32001L0017Úradný vestník L 110 , 20/04/2001 S. 0028 - 0039


Smernica 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 19. marca 2001

o reorganizácii a likvidácii poisťovní

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [4], doplnená smernicou 92/49/EHS [5], a prvá smernica Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti priameho životného poistenia [6], doplnená smernicou 92/96/EHS [7], upravujú jediné povolenie poisťovniam udelené orgánom dohľadu domovského členského štátu. Toto jediné povolenie umožňuje poisťovni vykonávať jej činnosť na území spoločenstva na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia hostiteľského členského štátu a na základe obozretného dohľadu orgánov dohľadu domovského členského štátu.

(2) Smernice o poisťovníctve, ktoré upravujú jediné povolenie pre poisťovne s platnosťou na území spoločenstva, neobsahujú koordinačné pravidlá pre prípad likvidácie. Poisťovne ako aj iné finančné inštitúcie sú výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní [8]. Koordinované pravidlá likvidácie poisťovní sú stanovené na úrovni spoločenstva v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu a ochrany veriteľov.

(3) Koordinačné pravidlá by mali byť zavedené, aby zaručili, že reorganizačné opatrenia, prijaté príslušným orgánom členského štátu na udržanie alebo obnovenie finančnej stability poisťovne a podľa možnosti predídenie situácii, ktorá si vyžaduje likvidáciu, majú dopad v plnom rozsahu na celé spoločenstvo. Reorganizačné opatrenia obsiahnuté v tejto smernici, sú tie, ktoré majú dopad aj na práva už existujúcich strán, iných než samotná poisťovňa. Opatrenia ustanovené v článku 20 smernice 73/239/EHS a článku 24 smernice 79/267/EHS, by mali byť zahrnuté do rozsahu tejto smernice, za predpokladu, že sú v súlade s podmienkami uvedenými v definícii reorganizačných opatrení.

(4) Táto smernica platí na území spoločenstva, vzťahuje sa na poisťovne, definované v smerniciach 73/239/EHS a 79/267/EHS, ktoré majú ústredie v spoločenstve, na pobočky poisťovní v spoločenstve, ktoré majú svoju ústredie v tretích krajinách, a veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko v spoločenstve. Táto smernica by nemala upravovať dopad reorganizačných opatrení a likvidácie na tretie krajiny.

(5) Táto smernica by sa mala týkať likvidácie, dobrovoľnej alebo nútenej, z dôvodu platobnej neschopnosti alebo z iného dôvodu. Mala by sa vzťahovať na kolektívne konanie definované v právnych predpisoch domovského členského štátu v súlade s článkom 9, vrátane speňaženia aktív poisťovne a rozdelenia výťažku zo speňaženia aktív. Likvidácia, bez toho, aby bola založená na platobnej neschopnosti, zahŕňa poradie dôležitosti úhrad pohľadávok z poistenia v súlade s článkom 10, by mala byť zahrnutá do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Pohľadávky zamestnancov poisťovne, vyplývajúce z pracovnej zmluvy a pracovného pomeru, by mali prejsť na vnútroštátny mzdový garančný systém ; na pohľadávky, ktoré sa stali predmetom subrogácie, by sa mali vzťahovať postupy ustanovené právom domovského členského štátu (lex concursus) podľa zásad tejto smernice. Ustanovenia tejto smernice by sa mali uplatňovať na rôzne prípady likvidácie podľa potreby.

(6) Prijatie reorganizačných opatrení nevylučuje začatie likvidácie. Likvidáciu možno začať bez toho, aby boli prijaté reorganizačné opatrenia, alebo po ich prijatí, a môže sa skončiť zmierom alebo inými obdobnými opatreniami, vrátane reorganizačných opatrení.

(7) Definícia pobočky v súlade s platnými zásadami platobnej neschopnosti by mala zohľadniť jednotnú právnu subjektivitu poisťovne. Právne predpisy domovského členského štátu by mali upraviť spôsob zaobchádzania počas likvidácie poisťovne s aktívami alebo pasívami, ktoré sa nachádzajú v držbe nezávislých osôb, ktoré sú trvale oprávnené vystupovať ako zástupca poisťovne.

(8) Je potrebné rozlišovať medzi príslušnými orgánmi na účely reorganizácie a likvidácie a orgánmi dohľadu poisťovní. Príslušné orgány môžu byť správne alebo justičné orgány, v závislosti od právnych predpisov členského štátu. Zámerom tejto smernice nie je harmonizácia vnútroštátneho práva týkajúceho sa rozdelenia príslušnosti medzi týmito orgánmi.

(9) Zámerom tejto smernice nie je zosúladiť vnútroštátne právne predpisy v oblasti reorganizačných opatrení a likvidácie, ale zaručiť vzájomné uznávanie reorganizačných postupov a právnych predpisov upravujúcich likvidáciu poisťovní medzi členskými štátmi, ako aj nevyhnutnú spoluprácu. Vzájomné uznávanie je v tejto smernici zakotvené prostredníctvom zásad jednoty, univerzálnosti, koordinácie, zverejňovania, rovnakého zaobchádzania a ochrany veriteľov poisťovní.

(10) Len príslušné orgány domovského členského štátu by mali byť oprávnené prijímať rozhodnutia o likvidácii poisťovní (princíp jednoty). Toto konanie by malo mať účinky na celom území spoločenstva a mali by ho uznávať všetky členské štáty. Podľa všeobecného pravidla by v likvidácii mali byť zohľadnené všetky aktíva a pasíva poisťovne (princíp univerzálnosti).

(11) Právne predpisy domovského členského štátu by mali upravovať rozhodnutie o likvidácii poisťovne, samotnú likvidáciu a jej účinky, vecné ako i procesné, na osoby a právne vzťahy, okrem prípadov, ktoré táto smernica upravuje inak. Z tohto dôvodu všetky podmienky začatia, priebehu a ukončenia likvidácie, by mali byť vo všeobecnosti upravené právnymi predpismi domovského členského štátu. S cieľom uľahčiť jej uplatňovanie by táto smernica mala obsahovať neúplný zoznam prvkov, ktoré vo všeobecnosti podliehajú právnym predpisom domovského členského štátu.

(12) Orgány dohľadu domovského členského štátu, ako aj všetkých ostatných členských štátov, by mali byť bezodkladne upovedomené o začatí likvidácie (zásada koordinácie).

(13) Je mimoriadne dôležité, aby poistenci, poistníci, oprávnené osoby a akákoľvek poškodená osoba, ktorá má bezprostredné právo žalovať poisťovňu za škodový prípad na základe poistnej operácie, boli počas likvidácie chránení. Ochrana sa nevzťahuje na pohľadávky, ktoré vznikli nie zo záväzkov vyplývajúcich z poisťovacej zmluvy alebo poistných operácií, ale z občianskoprávnej zodpovednosti spôsobenej zástupcom počas rokovaní, za ktorú, podľa právnych predpisov uplatňovaných na poistné zmluvy alebo operácie, nie je zástupca osobne zodpovedný podľa takejto zmluvy alebo operácie. Členské štáty by mali s cieľom splnenia tohto cieľa zaručiť osobitné zaobchádzanie s veriteľmi poisťovní podľa jednej z dvoch možných metód upravených touto smernicou. Členské štáty sa môžu rozhodnúť udeliť pohľadávkam z poistenia absolútnu prednosť pred inými pohľadávkami vzťahujúcimi sa na aktíva, ktoré predstavujú technické procedúry alebo im udeliť osobitný štatút, nad ktorým budú mať prevahu len nároky na mzdu, sociálne zabezpečenie, dane a práva v danej veci voči všetkým aktívam poisťovne. Žiadna z týchto dvoch metód upravených v smernici nebráni členskému štátu, aby vytvoril poradie medzi jednotlivými kategóriami pohľadávok z poistenia.

(14) Táto smernica by mala zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi ochranou poistných veriteľov a inými privilegovanými veriteľmi chránenými právnymi predpismi členského štátu, a nie zosúlaďovať rôzne systémy privilegovaných veriteľov, ktoré existujú v členských štátoch.

(15) Tieto dve možné metódy prístupu k poistným pohľadávkami sa v podstate považujú za ekvivalentné. Prvá metóda zaručuje dopad na aktíva, ktoré predstavujú náklady na správu pohľadávok z poistenia, druhá metóda zaručuje pohľadávkam z poistenia miesto v zozname poradia veriteľov, čiže nemá dopad len na aktíva, ktoré predstavujú technické ustanovenia, ale všetky aktíva poisťovne.

(16) Členské štáty, ktoré sa rozhodnú s cieľom chrániť poistných veriteľov, uplatňovať metódu udelenia absolútnej prednosti poistným pohľadávkam vzhľadom na aktíva, ktoré predstavujú technické procedúry, požadujú od svojich poistných spoločností, aby viedli a aktualizovali osobitný register týchto aktív. Tento register je užitočným nástrojom na identifikáciu aktív, ktoré sú predmetom pohľadávok.

(17) S cieľom posilniť ekvivalenciu obidvoch metód zaobchádzania s pohľadávkami z poistenia, by táto smernica mala zaviazať členské štáty uplatňujúce metódu uvedenú v článku 10 ods. 1 písm. b), aby požadovali od každej poisťovne , kedykoľvek a nezávisle od možnej likvidácie, uplatnenie pohľadávok, ktoré majú podľa tejto metódy prednosť pred pohľadávkami z poistenia a ktoré sú evidované v účtovníctve poisťovne, na aktíva, ktoré sú uznané platnými smernicami o poisťovníctve, aby predstavovali technické rezervy.

(18) Domovský členský štát by mal mať možnosť ustanoviť, že ak práva poistných veriteľov boli prenesené na garančný systém vytvorený v danom domovskom členskom štáte, pohľadávky tohto systému by nemali byť zvýhodnené na základe postupov uplatňovaných voči pohľadávkam z poistenia podľa tejto smernice.

(19) Na začiatku likvidácie, by malo byť poisťovni odobraté povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti, pokiaľ jej ešte odobraté nebolo.

(20) Rozhodnutie o začatí likvidácie, ktoré môže mať účinok na celé spoločenstvo podľa zásady univerzálnosti, by malo mať primeranú publicitu v rámci spoločenstva. S cieľom chrániť zainteresované strany, by malo byť rozhodnutie uverejnené v súlade s postupmi domovského členského štátu, ako aj v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev akoukoľvek inou formou, ktorá je vhodná na území ostatných členských štátov, a o ktorej rozhodnú orgány dohľadu týchto štátov. Na dôvažok k uverejneniu tohto rozhodnutia, by mali byť známi veritelia, ktorí majú sídlo v spoločenstve, osobitne informovaní o tomto rozhodnutí a táto informácia by mala obsahovať minimálne údaje uvedené v tejto smernici. Likvidátori by tiež mali veriteľov pravidelne informovať o priebehu likvidácie.

(21) Počas likvidácie, by mali mať veritelia právo uplatniť svoju pohľadávku alebo predložiť písomné pripomienky k tomuto procesu. S pohľadávkami veriteľov, ktorí majú sídlo v členskom štáte, inom ako je domovský členský štát, by sa malo zaobchádzať rovnako ako s ekvivalentnými pohľadávkami v domovskom členskom štáte, bez akejkoľvek diskriminácie z dôvodu národnosti alebo sídla (zásada rovnakého zaobchádzania).

(22) Táto smernica sa uplatňuje na reorganizačné opatrenia prijaté príslušným orgánom členského štátu, ktoré sú podobné "mutatis mutandis" tým, ktoré upravuje likvidácia. Uverejnenie týchto reorganizačných opatrení, by malo byť obmedzené na prípady, kedy odvolanie môžu podať v domovskom členskom štáte strany iné, než samotná poisťovňa. Ak sa reorganizačné opatrenia dotýkajú výlučne práv akcionárov alebo členov zamestnancov poisťovne, potom by mali príslušné orgány rozhodnúť o spôsobe akým budú dotknuté strany informované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

(23) Táto smernica upravuje koordinované pravidlá pre stanovenie právnych predpisov uplatniteľných na reorganizačné opatrenia a likvidáciu poisťovní. Cieľom tejto smernice nie je vytvoriť pravidlá súkromného medzinárodného práva, ktoré určia právo uplatniteľné na zmluvy a iné právne vzťahy. Taktiež sa smernica neusiluje upraviť pravidlá uplatňované na existujúce zmluvy, práva a záväzky strán a posúdenie záväzkov.

(24) Všeobecné pravidlo tejto smernice, podľa ktorého sú reorganizačné opatrenia a likvidácia upravené právnymi predpismi domovského členského štátu, by malo mať niekoľko výnimieks cieľom ochrániť oprávnené očakávania a istotu niektorých transakcií v členských štátoch iných, než je domovský členský štát. Výnimky by sa mali týkať dopadu reorganizačných opatrení alebo likvidácie na niektoré zmluvy a práva, práv tretích strán vo veci, výhrad nároku, započítaniu, regulovaných trhov, nežiadúcich postupov, nákupu tretích strán a nerozhodnutých súdnych sporov.

(25) Výnimky týkajúce sa účinku reorganizačných opatrení a likvidácie na niektoré zmluvy a práva upravené v článku 19, by mali byť obmedzené na účinok definovaný v tomto článku a nemal by zahŕňať žiadne iné aspekty reorganizačných opatrení a likvidácie, ako je uplatnenie, overenie, uznanie a klasifikácie pohľadávok týkajúcich sa zmlúv a práv, ktoré sú upravené právnymi predpismi domovského členského štátu.

(26) Dopad reorganizačných opatrení alebo likvidácie na neukončený súdny spor, by mal byť upravený právnymi predpismi členských štátov, v ktorých takýto spor prebieha vo vzťahu k aktívu alebo právu, ktorého bola poisťovňa zbavená, v rámci výnimky z uplatňovania právnych predpisov domovského členského štátu. Dopad opatrení a procesu na osobitný výkon príkazu vyplývajúci z týchto súdnych sporov, by mal byť upravený právnymi predpismi domovského členského štátu podľa všeobecného pravidla tejto smernice.

(27) Všetky osoby, od ktorých sa požaduje prevzatie alebo odovzdanie informácií súvisiacich s komunikačnými postupmi, upravenými v tejto smernici, by mali byť viazané služobným tajomstvom rovnakým spôsobom, ako je to uvedené v článku 16 smernice 92/49/EHS a článku 15 smernice 92/96/EHS, s výnimkou akéhokoľvek súdneho orgánu, na ktorý sa vzťahujú osobitné vnútroštátne právne predpisy.

(28) Výlučne s cieľom uplatňovania ustanovení tejto smernice na reorganizačné opatrenia a likvidáciu, týkajúcu sa pobočiek poisťovní na území spoločenstva, ktorých ústredie je umiestnená v tretej krajine, treba definovať domovský členský štát ako členský štát, v ktorom je umiestnená pobočka a orgány dohľadu a príslušné orgány sú definované ako orgány tohto členského štátu.

(29) Ak sa pobočky poisťovne nachádzajú vo viac ako jednom členskom štáte a ich ústredie je umiestnené mimo územia spoločenstva, každá pobočka sa považuje za samostatný subjekt vo vzťahu k uplatňovaniu tejto smernice. V takomto prípade sa príslušné orgány, orgány dohľadu, správcovia a likvidátori snažia koordinovať svoje postupy,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa uplatňuje na reorganizačné opatrenia a likvidáciu poisťovní.

2. Táto smernica sa taktiež uplatňuje, v rozsahu ustanovenom v článku 30, na reorganizačné opatrenia a likvidáciu pobočiek na území spoločenstva tých poisťovní, ktoré majú svoje ústredie mimo územia spoločenstva.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

"poisťovňa" je podnik, ktorému bolo udelené úradné povolenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS alebo článkom 6 smernice 79/267/EHS;

"pobočka" je akékoľvek trvalé zastúpenie poisťovne na území iného členského štátu ako domovského členského štátu, ktoré vykonáva obchodnú činnosť v oblasti poisťovníctva;

"reorganizačné opatrenia" sú opatrenia, ktoré zahŕňajú akýkoľvek zásah správnych alebo súdnych orgánov, ktorý je zameraný na udržanie alebo obnovenie finančnej situácie poisťovne a ktorý má dopad na pôvodné už existujúce práva iných osôb ako samotnej poisťovne, vrátane, ale nie výlučne, opatrení s možnosťou odkladu platby, odkladu opatrení výkonu rozhodnutí alebo zníženia pohľadávok;

"likvidácia" predstavuje kolektívny proces, ktorý pozostáva zo speňaženia aktív poisťovne a rozdelenia výťažku medzi veriteľov, vlastníkov podielov, prípadne členov, ktorý nevyhnutne zahŕňa zásah správneho alebo súdneho orgánu členského štátu, vrátane prípadov, keď je kolektívny proces ukončený zmierom alebo iným obdobným opatrením, či už z dôvodu platobnej neschopnosti, alebo bez tohto dôvodu, dobrovoľným alebo núteným;

"domovský členský štát" je členský štát, v ktorom získala poisťovňa povolenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS alebo článkom 6 smernice 79/267/EHS;

"hostiteľský členský štát" je iný členský štát než domovský členský štát, v ktorom má poisťovňa pobočku;

"príslušné orgány" sú správne alebo súdne orgány členských štátov oprávnené prijímať rozhodnutia na účely reorganizačných opatrení alebo likvidácie;

"orgány dohľadu" sú príslušné orgány v zmysle článku 1 písm. k) smernice 92/49/EHS a článku 1 písm. l) smernice 92/96/EHS;

"správca" je akákoľvek osoba alebo orgán vymenovaný príslušným orgánom na účely reorganizačných opatrení;

"likvidátor" je akákoľvek osoba alebo orgán vymenovaný príslušným orgánom alebo riadiacim orgánom poisťovne, podľa okolností, na účely vykonávania likvidácie;

"pohľadávka z poistenia" je akákoľvek suma, ktorú dlhuje poisťovňa poistencovi, poistníkovi, osobám oprávneným z poistnej zmluvy alebo iným poškodeným osobám, ktoré majú bezprostredné žalobné právo voči poisťovni, a ktorý vzniká z poistnej zmluvy alebo operácie ustanovenej v článku 1 ods. 2 a 3 smernice 79/267/EHS v oblasti priameho poistenia, vrátane súm uložených pre vyššie uvedené osoby, pokiaľ niektoré zložky dlhu ešte nie sú známe. Poistné, ktoré poisťovňa dlhuje následkom neuzavretia alebo zrušenia poistných zmlúv a operácií v súlade s právnymi predpismi uplatňovanými na tieto zmluvy alebo operácie pred začatím likvidácie, sa tiež považujú za pohľadávka z poistenia.

HLAVA II

REORGANIZAČNÉ OPATRENIA

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa uplatňuje na reorganizačné opatrenia definované v článku 2 písm. c).

Článok 4

Prijatie reorganizačných opatrení — príslušné právo

1. Len príslušné orgány domovského členského štátu sú oprávnené rozhodnúť o reorganizačných opatreniach týkajúcich sa poisťovne, vrátane jej pobočiek v iných členských štátoch. Reorganizačné opatrenia nevylučujú začatie likvidácie domovským členským štátom.

2. Reorganizačné opatrenia sa spravujú zákonmi, inými právnymi predpismi a postupmi platnými v domovskom členskom štáte, pokiaľ nie je v článkoch 19 až 26 stanovené inak.

3. Reorganizačné opatrenia sú plne účinné v celom spoločenstve v súlade s právnymi predpismi domovského členského štátu, bez ďalších formálnych požiadaviek, ako aj voči tretím osobám v ostatných členských štátoch, a to aj vtedy, ak právne predpisy týchto členských štátov neustanovujú takéto reorganizačné opatrenia alebo ich vykonávanie podmieňuje požiadavkami, ktoré nie sú splnené.

4. Reorganizačné opatrenia sú účinné v celom spoločenstve, ak nadobudli účinnosť v členskom štáte, ktorý ich prijal.

Článok 5

Informácie pre orgány dohľadu

Príslušné orgány domovského členského štátu bez zbytočného odkladu oznámia orgánom dohľadu domovského štátu svoje rozhodnutie o akomkoľvek reorganizačnom opatrení, ak je to možné, ešte pred prijatím tohto opatrenia, inak bezodkladne po jeho prijatí. Orgány dohľadu domovského členského štátu bezodkladne oznámia orgánom dohľadu všetkých ostatných členských štátov rozhodnutie o prijatí reorganizačných opatrení, ako aj o praktických účinkoch týchto opatrení.

Článok 6

Uverejňovanie

1. Ak je v domovskom členskom štáte možné podať opravný prostriedok proti reorganizačnému opatreniu, príslušné orgány domovského členského štátu, správca alebo akákoľvek oprávnená osoba v domovskom členskom štáte uverejní svoje rozhodnutie o reorganizačnom opatrení v súlade s postupmi o uverejňovaní ustanovenýmidomovským členským štátom a pri najbližšej príležitosti uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev výťah z dokumentu, ktorým sa zavádza reorganizačné opatrenie. Orgány dohľadu všetkých ostatných členských štátov, ktorým bolo oznámené rozhodnutie o reorganizačnom opatrení podľa článku 5, môžu zabezpečiť uverejnenie tohto rozhodnutia na svojom území v takej forme, ako uznajú za vhodné.

2. V uverejneniach ustanovených v odseku 1 sa taktiež uvádza príslušný orgán domovského členského štátu, právo príslušné podľa článku 4 ods. 2 a správca, ak bol vymenovaný. Uverejnenie rozhodnutia sa uskutoční v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom je informácia uverejňovaná.

3. Reorganizačné opatrenia sa uplatňujú bez ohľadu na ustanovenia o uverejňovaní ustanovené v odsekoch 1 a 2 a sú plne účinné voči veriteľom, pokiaľ príslušné orgány domovského štátu alebo právne predpisy tohto štátu neustanovujú inak.

4. Ak majú reorganizačné opatrenia dopad výlučne na práva majiteľov podielov, členov alebo zamestnancov poisťovne, zohľadnených v ich postavení, tento článok sa neuplatní, pokiaľ právo uplatňované na tieto reorganizačné opatrenia neustanovuje inak. Príslušné orgány určia spôsob, akým budú zainteresované strany, na ktoré mali takéto reorganizačné opatrenia dopad, informované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Článok 7

Informácie pre známych veriteľov — právo na uplatnenie pohľadávok

1. Ak právne predpisy domovského členského štátu vyžadujú uplatnenie pohľadávky na účely jej uznania alebo ustanovujú povinné oznámenie reorganizačného opatrenia veriteľom, ktorí sa obvykle zdržujú, svoje bydlisko alebo sídlo v tomto štáte, príslušné orgány domovského členského štátu alebo správca taktiež oznámia rozhodnutie známym veriteľom, ktorí sa obvykle zdržujú, majú svoje bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte, v súlade s postupmi stanovenými v článku 15 a článku 17 ods. 1.

2. Ak právne predpisy domovského členského štátu ustanovujú právo veriteľov, ktorí majú sa obvykle zdržujú, svoje bydlisko alebo sídlo v tomto členskom štáte, uplatniť si pohľadávku alebo predložiť pripomienky vo vzťahu k svojej pohľadávke, potom veritelia sa obvykle zdržujú, svoje bydlisko alebo sídlom v inom členskom štáte, majú rovnaké právo uplatňovať si pohľadávky alebo predkladať pripomienky v súlade s postupmi ustanovenými v článku 16 a článku 17 ods. 2.

HLAVA III

LIKVIDÁCIA

Článok 8

Začiatok likvidácie — informácie pre orgány dohľadu

1. Len príslušné orgány domovského členského štátu sú oprávnené prijať rozhodnutie o začatí likvidácie poisťovne, vrátane jej pobočiek v ostatných členských štátoch. Toto rozhodnutie možno prijať, bez schválenia reorganizačných opatrení, alebo po ich schválení.

2. Rozhodnutie prijaté podľa právnych predpisov domovského členského štátu o začatí likvidácie poisťovne, vrátane jej pobočiek v iných členských štátoch, sa uznáva bez dodatočných formálnych požiadaviek na území všetkých ostatných členských štátov a je v týchto štátoch účinné od nadobudnutia účinnosti v členskom štáte, kde konanie začalo.

3. Orgánom dohľadu domovského členského štátu sa bezodkladne oznámi rozhodnutie o začatí likvidácie, pokiaľ je to možné ešte pred začatím tohto procesu alebo hneď po jeho začatí. Orgány dohľadu domovského členského štátu bezodkladne oznámia orgánom dohľadu všetkých ostatných členských štátov rozhodnutie o začatí likvidácie vrátane praktických účinkov tohto konania.

Článok 9

Príslušné právo

1. Rozhodnutie o začatí likvidácie poisťovne, likvidácia a jej účinky sú ustanovené príslušnými zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v jej domovskom členskom štáte, pokiaľ v článkoch 19 až 26 nie je upravené inak.

2. Právne predpisy domovského členského štátu určia predovšetkým:

a) aktíva, ktoré tvoria súčasť majetku, a nakladanie s aktívami nadobudnutými poisťovňou alebo prevedenými na poisťovňu po začatí likvidácie;

b) príslušné oprávnenia poisťovne a likvidátora;

c) podmienky, na základe ktorých môže dôjsť k vyrovnaniu;

d) účinky likvidácie na súčasné zmluvy, ktorých zmluvnou stranou je poisťovňa;

e) účinky likvidácie na konanie začaté na podnet jednotlivých veriteľov, okrem neukončených súdnych sporov v zmysle článku 26;

f) pohľadávky, ktoré treba uplatniť voči majetku poisťovne, a nakladanie s pohľadávkami uplatnenými po začatí likvidácie;

g) pravidlá upravujúce uplatnenie, overenie platnosti a uznanie pohľadávok;

h) pravidlá upravujúce rozdelenie výťažku zo speňaženia aktív, poradie pohľadávok a práva veriteľov, ktorí boli čiastočne uspokojení po začatí likvidácie na základe vecného práva alebo prostredníctvom započítania pohľadávok;

i) podmienky ukončenia likvidácie, najmä vyrovnaním, a jeho účinky;

j) práva veriteľov po ukončení likvidácie;

k) kto bude znášať náklady a výdavky, ktoré vznikli počas likvidácie;

l) pravidlá týkajúce sa neplatnosti, relatívnej neplatnosti a odporovateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú všetkých veriteľov.

Článok 10

Uspokojenie pohľadávok z poistenia

1. Členské štáty zabezpečia, že pohľadávky z poistenia majú prednosť pred ostatnými pohľadávkami uplatňovanými voči poisťovni podľa jednej alebo obidvoch nasledujúcich metód:

a) pohľadávky z poistenia vo vzťahu k aktívam predstavujúcim technické rezervy, majú absolútnu prednosť pred ostatnými pohľadávkami uplatňovanými voči poisťovni;

b) pohľadávky z poistenia vo vzťahu ku všetkým aktívam poisťovne, majú prednosť pred akýmikoľvek pohľadávkami uplatňovanými voči poisťovni, jedine s výnimkou:

i) nárokov zamestnancov, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy a pracovnoprávneho vzťahu,

ii) pohľadávky verejnoprávnych orgánov týkajúcich sa daní,

iii) pohľadávok systémov sociálneho zabezpečenia,

iv) pohľadávky uplatnené voči aktívam, ktoré podliehajú právu vo veci.

2. Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1, môžu členské štáty ustanoviť, že časť alebo všetky výdavky, ktoré vznikli v dôsledku likvidácie, podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov, majú prednosť pred pohľadávkami z poistenia.

3. Členské štáty, ktoré sa rozhodli pre metódu ustanovenú v odseku 1 písm. a) požadujú, aby poisťovne viedli a aktualizovali osobitnú evidenciu v súlade s ustanoveniami prílohy.

Článok 11

Prenos práv na garančný systém

Domovský členský štát môže ustanoviť, že ak boli práva poistných veriteľov prenesené na garančný systém vytvorený v tomto členskom štáte, potom sa na pohľadávky tohto systému nebudú vzťahovať výhody ustanovení článku 10 ods. 1

Článok 12

Krytie prednostných pohľadávok aktívami

Ako výnimka z článku 18 smernice 73/239/EHS a článku 21 smernice 79/267/EHS, členské štáty, ktoré uplatňujú metódu ustanovenú v článku 10 ods. 1 písm. b) tejto smernice, požadujú od každej poisťovne, aby uviedla , kedykoľvek a nezávisle od možnej likvidácie, pohľadávky, ktoré majú prednosť pred pohľadávkami z poistenia v zmysle článku 10 ods. 1 písm. b) a ktoré sú evidované v účtovníctve poisťovne, podľa aktív uvedených v článku 21 smernice 92/49/EHS a v článku 21 smernice 92/96/EHS.

Článok 13

Odňatie povolenia

1. Ak bolo rozhodnuté o začatí likvidácie poisťovne, poisťovni sa odníme povolenie, okrem rozsahu činností potrebných pre účely odseku 2, v súlade s postupmi ustanovenými v článku 22 smernice 73/239/EHS a v článku 26 smernice 79/267/EHS, pokiaľ jej povolenie nebolo odňaté už skôr.

2. Odňatie povolenia podľa odseku 1 nebráni likvidátorovi alebo inej osobe poverenejpríslušnými orgánmi, aby vykonávala niektoré činnosti poisťovne, pokiaľ je to nevyhnutné alebo vhodné na účely likvidácie. Domovský členský štát môže ustanoviť, že tieto činnosti sa vykonávajú so súhlasom a pod dohľadom orgánov dohľadu domovského členského štátu.

Článok 14

Uverejňovanie

1. Príslušný orgán, likvidátor alebo iná osoba vymenovaná príslušným orgánom na tieto účely uverejní rozhodnutie o začatí likvidácie v súlade s postupmi uverejňovania ustanovenými v domovskom členskom štáte a taktiež uverejní výňatok z rozhodnutia o likvidácii v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Orgány dohľadu ostatných členských štátov, ktoré boli informované o rozhodnutí o začatí likvidácie v súlade s článkom 8 ods. 3, môžu zabezpečiť uverejnenie tohto rozhodnutia na svojom území a takým spôsobom, ktorý uznajú za vhodný.

2. V uverejnení rozhodnutia o začatí likvidácie, ustanoveného v odseku 1, sa taktiež uvedie príslušný orgán domovského členského štátu, platné právne predpisy a vymenovaný likvidátor. Oznámenie sa uverejní v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu.

Článok 15

Informovanie známych veriteľov

1. Po začatí likvidácie o tejto skutočnosti informujú príslušné orgány, likvidátor alebo iná osoba vymenovaná príslušným orgánom na tieto účely, písomnou formou osobitne a bez omeškania každého veriteľa, ktorý sa obvykle zdržuje, má bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte.

2. V oznámení ustanovenom v odseku 1, sa uvedú predovšetkým lehoty, sankcie stanovené v náväznosti na uvedené časové lehoty, orgán alebo inštitúcia, ktorá je oprávnená prijímať prihlášky pohľadávok alebo pripomienky k pohľadávkam, ako aj iné opatrenia. V oznámení sa taktiež uvedie, či veritelia, ktorých pohľadávky majú prednosť alebo sú zabezpečené vecným právom musia uplatniť svoju pohľadávku. V súvislosti s pohľadávkami z poistenia sa v oznámení ďalej uvedú všeobecné účinky likvidácie na poistné zmluvy, najmä dátum, ktorým zaniká účinok poistných zmlúv alebo operácií, ako aj práva a povinnosti poistencov vo vzťahu ku zmluve alebo operáciám.

Článok 16

Právo na prihlásenie pohľadávok

1. Každý veriteľ, ktorý sa obvykle zdržuje, ktorý má bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte, než je domovský členský štát, vrátane štátnych orgánov členských štátov, má právo prihlásiť svoje pohľadávky alebo predkladať písomné pripomienky k nárokom.

2. Pohľadávky všetkých veriteľov, ktorí sa obvykle zdržujú, majú bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte, než je domovský členský štát, vrátane uvedených orgánov, sa uspokoja rovnakým spôsobom a klasifikujú sa rovnako ako ekvivalentné pohľadávky uplatniteľné veriteľmi, ktorí sa obvykle zdržujú, majú bydlisko alebo sídlo v domovskom členskom štáte.

3. Ak vnútroštátne právne predpisy domovského členského štátu neustanovujú inak, veriteľ zašle kópie podkladov, ak existujú, a uvedie povahu pohľadávky, dátum vzniku a výšku pohľadávky, či si uplatňuje prednostné pohľadávku, zabezpečenie právom vo veci alebo výhradu nároku vo vzťahu k nároku a na aké aktíva sa zabezpečenie vzťahuje . Uprednostnenie pohľadávok z poistenia podľa článku 10 nie je potrebné uviesť.

Článok 17

Jazyky a forma

1. Informácie v ozname uvedenom v článku 15 musia byť uverejnené v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov domovského členského štátu. Na tento účel sa použije tlačivo s hlavičkou "Výzva na uplatnenie pohľadávky; lehoty, ktoré treba dodržať" a v prípade, že právne predpisy domovského členského štátu ustanovujú predloženie pripomienok k pohľadávke, je to tlačivo "Výzva na predloženie pripomienok k pohľadávke; lehoty, ktoré treba dodržať" vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Ak je držiteľom pohľadávky z poistenia známy veriteľ, informácie v ozname uvedenom v článku 15, sa uverejnia v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorých sa veriteľ obvykle zdržuje, má bydlisko alebo sídlo.

2. Každý veriteľ, ktorý sa obvykle zdržuje, má bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte, než je domovský členský štát, môže prihlásiť svoju pohľadávku alebo predložiť pripomienky k pohľadávke v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu. V takomto prípade sa prihláška nároku alebo uplatnenie pripomienky k pohľadávke, podľa okolnosti, označia ako "Prihlásenie pohľadávky" alebo "Predloženie pripomienok k pohľadávok" a podľa okolnosti sa uvedú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov domovského členského štátu.

Článok 18

Pravidelné informácie pre veriteľov

1. Likvidátori pravidelne informujú veriteľov náležitým spôsobom, najmä o vývoji likvidácie.

2. Orgány dohľadu členských štátov môžu požadovať informácie o vývoji likvidácie od orgánov dohľadu domovského členského štátu.

HLAVA IV

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA REORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ A LIKVIDÁCIE

Článok 19

Účinky na určité zmluvy a práva

Ako výnimka z článkov 4 a 9 sa účinky začiatku reorganizačných opatrení alebo likvidácie na nižšie uvedené zmluvy a práva spravujú nasledovnými pravidlami:

a) pracovné zmluvy a pracovné pomery sa spravujú výlučne právnymi predpismi členského štátu uplatňované na pracovné zmluvy a pracovné pomery;

b) zmluva potvrdzujúca právo užívať alebo nadobudnúť nehnuteľný majetok sa spravuje výlučne právnymi predpismi členského štátu, na území ktorého sa nehnuteľný majetok nachádza;

c) práva poisťovne na nehnuteľný majetok, loď alebo lietadlo, ktoré sú evidované vo verejnom registri, sa spravujú právnymi predpismi členského štátu, ktorý je oprávnený viesť register.

Článok 20

Vecné práva tretích strán

1. Začatie reorganizačných opatrení alebo likvidácie neovplyvní vecné práva veriteľov alebo tretích strán k hmotnému alebo nehmotnému, hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku — tak k určitým veciam, ako aj k neurčitým hromadným veciam, ktorých zloženie sa z času na čas mení — patriacemu poisťovni, ktorý sa nachádza na území druhého členského štátu v čase začatia uplatňovania týchto opatrení alebo konania.

2. Práva uvedené v odseku 1 sa konkrétne týkajú:

a) práva speňažiť alebo nechať speňažiť a získať výnos alebo príjmy z týchto aktív, najmä na základe záložného práva alebo hypotéky;

b) výhradného právo na splnenie nároku, konkrétne práva zabezpečeného záložným právom voči pohľadávke alebo prevod pohľadávky zárukou;

c) práva požadovať vec a/alebo požadovať odškodnenie od kohokoľvek, kto ich drží alebo užíva proti vôli oprávnenej osoby;

d) vecné právo na plody veci.

3. Právo evidované vo verejnom registri a vynútiteľné voči tretím stranám, na základe ktorého možno získať vecné právo v zmysle odseku 1, sa považuje za vecné právo.

4. Odsek 1 nevylučuje uplatnenie neplatnosti, relatívnej neplatnosti alebo odporovateľnosti podľa článku 9 ods. 2 písm. l).

Článok 21

Výhrada vlastníctva

1. Začiatok reorganizačných opatrení alebo likvidácie poisťovne kupujúcej vec, neovplyvní práva predajcu z výhrady vlastníctva, ak sa vec v čase začiatku uplatňovania týchto opatrení alebo konania nachádza na území iného členského štátu než štátu, v ktorom boli opatrenia alebo konanie začaté.

2. Začatie reorganizačných opatrení alebo likvidácie poisťovne predávajúcej vec po dodaní tohto aktíva nie je dôvodom na zrušenie alebo ukončenie kúpnej zmluvy a nebráni kupujúcemu, aby nadobudol vlastnícke právo, ak sa predaná vec v čase začatia takéhoto opatrenia alebo konania nachádza na území iného členského štátu, než je štát, v ktorom boli tieto opatrenia alebo konanie začaté.

3. Odseky 1 a 2 nevylučujú uplatnenie neplatnosti, relatívnej neplatnosti alebo odporovateľnosti podľa článku 9 ods. 2 písm. l).

Článok 22

Započítanie

1. Začatie reorganizačných opatrení alebo likvidácie nemá vplyv na právo veriteľov požadovať započítanie svojich pohľadávok voči nárokom poisťovne, ak takéto započítanie povoľujú právne predpisy uplatňované na pohľadávky poisťovne.

2. Odsek 1 nevylučuje uplatnenie neplatnosti, relatívnej neplatnosti alebo odporovateľnosti podľa článku 9 ods. 2 písm. l).

Článok 23

Regulované trhy

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 20, účinky reorganizačných opatrení alebo začiatku likvidácie na práva a záväzky strán regulovaného trhu sa spravujú výlučne právom uplatňovaným na tento trh.

2. Odsek 1 nevylučuje uplatnenie neplatnosti, relatívnej neplatnosti alebo odporovateľnosti podľa článku 9 ods. 2 písm. l) voči platbám alebo transakciám podľa právnych predpisov uplatňovaných na tento trh.

Článok 24

Konanie poškodzujúce veriteľov

Článok 9 ods. 2 písm. l) sa neuplatní, ak osoba, ktorej plynuli výhody z právneho úkonu, ktorý poškodil všetkých veriteľov, predloží dôkazy o tom, že:

a) uvedený úkon podlieha právnym predpisom iného členského štátu ako domovského členského štátu a

b) tieto právne predpisy neumožňujú žiaden spôsob napadnutia tohto úkonu v danom prípade.

Článok 25

Ochrana tretích osôb — kupujúcich

Ak konaním uskutočneným po prijatí reorganizačných opatrení alebo začatí likvidácie poisťovňa prevedie za odplatu:

a) nehnuteľnosť,

b) loď alebo lietadlo, ktoré je evidované vo verejnom registri, alebo

c) prevoditeľné alebo iné cenné papiere, ktorých existencia alebo prevod predpokladá zápis do registra alebo na účet stanovený právnymi predpismi, alebo ktoré sú uložené v centrálnom depozitnom systéme, ktorý je ustanovený právnymi predpismi členského štátu,

potom platnosť úkonu je upravená právom členského štátu, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza alebo do ktorého pôsobnosti evidencie, účet alebo systém.

Článok 26

Neukončený súdny spor

Účinky reorganizačných opatrení alebo likvidácie na neukončený súdny spor týkajúci sa aktív alebo práv, ktorých bola poisťovňa zbavená, sa spravujú výlučne právom členského štátu, v ktorom prebieha neukončený súdny spor.

Článok 27

Správcovia a likvidátori

1. Vymenovanie správcu alebo likvidátora sa preukazuje overenou kópiou pôvodného rozhodnutia, ktorým bol správca/likvidátor vymenovaný alebo akýmkoľvek osvedčením vydaným príslušným orgánom domovského členského štátu.

Možno požadovať preklad uvedených dokladov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, na území ktorého chce správca alebo likvidátor konať.

2. Správcovia a likvidátori sú oprávnení vykonávať na území všetkých členských štátov svoje právomoci, ktoré sú oprávnení uplatňovať na území domovského štátu. Podľa právnych predpisov domovského členského štátu možno vymenovať osoby, ktoré pomáhajú správcom alebo likvidátorom alebo ich zastupujú počas reorganizačných opatrení alebo likvidácie, najmä v hostiteľskom členskom štáte, aby pomohli prekonať problémy, ktorým čelia veritelia v tomto hostiteľskom štáte.

3. Pri výkone právomocí v zmysle právnych predpisov domovského členského štátu, dodržiava správca alebo likvidátor právne predpisy členských štátov, na území ktorých chce konať, najmä vo vzťahu k postupom speňaženia aktív a informovania zamestnancov. Tieto právomoci nesmú zahŕňať použitie sily alebo právo rozhodovať vo veci súdneho konania alebo sporov.

Článok 28

Zápis do verejného registra

1. Správca alebo likvidátor alebo iný orgán alebo osoba riadne splnomocnená v domovskom členskom štáte, môže požadovať, aby bolo reorganizačné opatrenie alebo rozhodnutie o začatí likvidácie zapísané do registra nehnuteľností, obchodného registra a iného verejného registra, ktorý je vedený v druhých členských štátoch.

Ak členský štát nariaďuje povinnú registráciu, potom osoba alebo orgán uvedený v pododseku 1, prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie registrácie.

2. Náklady za registráciu sa považujú za náklady alebo výdavky, ktoré vznikli v dôsledku konania.

Článok 29

Povinnosť mlčanlivosti

Všetky osoby, ktoré prijímajú alebo poskytujú informácie v súvislosti s komunikačným postupom, ustanoveným v článkoch 5, 8 a 30, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti v súlade s článkom 16 smernice 92/49/EHS a článkom 15 smernice 92/96/EHS, s výnimkou súdnych orgánov, na ktoré sa vzťahujú platné stanovenia vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 30

Pobočky poisťovní tretích krajín

1. Bez ohľadu na definície uvedené v článku 2 písm. e), f) a g) a na účely uplatňovania ustanovení tejto smernice na reorganizačné opatrenia alebo likvidáciu pobočky umiestnenej v členskom štáte, poisťovne, ktorá má ústredie mimo spoločenstva:

a) "domovský členský štát" je členský štát, v ktorom bolo pobočke udelené povolenie v súlade s článkom 23 smernice 73/239/EHS a článkom 27 smernice 79/267/EHS, a

b) "orgány dohľadu" a "príslušné orgány" sú orgány členského štátu, v ktorom bolo pobočke udelené povolenie.

2. Ak má poisťovňa, ktorej ústredie je mimo územia spoločenstva, pobočky vo viac ako jednom členskom štáte, každá pobočka sa považuje za samostatný subjekt z pohľadu uplatňovania tejto smernice. Príslušné orgány a orgány dohľadu týchto členských štátov sa snažia svoju činnosť koordinovať. Podobne sa snažia koordinovať svoju činnosť správcovia alebo likvidátori.

Článok 31

Vykonávanie tejto smernice

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dodržiavanie tejto smernice do 20. apríla 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré boli prijaté počas uplatňovania tejto smernice, sa uplatňujú len na reorganizačné opatrenia alebo likvidáciu schválenú alebo začatú po dátume uvedenom v odseku 1. Na prijaté reorganizačné opatrenia alebo likvidáciu začatú pred týmto dátumom sa naďalej uplatňujú právne predpisy, ktorá sa uplatňovali v čase jej schválenia alebo začatia.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 33

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2001

Za Európsky parlament

predsedníčka

N. Fontaine

Za Radu

predsedníčka

A. Lindh

[1] Ú. v. ES C 71, 19.3.1987, s. 5.Ú. v. ES C 253, 6.10.1989, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 319, 30.11.1987, s. 10.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. marca 1989 (Ú. v. ES C 96, 17.4.1989, s. 99), potvrdené 27. októbra 1999, spoločné stanovisko rady z 9. októbra 2000 (Ú. v. ES C 344, 1.12.2000, s. 23) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. februára 2001.

[4] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená Európskym parlamentom a smernica rady 95/26/ES (Ú. v. ES L 168, 18.7.1995, s. 7).

[5] Smernica rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia, iného než životné zaistenie a meniaca a doplňujúca smernice 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/26/ES.

[7] Smernica rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho životného zaistenia a meniaca a doplňujúca smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom zaistení) (Ú. v. ES L 360, 9.12.1992, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

OSOBITNÁ EVIDENCIA UVEDENÁ V ČLÁNKU 10 ODS. 3

1. Každá poisťovňa musí viesť na svojom ústredí osobitnú evidenciu aktív na krytie technických rezerv, vypočítané a investované v súlade s pravidlami domovského členského štátu.

2. Ak poisťovňa vykonáva neživotné i životné poistenie, musí na ústredí viesť osobitnú evidenciu každej obchodnej činnosti. Ak však členský štát oprávni poisťovne vykonávať životné poistenie a poistenie rizík uvedených v bodoch 1 a 2 prílohy A smernice 73/239/EHS, môže stanoviť, že tieto poisťovne sú povinné viesť jediný register pre všetky činnosti.

3. Celková hodnota evidovaných aktív, ohodnotených v súlade s pravidlami uplatňovanými v domovskom členskom štáte, nesmie byť za žiadnych okolností nižšia ako hodnota technických ustanovení.

4. Ak majetok evidovaný v registri podlieha vecnému právu v prospech veriteľa alebo tretej osoby, pričom časť hodnoty aktív nie je k dispozícii na účely pokrytia záväzkov, táto skutočnosť je uvedená v registri a príslušná suma nie je zahrnutá do celkovej hodnoty uvedenej v bode 3.

5. Ak je aktívum použité na pokrytie technických ustanovení predmetom vecného práva v prospech veriteľa alebo tretej osoby bez toho, aby boli splnené podmienky bodu 4, alebo ak je aktívum predmetom výhrady vlastníctva v prospech veriteľa alebo tretej strany, alebo ak má veriteľ právo požadovať započítanie svojej pohľadávky voči pohľadávke poisťovne, potom sa nakladanie s týmto aktívom v prípade likvidácie poisťovne, vzhľadom na metódu ustanovenú v článku 10 ods. 1 písm. a), spravuje právnymi predpismi domovského členského štátu, okrem prípadov kedy sa na aktívum vzťahujú články 20, 21 alebo 22.

6. Zloženie aktív uvedených v registri v súlade s bodmi 1 až 5 v čase začatia likvidácie nesmie byť následne zmenené a žiadne úpravy, okrem technických chýb v registri nie sú prípustné, len ak to povolí príslušný orgán.

7. Bez ohľadu na bod 6 musia likvidátori pripočítať k aktívam aj výnosy z nich a hodnotu príjmov z prijatého poistného podľa poistného odvetvia od začatia likvidácie až po výplatu pohľadávok z poistenia, alebo až po vykonanie prevodu poistného kmeňa.

8. Ak je výnos zo speňaženia aktív nižší ako ich odhadovaná hodnota v registri, musia likvidátori zdôvodniť túto skutočnosť príslušným orgánom domovského členského štátu.

9. Orgány dohľadu členského štátu musia prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili dodržiavanie ustanovení tejto prílohy v plnom rozsahu poisťovňami.

--------------------------------------------------