32001D0248Uradni list L 090 , 30/03/2001 str. 0045 - 0045


Sklep Sveta

z dne 19. marca 2001

o sklenitvi okvirnega sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani

(2001/248/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 57(2), člena 71, člena 80(2) ter členov 133 in 308 Pogodbe v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

Sporazum iz tega sklepa je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Okvirni sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani se potrdi v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

1. V Skupnem odboru, določenem v členu 19(3) okvirnega sporazuma, Skupnost zastopa predstavnik Komisije, ki mu pomagajo predstavniki držav članic.

2. Stališče Skupnosti v Skupnem odboru ob sprejemanju priporočil sprejme Svet na predlog Komisije, v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti da uradno obvestilo, predvideno v členu 21 okvirnega sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 19. marca 2001

Za Svet

Predsednik

A. Lindh

[1] UL C 188, 28.6.1996, str. 11.

[2] UL C 104, 14.4.1999, str. 59.

--------------------------------------------------