32001D0224(01)Uradni list L 055 , 24/02/2001 str. 0075 - 0075


PRILOGA IV

Sklep Sveta Evropske centralne banke

z dne 19. junija 1998

o imenovanju in trajanju mandata zunanjega revizorja Evropske centralne banke

(ECB/1998/NP1)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 27.1 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Računovodske izkaze Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu "ECB") in nacionalnih centralnih bank revidirajo neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in potrdi Svet Evropske unije.

(2) Svet Evropskega monetarnega inštituta soglaša s tem, da se Coopers & Lybrand priporoči kot zunanji revizor ECB za mandat petih let z možnostjo odstopa po dveh letih,

SKLENIL:

Člen 1

Coopers & Lybrand se Svetu Evropske unije priporoči kot zunanji revizor ECB.

Člen 2

Zunanji revizor ECB ima mandat petih let z možnostjo odstopa po dveh letih.

V Frankfurtu na Maini, 19. junija 1998

V imenu Sveta ECB

Predsednik

Willem F. Duisenberg

--------------------------------------------------