32001R1207Uradni list L 165 , 21/06/2001 str. 0001 - 0012


Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001

z dne 11. junija 2001

o postopkih za olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdelave izjav na računih in obrazcev EUR.2 ter izdaje nekaterih dovoljenj za pooblaščenega izvoznika v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko skupnostjo in nekaterimi državami ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3351/83

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 3351/83 z dne 14. novembra 1983 o postopkih za olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1 in izdelave obrazcev EUR.2 v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko gospodarsko skupnostjo in nekaterimi državami [1], je zagotovila pravilno uporabo preferencialnih pravil o poreklu blaga glede izvoza iz Skupnosti v nekatere tretje države.

(2) Na področju carine je bilo uvedenih veliko sprememb, odkar je bila sprejeta Uredba (EGS) št. 3351/83.

(3) V okviru enotnega trga je bilo ugotovljeno, da morajo včasih podjetja, ki izvažajo blago iz ene ali več držav članic, ki ni država, v kateri imajo sedež, in ki želijo uporabljati poenostavljene postopke za izdajanje dokazil o poreklu, zaprositi za ločeno dovoljenje vsako posamezno državo članico izvoza. Zaželeno je, da se ta položaj poenostavi in obenem zagotovi, da bodo mehanizmi preferencialnih dogovorov še naprej delovali pravilno.

(4) Organi, pristojni za izdajanje ali preverjanje dokazil o poreklu blaga, morajo biti sposobni izpolnjevati obveznosti Skupnosti v skladu s preferencialnimi sporazumi v okviru predpisanih rokov.

(5) Zaradi jasnosti bi se morala Uredba (EGS) št. 3351/83 razveljaviti in nadomestiti s to uredbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje veljavnosti

Ta uredba določa pravila z namenom olajšati:

(a) izdajanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 s strani organov držav članic, izdelavo izjav na računih ali obrazcev EUR.2 s strani izvoznikov iz Skupnosti;

(b) izdajanje dovoljenj za pooblaščenega izvoznika, ki veljajo v več državah članicah;

(c) delovanje načinov upravnega sodelovanja med državami članicami.

Člen 2

Izjave dobavitelja in njihova uporaba

1. Dobavitelji s pomočjo izjave zagotovijo podatke o statusu izdelkov glede na preferencialna pravila Skupnosti o poreklu blaga.

2. Izvozniki uporabljajo izjave dobavitelja kot dokazilo, zlasti v podporo zahtevkom za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1, ali kot osnovo za izdelavo izjav na računih ali obrazcev EUR.2.

Člen 3

Izdelava izjav dobavitelja

Dobavitelj predloži ločeno izjavo za vsako pošiljko blaga, razen v primerih iz člena 4.

Dobavitelj vključi navedeno izjavo na trgovinski račun za navedeno pošiljko ali na dobavnico ali na katerikoli drugi trgovinski dokument, ki dovolj natančno opisuje zadevno blago, da ga je mogoče prepoznati.

Dobavitelj lahko izdela izjavo kadarkoli, tudi po tem, ko je blago dobavljeno.

Člen 4

Dolgoročne izjave dobavitelja

1. Kadar dobavitelj določeni stranki redno dobavlja blago, katerega status naj bi, glede na pravila o preferencialnem poreklu blaga, določeno, časovno obdobje ostal nespremenjen, lahko predloži eno samo izjavo, ki zajema kasnejše pošiljke navedenega blaga, v nadaljevanju "dolgoročna izjava dobavitelja". Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko izda za obdobje do enega leta šteto od datuma izdaje izjave.

2. Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko izda z veljavnostjo za nazaj. V takih primerih veljavnost izjave ne sme presegati obdobja enega leta od datuma, ko je začela veljati.

3. Dobavitelj nemudoma obvesti kupca, ko dolgoročna izjava dobavitelja za dobavljeno blago ne velja več.

Člen 5

Obrazec in izdelava izjav dobavitelja

1. Za izdelke, ki so dobili status preferencialnega porekla, se izjava dobavitelja da na obrazcu, predpisanem v Prilogi I, ali, za dolgoročne izjave dobavitelja, na obrazcu, predpisanem v Prilogi II.

2. Za izdelke, ki so bili v Skupnosti obdelani ali predelani, ne da bi pridobili status preferencialnega porekla, se izjava dobavitelja da na obrazcu, predpisanem v Prilogi III, ali, za dolgoročne izjave dobavitelja, na obrazcu, predpisanem v Prilogi IV.

3. Izjava dobavitelja mora imeti izvirni lastnoročni podpis dobavitelja in je lahko izdelana na vnaprej natisnjenem obrazcu. Kadar pa sta račun in izjava dobavitelja pripravljena s pomočjo računalnika, ni potrebno, da je izjava lastnoročno podpisana, če se dobavitelj stranki pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo dobavitelja, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

Člen 6

Informativna potrdila INF 4

1. Carinski organi lahko zato, da preverijo točnost ali verodostojnost izjave dobavitelja, pozovejo izvoznika, da od dobavitelja pridobi informativno potrdilo INF 4, z uporabo obrazca iz Priloge V.

2. Informativno potrdilo INF 4 izdajo carinski organi države članice, v kateri je sedež dobavitelja. Navedeni organi imajo pravico, da zahtevajo kakršna koli dokazila in izvedejo kakršne koli preglede dobaviteljevega knjigovodstva ali katere koli druge preglede, ki se jim zdijo potrebni.

3. Carinski organi izdajo informativno potrdilo INF 4 v treh mesecih po prejemu zahtevka predloženega s strani dobavitelja in v njem navedejo, ali je bila izjava, ki jo je dal dobavitelj, točna ali ne.

4. Izpolnjeno potrdilo se izroči dobavitelju, da ga naprej posreduje izvozniku zaradi predaje zadevnemu carinskemu organu.

Člen 7

Shranjevanje izjav in dokazilnih listin

1. Dobavitelj, ki izdela izjavo dobavitelja, hrani vsa dokumentarna dokazila, ki dokazujejo točnost izjave, vsaj tri leta.

2. Carinski organ, ki je prejel zahtevek za izdajo informativnega potrdila INF 4, hrani obrazec zahtevka vsaj tri leta.

Člen 8

Dovoljenje za pooblaščenega izvoznika

1. Izvoznik, ki pogosto izvaža blago iz države članice, ki ni država, v kateri ima sedež, lahko pridobi status pooblaščenega izvoznika, ki zajema tak izvoz.

V ta namen predloži zahtevek pristojnim carinskim organom države članice, v kateri ima sedež in kjer hrani evidence, ki vsebujejo dokaze o poreklu.

2. Ko organi iz odstavka 1 zadovoljivo ugotovijo, da so pogoji, določeni v protokolih o poreklu k zadevnim sporazumom ali v zakonodaji Skupnosti glede avtonomnih preferencialnih režimov, izpolnjeni, in izdajo dovoljenje, o tem obvestijo carinske uprave zadevnih držav članic.

Člen 9

Medsebojna upravna pomoč

Carinski organi držav članic pomagajo drug drugemu pri preverjanju točnosti podatkov, danih v izjavi dobavitelja in pri zagotavljanju, da sistem dovoljenj za pooblaščenega izvoznika deluje pravilno.

Člen 10

Preverjanje izjav dobavitelja

1. Ko izvoznik ne more predložiti informativnega potrdila INF 4 v štirih mesecih po podani zahtevi carinskih organov, lahko carinski organi države članice izvoza neposredno zaprosijo organe države članice, v kateri ima dobavitelj sedež, da potrdijo status zadevnih izdelkov glede pravil o preferencialnem poreklu.

2. Za namene odstavka 1 pošljejo carinski organi države članice izvoza carinskim organom države članice, na katere je zahteva naslovljena, vse podatke, ki jih imajo na razpolago in navedejo oblikovne ali vsebinske razloge za njihovo poizvedbo.

V podporo njihovi zahtevi zagotovijo vse dokumente ali informacije, ki so jih pridobili in ki kažejo na to, da je izjava dobavitelja netočna.

3. Preverjanje izvajajo carinski organi države članice, v kateri je bila izjava dobavitelja izdana. Zadevni organi lahko zahtevajo kakršna koli dokazila, izvajajo kakršne koli preglede knjigovodstva proizvajalca ali izvedejo kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi primeren.

4. Carinski organi, ki zahtevajo preverjanje, so z informativnim potrdilom INF 4 čim prej obveščeni o izidih.

5. Če v petih mesecih od datuma zahtevka za preverjanje ni odgovora ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, ki bi kazale pravo poreklo izdelkov, carinski organi države izvoza izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1, izjave na računih ali obrazce EUR.2, izdelane na osnovi zadevnih dokumentov, razglasijo za neveljavne.

Člen 11

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 3351/83 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklice na to uredbo.

Člen 12

Prehodne določbe

1. Izjave dobavitelja, vključno z dolgoročnimi izjavami dobavitelja, sestavljene pred začetkom veljavnosti te uredbe, ostanejo veljavne še naprej.

2. Izjave dobavitelja, ki so v skladu z vzorci v Uredbi (EGS) št. 3351/83, se lahko izdajajo še 12 mesecev od uveljavitve te uredbe.

3. Obrazci informativnega potrdila INF 4, kot so prikazani v Prilogi V k Uredbi (EGS) št. 3351/83, se lahko uporabljajo še 12 mesecev od datuma začetka veljave te uredbe.

Člen 13

Uveljavitev

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 11. junija 2001

Za Svet

Predsednik

M. Sahlin

[1] UL L 339, 5.12.1983, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Informativno potrdilo INF 4 in zahtevek za informativno potrdilo INF 4

Navodila za tiskanje

1. Obrazec, na katerem se izda informativno potrdilo INF 4, mora biti natisnjen na belem, klejenem, brezlesnem pisalnem papirju z težo med 40 in 65 gramov na kvadratni meter.

2. Mere obrazca morajo biti 210 × 297 mm.

3. Za tiskanje obrazcev je zadolžena država članica; obrazci morajo imeti zaporedno številko, po kateri jih je mogoče prepoznati. Obrazec mora biti natisnjen v enem od uradnih jezikov Skupnosti.

+++++ TIFF +++++

Opombe

1. Potrdila ne smejo vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi oseba, ki je potrdilo izpolnila, in jo overiti carinski organ države ali ozemlja izdaje.

2. Blago, navedeno v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno in pred vsakim blagom mora biti zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim blagom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaji in dovolj natančno, da se lahko prepozna.

4. Obrazec mora biti izpolnjen v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Carinski organi države članice, ki morajo zagotoviti informacije ali ki jih zahtevajo, lahko zahtevajo prevod informacij, navedenih v dokumentih, ki so jim bili predloženi, v uradni jezik ali jezike te države članice.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------