32001R0991Úradný vestník L 138 , 22/05/2001 S. 0012 - 0014


Nariadenie Komisie (ES) č. 991/2001

z 21. mája 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 92/14/EHS o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II, kapitoly 2, zväzku 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/14/EHS z 2. marca 1992 o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II, kapitoly 2, zväzku 1 prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988) [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 1999/28/ES [2], a najmä na jej článok 9a,

keďže:

(1) Článok 3 smernice 92/14/EHS poskytuje výnimku pre lietadlá uvedené v jej prílohe za predpokladu, že budú naďalej počas špecifického referenčného obdobia prevádzkované fyzickými alebo právnickými osobami usadenými v štáte registrácie.

(2) Článok 9a smernice 92/14/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 98/20/ES [3], stanovuje zjednodušený postup pri zmenách a doplneniach prílohy z hľadiska zabezpečenia úplnej zhody s kritériami stanovenými pre výnimky.

(3) Od nadobudnutia účinnosti smernice 1999/28/ES, ktorá prvýkrát zmenila a doplnila prílohu k smernici 92/14/EHS na základe zjednodušených postupov, boli niektoré lietadlá uvedené v prílohe zničené, zatiaľ čo iné boli odstránené z registra príslušného štátu; príslušné záznamy takých lietadiel by sa mali preto z prílohy vymazať.

(4) Niektoré do úvahy prichádzajúce lietadlá dosiahnu v priebehu roku 2001 vek 25 rokov; z toho dôvodu by sa mali uviesť v prílohe príslušné záznamy.

(5) Je žiaduce aktualizovať prílohu na základe nastávajúcich zmien registračných kódov alebo prevádzkovateľov už zapísaných lietadiel.

(6) Ohraničený charakter a rozsah zmien prílohy ako aj naliehavosť oprávňuje k zmene druhu použitého právneho nástroja.

(7) Je pre toto nariadenie nevyhnutné, aby nadobudlo účinnosť ako naliehavá záležitosť, aby mali dotknuté strany bez zbytočného odkladu k dispozícii výnimky, ktoré obsahuje.

(8) Ustanovenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnostné predpisy v leteckej doprave [4], ustanoveného nariadením Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2871/2000 [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k smernici 92/14/EHS sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. mája 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 118, 6.5.1999, s. 53.

[3] Ú. v. ES L 107, 7.4.1998, s. 4.

[4] Výbor pre bezpečnostné predpisy v leteckej doprave, písomná konzultácia 15. marca 2001.

[5] Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.

[6] Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha k smernici 92/14/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Zrušujú sa tieto záznamy:

ALŽÍRSKO

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

20955 | B727-2D6 | 7T-VEH | Air Algérie |

EGYPT

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

21195 | B737-266 | SU-AYL | Egypt Air |

21227 | B737-266 | SU-AYO | Egypt Air |

TUNISKO

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

20545 | B727-2H3 | TS-JHN | Tunis Air |

20948 | B727-2H3 | TS-JHQ | Tunis Air |

2. Vkladajú sa tieto záznamy:

ALŽÍRSKO

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

21212 | B737-2D6 | 7T-VEO | Air Algérie |

21286 | B737-2D6 | 7T-VER | Air Algérie |

SAUDSKÁ ARÁBIA

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

21275 | B737-268 | HZ-AGH | Saudia |

21276 | B737-268 | HZ-AGI | Saudia |

21277 | B737-268 | HZ-AGJ | Saudia |

21280 | B737-268 | HZ-AGK | Saudia |

212281 | B737-268 | HZ-AGL | Saudia |

212283 | B737-268 | HZ-AGN | Saudia |

21360 | B737-268 | HZ-AGO | Saudia |

SÝRIA

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

21203 | B727-294 | YK-AGA | Syrianair |

21204 | B727-294 | YK-AGB | Syrianair |

21205 | B727-294 | YK-AGC | Syrianair |

JEMEN

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

21296 | B737-2N8 | 70-ACU | Yemen Airways |

3. Záznam s názvom

"Uganda"

sa nahrádza nasledovne:

UGANDA

Sériové číslo | Typ | Registrácia | Prevádzkovateľ |

19821 | B707-379C | 5X-GLA | Air Alexander |

--------------------------------------------------