32001D0148Uradni list L 055 , 24/02/2001 str. 0065 - 0065


Odločba Komisije

z dne 21. februarja 2001

o uporabi člena 3(3)(e) Direktive 1999/5/ES za lavinske žolne

(notificirana pod dokumentarno številko K(2001) 194)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/148/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju njune skladnosti [1] in zlasti člena 3(3)(e) Direktive,

ob upoštevanju Resolucije Evropskega parlamenta o nesrečah zaradi plazov v Alpah [2],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Lavinske žolne pripomorejo k uspešnemu reševanju ljudi, ki jih je pokopal snežni plaz.

(2) Uspeh reševalnih akcij bi bil resno ogrožen, ko bi žoln ne bilo mogoče izslediti zaradi njihove tehnične nezdružljivosti.

(3) V uporabi je že veliko število žoln, skladnih z ETS 300718. Ta standard zagotavlja medobratovalnost in obratovanje v težkih pogojih, vendar vsebuje zahteve izven področja veljavnosti Direktive 1999/5/ES in ga je zato treba predelati.

(4) Ni verjetno, da bi tržne sile lahko zagotovile nadaljnjo združljivost lavinskih žoln, ko Skupnost zanje ne bi predpisala lastnosti, ki zagotavljajo dostop do nujnostnih storitev.

(5) Ukrepi, določeni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ocenjevanje skladnosti in nadzorovanje telekomunikacijskega trga –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba velja za naprave, ki delujejo na 457 kHz in so namenjene določanju lokacije ljudi, zasutih v snežnem plazu. V nadaljnjem besedilu se imenujejo "lavinske žolne".

Člen 2

1. Lavinske žolne v smislu člena 1 so zasnovane tako, da lahko medsebojno delujejo tako z novimi žolnami kot tudi z že obstoječimi žolnami, odobrenimi z nacionalnih predpisi za odobritev na podlagi ETS 300718.

2. Lavinske žolne morajo biti izdelane tako, da zanesljivo delujejo tudi, ko jih plaz zajame in ne prenehajo delovati, ko so že dalj časa zasute pod snežnim plazom.

Člen 3

Zahteve člena 2 te odločbe veljajo od dneva objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. februarja 2001

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

[2] UL C 175, 21.6.1999, str. 259.

--------------------------------------------------