32001L0019Úradný vestník L 206 , 31/07/2001 S. 0001 - 0051


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES

zo 14. mája 2001,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS, týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 40, 47 ods. 1, prvú a tretiu vetu článku 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupmi ustanovenými v článku 251 zmluvy [3] v zmysle spoločného textu, ktorý schválil Zmierovací výbor 15. januára 2001,

keďže:

(1) Komisia odovzdala 16. februára 1996 Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní všeobecného systému uznávania vysokoškolských diplomov, vypracovanú v súlade s článkom 13 smernice Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania, udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov [4]. V správe sa Komisia podujala preskúmať možnosti, ako do tejto smernice zapracovať povinnosť vziať do úvahy možnosť zavedenia pojmu "regulované odborné vzdelávanie a príprava", keď sa skúma uplatňovanie uznávania vzdelania a nadobudnutej praxe po udelení príslušnej kvalifikácie. Komisia sa podujala preskúmať aj dohodnuté zásady, pričom úloha koordinačnej skupiny, ktorá sa ustanovuje v článku 9 ods. 2 smernice 89/48/EHS, by mohla smerovať k zabezpečeniu jednotnejšieho uplatňovania a výkladu smernice.

(2) Pojem regulovaného odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa zaviedol v smernici Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS [5] (na obidve smernice sa ďalej v texte odkazuje ako na "smernice všeobecného systému") by sa mal rozšíriť o východiskový všeobecný systém a mal by byť založený na zásadách uplatňovania rovnakých pravidiel; malo by sa ponechať na členských štátoch, aby si vybrali prostriedky, akými definujú povolania zahŕňajúce regulované odborné vzdelávanie a prípravu.

(3) Smernice všeobecného systému povoľujú členskému štátu, aby za určitých podmienok požadoval od uchádzača podniknutie kompenzačných opatrení, najmä vtedy, keď existujú podstatné rozdiely medzi teoretickým a/alebo praktickým odborným vzdelaním a prípravou, ktorú uchádzač vykonal, a medzi kvalifikáciou, ktorú požaduje hosťujúci štát. Podľa interpretácie článkov 39 a 43 zmluvy Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev [6], hosťujúci členský štát musí zhodnotiť, či odborná prax je dostatočná na to, aby dokázala nahradiť chýbajúce znalosti. V záujme jasnosti a právnej istoty jednotlivcom, ktorí chcú vykonávať svoje povolanie v inom členskom štáte, do smerníc všeobecného systému je potrebné zapracovať požiadavku, že hosťujúci členský štát musí preveriť, či odborná prax, ktorú uchádzač nadobudol od získania kvalifikácie zahŕňa vyššie uvedené predmety.

(4) Koordinačný postup, ktorý ustanovujú smernice všeobecného systému, by sa mal zlepšiť a zjednodušiť, aby umožnil koordinačnej skupine prijímať a uverejňovať stanoviská k otázkam prideleným Komisiou a týkajúcim sa uplatňovania všeobecného systému v praxi.

(5) V oznámení Európskeho parlamentu a Rady o podnete SLIM sa Komisia podujala na prezentovanie návrhov zameraných na zjednodušenie aktualizácie zoznamu kvalifikácií, ktoré sa uznávajú automaticky. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách [7] stanovuje jednoduchý postup v prípade kvalifikácie všeobecných lekárov. Prax ukázala, že tento postup umožňuje dostatočnú právnu istotu a je potrebné rozšíriť ho aj na kvalifikácie: sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, farmaceut a lekár, ktoré sú uvedené v smerniciach Rady 77/452/EHS [8], 77/453/EHS [9], 78/686/EHS [10], 78/687/EHS [11], 78/1026/EHS [12], 78/1027/EHS [13], 80/154/EHS [14], 80/155/EHS [15], 85/432/EHS [16], 85/433/EHS [17] a 93/16/EHS (ďalej v texte "sektorové smernice").

(6) V súlade s prípadovým právom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev sa od členských štátov nevyžaduje, aby uznali diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré nedokladujú odbornú prípravu, ktorá sa vyžaduje v členskom štáte spoločenstva [18]. Členské štáty by však mali vziať do úvahy odbornú prax, ktorú príslušná osoba nadobudla v inom členskom štáte [19]. Vzhľadom na túto skutočnosť by sa v sektorových smerniciach malo stanoviť, že uznanie diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o formálnej kvalifikácii členským štátom, ktorý sa udeľuje zdravotnej sestre zodpovednej za všeobecnú starostlivosť, zubnému lekárovi, veterinárnemu lekárovi, pôrodnej asistentke, architektovi, farmaceutovi alebo lekárovi po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy v tretej krajine, a odborná prax, ktorú príslušná osoba nadobudla v členskom štáte, tvoria prvky spoločenstva, ktoré by iný členský štát mal preskúmať.

(7) Malo by sa stanoviť lehota, počas ktorej členské štáty musia dospieť k rozhodnutiu o žiadostiach o uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorú nadobudli zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, zubní lekári, veterinárni lekári, pôrodné asistentky, architekti alebo lekári v tretej krajine.

(8) V dôsledku prudkého vedecko-technického pokroku sa celoživotné vzdelávanie v oblasti medicíny stalo obzvlášť dôležitým. Je v kompetencii jednotlivých členských štátov, aby vhodnou formou zabezpečili ďalšie vzdelávanie lekárov po ukončení štúdia a získavanie nových poznatkov o pokroku v oblasti medicíny. Súčasný systém vzájomného uznávania odborných kvalifikácií sa nemení.

(9) Žiadateľ musí mať, podľa vnútroštátneho práva, právo odvolať sa, ak bola jeho žiadosť zamietnutá alebo ak nebolo rozhodnuté počas stanovenej lehoty. Členské štáty musia odôvodniť takéto rozhodnutia týkajúce sa uznávania diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, držiteľmi ktorých sú zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, zubní lekári, veterinárni lekári, pôrodné asistentky, architekti, farmaceuti alebo lekári; keď sa členský štát rozhodne uznať diplom, osvedčenie alebo iný doklad o formálnej kvalifikácii, je na jeho vôli, či uvedie odôvodnenie alebo nie.

(10) Z dôvodu objektívnosti by sa vo vzťahu k niektorým zubným lekárom v Taliansku, ktorí sú držiteľmi diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti medicíny, udelených v Taliansku po ukončení lekárskej prípravy začatej po termíne stanovenom v článku 19 smernice 78/686/EHS, mali prijať prechodné opatrenia.

(11) Článok 15 smernice 85/384/EHS [20] ustanovuje výnimku počas prechodného obdobia, ktoré už uplynulo, a preto by sa toto ustanovenie malo zrušiť.

(12) V článku 24 smernice 85/384/EHS by sa malo jasne rozlišovať medzi predpísanými postupmi, ktoré sú potrebné na začatie podnikania a ktoré sú potrebné v prípade poskytovania služieb, aby sa tým umožnilo účinnejšie uplatňovanie slobody poskytovania služieb architektmi.

(13) Z dôvodu rovnosti zaobchádzania by sa vo vzťahu k určitým držiteľom diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii v oblasti farmácie udelených v Taliansku po ukončení odbornej prípravy, ktorá nie je v úplnej zhode so smernicou 85/432/EHS, mali ustanoviť prechodné opatrenia.

(14) V oblasti farmácie je potrebné zväčšiť rozsah vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, aby sa uľahčilo efektívne vykonávanie práva podnikať medzi Gréckom a inými členskými štátmi. Výnimka, ktorá je ustanovená v článku 3 smernice 85/433/EHS, by sa preto mala zrušiť.

(15) Komisia v správe o špecializačnej príprave vo všeobecnej lekárskej praxi, ktorá je ustanovená v IV. hlave smernice 93/16/EHS, odporúča, aby požiadavky, ktoré sa uplatňujú pre odbornú prípravu formou štúdia popri zamestnaní vo všeobecnej lekárskej praxi, boli zosúladené s tými požiadavkami, ktoré sa uplatňujú pre ostatných lekárov so špecializáciou.

(16) Smernice všeobecného systému a sektorové smernice by sa mali zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

1. ODDIEL

ZMENY A DOPLNENIA K SMERNICIAM VŠEOBECNÉHO SYSTÉMU

Článok 1

Smernica 89/48/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a) druhá zarážka písmena a) sa nahradí takto:

"— ktoré dokazujú, že držiteľ úspešne ukončil minimálne trojročné nadstavbové štúdium, denné alebo na čiastočný úväzok v rovnocennej dĺžke trvania, na univerzite alebo inej vysokej škole alebo inej vzdelávacej inštitúcii na rovnakej úrovni a kde sa vyžaduje, že úspešne ukončil odbornú prípravu, ktorá sa vyžaduje k štúdiu v nadväznosti na úplné stredné vzdelanie a"

b) vkladá sa toto písmeno:

"d) a regulované vzdelávanie a odborná príprava: akékoľvek vzdelávanie a odborná príprava, ktoré:

- sú priamo prispôsobené vykonávaniu príslušného povolania a

- zahŕňajú štúdium v nadväznosti na úplné stredné vzdelanie v trvaní aspoň troch rokov formou denného štúdia alebo štúdia popri zamestnaní v rovnocennej dĺžke trvania na univerzite, inej vysokej škole alebo inej vzdelávacej inštitúcii na rovnakej úrovni a kde sa to vyžaduje, toto štúdium zahŕňa aj odbornú prípravu, odbornú stáž alebo odbornú praktickú prípravu. Náplň a úroveň odbornej prípravy, odbornej stáže alebo odbornej praktickej prípravy určujú zákony, iné predpisy alebo správne opatrenia príslušných členských štátov alebo ich sleduje a schvaľuje orgán určený na tento účel.";

2. v článku 3 písm. b) sa vkladá za prvý pododsek tento pododsek:

"Avšak dvojročná odborná prax, ktorá sa uvádza v prvom pododseku sa nesmie vyžadovať vtedy, keď kvalifikácia alebo kvalifikácie, ktoré má uchádzač a ktoré sú uvedené aj v tomto bode, boli udelené na základe ukončenia regulovaného vzdelávania a odbornej prípravy.";

3. v článku 4 ods. 1 písm. b) sa vkladá za prvý pododsek tento pododsek:

"Ak hosťujúci členský štát má v úmysle vyžadovať od uchádzača absolvovanie adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, musí najskôr preskúmať, či vedomosti uchádzača, ktoré nadobudol počas svojej odbornej praxe, sú také, že úplne alebo čiastočne zahŕňajú podstatné odlišnosti uvedené v prvom pododseku.";

4. do článku 6 sa vkladajú tieto odseky:

"5. Ak sa vyžaduje dôkaz o finančnej spôsobilosti na začatie alebo vykonávanie regulovaného povolania v hosťujúcom členskom štáte, mal by tento členský štát zohľadniť osvedčenia vydané bankami členského štátu, z ktorého cudzí štátny príslušník pochádza alebo členským štátom, z ktorého prichádza, ako ekvivalenty tých, ktoré sa vydávajú na jeho vlastnom území.

6. Keď zodpovedný orgán hosťujúceho štátu vyžaduje od vlastných štátnych príslušníkov, ktorí chcú začať alebo vykonávať regulované povolanie, doklad o poistení proti finančným rizikám zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, členský štát akceptuje osvedčenia vydané poisťovacími inštitúciami iných členských štátov ako ekvivalent s tými, ktoré sa vydávajú na jeho vlastnom území. Takéto osvedčenia uvádzajú, že poistenec spĺňa zákony a iné predpisy, ktoré platia v hosťujúcom štáte vzhľadom na podmienky a rozsah poistenia. Dátum vydania týchto dokladov pri predložení nesmie byť starší ako tri mesiace.";

5. v článku 9 sa prvá pomlčka druhého pododseku nahrádza takto:

"— aby sa uľahčila implementácia tejto smernice, najmä prijímaním a uverejňovaním stanovísk k otázkam Komisie týkajúcim sa tejto smernice,".

Článok 2

Smernica 92/51/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 4 ods. 1 písm. b) sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

"Ak hosťujúci členský štát má v úmysle vyžadovať od uchádzača absolvovanie adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, musí najskôr preskúmať, či vedomosti uchádzača nadobudnuté počas odbornej praxe sú také, že úplne alebo čiastočne zahŕňajú podstatné odlišnosti uvedené v prvom pododseku.";

2. v článku 5 sa tento pododsek vkladá za prvý pododsek:

"Ak hosťujúci členský štát má v úmysle vyžadovať od uchádzača absolvovanie adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, musí najskôr preskúmať, či vedomosti uchádzača, ktoré nadobudol počas svojej odbornej praxe, sú také, že úplne alebo čiastočne zahŕňajú podstatné odlišnosti medzi diplomom a osvedčením.";

3. v článku 7 písm. a) sa tento pododsek vkladá za prvý pododsek:

"Ak hosťujúci členský štát má v úmysle vyžadovať od uchádzača absolvovanie adaptačného obdobia alebo vykonanie skúšky spôsobilosti, musí najskôr preskúmať, či vedomosti uchádzača nadobudnuté počas odbornej praxe sú také, že úplne alebo čiastočne zahŕňajú podstatné odlišnosti, ktoré sú uvedené v prvom pododseku.";

4. do článku 10 sa vkladajú tieto odseky:

"5. Keď sa vyžaduje dôkaz o finančnej situácii na začatie alebo vykonávanie regulovaného povolania v hosťujúcom členskom štáte, mal by tento členský štát brať osvedčenia vydané bankami členského štátu, z ktorého cudzí štátny príslušník pochádza, alebo členským štátom, z ktorého prichádza ako ekvivalenty s tými, ktoré sa vydávajú na jeho vlastnom území.

6. Keď príslušný orgán hosťujúceho štátu vyžaduje od vlastných štátnych príslušníkov, ktorí chcú začať alebo vykonávať regulované povolanie, doklad o poistení proti finančným rizikám zo zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, členský štát akceptuje osvedčenia vydané poisťovacími inštitúciami iných členských štátov ako ekvivalent s tými, ktoré sa vydávajú na jeho vlastnom území. Takéto osvedčenia uvádzajú, že poistenec spĺňa predpisy a nariadenia, ktoré platia v hosťujúcom štáte vzhľadom na podmienky a rozsah poistenia. Dátum vydania týchto dokladov pri predložení nesmie byť starší ako tri mesiace.";

5. v článku 13 ods. 2 sa prvá pomlčka druhého pododseku nahrádza takto:

"— aby sa uľahčila implementácia tejto smernice, najmä prijímaním a uverejňovaním stanovísk k otázkam Komisie, týkajúcim sa tejto smernice,";

6. do článku 15 sa vkladá tento odsek:

"8. Zmeny a doplnenia na zozname študijných odborov uvedených v prílohe C a D na základe postupu, ktorý je uvedený vyššie, sa uplatňujú ihneď po dátume, ktorý stanoví Komisia.".

2. ODDIEL

ZMENY A DOPLNENIA K SEKTOROVÝM SMERNICIAM

Oddiel 2.1

Zdravotné sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť

Článok 3

Smernica 77/452/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. (týka sa len gréckej verzie);

2. v článku 2 sa slová "uvedené na zozname v článku 3" nahradia slovami "uvedené na zozname v prílohe";

3. článok 3 sa zrušuje;

4. odkazy na článok 3 sa chápu ako odkazy na prílohu;

5. (týka sa len gréckej verzie);

6. vkladajú sa tieto články:

"Článok 18a

Členské štáty oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, zahrnutých v tejto smernici. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámenie, v ktorom uvedie zoznam daných študijných a špecializačných odborov, ktorý prijali členské štáty, a kde je to vhodné, aj názov príslušného odborného titulu.

Článok 18b

Vzhľadom na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách zahrnuté v tejto smernici, nie sú v súlade s názvami uvedenými na zozname pre ten ktorý členský štát v tejto smernici, každý členský štát uzná ako dostatočný doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách udelené členskými štátmi, ktoré majú osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom. V osvedčeniach sa uvádza, že príslušné diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli udelené po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s ustanoveniami tejto smernice a že členský štát, ktorý ich udeľuje, ich považuje za rovnocenné s tými, ktorých názvy sú uvedené v smernici.

Článok 18c

Členské štáty preskúmajú diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré sú obsiahnuté v tejto smernici a ktoré držiteľ nadobudol mimo Európskej únie, ak tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ako aj absolvovanú prípravu a/alebo odbornú prax nadobudnutú v niektorom členskom štáte, už uznal iný členský štát. Členský štát rozhodne do troch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 18d

V prípade zamietnutia žiadosti členský štát náležite odôvodní rozhodnutia o žiadostiach na uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktoré sú obsahom tejto smernice.

Žiadateľ má podľa vnútroštátneho práva právo odvolať sa pred súdom. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade, že sa nedosiahlo rozhodnutie počas stanovenej lehoty.";

7. príloha I tejto smernice sa dopĺňa prílohou.

Článok 4

V článku 1 ods. 1 smernice 77/453/EHS sa slová "tak, ako to je uvedené v článku 3 smernice 77/452/EHS" nahrádzajú slovami "tak ako to je uvedené v prílohe smernice 77/452/EHS".

Oddiel 2.2

Zubní lekári

Článok 5

Smernica 78/686/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2 sa slová "uvedené v zozname v článku 3" nahrádzajú slovami "uvedené v zozname v prílohe A";

2. článok 3 sa zrušuje;

3. názov III. kapitoly sa nahrádza takto:

"Diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách o špecializácii v stomatológii.";

4. článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

Každý členský štát opatreniami týkajúcimi sa tejto oblasti vo forme zákonov, iných predpisov alebo správnych opatrení uzná diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov špecializujúcich sa na čeľustnú ortopédiu a maxilofaciálnu chirurgiu, ktoré udeľuje členský štát štátnym príslušníkom iných členských štátov v súlade s článkom 2 a 3 smernice 78/687/EHS a ktoré sú uvedené na zozname v prílohe B, pričom udelí takýmto kvalifikáciám v rámci svojho územia rovnakú účinnosť, akú majú diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré on sám udeľuje.";

5. článok 5 sa zrušuje;

6. Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a) k odseku 2 sa pridáva nasledujúci pododsek:

"Do úvahy sa berie akákoľvek absolvovaná odborná prax, ďalšia odborná príprava a sústavné vzdelávanie v stomatológii.";

b) odsek 3 sa nahrádza týmto:

"3. Príslušné orgány alebo úrady hosťujúceho členského štátu na základe predložených diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách posúdia obsah a dĺžku trvania odbornej prípravy danej osoby, berúc pritom do úvahy odbornú prax, ďalšiu odbornú prípravu a sústavné vzdelávanie v stomatológii, a informujú ju o dĺžke trvania ďalšej odbornej prípravy, ktorá sa vyžaduje, a o oblastiach, ktoré má obsahovať.";

c) pridáva sa tento odsek:

"4. Členský štát rozhodne do štyroch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.";

7. v článku 19 sa súčasné dva pododseky spájajú do jedného a pridáva sa nasledujúci odsek:

"2. Členské štáty uznajú diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v oblasti medicíny, udelené v Taliansku osobám, ktoré začali lekársku prípravu na univerzite v období medzi 28. januárom 1980 a 31. decembrom 1984, spolu s osvedčením, ktoré vydali príslušné orgány v Taliansku, potvrdzujúcim:

- že príslušné osoby zložili skúšku odbornej spôsobilosti stanovenú príslušnými talianskymi orgánmi na účely uistenia sa, že majú vedomosti a zručnosti na úrovni porovnateľnej s tou, ktorú majú osoby s kvalifikáciou uvedenou na zozname v prílohe A pre Taliansko;

- že sa v Taliansku v prvom rade účinne a v súlade so zákonom podieľali na činnostiach, ktoré sú špecifikované v článku 5 smernice 78/687/EHS počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu piatich rokov pred vydaním osvedčenia;

- a že sú oprávnení podieľať sa alebo sa v prvom rade účinne a v súlade so zákonom podieľajú na činnostiach, ktoré sú špecifikované v článku 5 smernice 78/687/EHS, za tých istých podmienok ako držitelia kvalifikácií uvedených na zozname pre Taliansko v prílohe A tejto smernice.

Od požiadavky absolvovať skúšku spôsobilosti podľa prvého pododseku sa upúšťa u osôb, ktoré úspešne ukončili štúdium v trvaní aspoň troch rokov potvrdené príslušnou inštitúciou ako rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 1 smernice 78/687/EHS.";

8. odkazy na článok 3 a 5 sa chápu ako odkazy na prílohy A a B;

9. vkladajú sa tieto články:

"Článok 23a

Členské štáty upovedomia Komisiu o zákonoch, iných predpisoch alebo správnych opatreniach, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, zahrnutých v tejto smernici. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámenie, v ktorom uvedie zoznam daných študijných a špecializačných odborov, a kde je to vhodné aj názov príslušného odborného titulu, prijatých členskými štátmi.

Článok 23b

Vzhľadom na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách zahrnuté touto smernicou nie sú v súlade s názvami uvedenými na zozname pre ten ktorý členský štát v tejto smernici, každý členský štát uzná ako dostatočný doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré tieto členské štáty udeľujú, ak je ich súčasťou osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom. V osvedčeniach sa uvádza, že príslušné diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli udelené po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je v súlade s ustanoveniami tejto smernice, a že členský štát, ktorý ich udeľuje, ich považuje za rovnocenné s tými, ktorých názvy sú uvedené v smernici.

Článok 23c

Členský štát preskúma diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách uvedené v tejto smernici, ktoré držiteľ nadobudol mimo Európskej únie, ak tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ako aj absolvovanú odbornú prípravu a/alebo odbornú prax nadobudnutú v niektorom členskom štáte uznal iný členský štát. Členský štát rozhodne do troch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 23d

V prípade zamietnutia žiadosti členský štát náležite odôvodní rozhodnutia o žiadostiach pre uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Žiadateľ má podľa vnútroštátneho práva právo odvolať sa na súd. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade, že sa nedosiahlo rozhodnutie počas stanovenej lehoty.";

10. pridajú sa prílohy A a B, tak ako sú uvedené v prílohe II tejto smernice.

Článok 6

V článku 1 ods. 1 smernice 78/687/EHS sa nahradia slová "uvedených v článku 3 tej istej smernice" slovami "uvedených v prílohe A tejto smernice".

Oddiel 2.3

Veterinárni lekári

Článok 7

Smernica 78/1026/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2 sa slová "v článku 3" nahrádzajú slovami "v prílohe";

2. článok 3 sa zrušuje;

3. odkazy na článok 3 sa chápu ako odkazy na prílohu;

4. vkladajú sa tieto články:

"Článok 17a

Členské štáty oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, uvedených v tejto smernici. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámenie, v ktorom uvedie zoznam daných študijných a špecializačných odborov, ktorý prijali členské štáty, a kde je to vhodné, aj názov príslušného odborného titulu.

Článok 17b

Vzhľadom na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách obsiahnutých v tejto smernici nie sú v súlade s názvami uvedenými na zozname pre ten ktorý členský štát v tejto smernici, každý členský štát uzná ako dostatočný doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré tieto členské štáty udeľujú, ak ich súčasťou je osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom. V osvedčeniach sa uvádza, že príslušné diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli udelené po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s ustanoveniami tejto smernice a že členský štát, ktorý ich udeľuje, ich považuje za rovnocenné s tými, ktorých názvy sú uvedené v smernici.

Článok 17c

Členský štát preskúma diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách uvedených v tejto smernici, ktoré držiteľ nadobudol mimo Európskej únie, ak tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ako aj absolvovanú prípravu a/alebo odbornú prax nadobudnutú v niektorom členskom štáte uznal iný členský štát. Členský štát rozhodne do troch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 17d

V prípade zamietnutia žiadosti členský štát náležite odôvodní rozhodnutia o žiadostiach o uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica.

Žiadateľ má podľa vnútroštátneho práva právo odvolať sa na súd. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade, že sa nedosiahlo rozhodnutie počas stanovenej lehoty.";

5. K tejto smernici sa dopĺňa príloha, tak ako bola vydaná v prílohe III.

Článok 8

V článku 1 ods. 1 smernice 78/1027/EHS sa nahrádzajú slová "uvedených v článku 3 smernice 78/1026/EHS" slovami "uvedených v prílohe smernice 78/1026/EHS".

Oddiel 2.4

Pôrodné asistentky

Článok 9

Smernica 80/154/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2 ods. 1 sa slová "uvedené v článku 3" nahrádzajú slovami "uvedené na zozname v prílohe";

2. v štvrtej a piatej pomlčke článku 2 ods. 1 sa slová "uvedené v článku 3 smernice 77/452/EHS" nahrádzajú slovami "uvedených v prílohe smernice 77/452/EHS";

3. článok 3 sa zrušuje;

4. odkazy na článok 4 sa chápu ako odkazy na prílohu;

5. vkladajú sa tieto články:

"Článok 19a

Členské štáty oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámenie, v ktorom uvedie zoznam daných študijných a špecializačných odborov, a kde je to vhodné aj názov príslušného odborného titulu, prijatých členskými štátmi.

Článok 19b

Vzhľadom na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, zahrnutých touto smernicou, ktoré nie sú v súlade s názvami uvedenými na zozname pre ten ktorý členský štát v tejto smernici, každý členský štát uzná ako dostatočný doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré tieto členské štáty udeľujú, ak je ich súčasťou osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom. V osvedčeniach sa uvádza, že príslušné diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli udelené po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je v súlade s ustanoveniami tejto smernice, a že členský štát, ktorý ich udeľuje, ich považuje za rovnocenné s tými, ktorých názvy sú uvedené v smernici.

Článok 19c

Členský štát preskúma diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, uvedené v tejto smernici, nadobudnutých držiteľom mimo Európskej únie, ak tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ako aj absolvovanú prípravu a/alebo odbornú prax nadobudnutú v niektorom členskom štáte uznal iný členský štát. Členský štát rozhodne do troch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 19d

V prípade zamietnutia žiadosti členský štát náležite odôvodní rozhodnutia o žiadostiach pre uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica.

Žiadateľ má podľa vnútroštátneho práva právo odvolať sa pred súdom. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade, že sa nedosiahlo rozhodnutie počas stanovenej lehoty.";

6. K tejto smernici sa dopĺňa príloha, tak ako je uvedená v prílohe IV.

Článok 10

Smernica 80/155/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 ods. 1 sa slová "uvedené v článku 3" nahrádzajú slovami "uvedené v prílohe";

2. v druhej pomlčke článku 1 ods. 2 sa slová "uvedené v článku 3 smernice 77/452/EHS" nahrádzajú slovami "uvedených v prílohe smernice 77/452/EHS".

Oddiel 2.5

Architekti

Článok 11

Smernica 85/384/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. vkladajú sa tieto články:

"Článok 6

Členské štáty preskúmajú diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica a ktoré držiteľ nadobudol mimo Európskej únie, ak tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ako aj absolvovanú prípravu a/alebo odbornú prax nadobudnutú v niektorom členskom štáte uznal iný členský štát. Členský štát rozhodne do troch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 6a

V prípade zamietnutia žiadosti členský štát náležite odôvodní rozhodnutia o žiadostiach pre uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, zahrnutých touto smernicou.

Žiadateľ má podľa vnútroštátneho práva právo odvolať sa pred súdom. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade, že sa nedosiahlo rozhodnutie počas stanovenej lehoty.";

2. článok 15 sa zrušuje;

3. v článku 24 ods. 1 sa slová "podľa článku 17 a 18" nahrádzajú slovami "podľa článku 17 a 18 v prípade začatia podnikania a podľa článku 22 v prípade poskytovania služieb".

Oddiel 2.6

Farmaceuti

Článok 12

V článku 2 smernice 85/432/EHS sa pridáva nasledujúci bod:

"6. Taliansko, ktorého zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia predpísali odbornú prípravu, ktorá nebola úplne zosúladená s požiadavkami na odbornú prípravu, stanovenými v tomto článku s konečným termínom ustanoveným v článku 5, môže na základe dočasného opatrenia v podobe výnimky z odseku 3 a 5 pokračovať v uplatňovaní týchto ustanovení na osoby, ktoré začali odbornú prípravu v oblasti farmácie pred 1. novembrom 1993 a ukončili ju pred 1. novembrom 2003.

Každý hosťujúci členský štát je oprávnený požadovať od držiteľov diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti farmácie udelených v Taliansku po ukončení odbornej prípravy, ktorá začala pred 1. novembrom 1993 a skončila pred 1. novembrom 2003, aby si zadovážili k dokladom o kvalifikácii osvedčenie, že najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním osvedčenia sa v prvom rade účinne a v súlade so zákonom podieľali na činnostiach uvedených v článku 1 ods. 2, tak ako to upravujú právne predpisy v Taliansku"

.

Článok 13

Smernica 85/433/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 1 sa slová "uvedené v článku 4" nahrádzajú slovami "uvedené v prílohe";

2. článok 3 sa zrušuje;

3. článok 4 sa zrušuje;

4. odkazy na článok 4 sa chápu ako odkazy na prílohu;

5. vkladajú sa tieto články:

"Článok 18a

Členské štáty oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámenie, v ktorom uvedie zoznam daných študijných a špecializačných odborov, a kde je to vhodné aj názov príslušného odborného titulu, prijatých členskými štátmi.

Článok 18b

Vzhľadom na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica a ktoré nie sú v súlade s názvami uvedenými na zozname pre ten ktorý členský štát v tejto smernici, každý členský štát uzná ako dostatočný doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré tieto členské štáty udeľujú a ktoré majú osvedčenie vydané príslušným úradom alebo orgánom. V osvedčeniach sa uvádza, že príslušné diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli udelené po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je v súlade s ustanoveniami tejto smernice, a že členský štát, ktorý ich udeľuje, ich považuje za rovnocenné s tými, ktorých názvy sú uvedené v smernici.

Článok 18c

Členské štáty preskúmajú diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica a ktoré držiteľ nadobudol mimo Európskej únie, ak tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ako aj absolvovanú prípravu a/alebo odbornú prax nadobudnutú v niektorom členskom štáte uznal iný členský štát. Členský štát rozhodne do troch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 18d

V prípade zamietnutia žiadosti členský štát náležite odôvodní rozhodnutia o žiadostiach o uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica.

Žiadateľ má podľa vnútroštátneho práva právo odvolať sa pred súdom. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade, že sa nedosiahlo rozhodnutie počas stanovenej lehoty."

6. K tejto smernici sa pridáva príloha, tak ako je uvedená v prílohe V.

Oddiel 2.7

Lekári

Článok 14

Smernica 93/16/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2 sa slová "uvedené v článku 3" nahrádzajú slovami "uvedené na zozname v prílohe A";

2. článok 3 sa zrušuje;

3. názov II. kapitoly sa nahrádza týmto:

"Diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v špecializačných odboroch v medicíne.";

4. Článok 4 sa nahrádza takto:

"Článok 4

Každý členský štát opatreniami týkajúcimi sa tejto oblasti vo forme zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení uzná diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v špecializačných odboroch v medicíne, ktoré členský štát udeľuje štátnym príslušníkom iného členského štátu v súlade s článkami 24, 25, 26 a 29, ktoré sú uvedené na zozname v prílohe B a C tak, že týmto kvalifikáciám uzná rovnakú účinnosť, akú majú kvalifikácie, ktoré členský štát vydáva na svojom území."

5. Článok 5 sa nahrádza takto:

"Článok 5

Diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách uvedené v článku 4 sú tie, ktoré udelili príslušné úrady alebo orgány uvedené na zozname v prílohe B na účely príslušnej špecializovanej odbornej prípravy pre kvalifikácie uvedené v prílohe C vzhľadom na tie členské štáty, v ktorých takáto príprava existuje.";

6. názov III. kapitoly a článku 6 a 7 sa vypúšťa;

7. v článku 8:

a) k odseku 2 sa pridáva nasledujúci pododsek:

"Do úvahy sa berie ich odborná prax, ďalšia odborná príprava a sústavné vzdelávanie v oblasti medicíny.";

b) odsek 3 sa nahrádza takto:

"3. Príslušné orgány alebo úrady hosťujúceho členského štátu na základe predložených diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách posúdia obsah a dĺžku trvania odbornej prípravy danej osoby, berúc pritom do úvahy odbornú prax, ďalšiu odbornú prípravu a sústavné vzdelávanie v oblasti medicíny, a informujú ju o dĺžke trvania ďalšej odbornej prípravy, ktorá sa vyžaduje, a o oblastiach, na ktoré má byť zameraná.";

c) pridáva sa tento odsek:

"4. Členský štát rozhodne do štyroch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.";

8. k článku 9 sa pridá tento odsek:

"2a Členský štát uzná doklady o formálnych kvalifikáciách v špecializačných odboroch v medicíne, udelené v Španielsku lekárom, ktorí ukončili špecializačnú prípravu pred 1. januárom 1995 a ktorá nie je v súlade s požiadavkami pre formálnu odbornú prípravu ustanovenými v článku 24 až 27 vtedy, ak je doklad doložený osvedčením vydaným príslušnými španielskymi orgánmi, ktoré potvrdzujú, že príslušná osoba vykonala špecializačnú skúšku v rámci osobitných úprav obsiahnutých v kráľovskom dekréte 1497/99 s cieľom overenia úrovne vedomostí a spôsobilostí príslušnej osoby, ktorá má byť porovnateľná s vedomosťami lekárov s rovnakou kvalifikáciou, v prípade Španielska s tými, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 3 a v článku 7 ods. 2.";

9. do článku 23 sa vkladá tento odsek:

"6. Sústavným vzdelávaním sa zabezpečí, že osoby, ktoré ukončili štúdium, budú držať krok s vývojom v oblasti medicíny v súlade s opatreniami bežnými v každom členskom štáte.";

10. v článku 24 ods. 1 sa písm. a) nahrádza takto:

"a) vyžaduje sa úspešné ukončenie šesťročného štúdia v rámci prípravy uvedenej v článku 23, počas ktorej sa nadobudnú primerané vedomosti zo všeobecného lekárstva;";

11. Článok 26 a 27 sa nahrádza takto:

"Článok 26

Členské štáty, ktoré majú opatrenia pre túto oblasť ustanovené zákonmi, inými predpismi alebo správnymi opatreniami, zabezpečia, že minimálna dĺžka trvania špecializačnej prípravy nesmie byť kratšia ako dĺžka trvania prípravy stanovená v prílohe C vzhľadom na všetky prípravy. Minimálna dĺžka trvania prípravy sa mení a dopĺňa podľa postupov ustanovených v článku 44a ods. 3.";

12. článok 30 sa nahrádza takto:

"Článok 30

Každý členský štát, ktorý nevyžaduje ukončenie odbornej prípravy ustanovenej v článku 23 v rámci svojho územia, zavedie špecializačnú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi, ktorá spĺňa aspoň tak prísne požiadavky, ako je to uvedené v článkoch 31 a 32 takým spôsobom, že prvé diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, udelené po ukončení štúdia, sa vydajú najneskôr do 1. januára 2006.";

13. v článku 31 sa odsek 1 písm. b) nahradí takto:

"b) je to minimálne trojročná príprava formou denného štúdia a na jej vykonávanie dohliadajú príslušné úrady alebo orgány.";

14. Článok 31 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Keď odborná príprava ustanovená v článku 23 zahŕňa praktickú odbornú prípravu v akreditovanej nemocnici alebo klinike s náležitým vybavením a zdravotnými službami alebo v akreditovanej všeobecnej lekárskej praxi alebo v akreditovanom stredisku, ktoré poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť, môže sa dĺžka trvania špecializačnej prípravy započítať do dĺžky obdobia stanoveného v odseku 1 písm. b), najviac však v trvaní jedného roka. Táto možnosť je k dispozícii len v členských štátoch, v ktorých je dĺžka trvania špecializačnej prípravy vo všeobecnej lekárskej praxi k 1. 1. 2001 dva roky.

Ak Komisia zistí, že uplatňovanie tohto odseku spôsobuje členským štátom veľké ťažkosti vzhľadom na úroveň prípravy uvedenej v odseku 1 písm. b), prijme stanovisko Výboru vyšších úradníkov pre verejné zdravie, ktorý bol založený v súlade s rozhodnutím Rady 75/365/EHS [21], a informuje o tom Európsky parlament a Radu. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade, keď je to vhodné, návrhy na rozšírenie koordinácie dĺžky trvania špecializačnej prípravy vo všeobecnom lekárstve.";

15. v druhej pomlčke článku 34 ods. 1 sa 60 % nahrádza 50 %;

16. odkazy na články 3, 6, 7 a 27 sa chápu ako odkazy na prílohu A, článok 4, článok 5 a článok 26;

17. vkladajú sa tieto články:

"Článok 42a

Členské štáty oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré prijímajú v súvislosti s udeľovaním diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámenie, v ktorom uvedie zoznam daných študijných odborov, a kde je to vhodné aj názov príslušného odborného titulu, prijatých členskými štátmi.

Článok 42b

Vzhľadom na štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica a ktoré nie sú v súlade s názvami uvedenými na zozname pre ten ktorý členský štát v tejto smernici, každý členský štát uzná ako dostatočný doklad diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktoré tieto členské štáty udeľujú a sú doložené osvedčením vydaným príslušným úradom alebo orgánom. V osvedčeniach sa uvádza, že príslušné diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli udelené po ukončení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá je v súlade s ustanoveniami tejto smernice, a že členský štát, ktorý ich udeľuje ich považuje za ekvivalent s tými, ktorých názvy sú uvedené v smernici.

Článok 42c

Členský štát preskúma diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica a ktoré držiteľ nadobudol mimo Európskej únie, ak tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách, ako aj absolvovanú prípravu a/alebo odbornú prax nadobudnutú v niektorom členskom štáte uznal iný členský štát. Členský štát rozhodne do troch mesiacov od dátumu, keď žiadateľ predloží svoju žiadosť so všetkými potrebnými dokladmi.

Článok 42d

V prípade zamietnutia žiadosti členský štát náležite odôvodní rozhodnutia o žiadostiach o uznanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách, ktorých sa týka táto smernica.

Žiadateľ má podľa vnútroštátneho práva právo odvolať sa pred súdom. Toto právo sa uplatňuje aj v prípade, že sa nedosiahlo rozhodnutie počas stanovenej lehoty.";

18. článok 44 sa mení a dopĺňa takto:

a) netýka sa znenia v slovenskom jazyku;

b) odsek 2 sa zrušuje;

19. pridajú sa prílohy A, B a C, tak ako sú uvedené v prílohe VI tejto smernice.

3. ODDIEL

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní článku 1 ods. 1 a 2 v členských štátoch najneskôr do 1. januára 2008.

Po uskutočnení potrebných prešetrení predloží Komisia svoje závery týkajúce sa zmien v už existujúcich dohodnutých zásadách v článku 1 ods. 1 a 2. Ak je to potrebné, Komisia predloží návrhy na zlepšenie už existujúcich dohodnutých zásad.

Článok 16

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú takéto opatrenia, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo sa uvedie odkaz na dátum ich oficiálneho uverejnenia. Spôsob vykonania takéhoto odkazu ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 17

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev

Článok 18

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 14. mája 2001

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

A. Lindh

[1] Ú. v. ES C 28, 26.1.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 235, 27.7.1998, s.53.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. júla 1998 (Ú. v. ES C 226, 20.7.1998, s. 26) schválené 27. októbra 1999, spoločná pozícia Rady z 20. marca 2000 (Ú. v. ES C 119, 27.4.2000, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. júla 2000 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. februára 2001 a rozhodnutie Rady z 26. februára 2001.

[4] Ú. v. ES L 19, 24.1.1989, s. 16

[5] Ú. v. ES L 209, 24.7.1992, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/5/ES (Ú. v. ES L 54, 26.2.2000, s. 42).

[6] C-340/89 (Vlassopoulou) 1991 ECR-I-2357.

[7] Ú. v. ES L 165, 7.7.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/46/ES (Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 25).

[8] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[9] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/595/EHS (Ú. v. ES L 341, 23.11.1989, s. 30).

[10] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[11] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[12] Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[13] Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/594/EHS (Ú. v. ES L 341, 23.11.1989, s. 19).

[14] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[15] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 8. Smernica zmenená a doplnená smernicou 89/594/EHS.

[16] Ú. v. ES L 253, 24.9.1985, s. 34.

[17] Ú. v. ES L 253, 24.9.1985, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[18] C-154/93 (Tawil Albertini) 1994 ECR I — 451.

[19] C-319/92 (Haim) 1994 ECR I — 425.

[20] Ú. v. ES L 223, 21.8.1985, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[21] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 19

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

"

PŘÍLOHA

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v ošetřovatelství (všeobecná péče)

Krajina | Názov kvalifikácie | Udelújúci orgán | Sprievodné Osvědčení ku kvalifikácíí |

Belgique/ België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)2.Diploma in de ziekenhuisverpleegkundeBrevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)3.Brevet van verpleegassistent(e)Brevet d'hospitalier(ère)Brevet ciner Pflegeassistentin | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft" | |

Danmark | Eskamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μιου Αθηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυματων (Τ.Ε.Ι.)3.Πτυχιο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχιο Aδελφών Νοσοκόμον πρώην Ανωτέρον Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχιο Aδελφών Νοσοκόμον και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρον Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχιο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικα Ιδρύματα Υπουργειο Εθνικής Παιδειας και Θρησκευμάτων3.Υπουργειο Εθνικής Άμυνας4.Υπουργειο Υγειας και Πρόνοιας5.Υπουργειο Υγειας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργειο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Titulo de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Uni- versidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation pro-fessionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.diploma beroepsonderwijs verpleegkundige ¾ Kwalificatieniveau 45.diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige ¾ Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1.Escolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto / sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK) / yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

"

PRÍLOHA A

Názvy diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v stomatológii

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán | Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B. Dent. Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities / Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkundé." | Medizinische Fakultät der Universität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade / Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättsskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B. Ch. D.) / Licentiate in Dental Surgery | Universities / Royal Colleges | |

PRÍLOHA B

Názvy diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách o špecializáciách v stomatológii

1. Čeľustná ortopédia

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán | Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii |

Belgique/ België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

2. Maxilofaciálna chirurgia

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán | Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii |

Belgique/ België/Belgien | — | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/ Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής | 1)Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2)Νομαρχία | |

España | — | | |

France | — | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | — | | |

Luxembourg | — | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | — | | |

Portugal | — | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

"

PRÍLOHA

Názvy diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo veterinárnom lekárstve

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán | Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | |

España | Titulo de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

"

PRÍLOHA

Názvy diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán | Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van vroedvrouwDiplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Schools recognised by State | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma /carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Kätilön tutkinto / barnmorskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) / yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

"

PRÍLOHA

Názvy diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van apothekerDiplôme de pharmacien | 1.De universiteiten / les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto / provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

"

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

"

PRÍLOHA A

Názvy diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v medicíne

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán | Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.— |

Ελλάς | Πτυχίο Iατρικής | 1)Iατρική Σχολή Πανεπιστημίου2)Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Iατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Univer- sität2.Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

PRÍLOHA B

Názvy diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v špecializačných odboroch v medicíne

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán | Sprievodné osvedčenie ku kvalifikácii |

Belgique/ België/Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Countryesärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Iατρικής Ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'études spéciales de médecine4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1. 3. 4.Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistente e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério da Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/Finland | Erikoislääkärin tutkinto / specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | |

PRÍLOHA C

Názvy špecializačných odborov v medicíne

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

anestéziológia a intenzívna medicína

minimálna dĺžka trvania prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation /Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiologia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

chirurgia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

neurochirurgia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

gynekológia a pôrodníctvo

minimálna dĺžka prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie — obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Luxembourg | Gynécologie — obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetrícia | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

vnútorné lekárstvo

minimálna dĺžka prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

oftalmológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

otorinolaryngológia

minimálna dĺžka prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

pediatria

minimálna dĺžka prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- und Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

pneumológia a ftizeológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Ελλάς | Φυματιολoγία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

urológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia / urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

ortopédia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

patologická anatómia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique/pathologische anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia / patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

neurológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia / neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

psychiatria

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

rádiodiagnostika

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινoδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia / radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

rádioterapia (radiačná onkológia)

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

klinická biológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique/klinische biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

biologická hematológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

mikrobiológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Ελλάς | 1.Iατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

klinická biochémia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

klinická imunológia a alergológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

plastická chirurgia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

hrudníková chirurgia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

detská chirurgia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

cievna chirurgia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / bloedvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

kardiológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

gastroenterológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

reumatológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

hematológia a transfuziológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

endokrinológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

minimálna dĺžka trvania príprava: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Ελλάς | Φυσική Iατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

stomatológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

neuropsychiatria

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Ελλάς | Νευρολογία — Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

dermatovenerológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Ελλάς | Δερματολογία — Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

dermatológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

venerológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

rádiológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινολογία — Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

tropické lekárstvo

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

detská psychiatria

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

geriatria

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

nefrológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

infektológia

minimálna dĺžka trvania príprava: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

hygiena

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

farmakológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

pracovné lekárstvo

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Ελλάς | Iατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

alergológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

gastroenterologická chirurgia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

nukleárna medicína

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklerarmedizin | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

urgentná medicína

minimálna dĺžka trvania prípravy: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

klinická neurofyziológia

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska príprava)

minimálna dĺžka trvania príprava: 5 rokov

Belgique/België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Krajina | Názov kvalifikácie | Udeľujúci orgán |

zubná, ústna a maxilofaciálna chirurgia (základná lekárska odborná a zubná odborná príprava)

minimálna dĺžka trvania prípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

--------------------------------------------------