32001R0685Uradni list L 108 , 18/04/2001 str. 0001 - 0003


Uredba (ES) št. 685/2001 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 4. aprila 2001

o razdeljevanju dovoljenj med države članice, prejetih s sporazumoma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo ter med Evropsko skupnostjo in Republiko Madžarsko o določitvi nekaterih pogojev za cestni prevoz blaga in za pospeševanje kombiniranega prevoza

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) S sklepoma Sveta 2001/265/ES [4] in 2001/266/ES [5] z dne 19. marca 2001 je Evropska skupnost sklenila sporazuma z Republiko Bolgarijo in Republiko Madžarsko o določitvi nekaterih pogojev za cestni prevoz blaga in za pospeševanje kombiniranega prevoza.

(2) Ta sporazuma določata, da bo Skupnost od Bolgarije in Madžarske prejela dovoljenja za cestni tranzit.

(3) Treba je določiti pravila, ki urejajo razdeljevanje in upravljanje dovoljenj, ki so na razpolago Skupnosti.

(4) Zaradi praktičnih razlogov in zaradi upravljanja mora dati Komisija državam članicam na razpolago ta dovoljenja.

(5) V ta namen je treba določiti metodo delitve. Nato naj države članice razdelijo dovoljenja, ki so jim dodeljena, med podjetja v skladu z objektivnimi merili.

(6) Da bi zagotovili optimalno uporabo dovoljenj, je treba vsa nedodeljena dovoljenja vrniti Komisiji, da jih ponovno razdeli.

(7) Delitev dovoljenj mora temeljiti na merilih, ki v celoti upoštevajo obstoječe tokove kopenskega prometa med Grčijo in drugimi državami članicami -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa pravila za razdeljevanje dovoljenj med države članice, ki so na razpolago Skupnosti na podlagi člena 6(2) sporazumov med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo ter Evropsko skupnostjo in Republiko Madžarsko o določitvi nekaterih pogojev za cestni prevoz blaga in za pospeševanje kombiniranega prevoza (v nadaljevanju "sporazuma").

Člen 2

1. Komisija dodeljuje dovoljenja v skladu z odstavki 2, 3 in 4.

2. Dovoljenja se med države članice dodelijo v skladu s Prilogo. Glede na izkušnje, posebno v zvezi s spremembami prometnih tokov, bo Komisija, če je to potrebno in najprej tri leta po uveljavitvi te uredbe, predložila Svetu predlog, naj odloči o spremembi dodeljevanja dovoljenj med države članice.

3. Dovoljenja za vsako leto se dodelijo do 15. oktobra preteklega leta.

4. Število dovoljenj, ki se dodelijo v prvem letu izvajanja katerega koli od sporazumov, se prilagodi sorazmerno, če je sporazum začel veljati po 1. januarju tistega leta.

Člen 3

Države članice razdelijo dovoljenja med podjetja, ustanovljena na njihovih ozemljih, po objektivnih in nediskriminacijskih merilih.

Člen 4

Do 15. septembra vsakega leta pristojni organi držav članic vrnejo Komisiji dovoljenja, ki na podlagi razpoložljivih podatkov in ocen verjetno ne bodo uporabljena do konca leta. Komisija ponovno dodeli vrnjena dovoljenja ob upoštevanju delitvenega ključa v Prilogi in prošenj držav članic po dodatnih dovoljenjih.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 4. aprila 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

B. Rosengren

[1] UL C 89 E, 28.3.2000, str. 33.

[2] UL C 168, 16.6.2000, str. 13.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 19. marca 2001.

[4] UL L 108, 18.4.2001, str. 4.

[5] UL L 108, 18.4.2001, str. 27.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Država članica | Dovoljenja za uporabo v/na: |

Bolgariji | Madžarskem |

Belgija | 103 | 103 |

Danska | 110 | 110 |

Nemčija | 134 | 133 |

Grčija | 11468 | 10974 |

Španija | 100 | 100 |

Francija | 102 | 102 |

Irska | 100 | 100 |

Italija | 102 | 102 |

Luksemburg | 100 | 100 |

Nizozemska | 150 | 147 |

Avstrija | 119 | 118 |

Portugalska | 100 | 100 |

Finska | 102 | 102 |

Švedska | 107 | 106 |

Združeno kraljestvo | 103 | 103 |

Skupaj | 13000 | 12500 |

--------------------------------------------------