32001L0110

Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning

EF-Tidende nr. L 010 af 12/01/2002 s. 0047 - 0052


Rådets direktiv 2001/110/EF

af 20. december 2001

om honning

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Visse vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet bør forenkles med det formål alene at tage hensyn til de væsentlige krav, som de produkter, de pågældende direktiver omfatter, skal opfylde for at kunne bevæge sig frit i det indre marked, i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december 1992 i Edinburgh, bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 10. og 11. december 1993 i Bruxelles.

(2) Begrundelsen for Rådets direktiv 74/409/EØF af 22. juli 1974 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende honning(4) var, at forskelle mellem de nationale lovgivninger om definition af honning, de forskellige honningtyper samt honnings kendetegn kunne skabe ulige konkurrencevilkår med mulig vildledning af forbrugerne til følge og dermed kunne have direkte indvirkning på det fælles markeds oprettelse og funktion.

(3) Direktiv 74/409/EØF og senere ændringer dertil har derfor haft til formål at definere honning og de forskellige honningtyper, som kan bringes i handelen under passende betegnelser, opstille fælles regler for sammensætningen samt bestemme de vigtigste angivelser i mærkningen for at sikre disse produkters frie bevægelighed inden for Fællesskabet.

(4) For at skabe større klarhed bør direktiv 74/409/EØF omarbejdes for at gøre bestemmelserne om betingelserne for fremstilling og markedsføring af honning mere tilgængelige og for at tilpasse direktivet til den almindelige fællesskabslovgivning, som gælder for levnedsmidler, navnlig bestemmelserne om mærkning, forurenende stoffer og analysemetoder.

(5) De generelle bestemmelser om mærkning af levnedsmidler, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF(5), bør anvendes på visse betingelser. På grund af den nære forbindelse mellem honnings kvalitet og oprindelse er det et uomgængeligt krav, at der gives fyldestgørende oplysninger om oprindelsen, så forbrugeren ikke vildledes om produktets kvalitet. På grund af de særlige forbrugerinteresser, der er forbundet med honnings geografiske kendetegn, samt hensynet til fuld åbenhed herom, er det nødvendigt, at det oprindelsesland, hvor honningen er høstet, fremgår af mærkningen.

(6) Pollen eller andre af honningens karakteristiske bestanddele må ikke fjernes, medmindre dette er uundgåeligt ved fjernelsen af uvedkommende organiske eller uorganiske stoffer. Dette kan ske ved filtrering. Hvis filtreringen medfører fjernelse af en væsentlig mængde pollen, er det nødvendigt at give forbrugeren korrekt oplysning herom ved en passende angivelse på etiketten.

(7) Honning, hvis betegnelse suppleres med angivelser vedrørende en oprindelse fra blomsterarter eller en planteoprindelse, en regional, territorial eller topografisk oprindelse eller specifikke kvalitetskriterier, må ikke være tilsat filtreret honning. For at gøre markedet mere gennemskueligt skal mærkning af filtreret honning og bagerihonning være obligatorisk ved enhver transaktion på bulkmarkedet.

(8) Som understreget i Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 24. juni 1994 om situationen inden for den europæiske biavl kan Kommissionen vedtage analysemetoder for at sikre overholdelsen af sammensætningens kendetegn og yderligere specifikke angivelser for al honning, som markedsføres i Fællesskabet.

(9) Der bør drages nytte af det arbejde, som er udført med en ny Codex-standard for honning, i givet fald med tilpasning til Fællesskabets særlige krav.

(10) Målet om at fastlægge fælles definitioner og regler for de pågældende produkter og bringe bestemmelserne på linje med den almindelige fællesskabslovgivning om levnedsmidler kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, jf. subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5 og kan derfor på grund af direktivets karakter bedre gennemføres af Fællesskabet. Dette direktiv er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå nævnte mål.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(12) For at undgå, at der opstår nye hindringer for de frie varebevægelser, bør medlemsstaterne undlade at vedtage nationale bestemmelser for de pågældende produkter, som ikke er hjemlet i dette direktiv -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for de i bilag I definerede produkter. Disse produkter skal opfylde kravene i bilag II.

Artikel 2

Direktiv 2000/13/EF finder anvendelse på de i bilag I nævnte produkter på følgende betingelser:

1) Betegnelsen "honning" er forbeholdt det i bilag I, punkt 1, definerede produkt og skal i handelen benyttes som betegnelse for dette produkt.

2) Varebetegnelserne i bilag I, punkt 2 og 3, er forbeholdt de i bilaget definerede produkter og skal i handelen benyttes som betegnelse for dem. Betegnelsen "honning" kan anvendes i stedet for disse varebetegnelser, dog ikke for så vidt angår filtreret honning, tavlehonning, honning med stykker af honningtavler og bagerihonning.

Imidlertid

a) skal angivelsen "kun til madlavning" anføres på etiketten tæt ved varebetegnelsen, når der er tale om bagerihonning

b) kan varebetegnelserne, bortset fra filtreret honning og bagerihonning, suppleres med angivelser vedrørende:

- en oprindelse fra blomsterarter eller planter, hvis produktet helt eller hovedsagelig stammer derfra og besidder de pågældende blomsters eller planters organoleptiske, fysisk-kemiske og mikroskopiske egenskaber

- en regional, territorial eller topografisk oprindelse, hvis produktet helt hidrører fra det angivne sted

- specifikke kvalitetskriterier.

3) Når bagerihonning anvendes som ingrediens i et sammensat levnedsmiddel, kan betegnelsen "honning" anvendes i varebetegnelsen for det sammensatte levnedsmiddel i stedet for betegnelsen "bagerihonning". Dog skal betegnelsen i bilag I, punkt 3, anvendes i ingredienslisten.

4) a) Det eller de oprindelseslande, hvor honningen er høstet, skal angives på etiketten.

Hvis honningen har oprindelse i mere end én medlemsstat eller i mere end ét tredjeland, kan ovennævnte angivelse dog i givet fald erstattes med en af følgende muligheder:

- "blanding af honning fra EF"

- "blanding af honning fra lande uden for EF"

- "blanding af honning fra lande i og uden for EF".

b) I forbindelse med direktiv 2000/13/EF, især artikel 13, 14, 16 og 17, skal de oplysninger, der skal gives i henhold til litra a) betragtes som angivelser i henhold til artikel 3 i nævnte direktiv.

Artikel 3

For filtreret honning og bagerihonning skal den fulde salgsbetegnelse, som er anført i bilag I, punkt 2, litra b), nr. viii), og punkt 3, klart fremgå af bulkcontainere, pakninger og handelsdokumenter.

Artikel 4

Kommissionen kan vedtage metoder, som gør det muligt at kontrollere, om honning overholder bestemmelserne i dette direktiv. Sådanne metoder vedtages efter proceduren i artikel 7, stk. 2. Indtil sådanne metoder er vedtaget, anvender medlemsstaterne, når det er muligt, internationalt anerkendte, validerede metoder såsom de metoder, der er godkendt af Codex Alimentarius, for at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 5

For de i bilag I definerede produkter må medlemsstaterne ikke vedtage nationale bestemmelser, som ikke er hjemlet i dette direktiv.

Artikel 6

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, vedtages efter proceduren i artikel 7, stk. 2:

- tilpasning af dette direktiv til den almindelige fællesskabslovgivning om levnedsmidler

- tilpasning til den tekniske udvikling.

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Levnedsmiddelkomité (i det følgende benævnt "komitéen"), som er oprettet ved artikel 1 i afgørelse 69/414/EØF(7).

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

Direktiv 74/409/EØF ophæves med virkning fra den 1. august 2003.

Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til dette direktiv.

Artikel 9

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. august 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser anvendes således:

- at markedsføring af de i bilag I definerede produkter, som er i overensstemmelse med definitionerne og bestemmelserne i dette direktiv, tillades fra den 1. august 2003.

- at markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forbydes fra den 1. august 2004.

Dog er markedsføring af produkter, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men som var mærket i overensstemmelse med direktiv 74/409/EØF inden den 1. august 2004 tilladt, indtil lagrene er opbrugt.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2001.

På Rådets vegne

C. Picqué

Formand

(1) EFT C 231 af 9.8.1996, s. 10.

(2) EFT C 279 af 1.10.1999, s. 91.

(3) EFT C 56 af 24.2.1997, s. 20.

(4) EFT L 221 af 12.8.1974, s. 10. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1985.

(5) EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 291 af 19.11.1969, s. 9.

BILAG I

NAVNE, PRODUKTBETEGNELSER OG DEFINITIONER

1. Honning er det naturlige søde stof, der frembringes af Apis mellifera-bier på grundlag af plantenektar eller udsvedning fra planters levende dele, eller ekskrementer fra plantesugende insekter på planters levende dele, som bierne opsuger, omdanner ved at blande dem med deres egne særlige stoffer, oplagrer, deponerer og lader modne i bistadens honningtavler.

2. De vigtigste honningtyper er følgende:

a) Efter oprindelse

i) Blomsterhonning

Honning, som hidrører fra plantenektar.

ii) Honningdughonning

Honning, som hovedsagelig hidrører fra ekskretion fra plantesugende insekter (Hemiptera) på planters levende dele eller fra udsvedning fra planters levende dele.

b) Efter udvindingsmåde og/eller præsentationsmåde

iii) Tavlehonning

Honning, som er oplagret af bierne i celler uden bilarver i tavler, som bierne selv kort før har bygget, eller i fine kunsttavler af ren bivoks, og som sælges i forseglede tavler, hele eller delte.

iv) Honning med stykker af honningtavler

Honning, som indeholder et eller flere stykker tavlehonning.

v) Afdryppet honning

Honning, som der er udvundet ved afdrypning af de ikke-forseglede tavler uden bilarver.

vi) Slynget honning

Honning, som er udvundet ved slyngning af de ikke-forseglede tavler uden bilarver.

vii) Presset honning

Honning, som er udvundet ved presning af tavler, der ikke indeholder bilarver, uden varme eller ved svag varme, højst 45 °C.

viii) Filtreret honning

Honning, som er udvundet ved fjernelse af uvedkommende uorganiske eller organiske stoffer på en sådan måde, at der fjernes en betydelig mængde pollen.

3. Bagerihonning

Honning, der a) er egnet til industriel brug eller som ingrediens i fremstillingen af andre levnedsmidler, og som b):

- kan have en fremmed smag eller lugt, eller

- kan være begyndt at gære eller er gæret, eller

- kan have været opvarmet for meget.

BILAG II

HONNINGS KENDETEGN OG SAMMENSÆTNING

Honning består hovedsagelig af forskellige former for sukker, især fruktose og glucose samt andre stoffer såsom organiske syrer, enzymer og faste partikler fra indsamlingen af honning. Farveskalaen går fra næsten farveløs til mørkebrun. Honning kan være flydende, klæbrig eller krystalliseret (helt eller delvis). Smagen og aromaen varierer, men stammer fra oprindelsesplanten.

Honning må ikke tilsættes levnedsmiddelingredienser, herunder tilsætningsstoffer til levnedsmidler, ligesom andre tilsætninger end honning er forbudt, hvis produktet markedsføres som honning eller anvendes i et produkt, der er bestemt til konsum. Honning skal så vidt muligt være fri for uvedkommende organiske eller uorganiske stoffer. Honning må ikke have en fremmed smag eller lugt eller være begyndt at gære eller have en kunstigt ændret surhedsgrad, og honning må ikke have været opvarmet således, at de naturlige enzymer er blevet ødelagt eller væsentligt svækket, jf. dog bilag I, punkt 3.

Pollen eller honningens karakteristiske bestanddele må ikke fjernes, medmindre dette er uundgåeligt, når uvedkommende uorganiske eller organiske stoffer fjernes, jf. dog bilag I, punkt 2, litra b), nr. viii).

Honning, der markedsføres som honning, eller som anvendes i et produkt, der er bestemt til konsum, skal have følgende sammensætning:

1. Indhold af sukker

1.1. Fruktose og glucose (i alt)

>TABELPOSITION>

1.2. Saccharose

>TABELPOSITION>

2. Vandindhold

>TABELPOSITION>

3. Indhold af ikke-vandopløselige stoffer

>TABELPOSITION>

4. Elektrisk ledningsevne

>TABELPOSITION>

5. Indhold af frie syrer

>TABELPOSITION>

6. Diastatisk indeks samt indhold af hydroxymethylfurfural (HMF) - bestemt efter behandling og blanding

a) Diastatisk indeks (Schade-skalaen)

>TABELPOSITION>

b) HMF

>TABELPOSITION>