32000R2516Úradný vestník L 290 , 17/11/2000 S. 0001 - 0002


Nariadenie (ES) č. 2516/2000 Európskeho parlamentu a Rady

zo 7. novembra 2000,

ktorým sa upravujú spoločné zásady Európskeho systému národných a regionálnych účtov v spoločenstve (ESA) 95, týkajúcich sa týka daní a sociálnych príspevkov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy [3],

keďže

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve [4] (ESA 95) obsahuje referenčný rámec spoločných noriem, definícií, klasifikácií a účtovných pravidiel na zostavovanie účtov členských štátov pre štatistické požiadavky spoločenstva, aby sa získali porovnateľné výsledky medzi členskými štátmi.

(2) Článok 2 nariadenia (ES) č. 2223/96 stanovuje podmienky, na základe ktorých môže Komisia prijať zmeny a doplnky metodiky ESA 95, ktorých zámerom je objasniť a zlepšiť jej obsah.

(3) Preto je potrebné predložiť objasnenia týkajúce sa zaznamenávania daní a sociálnych príspevkov v ESA 95 Európskemu parlamentu a Rade, keďže tieto objasnenia upravujú základné koncepcie.

(4) Článok 2 protokolu o postupe pri nadmernom deficite súvisiacom s článkom 104 zmluvy stanovuje, že vládny deficit znamená čisté pôžičky sektora verejnej správy ako je definované v Európskom systéme integrovaných ekonomických účtov (ESA).

(5) Výbor pre štatistický program (VŠP) zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [5], Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (VMFŠPB) zriadený rozhodnutím Rady 91/115/EHS [6] a Výbor pre hrubý národný produkt (Výbor HNP) môžu oznámiť svoje stanovisko o účtovnom zaznamenaí daní a sociálnych príspevkov osobitnom pre danú krajinu, kedykoľvek to považujú za dôležité.

(6) Konzultovalo sa s VŠP a VMFŠPB.

(7) Mali by sa prijať opatrenia potrebné na vykonanie nariadenia (ES) č. 2223/96 v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy na vykonávabie právomocí udelených Komisii [7].

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účel

Účelom tohto nariadenia je upraviť spoločné zásady ESA 95, týkajúce sa daní a sociálnych príspevkov, aby sa zabezpečila porovnateľnosť a transparentnosť medzi členskými štátmi.

Článok 2

Všeobecné zásady

Dosah daní a sociálnych príspevkov zaznamenaných v systéme na čisté prijaté/poskytnuté pôžičky verejnej správy, ktoré neobsahujú sumy, o ktorých je pravdepodobné, že sa nevyzbierajú.

Podľa toho dosah daní a sociálnych príspevkov zaznamenaných v systéme na akruálnom základe na čisté prijaté/poskytnuté pôžičky verejnej správy sa v priebehu primeraného času vyrovná príslušným, skutočne prijatým sumám.

Článok 3

Zaznamenanie daní a sociálnych príspevkov v účtoch

Dane a sociálne príspevky zaznamenané v účtoch sa môžu odvodiť z dvoch zdrojov: sumy dokázané výmerom a priznaním alebo pokladničnými blokmi.

a) Ak sa používajú výmery a daňové priznania, sumy sa upravia koeficientom, ktorý odráža vymerané a deklarované hodnoty, ktoré sa nikdy nevyzbierali. Inou možnosťou zaznamenania je kapitálový transfer príslušným sektorom, ktorý by sa mal zaznamenať rovnako ako predchádzajúca úprava. Koeficienty sa odhadujú na základe minulých skúseností a súčasných očakávaní s ohľadom na vymerané a priznané, nikdy nevyzbierané sumy. Sú osobitné pre rôzne typy daní a sociálnych príspevkov. Určenie týchto koeficientov bude osobitné pre každú krajinu, predtým sa s komisiou (Eurostatom) jasne stanoví metóda.

b) Ak sa používajú pokladničné bloky, časovo sa upravia tak, aby sa hotovosť priradila vtedy, keď sa vykonala činnosť generujúca daňovú povinnosť (alebo keď sa určila suma daní v prípade niektorých daní z príjmov). Táto úprava sa môže zakladať na priemernom časovom rozdiele medzi činnosťou (alebo určením výšky daní) a pokladničným blokom pre daňové účely.

Článok 4

Overenie

1. Komisia (Eurostat) overí zavedenie zásad členskými štátmi, uvedených v tomto nariadení.

2. Počnúc rokom 2000 členské štáty poskytnú komisii (Eurostatu) pred koncom každého roka podrobný popis metód, ktoré plánujú používať pre rôzne kategórie daní a sociálnych príspevkov, aby vykonali toto nariadenie.

3. Používané metódy a možné revízie podliehajú dohode medzi každým zainteresovaným členským štátom a komisiou (Eurostatom).

4. Komisia (Eurostat) informuje VŠP, VMFŠPB a Výbor HNP o metódach a výpočte vyššie uvedených koeficientov.

Článok 5

Zavedenie

Do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia, Komisia zavedie v texte prílohy A nariadenia (ES) č. 2223/96 podľa postupu v jeho článku 4, zmeny potrebné na používanie tohto nariadenia.

Článok 6

Postup výboru

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2223/96 sa nahrádza takto:

"Článok 4

1. Výbor pre štatistický program (ďalej "výbor") pomôže Komisii.

2. Ak sa robia odvolávky na tento článok, platia články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví do troch mesiacov.

3. Výbor príjme svoj rokovací poriadok."

Článok 7

Účinnosť

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť na dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Členské štáty môžu požiadať Komisiu o prechodné obdobie po dobu najviac dvoch rokov, počas ktorého zosúladia svoje účtovné systémy s týmto nariadením.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 7. novembra 2000

Za Európsky parlament

prezident

N. Fontaine

Za Radu

prezident

L. Fabius

[1] Ú. v. ES C 21 E, 25.1.2000, s. 68.

[2] Ú. v. ES C 75, 15.3.2000, s. 19.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. apríla 2000 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 26. júna 2000 (Ú. v. ES C 245, 25.8.2000, s.1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 3. októbra 2000 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené v nariadení (ES) č. 448/98 (Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

[6] Ú. v. ES L 59, 6.3.1991, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené v rozhodnutí 96/174/ES (Ú. v. ES L 51, 1.3.1996, s. 48).

[7] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------