32000R2461Uradni list L 283 , 09/11/2000 str. 0014 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 2461/2000

z dne 8. novembra 2000

o spremembi Uredbe (ES) št. 2138/97 o razmejitvi homogenih proizvodnih območij oljčnega olja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o skupni ureditvi trga za olja in masti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2702/1999 [2],

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2261/84 z dne 17. julija 1984 o določitvi splošnih pravil dodeljevanja pomoči za proizvodnjo oljčnega olja in pomoči organizacijam proizvajalcev oljčnega olja [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1639/98 [4], in zlasti člen 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 18 Uredbe (EGS) št. 2261/84 predpisuje, da morajo biti na podlagi podatkov, ki jih dostavijo države članice proizvajalke, donosi oljk in oljčnega olja vezani na homogena območja proizvodnje.

(2) Območja proizvodnje so določena v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 2138/97 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2224/2000 [6]. Iz upravnih in strukturnih razlogov naj se za tržno leto 1999/2000 spremenijo homogena območja proizvodnje v Grčiji.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka C v prilogi k Uredbi (ES) št. 2138/97 se spremeni:

v nomosu"Ηρακλείου":

- občine "Κασσάνω", "Νιπηδητού" in "Παναγιάς" se črtajo z območja 3,

- občine "Αφρατίου", "Εμπάρου", "Καραβάδου", "Μάρας", "Μηλιαράδου" in "Ξενιάκου" se črtajo z območja 4,

- ustanivi se novo območje, imenovano "območje 10", ki ga tvorijo občine "Αφρατίου", "Εμπάρου", "Καραβάδου", "Κασσάνων", "Μάρας", "Μηλιαράδου", "Νιπηδητού", "Ξενιάκου" in "Παναγιάς",

- občina "Προφήτη Ηλία" se črta z območja 9 in vključi v območje 2.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 327, 21.12.1999, str. 7.

[3] UL L 208, 3.8.1984, str. 3.

[4] UL L 210, 28.7.1998, str. 38.

[5] UL L 297, 31.10.1997, str. 3.

[6] UL L 253, 7.10.2000, str. 16.

--------------------------------------------------