32001L0053

Kommissionens direktiv 2001/53/EG av den 10 juli 2001 om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 204 , 28/07/2001 s. 0001 - 0028


Kommissionens direktiv 2001/53/EG

av den 10 juli 2001

om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 96/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/85/EG(2), särskilt artikel 17 första och andra strecksatserna i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 96/98/EG avses med internationella konventioner, inklusive 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) och provningsstandarder, de konventioner och standarder samt ändringar i dessa som var i kraft när det direktivet antogs.

(2) Ändringar i SOLAS-konventionen och i andra internationella konventioner samt nya provningsstandarder har trätt i kraft sedan det direktivet antogs eller kommer att träda i kraft inom kort.

(3) Nya regler om den utrustning som är avsedd att placeras ombord på fartyg har fastställts genom dessa instrument.

(4) Direktiv 96/98/EG bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 12 i rådets direktiv 93/75/EEG(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/98/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

I punkterna c, d och n i artikel 2 skall orden "den 1 januari 1999" ersättas med orden "den 1 januari 2001".

2. Bilaga A skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Utrustning som anges vara en "Ny produkt" under rubriken "Benämning" i bilaga A.1, och som är tillverkad före det datum som avses i artikel 3.1, får släppas ut på marknaden och placeras ombord på gemenskapsfartyg, för vilka certifikat utfärdats av medlemsstaterna eller på deras vägnar i enlighet med internationella konventioner, under två år efter det datumet om den tillverkats i enlighet med de förfaranden för typgodkännande som redan är i kraft i den berörda medlemsstaten före den dag som detta direktiv antas.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast sex månader efter dess ikraftträdande och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 46, 17.2.1997, s. 25.

(2) EGT L 315, 25.11.1998, s. 14.

(3) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19.

BILAGA

"BILAGA A

BILAGA A.1: UTRUSTNING FÖR VILKEN INTERNATIONELLA INSTRUMENT REDAN INNEHÅLLER DETALJERADE PROVNINGSSTANDARDER

Anmärkningar till bilaga A.1 som helhet

Allmänt:

Utöver de provningsstandarder som särskilt nämnts, återfinns i de tillämpliga internationella konventionerna och IMO:s relevanta resolutioner och cirkulär ett antal bestämmelser som skall kontrolleras vid typkontroll (typgodkännande) i enlighet med modulerna för bedömning av överensstämmelse i bilaga B.

Kolumn 5:

Vid citat från IMO-resolutioner avses endast provningsstandarderna i tillämpliga delar av resolutionernas bilagor och inte bestämmelserna i själva resolutionerna.

Kolumn 5:

I provningsrapporterna och de tillämpliga typgodkännandeintygen skall tillämpad standard och version enligt kolumnen anges, så att man kan göra en korrekt identifiering av relevanta standarder.

Kolumn 5:

När två olika uppställningar av provningsstandarder anges (åtskilda genom ett semikolon ";"), uppfyller varje uppställning samtliga provningskrav för uppfyllande av IMO:s prestandanormer. Följaktligen är provning av en produkt enligt en av uppställningarna tillräcklig för att påvisa att kraven i de tillämpliga internationella instrumenten är uppfyllda.

Kolumn 6:

När modul H anges, avses modul H jämte intyg om konstruktionskontroll.

1. Livräddningsredskap

>Plats för tabell>

2. Förhindrande av föroreningar till sjöss

>Plats för tabell>

3. Brandskydd

>Plats för tabell>

4. Navigationsutrustning

Anmärkningar till bilaga A.1, avsnitt 4, Navigationsutrustning

Kolumn 4:

De ITU-rekommendationer som nämns är de som det hänvisas till i de internationella konventionerna och i relevanta resolutioner och cirkulär från IMO.

Kolumn 5:

När det hänvisas till EN/IEC 61162, skall det kontrolleras att den relevanta produktprovningsstandarden omfattar den tillämpliga delen av EN/IEC 61162.

>Plats för tabell>

5. Radiokommunikationsutrustning

Anmärkningar till bilaga A.1, avsnitt 5, Radiokommunikationsutrustning

Kolumn 4:

De ITU-rekommendationer som nämns är de som det hänvisas till i de internationella konventionerna och i relevanta resolutioner och cirkulär från IMO.

Kolumn 5:

Om kraven i IMO MSC/Circ. 862, som nämns i flera positioner, och produktprovningsstandarderna är motstridiga, skall kraven i IMO MSC/Circ. 862 gälla.

Kolumn 5:

När det hänvisas till EN/IEC 61162, skall det kontrolleras att den relevanta produktprovningsstandarden omfattar den tillämpliga delen av EN/IEC 61162.

>Plats för tabell>

BILAGA A.2: UTRUSTNING FÖR VILKEN DE INTERNATIONELLA INSTRUMENTEN INTE INNEHÅLLER DETALJERADE PROVNINGSSTANDARDER

1. Livräddningsredskap

>Plats för tabell>

2. Förhindrande av föroreningar till sjöss

p.m.

3. Brandskydd

>Plats för tabell>

4. Navigationsutrustning

Anmärkningar till bilaga A.2, avsnitt 4, Navigationsutrustning

Kolumn 3 och 4:

När det hänvisas till SOLAS kapitel V avses SOLAS 1974, ändrad genom MSC 73 som träder i kraft den 1 juli 2002.

Kolumn 4:

De ITU-rekommendationer som nämns är de som det hänvisas till i de internationella konventionerna och i relevanta resolutioner och cirkulär från IMO.

>Plats för tabell>

5. Radiokommunikationsutrustning

Anmärkningar till bilaga A.2, avsnitt 5, Radiokommunikation

Kolumn 4:

De ITU-rekommendationer som nämns är de som det hänvisas till i de internationella konventionera och i relevanta resolutioner och cirkulär från IMO.

>Plats för tabell>

6. Utrustning som krävs enligt Colreg 72

>Plats för tabell>

7. Säkerhetsutrustning för bulkfartyg

>Plats för tabell>"