32001R0069Úradný vestník L 010 , 13/01/2001 S. 0030 - 0032


Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001

z 12. januára 2001

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES pri pomoci de minimis

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci [1] a najmä jej článku 2,

po uverejnení návrhu tohto nariadenia [2],

po konzultáciách s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 994/98 splnomocňuje Komisiu stanovovať v nariadení hranicu, pod ktorú sa opatrenia o pomoci považujú za také, ktoré nespĺňajú všetky kritériá článku 87 (1) zmluvy a preto nepodliehajú oznamovaciemu konaniu stanovenom v článku 88 (3) zmluvy.

(2) Komisia uplatňuje články 87 a 88 zmluvy a najmä v mnohých rozhodnutiach objasnený pojem pomoci v rámci významu článku 87 (1) Zmluvy. Komisia stanovila aj svoju politiku s ohľadom na hranice de minimis, pod ktorými sa článok 87 (1) považuje za nevzťahujúci sa v poslednej dobe pri oznámení pravidla de minimis pre štátnu pomoc [3]. Vo svetle tejto skúsenosti a s ohľadom na zvyšujúcu sa transparentnosť a právnu istotu je vhodné, aby sa pravidlo de minimis stanovilo v nariadení.

(3) Vzhľadom na osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na sektor poľnohospodárstva, rybolovu, akvakultúry a dopravy a vzhľadom na riziko, že aj malé objemy pomoci by mohli splniť kritériá článku 87 (1) zmluvy v týchto sektoroch, je vhodné, aby sa toto nariadenie nevzťahovalo na tieto sektory.

(4) Vo svetle Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o dotáciách a vyrovnávajúcich opatreniach [4] by toto nariadenie nemalo vynímať pomoc pri vývoze ani pomoc uprednostňujúcu domáce výrobky pred dovážanými. Pomoc smerom k nákladom na účasť na obchodných veľtrhoch alebo na štúdie alebo služby konzultantov potrebné na uvedenie nového alebo existujúceho výrobku na novom trhu zvyčajne netvoria pomoc pri vývoze.

(5) Vo svetle skúseností Komisie sa môže stanoviť, že pomoc nepresahujúca limit 100000 ECU v priebehu žiadneho obdobia počas troch rokov neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, resp. nedeformuje ani nehrozí, že bude deformovať konkurenciu, a preto nespadá pod článok 87 (1) zmluvy. Príslušné obdobie troch rokov sa môže meniť, takže pre každý nový grant pomoci de minimis treba určiť celkovú sumu pomoci de minimis poskytnutej počas predošlých troch rokov. Pomoc de minimis, by sa mala považovať za poskytnutú v okamihu, kedy sa príjemcovi poskytne zákonné právo prijať pomoc. Pravidlo de minimis neobmedzuje možnosť, že podniky prijímajú aj pre ten istý projekt štátnu pomoc schválenú Komisiou alebo zahrnutú v nariadení vynímajúcom celú skupinu.

(6) Na účely transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a správneho uplatňovania maximálnej sumy de minimis je vhodné, aby členské štáty uplatňovali tú istú metódu výpočtu. Aby sa tento výpočet uľahčil a v súlade so súčasnou praxou uplatňovania pravidla de minimis je vhodné, aby sa pomoc neposkytovaná vo forme hotovosti premenila na jej ekvivalent hrubého grantu. Výpočet ekvivalentu grantu pomoci splatnej v niekoľkých splátkach a výpočet pomoci vo forme mäkkého úveru si vyžaduje uplatnenie trhových úrokových sadzieb prevažujúcich v čase grantu. S ohľadom na jednotné, transparentné a jednoduché uplatňovanie pravidiel o štátnej pomoci by sa mali trhové sadzby na účely tohto nariadenia považovať za referenčné sadzby za predpokladu, že v prípade mäkkého úveru je tento úver podporený normálnou zábezpekou a nezahŕňa nadmerné riziko. Referenčné sadzby by mali byť tie, ktoré Komisia pravidelne stanovuje na základe mäkkého úveru objektívnych kritérií a ktoré sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a na internete.

(7) Komisia má povinnosť zabezpečiť rešpektovanie pravidiel o štátnej pomoci a najmä to, aby pomoc poskytovaná podľa pravidiel de minimis dodržiavala ich podmienky. V súlade zo zásadami spolupráce stanovenými v článku 10 zmluvy by členské štáty mali uľahčiť dosiahnutie tejto úlohy zriadením potrebného aparátu, aby sa zabezpečilo, že celková suma pomoci poskytnutá tomu istému príjemcovi podľa pravidla de minimis nepresiahne maximum 100000 ECU v priebehu troch rokov. Preto je vhodné, aby členské štáty pri poskytovaní pomoci de minimis informovali príslušný podnik o de minimis charaktere pomoci, dostali úplné informácie o ostatných pomociach de minimis prijatých počas posledných troch rokov a starostlivo skontrolovali, že novou pomocou de minimis sa nepresiahne celkové maximum pri pomoci de minimis. Rešpektovanie maxima sa môže zabezpečiť aj pomocou centrálnej evidencie.

(8) So zreteľom na skúsenosti Komisie a najmä na frekvenciu, s akou je vo všeobecnosti potrebné prehodnocovať politiku štátnej pomoci, je vhodné obmedziť obdobie uplatňovania tohto nariadenia. Ak by mala uplynúť platnosť tohto nariadenia bez jeho predĺženia, členské štáty by mali mať obdobie na prispôsobenie sa trvajúce šesť mesiacov s ohľadom na schémy pomoci de minimis zahrnuté v tomto nariadení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah

Toto nariadenie platí na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých odvetviach okrem:

a) odvetvia dopravy a činností spojených s výrobou, spracovaním alebo marketingom výrobkov uvedených v prílohe I zmluvy;

b) pomoci pri činnostiach súvisiacich s vývozom, hlavne pomoci priamo prepojenej s vyvezenými množstvami, pri zriaďovaní a prevádzkovaní distribučných sietí alebo pri ostatných bežných výdavkoch spojených s vývozom;

c) pomoci závislej od použitia domáceho tovaru pred dovezeným.

Článok 2

Pomoc de minimis

1. Opatrenia pomoci sa považujú za také, ktoré nespĺňajú všetky kritériá článku 87 (1) zmluvy a preto nespadajú do požiadavky o oznamovaní v článku 88 (3) zmluvy, ak spĺňajú podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3.

2. Celková pomoc de minimis poskytnutá ktorémukoľvek podniku nepresiahne 100000 ECU v priebehu troch rokov. Toto maximum platí bez ohľadu na forme pomoci alebo sledovanom cieli.

3. Maximum v odseku 2 sa vyjadrí ako hotovostný grant. Všetky použité čísla sú hrubé, to znamená bez zníženia o priame dane. Ak sa pomoc poskytne vo forme inej než grant, hodnota pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

Hodnota pomoci splatnej v niekoľkých splátkach sa vypočíta v okamihu, keď sa poskytne. Úroková sadzba, ktorá sa má uplatniť na účely výpočtu a na výpočet hodnoty pomoci pri mäkkom úvere, je referenčnou sadzbou uplatnenou v čase grantu.

Článok 3

Kumulovanie a monitoring

1. Ak členský štát poskytne podniku pomoc de minimis, informuje podnik o de minimis povahe pomoci a získa od príslušného podniku úplné informácie o ostatnej pomoci de minimis prijatej počas predošlých troch rokov.

Členský štát môže poskytnúť pomoc de minimis len vtedy, ak skontroloval, že táto nezvýši celkovú sumu pomoci de minimis prijatú počas príslušného obdobia troch rokov na úroveň nad maximom stanovenom v článku 2 (2).

2. Ak členský štát zriadil centrálnu evidenciu pomoci de minimis obsahujúcu úplné informácie o každej pomoci de minimis, ktorú poskytol akýkoľvek úrad v rámci daného členského štátu, požiadavka v prvom pododseku odseku 1 viac neplatí od okamihu, kedy evidencia zahŕňa obdobie troch rokov.

3. Členské štáty zaznamenajú a zhromaždia všetky informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia. Tieto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné na preukázanie rešpektovania podmienok tohto nariadenia. Záznamy týkajúce sa každej jednej pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná jednotlivá pomoc v rámci danej schémy. Na písomné požiadanie príslušný členský štát poskytne Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci takej dlhšej doby, ktorá sa môže uviesť v žiadosti, všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na posúdenie, či sa rešpektovali podmienky tohto nariadenia, najmä celková suma pomoci de minimis, ktorú prijal ktorýkoľvek podnik.

Článok 4

Účinnosť a doba platnosti

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Zostane v účinnosti do 31. decembra 2006.

2. Na konci doby platnosti tohto nariadenia schémy pomoci de minimis spadajúce do tohto nariadenia budú mať aj naďalej z neho prospech počas 6-mesačného obdobia na prispôsobenie sa.

Na základe podmienok tohto nariadenia sa tieto schémy môžu aj naďalej uplatňovať počas obdobia na prispôsobenie sa.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2001.

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 89, 28.3.2000, s. 6.

[3] Ú. v. ES C 68, 6.3.1996, s. 9.

[4] Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 156.

--------------------------------------------------