32001R1112Uradni list L 151 , 07/06/2001 str. 0017 - 0026


Uredba Komisije (ES) št. 1112/2001

z dne 6. junija 2001

o odstopanjih od določb Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi s statistiko zavarovalniških storitev

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij [1], kakor jo spreminja Uredba (ES, Euratom) št. 410/98 [2], in zlasti točka x člena 12 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES, Euratom) št. 58/97 vzpostavlja skupni okvir za izdelavo statistik Skupnosti o strukturi, dejavnosti, konkurečnosti in poslovanju zavarovalniškega sektorja v Skupnosti.

(2) Člen 11 Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 predvideva, da se za prehodno obdobje lahko sprejmejo odstopanja od določb prilog k tej uredbi.

(3) Države članice so zaprosile za odstopanja od nekaterih določb Priloge 5 Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi s statistiko zavarovalniških storitev za obdobje od 2000 do 2002. Ker sistemi zbiranja podatkov držav članic zahtevajo nadaljnje prilagoditve, je treba ta odstopanja dodeliti.

(4) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstopanja od karakteristik po seznamu B, določenemu v odstavku 4 oddelka 4 Priloge 5 Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97, se dodelijo za leta opazovanja 2000 do 2002, kakor je določeno v prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. junija 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 14, 17.1.1997, str. 1.

[2] UL L 52, 21.2.1998, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

BELGIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Manjkajoče spremenljivke | 32 16 3 | Čisti odhodki za bonuse in popuste | 1, 2, 4, 5, 6 | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta, v zvezi z neposredni mi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 1, 2, 5, 6 |

DANSKA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Delno | | | Delno | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | 32 13 2 | Kosmata plačila za škode, nastale v tekočem obračunskem letu | 2, 4, 6 | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 1, 2, 5, 6 |

39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 1, 2, 5, 6 |

34 11 0 | Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih neposrednih zavarovalnih premij | 1, 2, 5, 6 |

34 12 0 | Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih premij sprejetih pozavarovanj | 1, 2, 4, 5, 6 |

34 13 0 | Splošna geografska razčlenitev pozavarovalnega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij | 1, 2, 4, 5, 6 |

NEMČIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | Ni | | | 34 13 0 | Splošna geografska razčlenitev pozavarovalnega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij | 1, 2, 4 |

GRČIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Popolno odstopanje | | | Popolno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | | | | | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Manjkajoče spremenljivke | | | | | | |

ŠPANIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | 36 11 2 | Zemljišča in zgradbe (zdajšnja vrednost) | 1, 2, 3, 4 | 37 33 3 | Kosmate škodne rezervacije, ki se nanašajo na neposredne posle glede na (pod)kategorijo CPA (5-mestna raven) in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22 | 2, 5 |

36 12 3 | Naložbe v odvisna podjetja in deleži v nepovezanih družbah (zdajšnja vrednost) | 1, 2, 3, 4 | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 1, 2, 5, 6 |

36 13 8 | Druge finančne naložbe (zdajšnja vrednost) | 1, 2, 3, 4 | 39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 1, 2, 5, 6 |

36 21 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje — zemljišče in zgradbe | 1, 3 | | | |

FRANCIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | Ni | | | 39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 1, 2, 5, 6 |

| | 34 11 0 | Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih neposrednih zavarovalnih premij | 1, 2, 5, 6 |

| | 34 12 0 | Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih premij sprejetih pozavarovanj | 1, 2, 4, 5, 6 |

| | 34 13 0 | Splošna geografska razčlenitev pozavarovalnega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij | 1, 2, 4, 5, 6 |

IRSKA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Popolno odstopanje | | | Popolno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | | | | | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Manjkajoče spremenljivke | | | | | | |

ITALIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | Ni | | | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 1, 2, 5, 6 |

| | 39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 1, 2, 5, 6 |

| | 34 13 0 | Splošna geografska razčlenitev pozavarovalnega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij | 1, 2, 4, 5, 6 |

LUKSEMBURG

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | 32 13 2 | Kosmata plačila za škode, nastale v tekočem obračunskem letu | 2, 4, 6 | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 1, 2, 5, 6 |

36 21 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje — zemljišča in zgradbe | 1, 3 | 39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 1, 2, 5, 6 |

36 22 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje — druge finančne naložbe | 1, 3 | 34 12 0 | Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih premij sprejetih pozavarovanj | 1, 2, 4, 5, 6 |

NIZOZEMSKA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Delno odstopanje | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | | | | | | |

Manjkajoče dejavnosti | 66.04 | | 4 | 66.04 | | 4 |

Manjkajoče spremenljivke | 36 12 3 | Naložbe v odvisna podjetja in deleži v nepovezanih družbah (zdajšnja vrednost) | 1, 2, 4 | 37 33 3 | Kosmata škodna rezervacija, ki se nanaša na neposredne posle glede na (pod)kategorijo CPA (5-mestna raven) in podkategoriji 66.03.21 in 66.03.22 | 2 |

36 13 8 | Druge finančne naložbe (zdajšnja vrednost) | 1, 2, 4 | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 1, 2 |

39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 1, 2 |

34 11 0 | Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih neposrednih zavarovalnih premij | 1, 2 |

34 12 0 | Splošna geografska razčlenitev kosmatih premij sprejetih pozavarovanj | 1, 2, 4 |

34 13 0 | Splošna geografska razčlenitev pozavarovalnega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij | 1, 2, 4 |

AVSTRIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Delno odstopanje | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | Ni | | | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 1, 2, 5, 6 |

| | 39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 1, 2, 5, 6 |

PORTUGALSKA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Brez odstopanja | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | Ni | | | Ni | | |

FINSKA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Brez odstopanja | | | Brez odstopanja | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | Ni | | | Ni | | |

ŠVEDSKA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Delno | | | Delno | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | Ni | | |

Manjkajoče spremenljivke | 36 21 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje — zemljišča in zgradbe | 1 | 39 10 0 | Število odprtih pogodb ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse individualne pogodbe in za naslednje podkategorije CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 in 66.03.5 | 2 |

36 22 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje — druge finančne naložbe | 1 | 39 20 0 | Število zavarovancev ob koncu obračunskega leta v zvezi z neposrednimi posli življenjskega zavarovanja za vse kolektivne pogodbe in za naslednjo podkategorijo CPA: 66.03.1 | 2 |

34 11 0 | Splošna geografska razčlenitev obračunanih kosmatih neposrednih zavarovalnih premij | 1, 2 |

34 12 0 | Splošna geografska razčlenitev kosmatih premij sprejetih pozavarovanj | 1, 2, 4 |

34 13 0 | Splošna geografska razčlenitev pozavarovalnega deleža obračunanih kosmatih zavarovalnih premij | 1, 2, 4 |

VELIKA BRITANIJA

| Letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti | Razčlenjena letna statistika podjetij 2000 do 2002 | Naslov | Tip podjetja ali zavarovalniške dejavnosti |

Popolno, delno ali brez odstopanj | Delno | | | Popolno | | |

Potreben je dodatni odlog | Ni | | | | | |

Manjkajoče dejavnosti | Ni | | | 66.01, 66.03, 66.04 | | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

Manjkajoče spremenljivke | 36 11 2 | Zemljišča in zgradbe (zdajšnja vrednost) | 1, 2, 3, 4 | | | |

36 21 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje — zemljišča in zgradbe | 1, 3 | | | |

36 22 0 | Naložbe v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo naložbeno tveganje — druge finančne naložbe | 1, 3 | | | |

--------------------------------------------------