32001D0224Uradni list L 084 , 23/03/2001 str. 0023 - 0029


Odločba Sveta

z dne 12. marca 2001

o nižjih trošarinskih stopnjah in oprostitvah plačila trošarine za nekatera mineralna olja, če so uporabljena v posebne namene

(2001/224/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/81/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi trošarinskih struktur za mineralna olja [1] in zlasti člena 8(4) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi člena 8(4) Direktive 92/81/EGS je Svet z Odločbo 1999/880/ [2] državam članicam dovolil uvedbo oprostitev ali znižanja trošarine za mineralna olja zaradi posebnih vidikov politike.

(2) Svet mora na podlagi predloga Komisije odločiti, ali je treba določbe iz Odločbe 1999/880/ES o uzakonjanju teh oprostitev in znižanj spremeniti ali podaljšati njihovo uporabo.

(3) Odprava samodejnega podaljševanja, predvidena v Odločbi 1999/880/ES, Svetu omogoča učinkovitejši nadzor nad takšnimi odstopanji, tako da zagotavlja njihovo redno preverjanje in sprejemanje zavestnih in izrecnih odločitev glede njihovega podaljševanja.

(4) Ob zagotavljanju enake obravnave držav članic s podobnimi odstopanji je namen te odločbe za šest let podaljšati veljavna odstopanja, razen tistih za cestne prevoznike, ki se podaljšajo za dve leti.

(5) Ta odločba ne vpliva na izid postopkov, izvedenih na podlagi členov 87 in 88 Pogodbe, ki se nanašajo na izkrivljanje delovanja enotnega trga. Ne razveljavlja zahteve, da države članice Komisijo v skladu s členom 88 Pogodbe obvestijo o primerih morebitne državne pomoči.

(6) Razveljaviti je treba odločbe 1999/880/ES, 1999/804/ES [3], 2000/266/ES [4], 2000/433/ES [5], 2000/434/ES [6], 2000/446/ES [7]) in 2000/719/ES [8] –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od določb Direktive 92/82/EGS glede najnižjih trošarinskih stopenj za mineralna olja [9] se državam članicam dovoli, da še naprej uporabljajo nižje trošarinske stopnje ali oprostitve plačila trošarine, kakor določa Priloga I.

2. Ob upoštevanju poprejšnjega pregleda Sveta na podlagi predloga Komisije je takšno dovoljenje veljavno do 31. decembra 2006.

Člen 2

1. Z odstopanjem od določb Direktive 92/82/EGS glede najnižjih trošarinskih stopenj za mineralna olja se zadevnim državam članicam dovoli, da še naprej uporabljajo nižje trošarinske stopnje ali oprostitve plačila trošarine, kakor določa Priloga II.

2. Ob upoštevanju poprejšnjega pregleda Sveta na podlagi predloga Komisije je takšno dovoljenje veljavno do 31. decembra 2002.

Člen 3

Razveljavijo se odločbe 1999/880/ES, 1999/804/ES, 2000/266/ES, 2000/433/ES, 2000/434/ES, 2000/446/ES in 2000/719/ES.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2001.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. marca 2001

Za Svet

Predsednik

B. Ringholm

[1] UL L 316, 31.10.1992, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 94/74/ES (UL L 365, 31.12.1994, str. 46).

[2] UL L 331, 23.12.1999, str. 73.

[3] UL L 313, 7.12.1999, str. 9.

[4] UL L 85, 6.4.2000, str. 21.

[5] UL L 172, 12.7.2000, str. 21.

[6] UL L 172, 12.7.2000, str. 23.

[7] UL L 180, 19.7.2000, str. 39.

[8] UL L 291, 18.11.2000, str. 30.

[9] UL L 316, 31.10.1992, str. 19. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/74/ES.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Nižje trošarinske stopnje in oprostitve plačila trošarine, navedene v členu 1

1. BELGIJA:

- za utekočinjeni naftni plin (UNP), zemeljski plin in metan;

- za vozila lokalnega javnega potniškega prevoza;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS;

- za plovbo s plovili za zasebne namene;

- za znižanje trošarinske stopnje za težko kurilno olje, s čimer se spodbudi uporaba okolju prijaznejših goriv. Takšno znižanje je izrecno povezano z vsebnostjo žvepla, nižja stopnja pa v nobenem primeru ni manj od 6,5 evrov na tono;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

2. DANSKA:

- za znižanje trošarinske stopnje za dizelsko gorivo, s čimer se spodbudi uporaba okolju prijaznejših goriv, pod pogojem, da so takšne spodbude povezane z določenimi tehničnimi značilnostmi, tudi s specifično težo, vsebnostjo žvepla, destilacijsko točko, cetanskim številom in indeksom, in pod pogojem, da so takšne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS;

- za uporabo različnih trošarinskih stopenj za motorni bencin, ki se dobavlja na bencinskih črpalkah, opremljenih s sistemom vračanja hlapov motornega bencina, in za motorni bencin, ki se dobavlja na drugih bencinskih črpalkah, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz členov 3 in 4 Direktive;

- za različne trošarinske stopnje za motorni bencin, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz členov 3 in 4 Direktive;

- za vozila lokalnega javnega potniškega prevoza;

- za različne trošarinske stopnje za plinsko olje, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 5 Direktive;

- za delno vračilo gospodarskemu sektorju, pod pogojem, da so zadevni davki v skladu z določbami Skupnosti in da se pri znesku plačanega in ne vrnjenega davka vedno upoštevajo najnižje trošarinske stopnje ali se preverja obremenitev mineralnih olj, kakor predvideva zakonodaja Skupnosti;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS.

3. NEMČIJA:

- za uporabo odpadnih ogljikovodikovih plinov kot goriva za ogrevanje;

- različna trošarinska stopnja za mineralna olja, ki se uporabijo kot gorivo v vozilih javnega potniškega prevoza, ob upoštevanju skladnosti z zahtevami iz Direktive 92/82/EGS;

- za vzorce mineralnih olj za analize, testiranje proizvodnje ali druge znanstvene namene;

- za različno trošarinsko stopnjo za kurilno olje, ki se uporabi v predelovalni industriji, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

4. GRČIJA:

- za uporabo nacionalnih oboroženih sil;

- za oprostitev plačila trošarine za mineralna olja, uporabljena kot gorivo, namenjeno pogonu uradnih prevoznih sredstev Ministrstva predsedstva in nacionalne policije;

- za vozila lokalnega javnega potniškega prevoza;

- za različne trošarinske stopnje za neosvinčeni bencin, glede na različne okoljevarstvene kategorije, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 4 Direktive;

- za UNP in metan za industrijske namene.

5. ŠPANIJA:

- za UNP, uporabljen kot gorivo v vozilih lokalnega javnega prevoza;

- za UNP, uporabljen kot gorivo v taksijih;

- za različne trošarinske stopnje za neosvinčeni bencin, glede na različne okoljevarstvene kategorije, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 4 Direktive;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

6. FRANCIJA:

- v okviru nekaterih politik za pomoč demografsko ogroženim območjem;

- za porabo na otoku Korziki, pod pogojem, da nižje stopnje vedno upoštevajo najnižje trošarinske stopnje za mineralna olja, kakor določa zakonodaja Skupnosti;

- za različno trošarinsko stopnjo za nova goriva, sestavljena iz emulzije vode in antifriza/dizelskega goriva, stabilizirane s površinsko aktivnimi snovmi, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 5 Direktive;

- za različno trošarinsko stopnjo za neosvinčeni super motorni bencin, ki vsebuje dodatek na kalijevi podlagi za izboljšanje odpornosti ventilov zaradi izgorevanja (ali kak drug dodatek z enakim učinkom);

- za gorivo, uporabljeno v taksijih, v mejah letne kvote;

- za oprostitev plačila trošarine za pline, uporabljene kot gorivo za javni prevoz, ob upoštevanju letne kvote;

- za oprostitev plačila trošarine za pline, uporabljene kot pogonsko gorivo v vozilih za zbiranje odpadkov na plinski pogon;

- za znižanje trošarinske stopnje za težko kurilno olje, s čimer se spodbudi uporaba okolju prijaznejših goriv; takšno znižanje je izrecno povezano z vsebnostjo žvepla, trošarinska stopnja za težko kurilno olje se mora skladati z najnižjo trošarinsko stopnjo za težko kurilno olje, kakor predvideva zakonodaja Skupnosti;

- za oprostitev plačila trošarine za težko kurilno olje, uporabljeno za proizvodnjo aluminijevega oksida v regiji Gardanne;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS;

- za pogonsko gorivo, dobavljeno v korziških pristaniščih za plovila za zasebne namene;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

7. IRSKA:

- za UNP, zemeljski plin in metan, uporabljene kot motorno gorivo;

- v motornih vozilih, ki jih uporabljajo invalidi;

- za vozila lokalnega javnega potniškega prevoza;

- za različne trošarinske stopnje za neosvinčeni bencin glede na različne okoljevarstvene kategorije, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 4 Direktive;

- za proizvodnjo aluminijevega oksida v regiji Shannon;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS;

- za plovbo s plovili za zasebne namene;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

8. ITALIJA:

- za odpadne ogljikovodikove pline, uporabljene kot gorivo;

- za metan, uporabljen kot gorivo v motornih vozilih;

- za nacionalne oborožene sile;

- za reševalne avtomobile;

- za vozila lokalnega javnega potniškega prevoza;

- za gorivo, uporabljeno v taksijih;

- na nekaterih zelo nerazvitih geografskih območij za nižje trošarinske stopnje za domače gorivo in UNP, ki se uporabita za gretje in razpošiljata po omrežjih teh območij, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz členov 5 in 7 Direktive;

- za porabo v regijah Val d'Aosta in Gorica;

- za nižje trošarinske stopnje za motorni bencin, porabljen na območju Furlanije - Julijske krajine, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz členov 3 in 4 Direktive;

- za nižje trošarinske stopnje za mineralna olja, porabljena v regijah Videm in Trst, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS;

- za oprostitev plačila trošarine za mineralna olja, uporabljena za proizvodnjo aluminijevega oksida na Sardiniji;

- za znižanje trošarin za kurilno olje za proizvodnjo pare in za plinsko olje, uporabljeno v pečeh za sušenje in "aktiviranje" molekularnih sit v Reggiu Calabrii, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

9. LUKSEMBURG:

- za UNP, zemeljski plin in metan;

- za vozila lokalnega javnega potniškega prevoza;

- za znižanje trošarinske stopnje za težko kurilno olje, s čimer se spodbudi uporaba okolju prijaznejših goriv. Takšno znižanje je izrecno povezano z vsebnostjo žvepla, nižja stopnja pa v nobenem primeru ni manj od 6,5 evrov na tono;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

10. NIZOZEMSKA:

- za UNP, zemeljski plin in metan;

- za vzorce mineralnih olj za analize, testiranje proizvodnje ali druge znanstvene namene;

- za nacionalne oborožene sile;

- za uporabo različnih trošarinskih stopenj za UNP, uporabljen kot gorivo v javnem prevozu;

- za različno trošarinsko stopnjo za UNP, uporabljen kot gorivo v vozilih za zbiranje odpadkov, črpanje osuševalnih jarkov in čiščenje ulic.

11. AVSTRIJA:

- za zemeljski plin in metan;

- za UNP, uporabljen kot gorivo v vozilih lokalnega javnega prevoza;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

12. PORTUGALSKA:

- za različne trošarinske stopnje za neosvinčeni bencin glede na različne okoljevarstvene kategorije, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 4 Direktive;

- za oprostitev plačila trošarine za UNP, zemeljski plin in metan, ki se uporabijo kot gorivo v lokalnem javnem potniškem prevozu;

- za znižanje trošarine za kurilno olje, porabljeno v avtonomni regiji Madeira; to znižanje ne sme biti večje od dodatnih stroškov, nastalih pri prevozu kurilnega olja do te regije;

- za znižanje trošarinske stopnje za težko kurilno olje, s čimer se spodbudi uporaba okolju prijaznejših goriv; takšno znižanje je izrecno povezano z vsebnostjo žvepla, trošarinska stopnja za težko kurilno olje se mora skladati z najnižjo trošarinsko stopnjo za težko kurilno olje, kakor predvideva zakonodaja Skupnosti;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

13. FINSKA:

- za zemeljski plin, uporabljen kot gorivo;

- za oprostitev plačila trošarine za metan in UNP za vse namene;

- za nižje trošarinske stopnje za dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 5 Direktive;

- za nižje trošarinske stopnje za reformulirani neosvinčeni ali osvinčeni bencin, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz členov 3 in 4 Direktive;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS;

- za plovbo s plovili za zasebne namene;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

14. ŠVEDSKA:

- za oprostitev plačila trošarine za biološko pridobljeni metan in druge odpadne pline;

- za nižje trošarinske stopnje za dizelsko gorivo v skladu z okoljevarstveno klasifikacijo;

- za različne trošarinske stopnje za neosvinčeni bencin glede na različne okoljevarstvene kategorije, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 4 Direktive;

- za nižjo trošarinsko stopnjo za mineralna olja, ki se uporabijo v industrijske namene, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS;

- za nižjo trošarinsko stopnjo za mineralna olja, uporabljena za industrijske namene, z uvedbo hkrati stopnje, ki je manjša od standardne stopnje, in nižje stopnje za energijsko intenzivna podjetja, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in da ne povzročijo izkrivljanja konkurence;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS.

15. ZDRUŽENO KRALJESTVO:

- za UNP, zemeljski plin in metan, ki so uporabljeni kot motorno gorivo;

- za znižanje trošarinske stopnje za dizelsko gorivo, s čimer se spodbudi uporaba okolju prijaznejših goriv;

- za različne trošarinske stopnje za neosvinčeni bencin glede na različne okoljevarstvene kategorije, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 4 Direktive;

- za vozila lokalnega javnega potniškega prevoza;

- za različne trošarinske stopnje za emulzije voda/dizelsko gorivo, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi trošarinskimi stopnjami iz člena 5 Direktive;

- za zračni promet, razen tistega iz člena 8(1)(b) Direktive 92/81/EGS;

- za plovbo s plovili za zasebne namene;

- za odpadna olja, ki se ponovno uporabijo kot gorivo, bodisi neposredno po obnovi ali po postopku recikliranja odpadnih olj, in kadar je ponovna uporaba obdavčena.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Nižje trošarinske stopnje in oprostitve plačila trošarine, navedene v členu 2

1. FRANCIJA:

- za različne davčne stopnje za dizelsko gorivo, uporabljeno v gospodarskih vozilih, pod pogojem, da so različne stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi stopnjami iz člena 5 Direktive.

2. ITALIJA:

- za znižanje trošarinske stopnje za dizelsko gorivo, ki ga kot gorivo uporabijo cestni prevozniki, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi stopnjami iz člena 5 Direktive.

3. NIZOZEMSKA:

- za nižje trošarinske stopnje za dizelsko gorivo, uporabljeno v gospodarskih vozilih, pod pogojem, da so stopnje v skladu z obveznostmi iz Direktive 92/82/EGS in zlasti z najnižjimi stopnjami iz člena 5 Direktive.

--------------------------------------------------