32001R0884Úradný vestník L 128 , 10/05/2001 S. 0032 - 0053


Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001

z 24. apríla 2001

ustanovujúce podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore

KOMISA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom [1], zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 [2], najmä na jeho článok 70 (3),

keďže:

(1) Vzhľadom na zriadenie jednotného trhu v spoločenstve, ktorý zahŕňa zrušenie hraníc medzi členskými štátmi, orgány zodpovedné za dohľad nad skladovaním a predajom vinárskych výrobkov musia mať potrebné prostriedky na realizáciu efektívnych kontrol v súlade s jednotnými pravidlami ustanovenými na úrovni spoločenstva.

(2) Podľa článku 70 (1) nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa vinárske výrobky môžu uviesť do obehu v rámci spoločenstva len vtedy, ak je k nim priložený úradne overený sprievodný doklad. Podľa článku 70 (2) fyzické a právnické osoby, ktoré skladujú vinárske výrobky, sú povinné viesť vstupné a výstupné registre týchto výrobkov.

(3) Kroky k dosiahnutiu harmonizácie v rámci spoločenstva sa vykonali na základe smernice Rady č. 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnej dohode o výrobkoch, ktoré podliehajú clu a o uskladnení, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov [3], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou č. 2000/47/ES [4] a nariadením Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom doklade na pohyb na základe dohody o daňovom oslobodení výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani [5], naposledy zmeneným a doplneným nariadením (EHS) č. 2225/93 [6] a (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom doklade na pohyb výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, ktoré boli uvoľnené na spotrebu v členskom štáte expedície v rámci spoločenstva [7]. S cieľom vytvoriť jednotné pravidlá platné v spoločenstve a zjednodušiť administratívne formality pre obchodníkov a fyzické osoby, pravidlá spoločenstva je potrebné upraviť na základe skúseností s požiadavkami jednotného trhu. Predovšetkým sprievodné doklady pri preprave vinárskych výrobkov na daňové účely sa majú používať aj ako záruka pravosti príslušných výrobkov.

(4) Uvedené ustanovenia o vyhotovovaní sprievodných administratívnych dokladov a zjednodušeného sprievodného dokladu sa týkajú pravidiel osvedčovania pôvodu a kvality určitých druhov vína. Preto je potrebné stanoviť pravidlá pre takéto osvedčovanie. Taktiež sa musia stanoviť pravidlá osvedčovania pôvodu určitých vín pre prepravu, ktorá nepodlieha daňovým formalitám, predovšetkým na vývoz. Na zjednodušenie administratívnych formalít pre fyzické osoby a odbremenenie príslušných orgánov od rutinných úloh je potrebné prijať ustanovenie, na základe ktorého príslušné orgány povoľujú odosielateľom spĺňajúcim určité podmienky uviesť do sprievodného dokladu text, ktorým sa osvedčuje pôvod vína, a to bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie príslušných kontrol.

(5) Pri preprave vinárskych výrobkov, ktoré nepodliehajú predtým uvedeným daňovým formalitám, musí byť pripojený sprievodný doklad, ktorý umožní príslušným orgánom monitorovať pohyb takýchto výrobkov. Na tento účel sa uzná akýkoľvek obchodný doklad obsahujúci údaje potrebné na identifikáciu výrobku a sledovanie jeho pohybu.

(6) Monitorovanie vinárskych výrobkov prepravovaných vo veľkých objemoch vyžaduje osobitnú starostlivosť, pretože tieto výrobky sú viac vystavené podvodným postupom ako výrobky vo fľašiach s etiketami, ktoré sú vybavené jednorazovým uzáverom. V takýchto prípadoch je potrebné vyžadovať doplňujúce informácie a predchádzajúce potvrdenie platnosti.

(7) S cieľom vyhnúť sa zbytočne komplikovaným administratívnym formalitám pri preprave, ktorá spĺňa určité podmienky, nevyžaduje sa žiadny doklad.

(8) Sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov a príslušné zápisy v registroch predstavujú jeden celok. S cieľom zabezpečiť, aby príslušnou komunikáciou s týmito registrami mohli efektívne monitorovať pohyb a skladovanie vinárskych výrobkov, predovšetkým v priebehu spolupráce medzi týmito orgánmi v rôznych členských štátoch, je potrebné harmonizovať pravidlá na vedenie záznamov na úrovni spoločenstva.

(9) Látky použité pri určitých vinárskych postupoch, predovšetkým pri obohacovaní, okysľovaní a sladení, sú osobitne vystavené nebezpečenstvu podvodného použitia. Preto je potrebné viesť záznamy o týchto látkach, aby príslušné orgány mohli vykonávať dohľad nad ich pohybom a použitím.

(10) Sprievodný doklad na prepravu vinárskych výrobkov ustanovený v pravidlách spoločenstva je veľmi užitočný zdroj informácií pre orgány zodpovedné za zabezpečenie súladu s pravidlami spoločenstva a národnými pravidlami vo vinárskom sektore. Členským štátom sa povoľuje, aby ustanovili doplňujúce pravidlá s cieľom uplatňovania tohto nariadenia pri preprave začínajúcej na ich území.

(11) Článok 18 (1) nariadenia Komisie (EHS) č. 2238/93 z 26. júla 1993 [8] o sprievodných dokladoch na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore, v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1592/1999 z 20. júla 1999 [9], poskytuje členským štátom možnosť uplatniť doplňujúce alebo špecifické ustanovenia pre príslušné výrobky, ktoré sú v obehu na ich území. Jedno z týchto ustanovení hovorí, že údaje o hustote hrozna môžu byť na prechodné obdobie nahradené odkazom na špecifickú hmotnosť vyjadrenú v Oechsleových stupňoch. Toto prechodné obdobie pôvodne skončilo 31. augusta 1996 a bolo predĺžené do 31. júla 2000. Tento tradičný postup používajú predovšetkým drobní výrobcovia v poľnohospodárstve, ktorí potrebujú ešte niekoľko rokov na prijatie nových pravidiel o hustote. Príslušný dátum je preto potrebné nahradiť dňom 31. júl 2002.

(12) Talianska verzia nariadenia Komisie (ES) č. 2238/93 uverejnená v úradnom vestníku v roku 1993 obsahuje chybu. Prvý pododsek článku 4 (2) talianskej verzie nariadenia obsahuje odkaz na článok 9 smernice č. 92/12/EHS, a nie na celú smernicu č. 92/12/EHS. Talianske orgány uplatňovali taliansku verziu nariadenia, pričom je potrebné, aby v Taliansku o šesť mesiacov neskôr vstúpil do platnosti článok 4 (2) tohto nariadenia, ktorý im umožní vykonať kroky potrebné na uplatňovanie nového opraveného textu, ktorý nespôsobuje ťažkosti prevádzkovateľom.

(13) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 70 nariadenia (ES) č. 1493/1999 v súvislosti so sprievodnými dokladmi na prepravu vinárskych výrobkov bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie smernice č. 92/12/EHS. Ustanovuje:

a) pravidlá na osvedčovanie pôvodu akostných vín vyrobených v určených regiónoch a pôvod stolových vín so zemepisným označením v sprievodných dokladoch na prepravu týchto vín, ktoré sa vydávajú podľa pravidiel spoločenstva na základe smernice č. 92/12/EHS;

b) pravidlá vydávania sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov uvedených v článku 1 (2) nariadenia (ES) č. 1493/1999:

- v rámci členského štátu, kde k takýmto zásielkam nie je priložený sprievodný doklad požadovaný podľa pravidiel spoločenstva na základe smernice č. 92/12/EHS,

- pri vývoze do tretej krajiny,

- pri obchodovaní v rámci spoločenstva, ak:

- prepravu vykonáva drobný výrobca, ktorému členský štát, v ktorom preprava začína, neustanovuje povinnosť vyhotoviť zjednodušený sprievodný doklad alebo

- ak prepravovaný vinársky výrobok nepodlieha spotrebnej dani;

c) doplňujúce ustanovenia na vyhotovenie:

- sprievodného administratívneho dokladu alebo obchodného dokladu používaného namiesto neho,

- zjednodušeného sprievodného dokladu alebo obchodného dokladu používaného namiesto neho,

ktoré majú byť priložené pri preprave vinárskych výrobkov uvedených v článku 1 (2) nariadenia (ES) č. 1493/1999.

2. Toto nariadenie taktiež ustanovuje pravidlá na vedenie vstupných a výstupných záznamov osobami, ktoré skladujú vinárske výrobky v priebehu ich uchovávania.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "príslušný orgán" je orgán, ktorý členský štát ustanovil ako zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia;

b) "výrobca" je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré vlastnia alebo vlastnili čerstvé hrozno, hroznový mušt alebo nové víno v procese kvasenia a ktorá ich spracováva alebo spracovávala vo svojom mene na víno;

c) "drobný výrobca" je výrobca, ktorý vyrába v priemere menej ako 1000 hektolitrov vína za rok. Členské štáty posúdia priemernú úroveň výroby aspoň za tri po sebe idúce roky. Členské štáty nemusia za drobných výrobcov považovať výrobcov, ktorí nakupujú čerstvé hrozno alebo hroznový mušt s cieľom ich spracovania na víno;

d) "maloobchodný predajca" je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorých podnikateľská činnosť zahŕňa priamy predaj vína spotrebiteľovi v malých množstvách, ktoré definuje každý členský štát so zreteľom na osobitné črty obchodovania a distribúcie, nie však tie osoby, ktoré používajú pivnice vybavené na skladovanie a tam, kde je to primerané, zariadenia na plnenie vín do fliaš vo veľkých množstvách alebo osoby, ktoré sa zaoberajú obchodom s vínom prepravovaným vo veľkých objemoch na vnútornom trhu;

e) "sprievodný administratívny doklad" je doklad, ktorý spĺňa požiadavky nariadenia (EHS) č. 2719/92;

f) "zjednodušený sprievodný doklad" je doklad, ktorý spĺňa požiadavky nariadenia (EHS) č. 3649/92;

g) "obchodník, ktorý neskladuje zásoby" je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré kupujú alebo predávajú vinárske výrobky na profesionálnom základe, pričom však nemajú priestory na skladovanie takýchto výrobkov;

h) "uznaný uzáver" je uzáver nádob s nominálnym objemom päť litrov alebo menej, uvedený v prílohe I;

i) "plnenie do fliaš" je umiestňovanie príslušných výrobkov do nádob s kapacitou neprevyšujúcou 60 litrov na obchodné účely;

j) "plnič" je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré vykonávajú plnenie do fliaš alebo objednávajú plnenie do fliaš vo vlastnom mene.

HLAVA I

Sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov

Článok 3

1. Všetky fyzické alebo právnické osoby vrátane obchodníkov, ktorí neskladujú zásoby a ktorí majú trvalý pobyt alebo oficiálne sídlo firmy na colnom území spoločenstva a ktoré prepravujú vinársky výrobok a zabezpečujú prepravu vinárskeho výrobku, musia na vlastnú zodpovednosť vyhotoviť sprievodný doklad na takúto prepravu, ďalej len "sprievodný doklad".

Sprievodný doklad musí obsahovať aspoň nasledujúce informácie v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe II:

a) meno a adresu odosielateľa;

b) meno a adresu príjemcu;

c) referenčné číslo s cieľom identifikácie sprievodného dokladu;

d) dátum vyhotovenia dokladu a dátum expedície, ak je odlišný od dátumu vyhotovenia dokladu;

e) obchodný popis prepravovaného výrobku v súlade s pravidlami spoločenstva a národnými pravidlami;

f) množstvo prepravovaného výrobku;

Pri preprave v kontajneroch s minimálnym objemom 60 litrov a viac musí doklad taktiež obsahovať:

g) v prípade:

- vína: skutočný obsah alkoholu;

- nekvasených výrobkov: refraktometrický index alebo hustotu,

- nového vína v procese kvasenia a hroznového muštu počas kvasenia: celkový obsah alkoholu;

h) v prípade vín a hroznového muštu:

- pestovateľskú oblasť v súlade s označením uvedeným v prílohe III nariadenia (ES) č. 1493/1999, z ktorej prepravovaný výrobok pochádza, pomocou týchto skratiek: A, B, CI a), CI b), CII, CIII a) a CIII b),

- operácie uvedené v prílohe II, ktorými prešli prepravované výrobky.

2. Za sprievodné doklady sa považujú nasledujúce doklady:

a) pri výrobkoch, ktoré podliehajú formalitám týkajúcim sa pohybu ustanovených v smernici č. 92/12/EHS:

- v prípade uvedenia do obehu s oslobodením od spotrebnej dane, administratívny alebo obchodný doklad vyhotovený v súlade s nariadením (EHS) č. 2719/92,

- v prípade pohybu v rámci spoločenstva alebo uvoľnenia pre spotrebu v členskom štáte expedície, zjednodušený sprievodný doklad alebo obchodný doklad vyplnený v súlade s nariadením (EHS) č. 3649/92;

b) pri výrobkoch, ktoré nepodliehajú formalitám týkajúcim sa pohybu ustanovenému v smernici č. 92/12/EHS, každý doklad obsahujúci minimálne informácie uvedené v odseku 1, ako aj akékoľvek ďalšie informácie požadované členskými štátmi a vyhotovené v súlade s touto hlavou.

3. Členské štáty môžu požadovať, aby bol sprievodný doklad na prepravu výrobkov uvedených v odseku 1, ktorá začína na ich území, vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III.

Ak preprava začína a končí na ich území, členské štáty môžu upustiť od požiadavky, aby boli sprievodné doklady rozdelené na rubriky a informácie očíslované tak, ako je uvedené vo vzore v prílohe III:

4. Ak sa vypĺňa sprievodný doklad, ktorý má byť priložený k zásielke vinárskeho výrobku v kontajneroch s nominálnym objemom viac ako 60 litrov, referenčné číslo dokladu musí prideliť príslušný orgán, ktorého meno a adresa sú uvedené v tomto doklade. Tento orgán môže byť orgánom daňovej kontroly.

Referenčné čísla musia byť súčasťou súvislých sérií. Musia byť predtlačené na sprievodných dokladoch k zásielke.

Riadne vyplnený originál sprievodného dokladu uvedeného v prvom pododseku a jeho kópia musia byť potvrdené vopred a následne pri každej prepravnej operácii:

- pečiatkou príslušného orgánu členského štátu, v ktorom preprava začína alebo

- odosielateľom pomocou predpísanej pečiatky alebo označením pečiatkovacieho stroja schváleného príslušným orgánom.

Ak sa použije administratívny doklad alebo obchodný doklad v súlade s nariadením (EHS) č. 2719/92 alebo zjednodušený sprievodný doklad, alebo obchodný doklad v súlade s nariadením (EHS) č. 3649/92, kópie 1 a 2 sa potvrdzujú vopred v súlade s postupom ustanoveným v treťom pododseku.

Článok 4

Bez ohľadu na článok 3 (1), v nasledujúcich prípadoch sa nevyžaduje žiadny sprievodný doklad:

1. v prípade vinárskych výrobkov v kontajneroch s nominálnym objemom viac ako 60 litrov, zásielky:

a) hrozna, aj lisovaného, alebo hroznového muštu prepravovaného samotnými výrobcami hrozna vo vlastnom mene, z vlastných viníc alebo inej prevádzky, ktorá im patrí, ak celková cestná vzdialenosť neprevyšuje 40 km a takáto preprava je:

- v prípade individuálnych výrobcov: do ich výrobnej prevádzky,

- v prípade výrobcov patriacich k skupinám: do výrobnej prevádzky skupiny.

Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné orgány predĺžiť maximálnu vzdialenosť 40 km na 70 km;

b) hrozna, aj lisovaného, prepravovaného samotnými výrobcami alebo tretími stranami, inými ako príjemcovia, v ich mene a z ich vlastných viníc:

- ak ide o prepravu do výrobnej prevádzky príjemcu, ktorá sa nachádza v tom istom pestovateľskom regióne a

- ak celková cestná vzdialenosť neprevyšuje 40 km. Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné orgány predĺžiť túto maximálnu vzdialenosť na 70 km;

c) vínneho octu;

d) akéhokoľvek výrobku, pri ktorom príslušný orgán schválil takúto prepravu v rámci tej istej miestnej administratívnej jednotky alebo do najbližšej miestnej administratívnej jednotky, alebo ak bolo vydané individuálne povolenie na prepravu v rámci tej istej regionálnej administratívnej jednotky, ak výrobok:

- sa prepravuje medzi dvomi prevádzkami toho istého podniku, na základe uplatňovania článku 12 (2) a) alebo

- nemení vlastníka a ak sa preprava uskutočňuje s cieľom výroby, spracovania, skladovania alebo plnenia vína do fliaš;

e) hroznových výliskov alebo vínneho kalu:

- do liehovaru, ak je k výrobku priložený dodací list ustanovený príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom preprava začína alebo

- ak sa preprava uskutočňuje s cieľom vyňatia výrobku z procesu výroby vína podľa článku 27 (7) nariadenia (ES) č. 1493/1999;

2. v prípade výrobkov v kontajneroch s nominálnym objemom 60 litrov alebo menej a podľa smernice č. 92/12/EHS, zásielky:

a) výrobkov v označených kontajneroch vybavených uznaným jednorazovým uzáverom, ktorého označenie umožní identifikáciu plniča, s nominálnym objemom päť litrov alebo menej, ak sa neprekročí celkové množstvo:

- päť litrov v prípade koncentrovaného hroznového muštu, aj rektifikovaného,

- 100 litrov všetkých ostatných výrobkov;

b) vína alebo hroznovej šťavy určenej pre diplomatické zastupiteľstvá, konzuláty a podobné zariadenia v rámci povolených prídelov;

c) vína alebo hroznovej šťavy:

- ktoré zahŕňajú odvoz z domácností a ktoré nie sú určené na predaj;

- na palube lodí, lietadiel alebo vlakov, ktoré tam majú byť skonzumované;

d) vína a hroznového muštu v procese kvasenia, prepravované súkromnými fyzickými osobami a určené na osobnú spotrebu príjemcu alebo príjemcovej rodiny, okrem zásielok uvedených v bode(a), ak prepravované množstvo neprevyšuje 30 litrov;

e) akéhokoľvek výrobku určeného na vedecké alebo technické pokusy, ak celkové prepravované množstvo neprevyšuje jeden hektoliter;

f) obchodných vzoriek;

g) vzoriek pre úradnú agentúru alebo laboratórium.

V prípade výnimky z požiadavky na predloženie akéhokoľvek sprievodného dokladu uvedeného v bodoch a) až e), odosielatelia, okrem maloobchodných predajcov alebo súkromných fyzických osôb, ktoré z času na čas prenechávajú výrobok iným fyzickým súkromným osobám, musia kedykoľvek preukázať správnosť všetkých zápisov stanovených pre záznamy ustanovené v hlave II alebo iných záznamov požadovaných príslušným členským štátom.

Článok 5

1. Ak príslušný orgán zistí, že fyzická alebo právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá prepravuje vinársky výrobok alebo zabezpečuje prepravu vinárskeho výrobku, vážne porušila pravidlá spoločenstva vo vinárskom sektore alebo národné ustanovenia prijaté podľa týchto pravidiel, alebo ak má tento orgán oprávnené podozrenie takéhoto porušenia, môže požadovať uplatňovanie tohto postupu:

Odosielateľ vyplní sprievodný doklad a požaduje potvrdenie príslušného orgánu. Ak udelí potvrdenie, môže tiež stanoviť podmienky budúceho použitia výrobku. Potvrdenie musí obsahovať pečiatku, podpis úradníka príslušného orgánu a dátum.

Uvedený postup platí aj pre prepravu výrobkov, ktorých výrobné podmienky a zloženie nie sú v súlade s pravidlami spoločenstva a s národnými pravidlami.

2. Pre všetku prepravu výrobkov pochádzajúcich z tretej krajiny a uvedených do voľného obehu v rámci colného územia spoločenstva musí sprievodný doklad obsahovať:

- číslo dokladu VI 1 vyplneného v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 883/2001 [10],

- dátum vyplnenia dokladu,

- názov a adresu orgánu tretej krajiny, ktorý vyplnil doklad alebo povolil jeho vyplnenie výrobcovi.

3. Všetky osoby alebo orgány, ktoré vypĺňajú doklady na prepravu vinárskeho výrobku, a osoby, ktoré skladovali takéto výrobky, musia uchovať kópiu takýchto dokladov.

Článok 6

1. Sprievodný doklad sa považuje za riadne vyplnený, ak obsahuje informácie ustanovené v článku 3 (1) tohto nariadenia. Ak sa použije doklad, ktorý je v súlade s nariadením (EHS) č. 2719/92 alebo nariadením (EHS) č. 3649/92, musí okrem toho obsahovať všetky informácie ustanovené v článku 3 (1) tohto nariadenia. Okrem toho pri preprave vína obohateného na účely destilácie do liehovaru, sprievodný administratívny doklad alebo zjednodušený sprievodný doklad alebo obchodné doklady použité namiesto dvoch predchádzajúcich dokladov musia spĺňať požiadavky článkov 68 (2) a) a 70 (2) e) nariadenia Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000, ktoré ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhové mechanizmy [11].

2. Sprievodný doklad môže byť použitý len pre jednu prepravnú operáciu.

Jeden sprievodný doklad môže byť vyplnený na prepravu v jednej zásielke od toho istého odosielateľa k tomu istému príjemcovi:

- dvoch alebo viacerých dávok výrobku rovnakej kategórie alebo

- dvoch alebo viacerých dávok výrobku rôznych kategórií, ak sú uložené v označených kontajneroch s nominálnym objemom 60 litrov alebo menej a vybavené uznaným jednorazovým uzáverom, ktorého označenie umožní identifikáciu plniča.

3. V sprievodných dokladoch k zásielke vinárskych výrobkov musí byť uvedený dátum začiatku prepravy.

V prípade uvedenom v článku 5 (1), alebo ak sprievodný doklad k zásielke vyplní príslušný orgán, tento doklad je platný len vtedy, ak preprava začne skôr ako piaty pracovný deň po dni potvrdenia alebo po dni jeho vyplnenia tak, podľa toho čo je vhodné.

4. Ak sa výrobky prepravujú v oddelených častiach toho istého prepravného kontajnera alebo sa počas prepravy zmiešajú, musí sa vyplniť sprievodný doklad ku každej časti bez ohľadu na to, či sa prepravuje oddelene alebo ako zmes. V týchto dokladoch musí byť v súlade s pravidlami ustanovenými každým členským štátom uvedené použitie výrobku v zmesi.

Členské štáty však môžu povoliť odosielateľom alebo oprávneným osobám vyplniť jednotný sprievodný doklad za celý výrobok v zmesi. V týchto prípadoch dá príslušný orgán príslušné pokyny o predložení dôkazu týkajúceho sa kategórie, pôvodu a množstva v rôznych nákladoch.

5. Ak sa zistí, že zásielka ku ktorej musí byť priložený sprievodný doklad je prepravovaná bez takéhoto dokladu alebo na základe dokladu, ktorý obsahuje nepravdivé, chybné alebo neúplné údaje, príslušný orgán členského štátu, kde sa táto skutočnosť zistí, alebo akákoľvek iná organizácia zodpovedná za zabezpečenie súladu s pravidlami spoločenstva a národnými pravidlami vo vinárskom sektore prijme opatrenia potrebné na:

- zabezpečenie regulárnosti takejto prepravy buď opravou akýchkoľvek zásadných chýb, alebo vyplnením nového dokladu,

- uloženie pokuty, kde je to primerané, za akékoľvek nesprávnosti v pomere k ich závažnosti, predovšetkým uplatňovaním článku 5 (1).

Príslušný orgán alebo iná organizácia uvedená v prvom pododseku opečiatkuje doklady, ktoré boli opravené alebo vyplnené podľa tohto ustanovenia. Zabezpečenie regulárnosti pri nesprávnostiach nesmie spôsobiť dlhšie oneskorenie príslušnej prepravnej operácie, ako je nevyhnutne potrebné.

V prípade vážnych alebo opakovaných nesprávností, regionálny alebo miestny orgán príslušný pre miesto vykládky informuje regionálny alebo miestny orgán príslušný pre miesto nakládky. V prípade prepravy v rámci spoločenstva sa musia takéto informácie zaslať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2729/2000 zo 14. decembra 2000, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania kontrol vo vinárskom sektore [12].

6. Ak nie je možné zabezpečiť regulárnosť prepravných operácií v zmysle prvého pododseku odseku 5, príslušný orgán alebo organizácia, ktorá zistila nesprávnosť, zadrží prepravu. Informuje odosielateľa o zadržaní prepravy a vzniknutých dôsledkoch. Tieto opatrenia môžu zahŕňať zákaz predaja výrobku.

7. Ak príjemca odmietne časť alebo celý produkt prepravovaný na základe sprievodného dokladu, príjemca zapíše na zadnú stranu dokladu slová "odmietnuté príjemcom", ako aj dátum a podpis príjemcu a tam, kde je to primerané, uvedie aj odmietnuté množstvo v litroch alebo kilogramoch.

V tomto prípade sa môže výrobok vrátiť odosielateľovi na základe toho istého sprievodného dokladu alebo môže sa ponechať v priestoroch prepravcu dovtedy, kým sa vyplní nový doklad, ktorý sa má priložiť k výrobku pri jeho ďaľšej expedícii.

Článok 7

1. Sprievodné doklady sa považujú za doklady osvedčujúce určenie pôvodu akostného vína VUR alebo pôvodu stolových vín so zemepisným označením, ak ich riadne vyplní:

- odosielateľ, ktorý je sám výrobcom prepravovaného vína a ktorý nezískava ani nepredáva vinárske výrobky získané z hrozna zozbieraného v iných vinárskych regiónoch, ako sú regióny, ktorých názvy používa na označenie vína získaného z vlastnej produkcie,

- odosielateľ, na ktorého sa nevzťahuje prvá zarážka, ak príslušný orgán potvrdil správnosť údajov v sprievodnom doklade na základe informácií, ktoré obsahujú sprievodné doklady k predchádzajúcim zásielkam príslušných výrobkov,

- podľa článku 5 (1), ak sú splnené nasledovné požiadavky:

a) i) sprievodný doklad sa vyplní v súlade so vzorom ustanoveným pre:

- sprievodný administratívny doklad uvedený v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2719/92 alebo

- zjednodušený sprievodný doklad uvedený v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 3649/92 alebo

- sprievodný doklad uvedený v prílohe III tohto nariadenia; alebo

ii) ak pri preprave nedôjde k prekročeniu územia iného členského štátu, jeden z dokladov uvedených v článku 3 (2) b);

b) v sprievodnom doklade sú na príslušnom mieste uvedené nasledujúce údaje:

- pre akostné vína VUR: "Tento doklad osvedčuje pôvod akostných vín VUR, ktorý je v ňom uvedený",

- pre stolové vína so zemepisným označením: "Tento doklad osvedčuje pôvod stolových vín, ktorý je v ňom uvedený";

c) zápisy uvedené v bode b) potvrdí príslušný orgán pečiatkou, dátumom a podpisom zodpovednej osoby tak, ako je to primerané:

- na kópiách 1 a 2, ak sa použije vzor uvedený v prvej a druhej zarážke bodu a) i) alebo

- v origináli sprievodného dokladu a na kópii, ak sa použije vzor uvedený v prílohe III alebo iný doklad uvedený v článku 3 (2) b);

d) príslušný orgán pridelil referenčné číslo sprievodného dokladu;

e) v prípade zásielok z členského štátu, ktoré nie je členským štátom výroby, sprievodný doklad, na základe ktorého sa výrobok odosiela, musí osvedčovať určenie pôvodu alebo zemepisné označenie tam, kde je uvedené:

- referenčné číslo,

- dátum vyplnenia,

- názov a adresa orgánu uvedeného v dokladoch, na základe ktorých bol výrobok prepravovaný pred jeho ďalšou expedíciou a pri ktorých bolo osvedčené určenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Členské štáty môžu stanoviť povinné osvedčovanie určenia pôvodu akostných vín VUR a pôvodu stolových vín vyrobených na ich území.

2. Príslušné orgány každého členského štátu môžu povoliť odosielateľom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v odseku 3, aby sami vyplnili alebo dali predtlačiť v sprievodnom doklade osvedčenie určenia pôvodu, ak takéto osvedčenie:

a) je vopred potvrdené pečiatkou príslušného orgánu, podpisom zodpovednej osoby a dátumom alebo

b) potvrdia samotní odosielatelia špeciálnou pečiatkou povolenou príslušným orgánom, ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe IV; pečiatka môže byť predtlačená na formulároch, ak ich vytlačila tlačiareň schválená na tento účel.

3. Povolenie uvedené v odseku 2 môže byť udelené len odosielateľom:

- ktorí pravidelne expedujú akostné vína VUR a/alebo stolové vína so zemepisným označením, a

- ak sa na základe počiatočnej žiadosti zistí, že vstupné a výstupné registre sú vedené v súlade s hlavou II, a teda umožňujú kontrolu správnosti údajov v dokladoch.

Príslušné orgány môžu zamietnuť povolenie odosielateľom, ktorí neponúkajú také záruky, aké tieto orgány považujú za primerané. Môžu povolenie zrušiť, predovšetkým vtedy, ak odosielatelia prestanú spĺňať požiadavky ustanovené v prvom pododseku alebo ponúkať požadované záruky.

4. Odosielatelia, ktorým sa udelí povolenie uvedené v odseku 2, sú povinní vykonať všetky potrebné kroky na ochranu špeciálnej pečiatky alebo formulárov s pečiatkou príslušného orgánu alebo špeciálnou pečiatkou.

5. Pri obchodovaní s tretími krajinami sprievodné doklady vyplnené v súlade s odsekom 1 pri vývoze z členského štátu výroby musia osvedčovať:

- pri akostných vínach VUR, že určenie pôvodu výrobku je v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva a národnými ustanoveniami,

- pri stolových vínach určených podľa článku 51 (2) a (3) nariadenia (ES) č. 1493/1999, že zemepisné označenie výrobku je v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva a národnými ustanoveniami.

V prípade vývozu z členského štátu, ktorý nie je členským štátom výroby, sprievodný doklad vyplnený v súlade s odsekom 1, na základe ktorého sa výrobok vyváža, sa považuje za doklad osvedčujúci určenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ak je v ňom uvedené:

- referenčné číslo,

- dátum vyplnenia a

- názov a adresa orgánu uvedeného v odseku 1 v dokladoch, na základe ktorých bol výrobok prepravovaný pred vývozom a v ktorých bolo osvedčené určenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

6. Sprievodný doklad sa považuje za doklad osvedčujúci určenie pôvodu dovážaného vína, ak je tento doklad vyplnený v súlade s článkom 5 (2) podľa jedného zo vzorov uvedených v bode a) prvého pododseku odseku 1.

Článok 8

1. Ak je príjemca zriadený na území spoločenstva, pre používanie sprievodného dokladu platia nasledovné pravidlá:

a) ak je prepravovaný výrobok oslobodený od spotrebnej dane (bod 1.5. všeobecných pripomienok, vysvetľujúcich poznámky v prílohe nariadenia (EHS) č. 2719/92);

b) ak výrobok prepravovaný v rámci spoločenstva podlieha spotrebnej dani a bol už prepustený do spotreby v členskom štáte odoslania (bod 1.5. všeobecných pripomienok, vysvetľujúcich poznámky v prílohe nariadenia (EHS) č. 3649/92);

c) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje bod a) alebo b):

i) ak sa použije sprievodný doklad požadovaný pre prepravu podľa bodu a) a b):

- kópiu č. 1 si ponechá odosielateľ,

- kópia č. 2 musí byť priložená k výrobku od miesta nakládky po miesto vykládky a musí byť odovzdaná príjemcovi alebo jeho zástupcovi;

ii) ak sa použije iný sprievodný doklad:

- originál sprievodného dokladu musí byť priložený k výrobku od miesta nakládky a musí byť odovzdaný príjemcovi alebo jeho zástupcovi,

- kópiu si ponechá odosielateľ.

2. Ak je príjemca zriadený mimo colného územia spoločenstva, originál a kópia alebo tam, kde je to primerané, kópie č. 1 a č. 2 sprievodného dokladu k zásielke musia byť predložené na podporu vývozného vyhlásenia príslušnému colnému úradu členského štátu vývozu. Colný úrad zabezpečí, aby vo vývoznom vyhlásení bol uvedený druh, dátum a číslo predloženého dokladu a aby boli druh, dátum a číslo vývozného vyhlásenia uvedené v origináli sprievodného dokladu a na kópii alebo tam, kde je to primerané, na kópiách č. 1 a 2 sprievodného dokladu.

Colný úrad v mieste výstupu z colného územia spoločenstva zapíše jeden z nasledujúcich výrazov na dve kópie sprievodného dokladu a opečiatkuje ho ako pravý:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

a opečiatkované kópie s horeuvedeným výrazom odovzdá vývozcovi alebo jeho zástupcovi.

3. V odkazoch uvedených v prvom pododseku odseku 2 sa uvedie aspoň druh, dátum a číslo dokladu a v prípade vývozného vyhlásenia názov a adresa orgánu príslušného pre vývoz.

4. K vinárskym výrobkom, ktoré sa dočasne vyvezú v režime pasívneho zušľachťovacieho styku ustanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 [13] a nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 [14] do jedného z členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) s cieľom operácií skladovania, dozrievania a/alebo balenia, musí byť priložený informačný list ustanovený odporúčaním Rady pre colnú spoluprácu z 3. decembra 1963. V tomto liste musí byť v rubrikách určených pre popis výrobku uvedený popis v súlade s pravidlami spoločenstva a národnými pravidlami a s množstvami prepravovaného vína.

Tieto informácie sa musia získať z originálu sprievodného dokladu, na základe ktorého bolo víno prepravené do colného úradu, v ktorom sa vydáva informačný list. V informačnom liste sa musí uviesť aj druh, dátum a číslo horeuvedeného dokladu, ktorý bol predtým priložený k zásielke.

Ak príslušný colný úrad spoločenstva riadne vyhotoví informačný list pre výrobok uvedený v prvom pododseku, ktorý sa prepravuje späť na colné územie spoločenstva, tento doklad sa považuje za ekvivalent sprievodného dokladu na prepravu až po colný úrad určenia v spoločenstve alebo prepustenie do domáceho použitia, ak tento doklad v rubrike "Popis tovaru" obsahuje informácie uvedené v prvom pododseku.

Príslušný colný úrad v spoločenstve opečiatkuje kópiu alebo fotokópiu dokladu dodaného príjemcom alebo jeho zástupcom a vráti mu ho na účely tohto nariadenia.

5. Pri akostných vínach VUR a stolových vínach so zemepisným označením, ktoré sa vyvážajú do tretích krajín na základe sprievodného dokladu v súlade s týmto nariadením, uvedený doklad, ktorý je ekvivalentný osvedčeniu o pôvode výrobkov, musí byť predložený na podporu akýchkoľvek iných dokladov k spokojnosti príslušného orgánu, ak sa takéto vína uvedú do voľného obehu v spoločenstve, pokiaľ príslušné víno nespĺňa podmienky odseku 2 alebo predstavuje tovar vrátený v zmysle nariadenia (EHS) č. 2913/92 a jeho vykonávacích ustanovení. Ak sa podporné doklady považujú za uspokojivé, colný úrad potvrdí kópiu alebo fotokópiu osvedčenia o určení pôvodu predloženého príjemcom alebo jeho zástupcom a vráti mu ho na účely tohto nariadenia.

Článok 9

Ak počas prepravy z dôvodu vyššej moci alebo nepredvídanej udalosti musí byť zásielka, pre ktorú sa požaduje sprievodný doklad, rozdelená alebo sa stratí celá alebo určitá jej časť, prepravca musí požiadať príslušný orgán, kde došlo k udalosti alebo prípadu vyššej moci, aby vydal vyhlásenie o týchto skutočnostiach.

Ak je to možné, prepravca taktiež informuje príslušný orgán najbližšie k miestu, kde došlo k udalosti alebo prípadu vyššej moci, aby mu umožnil vykonať potrebné kroky na zabezpečenie regulárnosti príslušnej prepravnej operácie. Takéto opatrenia môžu spôsobiť len také oneskorenie príslušnej prepravnej operácie, aké je nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej regulárnosti.

Článok 10

Pri preprave väčšieho množstva ako 60 litrov jedného z nižšie uvedených nebalených vinárskych výrobkov je potrebné požadovať doklad uvedený pre zásielku a jeho kópiu vyhotovenú pomocou NCR alebo kopírovacieho papiera alebo inú formu kópie schválenej príslušným orgánom:

a) výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve:

- víno vhodné na výrobu stolového vína,

- víno, ktoré má byť spracované na akostné víno VUR,

- hroznový mušt v procese kvasenia,

- koncentrovaný hroznový mušt, aj rektifikovaný,

- čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu,

- hroznová šťava,

- koncentrovaná hroznová šťava,

- stolové hrozno určené na spracovanie na iné výrobky ako výrobky uvedené v článku 42 (5) nariadenia (ES) č. 1493/1999;

b) výrobky, ktoré nemajú pôvod v spoločenstve:

- čerstvé hrozno, okrem stolového hrozna,

- hroznový mušt,

- koncentrovaný hroznový mušt,

- hroznový mušt v procese kvasenia,

- koncentrovaný hroznový mušt, aj rektifikovaný,

- čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu,

- hroznová šťava,

- koncentrovaná hroznová šťava,

- likérové víno na prípravu výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje kód KN 2204.

To isté platí pre nasledujúce výrobky bez ohľadu na ich pôvod a prepravované množstvo, bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v článku 4:

- vínny kal,

- hroznové výlisky určené na destiláciu alebo inú formu priemyselného spracovania,

- piquette (hroznový mušt, ktorého kvasenie sa zastavilo),

- obohatené víno na účely destilácie,

- víno z odrôd hrozna, ktoré nie sú uvedené ako odrody viniča v klasifikácii vyhotovenej členskými štátmi podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1493/1999 pre administratívnu jednotku, v ktorej bolo zberané,

- výrobky, ktoré sa nesmú ponúkať alebo dodávať na priamu ľudskú spotrebu.

Odosielateľ zašle kópiu uvedenú v prvom pododseku najrýchlejším spôsobom najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy tovar opustí miesto nakládky, príslušnému orgánu, na území ktorého sa nachádza miesto nakládky. Príslušný orgán zašle kópiu najrýchlejším spôsobom najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy je predložená alebo vydaná, ak ju vyplňuje príslušný orgán, príslušnému orgánu, na území ktorého sa nachádza miesto vykládky.

HLAVA II

Záznamy

Článok 11

1. Fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny osôb, ktoré skladujú vinárske výrobky na akékoľvek odborné alebo obchodné účely, sú povinné viesť vstupné a výstupné registre týchto výrobkov, ďalej len "záznamy".

Avšak:

a) záznamy nevedú:

- maloobchodní predajcovia,

- predajcovia nápojov pre spotrebu len v ich priestoroch;

b) záznamy sa nepožadujú pre vínny ocot.

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že:

a) obchodníci, ktorí neskladujú zásoby, sú povinní viesť záznamy v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré určia;

b) fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny osôb, ktoré skladujú zásoby alebo ponúkajú na predaj výlučne vinárske výrobky v malých kontajneroch spĺňajúcich požiadavky na predloženie uvedené v článku 4 (2) a), nie sú povinné viesť záznamy, ak je možné kedykoľvek skontrolovať príjem, výdaj a zásoby na základe iných podporných dokladov, predovšetkým obchodných dokladov používaných na finančné účtovníctvo.

3. Osoby povinné viesť záznamy musia zaznamenať príjema výdaj každej dávky výrobkov uvedených v odseku 1 zo svojich a do svojich priestorov, ako aj operácie uvedené v článku 14 (1) pri ich vykonávaní. Tieto osoby musia byť schopné predložiť pre každý zápis v záznamoch o príjme a výdaji výrobkov doklad, ktorý bol priložený k príslušnej zásielke alebo akýkoľvek iný podporný doklad, predovšetkým obchodný doklad.

Článok 12

1. Záznamy musia pozostávať:

- buď z pevných listov očíslovaných za sebou,

- alebo z vhodného moderného účtovného systému schváleného príslušnými orgánmi za predpokladu, že sú v ňom údaje, ktoré sa majú uviesť v záznamoch.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že:

a) záznamy vedené obchodníkmi, ktorí nevykonávajú žiadnu z operácií uvedených v článku 14 (1), ani nevykonávajú žiadne vinárske postupy, môžu byť vo forme všetkých sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov;

b) záznamy vedené výrobcami môžu byť vo forme zápisov na zadnej strane vyhlásenia o zbere úrody, výrobe alebo zásobách ustanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 1294/96 zo 4. júla 1996 [15].

2. Záznamy sa musia viesť osobitne za každý podnik, v priestoroch ktorého sa výrobky skladujú.

Príslušné orgány však môžu udeliť povolenie tam, kde je to primerané, vydaním pokynov:

a) ak sa výrobky skladujú v rôznych skladoch patriacich tomu istému podniku v tej istej miestnej administratívnej jednotke alebo v takejto jednotke v tesnej blízkosti, aby sa záznamy viedli v registrovanom mieste podnikania podniku;

b) aby záznamy viedla špecializovaná firma,

pod podmienkou, že príjmy, výdaje a zásoby možno kedykoľvek skontrolovať na tom mieste, kde sa výrobky skutočne skladujú, a to na základe iných podporných dokladov.

Ak maloobchodní predajcovia, ktorí predávajú priamo spotrebiteľom, patria do jedného podniku a sú zásobovaní z jedného alebo z viacerých centrálnych skladov, ktoré taktiež patria do tohto podniku, tieto centrálne sklady bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 11 (2) b), sú povinné viesť záznamy; dodávky uvedeným maloobchodným predajcom musia byť v týchto záznamoch uvedené ako výdaj.

3. Pri výrobkoch zapísaných do záznamov sa musí viesť osobitné účtovníctvo pre:

- každú z kategórií uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 1493/1999 alebo v článku 34 nariadenia (ES) č. 883/2001,

- každé akostné víno VUR a výrobky určené na spracovanie pre výrobu akostného vína VUR vyrobeného z hrozna zozbieraného v tom istom určenom regióne,

- každé stolové víno označené názvom zemepisného regiónu a výrobky určené na spracovanie na výrobu takéhoto stolového vína vyrobeného z hrozna zozbieraného v tom istom pestovateľskom regióne.

Akostné vína VUR rôzneho pôvodu umiestnené do kontajnerov s objemom nie viac ako 60 litrov označených v súlade s ustanoveniami spoločenstva, ktoré sú nadobudnuté od tretej strany a skladované s cieľom predaja, môžu byť zaznamenané na tom istom účte, ak príslušný orgán alebo ním poverená organizácia alebo orgán vydal svoj súhlas a príjem a výdaj každého akostného vína VUR je v ňom uvedený samostatne; platí to tiež pre stolové vína so zemepisným označením.

Ak je akostné víno VUR zaradené do nižšej akostnej triedy, musí sa to uviesť v záznamoch.

4. Členské štáty určia maximálne prijateľné percentá strát z vyparovania počas skladovania, spracovateľských operácií a zmien v kategóriách výrobkov.

Ak skutočné straty prevyšujú:

- počas prepravy prípustné odchýlky uvedené v prílohe II.B.1.2 a

- v prípadoch uvedených v prvom pododseku maximálne percentá stanovené členským štátom,

držiteľ záznamov to musí v lehote stanovenej členskými štátmi písomne oznámiť orgánu príslušnému pre dané územie, ktorý vykoná potrebné opatrenia.

Členské štáty určia, ako sa majú robiť zápisy do záznamov týkajúce sa:

- osobnej spotreby výrobcu a jeho rodiny,

- akýchkoľvek náhodných zmien objemu výrobkov.

Článok 13

1. Pre každý príjem alebo výdaj výrobkov musí byť v záznamoch uvedené:

- kontrolné číslo výrobku, keď takéto číslo vyžadujú ustanovenia spoločenstva alebo národné ustanovenia,

- dátum operácie,

- skutočne prijaté alebo vydané množstvo,

- príslušný výrobok popísaný v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva alebo národnými ustanoveniami,

- odkaz na doklad, ktorý je alebo bol priložený k príslušnej zásielke.

V prípadoch uvedených v článku 7 (5), odkaz na doklad, na základe ktorého bol výrobok predtým prepravovaný, sa musí uviesť v registri výdajov.

2. Jedenkrát za rok, v deň, ktorý môžu určiť členské štáty, musia byť uzatvorené záznamy o príjme a výdaji výrobkov. V rámci ročnej súvahy je potrebné vykonať inventúru zásob. Existujúce zásoby musia byť zaznamenané vo forme zápisu do záznamov v deň, ktorý nasleduje po dátume ročnej súvahy. Ak sú v ročnej súvahe rozdiely medzi teoretickými a skutočnými zásobami, musí to sa uviesť v uzatvorených účtovných knihách.

Článok 14

1. V záznamoch sa musia uviesť nasledujúce operácie:

- zvýšenie obsahu alkoholu,

- okysľovanie,

- odkysľovanie,

- sladenie,

- miešanie,

- plnenie do fliaš,

- destilácia,

- výroba šumivého vína, sýteného šumivého vína, perlivého vína a sýteného perlivého vína,

- výroba likérového vína,

- výroba koncentrovaného hroznového muštu, aj rektifikovaného,

- úprava aktívnym uhlím,

- úprava ferokyanidom draselným,

- obohacovanie vína na destiláciu,

- iné procesy zahŕňajúce pridávanie alkoholu,

- spracovanie na výrobok akejkoľvek inej kategórie, predovšetkým na aromatizované víno,

- úprava elektrodialýzou.

Ak má podnik povolenie viesť zjednodušené záznamy uvedené v druhom pododseku článku 12 (1), príslušný orgán môže uznať druhopisy oznámení ustanovených v prílohe V.G.5. k nariadeniu (ES) č. 1439/1999 vyhotovené podľa článkov 22 až 29 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/2000 z 24. júla 2000, ktoré ustanovuje určité podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a vytvorenie kódu spoločenstva pre vinárske postupy a procesy [16] ako ekvivalentu zápisov do záznamov o operáciách zvyšovania obsahu alkoholu, okysľovania a odkysľovania.

2. Pre každú z operácií uvedených v odseku 1, iné záznamy ako záznamy uvedené v odseku 3, musia obsahovať toto:

- vykonanú operáciu a dátum,

- charakter a množstvo použitých výrobkov,

- množstvo výrobku získaného pomocou operácie,

- množstvo výrobku použitého pri zvyšovaní obsahu alkoholu, okysľovaní a odkysľovaní, sladení a obohacovaní pre destiláciu,

- popis výrobkov pred operáciou a po nej, v súlade s príslušnými pravidlami spoločenstva alebo národnými pravidlami,

- označenia na kontajneroch, v ktorých boli výrobky uvedené v záznamoch pred operáciou a po operácii,

- v prípade plnenia do fliaš, počet naplnených fliaš a ich obsah,

- v prípade zmluvného plnenia do fliaš, meno a adresa plniča.

Ak výrobok zmení kategóriu bez toho, aby prešiel jednou z operácií uvedených v prvom pododseku odseku 1, predovšetkým v prípade kvasenia hroznového muštu, v záznamoch sa musí uviesť množstvo a druh výrobku získaného po zmene.

Ak je víno obohatené na destiláciu, v záznamoch musia sa uviesť informácie stanovené v článku 68 (2) a) a článku 70 (2) e) nariadenia (ES) č. 1623/2000.

3. Na výrobu šumivého vína musia záznamy obsahovať nasledujúce informácie o každom pripravenom cuvée:

- dátum prípravy,

- dátum plnenia akostných šumivých vín a akostných šumivých vín VUR do fliaš,

- objem cuvée a popis, objem a skutočný a potenciálny obsah alkoholu každej jeho zložky,

- každý z postupov uvedených v článku 24 nariadenia (ES) č. 1622/2000,

- množstvo použitého tirážneho likéru,

- množstvo expedičného likéru,

- počet získaných fliaš, pričom tam, kde je to primerané, musí byť uvedený druh šumivého vína pomocou pojmu týkajúceho sa jeho zvyškového obsahu cukru, ak sa tento pojem nachádza na nálepke.

4. Na výrobu likérového vína záznamy musia obsahovať nasledujúce informácie o každej dávke:

- dátum pridania akéhokoľvek výrobku uvedeného v bode 14 prílohy I.B.b k nariadeniu (ES) č. 1493/1999,

- charakter a objem pridaného výrobku.

Článok 15

1. Majitelia záznamov sú povinní viesť individuálne záznamy alebo účtovníctvo o príjme a výdaji nasledujúcich výrobkov a materiálov, ktoré skladujú na akýkoľvek účel vrátane použitia v ich vlastných priestoroch:

- sacharóza,

- koncentrovaný hroznový mušt,

- rektifikovaný koncentrovaný hroznový mušt,

- výrobky použité na okysľovanie,

- výrobky použité na odkysľovanie,

- liehoviny destilované z vína.

Vedenie individuálnych záznamov alebo účtovníctva nesmie poskytovať oslobodenie od oznámení uvedených v prílohe V.G.5 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

2. Individuálne záznamy alebo účtovníctvo uvedené v odseku 1 musia obsahovať nasledujúce osobitné informácie o každom výrobku:

a) v prípade príjmu:

- meno alebo obchodný názov a adresu dodávateľa a tam, kde je to primerané, odkaz na sprievodný doklad k preprave výrobku,

- príslušné množstvo,

- dátum príjmu;

b) v prípade výdaja:

- príslušné množstvo,

- dátum použitia alebo výdaja,

- tam, kde je to primerané, meno alebo obchodný názov a adresu príjemcu.

Článok 16

1. Zápisy do individuálnych záznamov alebo účtovníctva:

- uvedené v článkoch 11, 12 a 13 sa vykonajú v prípade príjmu najneskôr v pracovný deň nasledujúci po príjme a v prípade výdaja najneskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po výdaji,

- uvedené v článku 14 sa vykonajú najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po operácii a v prípade obohatenia v ten istý deň,

- uvedené v článku 15 sa vykonajú v prípade príjmu a výdaja najneskôr v pracovný deň nasledujúci po príjme alebo výdaji a v prípade použitia v deň použitia.

Členské štáty môžu povoliť dlhšie lehoty, ktoré neprevyšujú 30 dní, predovšetkým vtedy, ak sa používajú počítačové záznamy, ak je možné kedykoľvek vykonať kontrolu príjmu, výdaja a operácií uvedených v článku 14 na základe iných podporných dokladov a ak príslušný orgán alebo ním poverená organizácia alebo orgán považuje tieto doklady za spoľahlivé.

2. Bez ohľadu na prvý pododsek odseku 1 a podľa akýchkoľvek ustanovení prijatých členskými štátmi podľa článku 17, zásielky toho istého výrobku sa môžu zapísať do registra výdaja ako mesačný súčet, ak sa výrobok vkladá výlučne do kontajnerov uvedených v článku 4 (2) a).

Článok 17

1. Členské štáty môžu povoliť úpravu existujúcich záznamov a stanoviť ďalšie pravidlá alebo prísnejšie požiadavky na vedenie a kontrolu záznamov. Predovšetkým môžu požadovať vedenie osobitného účtovníctva pre určené výrobky alebo osobitné záznamy pre určité kategórie výrobkov alebo pre určité operácie uvedené v článku 14 (1).

2. Ak sa použije článok 5 (2), členské štáty môžu ustanoviť, že záznamy bude viesť príslušný orgán alebo organizácia alebo orgán poverený touto organizáciou.

HLAVA III

Všeobecné a prechodné ustanovenia

Článok 18

1. Členské štáty môžu:

a) ustanoviť, že skladové záznamy sa musia viesť o uzatváracích zariadeniach používaných na vkladanie výrobkov do kontajnerov s nominálnym objemom päť litrov alebo menej uvedených v článku 4 (2) a), ktoré majú byť uvedené na trh na ich území, ako aj uvedenie osobitných údajov;

b) požadovať ďalšie informácie v sprievodných dokladoch k zásielkam vinárskych výrobkov vyrobených na ich území, ak sú tieto informácie potrebné na kontrolu,

c) ak to vyžaduje používanie počítačového systému skladových záznamov, určiť miesto, kde musia byť v sprievodných dokladoch k zásielkam vinárskych výrobkov uvedené určité povinné informácie v prípade, že preprava začína na ich území, ak sa nezmení usporiadanie vzorov uvedených v bode a) prvého pododseku článku 7 (1);

d) na prepravu, ktorá začína a končí na ich území bez toho, aby prešla územím iného členského štátu alebo tretej krajiny, povoliť na prechodné obdobie končiace 31. júla 2002, aby boli údaje o hustote hrozna nahradené špecifickou hmotnosťou vyjadrenou v Oechslových stupňoch;

e) ustanoviť, že v sprievodných dokladoch k preprave vyplnených na ich území musí byť uvedený nielen dátum, ale aj čas začatia prepravy;

f) ustanoviť ako rozšírenie článku 4 (1), že sa nepožaduje doklad, ak hrozno, aj lisované, alebo hroznový mušt, prepravujú výrobcovia, ktorí patria k skupine výrobcov a sami vypestovali hrozno alebo vyrobili hroznový mušt, alebo skupina výrobcov, ktorí vlastnia príslušný výrobok, alebo ak sa takéto výrobky prepravujú v mene týchto výrobcov alebo skupín výrobcov do zberného miesta alebo zariadení na výrobu vína tejto skupiny, ak takáto preprava začína a končí v tom istom vinárskom regióne a ak je príslušný výrobok určený na spracovanie na akostné víno VUR, v rámci príslušného určeného regiónu vrátane regiónu, ktorá sa nachádza v jeho tesnej blízkosti;

g) ustanoviť:

- že odosielateľ má vyplniť jednu alebo viaceré kópie sprievodných dokladov k prepravným operáciám, ktoré začínajú na ich území,

- že odosielateľ má vyplniť jednu alebo viaceré kópie sprievodných dokladov k prepravným operáciám, ktoré začali v inom členskom štáte alebo v tretej krajine a končia na ich území.

V týchto prípadoch určia použitie týchto kópií;

h) ustanoviť, že výnimka uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b) týkajúca sa vyňatia z použitia sprievodného dokumentu pre určité zásielky hrozna sanesmie uplatňovať na prepravu začínajúcu a končiacu na ich teritóriu;

i) ustanoviť, že v prípade prepravy uvedenej v článku 10, ktorá začína na ich území a končí na území iného členského štátu, odosielateľ musí zaslať názov a adresu orgánu príslušného pre miesto vykládky spolu s kópiami vyhotovenými podľa tohto článku.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21 smernice č. 92/12/EHS, členské štáty nesmú zakázať alebo brániť pohybu výrobkov uložených v kontajneroch s nominálnou kapacitou neprevyšujúcou päť litrov uvedených v článku 4 (2) a) z dôvodov týkajúcich sa použitých uzáverov, ak sú uzávery alebo druh použitého balenia v zozname v prílohe I.

Pri výrobkoch umiestnených na ich vlastnom území môžu členské štáty zakázať používanie určitých uzatváracích zariadení alebo druhov balenia uvedených v zozname v prílohe I alebo stanoviť určité podmienky na používanie takýchto uzatváracích zariadení.

Článok 19

1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek prísnejšie ustanovenia, ktoré mohli členské štáty prijať na uplatňovanie svojej legislatívy alebo národných postupov ustanovených na iné účely, sprievodné doklady a kópie požadované podľa tohto nariadenia musia byť uchované aspoň päť rokov od konca kalendárneho roka, počas ktorého boli vyplnené.

2. Záznamy a doklady týkajúce sa operácií v nich uvedených sa musia uchovať aspoň päť rokov po uzatvorení účtovníctva, ktorého sa týkajú. Ak jeden alebo viaceré účty v zázname nie sú ešte uzatvorené v súvislosti s nevýznamnými množstvami vína, tieto účty môžu byť prenesené do iného záznamu, ak je v pôvodnom zázname odkaz na takéto prenesenie. V takomto prípade obdobie piatich rokov uvedené v prvom pododseku začína v deň prenesenia.

Článok 20

1. Každý členský štát oznámi Komisii:

- názov a adresu orgánu alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie tohto nariadenia,

- tam, kde je to primerané, názov a adresu akýchkoľvek orgánov poverených príslušným orgánom s cieľom vykonávania tohto nariadenia.

2. Každý členský štát oznámi Komisii:

- akékoľvek následné zmeny týkajúce sa príslušných orgánov a orgánov uvedených v odseku 1,

- opatrenia, ktoré prijali na vykonávanie tohto nariadenia, ak tieto opatrenia majú osobitnú hodnotu na účely spolupráce medzi členskými štátmi uvedenej v nariadení (ES) č. 2729/2000.

Článok 21

1. Týmto sa ruší nariadenie (EHS) č. 2238/93.

2. Odkazy na nariadenie zrušené v prvom odseku sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie.

3. Talianska verzia článku 4 (2) nariadenia (EHS) č. 2238/93 však zostáva v platnosti v Taliansku do 30. septembra 2001.

Článok 22

Článok 4 (2) tohto nariadenia nadobudne účinnosť v Taliansku 1. októbra 2001.

Článok 23

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. mája 2001.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. apríla 2001

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 73.

[5] Ú. v. ES L 276, 19.9.1992, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 198, 7.8.1993, s. 5.

[7] Ú. v. ES L 369, 18.12.1992, s. 17.

[8] Ú. v. ES L 200, 10.8.1993, s. 10.

[9] Ú. v. ES L 188, 21.7.1999, s. 33.

[10] Ú. v. ES L 128, 10.5.1999, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45.

[12] Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 16.

[13] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 166, 5.7.1996, s. 14.

[16] Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam uzáverov schválených v spoločenstve pre malé kontajnery naplnené vinárskymi výrobkami uvedené v článku 2 h)

1. Valcové zátky vyrobené z korku alebo inej inertnej látky, aj pokryté technologickou štruktúrou, ktorá môže byť predovšetkým v tvare viečka alebo disku. Táto technologická štruktúra sa nesmie dať po otvorení opäť použiť a môže byť vyrobená z:

- hliníka,

- kovovej zliatiny,

- zmršťovacej umelej hmoty,

- PVC s hliníkovým vrchom,

- potravinárskeho vosku, aj pokrytého inými inertnými látkami.

2. Olemované zátky vyrobené z korku alebo inej inertnej látky, ktoré sú úplne vložené do hrdla fľaše, vyplnené kovovým alebo plastickým puzdrom, ktoré pokrýva hrdlo aj zátku a pri otvorení sa zničí.

3. Zátky v tvare hríba vyrobené z korku alebo inej inertnej látky zabezpečené páskami alebo uzávermi, ktoré sa pri otvorení musia rozlomiť, pričom celok je niekedy pokrytý kovovou alebo plastickou fóliou.

4. Hliníkové alebo plechové skrutkovacie uzávery zvnútra vyplnené diskom z korku alebo inertného materiálu a ochranná pečať, ktorá sa pri otvorení odtrhne alebo zničí (pečate odolné proti krádeži).

5. Plastické puzdrá skrutkovacích uzáverov.

6. Odnímateľné viečka vyrobené z:

- hliníka,

- umelej hmoty,

- kombinácie horeuvedeného.

7. Kovové korunové zátky pripevnené vo vnútri s diskom z korku alebo inertného materiálu.

8. Uzávery tvoriace súčasť balenia, ktoré nemôžu byť po otvorení opäť použité, napríklad:

- plechové konzervy,

- hliníkové konzervy,

- kartónové nádoby,

- plastické nádoby,

- nádoby vyrobené z kombinácie horeuvedených materiálov,

- pružné vrecia z umelej hmoty,

- pružné vrecia v kombinácii s hliníkom a umelou hmotou,

- štvorsteny v hliníkovej fólii.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Ďalšie pokyny na vyhotovenie sprievodných dokladov

A. Všeobecné pravidlá

1. Doklad by mal byť vyplnený strojopisom. Ak je vyplnený rukou, musí byť vyplnený čitateľne a nezmazateľne.

2. Doklad nesmie obsahovať žiadne vymazané ani prepísané slová. Sprievodný doklad sa nesmie použiť, ak pri jeho vyplňovaní došlo k akejkoľvek chybe.

3. Kópie musia byť overené kópie alebo kópie vyhotovené pomocou NCR alebo kopírovacieho papiera. Akákoľvek predpísaná kópia sprievodného dokladu musí mať označenie "kópia" alebo ekvivalentné označenie.

4. Ak sa použije doklad vyplnený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2719/92 (sprievodný doklad alebo obchodný doklad) alebo vzorom uvedeným v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 3649/92 (zjednodušený sprievodný doklad alebo obchodný doklad) pre vinársky výrobok, ktorý nepodlieha formalitám pre pohyb vinárskych výrobkov ustanovených v smernici č. 92/12/EHS s uvedením v článku 3 (2) b), v nehodiacich sa rubrikách musí byť vyznačená uhlopriečna čiara z jedného rohu do druhého.

B. Osobitné pravidlá

1. Označenia týkajúce sa popisu výrobku:

1.1. Kategória výrobku

Uveďte kategóriu, do ktorej výrobok patrí, pomocou výrazu zodpovedajúceho pravidlám spoločenstva, ktorý obsahuje najpresnejší popis výrobku, napr.:

- stolové víno,

- akostné víno VUR,

- hroznový mušt,

- hroznový mušt na akostné víno VUR,

- dovezené víno.

1.2. Skutočný a celkový obsah alkoholu, hustota.

Ak je sprievodný dokument doplnený:

a) skutočný obsah alkoholu vo víne, okrem nových vín v procese kvasenia, alebo celkový obsah alkoholu v novom víne v procese kvasenia a čiastočne vykvaseného hrozna musí byť vyjadrený v objemových percentách a desatinách objemového percenta;

b) refraktometrický index hrozna sa musí zistiť meracou metódou uznanou v spoločenstve. Musí byť vyjadrený potenciálnym obsahom alkoholu v objemových percentách. Môže byť nahradený špecifickou hmotnosťou vyjadrenou v gramoch na cm3;

c) špecifická hmotnosť čerstvého hroznového muštu, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu, sa musí vyjadriť v gramoch na cm3 a skutočný obsah alkoholu v tomto výrobku sa musí vyjadriť v objemových percentách a desatinách objemového percenta;

d) obsah cukru v koncentrovanom hroznovom mušte, rektifikovanom koncentrovanom hroznovom mušte a koncentrovanej hroznovej šťave sa musí vyjadriť v gramoch na liter a kilogram celkového obsahu cukrov;

e) skutočný obsah alkoholu v hroznových výliskoch alebo vo vínnom kale sa môže taktiež (nepovinne) uviesť a vyjadriť v litroch čistého alkoholu na 100 kg.

Tieto informácie sa musia uviesť s využitím tabuliek zhody uznaných v spoločenstve, ktoré sa nachádzajú v pravidlách pre analytické metódy.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia spoločenstva, ktoré ustanovujú limity pre určité vinárske výrobky, prípustné sú nasledovné odchýlky:

- pokiaľ ide o celkový alebo skutočný obsah alkoholu, odchýlka ± 0,2 % vol.,

- pokiaľ ide o špecifickú hmotnosť, odchýlka šesť jednotiek nahor alebo nadol na štvrté desatinné miesto (± 0,0006),

- pokiaľ ide o obsah cukru ± 3 %.

2. Označenia týkajúce sa čistého množstva:

Čisté množstvo:

- hrozna, koncentrovaného hroznového muštu, rektifikovaného koncentrovaného hroznového muštu, koncentrovanej hroznovej šťavy, hroznových výliskov a vínneho kalu v tonách alebo kilogramoch musí byť vyjadrené symbolmi "t" alebo "kg",

- iných výrobkov v hektolitroch alebo litroch musí byť vyjadrené symbolmi "hl" alebo "l".

Odchýlka 1,5 % z celkového čistého množstva je prípustná, pokiaľ ide o množstvo výrobkov vo veľkom.

3. Ostatné označenia pre hromadnú prepravu výrobkov:

3.1. Pestovateľská oblasť

Uveďte pestovateľskú oblasť, z ktorej pochádza prepravovaný výrobok v súlade s prílohou III k nariadeniu (ES) č. 1493/1999, pomocou nasledujúcich skratiek: A, B, CI a), CI b), CII, CIII a) a CIII b).

3.2. Vykonané operácie

Uveďte aj operácie, ktorými prešli prepravované výrobky, pomocou nasledujúcich číslic v zátvorkách:

0 : výrobok neprešiel žiadnou z nasledujúcich operácií;

1 : výrobok bol obohatený;

2 : výrobok bol okyslený;

3 : výrobok bol odkyslený;

4 : výrobok bol prisladený;

5 : výrobok bol obohatený na účely destilácie;

6 : k výrobku bol pridaný výrobok pochádzajúci z inej zemepisnej jednotky ako je jednotka uvedená v popise;

7 : k výrobku bol pridaný výrobok získaný z inej odrody vína ako je odroda uvedená v popise;

8 : k výrobku bol pridaný výrobok z úrody iného roka ako je rok uvedený v popise;

9 : iné operácie (uveďte).

Príklady:

- pri víne pochádzajúcom z regiónu B, ktoré sa obohatené, uveďte B (1),

- pri hroznovom mušte pochádzajúcom z regiónu CIII b), ktorý bol okyslený, uveďte CIII b) (2).

Označenia týkajúce sa pestovateľského regiónu a vykonaných operácií sa musia uviesť spolu s označením, ktoré sa týkajú popisu výrobku, a v tom istom zornom poli.

C. Informácie požadované pri vyplňovaní sprievodného dokladu uvedeného v článku 3 (3) tohto nariadenia (Príloha III)

Úvodná poznámka:

Vzor pre sprievodný doklad uvedený v prílohe III sa musí prísne dodržať. Veľkosť rubrík označených čiarami a určených na stanovené informácie však slúži len pre informáciu.

Číslo rubriky vo vzore uvedenom v prílohe III | |

Odosielateľ: celé meno a adresa vrátane poštového smerovacieho čísla. | 1 |

Referenčné číslo: referenčné číslo, ktoré identifikuje zásielku v záznamoch odosielateľa (napríklad číslo faktúry). | 2 |

Príjemca: celé meno a adresa vrátane poštového smerovacieho čísla. | 3 |

Príslušný orgán v mieste expedície: názov a adresa príslušného orgánu zodpovedného za kontrolu obchodného dokladu v mieste expedície. Požaduje sa len v prípade prepravy do iného členského štátu alebo pri vývoze mimo spoločenstva. | 4 |

Prepravca: meno a adresa osoby zodpovednej za organizáciu prvého pohybu (ak je odlišný od odosielateľa). Ostatné údaje o preprave: Uveďte: a)druh použitej prepravy (nákladné auto, dodávka, cisternové vozidlo, železničný vagón, železničný cisternový vagón, lietadlo)b)registračné číslo alebo v prípade lode názov (voliteľné). | 5 |

Dátum expedície a ak tak ustanoví členský štát, na území ktorého preprava začína, čas expedície. Ak dôjde k zmene jedného druhu prepravy na iný, prepravca, ktorý nakladá výrobok, musí na zadnej strane dokladu uviesť: dátum expedície,druh použitej prepravy a registračné číslo vozidiel a názov lodí,svoje meno, rodné meno alebo názov spoločnosti a adresu vrátane poštového smerovacieho čísla. | 6 |

Miesto dodania: skutočné miesto dodania, ak tovar nebol dodaný na adresu uvedenú pre príjemcu. Pri tovare určenom na vývoz musí byť uvedený jeden z výrazov uvedených v článku 8 (2) | 7 |

Popis prepravovaného výrobku v súlade s nariadením (EHS) č. 2392/89 a č. 3201/90 a akýmikoľvek platnými národnými pravidlami, predovšetkým povinné označenia Balenie a popis tovaru: identifikačné čísla a počet vonkajších obalov, počet vnútorných obalov | 8 |

Popis môže pokračovať na osobitnom liste priloženom ku každej kópii. Na tento účel môže byť použitý baliaci list. Pri hromadnej preprave: vína, skutočný obsah alkoholu,nekvasených výrobkov, refraktometrický index alebo špecifická hmotnosť,výrobkov v procese kvasenia, celkový obsah alkoholu,vín so zvyškovým obsahom cukru vyšším ako štyri gramy na liter spolu so skutočným obsahom alkoholu, celkový obsah alkoholu | 8 |

Množstvo: pri hromadných výrobkoch, celkové čisté množstvo,pri balených výrobkoch, počet a nominálny objem použitých kontajnerov | 9 |

Ďalšie informácie ustanovené členským štátom expedície: ak sú takéto informácie ustanovené, pokyny príslušného členského štátu musia byť dodržané; ak nie, v tejto rubrike nakreslite uhlopriečnu čiaru | 10 |

Osvedčenie o určenom pôvode: pozri článok 7 | 11 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------