32001D0697Úradný vestník L 249 , 19/09/2001 S. 0019 - 0020


Rozhodnutie Komisie

z 5. septembra 2000

o nezaradení chlórfenapyru do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS

(oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 2617)

(Text s významom pre EHP)

(2001/697/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/49/ES [2] a najmä na jej článok 6 ods.1,

keďže:

(1) V súlade s článkom 6, ods. 2, smernice 91/414/EHS (ďalej len "smernica"), dostalo Španielsko 7. júla 1995 od spoločnosti Cyanamid (ďalej len "žiadateľ") žiadosť zaradiť do prílohy I smernice účinnú látku chlórfenapyr.

(2) V súlade s článkom 6, ods. 3 smernice, Komisia vo svojom rozhodnutí č. 96/521/ES [3] potvrdila, že predložená dokumentácia týkajúca sa chlórfenapyru môže byť považovaná za vyhovujúcu z hľadiska požiadaviek prílohy II smernice týkajúcich sa údajov a informácií a prílohy III smernice týkajúcich sa prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich túto účinnú látku.

(3) V súlade s článkom 5, ods. 1 smernice, by mala byť účinná látka zaradená do prílohy I na obdobie nepresahujúce 10 rokov, ak sa dá očakávať, že ani použitie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich túto látku, ani rezíduá týchto prípravkov, nebudú mať škodlivý vplyv na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na kvalitu podzemnej vody a, že nebudú mať neprijateľný dopad na životné prostredie ako také.

(4) Vplyv chlórfenapyru na ľudské zdravie a na životné prostredie bol vyhodnotený v súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 smernice pre použitia navrhované žiadateľom. Španielsko, určené ako spravodajský členský štát, predložilo Komisii 30. novembra 1998 návrh hodnotiacej správy týkajúcej sa tejto látky.

(5) Po doručení správy od spravodajského členského štátu, uskutočnila Komisia, tak ako to je stanovené v článku 6 ods. 4 smernice, konzultácie s odborníkmi z členských štátov, tak ako i so žiadateľom, spoločnosťou Cyanamid.

(6) Návrh hodnotiacej správy vypracovaný Španielskom bol preskúmaný členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre zdravie rastlín; toto skúmanie bolo ukončené 27. apríla 2001 formou revíznej správy chlórfenapyru Komisiou.

(7) Vyhodnotenia urobené na základe predložených informácií nastolili nové otázky, týkajúce sa najmä, osudu a správania sa účinnej látky v životnom prostredí.

(8) Žiadateľ informoval Komisiu a spravodajský členský štát, že si už nepraje participovať na pracovnom programe zameranom na túto účinnú látku a preto žiadne doplňujúce informácie už nebudú predložené.

(9) Následne nie je možné zaradiť túto účinnú látku do prílohy I smernice 91/414/EHS.

(10) Odstránenie, uskladnenie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich chlórfenapyr si nevyžaduje pre túto účinnú látku udelenie lehoty z milosti, pretože iba Belgicko povolilo pre túto látku dočasnú registráciu; Belgicko informovalo, že platnosť tejto registrácie práve vypršala a, že v skutočnosti táto účinná látka nikdy nebola uvedená na belgický trh.

(11) Toto rozhodnutie nebráni žiadnej inej aktivite, ktorú by Komisia mohla neskôr podniknúť ohľadom tejto účinnej látky v rámci smernice Rady 79/117/EHS [4].

(12) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí zodpovedajú stanovisku Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Chlórfenapyr nie je zaradený ako účinná látka do prílohy I smernice 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, nebolo udelené žiadne dočasné povolenie pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich chlórfenapyr, ako ustanovuje článok 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Táto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 5. septembra 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 176, 29.6.2001, s. 61.

[3] Ú. v. ES L 220, 30.8.1996, s. 21.

[4] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------