32000R2099Uradni list L 249 , 04/10/2000 str. 0020 - 0020


Uredba Komisije (ES) št. 2099/2000

z dne 3. oktobra 2000

o spremembi Uredbe (ES) št. 2771/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1670/2000 [2], in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 [3], spremenjene z Uredbo (ES) št. 1560/2000 [4], določa, da mora biti intervencijsko maslo, dano v prodajo, uskladiščeno pred 1. julijem 1996.

(2) Glede ne razmere na trgu masla in količino masla v intervencijskem skladiščenju, bi bilo treba maslo, uskladiščeno pred 1. septembrom 1999, dati v prodajo.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 21 Uredbe (ES) št. 2771/1999 se datum "1. julijem 1996" nadomesti s "1. septembrom 1999".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. oktobra 2000

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

[2] UL L 193, 29.7.2000, str. 10.

[3] UL L 333, 24.12.1999, str. 11.

[4] UL L 179, 18.7.2000, str. 10.

--------------------------------------------------