32001D0598Uradni list L 210 , 03/08/2001 str. 0037 - 0045


Odločba Komisije

z dne 11. julija 2001

o spremembah Odločbe 94/984/ES o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih spričevalih za uvoz svežega perutninskega mesa iz tretjih držav ter o razveljavitvi odločb 96/181/ES, 96/387/ES, 96/712/ES in 97/593/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 1841)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/598/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih težavah, ki vplivajo na proizvodnjo in dajanje na trg svežega perutninskega mesa [1], kakor je bila nazadnje spremenjena s Pristopno pogodbo Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 14(B)(1)(c) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino s svežim perutninskim mesom v Skupnosti in uvoz tega iz tretjih držav [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/89/ES [3], in zlasti členov 11 in 12 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 94/984/ES [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/352/ES [5], določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarska spričevala za uvoz svežega perutninskega mesa iz nekaterih tretjih držav. Določeni sta dve različni spričevali, vzorec A in B. Njuna uporaba je odvisna od razmer glede atipične kokošje kuge v zadevni državi.

(2) Pregled, ki so ga opravile službe Komisije na Tajskem decembra 1999, da bi preučile razmere glede atipične kokošje kuge, ter dodatni podatki, pred kratkim prejeti od navedene države, kažejo, da so se razmere na Tajskem glede atipične kokošje kuge izboljšale. Tajska zdaj lahko izpolnjuje zahteve za vzorec A spričevala iz Odločbe 94/984/ES.

(3) Rezultati pregleda, opravljenega v Tuniziji oktobra 2000, in jamstva, ki jih je dala navedena država, kažejo, da Tunizija lahko izpolnjuje zahteve za vzorec A spričevala iz Odločbe 94/984/ES in se jo lahko uvrsti na sam seznam v navedeni odločbi.

(4) Oktobra 2000 so službe Komisije v Brazilijo poslale svojo delegacijo, da bi ocenila zdravstveno stanje živali za štiri nove regije, in kot kaže, rezultati tega pregleda dopuščajo nadaljnjo regionalizacijo Brazilije.

(5) Češka republika, Izrael in Švica niso proste atipične kokošje kuge. Vendar uporabljajo ukrepe za nadziranje te bolezni, ki so vsaj enakovredni ukrepom iz Direktive Sveta 92/66/EGS [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske. Njihovi ukrepi za nadziranje bolezni se zdaj lahko upoštevajo pri izdajanju spričeval, odločbe 96/181/ES [7], 96/387/ES [8] in 97/593/ES [9] o določitvi posebnih pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz svežega perutninskega mesa iz teh držav pa se torej lahko razveljavijo.

(6) Hrvaški je bilo dovoljeno izvažati sveže meso samo iz določenih območij svojega ozemlja. Pregled, opravljen septembra/oktobra 1997 in oktobra 2000 je pokazal, da regionalizacija ni več potrebna.

(7) Delegacije, ki so jih službe Komisije poslale na Madagaskar v letu 1997, so ugotovile resne pomanjkljivosti glede organiziranosti veterinarskih služb ter glede izvajanja njihovih nalog nadziranja in izdajanja spričeval. Zato je bil uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora z Madagaskarja v Skupnost z Odločbo Komisije 97/517/ES [10] začasno ustavljen. Zdi se, da je zdaj primeren čas za črtanje Madagaskarja s seznama tretjih držav, ki smejo izvažati sveže perutninsko meso v Skupnost, dokler ta ne zagotovi zadovoljivih jamstev, ki bodo dopustile odpravo začasne ustavitve izvoza.

(8) Direktivo Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o določitvi zahtev za zaščito živali med zakolom ali pokončanjem [11] je treba upoštevati pri določitvi pogojev uvoza svežega perutninskega mesa iz tretjih držav.

(9) Zahteve iz Odločbe Komisije 96/712/ES z dne 28. novembra 1996 o določitvi vzorcev javno-zdravstvenih deklaracij in oznak zdravstvene ustreznosti za uvoz svežega perutninskega mesa iz tretjih držav [12] je treba vključiti v veterinarsko spričevalo zaradi preglednosti in lažjega izdajanja spričeval, Odločba 96/712/ES pa se tako lahko razveljavi.

(10) Odločbo Sveta 95/411/ES z dne 22. junija 1995 o določitvi predpisov za mikrobiološko testiranje na salmonelo z jemanjem vzorcev svežega perutninskega mesa, namenjenega za Švedsko in Finsko [13], kakor je bila spremenjena z Odločbo 98/227/ES [14], je treba upoštevati pri izvozu svežega perutninskega mesa v ti dve državi.

(11) Države članice s statusom proste atipične kokošje kuge zdaj za uvoz perutninskega mesa ne zahtevajo jamstev glede cepljenja proti atipični kokošji kugi na podlagi uskladitve meril o cepivih v Odločbi Komisije 93/152/EGS [15], poleg tega pa se je status glede atipične kokošje kuge spremenil za Irsko ter za regijo Severne Irske v Združenem kraljestvu, zato je treba ustrezno spremeniti spričevala iz Odločbe 94/984/ES.

(12) Da se upoštevajo zgoraj navedene spremembe in zaradi jasnosti je treba prilogi I in II k Odločbi 94/984/ES nadomestiti s prilogama I in II k tej odločbi.

(13) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Besedilo člena 1 Odločbe 94/984/ES postane točka 1, naslednje besedilo pa se doda kot točka 2:

"2. Sveže perutninsko meso, namenjeno za uvoz v Skupnost, ki izpolnjuje zahteve iz te odločbe, je treba označiti z oznako zdravstvene ustreznosti, ki ustreza merilom iz Priloge III."

Člen 2

1. Prilogi I in II k Odločbi 94/984/ES se nadomestita s prilogama I in II k tej odločbi.

2. Priloga III k tej odločbi se doda kot Priloga III k Odločbi 94/984/ES.

Člen 3

Odločbe 96/181/ES, 96/387/ES, 96/712/ES in 97/593/ES se razveljavijo.

Člen 4

Ta odločba se uporablja za sveže perutninsko meso certificirano od 1. septembra 2001.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. julija 2001

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] Kakor je bila spremenjena in posodobljena z Direktivo Sveta 92/116 (UL L 62, 15.3.1993, str. 1).

[2] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[3] UL L 300, 23.11.1999, str. 17.

[4] UL L 378, 31.12.1994, str. 11.

[5] UL L 124, 25.5.2000, str. 64.

[6] UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

[7] UL L 55, 6.3.1996, str. 27.

[8] UL L 155, 28.6.1996, str. 54.

[9] UL L 239, 30.8.1997, str. 51.

[10] UL L 214, 6.8.1997, str. 54.

[11] UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

[12] UL L 326, 17.12.1996, str. 67.

[13] UL L 243, 11.10.1995, str. 14.

[14] UL L 87, 21.3.1998, str. 14.

[15] UL L 59, 11.3.1993, str. 35.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM TRETJIH DRŽAV ALI DELOV TRETJIH DRŽAV, KI JIM JE DOVOLJENO UPORABLJATI SPRIČEVALA IZ PRILOGE II ZA UVOZ SVEŽEGA PERUTNINSKEGA MESA V EVROPSKO UNIJO

Opomba:

Črki A in B se nanašata na vzorca iz dela 2 Priloge II.

Oznaka ISO | Država | Deli ozemlja | Vzorec spričevala, ki naj se uporablja (A ali B) |

AR | Argentina | | A |

AU | Avstralija | | A |

BG | Bolgarija | | A |

BR-1 | Brazilija | Distrito Federal in države Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo | A |

CA | Kanada | | A |

CH | Švica | | A |

CL | Čile | | A |

CN-1 | Kitajska | Občina Shanghai, brez okraja Chongming in okrožij Weifang, Linyi in Qingdao v provinci Shangdong | B |

CY | Ciper | | A |

CZ | Češka republika | | A |

HR | Hrvaška | | A |

HU | Madžarska | | A |

IL | Izrael | | A |

LI | Litva | | A |

NZ | Nova Zelandija | | A |

PL | Poljska | | A |

RO | Romunija | | A |

SI | Slovenija | | A |

SK | Slovaška republika | | A |

TH | Tajska | | A |

TN | Tunizija | | A |

US | Združene države Amerike | | A |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

OZNAKA ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI ZA SVEŽE PERUTNINSKO MESO

Oznaka zdravstvene ustreznosti iz člena 2 Odločbe 94/984/ES mora vključevati:

(a) za meso, pakirano v posamezne enote, ali za majhne pakete:

- na zgornjem delu oznako ISO države porekla,

- v sredini številko veterinarske odobritve klavnice ali, kjer je ustrezno, razsekovalnice ali centra za prepakiranje,

črke in številke morajo biti visoke 0,2 cm;

(b) pri velikih pakiranjih, ovalno oznako širine najmanj 6,5 cm in višine najmanj 4,5 cm, ki vsebuje ime države, njeno oznako ISO in številko veterinarske odobritve klavnice ali, kjer je ustrezno, razsekovalnice ali centra za prepakiranje; črke morajo biti visoke vsaj 0,8 cm visoke, številke pa vsaj 1 cm; poleg tega lahko oznaka zdravstvene ustreznosti vključuje navedbo, ki omogoča identifikacijo veterinarja, ki je opravil zdravstveni pregled mesa.

Material, uporabljen za označitev, mora izpolnjevati vse higienske zahteve, na njem navedeni podatki pa morajo biti prikazani v popolnoma čitljivi obliki.

Določbe iz točk 65, 67 in 68 poglavja XII Priloge I k Direktivi 71/118/EGS se s potrebnimi spremembami uporabljajo tudi za postopke označevanja zdravstvene ustreznosti pri velikih pakiranjih.

--------------------------------------------------