32000R2085Uradni list L 248 , 03/10/2000 str. 0006 - 0007


Uredba Komisije (ES) št. 2085/2000

z dne 2. oktobra 2000

o odobritvi prenosov med količinskimi omejitvami za tekstilne izdelke in oblačila s poreklom iz Republike Indije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1987/2000 [2], in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o dogovorih na področju dostopa na trg za tekstilne izdelke, parafiran 31. decembra 1994 [3], (Memorandum o soglasju) določa, da se ugodno obravnavajo nekatere zahteve Indije za "izredno prožnost".

(2) Republika Indija je vložila zahtevo dne 28. januarja 2000.

(3) Prenosi, za katere je zaprosila Republika Indija, sodijo v okvir omejitev določb o prožnosti iz člena 7, ki so določene v Prilogi VIII Uredbe (EGS) št. 3030/93.

(4) V skladu z odstavkom 2 Memoranduma o soglasju je Indija 1. decembra 1999 WTO posredovala uradno obvestilo o pogodbeno zavezujočih carinah za tarifne postavke, dogovorjene z Memorandumom o soglasju.

(5) Posredovano uradno obvestilo Indije z dne 1. decembra 1999 ni popolnoma v skladu z Memorandumom o soglasju. Vendar so posvetovanja med pogodbenicama pripeljala do medsebojnih razjasnitev. Zaradi tega je primerno delno ugoditi zahtevi, preostanek izrednih prožnosti pa sprostiti takoj, ko bo Indija spremenila svoje uradno obvestilo pri WTO za tiste tarifne postavke, za katere je napovedala, da bo uvedla najvišje carine.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za tekstil, predvidenega v členu 17 Uredbe (EGS) št. 3030/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prenosi med količinskimi omejitvami za tekstilne izdelke s poreklom iz Republike Indije se odobrijo za kvotno leto 2000, kakor je podrobno navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. oktobra 2000

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 275, 8.11.1993, str. 1.

[2] UL L 237, 21.9.2000, str. 34.

[3] UL L 153, 27.6.1996, str. 53.

--------------------------------------------------

PRILOGA

— Kategorija 1: | prenos 87500 kilogramov iz količinske omejitve za kategorijo 23. |

— Kategorija 4: | prenos 875000 kilogramov iz količinske omejitve za kategorijo 15. |

— Kategorija 5: | prenos 218750 kilogramov iz količinske omejitve za kategorijo 15. |

— Kategorija 6 | prenos 1093750 kilogramov iz količinske omejitve za kategorijo 29. |

— Kategorija 20: | prenos 131250 kilogramov iz količinskih omejitev za kategorijo 23. |

— Kategorija 26: | prenos 1093750 kilogramov iz količinskih omejitev za kategorije 15, 24 in 27. |

--------------------------------------------------