32001R0790Úradný vestník L 116 , 26/04/2001 S. 0005 - 0006


Nariadenie Rady (ES) č. 790/2001

z 24. apríla 2001,

ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom na vykonávanie hraničných kontrol a dozoru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a) a b) a článok 67 ods. 1,

so zreteľom na iniciatívu Portugalskej republiky [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže:

(1) Spoločná príručka [3] bola ustanovená s cieľom implementovať ustanovenia hlavy II kapitoly 2 Dohovoru podpísaného v Schengene dňa 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, ďalej uvádzaná iba ako "dohovor".

(2) Musia sa prijať a pravidelne aktualizovať určité podrobné ustanovenia a praktické postupy na vykonávanie hraničných kontrol a dozoru na vonkajších hraniciach členských štátov zúčastňujúcich sa na užšej spolupráci uvedenej v článku 1 Schengenského protokolu, ktoré sú obsiahnuté v Spoločnej príručke a v prílohách k nej, aby sa splnili operatívne požiadavky príslušných hraničných orgánov.

(3) Rôzne ustanovenia hlavy II kapitoly 2 dohovoru a najmä jeho článku 8 stanovujú, aby výkonný výbor prijímal vykonávacie rozhodnutia založené na schengenských dohodách prijatých pred 1. májom 1999, ktoré teraz nahrádza Rada podľa článku 2 Schengenského protokolu. Podľa článku 1 tohto protokolu sa spolupráca v zmysle schengenského acquis má viesť v rámci inštitucionálneho a právneho rámca Európskej únie a rešpektujúc príslušné ustanovenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

(4) Je preto vhodné stanoviť v akte spoločenstva postup, akým spôsobom sa takéto vykonávacie rozhodnutia majú prijímať.

(5) Odkedy majú členské štáty zvýšenú úlohu, čo sa týka rozvíjania hraničnej politiky, čo odráža citlivosť tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o politické vzťahy s tretími krajinami, Rada si vyhradzuje právo počas prechodného obdobia piatich rokov, uvedeného v článku 67 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, jednomyseľne prijímať, meniť a dopĺňať a aktualizovať vyššie uvedené podrobné ustanovenia a praktické postupy až dovtedy, kým Rada preskúma podmienky, za akých by takéto vykonávacie právomoci boli zverené Komisii po skončení tohto prechodného obdobia.

(6) Niektoré z týchto ustanovení a postupov si vyžadujú dôverné zaobchádzanie, aby sa zabránilo riziku zneužitia.

(7) Je taktiež nevyhnutné stanoviť postup, prostredníctvom ktorého budú členovia Rady a Komisie okamžite informovaní o všetkých zmenách k tým prílohám Spoločnej príručky, ktoré v celosti alebo čiastočne obsahujú zoznamy vecných informácií, ktoré musí každý členský štát poskytnúť v súlade s pravidlami, ktoré v súčasnosti platia a ktoré preto nie je potrebné prijímať, meniť alebo aktualizovať aktom Rady.

(8) Tie prvky Spoločnej príručky a jej príloh, ktoré nepodliehajú žiadnym zmenám a doplnkom z postupov stanovených týmto nariadením a ktoré nezodpovedajú žiadnym prvkom Spoločných konzulárnych pokynov o vízach pre diplomatické misie a konzulárne orgány (ďalej iba ako "Spoločné konzulárne pokyny") [4], ktoré je možné meniť a dopĺňať v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 789/2001 [5], budú sa meniť a dopĺňať v súlade s ustanoveniami hlavy VI Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a najmä jej článku 62 ods. 2 písm. a) a článku 67.

(9) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o stanovisku Dánska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto právneho nástroja a teda nie je zaviazané jeho uplatňovaním, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Čo sa týka skutočnosti, že tento právny nástroj je aktom, ktorého cieľom je vychádzať zo schengenského acquis podľa ustanovení hlavy VI Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, článok vyššie uvedeného protokolu platí,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Rada, konajúc jednomyseľne a z iniciatívy jedného z jej členov, alebo na návrh Komisie zmení a doplní podľa potreby časť I body 1.2, 1.3, 1.3.1., 1.3.3., 2.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.4., 4.1., 4.1.1., 4.1.2., a časť II body 1.1., 1.3., 1.4.1., 1.4.1a, 1.4.4., 1.4.5.,1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., 2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7., 3.3.8., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. a 6.11. Spoločnej príručky, ako aj jej prílohu 9.

2. V rozsahu, v akom sa takéto zmeny a doplnenia týkajú dôverných ustanovení a postupov, informácie v nich obsiahnuté sa sprístupnia iba orgánom, ktoré určili členské štáty a osobám riadne splnomocneným každým členským štátom alebo inštitúciami Európskej únie alebo inak oprávneným na získanie prístupu k takýmto informáciám.

Článok 2

1. Každý členský štát oznámi generálnemu tajomníkovi Rady tie zmeny a doplnenia, ktoré si želá urobiť v bode 1.3.2. časti I a v prílohách 1, 2, 3, 7, 12 a 13 Spoločnej príručky.

2. Zmeny a doplnenia vykonané podľa odseku 1 sa budú považovať za účinné od dátumu, kedy generálny tajomník oznámi tieto zmeny a doplnenia členom Rady a Komisii.

Článok 3

Generálny sekretariát Rady je zodpovedný za prípravu revidovaných verzií Spoločnej príručky a jej prílohy, aby zakomponoval zmeny a doplnenia vykonané podľa článkov 1 a 2 tohto nariadenia a podľa nariadenia (ES) č. 789/2001 vo vzťahu k tým prvkom Spoločných konzulárnych pokynov, ktoré zodpovedajú určitým prílohám Spoločnej príručky. Sekretariát podľa potreby sprostredkuje tieto verzie.

Článok 4

Zmeny a doplnenia k prílohám 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c. 8, 8a, 10, 11, 14a a 14b Spoločnej príručky sa vykonajú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 789/2001.

Článok 5

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 24. apríla 2001

Za Radu

predseda

M. Winberg

[1] Ú. v. ES C 73, 6.3.2001, s. 8.

[2] Stanovisko doručené 13. marca 2001 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Uvedená pod odkazom SCH/Com-ex (99) 13 v prílohe A rozhodnutia Rady 1999/435/ES (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 1).

[4] Uvedené pod odkazom SCH/Com-ex (99) 13 v prílohe A rozhodnutia 1999/435/ES.

[5] Nariadenie Rady (ES) č. 789/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú výkonné právomoci v oblasti určitých podrobných predpisov a praktických postupov týkajúcich sa posudzovania žiadostí o udelenie víza (Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 2).

--------------------------------------------------