32001D0286Uradni list L 099 , 10/04/2001 str. 0003 - 0003


Sklep Sveta

z dne 9. aprila 2001

o izvajanju Skupnega stališča 1999/533/SZVP o prispevku Evropske unije k zavzemanju za čimprejšnji začetek veljavnosti Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT)

(2001/286/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 1999/533/SZVP z dne 29. julija 1999 o prispevku Evropske unije k zavzemanju za čimprejšnji začetek veljavnosti Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT) [1] in zlasti členov 1 in 4 Skupnega stališča,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 4 Skupnega stališča 1999/533/SZVP se je Evropska unija obvezala, da spodbudi vse države, ki še niso podpisale in ratificirale Pogodbe CTBT, da to brez odlašanja storijo, še zlasti tiste države s seznama 44, katerih ratifikacija je potrebna za začetek veljavnosti Pogodbe CTBT.

(2) Primerno je prispevati k uspešnemu zaključku druge konference po členu XIV Pogodbe CTBT, ki bo potekala v New Yorku od 25. do 27. septembra 2001, s ciljem pospešiti postopek ratifikacije Pogodbe CTBT, da se omogoči čimprejšnji začetek veljavnosti Pogodbe CTBT –

SKLENIL:

Člen 1

V okviru podpore za čimprejšnji začetek veljavnosti Pogodbe CTBT iz člena 4 Skupnega stališča 1999/533/SZVP Evropska unija spodbuja države, naj Pogodbo CTBT podpišejo in ratificirajo brez odlašanja.

Zaradi tega Evropska unija namerava spodbujati:

(a) kot prvo prednostno nalogo tiste države s seznama 44, katerih podpis in ratifikacija sta potrebna za začetek veljavnosti Pogodbe CTBT;

(b) tiste države, ki so podpisale, a niso ratificirale Pogodbe CTBT, še zlasti države, ki bodo gostiteljice postaj Mednarodnega sistema za nadzor (IMS);

(c) tiste države, ki niso podpisale Pogodbe CTBT, še zlasti države, ki bodo gostiteljice postaj Mednarodnega sistema za nadzor.

Člen 2

Evropska unija podpira sklic konference na politični ravni.

Člen 3

Da bi Evropska unija pospešila proces ratifikacije in omogočila čim hitrejši začetek veljavnosti Pogodbe CTBT, lahko stopi v stik z regionalnimi organizacijami (kot so OAE, OAD, ASEAN).

Člen 4

Predsedstvo obvesti Začasni tehnični sekretariat CTBT o izvajanju členov 1 in 2.

Člen 5

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 9. aprila 2001

Za Svet

Predsednica

A. Lindh

[1] UL L 204, 4.8.1999, str. 1.

--------------------------------------------------