32001D0887Official Journal L 329 , 14/12/2001 P. 0001 - 0002
Ediţie specială în limba cehă Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba estonă Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba maghiară Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba lituaniană Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba letonă Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba malteză Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba polonă Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba slovacă Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181
Ediţie specială în limba slovenă Chapter 19 Volume 04 P. 180 - 181


20011206

Decizia Consiliului

din 6 decembrie 2001

privind protecția monedei euro împotriva falsificării

(2001/887/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Republicii Franceze [1],

având în vedere avizul Parlamentului European [2],

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea monedei euro [3] stabilește data punerii în circulație a monedei euro de la 1 ianuarie 2002 și obligă statele membre participante să prevadă sancțiunile corespunzătoare împotriva contrafacerii și falsificării bancnotelor și monedelor euro.

(2) Ar trebui să se completeze și să se consolideze dispozitivul de protecție a monedei euro, instituit prin instrumente anterioare, prin dispoziții care să asigure, în ceea ce privește stoparea activităților de falsificare a monedei euro, o strânsă cooperare între autoritățile competente ale statelor membre, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naționale, Europol și Eurojust.

(3) La 29 mai 2000 Consiliul adoptă Decizia-cadru 2000/383/JAI privind consolidarea protecției, prin sancțiuni penale și de altă natură, împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro [4].

(4) La 28 iunie 2001 Consiliul adoptă Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării [5] și Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică [6],

DECIDE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a) "bancnote falsificate" și "monede falsificate" înseamnă bancnotele și monedele, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;

(b) "falsificare și infracțiuni legate de falsificarea monedei euro" înseamnă acțiunile, în legătură cu moneda euro, descrise la articolele 3-5 din Decizia-cadru 2000/383/JAI;

(c) "autorități competente" înseamnă autoritățile desemnate de statele membre pentru centralizarea informațiilor, în special oficiile centrale naționale, și pentru constatarea, cercetarea sau sancționarea fasificărilor și a infracțiunilor legate de falsificarea monedei euro;

(d) "Convenția de la Geneva" înseamnă Convenția internațională privind stoparea falsificării de monedă, semnată la Geneva la 20 aprilie 1929 și protocolul la aceasta;

(e) "Convenția Europol" înseamnă Convenția din 26 iulie 1995 privind constituirea Oficiului European de Poliție [7].

Articolul 2

Expertiza bancnotelor și a monedelor

Statele membre garantează faptul că, în cadrul anchetelor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro:

(a) expertizele necesare ale bancnotelor suspectate a fi false sunt efectuate de un centru național de analiză (CNA) desemnat sau stabilit în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 și

(b) expertizele necesare ale monedelor suspectate a fi false sunt efectuate de un centru național de analiză a monedelor (CNAM) desemnat sau stabilit în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001.

Articolul 3

Transmiterea rezultatului expertizelor

Statele membre urmăresc comunicarea către Europol, în conformitate cu articolul 2, a rezultatelor expertizelor efectuate de CNA și CNAM, în conformitate cu Convenția Europol.

Articolul 4

Obligația de a comunica informații

(1) Statele membre asigură comunicarea către Europol de către oficiile centrale naționale menționate la articolul 12 din Convenția de la Geneva, în conformitate cu Convenția Europol, a informațiilor centralizate despre cercetărilor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro, inclusiv informațiile primite de la statele terțe. Statele membre și Europol cooperează pentru stabilirea informațiilor care trebuie comunicate. Aceste informații cuprind cel puțin datele de identificare ale persoanelor respective, natura infracțiunilor, circumstanțele descoperirii infracțiunilor, contextul confiscării și legăturile cu alte cauze.

(2) În desfăzurarea cercetărilor referitoare la falsificare și la infracțiunile legate de falsificarea monedei euro, autoritățile competente ale statelor membre recurg, după caz, la facilitățile oferite de Unitatea provizorie de cooperare judiciară și, în continuare, la facilitățile de cooperare oferite de Eurojust, în momentul în care va fi instituit, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în instrumentele de instituire a Unității provizorii de cooperare judiciară și Eurojust.

Articolul 5

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2001.

Pentru Consiliu

Președintele

M. Verwilghen

[1] JO C 75, 7.3.2001, p. 1.

[2] Avizul emis la 23 octombrie 2001 (nepublicat încâ în Jurnalul Oficial).

[3] JO L 139, 11.5.1998, p. 1.

[4] JO L 140, 14.6.2000, p. 1.

[5] JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

[6] JO L 181, 4.7.2001, p. 11.

[7] JO C 316, 27.11.1995, p. 2. Convenție, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Protocolul din 30 noiembrie 2000 (JO C 358, 13.12.2000, p. 2).

--------------------------------------------------