32001D0171Uradni list L 062 , 02/03/2001 str. 0020 - 0021


Odločba Komisije

z dne 19. februarja 2001

o določitvi pogojev za odstopanje pri stekleni embalaži glede mejnih koncentracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

(notificirana pod dokumentno številko K(2001) 398)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/171/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži [1] in zlasti člena 11(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 94/62/ES predvideva v členu 11 postopno zmanjševanje koncentracij težkih kovin v embalaži.

(2) Izkušnje v prvih letih uporabe člena 11 so pokazale, da se pojavlja specifična težava na področju stekla, saj je reciklirano steklo onesnaženo s steklenim materialom, ki vsebuje visoke količine svinca.

(3) Popolna uporaba meje 100 ppm, ki naj bi začela veljati 30. junija 2001, bi lahko povzročila zmanjšanje uporabe recikliranega stekla, da bi lahko zadostili zahtevam člena 11. Z vidika varstva okolja pa to ni zaželjeno.

(4) Odstopanje je namenjeno stekleni embalaži ob upoštevanju njenih lastnosti v povezavi z emisijo težkih kovin in pomembnostjo nadaljnjega spodbujanja recikliranja stekla.

(5) Odstopanje velja za mejo 100 ppm.

(6) Rezultati meritev iz proizvodnih obratov in merilne metode, ki se uporabljajo, morajo biti na voljo pristojnim organom na njihovo zahtevo.

(7) Odstopanje bo prenehalo veljati 30. junija 2006, razen če se ta rok ne podaljša skladno s postopkom iz člena 21 Direktive 94/62/ES.

(8) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 21 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba velja za stekleno embalažo, zajeto v Direktivi 94/62/ES, in določa pogoje, pod katerimi se mejne koncentracije, določene v členu 11 Direktive 94/62/ES, ne uporabljajo.

Člen 2

V tej odločbi:

- veljajo opredelitve, določene v členu 3 Direktive 94/62/ES,

- "namenoma vnešeno" pomeni "namenoma uporabljeno v sestavi embalaže ali embalažnih komponent, kjer je njihova stalna prisotnost zaželena v končni embalaži ali embalažni komponenti, da bi zagotovila določene lastnosti, izgled ali kakovost"; uporaba recikliranih materialov kot surovine za izdelavo novih embalažnih materialov, kjer del recikliranih materialov lahko vsebuje določene količine predpisanih kovin, se ne smatra kot namerno vnašanje.

Člen 3

Po 30. juniju 2001 je lahko v stekleni embalaži presežena meja 100 utežnih ppm, ki je določena v členu 11 Direktive 94/62/ES, če je ta embalaža skladna z vsemi pogoji iz členov 4 in 5 te odločbe.

Člen 4

Med proizvodnim procesom se ne sme namenoma vnašati svinca, kadmija, živega srebra ali šestvalentnega kroma.

Preseganje meje koncentracij v embalažnem materialu je lahko le posledica dodajanja recikliranih materialov.

Člen 5

Kadar povprečna koncentracija težkih kovin pri katerikoli od dvanajstih mesečnih kontrol vsake posamezne peči za proizvodnjo stekla, ki predstavlja normalno in stalno proizvodnjo stekla, preseže mejo 200 ppm, proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik predloži poročilo pristojnemu organu države članice. To poročilo vsebuje vsaj naslednje podatke:

- izmerjene vrednosti,

- opis uporabljenih merilnih metod,

- domnevne vire zaradi prisotnosti visokih koncentracij težkih kovin,

- podroben opis ukrepov, ki so bili sprejeti, da bi se zmanjšala koncentracija težkih kovin.

Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Evropski uniji, je poročilo za pristojne organe obvezan predložiti tisti, ki proizvode daje na trg Skupnosti.

Rezultati meritev in uporabljene merilne metode morajo biti vedno na voljo, če pristojni organi tako zahtevajo.

Člen 6

Ta odločba velja do 30. junija 2006, razen če se v skladu s postopkom iz člena 21 Direktive 94/62/ES njena veljavnost ne podaljša, zlasti na podlagi poročil iz člena 5 te odločbe in člena 17 Direktive 94/62/ES.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. februarja 2001

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

--------------------------------------------------