32000R2667Uradni list L 306 , 07/12/2000 str. 0007 - 0010


Uredba Sveta (ES) št. 2667/2000

z dne 5. decembra 2000

o Evropski agenciji za obnovo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti njenega člena 308,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Pomoč Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji se je izvajala predvsem po Uredbi (ES) št. 1628/96 [2] in po Uredbi Sveta (ES) št. 3906/89 z dne 18. decembra 1989 o gospodarski pomoči nekaterim srednje- in vzhodno evropskim državam [3].

(2) Z Uredbo (ES) št. 1628/96 je bila ustanovljena Evropska agencijo za obnovo.

(3) Svet je sprejel Uredbo (ES) št. 2666/2000 [4], ki določa enotna pravna merila za pomoč Skupnosti tem državam in razveljavlja Uredbo (ES) št. 1628/96.

(4) Torej bi bilo treba določbe o ustanovitvi in delovanju Evropske agencije za obnovo prilagoditi Uredbi (ES) št. 2666/2000 in vključiti v novo Uredbo, hkrati z ustreznimi spremembami.

(5) Evropski svet je na zasedanju v Feiri 19. in 20. junija 2000 poudaril, da je treba Evropski agenciji za obnovo, kot organu izvajanja bodočega programa CARDS, omogočiti da uporabi vsa razpoložljiva sredstva za doseganje ciljev, opredeljenih na zasedanju Evropskega sveta v Kölnu, 3. in 4. junija 1999.

(6) Pogodba za sprejem te uredbe predvideva pooblastila določena v členu 308 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Komisija lahko prenese na Agencijo izvajanje pomoči Skupnosti iz člena 1 Uredbe (ES) št. 2666/2000 za Zvezno republiko Jugoslavijo.

S tem namenom se ustanovi Evropska agencija za obnovo, v nadaljevanju "Agencija", z nalogo izvajanja te pomoči Skupnosti.

Člen 2

1. Agencija za doseganje cilja iz drugega pododstavka člena 1 v mejah svojih pristojnosti in v skladu s sklepi Komisije izvaja naslednje naloge:

(a) zbiranje, analiziranje in posredovanje podatkov Komisiji o:

(i) škodi, potrebah glede obnove in vračanja beguncev in razseljenih oseb in sorodnih pobudah danih s strani vlad, lokalnih ali regionalnih organov ter mednarodne skupnosti;

(ii) nujnih potrebah prizadetega prebivalstva ob upoštevanju razseljevanj prebivalstva in možnosti za vrnitev razseljenih oseb;

(iii) prednostnih sektorjih in geografskih območjih, ki potrebujejo nujno pomoč mednarodne skupnosti;

(b) pripravljanje osnutkov programov za obnovo Zvezne republike Jugoslavije in za vračanje beguncev in razseljenih oseb v skladu s smernicami Komisije;

(c) izvajanje pomoči Skupnosti iz člena 1, če je le mogoče v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in po potrebi z uporabo storitev z razpisom izbranih izvajalcev. Komisija lahko v skladu s tem zadolži Agencijo za vse dejavnosti, potrebne za izvajanje programov iz točke (b), kar vključuje:

(i) določitev obsega pristojnosti;

(ii) priprava in ocena razpisov;

(iii) podpis pogodb;

(iv) sklepanje finančnih sporazumov;

(v) dodeljevanje naročil v skladu z določbami te uredbe;

(vi) ocena osnutkov programov iz točke (b);

(vii) preverjanje izvajanja osnutkov programov iz točke (b);

(viii) izvajanje plačil.

2. Upravni odbor iz člena 4 je treba obveščati o izvajanju nalog iz odstavka 1. Po potrebi Upravni odbor sprejme priporočila, s katerimi seznani Komisijo in obvesti odbor CARDS ustanovljen s členom 10 Uredbe (ES) št. 2666/2000.

3. Brez vpliva na katere koli dejavnosti sofinancirane v okviru nalog Agencije iz člena 1, lahko Agencija izvaja programe obnove, programe ponovne vzpostavitve civilne družbe in pravne države ter programe izvajanja pomoči pri vračanju beguncev in razseljenih oseb, ki ji jih poverijo države članice in drugi donatorji, med drugim po sporazumih o sodelovanju med Komisijo in Svetovno banko, mednarodnimi finančnimi institucijami in Evropsko investicijsko banko (EIB).

Izvajanje pomoči poteka pod naslednjimi pogoji:

(a) financiranje morajo v celoti zagotoviti drugi donatorji;

(b) financiranje mora kriti kakršne koli povezane administrativne stroške;

(c) trajanje teh dejavnosti mora biti usklajeno z rokom ukinitve Agencije določenem v členu 14.

4. Komisija lahko zadolži Agencijo za nadaljnje dejavnosti (vključno s spremljanjem, oceno in revizijo) glede odločitev o pomoči Misiji Združenih narodov na Kosovu (UNMIK), sprejetih v okviru Uredbe (ES) št. 1080/2000 [5].

Člen 3

Agencija je pravna oseba. V vseh državah članicah uživa pravno sposobnost, ki jo pravnim osebam daje njihova nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva in prodaja premičnine in nepremičnine in je lahko stranka v pravnih postopkih. Agencija je nepridobitna.

Agencija lahko ustanovi operativne centre, ki so v precejšnji meri samostojni pri upravljanju.

Splošne službe Agencije so na njenem sedežu v Solunu.

Člen 4

1. V upravnem odboru Agencije je po en predstavnik države članice in dva predstavnika Komisije.

2. Predstavnika države članice imenuje država članica ob upoštevanju izkušenj in kvalifikacij, ki so pomembne za dejavnosti Agencije.

3. Mandat predstavnikov je trideset mesecev.

4. Upravnemu odboru predseduje predstavnik Komisije. Predsednik nima glasovalne pravice.

5. EIB imenuje opazovalca, ki nima glasovalne pravice.

6. Upravni odbor sprejme svoj poslovnik.

7. Predstavniki Komisije in držav članic imajo v upravnem odboru po en glas.

Upravni odbor sprejema odločitve z dvotretjinsko večino.

8. Upravni odbor soglasno določi pravila uporabe jezikov v Agenciji.

9. Predsednik skliče upravni odbor kadar koli je to potrebno, vendar najmanj vsake tri mesece. Skliče ga tudi na zahtevo direktorja Agencije ali navadne večine njegovih članov.

10. Upravni odbor mora biti s strani direktorja redno obveščen o strateškem okviru, večletnem programu in letnem akcijskem programu iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 2666/2000, ki zajema pomoč Skupnosti Zvezni republiki Jugoslaviji in seznam izvedbenih projektov.

11. Direktor redno poroča upravnemu odboru o napredku pri izvajanju projektov. Upravni odbor lahko potem sprejme priporočila o:

(a) pogojih za izvajanje in ustrezno izvrševanje projektov

(b) možnih prilagoditvah projektov, ki se trenutno izvršujejo

(c) posameznih projektih, ki so lahko še posebej občutljivi.

12. Direktor redno poroča upravnemu odboru o delovanju in dejavnostih operacijskih centrov, ustanovljenih v skladu s členom 3. Upravni odbor lahko v ta namen sprejme priporočila.

13. Na predlog direktorja upravni odbor sklepa o:

(a) določitvi podrobnosti o ocenjevanju izvajanja in ustreznega izvrševanja projektov;

(b) predlogih za programe drugih donatorjev iz člena 2(3), ki bi jih Agencija lahko izvajala;

(c) pripravi večletnega pogodbenega okvira o izvajanju pomoči Skupnosti iz člena 1(3) Uredbe (ES) št. 2666/2000 z začasnim upravnim organom na Kosovu;

(d) tem, ali bodo predstavniki držav članic in mednarodnih organizacij, ki prenesejo izvajanje svojih programov na Agencijo, prisotni v upravnem odboru kot opazovalci;

(e) ustanovitvi novih operativnih centrov v skladu z drugim pododstavkom člena 3.

14. Upravni odbor predloži Komisiji predlog letnega poročila o dejavnostih Agencije v preteklem letu in financiranju najkasneje do 31. marca vsako leto.

Letno poročilo Komisija sprejme in ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 5

1. Direktorja Agencije imenuje upravni odbor na predlog Komisije za mandat trideset mesecev. Mandat mu je lahko odvzet po enakem postopku.

Direktor je odgovoren za:

(a) pripravo predloga letnega akcijskega programa iz člena 4(1)(b) Uredbe (ES) št. 2666/2000 in njegovo izvedbo;

(b) pripravo in organizacijo dela upravnega odbora in njegovo redno obveščanje;

(c) obveščanje upravnega odbora o razpisih, naročilih in pogodbah;

(d) tekoče upravljanje Agencije;

(e) pripravo poročila o prihodkih in odhodkih ter izvrševanje proračuna Agencije;

(f) pripravo in objavo poročil določenih s to uredbo;

(g) kadrovske zadeve;

(h) izvajanje sklepov upravnega odbora in smernic dejavnosti Agencije.

2. Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in se udeležuje njegovih sestankov.

3. Direktor je zakoniti zastopnik Agencije.

4. Direktor je pooblaščen za imenovanja.

5. Direktor Evropskemu parlamentu predloži četrtletno poročilo o dejavnostih.

Člen 6

1. Za vsako proračunsko leto enako koledarskemu, se pripravi ocena prihodkov in odhodkov Agencije in se prikaže v proračunu Agencije, ki vključuje tudi organizacijsko shemo Agencije.

2. V proračunu Agencije mora biti razmerje med prihodki in odhodki uravnoteženo.

3. Prihodek Agencije, brez drugih vrst prihodhov, zajema subvencije iz splošnega proračuna Evropske unije, plačila za storitve ter financiranje iz drugih virov.

4. Proračun vključuje tudi podrobne podatke o kakršnih koli sredstvih, ki jih dajo države prejemnice same na razpolago za projekte, za katere prejemajo finančno pomoč od Agencije.

Člen 7

1. Direktor pripravi letni osnutek proračuna Agencije, ki zajema administrativne in operativne odhodke za naslednje proračunsko leto, in ga predloži upravnemu odboru.

2. Na tej podlagi upravni odbor vsako leto najkasneje do 15. februarja sprejme osnutek proračuna Agencije in ga predloži Komisiji.

3. Komisija oceni osnutek proračuna Agencije ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih je določila, in splošnih finančnih smernic za pomoč Skupnosti za obnovo Zvezne republike Jugoslavije.

Komisija na tej podlagi in v predlaganih mejah sredstev, ki naj bodo dana na voljo za pomoč Skupnosti Zvezni republiki Jugoslaviji, določi indikativno letno vplačilo v proračun Agencije, ki se ga vključi v predhodni osnutek splošnega proračuna Evropske unije.

4. Upravni odbor po pridobitvi mnenja Komisije sprejme proračun Agencije na začetku vsakega proračunskega leta, ter ga uskladi z vsemi plačanimi prihodki, odobrenimi Agenciji ter s sredstvi iz drugih virov. V proračunu je tudi podrobno navedeno število, stopnja in kategorija uslužbencev, ki jih Agencija v posameznem proračunskem letu zaposluje.

5. Zaradi večje preglednosti proračuna se sredstva, ki niso vplačila iz proračuna Skupnosti, vpišejo ločeno v del prihodkov Agencije. V delu odhodkov se administrativne stroške in stroške uslužbencev jasno loči od operativnih stroškov programov iz prvega pododstavka člena 2(3).

Člen 8

1. Proračun Agencije izvaja direktor.

2. Za finančne preglede so odgovorni pristojni oddelki Komisije.

3. Najkasneje do 31. marca vsako leto direktor predloži Komisiji, upravnemu odboru in Računskemu sodišču podrobno bilanco prihodkov in odhodkov za prejšnje poslovno leto.

Računsko sodišče bilanco pregleda v skladu s členom 248 Pogodbe. Vsako leto objavi poročilo o dejavnostih Agencije.

4. Na priporočilo Sveta Evropski parlament potrdi zaključni račun o izvajanju proračuna Agencije.

Člen 9

Upravni odbor po pridobitvi soglasja Komisije in mnenja Računskega sodišča sprejme Finančno uredbo za Agencijo, ki natančno določa postopek za pripravo in izvajanje proračuna Agencije v skladu s členom 142 Finančne uredbe Sveta z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [6].

Člen 10

Za uslužbence Agencije veljajo pravila in predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti. Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme potrebna izvedbena pravila.

Za izvajanje dolžnosti upravljanja uslužbence Agencije sestavlja določeno število uslužbencev, ki jih imenuje ali odpokliče Komisija ali države članice. Ostali uslužbenci so drugi zaposleni, ki jih Agencija zaposli za čas, glede na potrebe.

Člen 11

Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, praviloma zagotovi prevajalski center teles Evropske unije.

Člen 12

Upravni odbor odloča o pristopu Agencije Medinstitucionalnemu sporazumu o notranjih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). Odbor sprejme predpise potrebne za izvajanje internih preiskav OLAF-a.

Sklepi o financiranju in kakršnikoli izvedbeni instrumenti ali pogodbe, ki izhajajo iz njih, izrecno določijo, da lahko Računsko sodišče in OLAF, če je to potrebno, na kraju samem izvajata kontrolo prejemnikov sredstev Agencije in posrednikov, ki jih razporejajo.

Člen 13

1. Pogodbena odgovornost Agencije je urejena z zadevno pogodbo.

2. V primeru nepogodbene odgovornosti Agencija skladno s splošnimi pravnimi načeli, skupnimi državam članicam, povrne kakršno koli škodo, ki jo je povzročila sama ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih nalog.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za spore v zvezi z odškodnino za kakršno koli škodo.

3. Osebno odgovornost uslužbencev do Agencije urejajo določbe, ki se uporabljajo za uslužbence Agencije.

Člen 14

Ko Komisija meni, da je Agencija izpolnila mandat iz člena 1, Svetu predlaga razpustitev Agencije. V vsakem primeru Komisija najkasneje 30. junija 2004 predloži Svetu poročilo o oceni uporabe te uredbe in predlog glede položaja Agencije.

Člen 15

Komisija lahko na Agencijo prenese izvrševanje pomoči Skupnosti za Zvezno republiko Jugoslavijo, za katero je bilo odločeno po Uredbi (ES) št. 1628/96.

Člen 16

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se do 31. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2000

Za Svet

Predsednik

C. Pierret

[1] Mnenje z dne 15.11.2000 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 204, 14.8.1996, str. 1. Uredba nazadnje spreminjena z Uredbo (ES) št. 2454/1999 (UL L 299, 20.11.1999, str. 1).

[3] UL L 375, 23.12.1989, str. 11. Uredba nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1266/1999 (UL L 161, 26.6.1999, str. 1).

[4] UL L 306, 7.12.2000, str. 1.

[5] UL L 122, 24.5.2000, str. 27.

[6] UL L 356, 31.12.1977, str. 1.

--------------------------------------------------