32001D0574Uradni list L 203 , 28/07/2001 str. 0020 - 0021


Odločba Komisije

z dne 13. julija 2001

o skupnem sredstvu za davčno označevanje plinskega olja in kerozina

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001)1728)

(2001/574/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/60/ES z 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina [1] in zlasti člena 2(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za pravilno delovanje notranjega trga in zlasti za preprečevanje utaje davkov Direktiva 95/60/ES predvideva skupni sistem označevanja za opredelitev plinskega olja iz tarifne oznake KN 27100069, in kerozina iz tarifne oznake KN 27100055, ki sta bila sproščena v porabo oproščena plačila trošarine, ali pa zanju velja znižana stopnja trošarine. Od leta 1996 je bila prva oznaka razdeljena na tarifne oznake KN 27100066, 27100067 in 27100068, da se upošteva vsebnost žvepla plinskega olja.

(2) V postopku izbire izdelka, ki se bo uporabljal kot skupno sredstvo za davčno označevanje, so bile snovi, ki so bile predložene po razpisu za zbiranje ponudb temeljito raziskane s tehničnega stališča ob pomoči Skupnega raziskovalnega središča in nacionalnih carinskih laboratorijev 14 držav članic in drugih kemijskih institutov in strokovnih skupin.

(3) Po teh raziskavah je bilo najbližje zahtevanemu standardu sredstvo "Solvent Yellow 124", ki je izpolnjevalo šest od sedmih meril, naštetih v razpisu za zbiranje ponudb.

(4) Znanstveni odbor za strupenost, strupenost za okolje in okolje meni, da dodatne nevarnosti za zdravje in okolje sredstva "Solvent Yellow 124" ne povzročajo nobene dokazane škode.

(5) Zato naj se ta izdelek potrdi kot skupno sredstvo za davčno označevanje v smislu Direktive 95/60/ES in pod pogoji določenimi v navedeni direktivi. Raven označevanja mora biti najmanj 6 mg sredstva za označevanje na liter mineralnega olja.

(6) Razpoložljivost sredstva "Solvent Yellow 124" je zajamčena z licenčnimi pogodbami, kljub temu, da je v šestih državah članicah pod patentnim zavarovanjem.

(7) Ta odločba ne odpravlja nobene obveznosti, ki jih imajo podjetja v skladu s členom 82 Pogodbe.

(8) Pred začetkom uporabe te odločbe morajo imeti uprave držav članic in njihova industrija na voljo primerno obdobje, da se pripravijo na učinkovito uporabo skupnega sredstva za davčno označevanje.

(9) Pri določitvi roka za pregled te odločbe je potrebno upoštevati možnosti, ki jih nudi prihodnji razvoj znanosti.

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trošarine –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupno sredstvo za davčno označevanje, predvideno v Direktivi 95/60/ES, za označevanje vsega plinskega olja iz tarifnih oznak KN 27100066, 27100067 in 27100068 ter kerozina iz tarifne oznake KN 27100055, je sredstvo "Solvent Yellow 124", kakor je opredeljeno v Prilogi te odločbe.

Raven označevanja mora biti najmanj 6 mg sredstva za označevanje na liter mineralnega olja.

Člen 2

Ta odločba se pregleda najpozneje do 31. decembra 2006 v luči tehničnega razvoja na področju sistemov označevanja in ob upoštevanju potrebe po preprečevanju zlorabe uporabe mineralnih olj, ki so oproščena plačila trošarine, ali za katera velja znižana stopnja trošarine.

Če se ugotovi, da sredstvo "Solvent Yellow 124" povzroča dodatno škodo za zdravje ali okolje, se pregled opravi prej.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. avgusta 2002.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. julija 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 291, 6.12.1995, str. 46.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. Trgovsko ime: SUDAN 455

2. Identifikacija po Colour Index: "Solvent Yellow 124"

3. Znanstveno ime:

N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilin

--------------------------------------------------