32001D0080Uradni list L 027 , 30/01/2001 str. 0007 - 0011


Sklep Sveta

z dne 22. januarja 2001

o ustanovitvi Vojaškega štaba Evropske unije

(2001/80/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z namenom krepitve skupne zunanje in varnostne politike (SVZP) in zlasti skupne evropske varnostne in obrambne politike, predvidene v členu 17 Pogodbe o Evropski uniji, je Evropski svet na sestanku v Nici med 7. in 11. decembrom 2000 dosegel dogovor o ustanovitvi Vojaškega štaba Evropske unije in določil njegov namen in funkcije.

(2) V skladu s smernicami Evropskega sveta naj bi bil Vojaški štab pripravljen za začetek opravljanja svojega dela –

SKLENIL:

Člen 1

1. Da bi ustanovile Vojaški štab Evropske unije (VŠEU), države članice Generalnemu sekretariatu Sveta dodelijo vojaško osebje.

2. Vojaški štab je del Generalnega sekretariata Sveta.

Člen 2

Namen in funkcije Vojaškega štaba so določene v Prilogi V poročila predsedstva, ki ga je odobril Evropski svet v Nici in ki je prevzeta v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

Vsi člani Vojaškega štaba so državljani držav članic Evropske unije.

Člen 4

1. Člani Vojaškega štaba se ravnajo po pravilih, ki jih bo določil sklep Sveta.

2. Do začetka veljavnosti sklepa iz odstavka 1, ostane med začasnim obdobjem [1] v veljavi sklep Sveta 2000/178/SZVP z dne 28. februarja 2000 o pravilih, veljavnih za dodeljevanje nacionalnih strokovnjakov Generalnemu sekretariatu Sveta na vojaškem področju.

Člen 5

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporabljati se začne z dnem določenim s strani GS/VP po posvetovanju s PVO in Začasnim vojaškim organom (ZVO)/Vojaški odbor, načeloma pred koncem junija 2001.

Do dne začetka izvajanja tega sklepa, generalni direktor Vojaškega štaba (GDVŠEU), ki bo prevzel funkcije s 1. marcem 2001 [2], deluje kot vodja vojaških strokovnjakov, ki so jih države članice dodelile sekretariatu Sveta [3].

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 22. januarja 2001

Za Svet

Predsednica

A. Lindh

[1] UL L 57, 2.3.2000, str. 1.

[2] Sklep Sveta z dne 22. decembra 2000.

[3] Sklep Sveta 2000/145/SZVP z dne 14. februarja 2000 o začasni dodelitvi nacionalnih strokovnjakov na vojaškem področju generalnemu sekretariatu Sveta v začasnem obdobju (UL L 49, 22.2.2000, str. 3).

--------------------------------------------------

PRILOGA

ORGANIZACIJA VOJAŠKEGA ŠTABA EVROPSKE UNIJE (VŠEU)

1. Uvod

V Helsinkih so se države članice EU odločile, da v okviru Sveta ustanovijo nove stalne politične in vojaške organe, ki EU omogočajo prevzem odgovornosti za celoten obseg nalog preprečevanja konfliktov in kriznega upravljanja, določenih v Pogodbi EU kot Petersberške naloge. Po navedbah Poročila iz Helsinkov, VŠEU "v okviru struktur Sveta zagotavlja SEVOP-u vojaška strokovna znanja in podporo, vključno z vodenjem vojaških operacij za krizno upravljanje, ki jih vodi EU".

Skladno temu namenu je mandat Vojaškega štaba Evropske unije (VŠEU) določen z naslednjim:

2. Namen

Vojaški štab mora zagotavljati "zgodnje opozarjanje, oceno razmer in strateško načrtovanje za potrebe Petersberških nalog, vključno z identifikacijo evropskih nacionalnih in multinacionalnih vojaških sil" ter izvajati politike in sklepe po navodilu Vojaškega odbora Evropske unije (VOEU).

3. Vloga in naloge

- Je vir vojaških strokovnih znanj EU.

- Zagotavlja povezavo med VOEU in vojaškimi sredstvi, ki so na voljo EU, in po navodilu VOEU zagotavlja vojaška strokovna znanja telesom EU.

- Zagotavlja zgodnje opozarjanje. Načrtuje, ocenjuje in daje priporočila glede koncepta kriznega upravljanja in splošne vojaške strategije ter izvaja sklepe in navodila VOEU.

Deluje v podporo VOEU pri oceni razmer in vojaških vidikov strateškega načrtovanja [1] glede vseh Petersberških nalog, za vse primere operacij, ki jih vodi EU, ne glede na to ali EU pri tem uporablja sredstva in zmogljivosti Nata.

Prispeva k procesu oblikovanja, ocenjevanja in preverjanja zastavljenih zmogljivosti ob upoštevanju držav članic, ki jih to zadeva, da se zagotovi koherentnost z Natovim procesom načrtovanja obrambe in procesom načrtovanja in preverjanja partnerstva za mir v skladu z dogovorjenimi postopki.

Je odgovoren za spremljanje, ocenjevanje in oblikovanje priporočil glede usposabljanja, urjenja in sposobnosti medsebojnega sodelovanja sil in zmogljivosti, ki jih države članice dajo na voljo EU.

4. Funkcije

- Opravlja tri glavne operativne funkcije: zgodnje opozarjanje, ocena razmer in strateško načrtovanje.

- Pod vodstvom VOEU daje telesom EU na razpolago vojaška strokovna znanja, še zlasti generalnemu sekretarju/Visokemu predstavniku.

- Ob pomoči nacionalne in multinacionalne obveščevalne zmogljivosti nadzoruje in spremlja morebitne krize.

- Situacijskemu centru daje vojaške informacije in od njega prejema njegove ugotovitve.

- Uresničuje vojaške vidike strateškega predhodnega načrtovanja za Petersberške naloge.

- V usklajevanju z Natom določa in razvršča evropske nacionalne in multinacionalne sile za EU vodene operacije.

- Prispeva k vzpostavitvi in pripravi (vključno z usposabljanjem in urjenjem) nacionalnih in multinacionalnih sil, ki jih države članice dajo na voljo EU. Različni načini odnosov z Natom so določeni v ustreznih dokumentih.

- Z nacionalnimi in multinacionalnimi vojaškimi štabi, vključno s štabi Nata, ki so na voljo EU, organizira in usklajuje postopke, pri čemer v največji možni meri zagotavlja združljivost s postopki Nata.

- Programira, načrtuje, vodi in ocenjuje vojaški vidik postopkov EU za krizno upravljanje, vključno s postopki EU/Nato.

- Sodeluje pri finančni oceni operacij in urjenj.

- Vzdržuje stike z nacionalnimi vojaškimi štabi in multinacionalnimi štabi multinacionalnih sil.

- Vzpostavlja stalne odnose z Natom v skladu s "Stalnimi dogovori EU/Nato" in ustrezne odnose s korespondenti, določenimi v soglasju z OZN in OVSE.

(a) Dodatne funkcije v primerih kriznega upravljanja:

- Od obveščevalnih organizacij zahteva in obdeluje specifične ter druge pomembne informacije iz vseh razpoložljivih virov.

- Deluje v podporo VOEU s svojimi prispevki za začetno načrtovalno usmerjanje in za načrtovanje Političnega in varnostnega odbora (PVO).

- Oblikuje vojaške strateške opcije in jih razvršča po prednosti, kot podlago za vojaško svetovanje VOEU Političnemu in varnostnemu odboru (PVO), tako da:

- določa začetne splošne opcije,

- po potrebi črpa pomoč za načrtovanje pri zunanjih virih, ki bodo te opcije analizirali in jih podrobneje razvili,

- ocenjuje rezultate tega podrobnejšega dela in poskrbi za nadaljnje izvajanje morebitno potrebnega dodatnega dela,

- VOEU predstavi celovito oceno in po potrebi navede prednostne naloge in priporočila.

- Prispeva lahko tudi k nevojaškim vidikom vojaških opcij.

- Pri usklajevanju z nacionalnimi štabi za načrtovanje in po potrebi z Natom opredeli sile, ki bi lahko sodelovale v morebitnih operacijah, ki jih vodi EU.

- Poveljniku operacij pomaga pri tehničnih izmenjavah s tretjimi državami, ki dajejo vojaški prispevek EU vodeni operaciji ter pri pripravah na konferenco za najavo sil.

- Nadaljuje s spremljanjem kriznih razmer.

(b) Dodatne funkcije med operacijami

- VŠEU, ki deluje pod vodstvom VOEU, neprekinjeno nadzoruje in spremlja vse vojaške vidike operacij. Pri podpori VOEU v njegovi svetovalni vlogi PVO za strateške usmeritve, skupaj z imenovanim poveljnikom operacije VŠEU vodi strateške analize.

- V luči političnega in operativnega razvoja dogodkov posreduje VOEU nove rešitve kot podlago vojaškega svetovanja VOEU potrebam PVO.

5. Organizacija

- Deluje pod vojaškim vodstvom VOEU, kateremu je dolžan poročati.

- VŠEU je oddelek sekretariata Sveta, ki je neposredno povezan z GS/VP; sestavlja ga osebje, dodeljeno iz držav članic, ki deluje v mednarodnih svojstvih v skladu s statutom, ki ga določi Svet.

- VŠEU načeljuje generalni direktor (GDVŠEU), ki je častnik s tremi zvezdicami, in ki dela pod vodstvom VOEU.

- Za obvladovanje vseh Petersberških nalog, ne glede na to ali ima EU dostop do sredstev Nata, je VŠEU organiziran na način iz Priloge "A".

- Med upravljanjem v kriznih razmerah ali urjenjem, lahko VŠEU ustanovi skupine za ukrepanje v kriznih razmerah (CAT — Crisis Action Teams), pri tem pa uporablja svoja lastna znanja, vojaško osebje in infrastrukturo. Poleg tega lahko, zaradi potreb po začasnem povečanju, uporablja tudi zunanje vojaško osebje, za katerega zaprosi VOEU pri državah članicah.

6. Odnosi s tretjimi državami

- Odnosi med VŠEU in evropskimi članicami Nata, ki niso članice EU in državami kandidatkami za pristop k EU, bodo določeni v dokumentu o odnosih EU s tretjimi državami.

[1] Predhodne definicije:

- Strateško načrtovanje: dejavnosti načrtovanja, ki se pričnejo takoj ob pojavu krize in končajo, ko politične oblasti EU odobrijo vojaško strateško opcijo ali sveženj vojaških strateških opcij. Strateški proces obsega oceno vojaških razmer, definicijo politično-vojaškega okvira in oblikovanje vojaško strateških opcij.

- Vojaško strateška opcija: možnost vojaškega ukrepanja z namenom dosege politično-vojaških ciljev, navedenih v politično-vojaškem okviru. Vojaško strateška opcija opisuje možne vojaške rešitve, zahtevana sredstva in priporočila glede izbire poveljnika in štaba operacij.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

ORGANIZACIJSKA SHEMA EUMS/VŠEU

+++++ TIFF +++++

KRATICE

A

ADMIN | Odsek za upravo |

C

CEUMC | Predsednik Vojaškega odbora Evropske unije — PVOEU |

CIO | CIMIC in oddelek za informacijske operacije |

CIS | Oddelek za komunikacije in informacijske sisteme |

CMC SPT | Podpora predsedniku Vojaškega odbora Evropske unije |

CON | Odsek za načrtovanje konceptov |

CRM/COP | Odsek za krizno upravljanje/tekoče operacije |

D

DDG/COS | Namestnik generalnega direktorja in načelnik štaba Vojaškega štaba Evropske unije |

DGEUMS | Generalni direktor Vojaškega štaba Evropske unije — GDVŠEU |

E

EUMC | Vojaški odbor Evropske unije — VOEU |

EUMS | Vojaški štab Evropske unije — VŠEU |

EXE | Odsek za urjenja |

EX OFFICE | Izvršni urad |

F

FOR | Odsek za pripravljenost sil |

I

INT | Obveščevalni oddelek |

INT POL | Odsek za obveščevalne analize |

ITS | Odsek za informacijsko tehnologijo in varnost |

L

LEGAL | Pravni svetovalec |

LOG | Odsek za logistiko |

LOG/RES | Oddelek za logistiko in vire |

O

OPS/EXE | Oddelek za operacije in urjenja |

P

PERS | Osebni štab |

POL | Analitični odsek |

POL/PLS | Oddelek za analize in načrtovanje |

POL/REQ | Odsek za politiko in zahteve |

PRD | Produkcijski odsek |

R

REQ | Odsek za zahteve |

RES/SPT | Odsek za podporo virom |

--------------------------------------------------