32001L0090Dziennik Urzędowy L 283 , 27/10/2001 P. 0041 - 0043


Dyrektywa Komisji 2001/90/WE

z dnia 26 października 2001 r.

dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy Rady nr 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (kreozot)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą nr 2001/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [2], w szczególności jej art. 2a, wprowadzony dyrektywą Rady nr 89/678/EWG [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/60/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzeniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych [4] wprowadza niektóre ograniczenia dotyczące wprowadzenia do obrotu i stosowania kreozotu.

(2) Ostatnie badania [5] wykazały, iż kreozot ma większy potencjał wywoływania nowotworu niż dotychczas uważano.

(3) Badania zostały przeprowadzone przez Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska Naturalnego (CSTEE) w celu dokonania głębokiej analizy [6]. Komitet CSTEE uznał, iż badania były dobrze zaplanowane i że są naukowe dowody, aby wesprzeć opinię oraz że występuje zagrożenie nowotworem dla konsumentów z powodu kreozotu z benzo-a-pirenem (BaP) zawierającym wagowo poniżej 0,005 % oraz/lub z powodu drewna zawierającego taki kreozot, oraz iż rozmiar zagrożenia stwarza konieczność rozważenia problemu.

(4) Analiza korzyści i niedociągnięć dla dalszych ograniczeń dotyczących wprowadzania na rynek i stosowania kreozotu [7] wykazały między innymi, iż większość przemysłowego zastosowania kreozotu we Wspólnocie już zawiera wagowo poniżej 0,005 % BaP i pokazuje że zagrożenie dla zdrowia wywołane takim kreozotem i/lub drewnem zawierającym taki kreozot są prawdopodobnie niskie w zastosowaniach przemysłowych.

(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/8/WE z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów zawierających biocydy [8] zharmonizuje dopuszczenie biocydów na poziomie europejskim, a rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2000 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/8/WE w sprawie produktów zawierających biocydy [9] uznaje oszacowanie konserwantów do drewna za priorytet w programie przeglądu ustalonym według dyrektywy nr 98/8/WE. Oczekiwana harmonizacja zasad według dyrektywy nr 98/8/WE o ograniczeniach dotyczących kreozotu powinna być przystosowana do postępu technicznego.

(6) Niniejsza dyrektywa nie narusza dyrektywy Rady nr 89/391/EWG z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [10] ustanawiającej minimalne wymagania dotyczące ochrony pracowników i jej pojedynczych dyrektyw w rozumieniu art. 16 ust. 1 wymienionej dyrektywy, w szczególności dyrektywy Rady nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy [11] i dyrektywy Rady nr 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpie czeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy [12].

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie pozostają w zgodności z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w sprawie Zniesienia Barier Technicznych w Handlu w zakresie Substancji i Preparatów Niebezpiecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy nr 76/769/EWG jest niniejszym przystosowany do postępu technicznego według ustaleń wymienionych w Załączniku poniżej.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Zastosują te przepisy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierać będą odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszyć im będzie przy okazji ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalą jak odniesienie takie należy poczynić.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2001 r.

W imieniu Komisji

Erkki Liikanen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 24.

[2] Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 36.

[3] Dz.U. L 398 z 30.12.1989, str. 24.

[4] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 1.

[5] Badania nad rakotwórczością dermatologiczną produktów smoły dwuwęglowej poprzez zastosowanie w stałym cyklu na męskich osobnikach myszy CD-1 (78 tygodni), sprawozdanie końcowe Fraunhoferskiego Instytutu Badania Toksyczności i Aerozolu (Hanower, Niemcy).

[6] Opinia w sprawie zagrożenia konsumentów rakiem z powodu kreozotu zawierającego mniej niż 50 ppm benzo-[a]-pirenu i/lub drewna z obróbki takim kreozotem oraz oszacowanie względnego rozmiaru, wyrażonego na ósmym spotkaniu plenarnym CSTEE. Bruksela, dnia 4 marca 1999 r.Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29-en.html

[7] Analiza zalet i niedociągnięć ograniczeń dotyczących wprowadzania na rynek i stosowania kreozotu, Firma: Risk and Policy Analysts Limited (Norfolk, Zjednoczone Królestwo).

[8] Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1.

[9] Dz.U. L 228 z 8.9.2000, str. 6.

[10] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[11] Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1.

[12] Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do dyrektywy nr 76/769/EWG, punkt 32 otrzymuje brzmienie

"32.Substancje i preparaty zawierające jedną lub więcej z następujących substancji:a)KreozotEINECS nr 232–287–5CAS nr 8001–58–9b)olej kreozotowyEINECS nr 263–047–8CAS nr 61789–28–4c)destylaty (węgiel smoła), oleje naftalenoweEINECS nr 283–484–8CAS nr 84650–04–4d)olej kreozotowy, frakcja acenaftenuEINECS nr 292–605–3CAS nr 90640–84–9.e)destylaty (smoła węglowa), wyższeEINECS nr 266–026–1CAS nr 65996–91–0f)olej antracenowyEINECS nr 292–602–7CAS nr 90640–80–5g)kwas dziegciowy, węgiel, surowyEINECS nr 266–019–3CAS nr 65996–85–2h)kreozot, do drewnaEINECS nr 232–419–1CAS nr 8021–39–4i)niska temperatura olej dziegciowy, zasadowyEINECS nr 310–191–5CAS nr 122384–78–5 | 1.Nie może być stosowana w obróbce drewna. Co więcej, drewno po takiej obróbce nie może być wprowadzone na rynek2.Jednakże w drodze odstępstwa:i)W odniesieniu do substancji i preparatów: mogą one zostać zastosowane do obróbki drewna w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów objętych ustawodawstwem Wspólnoty dotyczącym ochrony pracowników przy pierwotnych ograniczeniach jedynie jeśli zawierają:a)benzo-a-piren w stężeniu wagowym poniżej 0,005 %b)oraz fenole zdolne do ekstrakcji w wodzie w stężeniu wagowym poniżej 3 %.Substancje i preparaty takie w celu stosowania w obróbce drewna w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów:mogą być wprowadzone na rynek jedynie w opakowaniach o pojemności większej lub równej niż 20 litrów,nie może zostać sprzedany konsumentom.Nie naruszając zastosowania innych przepisów prawa wspólnotowego w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych oraz preparatów, pakowania takich substancji i preparatów są czytelne i czytelnie oznaczone "Do użytku jedynie w instalacjach przemysłowych lub profesjonalnej obróbce".ii)W odniesieniu do drewna po obróbce w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów i), które wprowadza się na rynek po raz pierwszy lub wycofywanych w miejscu pierwotnym: jest to dozwolone jedynie dla użytku profesjonalnego i przemysłowego, np. na kolejach, w transmisji energii elektrycznej i telekomunikacji, do ogrodzeń, dla celów rolniczych (np. słupy podtrzymujące drzewo) oraz w portach i drogach wodnych.iii)W odniesieniu do drewna po obróbce substancjami wymienionymi w ust. 32 lit. a)-i) przed stosowaniem niniejszej dyrektywy: zakaz z ust. 1 wprowadzania na rynek nie ma zastosowania w przypadku, gdy jest ono wprowadzone na rynek wtórny do ponownego użycia.3.Jednakże drewno po obróbce, o którym mowa w pkt 2 ppkt ii) i iii), nie może być używane:w budynkach, niezależnie od ich przeznaczenia,w zabawkach,na placach zabaw,w parkach, ogrodach oraz otwartym ośrodkach rekreacyjnych i wypoczynkowych, w przypadku gdy istnieje ryzyko częstego kontaktu ze skórą,w produkcji mebli ogrodowych takich jak stoły do pikników,do produkcji i stosowania oraz wszelkiej ponownej obróbki:pojemników przeznaczonych do celów uprawy,opakowań, które mogą wejść w kontakt z materiałami otwartymi, produktów pośrednich lub gotowych przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi i/lub zwierzęta,inne materiały mogące zatruć wyżej wymienione produkty." |

--------------------------------------------------