32001R0645Uradni list L 091 , 31/03/2001 str. 0040 - 0041


Uredba Komisije (ES) št. 645/2001

z dne 30. marca 2001

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 2559/2000 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature. Ta pravila veljajo tudi za druge nomenklature, ki v celoti ali delno temeljijo na njej ali ji dodajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3) V skladu z navedenimi splošnimi pravili se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice v prilogi k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3.

(4) Primerno je, da se lahko imetnik po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 2000 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], nazadnje spremenjene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2700/2000 [4], za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami iz te uredbe.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 priložene preglednice, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso v skladu z določbami iz te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 293, 22.11.2000, str. 1.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev v tarifno oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Mešanica encimov, stabiliziranih na nosilcu (pšenična moka), ki vsebuje 2500 enot ksilanaze in 800 enot proteaze na gram, v obliki granul. Izdelek se lahko med drugim uporablja kot dodatek v prehrani živali (v razmerju približno 1:1000), da se izboljša prehrambna učinkovitost hrane, ki s tem postane lažje prebavljiva. | 35079090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 3507, 350790 in 35079090 Izdelek je uvrščen na osnovi aktivnih snovi, ki jih vsebuje. Encimi kot beljakovinske snovi v Poglavju 35 so izključeni iz tarifne številke 23.09 (glej pojasnjevalno opombo harmoniziranega sistema k tarifni številki 23.09, izključitev (h)) Nosilec se uporablja zaradi svojih lastnosti, ki mu omogočajo, da absorbira precejšnjo količino encimov in jih stabilizira pri visoki temperaturi, in ne zaradi svoje prehrambne vrednosti |

--------------------------------------------------