32001R0068Úradný vestník L 010 , 13/01/2001 S. 0020 - 0029


Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001

z 12. januára 2001

o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre niektoré kategórie horizontálnej štátnej pomoci [1], najmä bod a) iv) článku 1 (1),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia [2],

po konzultácii s poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1) nariadenie (ES) č. 994/98 oprávňuje Komisiu vyhlásiť v súlade s článkom 87 zmluvy, že za určitých podmienok vzdelávacia pomoc je zlučiteľná s jednotným trhom a nepodlieha požiadavke oznámenia článku 88 (3) zmluvy;

(2) Komisia uplatnila články 87 a 88 zmluvy pri vzdelávacej pomoci v mnohých rozhodnutiach a nedávno vyhlásila v rámci spoločenstva svoju politiku v oblasti vzdelávacej pomoci [3]. Na základe bohatých skúseností Komisie pri uplatňovaní týchto článkov pri vzdelávacej pomoci, pre zabezpečenie účinnej kontroly a zjednodušenie administratívy bez oslabenia monitorovacej činnosti Komisie je vhodné, aby Komisia používala právomoci delegované nariadením (ES) č. 994/98;

(3) pre vytvorenie transparentnej a jednotnej politiky pre všetky sektory je vhodné, aby rozsah tohto nariadenia bol čo najširší a zahŕňal poľnohospodársky sektor, rybolov a akvakultúru;

(4) toto nariadenie nemá dosah na možnosť členských štátov oznamovať pomoc vzdelávaniu. Takéto oznámenia Komisia posúdi najmä na základe kritérií určených v tomto nariadení alebo v súlade s použiteľnými smernicami a rámcami spoločenstva, ak takéto smernice a rámce existujú. To je v súčasnosti prípad činností týkajúcich sa výroby, spracovania a predaja výrobkov uvedených v prílohe I zmluvy a sektoru námornej dopravy. Rámec o vzdelávacej pomoci by sa mal zrušiť dňom nadobudnutia platnosti tohto nariadenia, lebo jeho obsah nahrádza toto nariadenie;

(5) z dôvodu transparentnosti treba pripomenúť, že v súlade s druhým pododsekom článku 51 (1) nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore vidieckeho rozvoja z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia [4], články 87 až 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky poskytované členskými štátmi na opatrenia podliehajúce podpore vzdelávania zo strany spoločenstva podľa článku 9 uvedeného nariadenia;

(6) z dôvodu transparentnosti treba zdôrazniť, že toto nariadenie by sa malo uplatňovať iba pri vzdelávacích opatreniach, ktoré tvoria štátnu pomoc v zmysle článku 87 (1) zmluvy. Mnohé vzdelávacie opatrenia nie sú zachytené v tomto článku, ale tvoria všeobecné opatrenia, lebo sú otvorené (dostupné) všetkým podnikom vo všetkých sektoroch bez rozdielu a bez rozhodovacej právomoci orgánov uplatňujúcich opatrenie, napr. všeobecné systémy daňových úľav ako automatické daňové úvery, dostupné všetkým firmám investujúcim do vzdelávania zamestnancov. Iné vzdelávacie opatrenia nespadajú do rámca článku 87 (1) zmluvy, lebo prinášajú priamy úžitok všetkým ľuďom a neposkytujú výhodu určitým podnikom alebo sektorom. Ako príklad môžeme uviesť výcvik a počiatočné vzdelávanie (napr. systémy učňovského vzdelávania a jednodňového školenia); zaškolenie alebo rekvalifikácia nezamestnaných vrátane praxe v podnikoch; opatrenia priamo zamerané na pracovníkov alebo niektoré kategórie pracovníkov, ktoré im ponúka príležitosť zúčastniť sa na školení nesúvisiacom s firmou alebo odvetvím, v ktorom pracujú (napríklad "študijný účet"). Na druhej strane treba pripomenúť, že príspevky zo sektorových fondov, ak ich štát uzná za povinné, sa nepovažujú za súkromné zdroje, ale tvoria štátne zdroje v zmysle článku 87 (1) zmluvy;

(7) toto nariadenie by malo oslobodiť (od ohlasovacej povinnosti) každú pomoc, ktorá spĺňa všetky relevantné požiadavky, a každý systém pomoci pod podmienkou, že pomoc, ktorá môže byť poskytnutá v rámci takéhoto systému, spĺňa všetky relevantné požiadavky tohto nariadenia. Aby sa zabezpečila účinná kontrola a zjednodušila administratíva bez oslabenia monitorovacej činnosti Komisie, systémy pomoci a jednotlivé granty mimo systému pomoci by sa mali výslovne odvolávať na toto nariadenie;

(8) aby sa odstránili rozdiely, ktoré by mohli viesť k deformáciám súťaže, aby sa uľahčila koordinácia medzi rôznymi iniciatívami spoločenstva a národnými iniciatívami týkajúcimi sa malých a stredných podnikov, a z dôvodu administratívnej zrozumiteľnosti a právnej istoty, definícia "malých a stredných podnikov" používaná v tomto nariadení by mala byť definícia určená v odporúčaní Komisie 96/280/ES z 3. apríla 1996 týkajúcom sa definície malých a stredných podnikov [5];

(9) aby bolo možné zistiť, či je pomoc zlučiteľná s jednotným trhom podľa tohto nariadenia alebo nie, treba vziať do úvahy intenzitu pomoci a teda aj výšku pomoci vyjadrenú ako grantový ekvivalent. Výpočet grantového ekvivalentu pomoci, ktorá bude poskytnutá v niekoľkých splátkach a výpočet pomoci vo forme zvýhodnenej pôžičky vyžadujú použitie trhových úrokových sadzieb platných v čase poskytnutia grantu. S cieľom jednotného, transparentného a jednoduchého uplatňovania predpisov o štátnej pomoci trhové sadzby na účely tohto nariadenia treba považovať za referenčné sadzby pod podmienkou, že v prípade zvýhodnenej pôžičky je pôžička zaistená riadnou zárukou a nezahŕňa mimoriadne riziko. Referenčné sadzby by mali byť sadzby pravidelne určované Komisiou na základe objektívnych kritérií a uverejňované v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a na internete;

(10) vzdelávanie má zvyčajne pozitívne vonkajšie účinky na spoločnosť ako celok, pretože zvyšuje počet skúsených pracovníkov, z ktorých si iné firmy môžu vybrať, zlepšuje konkurenčnú schopnosť priemyslu spoločenstva a hrá dôležitú úlohu v stratégii zamestnanosti. Vzhľadom na to, že podniky v spoločenstve obyčajne neinvestujú dostatok prostriedkov do vzdelávania svojich zamestnancov, štátna pomoc by mohla pomôcť napraviť túto nedokonalosť trhu, takže za určitých podmienok ju možno považovať za zlučiteľnú s jednotným trhom a preto oslobodiť od predchádzajúcej ohlasovacej povinnosti;

(11) aby sa zabezpečilo obmedzenie štátnej pomoci na minimum nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa spoločenstva, čo by neumožnili samotné sily pôsobiace na trhu, prípustné intenzity oslobodenej pomoci by sa mali modulovať podľa typu poskytovaného vzdelávania, veľkosti podniku a jeho geografickej polohy;

(12) všeobecné vzdelávanie poskytuje prenosnú kvalifikáciu a podstatne zlepšuje možnosť zamestnania zaškoleného pracovníka. Pomoc na tento účel má menej deformačné účinky na súťaž, takže vyššie intenzity pomoci možno považovať za zlučiteľné s jednotným trhom a oslobodené od predchádzajúcej ohlasovacej povinnosti. Na druhej strane, špecifické vzdelávanie, ktoré väčšinou prináša výhody podniku, zahŕňa väčšie riziko deformácie súťaže, takže intenzita pomoc, ktorú možno považovať za zlučiteľnú a oslobodenú od predchádzajúcej ohlasovacej povinnosti, by mala byť oveľa nižšia;

(13) vzhľadom na nevýhody, s ktorými sú SME porovnávané, a vyššie relatívne náklady, ktoré musia znášať, keď investujú do vzdelávania svojich pracovníkov, intenzity pomoci oslobodenej týmto nariadením by sa mali pre SME zvýšiť;

(14) v oblastiach, kam smeruje pomoc podľa článku 87 (3) a) a c) zmluvy, má vzdelávanie relatívne väčší vonkajší dosah, pretože tieto regióny trpia nedostatočnými investíciami do vzdelávania a vyššou mierou nezamestnanosti. V dôsledku toho intenzita pomoci oslobodenej týmto nariadením by sa pre tieto oblasti mala zvýšiť;

(15) charakteristika vzdelávania v námornej doprave oprávňuje používanie špecifického prístupu v tomto sektore;

(16) je vhodné, aby veľké čiastky pomoci ďalej podliehali individuálnemu hodnoteniu Komisiou predtým, ako sa uvedú do používania. Čiže čiastky pomoci prevyšujúce stanovenú čiastku, ktorá by mala byť určená vo výške 1000000 EUR, sú vylúčené z oslobodenia umožneného v tomto nariadení a ďalej podliehajú požiadavkám článku 88 (3) zmluvy;

(17) toto nariadenie by nemalo oslobodiť pomoc kumulovanú (spojenú) s inou štátnou pomocou, vrátane pomoci poskytovanej národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi, alebo s pomocou spoločenstva, vo vzťahu k rovnakým oprávneným nákladom, ak toto spojenie presiahne limity určené v tomto nariadení;

(18) aby sa zabezpečila transparentnosť a efektívne monitorovanie v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98, je potrebné vytvoriť štandardný formát, v ktorom by členské štáty poskytli Komisii súhrnné informácie zakaždým, keď v súlade s týmto nariadením bude implementovaný systém pomoci alebo poskytnutá individuálna pomoc mimo rámca takýchto systémov, s cieľom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Z rovnakých dôvodov treba vytvoriť predpisy týkajúce sa záznamov, ktoré členské štáty musia viesť o pomoci oslobodenej týmto nariadením. Na účely ročných správ, ktoré členské štáty musia predkladať Komisii, by Komisia mala určiť svoje špecifické požiadavky, vrátane informácií v elektronickej forme vzhľadom na veľkú dostupnosť potrebnej technológie;

(19) vzhľadom na skúsenosti Komisie a najmä frekvenciu, s akou je obyčajne potrebné revidovať politiku štátnej pomoci, treba obmedziť obdobie uplatňovania tohto nariadenia. Keby sa platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, systémy pomoci už oslobodené týmto nariadením by mali zostať oslobodené ešte ďalších šesť mesiacov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie sa vzťahuje na pomoc vo všetkých sektoroch, vrátane činností súvisiacich s výrobou, spracovaním a predajom výrobkov uvedených v prílohe I zmluvy.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) "pomoc" bude znamenať každé opatrenie spĺňajúce všetky kritériá určené v článku 87 (1) zmluvy;

b) "malé a stredné podniky" budú znamenať podniky, ako sú definované v prílohe I;

c) "veľké podniky" budú znamenať podniky nezahrnuté do definície SME v prílohe I;

d) "špecifické vzdelávanie" bude znamenať vzdelávanie zahŕňajúce vyučovanie priamo a prednostne použiteľné pre súčasné alebo budúce postavenie zamestnanca vo firme, ktorá poberá pomoc, a poskytujúce kvalifikáciu nepresnosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné firmy alebo oblasti práce;

e) "všeobecné vzdelávanie" bude znamenať vzdelávanie zahŕňajúce vyučovanie, ktoré nie je použiteľné iba alebo prednostne pre súčasné alebo budúce postavenie zamestnanca vo firme, ktorá poberá pomoc, ale ktoré poskytuje kvalifikáciu široko prenosnú na iné firmy alebo oblasti práce a teda podstatne zlepšujúcu možnosť zamestnania tohto zamestnanca. Vzdelávanie sa bude považovať za "všeobecné", ak je napr.:

- spoločne organizované rôznymi nezávislými podnikmi alebo ak toto vzdelávanie môžu využiť zamestnanci rôznych podnikov,

- je uznané, certifikované alebo potvrdené verejnými orgánmi alebo inými orgánmi alebo inštitúciami, ktorým členský štát alebo spoločenstvo delegoval potrebné právomoci;

f) "intenzita pomoci" bude znamenať hrubú čiastku pomoci vyjadrenú ako percento oprávnených nákladov projektu. Všetky použité hodnoty sa vezmú pred odpočítaním priamych daní. Ak je pomoc poskytnutá v inej forme než vo forme grantu, čiastka pomoci bude zodpovedať grantovému ekvivalentu pomoci. Pomoc poskytovaná v niekoľkých splátkach bude diskontovaná na jeho hodnotu v čase poskytnutia. Úroková sadzba, ktorá sa použije na diskontné účely a na výpočet čiastky pomoci v prípade zvýhodnenej pôžičky, bude referenčná sadzba použiteľná v čase poskytnutia grantu;

g) "znevýhodnený pracovník" bude:

- každá mladá osoba pod 25 rokov, ktorá predtým nezískala svoje prvé regulárne platené pracovné miesto,

- každá osoba s vážnymi handicapmi, ktoré sú výsledkom fyzického, duševného alebo psychologického postihnutia, ale ktorá je schopná vstúpiť na trh práce,

- každý migrujúci pracovník, ktorý sa pohybuje alebo pohyboval v rámci spoločenstva alebo sa stane rezidentom spoločenstva, aby sa zamestnal, a ktorý potrebuje odborné a/alebo jazykové vzdelávanie,

- každá osoba, ktorá sa chce vrátiť do pracovného života po minimálne trojročnej prestávke, najmä každá osoba, ktorá sa vzdala práce pre nemožnosť zosúladenia svojho pracovného a rodinného života, počas prvých šiestich mesiacov od prijatia do zamestnania,

- každá osoba staršia ako 45 rokov, ktorá nedosiahla vyššie stredné vzdelanie alebo jemu rovnocenné vzdelanie,

- každá dlhodobo nezamestnaná osoba, t. j. každá osoba, ktorá bola bez práce 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, počas prvých šiestich mesiacov od prijatia do zamestnania.

Článok 3

Podmienky oslobodenia

1. Individuálna pomoc mimo akéhokoľvek systému, spĺňajúca všetky podmienky tohto nariadenia, bude zlučiteľná s jednotným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a oslobodená od požiadavky oznámenia článku 88 (3) zmluvy, ak obsahuje výslovný odkaz na toto nariadenie, uvádzajúc jeho názov a informáciu o uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Systémy pomoci spĺňajúce všetky podmienky tohto nariadenia budú zlučiteľné s jednotným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a oslobodené od požiadavky oznámenia článku 88 (3) zmluvy, ak:

a) každá pomoc, ktorá môže byť poskytnutá v rámci tohto systému, spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia;

b) systém obsahuje výslovný odkaz na toto nariadenie, uvádzajúc jeho názov a informáciu o uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3. Pomoc poskytovaná v rámci systémov uvedených v odseku 2 bude zlučiteľná s jednotným trhom v zmysle článku 87 (3) zmluvy a oslobodená od požiadavky oznámenia článku 88 (3) zmluvy, ak poskytovaná pomoc priamo spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

Článok 4

Oslobodená pomoc vzdelávaniu

1. Systémy pomoci a individuálna pomoc pre vzdelávanie musia spĺňať podmienky určené v odsekoch 2 až 7.

2. Ak sa pomoc poskytuje pre špeciálne vzdelávanie, jej intenzita nesmie presiahnuť 25 % pre veľké podniky a 35 % pre malé a stredné podniky.

Tieto intenzity budú zvýšené o päť percent pre podniky v oblastiach, ktoré majú nárok na regionálnu pomoc v súlade s článkom 87 (3) c) zmluvy a o 10 percent pre podniky v oblastiach, ktoré majú nárok na regionálnu pomoc v súlade s článkom 87 (3) a) zmluvy.

3. Ak sa pomoc poskytuje pre všeobecné vzdelávanie, jej intenzita nesmie presiahnuť 50 % pre veľké podniky a 70 % pre malé a stredné podniky.

Tieto intenzity budú zvýšené o päť percent pre podniky v oblastiach, ktoré majú nárok na regionálnu pomoc v súlade s článkom 87 (3) c) zmluvy a o 10 percent pre podniky v oblastiach, ktoré majú nárok na regionálnu pomoc v súlade s článkom 87 (3) a) zmluvy.

4. Maximálne intenzity uvedené v odsekoch 2 a 3 sa zvýšia o 10 percent, ak vzdelávanie bude poskytované znevýhodneným pracovníkom.

5. V prípadoch, keď projekt pomoci obsahuje prvky špecifickej aj všeobecnej pomoci, ktoré nemožno od seba oddeliť pri výpočte intenzity pomoci, a v prípadoch, keď špecifický alebo všeobecný charakter projektu vzdelávacej pomoci nemožno určiť, budú platiť intenzity použiteľné pre špecifické vzdelávanie podľa odseku 2.

6. Ak sa pomoc poskytuje v sektore námornej dopravy, môže dosiahnuť intenzitu 100 % bez ohľadu na to, či sa projekt vzdelávania týka špecifického alebo všeobecného vzdelávania, pokiaľ budú splnené nasledujúce podmienky:

a) účastník vzdelávania nebude aktívnym členom posádky, ale bude na palube nadpočetný, a

b) vzdelávanie sa bude realizovať na palubách lodí zapísaných do registrov spoločenstva.

7. Oprávnené náklady na projekt vzdelávacej pomoci budú:

a) personálne náklady organizátorov vzdelávania;

b) cestovné výdavky organizátorov a účastníkov vzdelávania;

c) iné bežné výdavky, napr. materiály a pomocné materiály;

d) odpisy nástrojov a zariadení, ak sa používajú výlučne na projekt vzdelávania;

e) náklady na poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania;

f) personálne náklady účastníkov školenia do výšky celkových ostatných oprávnených nákladov uvedených v bodoch a) až e). Do úvahy sa môžu vziať iba hodiny, počas ktorých sa účastníci skutočne zúčastňujú na vzdelávaní, po odpočítaní všetkých produktívnych hodín alebo rovnocenných hodín.

Oprávnené náklady budú doložené dokladmi, ktoré musia byť transparentné a rozpísané na jednotlivé položky.

Článok 5

Veľké individuálne poskytnuté pomoci

Oslobodenie nebude platiť, ak výška pomoci poskytnutej jednému podniku na jediný projekt vzdelávania prevýši čiastku 1000000 EUR.

Článok 6

Kumulácia

1. Limity pomoci určené v článkoch 4 a 5 budú platiť bez ohľadu na to, či podpora pre projekt je úplne financovaná zo štátnych zdrojov alebo čiastočne financovaná spoločenstvom.

2. Pomoc oslobodená týmto nariadením nebude kumulovaná s inou štátnou pomocou v zmysle článku 87 (1) zmluvy, ani s inými prostriedkami spoločenstva, vo vzťahu k rovnakým oprávneným nákladom, ak by takáto kumulácia viedla k intenzite pomoci presahujúcej intenzitu určenú týmto nariadením.

Článok 7

Transparentnosť a monitorovanie

1. Pri implementácii systému pomoci alebo poskytnutí individuálnej pomoci mimo akéhokoľvek systému, oslobodenej týmto nariadením, členské štáty predložia Komisii do 20 pracovných dní súhrn informácií týkajúcich sa takéhoto systému pomoci alebo individuálnej pomoci podľa vzoru určeného v prílohe II, s cieľom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Členské štáty budú viesť podrobné záznamy o systémoch pomoci oslobodených týmto nariadením, individuálnej pomoci poskytnutej v rámci týchto systémov a individuálnej pomoci oslobodenej týmto nariadením, ktorá sa poskytuje mimo existujúceho systému pomoci. Takéto záznamy budú obsahovať všetky informácie potrebné pre zistenie, či boli splnené podmienky pre oslobodenie určené v tomto nariadení. Členské štáty budú viesť záznam o individuálnej pomoci počas 10 rokov odo dňa jej poskytnutia a o systéme pomoci počas 10 rokov odo dňa poskytnutia poslednej individuálnej pomoci v rámci tohto systému. Na písomnú žiadosť príslušný členský štát poskytne Komisii do 20 pracovných dní alebo v rámci dlhšej lehoty, ktorá môže byť určená v tejto žiadosti, všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné pre rozhodnutie, či boli splnené podmienky tohto nariadenia.

3. Členské štáty vypracujú správu o uplatňovaní tohto nariadenia za každý celý kalendárny rok platnosti tohto nariadenia alebo jeho časť vo forme určenej v prílohe III, aj v elektronickej forme. Členské štáty predložia takúto správu Komisii najneskôr do troch mesiacov po uplynutí obdobia, na ktoré sa správa vzťahuje.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti a obdobie platnosti

1. Toto nariadenia nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Platí do 31. decembra 2006.

2. Po uplynutí doby platnosti tohto nariadenia systémy pomoci oslobodené v zmysle tohto nariadenia zostanú oslobodené počas adaptačného obdobia šiestich mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2001

Za Komisiu

Mario Monti

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 89, 28.3.2000, s. 8.

[3] Ú. v. ES C 343, 11.11.1998, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[5] Ú. v. ES L 107, 30.4.1996, s. 4

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Definícia malých a stredných podnikov

[prevzatá z odporúčania Komisie 96/280/ES z 3. apríla 1996 o definíciách malých a stredných podnikov (Ú. v. ES L 107, 30. 4. 1996, s. 4)]

"Článok 1

1. Malé a stredné podniky, ďalej len "SME", sú definované ako podniky, ktoré:

- majú menej ako 250 zamestnancov a

- majú buď:

- ročný obrat nepresahujúci 40 miliónov EUR, alebo

- ročný bilančný úhrn nepresahujúci 27 miliónov EUR,

- spĺňajú kritérium nezávislosti definované v odseku 3.

2. Ak je potrebné rozlišovať medzi malými a strednými podnikmi, "malý podnik" je definovaný ako podnik, ktorý:

- má menej ako 50 zamestnancov a

- má buď:

- ročný obrat nepresahujúci 7 miliónov EUR, alebo

- ročný bilančný úhrn nepresahujúci 5 miliónov EUR,

- spĺňa kritérium nezávislosti definované v odseku 3.

3. Nezávislé podniky sú podniky, ktoré nie sú vlastnené z 25 % alebo väčšej časti kapitálu alebo hlasovacích práv jedným podnikom alebo spoločne niekoľkými podnikmi, nezahrnutými do definícií SME, alebo malého podniku, pričom obe platia rovnako. Tento limit môže byť prekročený v nasledujúcich dvoch prípadoch:

- ak podnik vlastnia verejné investičné spoločnosti, rizikové investičné spoločnosti alebo inštitucionálni investori, pričom kontrola sa nevykonáva individuálne ani spoločne,

- ak je kapitál rozdelený tak, že nie je možné určiť, kto je jeho vlastníkom, a ak podnik vyhlási, že možno oprávnene predpokladať, že nie je vlastnený z 25 % alebo väčšej časti jedným podnikom alebo spoločne niekoľkými podnikmi, nezahrnutými do definícií SME alebo malého podniku, pričom obe platia rovnako.

4. Pri výpočte limitov uvedených v odsekoch 1 a 2 preto treba kumulovať príslušné hodnoty pre podnik prijímajúci pomoc a pre všetky podniky, ktoré tento podnik priamo alebo nepriamo kontroluje prostredníctvom vlastníctva 25 % alebo väčšej časti kapitálu alebo hlasovacích práv.

5. Ak je potrebné odlíšiť mikropodniky od ostatných SME, tieto sú definované ako podniky majúce menej ako 10 zamestnancov.

6. Ak ku dňu súvahy podnik prekročí alebo nedosiahne zamestnanecké limity alebo finančné stropy, štatút "SME", "stredného podniku", "malého podniku" alebo "mikropodniku" získa alebo stratí iba v prípade, že sa tento jav bude opakovať počas dvoch po sebe nasledujúcich finančných rokov.

7. Počet zamestnancov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (AWU), t. j. počtu zamestnancov na plný úväzok počas jedného roka, pričom zamestnanci na čiastočný úväzok a sezónni zamestnanci tvoria časť z počtu ročných pracovných jednotiek. Referenčný rok, ktorý treba vziať do úvahy, je rok posledného schváleného účtovného obdobia.

8. Limity obratu a bilančného súhrnu sú limity posledného schváleného 12-mesačného účtovného obdobia, a v prípade novozaložených podnikov, ktorých účty ešte neboli schválené, sa použiteľné limity odvodia od spoľahlivého odhadu urobeného v priebehu finančného roka."

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Formulár pravidelnej správy, ktorú treba poskytnúť Komisii

Formulár ročnej správy o systémoch pomoci oslobodených v rámci predpisu o skupinovom oslobodení schválenom v zmysle článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 994/98

Členské štáty musia použiť uvedenú formu pri plnení svojich informačných povinností voči Komisii v rámci predpisov o skupinovom oslobodení schválených na základe nariadenia Rady (ES) č. 994/98.

Správy by mali byť predložené aj v automatizovanej forme.

Informácie získané pre všetky systémy pomoci oslobodené v rámci predpisov o skupinovom oslobodení schválených v zmysle článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 994/98

1. Názov systému pomoci

2. Použiteľný predpis Komisie o oslobodení

3. Výdavky

Samostatné údaje treba poskytnúť pre každý nástroj pomoci v rámci systému alebo individuálnej pomoci (napr. grant, zvýhodnené pôžičky atď.). Hodnoty treba vyjadriť v eurách, alebo ak je to použiteľné, v národnej mene. V prípade daňových výdavkov treba vykázať ročné daňové straty. Ak presné údaje nie sú k dispozícii, takéto straty možno odhadnúť.

Tieto údaje o výdavkoch treba poskytnúť nasledovne:

za sledovaný rok uveďte samostatne pre každý nástroj pomoci v rámci systému (napr. grant, zvýhodnenú pôžičku, záruku a pod.):

3.1. zaväzky, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách atď. pre nové podporované projekty. V prípade systémov záruk uveďte celkovú čiastku nových poskytnutých záruk;

3.2. skutočné platby, (odhadované) daňové straty alebo iné ušlé príjmy, údaje o zárukách atď. pre nové a existujúce projekty. V prípade systémov záruk poskytnite nasledujúce údaje: celkovú čiastku nesplatených (nevybavených) záruk, prijaté poistné, refundácie, zaplatené odškodné, prevádzkový výsledok systému za sledovaný rok;

3.3. počet nových podporených projektov;

3.4. odhadovaný celkový počet pracovných miest vytvorených alebo zachovaných prostredníctvom nových projektov (ak je to vhodné);

3.5. odhadovanú celkovú výšku investícií, na ktoré bola poskytnutá pomoc z nových projektov;

3.6. regionálne rozdelenie čiastok podľa bodu 3.1 podľa regiónov definovaných na úrovni 2 NUTS [1] alebo nižšej, alebo podľa regiónov článku 87 (3) a), regiónov článku 87 (3) c) alebo regiónov, ktoré nedostali žiadnu pomoc;

3.7. sektorové rozdelenie čiastok podľa bodu 3.1 podľa sektorov činnosti príjemcov (ak je zahrnutých viac sektorov, uveďte podiel každého z nich):

- poľnohospodárstvo

- rybné hospodárstvo a/alebo vodohospodárstvo

- ťažba uhlia

- výroba,

z toho:

oceľ

lodné staviteľstvo

syntetické vlákna

motorové vozidlá

iná výroba (špecifikujte)

- služby

z toho:

námorná doprava

iná doprava

finančné služby

iné služby (špecifikujte)

- iné sektory (špecifikujte)

4. Iné informácie a poznámky

[1] NUTS je názvoslovie teritoriálnych jednotiek pre štatistické účely v ES.

--------------------------------------------------