32001D0520Úradný vestník L 187 , 10/07/2001 S. 0047 - 0048


Rozhodnutie Komisie

z 9. júla 2001

o nezaradení parathionu do prílohy I k smernici Rady 91/414/ES a o zrušení registrácií prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky

(oznámené pod dokumentačným číslom C(2001) 1772)

(Text s platnosťou pre EHP)

(2001/520/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2001/36/ES [2], a najmä na jej článok 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie prvej fázy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods.2 smernice Rady 91/414/EHS o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1972/1999 [4], a najmä na jeho článok 7 ods. 3A písm. b),

keďže:

(1) Článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS stanovil, že Komisia vykoná 15. júla 1993 pracovný program na preskúmanie účinných látok používaných v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sa už nachádzajú na trhu. Podrobné pravidlá na vykonanie tohto programu určilo nariadenie (EHS) č. 3600/92.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6], stanovilo účinné látky v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré by sa mali posúdiť v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý bude pôsobiť ako spravodajca v súvislosti s posúdením každej účinnej látky a určilo výrobcov jednotlivých látok, ktorí oznámenie predložili v stanovenom čase v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3) Parathion je jedna z 90 účinných látok uvedených v nariadení (ES) č. 933/94.

(4) V súlade s článkom 7 ods.1 písm. c) nariadenia (ES) č. 3600/92 predložilo Taliansko, menované ako spravodajský členský štát, Komisii 30. novembra 1998 správu o posúdení informácií predložených notifikátormi v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 1 tohto nariadenia.

(5) Komisia po prijatí správy spravodajského členského štátu vykonala konzultácie s odborníkmi členských štátov, rovnako ako s hlavným oznamovateľom (Cheminova), ako je stanovené v článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(6) Správu, ktorú vypracovalo Taliansko, členské štáty a Komisia preskúmali prostredníctvom Stáleho výboru na ochranu zdravia rastlín. Toto preskúmanie bolo ukončené 12. decembra 2000 vo forme revíznej správy Komisie o parathione v súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(7) Hodnotenia na základe predložených informácií nepreukázali, že je možné očakávať, že za navrhovaných podmienok použitia prípravky na ochranu rastlín s obsahom parathionu splnia všeobecné požiadavky stanovené v článkoch 5 ods.1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť operátorov potencionálne exponovaných parathionom a pokiaľ ide o osud a správanie sa látky v prostredí a jej možného vplyvu na necieľové organizmy.

(8) Hlavný oznamovateľ informoval Komisiu a spravodajský členský štát, že si viac neželá zúčastňovať sa na pracovnom programe pre túto účinnú látku. Preto sa ďalšie informácie nebudú predkladať.

(9) Túto účinnú látku preto nie je možné zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(10) Obdobia odkladu pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín s obsahom parathionu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS by mali byť obmedzené na obdobie nie dlhšie ako 12 mesiacov, aby existujúce zásoby bolo možné použiť najviac počas jedného vegetačného obdobia.

(11) Toto rozhodnutie nemá vplyv na žiadne opatrenie, ktoré Komisia prípadne prijme v neskoršej fáze pre túto účinnú látku v rámci smernice Rady 79/117/EHS [7].

(12) Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru na ochranu zdravia rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Parathion nie je zaradený ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. sa registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom parathionu zrušili do šiestich mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia,

2. sa po dátume prijatia tohto rozhodnutia neudeľovali ani neobnovovali žiadne registrácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom parathionu podľa výnimky stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 3

Obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS pre likvidáciu, skladovanie, uvedenie na trh a použitie existujúcich zásob musí byť čo najkratšie a zároveň nie dlhšie ako 18 mesiacov od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 9. júla 2001

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 164, 20.6.2001, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 244, 16.9.1999, s. 41.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

--------------------------------------------------