32001L0116

Smernica Komisie 2001/116/ES z 20. decembra 2001, ktorou sa technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidielText s významom pre EHP.

Úradný vestník L 018 , 21/01/2002 S. 0001 - 0115
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 27 S. 199 - 314


Smernica Komisie 2001/116/ES

z 20. decembra 2001,

ktorou sa technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/156 zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidie [1] naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES [2], najmä na jej článok 13 ods. 2,

keďže:

(1) Smernica 70/156/EHS a jej prílohy boli niekoľkokrát zmenené a doplnené a pretože sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnky príloh, mali by sa v záujme zrozumiteľnosti zlúčiť prílohy do jediného textu.

(2) Ustanovenia týkajúce sa nevyhnutných správnych dokumentov typového schválenia dokončeného vozidla obsiahnutých v týchto prílohách, by mali platiť pre vozidlá kategórie M1 vybavené spaľovacím motorom.

(3) Prílohy smernice 70/156/EHS zmenené a doplnené touto smernicou obsahujú potrebné správne dokumenty pre vozidlá iných kategórií ako kategórie M1. Takéto schválenia by však mali byť udelené len po nadobudnutí účinnosti smernice, ktorá ruší a nahrádza smernicu 70/156/EHS a nadobudnutí účinnosti zmien a doplnkov, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre príslušné samostatné smernice na účely uplatnenia na vozidlá niektorých kategórií iných ako kategórie M1.

(4) Je tiež vhodné zabezpečiť jednotné usporiadanie pridelených schvaľovacích čísel.

(5) Smernica 70/156/EHS by sa mala príslušne zmeniť a doplniť.

(6) Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku, ktorý bol ustanovený smernicou 70/156/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU

Článok 1

Smernica 70/156/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 4 ods. 1 sa v druhom pododseku vypúšťa nasledujúce: "a pridelí sa špeciálne typové schvaľovacie číslo podľa ustanovení prílohy VII";

2. v článku 8 ods. 2 písm. c) sa v druhom pododseku vypúšťa nasledujúce: "a nahradenie každého špeciálneho schvaľovacieho čísla normálnym schvaľovacím číslom";

3. prílohy k smernici 70/156/EHS sa nahrádzajú textom príloh k tejto smernici.

Článok 2

1. Pri typovom schvaľovaní vozidiel uplatnia členské štáty smernicu 70/156/EHS zmenenú a doplnenú touto smernicou len na vozidlá kategórie M1 vybavené spaľovacím motorom.

2. Pri typovom schvaľovaní vozidiel na špeciálne účely kategórie M1 členské štáty uplatnia článok 4 ods. 1 smernice 70/156/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 1998/14/ES [3] len na žiadosť výrobcu.

3. Článok 10 smernice 70/156/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 87/358/EHS [4] sa naďalej vzťahuje na typové schválenie vozidiel iných ako sú vozidlá uvedené v odseku 1.

Článok 3

1. Na vystavenie osvedčenia o zhode na základe typových schválení ES sa môžu do 30. júna 2003 naďalej používať existujúce vzory.

2. Táto smernica nezbavuje platnosti žiadne schválenie udelené pred nadobudnutím jej účinnosti, ani nebráni rozšíreniu takýchto schválení podľa podmienok smernice, na základe ktorej boli pôvodne udelené.

Článok 4

1. Členské štáty do 1. júla 2002 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. júla 2002.

Keď členské štáty príjmu uvedené ustanovenia, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu, alebo ich takýto odkaz sprevádza pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2001

Za Komisiu

Erkki Liikanen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21.

[3] Ú. v. ES L 91, 25.3.1998, s.1.

[4] Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 51.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I | Úplný zoznam informácií na účely typového schvaľovania vozidiel |

Príloha II | Definícia kategórií a typov vozidiel |

Príloha III | Informačný dokument na účely ES typového schválenia vozidla |

Príloha IV | Zoznam požiadaviek na účely ES typového schválenia vozidla |

Príloha V | Postupy, ktoré sa majú dodržať pri ES typovom schvaľovaní vozidla |

Príloha VI | Osvedčenie o ES typovom schválení vozidla |

Príloha VII | Systém číslovania ES typového schválenia |

Príloha VIII | Výsledky testov |

Príloha IX | Osvedčenie o zhode ES |

Príloha X | Zhoda výrobných postupov |

Príloha XI | Charakter vozidiel na špeciálne účely a ustanovenia pre tieto vozidlá |

Príloha XII | Limity malých sérií a limity končiacich sérií |

Príloha XIII | Zoznam ES typových schválení vydaných podľa samostatných smerníc |

Príloha XIV | Postupy, ktoré sa majú dodržať pri viacstupňovom ES typovom schválení |

Príloha XV | Osvedčenie o pôvode vozidla — Vyhlásenie výrobcu o základnom/nedokončenom vozidle kategórie inej ako je kategória M1. |

--------------------------------------------------