32001D0527Úradný vestník L 191 , 13/07/2001 S. 0043 - 0044


Rozhodnutie Komisie

zo 6. júna 2001,

ktorým sa zakladá Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov

(Oznámené pod číslom dokumentu C (2001) 1501)

(Text s významom pre EHP)

(2001/527/EC)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1) Sloboda poskytovania služieb a voľný pohyb kapitálu sú prioritnými cieľmi spoločenstva, ako sa uvádza v článkoch 49 a 56 zmluvy o ES.

(2) Budovanie skutočného vnútorného trhu pre finančné služby je kľúčom pre zvyšovanie hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných príležitostí v spoločenstve.

(3) Akčný plán Komisie pre finančné služby [1] určuje celý rad opatrení, ktoré sa požadujú, aby sa zrealizoval jednotný trh pre finančné služby.

(4) Na svojom zasadaní v Lisabone v marci 2000 Európska Rada žiadala realizáciu tohto akčného plánu do roku 2005.

(5) 17. júla 2000 Rada zriadila Výbor múdrych pre reguláciu európskych trhov s cennými papiermi.

(6) Vo svojej záverečnej správe výbor múdrych žiadal zriadenie dvoch výborov, Európskeho výboru pre cenné papiere, ktorý by sa skladal zo zástupcov členských štátov na vysokej úrovni, a Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov, ktorý by sa skladal z vyšších zástupcov príslušných národných verejných orgánov v oblasti cenných papierov aby, okrem iného, radili Komisii.

(7) Vo svojej rezolúcii o účinnejšej regulácii trhu s cennými papiermi v Európskej únii, štokholmská Európska Rada privítala úmysel Komisie formálne zriadiť nezávislý výbor regulátorov, ako sa navrhuje v správe výboru múdrych.

(8) Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov by mal slúžiť ako nezávislý orgán na uvažovanie, rozhovory a rady pre Komisiu v oblasti cenných papierov.

(9) Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov by mal aj prispieť k zhodnému a včasnému uplatňovaniu právnych predpisov spoločenstva v členských štátoch zabezpečením účinnejšej spolupráce medzi národnými orgánmi dohľadu, vykonávaním porovnávacích hodnotení a podporovaním najlepšej praxe [2].

(10) Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov by mal organizovať svoje vlastné operačné systémy a zachovať úzke operačné väzby s Komisiou a Európskym výborom pre cenné papiere. Mal by si zo svojich členov zvoliť predsedu.

(11) Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov by sa mal v širokej miere a v ranom štádiu, otvorene a transparentne poradiť s účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a koncovými užívateľmi.

(12) Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov by mal zostaviť svoj rokovací poriadok a mal by plne rešpektovať výhradné práva inštitúcií a vyváženosť inštitúcií ustanovených podľa zmluvy [3],

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje nezávislá poradná skupina o cenných papieroch v spoločenstve, nazvaná "Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov" (ďalej len "výbor").

Článok 2

Úlohou výboru je radiť Komisii či už na požiadanie Komisie samotnej v rámci lehoty, ktorú môže stanoviť Komisia podľa naliehavosti záležitosti, alebo z vlastného podnetu výboru, a to najmä pri príprave návrhov vykonávacích opatrení v oblasti cenných papierov.

Článok 3

Výbor sa skladá zo zástupcov na vysokej úrovni z príslušných národných verejnoprávnych orgánov v oblasti cenných papierov. Každý členský štát menuje zástupcu na vysokej úrovni zo svojho príslušného orgánu na účasť na zasadaniach výboru.

Komisia je prítomná na zasadnutiach výboru a vymenuje zástupcu na vysokej úrovni na účasť na všetkých jeho rokovaniach.

Výbor si zo svojich členov zvolí predsedu.

Výbor môže pozvať odborníkov a pozorovateľov, aby sa zúčastnili zasadnutia.

Článok 4

Výbor si zachová úzke operačné väzby s Komisiou a Európskym výborom pre cenné papiere.

Môže zriaďovať pracovné skupiny.

Článok 5

Skôr než výbor predloží svoje stanovisko Komisii, sa v širokej miere a v rannom štádiu otvorene a transparentne poradí s účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a koncovými užívateľmi.

Článok 6

Výbor predkladá výročnú správu Komisii.

Článok 7

Výbor prijme rokovací poriadok a organizuje svoju činnosť.

Článok 8

Výbor sa ujme svojej funkcie 7. júna 2001.

V Bruseli 6. júna 2002.

Za Komisiu

Frederik Bolkestein

člen Komisie

[1] KOM(1999) 232 v konečnom znení.

[2] Text prevzatý z tretieho odseku bodu 6 rezolúcie Európskej rady v Štokholme.

[3] Text prevzatý z posledného odseku preambuly rezolúcie štokholmskej Európskej Rady.

--------------------------------------------------