32001L0078Uradni list L 285 , 29/10/2001 str. 0001 - 0162


Direktiva Komisije 2001/78/ES

z dne 13. septembra 2001

o spremembi Priloge IV k Direktivi Sveta 93/36/EGS, Priloge IV, V in VI k Direktivi Sveta 93/37/EGS, Priloge III in IV k Direktivi Sveta 92/50/EGS, kot jih spreminja Direktiva 97/52/ES, in Priloge XII do XV, XVII ter XVIII k Direktivi Sveta 93/38/EGS, kot jo spreminja Direktiva 98/4/ES

(Direktiva o uporabi standardnih obrazcev za objavo obvestil o javnih naročilih)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev [1], kot jo spreminja Direktiva 97/52/ES [2] in zlasti člen 22 te direktive, Direktive Sveta 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil blaga [3], kot jo spreminja Direktiva 97/52/ES in zlasti člen 14, Direktive Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj [4], kot jo spreminja Direktiva 97/52/ES, zlasti člen 35(2), ter Direktive Sveta 93/38/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov javnega naročanja za osebe, ki delujejo na področju vodnega, energetskega, transportnega in telekomunikacijskega sektorja [5], kot jo spreminja Direktiva 98/4/ES [6], zlasti člen 39(2) in člen 40(2) in (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktive 92/50/EGS, 93/36/EGS, 93/37/EGS in 93/38/EGS določajo, da morajo biti javna naročila, za katera se uporabljajo, objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti, ter natančno določajo, katere podatke morajo vsebovati; te direktive oblikujejo tudi vzorce, v skladu s katerimi je obvestila treba sestavljati; ta obveznost izhaja iz člena 9(4) Direktive 93/36/EGS, člena 11(6) Direktive 93/37/EGS, člena 17(1) Direktive 92/50/EGS ter člena 21(1) in (4), člena 22(2) in člena 24(1) Direktive 93/38/EGS.

(2) Komisija je 24. oktobra 1991 [7] sprejela Priporočilo (91/561/EGS), 30. decembra 1992 [8] pa sporočilo; zato se priporoča uporaba nekaterih vzorcev obvestil za javna naročila blaga in gradenj. Ti vzorci se razlikujejo od vzorcev obvestil v prilogah k tem direktivam.

(3) Vzorce, določene v teh direktivah, je sedaj treba spremeniti, da bi s tem prispevali k poenostavitvi izvajanja pravil oglaševanja, hkrati z njihovim prilagajanjem elektronskim sredstvom, ki so bila razvita kot del informacijskega sistema za javna naročila (SIMAP), ki ga je uvedla Komisija v sodelovanju z državami članicami. Poleg tega bosta uporaba standardnih obrazcev in možnost uporabe Enotnega besednjaka javnih naročil (CPV) prispevali k večji preglednosti na trgu. Da ne bi prihajalo do nejasnosti, je primerno, da se zgoraj omenjene priloge nadomestijo s standardnim obrazcem.

(4) Ukrepi, ki jih predvideva ta direktiva, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila in Svetovalnega odbora za telekomunikacijska naročila –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Priloga IV k Direktivi 93/36/EGS se nadomesti s Prilogo I k tej direktivi.

2. Priloge IV, V in VI k Direktivi 93/37/EGS se nadomestijo z besedili prilog II, III in IV k tej direktivi.

3. Prilogi III in IV k Direktivi 92/50/EGS se nadomestita s prilogama V in VI k tej direktivi.

4. Priloge XII do XV, XVII in XVIII k Direktivi 93/38/EGS se nadomestijo s prilogami VII do XII k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. maja 2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se pri sprejemanju predpisov iz člena 1 sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. septembra 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 209, 24.7.1992, str. 1.

[2] UL L 328, 28.11.1997, str. 1.

[3] UL L 199, 9.8.1993, str. 1.

[4] UL L 199, 9.8.1993, str. 54.

[5] UL L 199, 9.8.1993, str. 84.

[6] UL L 101, 1.4.1998, str. 1.

[7] UL L 305, 6.11.1991, str. 19.

[8] Sporočilo Komisije o obrazcih, ki jih bodo zadevni naročniki začeli uporabljati z začetkom veljavnosti Direktive 90/531/EGS (UL S 252 A, 30.12.1992, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA X

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA XII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------