32001D0634Uradni list L 221 , 17/08/2001 str. 0050 - 0055


Odločba Komisije

z dne 16. avgusta 2001

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom ali izvorom iz Gvineje

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 2525)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/634/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [2], in zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Strokovnjak Komisije je opravil inšpekcijski obisk v Gvineji, da bi preveril pogoje, v katerih se ribiški proizvodi proizvajajo, skladiščijo in odpošljejo v Skupnost.

(2) Predpisi zakonodaje Gvineje o zdravstvenem inšpekcijskem nadzoru in spremljanju ribiških proizvodov lahko veljajo za enakovredne predpisom Direktive 91/493/EGS.

(3) Zlasti je "Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)" na "Ministère de la pêche et de l’aquaculture" sposoben učinkovito preverjati uporabo veljavnih zakonov.

(4) Vendar pa so bile ob inšpekcijskem obisku v Gvineji odkrite nekatere pomanjkljivosti glede higienskih razmer v obratih, kjer se predelujejo in pripravljajo ribiški proizvodi. Odkrite so bile tudi pomanjkljivosti v higienskem nadzoru, ki se izvaja med predelavo in pripravo ribiških proizvodov. Zato se lahko odobrijo za izvoz v Skupnost samo ribiški proizvodi, ki niso šli skozi nobene postopke priprave razen hlajenja in zamrzovanja.

(5) Postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 11(4)(a) Direktive 91/493/EGS mora vključevati tudi opredelitev vzorca spričevala, minimalne zahteve glede jezika(ov), v katerem(ih) mora biti napisano, in položaj osebe, pooblaščene za podpis tega spričevala.

(6) V skladu s členom 11(4)(b) Direktive 91/493/EGS je treba na pakiranja ribiških proizvodov pritrditi oznako, na kateri je navedeno ime države nečlanice in številka odobritve/registrska številka obrata izvora, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila, razen za nekatere zamrznjene proizvode.

(7) V skladu s členom 11(4)(c) Direktive 91/493/EEC je treba sestaviti seznam odobrenih obratov, predelovalnih plovil ali hladilnic ter seznam zamrzovalnih plovil, opremljenih v skladu s točkami 1 do 7 Priloge II k Direktivi Sveta 92/48/EGS [3]. Navedene sezname je treba sestaviti na podlagi sporočil DNPM Komisiji. Zato mora DNPM zagotoviti skladnost z določbami, ki so za ta namen opredeljene v členu 11(4) Direktive 91/493/EGS.

(8) DNPM je dal uradna zagotovila v zvezi s skladnostjo s predpisi iz poglavja V Priloge k Direktivi 91/493/EGS, in v zvezi z nadzorom nepredelanih proizvodov in v zvezi z izpolnjevanjem higienskih zahtev, enakovrednih zahtevam, ki jih določa navedena Direktiva.

(9) Vendar pa so bile ob inšpekcijskem obisku odkrite nekatere pomanjkljivosti glede postopka, ki ga izvaja DNPM pri odobritvi/začasni prepovedi obratov in plovil, zato bodo za spremembo seznama obratov in plovil, na podlagi katerih se dovoli uvoz, strokovnjaki Komisije morali opraviti nov inšpekcijski obisk na kraju samem.

(10) Ob upoštevanju rezultatov inšpekcijskega obiska, manj pogosti fizični pregledi, ki jih določa Odločba Komisije 94/360/ES z dne 20. maja 1994 o zmanjšani pogostosti fizičnih pregledov pošiljk nekaterih proizvodov, ki se morajo izvajati v državah nečlanicah v skladu z Direktivo Sveta 90/675/EGS [4], ne veljajo za ribiške proizvode, ki se uvažajo iz Gvineje.

(11) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Direction nationale des pêches maritimes (DNPM)" na "Ministère de la pêche et de l’aquaculture" je pristojni organ v Gvineji za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi s poreklom iz Gvineje morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Ne smejo iti skozi nobene postopke priprave ali predelave razen hlajenja in zamrzovanja.

2. Vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno originalno zdravstveno spričevalo, pravilno izpolnjeno, podpisano, z datumom, ki obsega en sam list, v skladu z vzorcem iz Priloge A tej odločbi.

3. Proizvodi morajo izvirati iz odobrenih obratov, predelovalnih plovil, hladilnic ali registriranih zamrzovalnih plovil, naštetih v Prilogi B k tej odločbi.

4. Razen v primeru zamrznjenih ribiških proizvodov v razsutem stanju, namenjenih za proizvodnjo konzervirane hrane, mora biti na vseh pakiranjih z neizbrisnimi črkami zapisana beseda "GVINEJA" in številka odobritve/registrska številka obrata izvora, predelovalnega plovila, hladilnice ali zamrzovalnega plovila.

Člen 3

1. Spričevala iz člena 2(1) morajo biti napisana v vsaj enem uradnem jeziku države članice, kjer se opravijo pregledi.

2. V spričevalih mora biti navedeno ime, položaj in podpis predstavnika DNPM in njegov uradni žig, ki je drugačne barve od drugih zaznamkov na spričevalu.

Člen 4

Pri uvozu ribiških proizvodov iz Gvineje države članice ne izvajajo manj pogostih fizičnih pregledov, ki jih določa Odločba 94/360/ES.

Člen 5

Priloga B se spremeni le, ko so znani rezultati inšpekcijskega obiska na kraju samem.

Člen 6

Ta odločba začne veljati 60 dni po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. januarja 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[3] UL L 187, 7.7.1992, str. 41.

[4] UL L 158, 25.6.1994, str. 41.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM OBRATOV IN PLOVIL

Opomba:

PP : predelovalni obrat

ZV : zamrzovalno plovilo

Št. odobritve | Ime | Mesto | Omejitev odobritve | Kategorija |

001/N/MPA/DNPM | Chaico 7 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

003/N/MPA/DNPM | Elini – S (Gregui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

004/N/MPA/DNPM | Thiangui 3 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

011/N/MPA/DNPM | Takamar 6 (Soguipi) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

014/N/MPA/DNPM | Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

015/N/MPA/DNPM | Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

016/N/MPA/DNPM | Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

017/N/MPA/DNPM | Albarka (Asti Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

018/N/MPA/DNPM | Figuereo 14 (Alamari) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

020/N/MPA/DNPM | Espadeiro (Sopem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

021/N/MPA/DNPM | Daniaa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

029/N/MPA/DNPM | Thiangui 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

030/N/MPA/DNPM | Thiangui 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

031/N/MPA/DNPM | Thiangui 5 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

032/N/MPA/DNPM | Sea Horse 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

033/N/MPA/DNPM | Sea Horse 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

034/N/MPA/DNPM | Snam 1 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

035/N/MPA/DNPM | Snam 2 (Thiangui-Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

036/N/MPA/DNPM | Inaara (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

037/N/MPA/DNPM | Aroa (Sipem-Guinee) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

041/N/MPA/DNPM | Mihalis (Guinee-Entreprise) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

042/N/MPA/DNPM | Guetndar (Sip-Bourouma) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

043/N/MPA/DNPM | Grecoland I (Grecoland Fishing Company) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

050/N/MPA/DNPM | Gnalen (Josemar) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

051/N/MPA/DNPM | Jeong IN No 15 (Ban-Ma Peche) | PORT AUTONOME CONAKRY | | ZV |

005/E/MPA/DNPM | Nicola Peche | KIPE | | PP |

044/E/MPA/DNPM | Dauphin | ALMAMYA | | PP |

045/E/MPA/DNPM | OK - Fishing | MADINA | | PP |

046/E/MPA/DNPM | Progui | MADINA | | PP |

047/E/MPA/DNPM | Jasmin - Trading House | YENGUEMA | | PP |

048/E/MPA/DNPM | Sokaly - Peche | KAPORO | | PP |

049/E/MPA/DNPM | Safri - Peche | BONFI | | PP |

--------------------------------------------------