32001D1411Hivatalos Lap L 191 , 13/07/2001 o. 0001 - 0005


Az Európai Parlament és a Tanács 1411/2001/EK határozata

(2001. június 27.)

a fenntartható városfejlesztést elősegítő együttműködés közösségi keretrendszeréről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) A Szerződés rendelkezik a közösség környezetvédelmi politikájának fejlesztéséről és végrehajtásáról, és rögzíti az e politikát irányító célokat és alapelveket.

(2) A Közösség a 2179/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [5] elfogadásával megerősítette elkötelezettségét a Bizottság által a "Fenntarthatóság felé" [6] c. programban választott általános módszer és stratégia iránt.

(3) A Közösség számos nemzetközi kötelezettsége, különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó fellépést illetően, csak az önkormányzatok együttműködésével valósítható meg.

(4) A Bizottság az 1998. október 28-i, "Fenntartható városfejlesztés az Európai Unióban: intézkedési keretprogram" című közleményében kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja "a helyi önkormányzatok társulásainak további támogatását", továbbá "biztosítja az ilyen tevékenységek többéves finanszírozásához szükséges megfelelő jogi hátteret".

(5) Az Európai Parlament határozatokat [7] fogadott el az Európai Uniónak a városi környezetre vonatkozó politikája erősítéséről.

(6) A Régiók Bizottsága véleményeket fogadott el az önkormányzatok közötti határok és nemzetek feletti együttműködésről [8], és a "A városfejlesztés felé az Európai Unióban" című [9] bizottsági közleményről.

(7) Az ötödik környezetvédelmi cselekvési program elismeri, hogy valamennyi érintett résztvevőnek, a Bizottságot és az önkormányzatokat is beleértve, együttesen összehangolt intézkedéseket kell hoznia ahhoz, hogy megvalósítsák a fenntartható fejlődés célját és a közös felelősségvállalást.

(8) Az Agenda 21 28. fejezete, amelynek a jegyzőkönyvét az 1992-es riói világ-csúcstalálkozón írták alá, előírja, hogy az egyes országokban az önkormányzatok többségének konzultációs folyamatot kell kezdeményeznie a lakossággal, és konszenzusra kell jutnia a közösséget érintő helyi Agenda 21-gyel kapcsolatban.

(9) A fenntartható városfejlesztés céljai, valamint az Agenda 21 és a közösségi jogszabályok végrehajtása megköveteli a helyes gyakorlat kidolgozását, továbbfejlesztését, valamint az önkormányzatok közötti cseréjét, továbbá az önkormányzatok tudatosságának növelését.

(10) Az önkormányzatok társulásainak kapacitását európai szinten erősíteni kell, fejleszteni kell a helyes gyakorlatot a fenntartható városfejlesztés és a helyi Agenda 21 területén, valamint ki kell cserélni az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat, továbbá össze kell hangolni ezeket a tevékenységeket annak érdekében, hogy az önkormányzatoktól érkező, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos területek új és felmerülő perspektíváira vonatkozó információkat és véleményeket továbbítani lehessen a Bizottsághoz.

(11) Mivel a javasolt intézkedés célkitűzéseit, azaz a helyes gyakorlatok európai szintű cseréjét, valamint az önkormányzatok tudatosságának az európai hálózatok segítségével való növelését a tagállamok nem tudják kellő mértékben megvalósítani, s ennek megfelelően az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben megállapított arányossági elvnek megfelelően ez a határozat nem haladja meg az említett célkitűzések megvalósításához szükséges mértéket.

(12) Meg kell határozni azokat a kiemelt fontosságú tevékenységi területeket, amelyek a közösségi együttműködési keretrendszer alapján támogathatóak.

(13) Hatékony ellenőrző és értékelő módszereket kell kialakítani, és a potenciális kedvezményezetteket, valamint a közvéleményt megfelelő információkkal kell ellátni.

(14) Az együttműködési keretrendszer végrehajtását a végrehajtás első néhány éve során szerzett tapasztalatok fényében kell értékelni, és erről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(15) Ez a határozat pénzügyi keretet hoz létre a program teljes időtartamára, s ez lesz a költségvetési hatóság elsődleges hivatkozási pontja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 1999. május 6-án létrejött, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodás 33. pontja értelmében [10].

(16) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [11] megfelelően kell meghozni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az együttműködés közösségi keretrendszer (a továbbiakban: "együttműködési keretrendszer") annak érdekében jön létre, hogy pénzügyi és technikai támogatást nyújtson a legalább négy tagállamban megszervezett önkormányzati társulások részére, beleértve adott esetben a 8. cikkben említett országokban található városokat is, azzal a céllal, hogy ösztönözzék a helyes gyakorlat kialakítását, cseréjét és megvalósítását a következő területeken:

- az EU környezetvédelmi jogszabályainak helyi szinten történő végrehajtása,

- fenntartható városfejlesztés,

- helyi Agenda 21.

A fő partnerek a Bizottság, az önkormányzatok társulásai, a többszörös érdekeltséggel rendelkező városi szervezetek, a közösségi hálózatok, például a nem kormányzati szervezetek, egyetemek és az egyéb, európai szinten szervezett felek.

2. cikk

(1) A melléklet felsorolja azokat a tevékenységfajtákat, amelyek jelen együttműködési keretrendszerben közösségi támogatásban részesülhetnek.

(2) A Bizottság az 1. cikkben meghatározottaknak megfelelően bármely önkormányzati társulást támogatásban részesítheti, illetve – a melléklet C részében említett kísérő intézkedések esetében – támogatásban részesíthet olyan más kedvezményezetteket is, akik ilyen tevékenységeket kívánnak fejleszteni.

(3) A közösségi támogatás olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyeket abban az évben, illetve az azt követő két évben végeznek el, amelyre a pénzügyi hozzájárulás vonatkozik.

(4) A mellékletben tájékoztató jelleggel megtalálható a pénzügyi támogatások felosztása az egyes tevékenységfajták között.

3. cikk

A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően értékeli a benyújtott pályázatokat, és kiválasztja közülük a 4. cikk szerinti kiemelten fontos területekkel kapcsolatos, finanszírozandó projekteket.

4. cikk

(1) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közleményt jelentet meg, ahol felsorolja azokat a kiemelten fontos területeket, amely területeken a projekteket finanszírozzák, valamint meghatározza a kiválasztási és odaítélési kritériumokat, továbbá a jelentkezési és jóváhagyási eljárásokat.

(2) A finanszírozandó projektekre vonatkozó pályázatokat az önkormányzatoknak az 1. cikkben meghatározott társulásai, valamint – a melléklet C. részében megjelölt tevékenységfajták esetén – az egyéb, támogatásra jogosult kedvezményezettek nyújtják be a Bizottsághoz.

(3) Jelen együttműködési keretrendszerbe tartozó projektekre vonatkozó ajánlattételi felhívásokat minden év január 31-ig az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé. A pályázatok értékelését követően a Bizottság május 31-ig hozza meg a döntést arra vonatkozóan, hogy mely projekteket finanszírozza. A finanszírozandó projektekre vonatkozó döntést követően a partnerek jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződést kötnek a végrehajtásért felelős kedvezményezettekkel.

(4) A kedvezményezettek és az ennek az együttműködési keretrendszernek az alapján finanszírozott projektek listáját – a támogatási összeg megjelölésével – nyilvánosságra hozzák.

5. cikk

A Bizottság biztosítja az ennek az együttműködési keretrendszernek a végrehajtására szolgáló közösségi tevékenység és projektek, illetve az egyéb közösségi programok és kezdeményezések – különösen a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet [12] 20. cikkében említett URBAN-kezdeményezés – közötti következetességet, valamint hogy azok egymást kölcsönösen kiegészítik és erősítik. Ennek az együttműködési keretrendszernek az alapján nem részesülhetnek támogatásban más közösségi programok és alapok keretében finanszírozott projektek.

6. cikk

(1) Ez az együttműködési keretrendszer a 2001. január 1. és 2004. december 31. közötti időszakra vonatkozik. A 2001-2004 közötti időszakban az együttműködési keretrendszer végrehajtását szolgáló pénzügyi keret 14 millió euró.

Az éves felhasználást a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi terv keretein belül.

(2) 350000 euró vagy annál nagyobb összegű pénzügyi támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett előző évi könyvelését bejegyzett könyvvizsgálóval hitelesíttették. A támogatás felhasználásának időszakára vonatkozó könyvelést is bejegyzett könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.

350000 eurónál kisebb összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett előző évi könyvelése a Bizottság által elfogadott formában rendelkezésre áll, továbbá ha azt ebben a formában folytatják a támogatás felhasználásának időszakára vonatkozóan is.

7. cikk

A projektek hozzájárulnak az 1. cikkben említett célkitűzésekhez, továbbá a projekteket az alábbi általános kritériumok alapján választják ki:

a) előnyös költség-haszon arány;

b) tartós, európai szintű multiplikációs hatás;

c) hatékony és kiegyensúlyozott együttműködés a partnerek között a tevékenységek ütemezésében és végrehajtásában, valamint a pénzügyi hozzájárulás tekintetében;

d) részvétel a pénzügyi hozzájárulásban;

e) a nemzetek fölötti megközelítés, különösen a Közösségen belüli, illetve adott esetben a Közösség határain túli, a szomszédos országokkal való együttműködés támogatása;

f) az összefüggő, több ágazatra kiterjedő megközelítés és a fenntartható városfejlesztés támogatása, figyelembe véve annak társadalmi, gazdasági és környezeti vetületeit;

g) az összes partner – beleértve a civil társadalom képviselőit is – részvételének mértéke;

h) a közérdekű közszolgáltatások erősítésének és megújításának támogatása.

8. cikk

Az együttműködési keretrendszerben részt vehetnek az önkormányzatok társulásai, beleértve a közép- és kelet-európai országokban, Cipruson és Máltán, valamint a Közösséggel társulási megállapodásokat kötött más országokban található városokat is.

9. cikk

(1) A Bizottság a közösségi támogatás kedvezményezettjei által végzett tevékenységek sikerének biztosítására megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy:

a) biztosítsa, hogy a Bizottság felé javasolt tevékenységeket megfelelően végezték-e el;

b) megelőzze a szabálytalanságokat, illetve azok ellen fellépjen;

c) adott esetben visszakövetelje a szabálytalanul felvett összegeket.

(2) A Számvevőszék által a Szerződés 248. cikkének megfelelően elvégzett pénzügyi ellenőrzés, valamint a Szerződés 279. cikkének c) pontja értelmében elvégzett ellenőrzések sérelme nélkül a Bizottság tisztségviselői és egyéb munkatársai helyszíni ellenőrzést végezhetnek – beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést is – az ennek az együttműködési keretrendszernek az alapján támogatott tevékenységekkel kapcsolatban.

A Bizottság a helyszíni ellenőrzésekről előzetesen tájékoztatja a kedvezményezetteket, kivéve azt az esetet, ha csalás, illetve a támogatás szabálytalan felhasználásának alapos gyanúja merül fel.

(3) A pénzügyi támogatás kedvezményezettjei az adott tevékenységgel kapcsolatos támogatási összeg utolsó kifizetését követő 5 éven keresztül a Bizottság részére betekintésre megőrzik a tevékenységek kiadásaira vonatkozó valamennyi bizonylatot. Ezeket elektronikus formában is tárolhatják.

10. cikk

(1) A Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti, illetve visszakövetelheti a szerződés alapján folyósított pénzügyi támogatást abban az esetben, ha szabálytalanságokat állapít meg, illetve, ha tudomására jut, hogy a szerződésben beleegyezése nélkül a megállapodásban rögzített célkitűzésekkel, vagy a végrehajtási feltételekkel ellentétes módosításokat hajtottak végre.

(2) Abban az esetben, ha a határidőket nem tartották be, illetve ha a szerződés végrehajtásának állása a megítélt pénzügyi támogatásnak csak egy részét indokolja, a Bizottság felkéri a kedvezményezettet, hogy meghatározott határidőn belül nyújtson be magyarázatot. Abban az esetben, ha a kedvezményezett nem ad kielégítő választ, a Bizottság visszavonhatja a fennmaradó pénzügyi támogatást, és követelheti a már kifizetett összegek azonnali visszafizetését. A Bizottság vállalja, hogy az ilyen magyarázatokat alaposan és gyorsan értékeli.

(3) A kedvezményezettek az egy évnél hosszabb időre szóló szerződések esetén éves időközi beszámolót, illetve valamennyi szerződés esetén a szerződés teljesítését követő hat hónapon belül pénzügyi jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz. A Bizottság meghatározza a jelentések formai és tartalmi követelményeit. Ha a jelentéseket a megállapított határidőkön belül nem nyújtják be, a kedvezményezett ennek a határozatnak az alapján további támogatásra nem tarthat igényt. A Bizottság vállalja, hogy a beszámolókat észszerű határidőn belül értékeli, annak érdekében, hogy a kifizetésekben ne kerüljön sor indokolatlan késedelemre.

(4) Minden jogosulatlanul kifizetett összeget vissza kell fizetni a Bizottság részére. A késedelmesen visszafizetett összegek után kamatot számíthatnak fel. A Bizottság meghatározza e bekezdés részletes végrehajtási szabályait.

11. cikk

(1) A Bizottság munkáját tanácsadó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK tanácsi határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire is.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

A Bizottság értékeli ennek az együttműködési keretrendszernek a végrehajtását, és ezzel kapcsolatban legkésőbb 2003. március 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

13. cikk

Ez a határozat 2001. január 1-jétől 2004. december 31-ig alkalmazandó.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 27-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

B. Rosengren

[1] HL C 56. E, 2000.2.29., 68. o.

[2] HL C 204., 2000.7.18., 35. o.

[3] HL C 317., 2000.11.6., 33. o.

[4] Az Európai Parlament 2000. december 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), valamint a Tanács 2001. június 18-i határozata.

[5] HL L 275., 1998.10.10., 1. o.

[6] HL C 138., 1993.5.17., 5. o.

[7] HL C 226., 1998.7.20., 34. és 36. o.,valamint HL C 279., 1999.10.1., 44. o.

[8] HL C 51., 1999.2.22., 21. o.

[9] HL C 251., 1998.8.10., 11. o.

[10] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

[11] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[12] HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Közösségi pénzügyi támogatásra jogosult tevékenységek | Tájékoztató jellegű forrásmegosztás 100 % |

A.A fenntartható városfejlesztésre és a helyi "Agenda 21" – re vonatkozó információ és információcsere, valamint a környezet minőségének javítása olyan területeken, ahol a környezeti problémákkal szociális-gazdasági problémák járnak együttoktató, tájékoztató, dokumentáció és a tudatosságot növelő eszközök kifejlesztése szakemberek, célcsoportok, helyi politikai döntéshozók és a nyilvánosság részére, beleértve azokat az önkormányzatokat is, amelyek a saját környezetvédelmi teljesítményük fejlesztésére kívánnak projekteket indítani,a helyes gyakorlat és a bemutató projektek eredményeinek támogatása, átadása és terjesztése azokon a területeken, ahol a környezeti problémák szociális-gazdasági problémákkal járnak együtt, többek között azon önkormányzatok felé is, amelyek nem vesznek részt az e határozat hatálya alá tartozó hálózatokban. | 40 % |

B.Európai szintű együttműködés a fenntartható városfejlődéssel és az "Agenda 21" által érintett partnerek közötta Közösség környezetvédelmi cselekvési programjának keretében a partnerek közötti együttműködés elősegítése,a szubszidiaritási és a partnerségi elvekkel összhangban a nemzeti programok keretében folyó munka kiegészítése az önkormányzatok támogatása céljából – többek között a Közösség környezetvédelmi politikájának, városfejlesztési projektjeinek és városépítési terveinek végrehajtásában – az átfogó megközelítés révén a helyi városi környezet minőségének javítása érdekében,az önkormányzatok európai szinten szerveződő társulásai, valamint a közösségi intézmények közötti párbeszéd, az információk összehangolásának és cseréjének előmozdítása,partneri kapcsolatok kialakításának támogatása, beleértve a 8. cikkben megjelölt országokból származó partnereket is. | 40 % |

C.A fenntartható városfejlesztés és a helyi Agenda 21 területén folyó tevékenységek elemzéséhez és ellenőrzéséhez szükséges kísérő intézkedések.a közösségi szinten megoldható városi problémák szintjére, kiterjedésére és jellegére vonatkozó jelentések,a városfejlesztés fenntartható megközelítésének helyi elterjedtségére vonatkozó elemző vizsgálatok a környezetvédelmi politikától eltérő területeken, tekintettel különösen a strukturális politikával kapcsolatos következetes viszonyra,feladatok ellenőrzése és támogatása "A helyi fenntarthatóság felé/Közös európai mutatók" című ellenőrző kezdeményezés egyesítése, összehangolása, felhasználása, terjesztése és továbbfejlesztése érdekében. | 20 % |

--------------------------------------------------