32001D0618Uradni list L 215 , 09/08/2001 str. 0048 - 0054


Odločba Komisije

z dne 23. julija 2001

o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega, o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni in o razveljavitvi odločb 93/24/EGS in 93/244/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 2236)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/618/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči v med državami članicami Evropske skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Direktivo 2000/20/ES [2], in zlasti člena 8, člena 9(2) in člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 93/24/EGS [3] določa dodatna jamstva glede bolezni Aujeszkega za prašiče, namenjene državam članicam ali območjem, prostim te bolezni.

(2) Odločba Komisije 93/244/EGS [4] določa dodatna jamstva glede bolezni Aujeszkega za prašiče, namenjene nekaterim delom ozemlja Skupnosti, kjer potekajo odobreni programi za izkoreninjenje te bolezni.

(3) Mednarodni urad za epizootske bolezni (OIE) je mednarodna organizacija, ustanovljena na podlagi Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov pri uporabi GATT iz leta 1994, pristojna za sprejem mednarodnih zdravstvenih predpisov za trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora. Ti predpisi so objavljeni v Mednarodnem kodeksu o zdravstvenem varstvu živali.

(4) Poglavje o bolezni Aujeszkega iz Mednarodnega kodeksa o zdravstvenem varstvu živali je bilo pred kratkim bistveno spremenjeno.

(5) Potrebno je določiti dodatna jamstva, ki se zahtevajo glede bolezni Aujeszkega za trgovino s prašiči v Skupnosti, da se zagotovi njihova skladnost z mednarodnimi predpisi o tej bolezni in boljši nadzor v Skupnosti.

(6) Potrebno je določiti merila glede podatkov, ki jih morajo zagotavljati države članice o bolezni Aujeszkega v skladu s členom 8 Direktive 64/432/EGS.

(7) Zaradi jasnosti je potrebno odločbi 93/24/EGS in 93/244/EGS razveljaviti, sprejeti pa enotno odločbo o dodatnih jamstvih glede bolezni Aujeszkega za trgovino s prašiči v Skupnosti in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni.

(8) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odpreme prašičev za pleme ali proizvodnjo, namenjene državam članicam ali območjem, prostim bolezni Aujeszkega iz Priloge I, ki prihajajo iz katerekoli druge države članice ali območja, ki ni našteto v navedeni prilogi, se dovolijo ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a) za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

(b) v državi članici ali na območju izvora se pod nadzorom pristojnega organa izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 9(1) Direktive 64/432/EGS. V skladu s tem načrtom se pri prevozu in premikih prašičev izvajajo ustrezni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni med gospodarstvi z različnimi statusi;

(c) za gospodarstvo izvora prašičev:

- v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu niso bili ugotovljeni nobeni, za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

- v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvih, ki so v oddaljenosti 5 km od gospodarstva izvora prašičev,niso bili ugotovljeni nobeni, za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni; vendar se ta odločba ne uporablja, če so se na teh gospodarstvih pod nadzorom pristojnega organa in v skladu z načrtom za izkoreninjenje bolezni iz točke (b) redno izvajali ukrepi za sistematični nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki so učinkovito preprečevali vsakršno širjenje bolezni na gospodarstvo izvora;

- cepljenje proti bolezni Aujeszkega se ni izvajalo vsaj 12 mesecev;

- prašiči so bili vsaj dvakrat v presledku najmanj štirih mesecev serološko preiskani na prisotnost protiteles proti glikoproteinom ADV-gE ali ADV-gB ali ADV-gD ali proti celemu virusu bolezni Aujeszkega. Te preiskave so morale pokazati odsotnost bolezni Aujeszkega in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

- novi prašiči v predhodnih 12 mesecih niso prišli z gospodarstev z nižjim zdravstvenim statusom živali glede bolezni Aujeszkega, razen če so bili preiskani na bolezen Aujeszkega in so bili rezultati preiskav negativni;

(d) prašiči, ki se bodo premikali:

- niso bili cepljeni;

- so bili 30 dni pred odpremo izolirani v prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, in sicer tako, da je bila preprečena vsakršna nevarnost za širitev bolezni Aujeszkega na te prašiče;

- so živeli na gospodarstvu izvora ali gospodarstvu z enakovrednim statusom od svojega rojstva naprej, na gospodarstvu izvora pa so živeli vsaj:

(i) 30 dni med prašiči, namenjenimi za proizvodnjo;

(ii) 90 dni med prašiči, namenjenimi za pleme;

- so bili z negativnim rezultatom vsaj dvakrat serološko preiskani na prisotnost protiteles proti glikoproteinom ADV-gB ali ADV-gD ali proti celemu virusu bolezni Aujeszkega s presledkom vsaj 30 dni med obema testoma. Pri prašičih, mlajših od štirih mesecev, pa se lahko uporabi tudi serološka preiskava za ugotavljanje protiteles proti glikoproteinu ADV-gE. Vzorci za zadnji test morajo biti odvzeti v 15 dneh pred odpremo. Število preiskanih prašičev v izolacijski enoti mora biti dovolj veliko, da se ugotovi:

(i) 2 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za izolacijsko enoto pri prašičih, namenjenih za proizvodnjo;

(ii) 0,1 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za izolacijsko enoto pri prašičih, namenjenih za pleme;

Vendar pa prva od obeh preiskav ni potrebna, če:

(i) je bila v okviru načrta iz točke (b) med 45. in 17. dnem pred odpremo na gospodarstvu izvora opravljena serološka preiskava, ki je pokazala odsotnost protiteles proti povzročitelju bolezni Aujeszkega in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

(ii) prašiči, ki se bodo premikali, so živeli na gospodarstvu izvora od rojstva;

(iii) medtem, ko so bili prašiči, ki se bodo premikali, v izolaciji, na gospodarstvo izvora niso priključili novih prašičev.

Člen 2

Odpreme prašičev za zakol, namenjene državam članicam ali območjem brez bolezni Aujeszkega iz Priloge I, ki prihajajo iz katerekoli druge države članice ali območja, ki ni našteto v navedeni prilogi, se dovolijo ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a) za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

(b) v državi članici ali območju izvora prašičev se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(b);

(c) prašiči morajo biti prepeljani neposredno v klavnico in

- prihajajo z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(c), ali

- so bili cepljeni proti bolezni Aujeszkega vsaj 15 dni pred odpremo in prihajajo z gospodarstva izvora, kjer:

(i) so v okviru načrta iz točke (b) pod nadzorom pristojnega organa v zadnjih 12 mesecih redno izvajali ukrepe za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega;

(ii) so živeli vsaj 30 dni pred odpremo in kjer ob izpolnjevanju veterinarskega spričevala iz člena 7 niso bili ugotovljeni nobeni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, značilne za to bolezen, ali

- niso bili cepljeni in prihajajo z gospodarstva, kjer:

(i) so v okviru načrta iz točke (b) pod nadzorom pristojnega organa v zadnjih 12 mesecih redno izvajali ukrepe za sistematični nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega in v zadnjih šestih mesecih niso ugotovili za bolezen Aujeszkega značilnih kliničnih znakov ali patoanatomskih sprememb, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

(ii) je pristojni organ prepovedal cepljenje proti bolezni Aujeszkega in vnos cepljenih prašičev, ker je gospodarstvo v postopku za pridobitev najvišjega statusa glede bolezni Aujeszkega v skladu z načrtom iz točke (b);

(iii) so živeli vsaj 90 dni pred odpremo.

Člen 3

Prašiči za pleme, namenjeni državam članicam ali območjem iz Priloge II, kjer izvajajo odobrene programe za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, morajo:

(a) prihajati iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi I, ali

(b) prihajati:

- iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi II, in

- z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(c); ali

(c) izpolnjevati naslednje pogoje:

- za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

- (b) v državi članici ali območju izvora se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(b);

- v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu izvora prašičev niso bili ugotovljeni za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

- prašiči so bili 30 dni neposredno pred odpremo izolirani v prostorih, ki jih je odobril pristojni organ, in sicer tako, da je bila preprečena vsakršna nevarnost za širitev bolezni Aujeszkega;

- na prašičih je bila z negativnim rezultatom opravljena serološka preiskava na prisotnost protiteles proti glikoproteinu gE. Vzorci za zadnji test morajo biti odvzeti v 15 dneh pred odpremo. Število preiskanih prašičev v izolacijski enoti mora biti dovolj veliko, da se ugotovi 2 % serološka prevalenca s 95 % intervalom zaupanja za te prašiče;

- prašiči so živeli na gospodarstvu izvora ali gospodarstvu z enakovrednim statusom od svojega rojstva naprej, in so živeli na gospodarstvu izvora vsaj 90 dni.

Člen 4

Prašiči za proizvodnjo, namenjeni državam članicam ali območjem iz Priloge II, kjer izvajajo odobrene programe za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, morajo:

(a) prihajati iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi I, ali

(b) prihajati:

- iz držav članic ali območij, naštetih v Prilogi II, in

- z gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz člena 1(c), ali

(c) izpolnjevati naslednje pogoje:

- za bolezen Aujeszkega velja v državi članici izvora obveznost prijavljanja;

- v državi članici ali območju izvora se izvaja načrt za nadzor in izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki izpolnjuje merila iz člena 1(b);

- v predhodnih 12 mesecih na gospodarstvu izvora prašičev niso bili ugotovljeni za bolezen Aujeszkega značilni klinični znaki ali patoanatomske spremembe, rezultati seroloških preiskav na bolezen Aujeszkega pa so bili negativni;

- na gospodarstvu izvora je bila med 45. in 170. dnem pred odpremo opravljena serološka preiskava na bolezen Aujeszkega, ki je pokazala njeno odsotnost in da cepljeni prašiči nimajo protiteles proti glikoproteinu gE;

- prašiči so živeli na gospodarstvu izvora od rojstva ali so na takšnem gospodarstvu živeli vsaj 30 dni po vnosu z gospodarstva z enakovrednim statusom, kjer je bila opravljena serološka preiskava, enakovredna preiskavi iz četrte alinee zgoraj.

Člen 5

Serološki testi, opravljeni za sistematični nadzor ali odkrivanje bolezni Aujeszkega pri prašičih v skladu s to odločbo, morajo izpolnjevati standarde iz Priloge III.

Člen 6

Vsaka država članica mora ne glede na člen 10(3) Direktive 64/432/EGS vsaj enkrat letno v skladu z enotnimi merili iz Priloge IV zagotavljati podatke o pojavu bolezni Aujeszkega, vključno s podrobnostmi o programih sistematičnega nadzora in izkoreninjenja, ki potekajo v državah članicah iz Priloge II, in v drugih državah članicah ali območjih, ki niso našteti v navedeni prilogi, kjer izvajajo programe sistematičnega nadzora in izkoreninjenja.

Člen 7

1. Brez poseganja v določbe Skupnosti o veterinarskih spričevalih, uradni veterinar, preden izpolni Oddelek C veterinarskega spričevala, zahtevanega v Direktivi 64/432/ES za prašiče, namenjene državam članicam ali območjem iz Priloge I ali II, preveri:

(a) status gospodarstva in države članice ali območja izvora prašičev glede bolezni Aujeszkega;

(b) (b), status gospodarstva in države članice ali območja, kamor so prašiči namenjeni, glede bolezni Aujeszkega, če izvor prašičev ni v državi članici ali območju, prostem bolezni;

(c) ali prašiči ustrezajo pogojem iz te odločbe.

2. Za prašiče, namenjene državam članicam ali območjem iz Priloge I ali II, se veterinarsko spričevalo na podlagi točke 4 Oddelka C veterinarskega spričevala iz točke 1 izpolni in dopolni, kakor sledi:

(a) v prvi alinei je treba za besedo "bolezen" dodati besedo "Aujeszkega";

(b) v drugi alinei se je treba sklicevati na to odločbo. V isti vrstici se v oklepaju navede številka člena te odločbe, ki velja za zadevne prašiče.

Člen 8

Države članice morajo zagotoviti, da prašiči, namenjeni državam članicam ali območjem, naštetim v Prilogi I ali II, med prevozom ali tranzitom ne pridejo v stik s prašiči z drugim ali neznanim statusom glede bolezni Aujeszkega.

Člen 9

Odločbi 93/24/EGS in 93/244/EGS se razveljavita z dnem, določenim v členu 10.

Člen 10

Ta odločba se uporablja od 1. julija 2002.

Člen 11

Ta odločba je namenjena državam članicam.

V Bruslju, 23. julija 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

[2] UL L 163, 4.7.2000, str. 35.

[3] UL L 16, 25.1.1993, str. 18.

[4] UL L 111, 5.5.1993, str. 21.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Države članice ali njihova območja, prosta bolezni Aujeszkega, kjer je cepljenje prepovedano

Danska: | vse regije |

Združeno kraljestvo: | Vse regije v Angliji, na Škotskem in v Walesu |

Francija: | naslednji departmaji: Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Chre, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée, Vienne, Vosges in Yonne |

Finska | vse regije |

Nemčija | dežele Turingija, Saška, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saška-Anhalt, Porenje-Pfalz in Baden-Württemberg |

Avstrija | vse regije |

Švedska | vse regije |

Luksemburg | celotno ozemlje. |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Države članice ali njihova območja, kjer potekajo odobreni programi za nadzor bolezni Aujeszkega

Nemčija : Vse regije, razen dežel Turingije, Saške, Brandenburga, Mecklenburg-Vorpommerna, Saške-Anhalta, Porenje-Pfalza in Baden-Württemberga

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Standardi za serološke teste na bolezen Aujeszkega – Protokol za encimsko imunsko preiskovalno metodo ELISA za odkrivanje protiteles proti virusu bolezni Aujeszkega (celemu virusu), glikoproteinu B (ADV-gB), glikoproteinu D (ADV-gD) ali glikoproteinu E (ADV-gE)

1. Ustanove, naštete v točki 2(d), ocenijo ustreznost testov in tesnih kompletov za ELISA ADV-gE po merilih iz točke 2(a), (b) in (c). Pristojni organ v vsaki državi članici zagotovi, da se registrirajo samo testni kompleti za ELISA ADV-gE, ki izpolnjujejo te standarde. Preverjanja iz točke 2(a) in (b) je potrebno opraviti pred odobritvijo testa, preverjanje iz točke 2(c) pa se mora potem opraviti vsaj za vsako serijo.

2. Standardizacija, občutljivost in specifičnost testa

(a) Občutljivost testa mora biti takšna, da naslednji referenčni serumi Skupnosti dajo pozitivne rezultate:

- Referenčni serum Skupnosti ADV 1 pri razredčitvi 1:8,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE A,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE B,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE C,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE D,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE E,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE F.

(b) Specifičnost testa mora biti takšna, da naslednji referenčni serumi Skupnosti dajo negativne rezultate:

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE G,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE H,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE J,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE K,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE L,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE M,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE N,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE O,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE P,

- Referenčni serum Skupnosti ADV-gE Q.

(c) Za kontrolo posameznih serij mora referenčni serum Skupnosti ADV 1 dati pozitivne rezultate pri razredčitvi 1:8, eden od referenčnih serumov Skupnosti od ADV-gE G do ADV-gE Q, kot so našteti v točki (b), pa mora dati negativni rezultat.

Za kontrolo posameznih serij s testnimi kompleti ADV-gB in ADV-gD mora referenčni serum Skupnosti ADV 1 dati pozitivni rezultat pri razredčitvi 1:2, referenčni serum Skupnosti Q iz točke (b) pa mora dati negativni rezultat.

(d) Poleg tega so spodaj naštete ustanove odgovorne za preverjanje kakovosti metode ELISA v vsaki državi članici, zlasti še za proizvodnjo in standardizacijo državnih referenčnih serumov glede na referenčni serum Skupnosti.

- Belgija – Centre de Recherches vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruselj;

- Danska – Statens veterinære Institut for Virusforsknig, Lindholm, 4771 Kalvehave;

- Nemčija – Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 16868 Wusterhausen,

- Grčija – Veterinarski zavod za nalezljive in parazitske bolezni, 15310 Ag. Paraskevi,

- Španija – Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid,

- Francija – École nationale vétérinaire, Alfort, 94704 Maisons-Alfort,

- Irska – Veterinarski raziskovalni laboratorij, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,

- Italija – Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia a dell‘Emilia-Romagna, Brescia,

- Luksemburg – Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’État, 1020 Luksemburg,

- Nizozemska – Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO), 8200 AB Lelystad,

- Avstrija – Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, 2,40 Mödling,

- Portugalska – Laboratório Nacional de Investigaão Veterinária, 1500 Lisbona,

- Finska – Eläinlääkinta- ja elintarviketutkimuslaitos, 00581 Helsinki,

- Švedska – Statens veterinarmedicinska anstalt, 75189 Uppsala,

- Združeno kraljestvo – veterinary Laboratory Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3 NB.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------