.6.1999, str. 21).

[10] Uredba Sveta (ES) št. 2467/98 z dne 3. novembra 1998 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso (UL L 312, 20.11.1998, str. 1). Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1669/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 8).

[11] Uredba Sveta (EGS) št. 1308/70 z dne 29. junija 1970 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo (OJ L 146, 4.7.1970, str. 1). Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/2000 (UL L 328, 23.12.2000, str. 2).

--------------------------------------------------