32001D0697

2001/697/EF: Kommissionens beslutning af 5. september 2001 om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 2617)

EF-Tidende nr. L 249 af 19/09/2001 s. 0019 - 0020


Kommissionens beslutning

af 5. september 2001

om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF

(meddelt under nummer K(2001) 2617)

(EØS-relevant tekst)

(2001/697/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/49/EF(2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktivet 91/414/EØF (i det følgende benævnt direktivet) modtog Spanien den 7. juli 1995 en ansøgning fra Cyanamid (ansøger) om optagelse af det aktive stof chlorfenapyr i bilag I til direktivet.

(2) I henhold til direktivets artikel 6, stk. 3, bekræftede Kommissionen i beslutning 96/521/EF(3), at det forelagte dossier for chlorfenapyr principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II, og for et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det aktive stof, i bilag III til direktivet.

(3) I henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, bør et aktivt stof optages i bilag I for en periode på højst ti år, hvis det kan forventes, at hverken anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler som indeholder det aktive stof, eller restkoncentrationer heraf har skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller på grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

(4) Chlorfenapyrs virkninger på menneskers sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til direktivets artikel 6, stk. 2 og 4, for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Spanien, der er rapporterende medlemsstat, forelagde den 30. november 1998 Kommissionen en rapport om sin vurdering af stoffet.

(5) Efter at have modtaget rapporten fra den rapporterende medlemsstat foranstaltede Kommissionen høringer af eksperter fra medlemsstaterne og af ansøgeren (Cyanamid) som fastsat i direktivets artikel 6, stk. 4.

(6) Spaniens vurderingsrapport er blevet gennemgået af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed. Gennemgangen blev afsluttet den 27. april 2000 i form af Kommissionens revisionsrapport om chlorfenapyr.

(7) De vurderinger, der er foretaget på baggrund af de forelagte oplysninger, rejste yderligere spørgsmål om stoffets skæbne og opførsel i miljøet.

(8) Ansøgeren har meddelt Kommissionen og den rapporterende medlemsstat, at den ikke længere ønsker at deltage i arbejdsprogrammet for dette aktive stof, og der vil således ikke blive indgivet yderligere oplysninger.

(9) Det er derfor ikke muligt at indsætte dette aktive stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(10) Det er ikke nødvendigt med en begrænset frist til at bortskaffe, opbevare, afsætte eller anvende bestående lagre af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorfenapyr, da det kun er Belgien, der har godkendt dette aktive stof midlertidigt. Belgien har oplyst, at denne godkendelse nu er udløbet, og det aktive stof blev ikke reelt markedsført i Belgien.

(11) Denne beslutning er ikke til hinder for, at Kommissionen på et senere tidspunkt træffer foranstaltninger for dette aktive stof under Rådets direktiv 79/117/EØF(4).

(12) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Chlorfenapyr indsættes ikke som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for, at der fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning ikke gives midlertidig godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorfenapyr, i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2) EFT L 176 af 29.6.2001, s. 61.

(3) EFT L 220 af 30.8.1996, s. 21.

(4) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.