32000R2082

Uredba Komisije (ES) št. 2082/2000 z dne 6. septembra 2000 o sprejetju Eurocontrolovih standardov ter spremembi Direktive 97/15/ES o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS

Uradni list L 254 , 09/10/2000 str. 0001 - 0234
CS.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
ET.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
HU.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
LT.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
LV.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
MT.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
PL.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
SK.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337
SL.ES poglavje 07 zvezek 005 str. 104 - 337


Uredba Komisije (ES) št. 2082/2000

z dne 6. septembra 2000

o sprejetju Eurocontrolovih standardov ter spremembi Direktive 97/15/ES o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/65/EGS z dne 19. julija 1993 o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa [1] in zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Komisije 97/15/ES z dne 25. marca 1997 o sprejetju Eurocontrolovih standardov in spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS o opredelitvi in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nakup opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Z Direktivo 97/15/ES sta sprejeta Eurocontrolov standard za on-line izmenjavo podatkov (OLDI), izdaja 1.0, in Eurocontrolov standard za format za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa (ADEXP), izdaja 1.0.

(2) Eurocontrol je sprejel novejši različici obeh zgoraj navedenih standardov, to je OLDI, izdaja 2.2, in ADEXP, izdaja 2.0, pa tudi novi Eurocontrolov standard z oznako Izmenjava podatkov o letih - kontrolni dokument vmesnika (FDE-ICD).

(3) Ti Eurocontrolovi standardi sodijo na področje uporabe Direktive 93/65/EGS in prispevajo k uskladitvi nacionalnih sistemov za vodenje zračnega prometa držav članic, zlasti v zvezi s predajo letov med centri kontrole letenja (OLDI), z vodenjem pretoka zračnega prometa (ADEXP) in komunikacijo med nacionalnimi sistemi (FDE-ICD).

(4) Izdaji OLDI 2.2 in ADEXP 2.0 nadomeščata prejšnji izdaji, ki v skladu s členom 1 Direktive 97/15/ES zdaj veljata, in je zato treba ta člen razveljaviti.

(5) Določbe te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu z Direktivo 93/65/EGS -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kolikor je to bistveno za izvedbo celostnega evropskega sistema za vodenje zračnega prometa, se v okviru Direktive 93/65/EGS sprejmejo obvezni elementi Eurocontrolovih specifikacij, ki so del naslednjih Eurocontrolovih standardnih dokumentov:

- Eurocontrolov standard za on-line izmenjavo podatkov (OLDI), izdaja 2.2 (sklicevanje na Eurocontrolov dokument DPS.ET1.ST06-STD), katerega besedilo je vključeno v Prilogo I k tej uredbi,

- Eurocontrolov standard za format za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa (ADEXP), izdaja 2.0 (sklicevanje na Eurocontrolov dokument DPS.ET1.ST09-STD), katerega besedilo je vključeno v Prilogo II k tej uredbi,

- Eurocontrolov standard za izmenjavo podatkov o letih - kontrolni dokument vmesnika (FDE-ICD), izdaja 1.0 (sklicevanje na Eurocontrolov dokument COM.ET1.ST12-STD), katerega besedilo je vključeno v Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

Člen 1 Direktive 97/15/ES se s tem razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. septembra 2000.

Za Komisijo

Loyola De Palacio

Podpredsednica

[1] UL L 187, 29.7.1993, str. 52.

[2] UL L 95, 10.4.1997, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ON-LINE IZMENJAVA PODATKOV (OLDI), IZDAJA 2.2

(Sklicevanje na Eurocontrolov dokument DPS.ET1.ST06-STD)

KAZALO VSEBINE

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH … PREDGOVOR … 1 UVOD …

1.1 Namen …

1.2 Področje uporabe …

2. SKLICEVANJA …

3. OPREDELITVE POJMOV, SIMBOLI IN KRATICE …

3.1 Opredelitve pojmov …

3.2 Simboli in kratice …

4. SPLOŠNE ZAHTEVE …

4.1 Uvod …

4.2 Zahteve sistema za obdelavo podatkov o letih …

4.2.1 Baza podatkov o letih …

4.2.2 Obratovanje v realnem času …

4.2.3 Zmogljivost podatkovnih komunikacij …

4.2.4 Funkcije aplikacij …

4.2.5 Vmesnik človek-stroj (HMI) …

4.2.6 Zagon sporočil …

4.2.7 Sprejem sporočil …

4.3 Ažuriranje na podlagi nadzornih podatkov …

4.4 Zapisovanje podatkov OLDI …

4.4.1 Vsebina …

4.4.2 Zmogljivosti …

4.5 Razpoložljivost, zanesljivost, varnost podatkov in integriteta podatkov …

4.5.1 Razpoložljivost …

4.5.2 Zanesljivost …

4.5.3 Varnost podatkov …

4.5.4 Integriteta podatkov …

4.6 Ocenjevanje obratovanja …

4.6.1 Ocenjevalno obdobje …

4.6.2 Datum začetka obratovanja …

5. KATEGORIJE SPOROČIL …

5.1 Splošno …

5.1.1 Namen …

5.1.2 Kategorije sporočil …

5.2 Transakcijski časi …

5.2.1 Pogoji za transakcijske čase …

5.3 Klasifikacija in kategorizacija sporočil …

5.3.1 Klasifikacija sporočil - obveznih in dopolnilnih …

5.3.2 Kategorizacija sporočil …

6. OSNOVNI POSTOPEK - OBVEZNA SPOROČILA …

6.1 Splošno …

6.1.1 Opis zahteve …

6.1.2 Izvajanje …

6.2 Predhodno sporočilo o času preleta meje (ABI) …

6.2.1 Namen sporočila ABI …

6.2.2 Vsebina sporočila …

6.2.3 Pravila uporabe …

6.2.4 Potrditev ABI …

6.2.5 Primeri …

6.3 Sporočilo o aktivaciji (ACT) …

6.3.1 Namen sporočila ACT …

6.3.2 Vsebina sporočila …

6.3.3 Pravila uporabe …

6.3.4 Potrditev ACT …

6.3.5 Primeri …

6.4 Sporočilo o logični potrditvi (LAM) …

6.4.1 Namen sporočila LAM …

6.4.2 Vsebina sporočila …

6.4.3 Pravila uporabe …

6.4.4 Potrditev LAM …

6.4.5 Primeri …

7. OSNOVNI POSTOPEK - DOPOLNILNA SPOROČILA …

7.1 Splošno …

7.1.1 Opis zahteve …

7.1.2 Izvajanje …

7.2 Sporočilo o predhodni aktivaciji (PAC) …

7.2.1 Namen sporočila PAC …

7.2.2 Vsebina sporočila …

7.2.3 Pravila uporabe …

7.2.4 Potrditev PAC …

7.2.5 Primeri …

7.3 Sporočilo o reviziji (REV) …

7.3.1 Namen sporočila REV …

7.3.2 Vsebina sporočila …

7.3.3 Pravila uporabe …

7.3.4 Potrditev REV …

7.3.5 Primeri …

7.4 Sporočilo za preklic koordinacije (MAC) …

7.4.1 Namen sporočila MAC …

7.4.2 Vsebina sporočila …

7.4.3 Pravila uporabe …

7.4.4 Potrditev MAC …

7.4.5 Primeri …

7.5 Sporočilo o dodelitvi kode SSR (COD) …

7.5.1 Namen sporočila COD …

7.5.2 Vsebina sporočila …

7.5.3 Pravila uporabe …

7.5.4 Potrditev COD …

7.5.5 Primeri …

7.6 Informativno sporočilo (INF) …

7.6.1 Namen sporočila INF …

7.6.2 Vsebina sporočila …

7.6.3 Pravila uporabe …

7.6.4 Potrditev INF …

7.6.5 Primeri …

8. POSTOPEK DIALOGA - KOORDINACIJA …

8.1 Splošno …

8.1.1 Uvod …

8.1.2 Filter …

8.1.3 Zaporedje sporočil …

8.1.4 Obravnavanje hkratnih sporočil …

8.1.5 Obravnavanje zavrnitve …

8.1.6 Časovna kontrola operativnega odgovora …

8.1.7 Izvajanje …

8.2 Sporočilo o aktivaciji (ACT) …

8.2.1 Namen sporočila ACT …

8.2.2 Vsebina sporočila …

8.2.3 Pravila uporabe …

8.2.4 Potrditev ACT …

8.3 Sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo (RAP) …

8.3.1 Namen sporočila ACT …

8.3.2 Vsebina sporočila RAP …

8.3.3 Pravila uporabe …

8.3.4 Potrditev RAP …

8.3.5 Operativni odgovor na RAP …

8.3.6 Primeri …

8.4 Sporočilo o reviziji (REV) …

8.4.1 Namen sporočila REV …

8.4.2 Vsebina sporočila …

8.4.3 Pravila uporabe …

8.4.4 Potrditev REV …

8.4.5 Operativni odgovor na REV …

8.5 Sklicno revidirano sporočilo s predlogom (RRV) …

8.5.1 Namen sporočila RRV …

8.5.2 Vsebina sporočila …

8.5.3 Pravila uporabe …

8.5.4 Potrditev RRV …

8.5.5 Operativni odgovor na RRV …

8.5.6 Primeri …

8.6 Sporočilo o pripravljenosti (SBY) …

8.6.1 Namen sporočila SBY …

8.6.2 Vsebina sporočila …

8.6.3 Pravila uporabe …

8.6.4 Potrditev SBY …

8.6.5 Primeri …

8.7 Sporočilo o sprejemu (ACP) …

8.7.1 Namen sporočila ACP …

8.7.2 Vsebina sporočila …

8.7.3 Pravila uporabe …

8.7.4 Potrditev ACP …

8.7.5 Primeri …

8.8 Sporočilo o koordinaciji (CDN) …

8.8.1 Namen sporočila CDN …

8.8.2 Vsebina sporočila …

8.8.3 Pravila uporabe …

8.8.4 Potrditev CDN …

8.8.5 Operativni odgovor na CDN …

8.8.6 Primeri …

8.9 Sporočilo o zavrnitvi koordinacije (RJC) …

8.9.1 Namen sporočila RJC …

8.9.2 Vsebina sporočila …

8.9.3 Pravila uporabe …

8.9.4 Potrditev RJC …

8.9.5 Primeri …

9. POSTOPEK DIALOGA - PRENOS KOMUNIKACIJE …

9.1 Splošno …

9.1.1 Uvod …

9.1.2 Zaporedje sporočil …

9.1.3 Prenos komunikacij …

9.2 Sporočilo o zagonu prenosa (TIM) …

9.2.1 Namen sporočila TIM …

9.2.2 Vsebina sporočila …

9.2.3 Pravila uporabe …

9.2.4 Potrditev TIM …

9.2.5 Primer …

9.3 Sporočilo dopolnilnih podatkov (SDM) …

9.3.1 Namen sporočila SDM …

9.3.2 Vsebina sporočila …

9.3.3 Pravila uporabe …

9.3.4 Potrditev SDM …

9.3.5 Primer …

9.4 Predlog za primopredajo leta (HOP) …

9.4.1 Namen sporočila HOP …

9.4.2 Vsebina sporočila …

9.4.3 Pravila uporabe …

9.4.4 Potrditev HOP …

9.4.5 Primer …

9.5 Sporočilo o zahtevi za frekvenco (ROF) …

9.5.1 Namen sporočila ROF …

9.5.2 Vsebina sporočila …

9.5.3 Pravila uporabe …

9.5.4 Potrditev ROF …

9.5.5 Primer …

9.6 Sporočilo o spremembi frekvence (COF) …

9.6.1 Namen sporočila COF …

9.6.2 Vsebina sporočila …

9.6.3 Pravila uporabe …

9.6.4 Potrditev COF …

9.6.5 Primeri …

9.7 Sporočilo o ročnem prevzemu komunikacij (MAS) …

9.7.1 Namen sporočila MAS …

9.7.2 Vsebina sporočila …

9.7.3 Pravila uporabe …

9.7.4 Potrditev MAS …

9.7.5 Primer …

PRILOGA A (NORMATIVNA) PRAVILA O VSTAVLJANJU PODATKOV … PRILOGA B (NORMATIVNA) POSEBNE ZAHTEVE ZA OBDELAVO RUT… PRILOGA C (INFORMATIVNA) FAZE POSTOPKA DIALOGA (RAVEN SYSCO 1) - ZAPOREDJE SPOROČIL … OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH

Ta dokument je izdelala Agencija Eurocontrol.

Agencija Eurocontrol ima avtorske pravice na tem dokumentu.

Vsebina ali kateri koli njen del je na voljo predstavnikom držav članic, za kopiranje ali razkritje kateri koli drugi stranki pa je potrebno predhodno pisno dovoljenje Agencije Eurocontrol.

PREDGOVOR

1. Odgovorno telo

Eurocontrolov standard za on-line izmenjavo podatkov (OLDI), izdaja 2.2, je pripravil Direktorat za razvoj (DED)programa usklajevanja in vključevanja kontrole letenja v Evropi (EATCHIP), Eurocontrol, ki je odgovoren tudi za sprotno dopolnjevanje dokumenta. Vse pripombe ali vprašanja se naslovijo na Director General, Eurocontrol, Rue de la Fusée, 96, B-1130 Bruxelles, s pripisom za oddelek DED-2.

2. Povezava z dokumentom o delovnem programu EATCHIP

Ta standard je rezultat, ki je nastal v okviru strokovne naloge DPS.ET1.ST06 sistemov za obdelavo podatkov pri vodenju zračnega prometa (ATM DPS) na področju programa usklajevanja in vključevanja kontrole letenja v Evropi, kakor je določeno v Dokumentu o delovnem programu EATCHIP (EWPD), izdaja 2.0, z dne 30.9.1994.

3. Odobritev in spremembe

Ta standard je bil predmet naslednjega, v direktivah o Eurocontrolovi standardizaciji natančno določenega postopka odobritve:

- odobritev s korespondenčnim postopkom skupine EATCHIP za operativne zahteve in obdelavo podatkov za vodenje zračnega prometa (ODT);

- posvetovanje vseh držav Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) prek njihovih predstavnikov v odboru za upravljanje ali v projektnem svetu EATCHIP;

- odobritev projektnega sveta EATCHIP in odbora za upravljanje;

- sprejela ga je stalna komisija.

Določbe tega standarda stopijo v veljavo, ko jih sprejme stalna komisija.

Spremembe in dopolnitve, ki izpolnjujejo zahteve razvoja postopkov kontrole letenja (ATC), se lahko prek ODT predlagajo za razpravo in morebitno odobritev. Zahteve bodo vključene v potrjevanje in odobritev v skladu z natančno določenimi postopki bodisi za spremembo ali nadaljnjo izdajo dokumenta.

4. Uredniška pravila

Pri označevanju statusa izjav se ravna v skladu z naslednjimi pravili: normativni elementi so natisnjeni v svetlem tisku; priporočeni elementi so natisnjeni v svetlem ležečem tisku; pred oznako statusa stoji navedba Priporočilo.

Pri pisanju specifikacij se ravna v skladu z naslednjimi uredniškimi pravili: za normativne elemente se uporablja glagolska oblika v sedanjiku; za priporočene elemente se uporablja glagolska oblika v pogojniku ali želelniku.

Opombe so natisnjene v svetlem ležečem tisku, pred njimi stoji navedba "OPOMBA".

5. Povezava z izdajo 1 Eurocontrolovega standarda za on-line izmenjavo podatkov

Ta dokument nadomešča dela 1 in 2 izdaje 1 Eurocontrolovega standarda za on-line izmenjavo podatkov. Del 3 opisuje tehnične protokole, ki se uporabijo za nadomestitev Eurocontrolovega standarda za izmenjavo podatkov o letih - kontrolnega dokumenta vmesnika, del 1.

6. Pomembne spremembe glede na izdajo 1

Najpomembnejše spremembe in dopolnitve glede na izdajo 1 so:

1. Vključitev naslednjih dopolnilnih (neobveznih) sporočil glede na osnovni postopek:

- sporočilo za preklic koordinacije (MAC);

- sporočilo o dodelitvi kode (COD) sekundarnega nadzorovalnega radarja (SSR);

- informativno sporočilo (INF).

2. Opredelitev vsebine in formata sporočila, ki podpira prečkanje meje leta na sledi, ki ni opredeljena kot ruta služb zračnega prometa (ATS), temveč skozi začetno in končno točko odseka rute.

3. Vključitev postopka dialoga, ki omogoča:

- prepoznavanje in obravnavanje nestandardnih pogojev za prenos prek kontrolorjev, ki opravljajo funkcijo načrtovanja;

- zagotavljanje možnosti, da prevzemna enota predloži nasprotni predlog pogojev za prenos;

- zagotavljanje možnosti prenosa komunikacij kot sestavnega dela postopka prenosa kontrole.

4. Uvedena je uporaba formata, opisanega v izdaji 2 Eurocontrolovega standardnega dokumenta za format za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa (ADEXP). Vsa sporočila, natančno določena v osnovnem postopku, in tista, ki se uporabljajo med fazo koordinacije v postopku dialoga, so opisana z uporabo obeh formatov, formata Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in formata za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa (ADEXP). Prenos komunikacijskih sporočil, opisanih v postopku dialoga, je opisan le z uporabo formata ADEXP.

5. Črtajo se naslednji prilogi k izdaji 1:

A : Identifikacija enote kontrole letenja.

B :

Struktura sporočil OLDI

(vsa sporočila v izdaji 3 vsebujejo primere).

D : Zgodovinski pregled.

E : Načrt izvajanja.

F : Usklajenost po državah.

G : Smernice za izvajanje.

H : Smernice za oceno OLDI.

6. Ločitev dela 3 - Tehnične zahteve - od uporabniških specifikacij.

7. Povezava z drugimi dokumenti

Ta dokument se sklicuje na uporabo dveh vrst formatov polja pri kompilaciji sporočil; to sta ICAO in ADEXP.

Formati polj ICAO so opisani v Sklicu 1. Če je Sklic 1 nadomeščen z drugim dokumentom, velja opisana opredelitev tipa polj ICAO tudi v tem dokumentu.

Formati polj ADEXP so opisani v Sklicu 2.

OPOMBA

Sklicni dokumenti so našteti v Oddelku 2.

8. Jezik

Pri pripravi izvirnika tega dokumenta je bil uporabljen angleški jezik.

1. UVOD

1.1 Namen

1.1.1 Leti, za katere je zagotovljena kontrola letenja, se predajajo iz ene enote kontrole letenja v naslednjo tako, da se zagotovi popolna varnost. Doseganje tega cilja omogoča standardni postopek, pri katerem je medsebojna odgovornost za prehod vsakega leta prek meje območij, za katera sta odgovorni dve enoti, vnaprej usklajena, kontrola leta pa se prenese, ko je ta na navedeni meji ali blizu nje.

1.1.2 Kadar se posredovanje podatkov o posameznih letih, ki je del postopka koordinacije, izvaja po telefonu, je to glavna naloga podpore v enotah kontrole letenja, zlasti v centrih območne kontrole letenja (ACC). V začetku osemdesetih let se je v Evropi začela uvajati operativna uporaba povezav med sistemi za obdelavo podatkov o letih (FDPS) v centrih območne kontrole letenja, tako imenovana on-line izmenjava podatkov (OLDI), namenjena zamenjavi takšnih ustnih "ocen".

1.1.3 Zaradi lažjega izvajanja so bili izdelani in med agencijami dogovorjeni splošna pravila in formati sporočil in bili so vključeni v izdajo 1 Eurocontrolovega standarda za on-line izmenjavo podatkov; izdaja tega dokumenta je bila izdelana v podporo nadaljnjemu razvoju takšnih zmogljivosti v skladu z zahtevami EATCHIP.

1.2 Področje uporabe

1.2.1 Ta dokument natančno določa zmogljivosti in sporočila, ki so na voljo med FDPS v enotah kontrole letenja, za doseganje:

- koordinacije, ki se zahteva pred predajo letov iz ene enote v naslednjo,

- prenosa komunikacije takšnih letov.

1.2.2 Ta dokument:

- opredeljuje formate sporočil in pravila vsebine,

- opisuje v takšnih enotah potrebne zmogljivosti, ki so prvi pogoj za uporabo temu namenjene izmenjave podatkov.

1.2.3 Ta standard se uporablja med državami članicami Eurocontrola za mednarodne zmogljivosti OLDI med enotami, ki zagotavljajo storitve območne kontrole letenja.

1.2.4 Priporočilo

Državam članicam Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) se priporoča, da uporabljajo ta standard za:

- mednarodne zmogljivosti OLDI med enotami, ki zagotavljajo storitve območne kontrole letenja znotraj območja ECAC;

- zmogljivosti OLDI med enotami, zagotavljajočimi storitve območne kontrole letenja, ki so za zadevno državo notranje.

2. SKLICEVANJA

2.1 Naslednji dokumenti vsebujejo določbe, ki s sklicevanjem v tem besedilu tvorijo določbe tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta.

Navedene izdaje sklicnih dokumentov so bile veljavne v času izdaje tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta.

Vsako revizijo sklicnih dokumentov Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) je treba takoj upoštevati in revidirati ta Eurocontrolov standardni dokument.

Revizije drugih sklicnih dokumentov niso sestavni del določb tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta, dokler niso formalno pregledane in vključene v ta Eurocontrolov standardni dokument.

V primeru nasprotja med zahtevami tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta in vsebino drugih sklicnih dokumentov ima prednost ta Eurocontrolov standardni dokument.

2.2 V tem standardnem dokumentu se sklicuje na naslednja dokumenta:

1. Postopki za navigacijske službe zračnega prometa - Pravila letenja inslužb zračnega prometa, Dokument ICAO 4444, trinajsta izdaja z dne 7. novembra 1996, kakor je bila spremenjena.

2. Izdaja 2.0 Eurocontrolovega standardnega dokumenta za format za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa (ADEXP), sklicevanje na DPS-ET1-ST09-STD-01-00, junij 1998.

3. OPREDELITVE POJMOV, SIMBOLI IN KRATICE

3.1 Opredelitve pojmov

V tem Eurocontrolovem standardu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov.

Prevzemna enota : enota, ki zagotavlja storitve kontrole letenja, tj. prevzame ali je prevzela kontrolo leta, ko nastopi ali je nastopila predaja iz ene enote v naslednjo.

Potrditev : uradno obvestilo, da je bilo sporočilo sprejeto in ga je mogoče pravilno obdelati.

Aktiviranje : postopek v prevzemni enoti kontrole letenja, s katerim se načrt leta za zadevni let izboljša tako, da se vključijo podatki, ki jih priskrbi predajna enota kot del postopka koordinacije med dvema enotama in ki zagotavlja podatke za kontrolorje.

Višina : navpična razdalja nivoja, točke ali predmeta, ki se pojmuje kot točka, merjena od povprečne morske višine.

Aplikacija : tisti del podsistema služb zračnega prometa, ki je prilagojen temu standardu in se povezuje s takšnimi enotami v drugih sistemih služb zračnega prometa.

Področje pristojnosti : zračni prostor opredeljenih dimenzij, v katerem enota ATC zagotavlja storitve zračnega prometa.

Zveza : postopek, s katerim sistem poveže sprejeto sporočilo OLDI z vnesenim načrtom leta v podatkovni bazi.

Enota ATC : enota, ki zagotavlja storitve kontrole letenja.

Razpoložljivost : verjetnost, da bo zmogljivost v nekem času dostopna za uporabnika.

Meja : Ravnine (prečne in navpične), ki razmejujejo področja pristojnosti enote kontrole letenja.

Dovoljeni nivo letenja : nivo letenja, do katerega ali na katerega ATC izda dovoljenje za let.

Koordinacija, ATC : postopek med enotami kontrole letenja v sosednjih področjih pristojnosti, ki uradno svetujejo druga drugi o načrtovanem prehodu letov prek meje, da bi z doslednostjo nameravanih dejanj zagotovile varnost letenja.

Koordinacijsko sporočilo : splošen izraz, ki se nanaša na sporočilo, uporabljeno za doseganje koordinacije ATC. Vključuje tudi sporočilo o koordinaciji (CDN), ki je posebno sporočilo, opisano v odstavku 8.8.

Faza koordinacije : faza danega leta, v kateri se predajna in prevzemna enota kontrole letenja sporazumeta o pogojih (npr. o nivoju letenja, mejni točki), pod katerimi preide let izpod kontrole ene enote pod drugo.

Koordinacijska točka : točka na meji ali blizu nje, ki je znana enotam kontrole letenja v koordinacijskem zaporedju in na katero se sklicujejo v koordinacijskih sporočilih.

Korelacija : postopek, ki temelji na opredeljenih kriterijih povezovanja podatkov načrtovanega leta in radarski sledi istega leta, navadno za prikaz na kontrolorjevem zaslonu.

Eurocontrolov standard : vsaka specifikacija, ki se nanaša na fizične lastnosti, konfiguracijo, material, storilnost, osebje ali postopek, katerih enotna uporaba je priznana kot bistvena za izvajanje sistemov služb zračnega prometa v Eurocontrolovih državah članicah. Eurocontrolov standard ne sme biti v nasprotju s standardi ICAO, temveč jih dopolnjuje, kjer je to smiselno.

Izvršilni kontrolor : kontrolor, ki daje neposredna navodila letom pod njegovo kontrolo. Med te kontrolorje sodijo tudi tisti, ki zagotavljajo storitve območne radarske kontrole.

Izhodni nivo : nivo, na katerega je bil let koordiniran za prečkanje točke prenosa kontrole. Izhodni nivo lahko vključuje dodatne pogoje prečkanja, ki opredeljujejo nivo pasu, v katerem se bo let vzpenjal/spuščal.

Načrt leta : podrobne informacije, posredovane enotam služb zračnega prometa v zvezi z nameravanim letom ali delom leta zrakoplova. Poleg tega tudi informacije, dobljene iz načrta določenega leta, ki je vnesen v FDPS.

Generiranje : postopek v sistemu kontrole letenja, pri katerem se iz podatkovnih(-e) baz(-e) povzamejo ustrezni podatki in oblikuje sporočilo za prenos prevzemni enoti ATC.

Format ICAO : format, ki se uporablja za prenos sporočil služb zračnega prometa zemlja-zemlja in pri katerem se uporabljajo tipi polj in ločila, opisana v Sklicu 1.

Nivo : splošni izraz, ki se nanaša na navpični položaj zrakoplova med letom; v tem standardu izraz nivo ali nivo letenja v primerih, kjer se uporablja, vključuje tudi nadmorsko višino.

Obvestilo : postopek, s katerim predajna enota preda podatke, da bi sprotno dopolnila sistem prevzemne enote v pripravi na fazo koordinacije.

Prevzemna enota : enota kontrole letenja, ki ji je sporočilo poslano.

Zanesljivost : odstotek načrtovane razpoložljivosti v času, ko mora služba obratovati.

Zahtevani nivo letenja : nivo letenja, ki se zahteva v načrtu leta.

Revizija : spremembe podatkov, ki jih je predajna enota ATC predhodno poslala prevzemni enoti ATC.

Dopolnilni nivo prečkanja : nivo, na katerega ali nad ali pod katerega je bil let koordiniran za prečkanje točke prenosa kontrole. Če se uporabi dopolnilni nivo, je ta element izhodnega nivoja.

Načrt leta v sistemu : informacije, dobljene iz načrta leta določenega leta, ki je vnesen v FDPS.

Transakcijski čas : časovni interval, ki sledi zagonu sporočila, v katerem se opravijo prenos, zagon obdelave v prevzemnem sistemu, generiranje in prenos sporočila o sprejemu in njegova identifikacija v predajnem sistemu.

Točka prenosa kontrole : opredeljena točka, locirana na poti leta zrakoplova, na kateri se odgovornost zagotavljanja služb zračnega prometa za zrakoplov prenese iz ene enote kontrole letenja ali kontrolnega mesta na drugo. Ni nujno, da sovpada s koordinacijsko točko.

Faza prenosa : faza letenja, ki sledi fazi koordinacije, v kateri se izvede prenos komunikacije.

Predajna enota : enota kontrole letenja, ki je v zaporedju koordinacije pristojna za zagotavljanje storitev letu pred mejo in ki sproži fazo koordinacije z naslednjo enoto.

Oddaja : prenos sporočila iz enega sistema v drugega.

Enota : enota službe zračnega prometa.

Opozorilo : sporočilo, ki se prikaže na delovni postaji kontrolorja, kadar odpove postopek samodejne koordinacije.

3.2 Simboli in kratice

V tem Eurocontrolovem standardu se uporabljajo naslednji simboli in kratice:

ABI Advance Boundary Information Message - Predhodno sporočilo o času preleta meje

ACC Area Control Centre - Center območne kontrole letenja

ACP Accept Message - Sporočilo o sprejemu

ACT Activate Message - Sporočilo o aktivaciji

ADEXP ATS Data Exchange Presentation - Format za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa

ATC Air Traffic Control - Kontrola letenja

ATM Air Traffic Management - Vodenje zračnega prometa

ATS Air Traffic Services - Služba zračnega prometa

CDN Co-ordination Message - Sporočilo o koordinaciji

CNL Flight Plan Cancellation - Preklic načrta leta

COD SSR Code Assignment Message - Sporočilo o dodelitvi kode SSR

COF Change of Frequency Message - Sporočilo o spremembi frekvence

COP Co-ordination Point - Koordinacijska točka

DED Directorate of EATCHIP Development, Eurocontrol - Direktorat za razvoj EATCHIP, Eurocontrol

EATCHIP European ATC Harmonisation and Integration Programme - Program usklajevanja in vključevanjakontrole letenja v Evropi

ECAC European Civil Aviation Conference - Evropska konferenca civilnega letalstva

ETO Estimated Time Over - Predvideni čas preleta

ETOT Estimated Take-Off Time - Predvideni čas vzleta

EWPD EATCHIP Work Programme Document - Dokument o delovnem programu EATCHIP

FDPS Flight Data Processing System - Sistem za obdelavo podatkov o letih

FRF Further Route of Flight - Nadaljnja ruta leta

HMI Human-Machine Interface - Vmesnik človek-stroj

HOP Handover Proposal Message - Predlog za primopredajo leta

ICAO International Civil Aviation Organisation - Mednarodna organizacija civilnega letalstva

INF Information Message - Informativno sporočilo

LAM Logical Acknowledgement Message - Sporočilo o logični potrditvi

LoA Letter of Agreement - Sporazum o sodelovanju

MAC Message for the Abrogation of Co-ordination - Sporočilo za preklic koordinacije

MAS Manual Assumption of Communications - Ročni prevzem komunikacij

NM Nautical Mile - Navtična milja

OLDI On-Line Data Interchange - On-line izmenjava podatkov

ORCAM Originating Region Code Assignment Method - Metoda dodeljevanja kod po izvorni regiji

PAC Preliminary Activate Message - Sporočilo o predhodni aktivaciji

RAP Referred Activate Proposal Message - Sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo

REV Revision Message - Sporočilo o reviziji

RJC Reject Co-ordination Message - Sporočilo o zavrnitvi koordinacije

ROF Request on Frequency Message - Sporočilo o zahtevi za frekvenco

RRV Referred Revision Message - Sklicno revidirano sporočilo

SBY Stand-by Message - Sporočilo o pripravljenosti

SDM Supplementary Data Message - Sporočilo dopolnilnih podatkov

SSR Secondary Surveillance Radar - Sekundarni nadzorovalni radar

SYSCO System Supported Co-ordination - Sistemsko podprta koordinacija

TI Transfer Initiation - Zagon prenosa

TIM Transfer Initiation Message - Sporočilo o zagonu prenosa

TWR/APP Tower (aerodrome control) and Approach Control - Stolp (letališka kontrola) in priletna kontrola

4. SPLOŠNE ZAHTEVE

4.1 Uvod

Ta oddelek opisuje splošne operativne zahteve, ki so potrebne za izvedbo zmogljivosti OLDI med enotami kontrole letenja, in klasifikacijske ter storilnostne zahteve za različne vrste uporabljenih sporočil.

4.2 Zahteve sistema za obdelavo podatkov o letih

4.2.1 Baza podatkov o letih

Enotam, ki uporabljajo v tem dokumentu opisane zmogljivosti, se zagotovijo podatki iz sistema za obdelavo podatkov o letih (FDPS), ki vsebuje vse informacije, potrebne za prikaz, obdelavo in kompilacijo sporočil, kakor je podrobno določeno. Primarni vir podatkov za vsak let je načrt leta, kakor ga vloži vodja zrakoplova ali je vložen v njegovem imenu. Nadaljnje postavke podatkov se pridobijo z obdelavo načrtov leta glede na okolje zadevne enote.

4.2.2 Obratovanje v realnem času

Postopek OLDI vključuje dogodke v predajni enoti kontrole letenja, ki sprožijo funkcije, potrebne za pravočasno predstavitev podatkov predajnemu kontrolorju in prenos koordinacijskih podatkov prevzemni enoti. V ta namen je sistem za obdelavo podatkov o letih sposoben sprožiti funkcije s primerjanjem mednarodnega srednjeevropskega časa in uporabljenih časovnih parametrov s časi v opredeljenih pozicijah na ruti leta, kakor so določene v podatkovni bazi o letu.

4.2.3 Zmogljivost podatkovnih komunikacij

4.2.3.1 Sistem za obdelavo podatkov o letih je sposoben sprejemati in prenašati podatke o letu v formatu, ki se uporablja za v tem dokumentu opredeljena sporočila, prek sredstva za podatkovno komunikacijo, ki podpira funkcijo OLDI.

4.2.3.2 Priporočilo

Sistem za obdelavo podatkov o letih mora imeti razvojne možnosti za dodajanje novih sporočil, ki bodo morda vključena v prihodnje izdaje tega standarda.

4.2.3.3 V okviru storilnostnih zahtev, določenih v tem dokumentu, sredstvo za podatkovno komunikacijo omogoča hitro in zanesljivo izmenjavo podatkov med aplikacijami z:

- zagotavljanjem celovitosti prenosa sporočila OLDI

in

- spremljanjem povezav od točke do točke ali statusa komunikacijskega omrežja.

4.2.3.4 Če se v sistemih podatkovne komunikacije odkrijejo nepravilnosti, sistem za obdelavo podatkov o letih o tem opozori delovne postaje kontrolorjev.

4.2.4 Funkcije aplikacij

4.2.4.1 Sistemi, ki se uporabljajo za zagotavljanje zmogljivosti OLDI, so v realnem času sposobni samodejno sprejeti, shraniti, obdelati, povzeti in poslati za prikaz ter prenesti podatke, povezane z OLDI.

4.2.4.2 Sistem za obdelavo podatkov o letih:

- kaže trenutne operativne podatke, ki ustrezajo funkciji OLDI, kakor zahteva ta standard, sprotno dopolnjene ali samodejno, prek ročnega vnosa ali s kombinacijo obeh;

- je sposoben takšne elemente povzeti iz podatkovne baze načrta leta;

- identificira naslednjo enoto kontrole letenja na ruti leta.

4.2.4.3 Dvostransko so dogovorjene:

- koordinacijske točke (COP);

- referenčne točke, ki se uporabljajo za zapise smeri in razdalj pri identifikaciji koordinacijskih točk na direktnih delih rute zunaj službe zračnega prometa, kjer je primerno.

OPOMBA

Ni nujno, da koordinacijske točke vedno sovpadajo s točkami prenosa kontrole.

4.2.5 Vmesnik človek-stroj (HMI)

4.2.5.1 Vmesnik človek-stroj je sposoben:

- prikazati operativno vsebino sporočil OLDI in ustreznih opozoril, povezanih s sprejetimi sporočili, deležnimi takojšnje pozornosti;

- usmeriti koordinacijo in prenesti opozorilna sporočila na operativna mesta, odgovorna za koordinacijo zadevnih letov.

4.2.5.2 Osebju kontrole letenja je zagotovljeno sredstvo za prilagoditev podatkov, iz katerih pridobi operativno vsebino sporočil, ki se zahteva v tem dokumentu.

4.2.5.3 Vmesnik človek-stroj označi, da je prenos sporočila v teku ali da je bilo sporočilo uspešno preneseno.

4.2.5.4 Če po določenem času, ki sledi prenosu koordinacije ali prenosu sporočila, potrditev ni prejeta, se opozorilo ali obvestilo ustrezni ATC ali tehnični službi samodejno generira.

4.2.5.5 Takšno opozorilo ali obvestilo je v obliki, ki takoj pritegne pozornost pristojnega delovnega mesta kontrolorja.

4.2.5.6 Priporočilo

Vmesnik človek-stroj na mestih kontrole letenja, ki uporabljajo OLDI, zagotavlja opozorilo, če zmogljivost OLDI ni na voljo.

4.2.6 Zagon sporočil

4.2.6.1 Vsak sistem vsebuje niz sistemskih parametrov, da zagotovi pravočasen samodejni zagon sporočil OLDI.

4.2.6.2 Priporočilo

Zagotovljena je možnost za ročni zagon prenosa sporočila o koordinaciji pred izračunanim časom prenosa.

4.2.6.3 Če se zagon ne izvede ročno, vedno zagotovljen samodejni potek.

4.2.6.4 Sistem uporablja časovne parametre za opredelitev naslednjega:

- časovne priprave pred prenosom, ko je v predajni enoti prikazana operativna vsebina sporočil;

- časovne priprave za prenos sporočila, globalno ali po koordinacijskih točkah, kjer je primerno;

- časa po prenosu sporočila, v katerem mora biti potrditev prejeta na aplikacijski ravni (časovna kontrola).

4.2.6.5 Sporočilo se prenese nemudoma, če so zahtevane informacije na voljo pozneje, kakor bi jih bilo drugače treba prenesti.

Primer:

Let začne del pravil instrumentalnega letenja splošnega zračnega prometa (GAT IFR) na točki blizu meje, ki naj bi jo takrat prečkal; predvideni čas preleta (ETO) nad točko je poslan osem minut pred koordinacijsko točko (COP), na kateri je časovni prenos sporočila o aktivaciji že v zamudi glede na uporabljeni(-e) časovni(-e) parameter(-tre); sporočilo se zato nemudoma odpošlje.

4.2.7 Sprejem sporočil

4.2.7.1 Sistem kontrole letenja je sposoben:

- sprejeti sporočila OLDI;

- jih samodejno obdelati v skladu s tem standardom;

- izpisati podatke o letu v skladu s prejetim sporočilom in prikazati potrebna opozorila v primeru neskladja prejetih podatkov;

- samodejno generirati in prenesti sporočila s potrditvijo na aplikacijski ravni.

4.2.7.2 Sporočilo o potrditvi (sporočilo o logični potrditvi (LAM), o sprejemu (ACP) ali o pripravljenosti (SBY)) se generira in prenese, ko je ustrezno sporočilo obdelano in je prikaz rezultatov obdelave zagotovljen na pristojnem(-ih) mestu(-ih).

OPOMBA

Podrobni pogoji za generiranje potrditve so določeni za vsako sporočilo posebej.

4.3 Ažuriranje na podlagi nadzornih podatkov

Priporočilo

Da bi zagotovili natančnost podatkov o predvidenem času, se za sprotno dopolnjevanje podatkovne baze za načrte leta uporabljajo informacije iz zasledovanja letov z radarjem ali drugim sredstvom nadzorovanja.

4.4 Zapisovanje podatkov OLDI

4.4.1 Vsebina

Zabeležita se vsebina vseh sporočil OLDI in čas sprejema.

4.4.2 Zmogljivosti

Na voljo so zmogljivosti za priklic ali prikaz zapisanih podatkov.

4.5 Razpoložljivost, zanesljivost, varnost podatkov in integriteta podatkov

4.5.1 Razpoložljivost

4.5.1.1 Zmogljivosti OLDI so med dvema zadevnima enotama na voljo v času normalnega prometa in med prometnimi konicami.

4.5.1.2 Priporočilo

Zmogljivosti OLDI so na voljo vsak dan 24 ur.

4.5.1.3 Vsa načrtovana obdobja časa izpada (in s tem načrtovani čas razpoložljivosti) so dvostransko dogovorjena med dvema zadevnima enotama.

4.5.2 Zanesljivost

4.5.2.1 Zanesljivost vsake povezave OLDI je vsaj 99,86 % (kar je ustrezno času izpada največ 12 ur na leto na podlagi 24-urne razpoložljivosti).

4.5.2.2 Priporočilo

Kjer je to operativno upravičeno, se zagotovi vsaj 99,99 % zanesljivost (kar je ustrezno času izpada največ 52 minut na leto na podlagi 24-urne razpoložljivosti).

4.5.3 Varnost podatkov

Priporočilo

Pri zmogljivostih OLDI se uporabljajo metode zaščite podatkov (npr. pravice dostopa, preverjanje vira), in kjer je primerno, upravljanje omrežja.

4.5.4 Integriteta podatkov

Stopnja napak na aplikacijski ravni ne presega ene napake v prenosu na 2000 sporočil.

4.6 Ocenjevanje obratovanja

4.6.1 Ocenjevalno obdobje

Vsaka nova zmogljivost OLDI, vključno z novo zmogljivostjo na obstoječi povezavi, je pred operativnim izvajanjem predmet ocenjevalnega obdobja, da se preverijo integriteta podatkov, natančnost, storilnost, združljivost s postopki kontrole letenja in celotna varnost.

OPOMBA

Postopek, ki pomaga pri ocenjevanju nove zmogljivosti OLDI, je mogoče dobiti v sekretariatu OLDI, Eurocontrol.

4.6.2 Datum začetka obratovanja

O datumu začetka obratovanja, ki pomeni konec ocenjevalnega obdobja, se obe enoti uradno dogovorita.

5. KATEGORIJE SPOROČIL

5.1 Splošno

5.1.1 Namen

Ta oddelek dokumenta:

- opredeljuje kategorije sporočil;

- navaja zahteve glede transakcijskega časa po kategorijah;

- navaja, katera sporočila so obvezna in katera dopolnilna;

- razporeja vrste sporočil v kategorije.

5.1.2 Kategorije sporočil

Sporočila OLDI so razporejena v naslednje kategorije:

- kategorija 1: prenos komunikacije;

- kategorija 2: koordinacija;

- kategorija 3: obvestilo.

5.2 Transakcijski časi

5.2.1 Pogoji za transakcijske čase

5.2.1.1 Določeni transakcijski časi vključujejo prenos, začetek obdelave v prevzemni enoti, oblikovanje sporočila o potrditvi, njegov prenos in sprejem v predajni enoti. Samodejna sporočila o logični potrditvi LAM in sporočila o pripravljenosti SBY zato niso razporejena v kategorijo sporočil.

5.2.1.2 Maksimalni transakcijski časi različnih kategorij sporočil so določeni v tabeli 5-1.

Tabela 5-1

Maksimalni transakcijski časi

Kategorija sporočila | 90 % | 99,8 % |

1 | 4 sek | 10 sek |

2 | 10 sek | 25 sek |

3 | 15 sek | 45 sek |

5.2.1.3 Vrednost časovne kontrole se opredeli glede na kategorijo ali vrsto sporočila.

5.2.1.4 Če v določenem času po prenosu potrditev ni prejeta, se šteje, da sporočilo ni bilo uspešno preneseno ali obdelano, in je treba prikazati opozorilo, kakor je opredeljeno v ustreznem oddelku tega dokumenta.

5.2.1.5 Priporočilo

Časovna kontrola za te tri kategorije naj ne presega 12, 30 in 60 sekund.

5.3 Klasifikacija in kategorizacija sporočil

5.3.1 Klasifikacija sporočil - obveznih in dopolnilnih

5.3.1.1 Sporočila, opisana v tem dokumentu, se klasificirajo bodisi kot obvezna bodisi kot dopolnilna.

5.3.1.2 Kadar je sporočilo opisano kot obvezno (M) za prenos (TX), se vključi obdelava, s katero se lahko pošljejo takšna sporočila.

5.3.1.3 Kadar je sporočilo opisano kot obvezno za sprejem (REC), se vključi obdelava, s katero se lahko obdelajo sprejeta sporočila.

OPOMBA

V izjemnih primerih, kadar prometni tok med enotama ni vsesmeren, se lahko obvezna sporočila uporabijo samo v eni smeri.

5.3.1.4 Kadar je sporočilo opisano kot dopolnilno (C) za prenos, se vključi obdelava, s katero se lahko pošljejo takšna sporočila, če to zahteva oddajna enota in je to dvostransko dogovorjeno s prevzemno enoto.

OPOMBA

Dopolnilna sporočila se lahko uporabijo samo v eni smeri, kakor je določeno z operativnimi zahtevami.

5.3.1.5 Kadar je sporočilo opisano kot dopolnilno za sprejem, se vključi obdelava, s katero se lahko obdelajo sprejeta sporočila, če je bila takšna uporaba dvostransko dogovorjena.

5.3.1.6 Zahteve, opisane v tabelah 5-3 in 5-4, se uporabljajo samo, kadar je bila uporaba postopka dialoga za koordinacijo in/ali prenos komunikacije dvostransko dogovorjena med enotama kontrole letenja.

5.3.2 Kategorizacija sporočil

5.3.2.1 Kategorizacija sporočil za osnovni postopek je podrobno določena v tabeli 5-2.

5.3.2.2 Kategorizacija dodatnih koordinacijskih sporočil za postopek dialoga je podrobno določena v tabeli 5-3.

5.3.2.3 Kategorizacija sporočil o prenosu komunikacijskih sporočil za postopek dialoga je natančno določena v tabeli 5-4.

Tabela 5-2

Sporočila pri osnovnem postopku

Vrsta sporočila | Kratica | Kategorija | Prenos | Sprejem |

Predhodna informacija o času preleta meje | ABI | 3 | M | M |

Aktivacija | ACT | 2 | M | M |

Revizija | REV | 2 | C [1] | C [1] |

Poprejšnja aktivacija | PAC | 2 | C | C |

Preklic koordinacije | MAC | 2 | C | C |

Dodelitev kode SSR | COD | 2 | C | C |

Informacija | INF | 3 | C | C |

Sporočilo o logični potrditvi | LAM | | M | M |

Tabela 5-3

Postopek dialoga - sporočila v fazi koordinacije

(Dodatno k tabeli 5-2)

Vrsta sporočila | Kratica | Kategorija | Prenos | Sprejem |

Sklicni predlog za aktivacijo | RAP | 2 | C | M |

Sklicna revizija | RRV | 2 | C | M |

Koordinacija | CDN | 2 | M | M |

Pripravljenost [2] | SBY | | M | M |

Sprejem | ACP | 2 | M | M |

Zavrnitev koordinacije [3] | RJC | 2 | C | C |

Tabela 5-4

Postopek dialoga - sporočila v fazi prenosa

Vrsta sporočila | Kratica | Kategorija | Prenos | Sprejem |

Zagon prenosa | TIM | 1 | M | M |

Dopolnilni podatki | SDM | 1 | [4] | [4] |

Predlog za primopredajo | HOP | 1 | M | M |

Sprememba frekvence [5] | COF | 1 | C | M |

Zahteva frekvence | ROF | 1 | C | M |

Ročni prevzem [5] | MAS | 1 | C | M |

6. OSNOVNI POSTOPEK - OBVEZNA SPOROČILA

6.1 Splošno

6.1.1 Opis zahteve

Ta oddelek opisuje minimalne zahteve za izvajanje zmogljivosti OLDI na aplikacijski ravni.

6.1.2 Izvajanje

Enote, ki pri koordinaciji letov uporabljajo OLDI, izvajajo predhodna sporočila o času preleta meje, sporočila o aktivaciji in sporočila o logični potrditvi tako,kakor je opisano v tem oddelku, razen kadar je dvostransko dogovorjeno, da se uporablja postopek dialoga koordinacije, kakor je opisano v oddelku 8 tega dokumenta, v tem primeru pa so pogoji za uporabo sporočil o aktivaciji in logični potrditvi opisani v tem oddelku.

6.2 Predhodno sporočilo o času preleta meje (ABI)

6.2.1 Namen sporočila ABI

Sporočilo ABI izpolnjuje naslednje operativne zahteve:

- zagotavlja pridobitev manjkajočih podatkov v načrtu leta;

- zagotavlja predhodno informacijo o času preleta meje in njeno revizijo za naslednjo enoto kontrole letenja;

- ažurira temeljne podatke v načrtu leta;

- omogoča zgodnjo korelacijo radarskih sledi;

- omogoča natančno kratkoročno oceno obremenitve sektorja.

Sporočilo ABI je sporočilo obvestilne narave.

6.2.2 Vsebina sporočila

Sporočilo ABI vsebuje naslednje podatke:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- način in kodo SSR (če je na voljo);

- odhodno letališče;

- podatke o predvidenem času in položaju;

- namembno letališče;

- številko in vrsto zrakoplova;

- ruto (neobvezno);

- druge podatke v načrtu leta (neobvezno).

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

6.2.3 Pravila uporabe

6.2.3.1 Splošno

6.2.3.1.1 Razen v primerih, predvidenih v 6.2.3.1.3 in 6.2.3.1.4 spodaj, se za vsak let, za katerega je načrtovano prečkanje meje področij pristojnosti, ki so predmet postopkov OLDI, pošlje eno ali več sporočil ABI.

6.2.3.1.2 Sporočilo ABI se pošlje pred sporočilom o aktivaciji (ACT) ali sklicnim sporočilom s predlogom za aktivacijo (RAP).

6.2.3.1.3 Sporočilo ABI se ne generira, če je treba poslati sporočilo o predhodni aktivaciji (PAC).

6.2.3.1.4 Priporočilo

Prenos sporočila ABI se zadrži, če je treba v dvostransko dogovorjenem časovnem intervalu ali takoj po njem poslati sporočilo o aktivaciji ali sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo.

OPOMBA

Namen tega priporočila je izogniti se poskusom hkratnega reševanja nepravilnosti na različnih mestih v prevzemni enoti v zvezi s sporočili ABI in sporočili o aktivaciji za isti let.

6.2.3.1.5 Revidirano sporočilo ABI se pošlje, če poznejše sporočilo o aktivaciji ni bilo generirano in:

- je bila ruta leta spremenjena tako, da koordinacijska točka v prejšnjem sporočilu ABI ni več točna;

- je bilo spremenjeno namembno letališče;

ali

- je bila spremenjena vrsta zrakoplova.

6.2.3.1.6 Priporočilo

Revidirano sporočilo ABI se pošlje, če poznejše sporočilo o aktivaciji ni bilo generirano in če se spremeni ena od naslednjih postavk:

- pričakovani nivo prečkanja meje;

- pričakovana koda SSR na točki prenosa kontrole;

- kadar se predvideni čas preleta na koordinacijski točki razlikuje od prejšnjega sporočila ABI za daljši čas, kakor je določeno v Sporazumu o sodelovanju;

- kateri koli drugi, dvostransko dogovorjeni podatki.

6.2.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

6.2.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo ABI, si prizadeva za asociacijo z ustreznimi podatki načrta leta.

6.2.3.2.2 Če je asociacija z načrtom leta neuspešna, se načrt leta v sprejemnem sistemu ustvari samodejno ali ročno.

6.2.3.2.3 Če je asociacija z načrtom leta uspešna, vendar je ugotovljeno neskladje med podatki v sporočilu in ustreznimi podatki v sprejemnem sistemu, ki bi povzročilo potrebo po korektivnem ukrepu pri sprejemu naslednjega sporočila o aktivaciji, se to neskladje posreduje v reševanje ustreznemu mestu.

6.2.3.3 Časovni parametri za prenos

6.2.3.3.1 Sporočilo se prenese v parametrskem številu minut pred predvidenim časom na koordinacijski točki.

6.2.3.3.2 Generiranje parametra(-ov) sporočila ABI je vključeno v Sporazum o sodelovanju med zadevnima enotama kontrole letenja.

6.2.3.3.3 Priporočilo

Generiranje parametra(-ov) sporočila ABI je:

- spremenljivka, ki temelji na določbah Sporazuma o sodelovanju;

- opredeljeno posebej za vsako koordinacijsko točko.

6.2.4 Potrditev ABI

6.2.4.1 Potrditev

Sporočilo ABI se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila o logični potrditvi.

OPOMBA

Sporočilo o logični potrditvi se generira ne glede na rezultate poskusa asociacije z načrtom leta.

6.2.4.2 Ni potrditve

Priporočilo

Če kot potrditev sporočila ABI ni prejeto sporočilo o logični potrditvi, se na kontrolnem mestu prikaže opozorilo.

6.2.5 Primeri

"Air 2000" 253, Boeing 757 z Malte v Birmingham predvideva BNE VOR ob 1221 UTC, ki leti na nivoju FL350 z realno hitrostjo 480 vozlov, načrtuje ruto po UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON, radarsko odzivanje na A7012 in prosi za FL390. Spodaj so navedeni ustrezni primeri sporočil ABI, poslanih iz Reimsa v center območne kontrole letenja v Londonu.

6.2.5.1 ICAO

(ABIE/L001-AMM253/A7012-LMML-BNE/1221F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON)

6.2.5.2 ADEXP

-TITLE ABI -REFDATA - SENDER -FACE -RECVR -FACL - SEQNUM 001 -ARCID AMM253 - SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1221 -TFL F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757 -ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON

6.3 Sporočilo o aktivaciji (ACT)

6.3.1 Namen sporočila ACT

Sporočilo ACT izpolnjuje naslednje operativne zahteve:

- zamenja ustno oceno časa preleta meje s prenosom samodejnih podatkov o letu iz ene enote kontrole letenja v naslednjo pred prenosom kontrole;

- sprotno dopolni osnovne podatke v načrtu leta v prevzemni enoti kontrole letenja z najnovejšimi informacijami;

- omogoči razpošiljanje in prikaz podatkov v načrtu leta v prevzemni enoti kontrole letenja na vključenih delovnih mestih kontrolorjev;

- pospeši prikaz klicnega znaka/korelacijske kode v prevzemni enoti kontrole letenja;

- prevzemni enoti kontrole letenja zagotovi pogoje prenosa.

6.3.2 Vsebina sporočila

Sporočilo ACT vsebuje naslednje podatke:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- način in kodo SSR;

- odhodno letališče;

- podatke o predvidenem času in položaju;

- namembno letališče;

- številko in vrsto zrakoplova,

- ruto (neobvezno);

- druge podatke v načrtu leta (neobvezno).

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

6.3.3 Pravila uporabe

6.3.3.1 Splošno

6.3.3.1.1 Za upravičene lete, ki prečkajo mejo, razen v primeru, predvidenem v odstavku 6.3.3.1.10, se pošlje eno sporočilo ACT.

6.3.3.1.2 Sporočilo ACT se generira in prenese samodejno ob izračunanem času, kakor je opredeljeno v Sporazumu o sodelovanju, razen če je že predtem sproženo ročno.

6.3.3.1.3 Priporočilo

Osebju kontrole letenja je zagotovljeno sredstvo za zagon prenosa sporočil ACT pred izračunanim časom prenosa.

6.3.3.1.4 Operativna vsebina sporočila ACT, ki jo je treba prenesti, se prikaže na delovnem mestu kontrolorja, odgovornega za koordinacijo leta, pred dejanskim prenosom.

6.3.3.1.5 Priporočilo

V povezavi s 6.3.3.1.4 se čas, ob katerem se po izračunu sporočilo ACT samodejno prenese, prikaže skupaj z njegovo vsebino.

6.3.3.1.6 Sporočilo ACT vsebuje najnovejše informacije o letu, ki kažejo pričakovane pogoje izhoda.

6.3.3.1.7 Zadevno delovno mesto kontrolorja prejme obvestilo o prenosu sporočila ACT.

6.3.3.1.8 S prejemom sporočila o logični potrditvi postane sporočilo ACT operativno zavezujoče za obe enoti kontrole letenja. Osebju kontrole letenja v predajni enoti se prikažejo koordinirani pogoji prenosa in dejstvo, da je bilo sporočilo o logični potrditvi prejeto.

6.3.3.1.9 Domneva se, da je prevzemna enota sprejela pogoje prenosa, vsebovane v sporočilu ACT, razen če prevzemna enota sproži koordinacijo za njihovo spremembo.

6.3.3.1.10 Nadaljnje sporočilo ACT se lahko pošlje istemu koordinacijskemu partnerju le, če je bilo prejšnje preklicano z uporabo sporočila za preklic koordinacije.

6.3.3.1.11 Ruta in drugi podatki v načrtu leta so vključeni, če so dvostransko dogovorjeni.

6.3.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

6.3.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo ACT, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

6.3.3.2.2 Če je najden ustrezen načrt leta in sporočilo ne vsebuje neskladja, ki bi preprečilo pravilno obdelavo:

- se operativna vsebina vključi v načrt leta;

- se zahtevani podatki izpišejo na operativnih in drugih ustreznih mestih kontrole letenja;

- se sporočilo o logični potrditvi vrne.

6.3.3.2.3 Če ni mogoče najti ustreznega načrta leta ali če je ugotovljeno neskladje, ki preprečuje pravilno obdelavo sporočila:

- in če se lahko identificira sektor, ki je odgovoren za prevzem kontrole leta:

- se v sektorju prikaže operativna vsebina sporočila;

- se vrne sporočilo o logični potrditvi;

- se oblikuje načrt leta;

- v vseh drugih primerih se sporočilo o logični potrditvi ne vrne.

6.3.3.3 Parametri za prenos

6.3.3.3.1 Sporočilo se prenese čimprej po času, določenem:

- s parametrskim številom minut pred predvidenim časom na koordinacijski točki;

- s časom, v katerem je let na dvostransko dogovorjeni razdalji od koordinacijske točke.

6.3.3.3.2 Generiranje parametra(-ov) sporočila ACT je vključeno v Sporazum o sodelovanju med enotama kontrole letenja.

6.3.3.3.3 Generiranje parametra(-ov) sporočila ACT je spremenljivka, ki temelji na določbah Sporazuma o sodelovanju.

6.3.3.3.4 Priporočilo

Generiranje parametrov sporočila ACT je opredeljeno posebej za vsako koordinacijsko točko.

6.3.3.3.5 Določeni parametri omogočajo dovolj časa:

- predajni enoti, da sprotno dopolni nivo leta, tako da izkazuje pričakovane pogoje na koordinacijski točki;

in

- prevzemni enoti, da obdela sporočilo ACT in generira ter prenese sporočilo o logični potrditvi, vendar predajni enoti še vedno omogoča izvedbo ustne koordinacije in prevzemni enoti sprožitev posledičnih ukrepov, če izmenjava podatkov ne uspe.

6.3.4 Potrditev ACT

6.3.4.1 Potrditev

Sporočilo ACT se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila o logični potrditvi.

6.3.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila ACT ni prejeto sporočilo o logični potrditvi, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

6.3.5 Primeri

Naslednja primera pomenita razširitev primerov za sporočilo ABI iz odstavka 6.2; vse podrobnosti so enake, razen predvidenega časa preleta na koordinacijski točki, ki v prikazanem sporočilu ACT znaša 1226.

6.3.5.1 ICAO

(ACTE/L005-AMM253/A7012-LMML-BNE/1226F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON)

6.3.5.2 ADEXP

-TITLE ACT -REFDATA - SENDER -FAC E -RECVR -FAC L - SEQNUM 005 -ARCID AMM253- SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757 -ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON

6.4 Sporočilo o logični potrditvi (LAM)

6.4.1 Namen sporočila LAM

Sporočilo o logični potrditvi je sredstvo, s katerim prevzemna enota seznanja oddajno enoto o sprejemu in zaščiti poslanega sporočila.

Obdelava sporočila LAM zagotavlja osebju kontrole letenja v predajni enoti naslednje:

- opozorilo, kadar potrditev ni sprejeta;

- znak, da je potrjeno sporočilo sprejeto, uspešno obdelano, brez napak, shranjeno, in kjer je primerno, razpoložljivo za prikaz na ustreznem(-ih) delovnem(-ih) mestu(-ih).

6.4.2 Vsebina sporočila

Sporočilo LAM vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

6.4.3 Pravila uporabe

6.4.3.1 Splošno

6.4.3.1.1 Pravila o vrnitvi sporočila LAM so prikazana v oddelkih tega dokumenta, ki opredeljujejo obdelavo vsakega sporočila.

6.4.3.1.2 Sporočilo LAM se generira in prenese brez človekovega poseganja.

6.4.3.1.3 Sporočilo LAM se ne uporablja za odpravo potrebe po tehničnih sporočilih, ki zagotavljajo integriteto prenosa podatkov.

6.4.3.1.4 Sporočilo LAM se generira in prenese takoj, da je mogoče v potrjenem sporočilu doseči zahtevani transakcijski čas.

6.4.3.1.5 Razen sporočil ABI oddajni sistem kontrole letenja pošlje informacije kontrolorju, odgovornemu za koordinacijo, če sporočilo LAM ni bilo sprejeto v časovnem parametru, ki je določen za takšna opozorila.

6.4.4 Potrditev LAM

Za sporočilo LAM se ne zahteva nikakršna potrditev.

6.4.5 Primeri

6.4.5.1 ICAO

(LAML/E012E/L001)

6.4.5.2 ADEXP

-TITLE LAM -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 012 -MSGREF -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 001

7. OSNOVNI POSTOPEK - DOPOLNILNA SPOROČILA

7.1 Splošno

7.1.1 Opis zahteve

Ta oddelek opisuje zmogljivosti, ki se uporabljajo pri osnovnem postopku skupaj s tistimi iz oddelka 6 Osnovni postopek - obvezna sporočila.

7.1.2 Izvajanje

7.1.2.1 Uporaba katere koli zmogljivosti, opisane v tem oddelku, je pred uvedbo dvostransko dogovorjena.

7.1.2.2 Kadar je dogovorjena takšna uporaba, veljajo pravila, opisana v tem oddelku.

7.2 Sporočilo o predhodni aktivaciji (PAC)

7.2.1 Namen sporočila PAC

Sporočilo PAC izpolnjuje naslednje operativne zahteve:

- obvestilo o letu in koordinacijo pred odhodom leta, kadar je čas leta od odhoda do koordinacijske točke krajši, kakor bi bilo zahtevano za izpolnitev dogovorjenih časovnih parametrov za prenos sporočila ACT;

- obvestilo o letu in koordinacijo pred odhodom leta iz lokalne enote (letališke/priletne kontrole) naslednji enoti, ki bo prevzela kontrolo leta;

- zagotovitev pridobivanja manjkajočih podatkov v načrtu leta v primeru neskladja v začetni porazdelitvi podatkov v načrtu leta;

- po potrebi zahteva od enote, ki ji je poslano zgoraj navedeno obvestilo/koordinacija, dodelitev kode SSR.

7.2.2 Vsebina sporočila

Sporočilo PAC vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila (neobvezno);

- identifikacijo zrakoplova;

- način in kodo SSR;

- odhodno letališče;

- predvideni čas vzleta ali podatke o predvidenem času in položaju;

- namembno letališče;

- vrsto zrakoplova;

- ruto (neobvezno);

- druge podatke v načrtu leta (neobvezno).

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

7.2.3 Pravila uporabe

7.2.3.1 Splošno

7.2.3.1.1 Za vsak let, za katerega je načrtovano prečkanje meje področij pristojnosti, vendar čas od odhoda do koordinacijske točke ne omogoča, da bi bilo v zahtevanem času poslano sporočilo o aktivaciji, se pošlje eno ali več sporočil PAC.

7.2.3.1.2 Letališka/priletna kontrolna enota pošlje naslednji enoti eno ali več sporočil PAC za vsak let, za katerega se zahteva bodisi obvestilo bodisi koordinacija.

7.2.3.1.3 Priporočilo

Za izvajanje sporočila PAC/LAMmed enotami so ustrezni sistemi letališke/priletne kontrole oskrbljeni s sredstvom za vnos in pošiljanje informacij, kakor so "start up", "push back", "taxi" ali podobno, iz katerih je mogoče razbrati predvideni čas vzleta za izračun predvidenega časa preleta na koordinacijski točki in zagnati prenos sporočila PAC.

7.2.3.1.4 Glede na dvostranski dogovor vsebuje sporočilo bodisi:

- predvideni čas vzleta

ali

- podatke o predvidenem času in položaju.

7.2.3.1.5 Kadar je z dvostranskim dogovorom vključen sklic sporočila:

- vsebuje številko prvega sporočila PAC, ki je bilo poslano za let;

- je vključen v drugo in naslednja sporočila PAC.

7.2.3.1.6 Uporaba zahtevane kode, če je potrebna, se dogovori dvostransko.

7.2.3.1.7 Revidirano sporočilo PAC se pošlje, če se pred odhodom pokaže kateri koli od naslednjih pogojev:

- spremenjena je bila ruta leta, tako da koordinacijska točka iz prejšnjega sporočila ni več točna;

- spremenjena je bila vrsta zrakoplova;

- ugotovljeno je bilo, da je namembno letališče v prejšnjem sporočilu PAC napačno.

7.2.3.1.8 Priporočilo

Revidirano sporočilo PAC se pošlje, če se pred odhodom naslednji podatki razlikujejo od tistih v prejšnjem sporočilu PAC:

- nivo (če je vključen v podatke o predvidenem času in položaju);

- pričakovana koda SSR na točki prenosa kontrole;

- predvideni čas vzleta ali predvideni čas preleta na koordinacijski točki glede na preseženodvostransko dogovorjeno vrednost;

- če so spremenjeni kateri koli drugi dvostransko dogovorjeni podatki.

7.2.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

7.2.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo PAC, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

7.2.3.2.2 Če je najden ustrezen načrt leta in sporočilo ne vsebuje neskladja, ki bi preprečilo pravilno obdelavo:

- se operativna vsebina vključi v načrt leta;

- se potrebni podatki izpišejo na operativnih in drugih ustreznih mestih kontrole letenja;

- se sporočilo LAM vrne.

7.2.3.2.3 Če ni mogoče najti ustreznega načrta leta ali če je ugotovljeno neskladje, ki preprečuje pravilno obdelavo sporočila:

- če se lahko identificira sektor, ki je odgovoren za prevzem kontrole leta:

- se v sektorju prikaže operativna vsebina sporočila;

- se vrne sporočilo LAM;

- se oblikuje načrt leta;

- v vseh drugih primerih se sporočilo LAM ne vrne.

7.2.3.2.4 Podatki v drugem in naslednjih sporočilih PAC nadomeščajo podatke v prejšnjih sporočilih.

7.2.3.2.5 Če sporočilo PAC vsebuje zahtevo po dodelitvi kode SSR in ga je mogoče pravilno obdelati, kakor je opisano v odstavku 7.2.3.2.2 zgoraj, se skupaj s sporočilom LAM pošlje nazaj tudi sporočilo o dodelitvi kode SSR.

OPOMBA

Ker postopek dodelitve kode zahteva natančne informacije o ruti načrtovanega leta, ta dokument ne postavlja nobene zahteve, da bi morala prevzemna enota, v kateri takšni podatki o letu morda niso na voljo, vrniti sporočilo o dodelitvi kode. To pa ne preprečuje, da bi poslala nazaj sporočilo v okoliščinah, ko obstajajo posebne lokalne zmogljivosti in je bil postopek dvostransko dogovorjen.

7.2.3.3 Časovni parametri za prenos

Časovni parameter prenosa se ne uporablja, ker je poslano sporočilo rezultat ročno vnesenega sporočila, ki identificira takojšnji odhod leta.

7.2.4 Potrditev PAC

7.2.4.1 Potrditev

Sporočila, ki jih je treba poslati v odgovor na sporočilo PAC, so opisana v odstavku 7.2.3.2 zgoraj.

7.2.4.2 Ni potrditve

Če kot potrditev sporočila PAC ni prejeto sporočilo LAM, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

7.2.4.3 Primeri brez sporočila LAM

V primeru brez sporočila LAM se sproži ustna koordinacija.

7.2.4.4 Ni sporočila o dodelitvi kode SSR

7.2.4.4.1 Če kot odgovor na zahtevo po dodelitvi kode, ki je vključena v sporočilo PAC, ni prejeto sporočilo o dodelitvi kode, se na ustreznem mestu prikaže opozorilo.

7.2.4.4.2 Kadar je treba uporabiti funkcijo zahteve po kodi, se dvostransko dogovori časovna kontrola.

7.2.5 Primeri

7.2.5.1 Predvideni čas vzleta in zahteva po kodi

7.2.5.1.1 ICAO

(PACBA/SZ002-CRX922/A9999-LFSB1638-LSZA-9/B737/M)

7.2.5.1.2 ADEXP

-TITLE PAC -REFDATA -SENDER -FAC BA -RECVR -FAC SZ - SEQNUM 002 -ARCID CRX922 -SSRCODE REQ -ADEP LFSB -ETOT 1638 -ARCTYP B737 -ADES LSZA

7.2.5.2 Čas na koordinacijski točki

7.2.5.2.1 ICAO

(PACD/L025-EIN636/A5102-EIDW-LIFFY/1638F290F110A-EBBR-9/B737/M)

7.2.5.2.2 ADEXP

-TITLE PAC -REFDATA -SENDER -FAC D -RECVR -FAC L -SEQNUM 025 -ARCID EIN636 -SSRCODE A5102 -ADEP EIDW -COORDATA -PTID LIFFY -TO 1638 -TFL F290 -SFL F110A -ARCTYP B737 -ADES EBBR

7.3 Sporočilo o reviziji (REV)

7.3.1 Namen sporočila REV

Sporočilo o reviziji se uporablja za prenos revizij predhodno poslanih koordinacijskih podatkov v sporočilu ACT, če se s spremembo podatkov ni spremenila prevzemna enota.

7.3.2 Vsebina sporočila

Sporočilo REV vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila (neobvezno);

- identifikacijo zrakoplova;

- način in kodo SSR (neobvezno);

- odhodno letališče;

- podatke o predvidenem času in položaju;

- koordinacijsko točko (neobvezno);

- namembno letališče;

- ruto (neobvezno);

- druge podatke v načrtu leta (neobvezno).

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

7.3.3 Pravila uporabe

7.3.3.1 Splošno

7.3.3.1.1 Enoti, na katero je let trenutno koordiniran s sporočilom o aktivaciji, se lahko pošlje eno ali več sporočil REV.

7.3.3.1.2 Predmet revizije so naslednji elementi:

- predvideni čas preleta na koordinacijski točki;

- nivo(-ji) predaje zrakoplova;

- koda SSR.

7.3.3.1.3 Sporočilo REV se pošlje, kadar:

- se predvideni čas preleta na koordinacijski točki razlikuje od tistega v prejšnjem sporočilu za več od dvostransko dogovorjene vrednosti, zaokrožene na vrednost najbližjega celega števila;

- je kakšna sprememba v nivoju(-ih) predaje zrakoplova ali v kodi SSR.

7.3.3.1.4 Kadar je to dvostransko dogovorjeno, se pošlje sporočilo REV, če je kakšna sprememba v:

- koordinacijski točki;

- ruti;

- drugih podatkih načrta leta (podatki ICAO v poljih 8, 10 in 18).

OPOMBA

Operativni predpisi lahko zahtevajo, da so spremembe, izvedene po sporočilu ACT, pred tem koordinirane med zadevnima enotama.

7.3.3.1.5 Kadar je to dvostransko dogovorjeno, se v sporočilo REV vključi sklic sporočila.

7.3.3.1.6 Kadar je sklic sporočila vključen, vsebuje številko sporočila predhodnega sporočila ACT.

7.3.3.1.7 Domneva se, da je prevzemna enota kontrole letenja sprejela pogoje prenosa, vsebovane v sporočilu REV, razen če prevzemna enota sproži koordinacijo za njihovo spremembo.

7.3.3.2 Formatiranje sporočil o reviziji

7.3.3.2.1 Format ICAO

Vsa sporeočila o reviziji vsebujejo tipe polj 3, 7, 13, 14 in 16. V okviru teh polj se prilagodijo naslednje vrste revizij:

- sprememba predvidenega časa preleta na koordinacijski točki ali nivoja(-ev) predaje zrakoplova se upošteva z vključitvijo revidiranih podatkov v polje 14;

- sprememba kode SSR se vključi v polje 7;

- spremembe rut, vključno s spremembami koordinacijske točke, se vključijo v podatke v poljih 14 in 15, ki stojijo v polju formata 22 po začetnih petih poljih. Takšna sporočila vključujejo dve polji 14, prvo vsebuje le element (a), koordinacijsko točko, skozi katero je bil let prvotno koordiniran. Pravila za koordinacijo takšnih sprememb, vključno z direktnimi rutami, so določena v Prilogi B, Posebne zahteve za obdelavo rut;

- spremembe v poljih 8, 10 in 18 se vključijo kot podatki polja 22 po začetnih petih poljih.

7.3.3.2.2 Format ADEXP

Vsa sporočila o reviziji v formatu ADEXP vključujejo naslednja primarna polja: TITLE REFDATA ARCID ADEP ADES. Uporabljajo se naslednja pravila:

- sprememba predvidenega časa preleta na koordinacijski točki ali nivoja(-ev) predaje zrakoplova se upošteva z vključitvijo revidiranih podatkov v primarno polje COORDATA;

- spremembe rut, vključno s spremembami koordinacijske točke, se vključijo v primarni polji COORDATA in ROUTE. Takšna sporočila vključujejo primarno polje COP, ki vključuje koordinacijsko točko, skozi katero je bil let prvotno koordiniran. Pravila za koordinacijo takšnih sprememb, vključno z direktnimi rutami, so določena v Prilogi B;

- sprememba kode SSR se navede z vključitvijo v primarno polje SSRCODE;

- spremembe drugih podatkov v načrtu leta se upoštevajo z vključitvijo potrebnih primarnih polj, kakor so določena za druge podatke v načrtu leta v Prilogi A.

Če se sporočilo o reviziji pošlje le za koordinacijo kode SSR in/ali drugih podatkov v načrtu leta, se primarno polje COP vključi na mesto COORDATA.

7.3.3.2.3 Koda SSR

Način in koda SSR se vključita v sporočilo REV le, kadar se to zahteva zaradi koordinacije spremembe kode SSR.

7.3.3.3 Obdelava v prevzemni enoti

7.3.3.3.1 Če sporočilo ACT za zadevni let sprejme ista enota kontrole letenja, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta sistem kontrole letenja, ki prejme sporočilo REV.

7.3.3.3.2 Če je najden ustrezen načrt leta in sporočilo ne vsebuje neskladja, ki bi preprečilo pravilno obdelavo:

- se operativna vsebina vključi v načrt leta;

- se potrebni podatki izpišejo na operativnih in drugih ustreznih mestih kontrole letenja.

7.3.3.4 Zagon prenosa

7.3.3.4.1 Sporočilo REV je odvisno od dogodka in se prenese takoj po vnosu ali sprotni dopolnitvi.

7.3.3.4.2 S sporočilom REV ni mogoče uveljaviti nobenih sprememb, potem ko je let v določenem času/razdalji od točke prenosa. Parametri časa in razdalje se dvostransko dogovorijo.

7.3.3.4.3 Priporočilo

Parametri sporočila REV se opredelijo posebej za vsako koordinacijsko točko.

7.3.3.5 Sprememba prevzemne enote kontrole letenja

Sporočilo REV se ne uporabi, če revizija podatkov v načrtu leta povzroči spremembo prevzemne enote kontrole letenja (glej sporočilo za preklic koordinacije).

7.3.4 Potrditev REV

7.3.4.1 Potrditev

Če se sporočilo REV:

- lahko poveže z načrtom leta v sprejemnem sistemu, se v potrditev prenese sporočilo LAM;

- ne more povezati z načrtom leta v sprejemnem sistemu, se sporočilo LAM ne prenese.

7.3.4.2 Ni potrditve

7.3.4.2.1 Če kot potrditev sporočila REV ni prejeto sporočilo LAM, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo letov, prikaže opozorilo.

7.3.4.2.2 V primerih brez sporočila LAM sproži predajna enota kontrole letenja ustno revizijo.

7.3.5 Primeri

7.3.5.1 ICAO

a. (REVE/L002-AMM253-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

b. (REVE/L010-AMM253/A2317-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

7.3.5.2 ADEXP

a. -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F310 -ADES EGBB

b. -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 010 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -SSRCODE A2317

7.4 Sporočilo za preklic koordinacije (MAC)

7.4.1 Namen sporočila MAC

Sporočilo MAC se uporablja za naznanitev prevzemni enoti, da sta predhodno izvedena koordinacija ali obvestilo o letu preklicana.

Sporočilo MAC ni nadomestilo za sporočilo o preklicu načrta leta (CNL), kakor ga opredeljuje ICAO, in se zato ne uporablja za izbris osnovnih podatkov v načrtu leta.

7.4.2 Vsebina sporočila

Sporočilo MAC vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila (neobvezno);

- identifikacijo zrakoplova;

- odhodno letališče;

- koordinacijsko točko;

- namembno letališče;

- status in vzrok koordinacije (neobvezno).

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

7.4.3 Pravila uporabe

7.4.3.1 Splošno

7.4.3.1.1 Sporočilo MAC se pošlje enoti, s katero je bila prej izvedena koordinacija leta s sporočilom ACT ali s sklicnim sporočilom s predlogom za aktivacijo, kadar se zgodi eno od naslednjega:

- pričakovani nivo na točki prenosa je drugačen od nivoja, vsebovanega v prejšnjem sporočilu, kar povzroči spremembo naslednje enote v zaporedju koordinacije;

- ruta leta se spremeni, kar povzroči spremembo naslednje enote v zaporedju koordinacije;

- enota, ki pošilja, prekliče načrt leta v sistemu in koordinacija ni več potrebna;

- od prejšnje enote je prejeto sporočilo MAC.

7.4.3.1.2 Kadar je sporočilo MAC poslano zaradi spremembe nivoja ali rute leta, se po potrebi obvestilo in/ali koordinacija izvede z novo enoto v zaporedju koordinacije.

7.4.3.1.3 Sporočilo MAC se pošlje, kadar je koordinacija leta za odhod, ki je bila izvedena s sporočilom PAC, preklicana.

7.4.3.1.4 Priporočilo

Sporočilo MAC se pošlje, kadar je prej izvedeno obvestilo o letu (sporočilo ABI) preklicano zaradi katerega koli vzroka, opredeljenega v odstavku 7.4.3.1.1 zgoraj, ali je let na tej ruti v zamudi in se revidirana ocena predvidenega časa in položaja ne more samodejno določiti.

7.4.3.1.5 Sklic sporočila se vključi, če je dvostransko dogovorjen.

7.4.3.1.6 Če je vključen sklic sporočila, vsebuje številko zadnjega sporočila ABI, sporočila PAC ali sporočila ACT, ki je bilo preneseno in potrjeno za ta let.

7.4.3.1.7 Koordinacijska točka je koordinacijska točka, za katero sta bila predtem dana obvestilo in koordinacija za let.

7.4.3.1.8 Priporočilo

Sporočilo MAC identificira status, na katerega se vrne koordinacija ali obvestilo, in vzrok za preklic.

7.4.3.1.9 Če sta vključena status in vzrok, gre za eno od naslednjih kombinacij:

- kadar prevzemna enota ni več naslednji koordinacijski partner:

- je status začetni (INI);

- je vzrok eno od naslednjega:

- TFL, če je vzrok sprememba nivoja predaje zrakoplova;

- RTE, če je vzrok sprememba rute;

- CSN, če je vzrok sprememba klicnega znaka;

- CAN, če je vzrok preklic;

- OTH za kateri koli drugi vzrok ali če vzrok ni znan;

- kadar velja eden od naslednjih pogojev:

- koordinacija, izvedena z uporabo vnaprejšnjega sporočila PAC ali ACT (kakor je bila spremenjena s katerim koli od poznejših sporočil REV), je preklicana, vendar se pričakuje, da bo let podvržen novemu zaporedju koordinacije v isti enoti;

ali

- po prenosu sporočila ABI je let zadržan za nedoločeno obdobje in se pričakuje, da bo predmet revidiranega sporočila ABI ali sporočila ACT, kakor je primerno:

- status je NTF (obvestilo);

- vzrok je eden od naslednjih vzrokov:

- DLY, če je vzrok zamuda;

- HLD, če je vzrok čakanje;

- OTH za kateri koli drug vzrok ali če vzrok ni znan.

7.4.3.1.10 Če je za let potrebno ponovno obvestilo ali ponovna koordinacija:

- se pošlje novo obvestilo in/ali sporočilo o koordinaciji, kakor je primerno;

- sporočilo MAC ne vpliva na osnovne podatke v načrtu leta, shranjene v prevzemni enoti kontrole letenja;

- sistem ohrani zmožnost pravilne obdelave novega obvestila in/ali sporočila o koordinaciji bodisi iz prejšnje predajne enote ali iz druge enote v novem zaporedju koordinacije.

7.4.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

Delovno(-a) mesto(-a) kontrolorjev v prevzemni enoti kontrole letenja, ki imajo podrobnosti o letu, so obveščena o preklicu.

7.4.4 Potrditev sporočila MAC

7.4.4.1 Potrditev

7.4.4.1.1 Če je sporočilo MAC mogoče povezati z načrtom leta v sprejemnem sistemu in ga je mogoče obdelati, se v potrditev prenese sporočilo LAM.

7.4.4.1.2 Če sporočila MAC ni mogoče povezati z načrtom leta v sprejemnem sistemu ali če ga ni mogoče obdelati, se sporočilo LAM ne prenese.

7.4.4.2 Ni potrditve

7.4.4.2.1 Če je koordinacija kontrole letenja preklicana in ni prejeto sporočilo LAM, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo letov, prikaže opozorilo.

7.4.4.2.2 V takšnih primerih predajna enota kontrole letenja izvede ustni preklic koordinacije.

7.4.5 Primeri

Center območne kontrole letenja v Amsterdamu je poslal sporočilo ABI centru območne kontrole letenja v Bruslju za let HOZ3188, načrtovan na nivoju FL190; let pozneje zahteva vzpenjanje na FL270, za katero dobi dovoljenje, in tako vstopi v maastrichtski zračni prostor namesto v bruseljskega. Primera 7.4.5.1 a in 7.4.5.2 a kažeta, kako bi bilo videti sporočilo MAC, ki ga pošlje Amsterdam Bruslju, v formatu ICAO, pa tudi v formatu ADEXP.

V Maastricht je poslano sporočilo ABI in pozneje še sporočilo ACT, vendar se nekaj minut pred prispetjem na koordinacijsko točko zrakoplov vrne na letališče Amsterdam in načrt leta v sistemu oddajne enote je preklican; v Maastricht je poslano sporočilo MAC, kakor je prikazano v primerih (7.4.5.1 b in 7.4.5.2 b).

7.4.5.1 ICAO

a. (MACAM/BC112-HOZ3188-EHAM-NIK-LFPG-18/STA/INITFL)

b. (MACAM/MC096-HOZ3188-EHAM-NIK-LFPG-18/STA/INICAN)

7.4.5.2 ADEXP

a. -TITLE MAC -REFDATA -SENDER -FAC AM -RECVR -FAC BC -SEQNUM 112 -ADEP EHAM -COP NIK -ADES LFPG -ARCID HOZ3188 -CSTAT -STATID INI -STATREASON TFL

b. -TITLE MAC -REFDATA -SENDER -FAC AM -RECVR -FAC MC -SEQNUM 096 -ADEP EHAM -COP NIK -ADES LFPG -ARCID HOZ3188 -CSTAT -STATID INI -STATREASON CAN

7.5 Sporočilo o dodelitvi kode SSR (COD)

7.5.1 Namen sporočila COD

7.5.1.1 Metoda dodeljevanja kod po izvorni regiji (ORCAM) letu omogoča, da odgovori na isto kodo zaporednih enot v udeleženem območju. Če dodelitev kode ni izvedena centralno, na primer iz centra območne kontrole letenja, se lahko zgodi, da morajo letališča posameznim letalom dodeliti niz diskretnih kod SSR. Takšno dodeljevanje pomeni razsipavanje s kodami.

7.5.1.2 Sporočilo COD izpolnjuje operativno zahtevo, da ena enota službe zračnega prometa izda drugi enoti kodo SSR načina A za poseben let, kadar se to zahteva. Ker je ta zmogljivost neobvezna, lahko enota, ki izda kodo, vključi ruto leta, če je to dvostransko dogovorjeno.

7.5.2 Vsebina sporočila

Sporočilo COD vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila (neobvezno);

- identifikacijo zrakoplova;

- način in kodo SSR;

- odhodno letališče;

- namembno letališče;

- ruto (neobvezno).

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

7.5.3 Pravila uporabe

7.5.3.1 Splošno

7.5.3.1.1 Sporočilo COD se samodejno generira in prenese v odgovor na zahtevo po dodelitvi kode, ki jo vsebuje sporočilo.

7.5.3.1.2 Koda SSR je koda, ki je dodeljena letu.

7.5.3.1.3 Odobrena zasičena koda, kakor je opredeljena v načrtu zračne plovbe za evropsko regijo, se vključi, če za neko letalo ni na voljo diskretne kode.

7.5.3.1.4 Če je tako dvostransko dogovorjeno, se vključi sklic sporočila, ki vsebuje številko sporočila, na katero je v odgovor poslano sporočilo o dodelitvi kode SSR.

7.5.3.1.5 Ruta se vključi, če je tako dvostransko dogovorjeno.

7.5.3.1.6 Domneva se, da je prevzemna enota, ki je prejela sporočilo COD, kodo sprejela.

7.5.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

7.5.3.2.1 Ob predpostavki, da v sporočilu ni neskladja, ki bi preprečevalo pravilno obdelavo, se sporočilo LAM vrne.

7.5.3.2.2 Če sporočila ni mogoče povezati z načrtom leta ali je ugotovljeno neskladje, ki preprečuje pravilno obdelavo sporočila, se sporočilo LAM ne vrne.

7.5.3.2.3 Če so vključeni podatki o ruti, ti niso vzrok za preprečitev vrnitve sporočila LAM, razen če niso v skladu z zahtevami formata, kakor je prikazan v Prilogi A.

7.5.3.3 Časovni parametri za prenos

Časovni parameter za prenos se ne uporablja, potem ko je poslano sporočilo LAM kot rezultat sprejema sporočila, ki zahteva določitev kode SSR.

7.5.4 Potrditev COD

7.5.4.1 Potrditev

Sporočilo COD se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila LAM.

7.5.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila COD ni prejeto sporočilo LAM, se na ustreznem mestu prikaže opozorilo.

7.5.5 Primeri

7.5.5.1 ICAO

(CODP/PO011-AAL905/A0767-LFPO-KEWR)

7.5.5.2 ADEXP

-TITLE COD -REFDATA -SENDER -FAC P -RECVR -FAC PO -SEQNUM 011 -ADEP LFPO -ADES KEWR -ARCID AAL905 -SSRCODE A0767

7.6 Informativno sporočilo (INF)

7.6.1 Namen sporočila INF

7.6.1.1 Sporočilo INF se uporablja za zagotavljanje informacij o določenih letih agencijam, ki niso neposredno vključene v postopek koordinacije med dvema zaporednima enotama kontrole letenja na ruti leta.

7.6.1.2 Sporočilo INF se lahko uporablja za zagotavljanje kopij sporočil in za sporočanje dogovorjenih pogojev koordinacije takšnim agencijam z upoštevanjem dialoga med kontrolorji. V ta namen lahko sporočilo INF generirajo sistemi v predajni ali prevzemni enoti.

7.6.1.3 Sporočilo se lahko uporablja tudi za zagotavljanje informacij v povezavi s katero koli točko na ruti leta agenciji.

7.6.1.4 Format omogoča komunikacijo začetnih podatkov, revizij in preklicev.

7.6.2 Vsebina sporočila

Sporočilo INF vsebuje naslednje postavke podatkov v formatu sporočila, opisanem v tem dokumentu:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- vse skopirane postavke operativnih podatkov, ki jih vsebuje izvirno sporočilo ali posledična koordinacija;

- vrsto sklicnega sporočila.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

7.6.3 Pravila uporabe

7.6.3.1 Vrste sporočil

Vrsta(-e) sporočila (sporočil), ki naj se podvoji(-jo) s sporočilom INF, temelji(-jo) na zahtevah uporabnikov in zmogljivostih oddajne enote. Vrsta(-e) sporočila (sporočil) in pravila uporabe so praviloma dvostransko dogovorjeni.

7.6.3.2 Naslovniki sporočil

Eno ali več sporočil INF za isti let se lahko prenese enemu ali več naslovnikom.

7.6.3.3 Operativna vsebina

Operativna vsebina sporočila INF je v formatu enega od obstoječih sporočil.

7.6.3.4 Priporočili

1. Pogoji, poslani v sporočilu začetnega dialoga (npr. v sporočilu ACT, sklicnem sporočilu s predlogom za aktivacijo, sporočilu REV, sklicnem revidiranem sporočilu), se lahko spremenijo ali zavrnejo, preden je dialog dokončan. Oddajne enote so zmožne poslati dokončno dogovorjene pogoje koordinacije.

2. Sporočilo INF je poslano takoj ali v času, povezanem s časom na koordinacijski točki, ki je dvostransko dogovorjen s prevzemno agencijo.

7.6.4 Potrditev sporočila INF

Priporočili

1. Sporočilo INF je lahko potrjeno, odvisno od koordinacijskega partnerja, z generiranjem in prenosom sporočila LAM.

2. Z upoštevanjem dvostranskega dogovora med zadevnima enotama se, če kot potrditev informativnega sporočila ni prejeto sporočilo LAM, na ustreznem mestu prikaže opozorilo.

7.6.5 Primeri

Let s klicnim znakom BAW011, B747 iz EGLL v OMDB na FL290, naproša FL410, predvideva Koksy (KOK) VOR ob1905, radarsko odzivanje na A5437, nadaljuje po UG1 and UB6.

Sporočilo ACT za ta let je poslano iz Londona v Maastricht. Kopija je poslana iz Londona v enoto, identificirano kot IT.

Sledita primera sporočila INF.

7.6.5.1 ICAO

(INFL/IT112-BAW011/A5437-EGLL-KOK/1905F290-OMDB-9/B747H-15/N0490F410 DVR KOK UG1 NTM UB6 KRH-18/MSG/ACT)

7.6.5.2 ADEXP

-TITLE INF -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC IT -SEQNUM 112 -ARCID BAW011 -SSRCODE A5437 -ADEP EGLL -COORDATA -PTID KOK -TO 1905 -TFL F290 -ADES OMDB -ARCTYP B747 -ROUTE N0490F410 DVR UG1 KOK NTM UB6 KRH -MSGTYP ACT

8. POSTOPEK DIALOGA - KOORDINACIJA

8.1 Splošno

8.1.1 Uvod

8.1.1.1 Postopek dialoga zagotavlja zmogljivosti za komunikacijo in pogajanja med kontrolorji v fazi koordinacije in za komunikacijo v fazi prenosa.

8.1.1.2 Ta oddelek opisuje sporočila, ki se uporabljajo v postopku dialoga v fazi koordinacije, v kateri se načrtujejo pogoji prenosa. Sporočila v fazi prenosa, ko se opravi primopredaja leta, so opisana v oddelku 9 - Postopek dialoga - Prenos komunikacije.

8.1.1.3 Postopka v obeh fazah nista odvisna drug od drugega; izvajata se lahko posamično ali skupaj.

8.1.1.4 Uvedena so številna dodatna sporočila in oba partnerja imata možnost, da sprožita dialog.

8.1.1.5 Postopek dialoga koordinacije omogoča identifikacijo:

- prenosov, ki so v skladu s sporazumi o sodelovanju in se lahko sprejmejo samodejno, in

- tistih, ki jih je treba poslati kontrolorju v prevzemni enoti za odločitev glede sprejema.

8.1.1.6 Ta postopek omogoča tudi razlago sporazumov o sodelovanju v obeh sistemih in spremljanje morebitnega neskladja med njima.

8.1.2 Filter

8.1.2.1 Splošno

8.1.2.1.1 Postopek dialoga koordinacije zahteva, da sistema ugotovita, ali so prenosi v skladu s sporazumi o sodelovanju ali ne.

8.1.2.1.2 Postopek preverjanja takšne skladnosti se v tem dokumentu imenuje "filter". Podatkovna baza, ki se uporablja kot filter, po potrebi vključuje naslednje:

- dogovorjene koordinacijske točke;

- upravičene (ali neupravičene) nivoje letenja, ki so lahko povezani tudi s koordinacijskimi točkami;

- odhodna letališča;

- namembne kraje;

- dogovorjene direktne rute;

- čas in/ali razdaljo pred koordinacijsko točko, po kateri se sporočilo o koordinaciji pojmuje kot nestandardno;

- katere koli druge dvostransko dogovorjene pogoje.

8.1.2.1.3 Vse postavke na tem seznamu se lahko kombinirajo za opredelitev bolj kompleksnih pogojev.

8.1.2.1.4 V oddelku 8 tega dokumenta izraz "standardni pogoji" pomeni "v skladu s sporazumom o sodelovanju", izraz "nestandardni pogoji" pa, da "niso v skladu s sporazumom o sodelovanju". Razen če ni dvostransko tako dogovorjeno, se za sporočila, ki jih pošiljajo predajne enote za koordinacijo, za katera je znano, da so standardna, uporabljajo drugačne vrste sporočil od tistih, za katera so pogoji nestandardni.

8.1.2.2 Ukrep v predajni enoti

8.1.2.2.1 Filter v predajni enoti pregleda pogoje prenosa, ki bodo poslani prevzemni enoti.

8.1.2.2.2 Priporočilo

Če se ugotovi, da so pogoji prenosa nestandardni,se predajni kontrolor na to opozori zaradi potrditve ali spremembe.

8.1.2.3 Ukrep v prevzemni enoti

8.1.2.3.1 Vsa sporočila ACT in sporočila REV se preverijo s filtrom.

8.1.2.3.2 Če preverjanje pokaže, da so prejeti pogoji prenosa nestandardni, se posredujejo kontrolorju v odločitev, drugače bodo samodejno sprejeti.

8.1.2.4 Sinhronizacija filtrov

8.1.2.4.1 Uporaba različnih sporočil za standardne in nestandardne pogoje prenosa omogoča ugotovitev neskladja s standardnimi pogoji, kakor so opredeljeni v sistemih predajne in prevzemne enote.

8.1.2.4.2 Če so v prevzemni enoti v sporočilu, ki se uporablja samo za koordinacijo standardnih prenosov, ugotovljeni nestandardni pogoji prenosa, bo označeno neskladje med obema filtroma. Za učinkovito delovanje postopka dialoga je treba takšna neskladja razrešiti.

8.1.3 Zaporedje sporočil

8.1.3.1 Splošno

8.1.3.1.1 Treba je upoštevati nekatera pravila, ki zagotovljajo, da je koordinacija končana, preden nastopijo revizije ali se izmenjajo sporočila o prenosu komunikacije, in da kontrolorji iz obeh enot ne dajejo hkratnih predlogov za isti let.

8.1.3.1.2 Enota kontrole letenja prenese ali potrdi sprejem sporočila o reviziji (REV ali RRV) za let le, kadar je v koordiniranem stanju, to pomeni, da je dialog sporočila ACT ali sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo dokončan s sporočilom LAM ali s sporočilom o sprejemu.

8.1.3.1.3 Prenos sporočil o koordinaciji je upravičen le za prevzemno enoto.

8.1.3.1.4 Sporočila o koordinaciji se prenesejo in potrdijo:

- kot del dialoga, ki ga sproži sprejem sporočila o aktivaciji (ACT, RAP) ali reviziji (REV ali RRV); ali

- kadar je načrt leta za ta let v koordiniranem stanju.

8.1.4 Obravnavanje hkratnih sporočil

8.1.4.1 Splošno

8.1.4.1.1 Enota, vključena v koordinacijo ali izmenjavo sporočila o prenosu leta, ne sproži nadaljnje koordinacije ali izmenjave sporočil o prenosu za isti let z isto enoto, dokler ne prejme bodisi sporočila LAM, sporočila o sprejemu ali sporočila o zavrnitvi koordinacije ali dokler se ne doseže časovna kontrola.

8.1.4.1.2 Obstaja možnost, da se sporočilo o koordinaciji križa s sporočilom REV, sklicnim revidiranim sporočilom ali sporočilom MAC za isti let, ki je poslano iz predajne enote. Takšna situacija se v predajni enoti prepozna po tem, da sporočilo o koordinaciji prispe pred potrditvijo prenesenega sporočila o koordinaciji, in v prevzemni enoti po tem, da prispe sporočilo iz predajne enote pred potrditvijo sporočila o koordinaciji. V tem primeru se sporočilo o koordinaciji ne potrdi in obdela se sporočilo REV, sklicno revidirano sporočilo ali sporočilo MAC.

8.1.5 Obravnavanje zavrnitve

Sporočilo o zavrnitvi koordinacije prekine sistemski dialog. Treba je sprožiti novo sistemsko koordinacijo, ki po potrebi kaže telefonsko koordinacijo.

8.1.6 Časovna kontrola operativnega odgovora

8.1.6.1 Splošno

8.1.6.1.1 Mehanizem časovne kontrole se uporablja v oddajnih in sprejemnih centrih za odgovor na sporočila, ki so posredovana kontrolorju.

8.1.6.1.2 Trajanje te časovne kontrole je dvostransko dogovorjeno.

8.1.6.1.3 Konec časovne kontrole v predajni enoti povzroči izpis opozorila predajnemu kontrolorju, ki kaže na potrebo po sprožitvi telefonske koordinacije.

8.1.6.1.4 Priporočili

1. Na mestu kontrole letenja v prevzemni enoti, ki je odgovorna za let, se prikaže opozorilo, da se končuje časovna kontrola v predajni enoti.

2. Opozorilo omogoča čas za prenos odgovora.

8.1.6.1.5 Sistemi so sposobni obdelati odgovore, ki so prejeti po koncu časovne kontrole.

8.1.7 Izvajanje

8.1.7.1 Postopki dialoga so namenjeni obema fazama, in to fazi koordinacije in fazi prenosa. Dialog v obeh fazah uporablja različna sporočila in potrebni transakcijski časi so različni. Koordinacijska sporočila so podrobno določena v formatih ICAO in ADEXP, sporočila o prenosu komunikacije pa le v ADEXP.

8.1.7.2 Minimalne zahteve vmesnika človek-stroj za dialog koordinacije so drugačne od tistih za dialog prenosa:

- dialog prenosa je namenjen predvsem izvršilni kontrolni funkciji in zahteva hiter in uporabniku prijazen vmesnik človek-stroj;

- dialog koordinacije ni časovno kritičen in so zato njegove zahteve glede vmesnika človek-stroj manjše.

8.1.7.3 Postopek dialoga se izvaja z uporabo enega od naslednjih alternativnih scenarijev:

- postopek dialoga v fazi koordinacije skupaj z dopolnilnimi sporočili, kakor je dvostransko dogovorjeno (oddelka 7 in 8);

- osnovni postopek koordinacije in postopek dialoga v fazi prenosa (oddelki 6, 7 in 9);

- postopek dialoga v fazi koordinacije in v fazi prenosa skupaj z dopolnilnimi koordinacijskimi sporočili, kakor je dvostransko dogovorjeno (oddelki 7, 8 in 9).

Predhodno sporočilo o času preleta meje se pošlje v vseh scenarijih.

8.1.7.4 Scenarij, ki se uporablja za izvajanje, je dvostransko dogovorjen.

8.2 Sporočilo o aktivaciji (ACT)

8.2.1 Namen sporočila ACT

Namen sporočila o aktivaciji je opisan v odstavku 6.3.1. V postopku dialoga se sporočilo ACT uporablja za izpolnjevanje teh zahtev, ob predpostavki, da so pogoji prenosa za let standardni in da predajni kontrolor ne zahteva posredovanja leta v sprejem prevzemnemu kontrolorju.

8.2.2 Vsebina sporočila

Vsebina sporočila ACT, ki se uporablja v postopku dialoga, je takšna, kakor je opisana za sporočilo ACT v odstavku 6.3.2.

8.2.3 Pravila uporabe

8.2.3.1 Splošno

8.2.3.1.1 Pravila uporabe so enaka, kakor je opisano za sporočilo ACT v odstavku 6.3, razen posebnih pravil, opisanih v tem odstavku.

8.2.3.1.2 Sporočilo ACT se pošlje za let s strandardnimi pogoji prenosa, za katere predajni kontrolor ne zahteva, da se predložijo prevzemnemu kontrolorju.

OPOMBA

Če se te zahteve ne uporabljajo, se pošlje sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo (glej odstavek 8.3, Sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo).

8.2.3.1.3 Priporočilo

Če se v odgovor na sporočilo ACT vrne sporočilo o zavrnitvi koordinacije (RJC) se sproži nov postopek koordinacije.

8.2.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

8.2.3.2.1 Sporočilo se preveri s filtrom zaradi potrditve, da so predlagani pogoji standardni.

8.2.3.2.2 Sporočilo se obdela kot sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo, če:

- se ugotovi, da so pogoji prenosa nestandardni;

- ni mogoče najti ustreznega načrta leta v sistemu in je na voljo premalo informacij za ugotovitev, ali so pogoji prenosa standardni ali ne.

8.2.3.2.3 Sporočila ACT, za katera je ugotovljeno, da so standardna, se obdelajo v skladu z odstavkom 6.3.3.2.

8.2.3.2.4 Priporočilo

Če je ugotovljeno, da pogoji prenosa v sporočilu ACT niso standardni, je med filtroma v obeh sistemih neskladje. Da je sporočilo ACT nestandardno se opozori nadzorno osebje, ki neskladje razreši.

8.2.4 Potrditev ACT

8.2.4.1 Potrditev

8.2.4.1.1 V postopku dialoga se sporočilo ACT potrdi:

- s sporočilom LAM, če je ugotovljeno, da so pogoji prenosa standardni;

- s sporočilom o pripravljenosti v vseh drugih primerih.

8.2.4.1.2 S prejemom sporočila LAM postane vsebina sporočila ACT operativno zavezujoča za obe enoti kontrole letenja.

8.2.4.1.3 Kadar je to dvostransko dogovorjeno, se lahko v prevzemni enoti za označitev sprejema namesto sporočila LAM uporabi sporočilo ACT, ki vsebuje standardne pogoje prenosa.

8.2.4.2 Primeri brez potrditve

Če ni prejeta potrditev za sporočilo o aktivaciji, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

8.3 Sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo (RAP)

8.3.1 Namen sporočila RAP

Sporočilo RAP izpolnjuje naslednje operativne zahteve poleg tistih, določenih za sporočilo ACT v odstavku 6.3:

- predlog predajnega kontrolorja in posredovanje letov z nestandardnimi pogoji prenosa prevzemnemu kontrolorju;

- kadar predajni kontrolor meni, da je to potrebno, mu omogoča uveljavitev pošiljanja standardnih pogojev prenosa za specifični let prevzemnemu kontrolorju.

8.3.2 Vsebina sporočila

Vsebina sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo so isti podatki, kakor so opisani za sporočilo ACT (odstavek 6.3) in lahko neobvezno vključuje naslednji element:

- vzrok, ki označuje ročno posredovanje (na voljo samo v formatu ADEXP).

8.3.3 Pravila uporabe

8.3.3.1 Splošno

8.3.3.1.1 Sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo se pošlje namesto sporočila ACT za lete, ki prečkajo mejo in izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

- oddajni sistem je določil, da so pogoji prenosa nestandardni;

- predajni kontrolor je označil, da je treba pogoje prenosa poslati prevzemu kontrolorju.

8.3.3.1.2 Operativna vsebina sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo, ki jo je treba prenesti, se pred dejanskim prenosom prikaže na delovnem mestu kontrolorja, odgovornega za koordinacijo leta.

8.3.3.1.3 Priporočilo

Skupaj z vsebino sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo se prikaže čas njegovega samodejnega prenosa.

8.3.3.1.4 Ustrezno delovno mesto kontrolorja prejme obvestilo o prenosu sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo.

8.3.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

8.3.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

8.3.3.2.2 Če je najden ustrezen načrt leta in sporočilo ne vsebuje neskladja, ki bi preprečilo pravilno obdelavo:

- se operativna vsebina pošlje prevzemnemu kontrolorju;

- se sporočilo o pripravljenosti vrne.

8.3.3.2.3 Priporočilo

Vključi se navedba vzroka za pošiljanje (nestandardni pogoji ali ročno pošiljanje).

8.3.3.2.4 Če sporočila ni mogoče povezati z načrtom leta ali je ugotovljeno neskladje, ki preprečuje pravilno obdelavo sporočila:

- se v sektorju prikaže operativna vsebina sporočila;

in

- se vrne sporočilo o pripravljenosti;

in

- se oblikuje načrt leta.

8.3.3.2.5 V vseh drugih primerih se sporočilo ne potrdi.

8.3.3.3 Ročna sprožitev

8.3.3.3.1 Kadar se uporabi sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo, da se uveljavi pošiljanje predlagane koordinacije s standardnimi pogoji prenosa prevzemnemu kontrolorju, ga predajni kontrolor ročno sproži in takoj odda.

8.3.3.3.2 Priporočilo

Mestu, ki je odgovorno za koordinacijo leta, se omogoči ročna sprožitev sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo pred izračunanim časom prenosa.

8.3.3.4 Časovni parametri za samodejni prenos

Čas/razdalja pred mejo, na kateri se sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo samodejno prenese, je enak(-a) kakor pri sporočilih ACT.

8.3.4 Potrditev RAP

8.3.4.1 Potrditev

Sporočilo se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila o pripravljenosti.

8.3.4.2 Primer brez potrditve

Če kot potrditev sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo ni prejeto sporočilo o pripravljenosti, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

8.3.5 Operativni odgovor na sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo

Prevzemni kontrolor lahko pogoje prenosa ali sprejme, sporoči nasprotni predlog ali jih zavrne.

8.3.5.1 Sprejem

8.3.5.1.1 Kadar se prevzemni kontrolor odloči za sprejem predlaganih pogojev prenosa, se vrne sporočilo o sprejemu.

8.3.5.1.2 S prejemom sporočila ACT postanejo takoj podatki sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo operativno zavezujoči za obe enoti kontrole letenja. Koordinirani pogoji prenosa in dejstvo, da je bilo prejeto sporočilo o sprejemu, se predložijo predajnemu kontrolorju.

8.3.5.2 Nasprotni predlog

Kadar se prevzemni kontrolor odloči za nasprotni predlog pogojev prenosa, se vrne sporočilo o koordinaciji.

8.3.5.3 Priporočilo

Kadar se prevzemni kontrolor odloči za zavrnitev predlaganih pogojev prenosa, se vrne sporočilo o zavrnitvi koordinacije. Nato se sproži novi postopek koordinacije.

OPOMBA

Glede na priporočilo v 8.3.5.3 bo nova koordinacija v večini primerov potekala z drugo enoto.

8.3.6 Primeri

8.3.6.1 ICAO

(RAPE/L022-AMM253/A7012-LMML-BNE/1226F350-EGBB-9/B757/M)

8.3.6.2 ADEXP

-TITLE RAP -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 022 -ARCID AMM253 -SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757

8.4 Sporočilo o reviziji (REV)

8.4.1 Namen sporočila REV

Namen sporočila REV je opisan v odstavku 7.3.1. V postopku dialoga se sporočilo REV uporablja za izpolnjevanje teh zahtev, ob predpostavki, da so pogoji prenosa za let standardni in da predajni kontrolor ne zahteva posredovanja leta v sprejem prevzemnemu kontrolorju.

8.4.2 Vsebina sporočila

Vsebina sporočila REV je takšna, kakor je opisano za sporočilo REV v odstavku 7.3.2.

8.4.3 Pravila uporabe

8.4.3.1 Splošno

8.4.3.1.1 Enoti, na katero je let trenutno koordiniran s sporočilom ACT ali sklicnim sporočilom s predlogom za aktivacijo, se lahko pošlje eno ali več sporočil REV.

8.4.3.1.2 Sporočila REV se pošljejo pod pogoji, določenimi v odstavku 7.3.3.1, za lete s standardnimi pogoji prenosa, za katere predajni kontrolor ne zahteva, da se posredujejo prevzemnemu kontrolorju.

8.4.3.2 Zagon prenosa

Sporočilo REV se prenese takoj po odkritju spremembe v koordinacijskih podatkih, ki jo je treba koordinirati, kakor je opisano v odstavku 7.3.3.

8.4.3.3 Obdelava v prevzemni enoti

8.4.3.3.1 Če je v koordiniranem stanju najden ustrezen načrt leta in ni odkrito nobeno neskladje, ki bi preprečevalo pravilno obdelavo sporočila:

- se sporočilo o spremembi potrdi;

- v vseh drugih primerih se sporočilo ne potrdi.

8.4.3.3.2 Preučijo se pogoji prenosa zaradi zagotovitve, da so standardni.

8.4.3.3.3 Če pogoji prenosa niso standardni, se posredujejo prevzemnemu kontrolorju.

8.4.3.3.4 Če je ugotovljeno, da so predlagani pogoji prenosa standardni, se vključijo v načrt leta in v zahtevane izpise v operativni kontroli letenja in po potrebi na drugih mestih.

8.4.3.3.5 Priporočilo

Če je ugotovljeno, da so pogoji prenosa v sporočilu REV nestandardni, je med filtroma v obeh sistemih neskladje. Da je sporočilo REV nestandardno, se opozori nadzorno osebje, ki neskladje razreši.

8.4.4 Potrditev REV

8.4.4.1 Potrditev

8.4.4.1.1 Če je treba sporočilo REV potrditi, se potrdi:

- s sporočilom LAM, če je ugotovljeno, da so pogoji prenosa standardni;

- s sporočilom o pripravljenosti, če je ugotovljeno, da so pogoji prenosa nestandardni.

8.4.4.1.2 S prejemom sporočila LAM postane operativna vsebina sporočila o spremembi operativno zavezujoča za obe enoti kontrole letenja.

8.4.4.1.3 Kadar je to dvostransko dogovorjeno, se lahko v prevzemni enoti za označitev sprejema namesto sporočila LAM uporabi sporočilo REV, ki vsebuje standardne pogoje prenosa.

8.4.4.2 Primeri brez potrditve

Če ni prejeta potrditev za sporočilo REV, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

8.4.5 Operativni odgovor na REV

Ker se sporočilo REV uporablja za pošiljanje standardnih pogojev prenosa, ga sistem v prevzemni enoti praviloma sprejme. Če filter v prevzemni enoti ugotovi, da so pogoji prenosa nestandardni, se sporočilo obdela kot sklicno revidirano sporočilo.

8.5 Sklicno revidirano sporočilo s predlogom (RRV)

8.5.1 Namen sporočila RRV

Sporočilo RRV zagotavlja revizijo predhodno poslanih in dogovorjenih pogojev prenosa v naslednjih primerih:

- kadar predlagani pogoji prenosa v reviziji niso standardni;

- kadar je predlagana revizija standardna, vendar jo želi predajni kontrolor posredovati prevzemnemu kontrolorju.

8.5.2 Vsebina sporočila

Vsebina sporočila RRV je takšna, kakor je opisano za sporočilo REV (odstavek 7.3.2) in lahko neobvezno vključuje naslednji element:

- vzrok, ki označuje ročno posredovanje (na voljo samo v formatu ADEXP).

8.5.3 Pravila uporabe

8.5.3.1 Splošno

Namesto sporočil REV se za vsako revizijo pošlje eno ali več sporočil RRV, če je bodisi:

- oddajni sistem določil pogoje prenosa za nestandardne

bodisi

- predajni kontrolor označil, da je treba pogoje prenosa posredovati prevzemnemu kontrolorju. Uporaba sporočila RRV ni obvezna.

8.5.3.2 Zagon prenosa

Sporočilo RRV se prenese takoj po odkritju spremembe v koordinacijskih podatkih, ki jo je treba koordinirati, ali po ročni sprožitvi.

8.5.3.3 Obdelava v prevzemni enoti

8.5.3.3.1 Če je v koordiniranem stanju najden ustrezen načrt leta in ni odkrito nobeno neskladje, ki bi preprečevalo pravilno obdelavo sporočila:

- se sporočilo RRV potrdi;

- v vseh drugih primerih se sporočilo ne potrdi.

8.5.3.3.2 Predlagani pogoji prenosa se prikažejo na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta.

8.5.3.3.3 Priporočilo

Vključi naj se navedba vzroka za posredovanje (nestandardni pogoji ali ročno posredovanje).

8.5.4 Potrditev RRV

8.5.4.1 Potrditev

Sporočilo se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila o pripravljenosti.

8.5.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila RRV ni prejeto sporočilo o pripravljenosti, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

8.5.5 Operativni odgovor na RRV

Prevzemni kontrolor lahko sporočilo RRV ali sprejme, sporoči nasprotni predlog ali ga zavrne.

8.5.5.1 Sprejem

Kadar se prevzemni kontrolor odloči za sprejem predlaganih sprememb dogovorjenih pogojev prenosa, se vrne sporočilo o sprejemu.

8.5.5.2 Nasprotni predlog

Kadar se prevzemni kontrolor odloči za nasprotni predlog pogojev prenosa, se vrne sporočilo o koordinaciji.

8.5.5.3 Zavrnitev

Kadar se prevzemni kontrolor odloči za zavrnitev predlaganih sprememb dogovorjenih pogojev prenosa:

- se vrne sporočilo o zavrnitvi koordinacije;

in

- sproži se nova koordinacija.

Za zavrnitev velja, če v odgovor na sporočilo RRV ni prejeto niti sporočilo o sprejemu niti sporočilo o koordinaciji.

8.5.6 Primeri

8.5.6.1 ICAO

(RRVE/L059-AMM253-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

8.5.6.2 ADEXP

-TITLE RRV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 059 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F310 -ADES EGBB

8.6 Sporočilo o pripravljenosti (SBY)

8.6.1 Namen sporočila SBY

Sporočilo SBY potrjuje prejem sporočila s predlaganimi pogoji prenosa in označuje, da je predlog posredovan kontrolorju v odločitev.

8.6.2 Vsebina sporočila

Sporočilo SBY vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

8.6.3 Pravila uporabe

8.6.3.1 Splošno

Sporočilo SBY se takoj generira in samodejno prenese v odgovor na:

- sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo (RAP), sporočilo RRV ali sporočilo o koordinaciji (CDN);

- sporočilo ACT ali sporočilo REV, ki ga filter ni potrdil.

8.6.4 Potrditev SBY

Sporočilo SBY se ne potrjuje.

8.6.5 Primeri

8.6.5.1 ICAO

(SBYL/E027E/L002)

8.6.5.2 ADEXP

-TITLE SBY -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 027 MSGREF-SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002

8.7 Sporočilo o sprejemu (ACP)

8.7.1 Namen sporočila ACP

Sporočilo ACP izpolnjuje naslednje operativne zahteve kontrole letenja med fazo koordinacije in fazo prenosa:

- označuje ročni sprejem predlaganih pogojev prenosa kontrolorja iz ene enote pri kontrolorju v drugi enoti v enem od naslednjih sporočil:

- sklicnem sporočilu s predlogom za aktivacijo (RAP);

- sporočilu RRV;

- sporočilu o koordinaciji (CDN);

- sporočilu ACT in sporočilu REV, če je za katero ugotovljeno, da ni standardno;

- kadar je to dvostransko dogovorjeno, zagotavlja samodejni sprejem sporočila ACT ali sporočila REV, ki ga je filter v prevzemni enoti potrdil (namesto sporočila LAM);

- kadar je to dvostransko dogovorjeno, označuje ročni sprejem predloga za primopredajo leta (namesto sporočila o zahtevi za frekvenco).

8.7.2 Vsebina sporočila

Sporočilo ACP sestavljajo naslednje postavke podatkov:

- obvezni podatki - sporočilo vsebuje:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila;

- neobvezni podatki - sporočilo lahko vsebuje tudi:

- frekvenco;

- neobvezni podatki sporočil v formatu ICAO - sporočilo lahko vsebuje tudi naslednje postavke:

- identifikacijo zrakoplova;

- odhodno letališče;

- namembno letališče.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

8.7.3 Pravila uporabe

8.7.3.1 Splošno

8.7.3.1.1 Sklic sporočila ACP vključuje številko sporočila, na katero odgovarja.

8.7.3.1.2 Kadar je vključeno polje s frekvenco, vsebuje frekvenco, na kateri se mora let med izvajanjem primopredaje povezati s prevzemno enoto.

8.7.3.1.3 Sporočilo ACP se pošlje, potem ko kontrolor ročno sprejme predlagane pogoje prenosa, posredovane s sporočilom ACT, sklicnim sporočilom s predlogom za aktivacijo (RAP), sporočilom REV, sporočilom RRV ali sporočilom o koordinaciji (CDN).

8.7.3.1.4 Sporočilo ACP se lahko pošlje namesto sporočila o zahtevi za frekvenco v odgovor na predlog za primopredajo leta.

8.7.3.1.5 Kadar je to dvostransko dogovorjeno, sistem samodejno generira in prenese sporočilo ACP v odgovor na sporočilo ACT ali sporočilo REV, ki ga je filter potrdil.

8.7.3.1.6 S prejemom sporočila ACP postanejo dogovorjeni pogoji prenosa zavezujoči za obe enoti.

8.7.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

8.7.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo ACP, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

8.7.3.2.2 Če je sporočilo ACP mogoče povezati z načrtom leta, se kontrolor obvesti o sprejemu.

8.7.3.2.3 Če sporočila ACP ni mogoče povezati z načrtom leta:

- se na ustreznem mestu izpiše opozorilo; in

- se sporočilo LAM ne odpošlje.

8.7.4 Potrditev ACP

8.7.4.1 Potrditev

8.7.4.1.1 Sporočilo LAM se ne vrne, kadar je sporočilo ACP uporabljeno kot samodejni odgovor na sporočilo ACT ali sporočilo REV, ki ga je filter potrdil.

8.7.4.1.2 Sporočilo ACP, ki je bilo poslano kot posledica ročnega sprejema, se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila LAM.

8.7.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev na sporočilo ACP, ki je poslano kot posledica ročnega sprejema, ni prejeto sporočilo LAM, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

8.7.5 Primeri

8.7.5.1 ICAO

(ACPL/E027E/L002-18/FRQ/242150)

8.7.5.2 ADEXP

-TITLE ACP -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 027 -MSGREF-SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002 -FREQ 242150

8.8 Sporočilo o koordinaciji (CDN)

8.8.1 Namen sporočila CDN

Sporočilo CDN izpolnjuje naslednje operativne zahteve:

- posreduje nasprotni predlog prevzemnega kontrolorja predajnemu kontrolorju kot odgovor na sporočilo ACT, sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo, sporočilo REV ali sporočilo RRV;

- sproži predlagano spremembo dogovorjenih pogojev prenosa prevzemnega kontrolorja predajnemu kontrolorju.

8.8.2 Vsebina sporočila

Sporočilo CDN sestavljajo naslednje postavke podatkov:

- obvezni podatki - sporočilo vsebuje:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila (le v odgovor na drugo sporočilo);

- identifikacijo zrakoplova;

- odhodno letališče;

- namembno letališče;

OPOMBA

Sporočilo vsebuje tudi eno ali oboje od naslednjega:

- podatke o predvidenem času in položaju (če je sporočilo ICAO) ali predajni nivo letenja (če je sporočilo ADEXP);

- zahtevo za direktno ruto.

- dvostransko dogovorjeni podatki - kadar je to dvostransko dogovorjeno, je lahko vključen tudi naslednji podatek:

- frekvenca.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

8.8.3 Pravila uporabe

8.8.3.1 Splošno

8.8.3.1.1 Sporočila CDN sproži le prevzemni kontrolor.

8.8.3.1.2 Sporočila CDN se uporabljajo za prenos nasprotnega predloga prevzemnega kontrolorja predajnemu kontrolorju.

OPOMBA

To je lahko odgovor na predlog v dialogu, ki je posredovan v sporočilu ACT, sklicnem sporočilu s predlogom za aktivacijo, sporočilu REV ali sporočilu RRV, ali začetek dialoga za spremembo predhodno dogovorjenih pogojev prenosa.

8.8.3.1.3 Sklic sporočila se vstavi samo, kadar je sporočilo CDN poslano v odgovor na drugo sporočilo.

8.8.3.1.4 Kadar je v sporočilo CDN vstavljen sklic sporočila, vsebuje številko sporočila, na katero je poslano v odgovor.

8.8.3.1.5 Zahteva za direktno ruto (podrobno opisano v Prilogi A):

- se uporablja le, če je to dvostransko dogovorjeno; in

- če je dogovorjeno, se opredelijo operativne omejitve njene uporabe.

8.8.3.1.6 Sporočilo CDN se ne pošlje po času/razdalji pred mejo, opredeljenem v sporazumu o sodelovanju med enotama.

8.8.3.1.7 Če je sporočilo o koordinaciji uspešno oddano hkrati s sporočilom za isti let iz predajne enote, na primer z revizijo ali preklicem koordinacije, se ne vrne niti potrditev niti operativni odgovor.

OPOMBA

Učinek križanja dveh sporočil je v tem, da ima tisto iz predajne enote prednost in obe enoti umakneta sporočilo CDN. Obe enoti lahko prepoznata to situacijo po tem, da prejmeta sporočilo iz druge enote pred prejemom potrditve.

8.8.3.1.8 S sprejemom postanejo takoj podatki v sporočilu CDN operativno zavezujoči za obe enoti kontrole letenja. Osebju kontrole letenja se prikažejo koordinirani pogoji prenosa in dejstvo, da je bilo prejeto sporočilo ACP.

8.8.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

8.8.3.2.1 Če je najden ustrezen načrt leta in sporočilo ne vsebuje neskladja, ki bi preprečilo pravilno obdelavo:

- se operativna vsebina prikaže na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta;

in

- vrne se sporočilo SBY.

8.8.3.2.2 Če ni mogoče najti povezave s sporočilom CDN ali če je ugotovljeno neskladje, ki preprečuje pravilno obdelavo sporočila, se sporočilo SBY ne vrne.

8.8.4 Potrditev CDN

8.8.4.1 Potrditev

Pod zgoraj navedenimi pogoji se sporočilo CDN potrdi z generiranjem in prenosom sporočila SBY.

8.8.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila CDN ni prejeto sporočilo SBY, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo leta, prikaže opozorilo.

8.8.5 Operativni odgovor na CDN

Kontrolor lahko bodisi sprejme bodisi zavrne pogoje prenosa, ki so predlagani v sporočilu CDN.

8.8.5.1 Sprejem

Kadar se predajni kontrolor odloči za sprejem predlaganih pogojev prenosa, se sporočilo o sprejemu vrne.

8.8.5.2 Priporočilo

Kadar se predajni kontrolor odloči za zavrnitev predlaganih pogojev prenosa, se pošlje sporočilo o zavrnitvi koordinacije (izrecna zavrnitev).

OPOMBA

Predlagana koordinacija je implicitno zavrnjena, če sprejem ni prejet do konca časovne kontrole sporočila CDN.

8.8.6 Primeri

8.8.6.1 ICAO

(CDNL/D041D/L025 -EIN636 -EIDW -LIFFY/1638F270F110A -EBBR)

8.8.6.2 ADEXP

-TITLE CDN -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC D -SEQNUM 041 -MSGREF -SENDER -FAC D -RECVR -FAC L -SEQNUM 025 -ARCID EIN636 -ADEP EIDW -ADES EBBR -PROPFL -TFL F270 -SFL F110A

8.9 Sporočilo o zavrnitvi koordinacije (RJC)

8.9.1 Namen sporočila RJC

Sporočilo RJC označuje zavrnitev pogojev prenosa, ki jih je predlagal kontrolor iz ene enote kontrolorju v drugi enoti, v enem od naslednjih sporočil:

- sklicnem sporočilu s predlogom za aktivacijo;

- sporočilu RRV;

- sporočilu CDN;

- sporočilu ACT in sporočilu REV, če je za katero ugotovljeno, da je nestandardno.

Sporočilo RJC se lahko uporablja samo v neposrednem odgovoru na eno od gornjih sporočil.

8.9.2 Vsebina sporočila

Sporočilo RJC vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- sklic sporočila.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

8.9.3 Pravila uporabe

8.9.3.1 Splošno

8.9.3.1.1 Sporočilo RJC se po potrebi pošlje v odgovor na sklicno sporočilo s predlogom za aktivacijo, na sporočilo RRV, sporočilo CDN ali sporočilo ACT ali sporočilo REV, za katero je v prevzemni enoti ugotovljeno, da je nestandardno.

8.9.3.1.2 Sporočilo RJC prekine sistemski dialog in v veljavi ostane predhodno dogovorjena koordinacija.

8.9.3.1.3 Priporočilo

Po prejemu sporočila o zavrnitvi koordinacije se sproži novo zaporedje koordinacije, ki po potrebi izraža telefonsko koordinacijo.

8.9.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

8.9.3.2.1 Če je najdeno ustrezno sporočilo, na katero se nanaša sporočilo RJC:

- se zavrnitev označi na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo ustreznega leta; in

- se v potrditev vrne sporočilo LAM.

8.9.3.2.2 Če ni najdeno takšno sporočilo, ki bi čakalo na odgovor, ali če je v sporočilu neskladje, ki preprečuje obdelavo, se potrditev ne vrne.

8.9.4 Potrditev RJC

8.9.4.1 Potrditev

Sporočilo RJC se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila LAM.

8.9.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila RJC ni prejeto sporočilo LAM, se na mestu kontrole letenja, ki je odgovorno za koordinacijo letov, prikaže opozorilo.

8.9.5 Primeri

8.9.5.1 ICAO

(RJCMC/E746E/MC324)

8.9.5.2 ADEXP

-TITLE RJC -REFDATA -SENDER -FAC MC -RECVR -FAC E -SEQNUM 746 -MSGREF -SENDER -FAC E -RECVR -FAC MC -SEQNUM 324

9. POSTOPEK DIALOGA - PRENOS KOMUNIKACIJE

9.1 Splošno

9.1.1 Uvod

9.1.1.1 Ta oddelek standarda opisuje zmogljivosti in sporočila, ki podpirajo postopek prenosa kontrole z vidika radarske primopredaje. Izvajajo se, kadar je to dvostransko dogovorjeno.

9.1.1.2 Prenos komunikacijskih zmogljivosti se ne izvede, če enota ne izkorišča bodisi zmogljivosti koordinacije, opisanih v oddelku 6 (Osnovni postopek - obvezna sporočila), bodisi tistih v oddelku 8 (Postopek dialoga - koordinacija).

9.1.1.3 Sporočila, opisana v tem oddelku dokumenta, so na voljo le v formatu ADEXP in se ne načrtuje, da bi bila na voljo v formatu ICAO.

9.1.2 Zaporedje sporočil

9.1.2.1 Izmenjava sporočil o prenosu komunikacije, drugačnih od sporočil dopolnilnih podatkov (SDM), se ne izvede, če koordinacija ni popolna, to je da dialog sporočila ACT ali sklicnega sporočila s predlogom za aktivacijo ni dokončan s sporočilom LAM ali sporočilom ACP.

9.1.2.2 Potrditev se ne vrne, dokler poteka koordinacija.

9.1.3 Prenos komunikacij

9.1.3.1 Metoda označevanja dejanske spremembe komunikacije letov se dvostransko dogovori med zadevnima enotama.

9.1.3.2 Pogoj je eno ali oboje od naslednjega:

- predajna enota pošlje sporočilo o spremembi frekvence (COF);

- prevzemna enota pošlje sporočilo o ročnem prevzemu komunikacije (MAS).

9.1.3.3 Obe enoti se dogovorita o metodi za vsak prometni tok.

OPOMBA

Za različne tokove se lahko uporabljajo alternativne metode, ena enota lahko na primer generira sporočila o spremembi frekvence za lete, ki zapuščajo njen zračni prostor, in sporočila o ročnem prevzemu komunikacije za lete, ki vstopajo v njen zračni prostor. V takšnih primerih drugi enoti ni treba vstaviti nobenega sporočila za označitev prenosa komunikacije.

9.2 Sporočilo o zagonu prenosa (TIM)

9.2.1 Namen sporočila TIM

Namen sporočila TIM je:

- označiti zagon prenosa (TI) (konec faze koordinacije in začetek faze prenosa);

- hkrati poslati izvšilne podatke kontrole iz predajne enote v prevzemno.

9.2.2 Vsebina sporočila

Sporočilo TIM sestavljajo naslednje postavke podatkov:

- obvezni podatki - sporočilo vsebuje:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- razpoložljivi podatki - sporočilo vsebuje tudi katerega koli od naslednjih podatkov, če so na voljo:

- dovoljeni nivo letenja;

- dodeljeni kurz letenja ali dovoljenje za direktno pot;

- dodeljeno hitrost;

- dodeljeno hitrost vzpenjanja/spuščanja;

- neobvezni podatki - sporočilo lahko vsebuje tudi:

- položaj.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

9.2.3 Pravila uporabe

9.2.3.1 Splošno

9.2.3.1.1 Sporočilo TIM generira in prenese predajna enota prevzemni enoti brez človekovega posredovanja v dvostransko dogovorjenem času/razdalji leta od meje.

9.2.3.1.2 Sporočilo TIM se pošlje tudi samodejno, kadar je iz predajne enote prejeto sporočilo o zahtevi za frekvenco.

9.2.3.1.3 Sporočilo TIM se ne pošlje, dokler ni let koordiniran.

9.2.3.1.4 Sporočilo TIM vsebuje najnovejše podatke, ki so na voljo v sistemu.

9.2.3.2 Časovni parametri za prenos

9.2.3.2.1 Parameter generiranja sporočila TIM je spremenljivka sistemskega parametra, ki se lahko spremeni na podlagi določb sporazuma o sodelovanju.

9.2.3.2.2 Priporočilo

Sistemski parameter generiranja sporočila TIM se opredeli posebej za vsako koordinacijsko točko.

9.2.3.2.3 Koordinacijski partnerji vključijo parametre generiranja sporočila TIM v svoje sporazume o sodelovanju.

9.2.3.2.4 Sistemski parameter, ki sproži sporočilo TIM, se lahko nanaša na izračunano hitrost zrakoplova glede na zemljo. Kljub temu se sporočiloTIM sproži vedno, preden je trenutna pozicija po načrtu leta bliže koordinacijski točki, kakor je dvostransko določena minimalna razdalja.

9.2.3.2.5 Določeni sistemski parameter za sporočilo TIM omogoča dovolj časa za ustno koordinacijo pred primopredajo leta.

9.2.3.3 Obdelava v prevzemni enoti

9.2.3.3.1 Podatki, prejeti v sporočilu TIM, so dani na voljo prevzemnemu kontrolorju.

9.2.4 Potrditev TIM

9.2.4.1 Potrditev

Če se sporočilo TIM:

- lahko nedvoumno poveže z načrtom leta, se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila LAM;

- ne more nedvoumno povezati z načrtom leta, se potrditev ne odpošlje.

9.2.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila TIM ni prejeto sporočilo LAM, se na ustreznem mestu prikaže opozorilo.

9.2.5 Primer

-TITLE TIM -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 029 -ARCID AMM253

9.3 Sporočilo dopolnilnih podatkov (SDM)

9.3.1 Namen sporočila SDM

9.3.1.1 Splošno

9.3.1.1.1 Primarni namen sporočila SDM je prenos kontrolnih podatkov in njihovih sprememb iz predajne enote v prevzemno enoto ob predpostavki o obstoju dvostranskega dogovora, po katerem ni potrebno, da spremembe potrdi prevzemni kontrolor.

9.3.1.1.2 Sporočilo SDM lahko uporabi tudi prevzemna enota, da obvesti predajno enoto o radijski telefonski frekvenci, na katero je bil let prenesen.

9.3.2 Vsebina sporočila

9.3.2.1 Sporočila iz predajne enote

Sporočilo SDM sestavljajo naslednje postavke podatkov:

- obvezni podatki - sporočilo vsebuje:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- dodatni podatki - sporočilo vsebuje tudi enega ali več naslednjih podatkov:

- dodeljeni kurz letenja ali dovoljenje za direktno pot;

- dodeljeno hitrost;

- dodeljeno hitrost vzpenjanja/spuščanja;

- dovoljeni nivo letenja.

9.3.2.2 Sporočila iz prevzemne enote

Sporočilo SDM vsebuje naslednje podatke:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- frekvenco.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

9.3.3 Pravila uporabe

9.3.3.1 Sporočila iz predajne enote

9.3.3.1.1 Sporočila SDM se prenesejo po zagonu faze prenosa (glej sporočilo TIM, odstavek 9.2), ki sledi spremembi, katere od naslednjih postavk:

- dovoljeni nivo letenja;

- dodeljena hitrost;

- dodeljena hitrost vzpenjanja/spuščanja;

- dodeljeni kurz letenja; ali

- izdaja ali sprememba dovoljenja letu za direktno nadaljevanje k določeni točki.

OPOMBA

Kadar je pred prenosom komunikacije potrebna odobritev prevzemnega kontrolorja, se uporabi sporočilo s predlogom za primopredajo leta.

9.3.3.1.2 Sporočilo vsebuje le polja, ki so se spremenila.

9.3.3.1.3 Sporočila SDM, ki vsebujejo podatke, opisane v 9.3.3.1.1, se prenesejo pred zagonom prenosa, če je to dvostransko dogovorjeno.

9.3.3.1.4 Takšna sporočila se začnejo v dvostransko dogovorjenem času glede na zagon prenosa ob predpostavki, da obstajajo podatki, katerih vrednost je na voljo v sistemu.

9.3.3.2 Sporočila iz prevzemne enote

9.3.3.2.1 Sporočila SDM se lahko prenesejo, da bi označila frekvenco, na kateri se mora let povezati s prevzemno enoto.

OPOMBA

Enoti se lahko dvostransko dogovorita, da si pošljeta druge informacije. Takšen prenos ni opredeljen v tem standardu in zato ni njegov sestavni del.

9.3.3.2.2 Sporočila SDM iz prevzemne enote se prenesejo med fazo koordinacije, če je to dvostransko dogovorjeno.

9.3.3.3 Obdelava v prevzemni enoti

9.3.3.3.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo SDM, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

9.3.3.3.2 Če je najden ustrezen načrt leta v koordiniranem stanju:

- se vrne sporočilo LAM; in

- je operativna vsebina sporočila SDM dana na voljo ustreznemu kontrolorju.

9.3.3.3.3 Če ni mogoče najti ustreznega načrta leta ali če je ugotovljeno neskladje, ki preprečuje pravilno obdelavo sporočila:

- se sporočilo LAM ne vrne;

- se na ustreznem mestu izpiše opozorilo.

9.3.4 Potrditev SDM

9.3.4.1 Potrditev

Sporočilo SDM se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila LAM.

9.3.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila SDM ni prejeto sporočilo o logični potrditvi, se na ustreznem mestu prikaže opozorilo.

9.3.5 Primer

-TITLE SDM -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 028 -ARCID AMM253 -AHEAD 290

9.4 Predlog za primopredajo leta (HOP)

9.4.1 Namen sporočila HOP

Namen sporočila HOP je:

- da predajni kontrolor zaradi primopredaje usmeri pozornost prevzemnega kontrolorja na določeni let;

- da predajni kontrolor predlaga primopredajo leta prevzemnemu kontrolorju, kadar je to potrebno;

- posredovanje sprememb izvršilnih kontrolnih podatkov, ki zahtevajo odobritev prevzemnega kontrolorja, kakor je to dvostransko dogovorjeno.

Ni nujno, da se predlog za primopredajo izkoristi pri vseh letih; uporablja se po presoji predajnega kontrolorja.

OPOMBA

V povezavi z odstavkom (c) zgoraj se za posredovanje sprememb izvršilnih kontrolnih podatkov, ki ne zahtevajo odobritve prevzemnega kontrolorja, uporablja sporočilo HOP.

9.4.2 Vsebina sporočila

Sporočilo HOP sestavljajo naslednje postavke podatkov:

- obvezni podatki - sporočilo vsebuje:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- razpoložljivi podatki - sporočilo vsebuje tudi naslednje podatke, če so na voljo:

- dovoljeni nivo letenja;

- dodeljeni kurz letenja/dovoljenje za direktno pot;

- dodeljeno hitrost;

- dodeljeno hitrost vzpenjanja/spuščanja;

- neobvezni podatki - sporočilo lahko vsebuje tudi:

- položaj.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

9.4.3 Pravila uporabe

9.4.3.1 Splošno

9.4.3.1.1 Kadar se uporabi sporočilo HOP, ga ročno sproži predajni kontrolor.

9.4.3.1.2 Sporočilo vsebuje vse podatke o letu, opisane v odstavku 9.4.2 zgoraj, ki so se spremenili od predhodno prenesenega sporočila.

9.4.3.1.3 Če je sporočilo HOP poslano pred zagonom prenosa, se sproži faza prenosa.

OPOMBA

Sporočila o zagonu prenosa (TIM) ni treba dodati k predlogu za primopredajo leta.

9.4.3.1.4 Najzgodnejši čas ali razdalja pred koordinacijsko točko ali mejo, na kateri se lahko pošlje predlog za primopredajo leta, je dvostransko dogovorjen.

9.4.3.1.5 Priporočilo

Čas/razdalja se opredeli posebej za vsako koordinacijsko točko.

9.4.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

9.4.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo HOP, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

9.4.3.2.2 Podatki o letu, prejeti v sporočilu, se takoj prikažejo prevzemnemu kontrolorju.

9.4.3.2.3 Če prevzemni kontrolor sprejme let pod pogoji, predlaganimi v predlogu za primopredajo leta, se lahko v odgovor predajni enoti pošlje sporočilo o zahtevi za frekvenco. Kadar je to dvostransko dogovorjeno, se lahko v odgovor na predlog za primopredajo leta pošlje sporočilo ACP.

9.4.3.2.4 Če prevzemni kontrolor ne more sprejeti leta, se prenos dogovori ustno.

OPOMBA

Zaradi nujnosti postopka primopredaje leta se v tem standardu ne zahteva sistemska podpora za zasledovanje vrnitve sporočila o zahtevi za frekvenco (ali sporočila ACP); domneva se, da se bo predajni kontrolor zavedal odsotnosti odgovora in bo ustrezno ukrepal. Vendar pa ta standard ne preprečuje zagotovitve opozorila predajnemu kontrolorju, če se to zdi operativno potrebno.

9.4.3.2.5 S prejemom sporočila o zahtevi za frekvenco (ali sporočila ACP) postanejo takoj podatki sporočila HOP operativno zavezujoči za obe enoti kontrole letenja.

9.4.4 Potrditev HOP

9.4.4.1 Potrditev

Če je predlog za primopredajo mogoče povezati z načrtom leta, se samodejno potrdi s sporočilom LAM.

9.4.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila HOP ni prejeto sporočilo LAM, se na ustreznem mestu prikaže opozorilo.

9.4.5 Primer

-TITLE HOP -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 030 -ARCID AMM253 -CFL F190 -ASPEED N0420 -RATE D25 -DCT BEN STJ

9.5 Sporočilo o zahtevi za frekvenco (ROF)

9.5.1 Namen sporočila ROF

Sporočilo ROF pošlje prevzemna enota predajni enoti, kadar je potrebno, in od predajnega kontrolorja zahteva, da zrakoplovu dá navodilo za preklop na frekvenco prevzemnega kontrolorja. To sporočilo se lahko uporabi:

- v odgovor na predlog za primopredajo leta za označitev sprejema leta pod predlaganimi pogoji;

- kot prošnja za zgodnji prenos leta.

9.5.2 Vsebina sporočila

Sporočilo ROF sestavljajo naslednje postavke podatkov:

- obvezni podatki - sporočilo vsebuje:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- neobvezni podatki - sporočilo lahko vsebuje tudi:

- frekvenco.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

9.5.3 Pravila uporabe

9.5.3.1 Splošno

9.5.3.1.1 Sporočilo ROF ročno sproži prevzemni kontrolor.

9.5.3.1.2 Prevzemni kontrolor lahko sproži sporočilo ROF bodisi:

- ko želi prevzemni kontrolor predčasno dobiti zrakoplov na frekvenco;

- bodisi kot odgovor na sporočilo HOP.

9.5.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

9.5.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo ROF, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

9.5.3.2.2 Predajnemu kontrolorju se nemudoma pokaže prejem sporočila ROF.

9.5.3.2.3 Če let ni v fazi prenosa, se sproži faza prenosa in prenese sporočilo TIM.

9.5.4 Potrditev ROF

9.5.4.1 Potrditev

9.5.4.1.1 Če se lahko sporočilo ROF nedvoumno poveže z načrtom leta, se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila LAM.

9.5.4.1.2 Če sporočila ROF ni mogoče nedvoumno povezati z načrtom leta, se potrditev ne pošlje.

9.5.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila ROF ni prejeto sporočilo LAM, se na ustreznem mestu kontrole letenja prikaže opozorilo.

9.5.5 Primer

-TITLE ROF -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 030 -ARCID AMM253

9.6 Sporočilo o spremembi frekvence (COF)

9.6.1 Namen sporočila COF

9.6.1.1 Splošno

9.6.1.1.1 Sporočilo COF pošlje predajna enota prevzemni enoti zaradi označitve, da je let dobil navodilo za povezavo s prevzemnim kontrolorjem.

9.6.1.1.2 Sporočilo lahko vključuje zmogljivost predajnega kontrolorja, da let oprosti dogovorjenih pogojev prenosa, ko vzpostavi radijsko zvezo s prevzemnim kontrolorjem.

9.6.2 Vsebina sporočila

Sporočilo COF sestavljajo naslednje postavke podatkov:

- obvezni podatki - sporočilo vsebuje:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova;

- razpoložljivi podatki - sporočilo vsebuje tudi naslednje podatke, če so na voljo:

- oznako sprostitve;

- frekvenco;

- dovoljeni nivo letenja;

- dodeljeni kurz letenja/dovoljenje za direktno pot;

- dodeljeno hitrost;

- dodeljeno hitrost vzpenjanja/spuščanja;

- neobvezni podatki - sporočilo lahko vsebuje tudi:

- položaj.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

9.6.3 Pravila uporabe

9.6.3.1 Splošno

9.6.3.1.1 Sporočilo COF ročno sproži predajni kontrolor.

9.6.3.1.2 Uporaba sporočila COF je obvezna, če se po dvostranskem dogovoru ne uporablja sporočilo o ročnem prevzemu komunikacij.

9.6.3.1.3 Če je sporočilo COF poslano pred zagonom prenosa, se sproži faza prenosa.

OPOMBA

Sporočila TIM ni treba dodati k sporočilu COF.

9.6.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

9.6.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo COF, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

9.6.3.2.2 Prevzemnemu kontrolorju se nemudoma pokaže prejem sporočila COF.

9.6.4 Potrditev COF

9.6.4.1 Potrditev

9.6.4.1.1 Če se lahko sporočilo COF nedvoumno poveže z načrtom leta, se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila LAM.

9.6.4.1.2 Če sporočila COF ni mogoče nedvoumno povezati z načrtom leta, se potrditev ne pošlje.

9.6.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila COF ni prejeto sporočilo LAM, se na ustreznem mestu kontrole letenja prikaže opozorilo.

9.6.5 Primer

-TITLE COF -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 030 -ARCID AMM253

9.7 Sporočilo o ročnem prevzemu komunikacij (MAS)

9.7.1 Namen sporočila MAS

Prevzemna enota pošlje predajni enoti sporočilo MAS, da označi vzpostavitev dvosmerne radijske zveze z letom.

9.7.2 Vsebina sporočila

Sporočilo MAS vsebuje naslednje postavke podatkov:

- vrsto sporočila;

- številko sporočila;

- identifikacijo zrakoplova.

OPOMBA

Pravila o vnosu podatkov, formati in vsebina polj so prikazani v Prilogi A.

9.7.3 Pravila uporabe

9.7.3.1 Splošno

9.7.3.1.1 Sporočilo MAS ročno sproži prevzemni kontrolor.

9.7.3.1.2 Uporaba sporočila MAS je obvezna, če se po dvostranskem dogovoru ne uporabi sporočilo COF.

9.7.3.2 Obdelava v prevzemni enoti

9.7.3.2.1 Sistem kontrole letenja, ki sprejema sporočilo MAS, si prizadeva za asociacijo z ustreznim načrtom leta.

9.7.3.2.2 Dejstvo, da je bilo prejeto sporočilo MAS, se nemudoma pošlje kontrolorju.

9.7.4 Potrditev MAS

9.7.4.1 Potrditev

9.7.4.1.1 Če se lahko sporočilo MAS nedvoumno poveže z načrtom leta, se potrdi z generiranjem in prenosom sporočila o LAM.

9.7.4.1.2 Če sporočila MAS ni mogoče nedvoumno povezati z načrtom leta, se potrditev ne pošlje.

9.7.4.2 Primeri brez potrditve

Če kot potrditev sporočila MAS ni prejeto sporočilo LAM, se na ustreznem mestu kontrole letenja po potrebi prikaže opozorilo.

9.7.5 Primer

-TITLE MAS -REFDATA -SENDER -FAC L -RECVR -FAC E -SEQNUM 030 -ARCID AMM253

[1] Obvezno za TX in REC, kadar se uporablja v postopku dialoga.

[2] Glej odstavek 5.2.1.1 Pogoji za transakcijske čase.

[3] Se ne uporablja v vseh konfiguracijah zračnega prostora.

[4] M (obvezno), kadar pošilja predajna enota; C (dopolnilno), kadar pošilja prevzemna enota.

[5] Po določbah dvostransko dogovorjenih postopkov je pri prenosu v dani smeri prometnega toka potrebno najmanj to, da predajna enota pošlje sporočilo o spremembi frekvence ali da prevzemna enota pošlje sporočilo o ročnem prevzemu.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

FORMAT ZA IZMENJAVO PODATKOV MED SLUŽBAMI ZRAČNEGA PROMETA (ADEXP), IZDAJA 2.0

(Sklicevanje na Eurocontrolov dokument DPS.ET1.ST09-STD)

VSEBINA

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH … PREDGOVOR … 1. PODROČJE UPORABE …

2. SKLICEVANJA …

3. OPREDELITVE, SIMBOLI IN KRATICE …

3.1 Zapis …

3.2 Opredelitve …

3.3 Zgradba …

3.4 Dogovori …

3.5 Operatorji …

3.6 Kratice …

4. NAČELA ADEXP …

4.1 Tekstovni format (ki ga lahko bere človek) …

4.2 Prepoznana in obnovljiva polja …

4.3 Neprepoznana polja …

5. SINTAKTIČNA PRAVILA ADEXP …

5.1 Leksikalni elementi …

5.2 Polja …

6. NORMALIZIRANI OPIS SPOROČIL ADEXP …

6.1 Uvod …

6.2 Pomožni izrazi …

6.3 Opredelitev primarnih polj …

6.4 Opredelitev podpolj …

6.5 Skupine sporočil …

PRILOGA A (NORMATIVNA) OPREDELITVE POLJ … PRILOGA B (NORMATIVNA) GLAVNO KAZALO NASLOVOV SPOROČIL ADEXP… PRILOGA C (NORMATIVNA) GLAVNO KAZALO REZERVIRANIH NASLOVOV SPOROČIL … PRILOGA D (NORMATIVNA) GLAVNO KAZALO REZERVIRANIH POLJ … PRILOGA E (INFORMATIVNA) PREDSTAVITEV SKUPIN SPOROČIL … PRILOGA F (INFORMATIVNA) PRIMERI FORMATA SPOROČIL ADEXP … PRILOGA G (INFORMATIVNA) PRIHODNJI RAZVOJ … OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH

Ta dokument je izdelala Agencija Eurocontrol.

Agencija Eurocontrol ima avtorske pravice na tem dokumentu.

Vsebina ali kateri koli njen del je na voljo predstavnikom držav članic, za kopiranje ali razkritje kateri koli drugi stranki pa je potrebno predhodno pisno dovoljenje Agencije Eurocontrol.

PREDGOVOR

1. Odgovorno telo

Ta standard je razvil in ga vzdržuje oddelek za zahteve uporabnikov v Centralni enoti za vodenje pretoka zračnega prometa (CFMU) pri Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe (Eurocontrol).

2. Dokument o delovnem programu EATCHIP

Ta standard je rezultat izvedbene naloge 09 dokumenta o delovnem programu EATCHIP (EWPD) na področju sistemov za obdelavo podatkov (DPS).

3. Odobritev standarda

3.1 Ta standard je sprejet v skladu s postopki, opisanimi v direktivah o Eurocontrolovi standardizaciji, sklic 000-2-93, izdaja 1.0.

3.2 Določbe tega standarda so začele veljati, ko je v letu 1995 stalna Eurocontrolova komisija sprejela izdajo 1.0, in se začele uporabljati s 1. decembrom 1997.

4. Tehnični popravki in spremembe

Ta standard se redno pregleduje, da se ugotavlja potreba po spremembah ali tehničnih popravkih. Postopek za vzdrževanje tega standarda je določen v Prilogi H k direktivam za enotno načrtovanje in predstavitev Eurocontrolovih standardnih dokumentov.

Spremembe ali dopolnitve, ki vplivajo na temeljna načela ali gramatiko formata ADEXP, se opravijo le po formalnem postopku pregleda, predvidenem v direktivah za enotno načrtovanje in predstavitev Eurocontrolovih standardnih dokumentov.

Spremembe ali dopolnitve k temu standardu se pisno predlagajo na naslov: CFMU Users Requirements Section (ADEXP), Eurocontrol Agency (Oddelek za zahteve uporabnikov v Centralni enoti za vodenje pretoka zračnega prometa pri Agenciji Eurocontrol).

5. Uredniški dogovor

5.1 Format tega standarda je v skladu z direktivami za enotno načrtovanje in predstavitev Eurocontrolovih standardnih dokumentov, vendar je nekaj odstopanj od teh direktiv. Manjša odstopanja formatov od direktiv preprečujejo zamenjave z zapisom formata za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa (ADEXP).

5.2 Status vsake izjave je označen z uporabo naslednjega zapisa:

- za normativne elemente se uporablja glagolska oblika v sedanjiku in so natisnjeni v svetlem tisku;

- za priporočene elemente se uporablja glagolska oblika v pogojniku ali želelniku in so natisnjeni v svetlem ležečem tisku, pred statusom stoji navedba Priporočilo.

6. Povezava z drugimi dokumenti o standardih

Ta standard je povezan z:

Eurocontrolovim standardnim dokumentom za on-line izmenjavo podatkov (OLDI).

7. Status prilog k temu standardu

Ta direktiva ima šest prilog, njihov status pa je opredeljen na naslednji način:

Priloga A | normativna |

Priloga B | normativna |

Priloga C | normativna |

Priloga D | normativna |

Priloga E | informativna |

Priloga F | informativna |

Priloga G | informativna. |

8. Uporabljeni jezik

V izvirnem besedilu tega standarda je uporabljen angleški jezik.

1. PODROČJE UPORABE

1.1 ADEXP je format, ne protokol. Glede medija prenosa in protokolov, ki se uporabljajo, niso uvedene nobene omejitve, razen v zvezi z naborom znakov.

1.2 ADEXP zagotavlja format, ki je namenjen zlasti on-line uporabi za izmenjavo sporočil med računalniki.

1.3 Ta dokument opredeljuje načela in sintaktična pravila formata ADEXP. Daje opredelitve v smislu izčrpne opredelitve polj ADEXP.

1.4 Format ADEXP je bil podrobno določen za uporabo na naslednjih področjih izmenjave podatkov (za informacije o sklicnih dokumentih glej Oddelek 2, str. 3):

- načrtovanje letov: izmenjava podatkov v načrtu leta in s tem povezanih sporočil v okviru integriranega sistema za obdelavo začetnih načrtov leta (IFPS), med službami zračnega prometa (ATS) in letalskimi prevozniki (AO). (Sklicni dokument št. 3)

- vodenje pretoka zračnega prometa (ATFM): izmenjava sporočil med taktičnim sistemom (TACT) Centralne enote za vodenje pretoka zračnega prometa (CFMU), letalskimi prevozniki (AO) in službami zračnega prometa (ATS). (Sklicni dokument št. 5)

- koordinacija kontrole letenja: izmenjava taktičnih koordinacijskih sporočil med enotami kontrole letenja (ATCU). (Sklicni dokument št. 6)

- upravljanje zračnega prostora: izmenjava podatkov med nacionalnimi enotami služb zračnega prometa, Centralno enoto za vodenje pretoka zračnega prometa (CFMU) in letalskimi prevozniki (AO) v zvezi z razpoložljivostjo zračnega prostora. (Sklicni dokument št. 7)

- civilna/vojaška koordinacija: sporočila, ki se nanašajo na podatke o civilnih/vojaških poletih in sporočila o prečkanju zračnega prostora. (Sklicni dokument št. 7).

1.5 Podrobne specifikacije v zvezi z uporabo in vsebino sporočil v vsaki od zgoraj navedenih skupin je mogoče najti v sklicnih dokumentih.

2. SKLICEVANJA

2.1 Naslednji dokumenti in standardi vsebujejo določbe, ki s sklicevanjem v tem besedilu tvorijo določbe tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta.

Navedene izdaje sklicnih dokumentov in standardov so bile veljavne v času izdaje tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta.

Vsako revizijo sklicnih dokumentov Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) je treba takoj upoštevati in revidirati ta Eurocontrolov standardni dokument.

Revizije drugih sklicnih dokumentov niso sestavni del določb tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta, dokler niso formalno pregledane in vključene v ta Eurocontrolov standardni dokument.

V primeru nasprotja med zahtevami tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta in vsebino sklicnih dokumentov ima prednost ta Eurocontrolov standardni dokument.

2.2 Spodaj našteti dokumenti so tisti, na katere se sklicuje ta standard v času svoje izdaje, vendar priporočamo uporabnikom, da v zadnjih izdajah teh dokumentov preverijo uporabo in tabele zgradbe polj v sporočilih.

1. Čikaška konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, priloga 10, zvezek I, izdaja iz novembra 1985;

2. Čikaška konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, priloga 10, zvezek II, izdaja iz julija 1995;

3. Slovar sporočil IFP in RPL, izdaja 1.0 iz marca 1998;

4. "Pravila letenja in služb zračnega prometa", dokument PANS-RAC 4444, izdaja iz novembra 1985 (vključno s spremembo št. 6 iz novembra 1995);

5. Vodnik za izmenjavo sporočil ATFM, sklicni dokument Eurocontrol TACT/USD/MSGGUID, izdaja 6.0, veljavna marca 1998;

6. Eurocontrolov standard za on-line izmenjavo podatkov, izdaja 2.0 iz oktobra 1996.

7. Funkcionalne specifikacije za sistemsko podporo pošiljanju podatkov o zračnem prostoru in civilno vojaško koordinacijo, izdaja 1.0 iz maja 1996.

3. OPREDELITVE, SIMBOLI IN KRATICE

3.1 Zapis

Zapis, uporabljen za opredelitev sintakse, se imenuje Oblika Backus Naur (BNF). BNF opredeljuje zbirko pravil, ki določajo razred nizov znakov. V tem primeru je razred nizov znakov množica sporočil, ki jih lahko imenujemo sintaktično veljavno sporočilo ADEXP.

3.2 Opredelitve

V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu se uporabljajo naslednje opredelitve:

Token : znak ali nabor znakov, ki ga je mogoče zaradi navzočnosti ločil "izluščiti" z leksikalno analizo.

Simbol : vsak "izraz", ki se pokaže v pravilu BNF, pa ni znak.

Terminalni simbol : simbol, ki je zastopan v izrazih v zaporedju znakov.

Neterminalni simbol : simbol, ki ga zastopa eden ali več terminalnih simbolov.

OPOMBA

Neterminalni simbol je lahko zastopan tudi kot mešanica terminalnih in neterminalnih simbolov.

3.3 Zgradba

3.3.1 BNF sestavlja niz pravil ali gradnikov v obliki:

simbol ::= izraz

OPOMBE

1) Zapis "::=" se bere kot "ga je mogoče nadomestiti z".

2) "Simbol" je razvrščen kot neterminalni simbol.

3) "Izrazni" del vsebuje terminalne in neterminalni simbole.

3.3.2 Terminalni simboli so neposredno predstavljeni kot zaporedje znakov, ki jih je zaradi navzočnosti ločil mogoče z leksikalno analizo prepoznati kot token.

3.4 Dogovori

V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu se uporabljajo naslednji dogovori:

- terminalni

simboli so v velikih tiskanih črkah.

OPOMBA

Po dogovoru terminalni simbol NIL pomeni "ni terminalnega simbola".

Uporablja se v primerih, kakor je naslednji:

a ::= b (c | NIL), pri čemer se a lahko zamenja z (b, ki mu sledi c) ali samo z b.

- Neterminalni simboli (npr. leva stran slovničnega zapisa) so v malih tiskanih črkah.

- Znaki in niz literalov, ki se pokažejo znotraj pravil, so vedno ograjeni z enojnim (') ali dvojnim narekovajem (").

Primeri

1) VEZAJ::= '-'

2) naslov ::= naslovljeno '-' "TITLE"

Za nekatere aplikacije, ki preoblikujejo podatke, se lahko zahteva, da se terminalni in neterminalni simboli ločijo z drugačnimi sredstvi, kakor so velike in male tiskane črke.

Vedno, kadar se zahteva izrecno ločevanje terminalnih in neterminalnih simbolov na drug način kakor z uporabo velikih in malih tiskanih črk, je priporočljivo, da se uporabi naslednji dodatek: "_ at" za pomožni izraz, "_pf" za primarno polje in "_sf" za podpolje.

3.5 Operatorji

V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu se uporabljajo naslednji operatorji:

Neobvezno: kadar se na neki točki zapisa lahko nekateri simboli dopustno pokažejo ali ne. Neobvezni simboli so ograjeni z oglatimi oklepaji "[" in "]".

Zaprtje: kadar se lahko skupina simbolov po večkrat ali nikoli. Simboli so ograjeni z zavitimi oklepaji "{" in "}". Število pred "{" pove, kolikokrat najmanj se lahko pokaže skupina simbolov. Število za "{" pove, kolikokrat največ se lahko skupina simbolov pokaže.

Izbira: kadar se lahko na neki točki zapisa pokaže določeno število alternativnih simbolov. Izbira je predstavljena z znakom "|".

Spoj: predstavitev simbolov, ki si sledijo zaporedoma, čeprav je med njimi nekaj ločil. Za ta primer ni eksplicitne predstavitve. Obstajata dve vrsti:

- strogi spoj

: na leksikalni ravni lahko pravila vključujejo spoj terminalov, ki strogo sledijo drug drugemu (med njimi ni nobenega ločila), v tem primeru se uporabi simbol

"!"

.

Primer

datetime :: = date ! timehhmm

npr. "9912251200", ki pomeni 25. december 1999, ob 12:00.

- šibki spoj

: dovoljena je navzočnost ločil med terminali. Predstavitev šibkega spoja v pravilu je lahko implicitna ali eksplicitna.

Primeri

1) implicitno:

dct ::= '-' "DCT" point point

2) eksplicitno:

dct ::= '-'!{SEP}!"DCT"!1{SEP}!point!1{SEP}!point

npr. | "-DCT NTM HMS". |

OPOMBI

1) Spoj ima vedno prednost pred izbiro. Oklepaja "(" in ")" se uporabljata za spreminjanje vrednostnega vrstnega reda izraza.

Primer

a::= B C | D | je enakovredno: | a::= (B C) | D |

| in NE: | a::= B (C | D) |

2) Pri vseh pravilih se zaradi ohranjanja berljivosti dopušča, da ostane implicitno dovoljena navzočnost ločil med simboli.

Priporočilo

Kadar pride do nejasnosti glede prednosti zgoraj navedenih operatorjev, se priporoča uporaba oklepajev, ker se s tem razjasni zaželeni vrednostni vrstni red.

3.6 Kratice

V tem Eurocontrolovem standardu se uporabljajo naslednje kratice:

ACH | ATC Flight Plan Amendment Message - Sporočilo o dopolnitvi načrta leta ATC |

ADEG | ATS Data Exchange Group - Skupina za izmenjavo podatkov ATS |

ADEXP | ATS Data Exchange Presentation - Format za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa |

AFIL | Air-Filed Flight Plan - Načrt leta, registriran v zraku |

AFP | ATC Flight Plan Proposal - Predlog načrta leta ATC |

AFTN | Aeronautical Fixed Telecommunication Network - Letalsko stacionarno telekomunikacijsko omrežje |

ANM | ATFM Notification Message - Obvestilno sporočilo o ATFM |

AO | Aircraft Operator(s) - Letalski prevoznik(-i) |

APL | ATC Flight Plan - Načrt leta ATC |

ATC | Air Traffic Control - Kontrola letenja |

ATCU | Air Traffic Control Unit(s) - Enota(-e) kontrole letenja |

ATFM | Air Traffic Flow Management - Vodenje pretoka zračnega prometa |

ATS | Air Traffic Services - Službe zračnega prometa |

BNF | Backus Naur Form - Oblika Backus Naur |

CASA | Computer Assisted Slot Allocation - Računalniško podprta dodelitev časovne reže |

CIDIN | Common ICAO Data Interchange Network - Omrežje za izmenjavo podatkov ICAO |

CFL | Cleared Flight Level - Dovoljeni nivo letenja |

CFMU | Central Flow Management Unit - Centralna enota za vodenje pretoka zračnega prometa |

CMTP | Common Medium-Term Plan - Skupni srednjeročni plan |

CNL | Cancellation Message - Sporočilo o preklicu |

CTOT | Calculated Take-Off Time - Izračunani čas vzleta |

DPS | Data Processing Systems Domain - Področje sistemov za obdelavo podatkov |

ECAC | European Civil Aviation Conference - Evropska konferenca civilnega letalstva |

EFL | Estimated Flight Level - Predvideni nivo letenja |

EOBT | Estimated Off-Block Time - Predvideni čas začetka gibanja letala |

ETO | Estimated Time Over - Predvideni čas preleta |

Eurocontrol | European Organisation for the Safety of Air Navigation - Evropska organizacija za varnost zračne plovbe |

EWPD | EATCHIP Work Programme Document - Dokument o delovnem programu EATCHIP |

FIR | Flight Information Region - Letalsko informativno območje |

FIW | Flight Plan Input Workstation - Delovna postaja za vnašanje podatkov v načrt leta |

FMP | Flow Management Position - Delovno mesto za vodenje pretoka zračnega prometa |

FNM | Flight Notification Message - Obvestilno sporočilo o letu |

FPL | Flight Plan Message (ICAO format) - Sporočilo o načrtu leta (format ICAO) |

GAT | General Air Traffic - Splošni zračni promet |

IA | International Alphabet - Mednarodna abeceda |

IAFP | Individual ATC Flight Plan Proposal - Predlog individualnega načrta leta ATC |

ICAO | International Civil Aviation Organisation - Mednarodna organizacija civilnega letalstva |

IFPD | Individual Flight Plan Data - Podatki v individualnem načrtu leta |

IFPS | Integrated Initial Flight Plan Processing System - Integrirani sistem za obdelavo začetnih načrtov leta |

IFPU | IFPS Unit - Enota IFPS |

IFR | Instrument Flight Rules - Pravila instrumentnega letenja |

ISO | International Standards Organisation - Mednarodna organizacija za standardizacijo |

ITA | International Telegraph Alphabet - Mednarodna telegrafska abeceda |

LAM | Logical Acknowledgement Message - Sporočilo o logični potrditvi |

LRM | Logical Rejection Message - Sporočilo o logični zavrnitvi |

MAC | Co-ordination Abrogation Message - Sporočilo o preklicu koordinacije |

MFS | Message from Shanwick - Sporočilo iz Shanwicka |

OAT | Operational Air Traffic - Operativni zračni promet |

OLDI | On-Line Data Interchange - On-line izmenjava podatkov |

RFL | Requested Flight Level - Zahtevani nivo letenja |

RFP | Replacement Flight Plan - Nadomestni načrt leta |

RFPD | Repetitive Flight Plan Data - Podatki v ponavljalnem načrtu leta |

RPL | Repetitive Flight Plan - Ponavljalni načrt leta |

RVR | Runway Visual Range - Vidnost vzdolž steze |

SFL | Supplementary Flight Level - Dodatni nivo letenja |

SRD | Software Requirements Document - Dokument o zahtevah za programsko opremo |

SSR | Secondary Surveillance Radar - Sekundarni nadzorovalni radar |

TACT | Tactical System of the CFMU - Taktični sistem CFMU |

TOS | Traffic Orientation Scheme - Orientacijski program prometa |

UIR | Upper Information Region - Informacijsko področje zgornjega zračnega prostora |

VFR | Visual Flight Rules - Pravila vizualnega letenja |

4. NAČELA ADEXP

4.1 Tekstovni format, ki ga lahko bere človek

4.1.1 Format ADEXP je tekstovni format, ki temelji za znakih.

4.1.2 Sporočila ADEXP lahko bere človek operater, kar omogoča boljšo usklajenost ali obravnavo operativnih vprašanj.

4.1.3 Tekstovni format je tudi bolj odprt in razumljiv.

4.2 Prepoznana in obnovljiva polja

4.2.1 Sporočilo v formatu ADEXP je sestavljeno iz polj.

4.2.2 Polja so ločena s posebnim znakom za začetek polja, vezajem (

"-"

) in so označena s posebnimi ključnimi besedami.

OPOMBA

Treba je opozoriti, da lahko nekatera polja (tista, za katera je sintaktično opredeljeno, da vsebujejo leksikalno postavko "CHARACTER") kot del vsebine polja vsebujejo znak za vezaj "-".

4.2.3 Ta pristop izboljšuje raztegljivost in robustnost formata. (Če polja ni ali če je napačno, ga je mogoče preskočiti, preostali del sporočila pa je kljub temu mogoče razložiti. (Glej oddelek 4.3).

4.2.4 Druga pomembna lastnost je, da vrstni red polj v sporočilu ni pomemben za določanje njegove dopustnosti, razen prvega polja (obvezno naslovno polje), ki določa dovoljena polja.

4.2.5 Polja so lahko osnovna ali sestavljena.

4.2.6 Sestavni deli sestavljenih polj se imenujejo podpolja in jih določa navzočnost ključnih besed, ločenih z začetnim znakom polja.

4.2.7 Osnovna polja so tista, ki ne vsebujejo podpolj.

4.2.8 Osnovna in sestavljena polja, ki tvorijo prvo raven opredelitve sporočila, se imenujejo primarna polja.

4.2.9 Vse sestavine na nižji ravni so po definiciji podpolja, ki so lahko spet osnovna ali sestavljena.

4.2.10 Sestavljena polja so dveh vrst, strukturirana polja in izpisna polja.

4.2.11 Strukturirana polja imajo vnaprej določeno vsebino, ki je sestavljena izključno iz podpolj. Vrstni red podpolj v strukturiranih poljih NI pomemben.

4.2.12 Izpisna polja se začnejo s ključno besedo BEGIN in končajo s ključno besedo END. Med njima se lahko ponavljajo enaka podpolja ali kombinacije podpolj. Vrstni red pojavljanja znotraj izpisnega polja je semantično pomemben.

4.2.13 V nadaljevanju bo izraz "polje" uporabljen generično in bo pomenil primarno polje in/ali podpolja, razen kadar bo izrecno kvalificiran drugače.

4.2.14 Polja v sporočilu so lahko neobvezna ali obvezna, kakor jih opredeljuje njihova sintaksa.

4.3 Neprepoznana polja

4.3.1 Če se v sporočilu pokaže neznano polje, se ne upošteva.

4.3.2 Z drugimi besedami, če sistem, ki analizira sporočilo, ne prepozna ključne besede, se prezre celotno besedilo do naslednjega znanega primarnega polja, ki ni v okviru izpisnega polja.

4.3.3 Odvisno od naslova sporočila, lahko neupoštevano polje povzroči zavrnitev analiziranega sporočila ali pa ne.

OPOMBA

Treba je omeniti, da je kljub zasnovanosti ADEXP tako, da omogoča tovrstno prilagodljivost, na preudarnosti tistih, ki so odgovorni za določitev zahtev vmesnika, da za vsako sporočilo označijo, kako naj se sistem odzove na neprepoznano polje.

4.3.4 Če je neznano polje izpisno polje (to je ugotovljeno po tem, da se začne s ključno besedo -BEGIN), se vsa njegova vsebina (do ustrezne ključne besede -END) prezre.

4.3.5 Da bi se izognili nejasnostim pri obnovitvi, ki sledi izpustitvi neprepoznanega polja, se zahteva ključna beseda, ki uvaja bodisi primarno polje bodisi podpolje.

4.3.6 To omogoča opredelitev dveh vrst ključnih besed:

- primarnih ključnih besed;

- podrednih ključnih besed.

4.3.7 Ko je določena vrsta ključne besede, se ne sme ponovno uporabiti v drugi skupini sporočil kot druga vrsta. Edina izjema je, kadar se pokaže znotraj izpisnega polja. V okviru izpisnega polja se lahko primarna ključna beseda pokaže kjer koli, ne da bi povzročila zmedo, saj navzočnost ključne besede BEGIN označuje, da se lahko pojavljanje znotraj polja pojmuje kot podpolje.

Primeri (uporabe različnih vrst ključnih besed)

1) Primarno polje

-RFL F330

2) Podpolje: vedno v okviru "sestavljenega polja"

-GEO -GEOID 01 -LATTD 520000N -LONGTD 0150000W

pri čemer je -GEO primarno sestavljeno polje, -GEOID, -LATTD in LONGTD pa so podpolja.

3) Izpisno polje

-BEGIN RTEPTS -PT -PTID CMB -ETO 9305091430 -RFL F370 -PT -PTID

-END RTEPTS

pri čemer je "-BEGIN" indikator izpisnega polja in "RTEPTS" primarno polje.

OPOMBA

"RFL" je opredeljen kot primarno polje. Vključitev v izpisno polje je edini primer, ko se lahko primarno polje uporabi kot podpolje. (Glej primer 3 zgoraj.)

5. SINTAKTIČNA PRAVILA ADEXP

5.1 Leksikalni elementi

5.1.1 Nabor znakov

5.1.1.1 Nabor znakov, ki se uporablja za izmenjavo sporočil v formatu ADEXP, je mednarodna abeceda številka 5 (IA-5), kakor je opredeljeno v Sklicu 1.

5.1.1.2 Format ADEXP je zasnovan za izmenjavo formata med računalniki in se lahko prenaša na različnih računalniških omrežjih ali na namenskih povezavah med računalniki. Poleg tega obstaja zahteva po omogočanju izmenjave nekaterih sporočil ADEXP, zlasti v zvezi z načrtovanjem leta in vodenjem pretoka zračnega prometa (ATFM) na letalskem stacionarnem telekomunikacijskem omrežju (AFTN).

5.1.1.3 Sporočila, ki jih je morda treba prenesti prek AFTN, imajo nabor, omejen na tiste znake, ki so neposredno povezani z mednarodno telegrafsko abecedo številka 2 (ITA-2) and IA-5, kakor je opredeljeno v Sklicu 1.

OPOMBA

Poleg spodaj opredeljenih grafičnih znakov in efektorjev formata določa "signale" tudi nabor znakov ITA 2 (kakor na primer perforirani trak). Ti niso del dovoljenega nabora znakov za sporočila ADEXP.

5.1.1.4 Znaki, ki se smejo uporabljati v sporočilih ADEXP in ki se lahko prenašajo prek letalskega stacionarnega telekomunikacijskega omrežja, so spodaj določeni grafični znaki in efektorji formata:

Grafični znaki:

a) velike tiskane črke (od A do Z)

b) števke (od 0 do 9)

c) posebni grafični znaki:

1) znak za presledek ""

2) odprti oklepaj "("

3) zaprti oklepaj ")"

4) vezaj "-"

5) vprašaj "?"

6) dvopičje ":"

7) pika "."

8) vejica ","

9) opuščaj "'"

10) enačaj "="

11) plus "+"

12) poševnica "/"

Efektorji formata:

a) pomik na začetek vrstice

b) pomik v novo vrstico

5.1.2 Temeljne leksikalne postavke

V tej specifikaciji so določene naslednje temeljne leksikalne postavke:

- ALPHA ::= 'A'|'B'|'C'|'D'|'E'|'F'|'G'|'H'|'I'|'J'|'K'|'L'|'M'|'N'|'O'|'P'|'Q'|'R'|'S'| 'T'|'U'|'V'|'W'|'X'|'Y'|'Z'

- DIGIT ::= '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'

- ALPHANUM ::= ALPHA | DIGIT

- SPACE ::= ' '

- HYPHEN ::= '-'

- FEF ::= pomik na začetek vrste | pomik v novo vrstico

- SEP ::= 1{ SPACE | FEF }

- SPECIAL ::= SPACE | '(' | ')' | '?' | ':' | '.' | ',' | ''' | '=' | '+' | '/'

- CHARACTER ::= ALPHA | DIGIT | SPECIAL | FEF | HYPHEN

- LIM_CHAR ::= ALPHA | DIGIT | SPECIAL | FEF

- START-OF-FIELD ::= HYPHEN

OPOMBA

LIM_CHAR pomeni kateri koli znak, razen vezaja (HYPHEN), ki je rezerviran za označitev začetka polja. Nasprotno pa CHARACTER pomeni vsak dovoljen element nabora znakov.

5.1.3 Vrstice in ločila (separatorji in delimitorji)

5.1.3.1 Delitev besedila sporočila v vrstice nima nobenega sintaktičnega učinka.

5.1.3.2 Ločilo je lahko presledek ali efektor formata.

5.1.3.3 Polja so zasnovana samo z navzočnostjo znaka za začetek polja, ki mu sledi ključna beseda.

5.1.3.4 Zato je lahko celotno sporočilo samo v eni vrstici.

5.1.4 Označene vrednosti

5.1.4.1 Morda je treba številčno vrednost označiti kot negativno.

5.1.4.2 Polja, ki v svoji sintaktični opredelitvi zahtevajo označitev negativne vrednosti, eksplicitno označujejo vrednost kot "označeno vrednost", to je bodisi pozitivno bodisi negativno. Polje, ki ni bilo tako opredeljeno, ne more pomeniti negativne vrednosti.

5.1.4.3 Pred "označeno vrednostjo" je vedno bodisi črka "N", ki pomeni negativno, ali "P", ki pomeni pozitivno. Pred ničelno vrednostjo je lahko ali "N" ali "P".

5.1.4.4 Sintaktično polje, ki dovoljuje "označeno vrednost", je naslednje:

'-' "KEYWORD" ("P" | "N") ! 1{DIGIT}

Primer:

Polje, imenovano "NUMBER", lahko vsebuje negativno vrednost od ene do osem števk in bi bilo opredeljeno kot:

'-' "NUMBER" ("P" | "N") ! 1{DIGIT}8

Torej:

-NUMBER P5 - vrednost števke je +5

-NUMBER N5 - vrednost števke je -5

-NUMBER 5 - neveljavna sintaksa, navzoč mora biti ali

"P"

ali

"N"

5.1.5 Ključne besede

5.1.5.1 Ključna beseda je katero koli zaporedje velikih tiskanih črk ali števk. Polje uvaja samo, kadar je pred njo znak za začetek ("-").

(ključna beseda) keyword::= 1{ ALPHANUM }

5.1.5.2 Ključne besede so v skladu z naslednjo sintakso:

'-'!{SEP}!"KEYWORD"!1{SEP}! <subfield/s or contained value>

kar pomeni, da je ključna beseda ločena od svojega "znaka za začetek polja" z več ločili ali brez njih. Takoj ji sledi eno ali več ločil, tem pa ustrezna podpolja ali vsebovana vrednost.

OPOMBA

Pomembno je omeniti, da sta lahko ključna beseda in njen predhodni znak za začetek polja ločena s poljubnim številom ločil ali z nobenim.

Primeri (Vsa naslednja zaporedja veljavno uvajajo polje)

1) -TITLE IFPL

2) - TITLE IFPL

3) - TITLE IFPL

4) -

TITLE IFPL

5.1.5.3 Priporočilo

Priporoča se izogibanje uporabi ločil med znakom za začetek polja "-" in ključno besedo, ki sledi.

OPOMBA

1) Od gornjih primerov je priporočljiva izbira prve oblike.

2) Prav tako je pomembno omeniti, da mora ključni besedi takoj slediti vsaj eno ločilo.

5.1.5.4 V celotnem dokumentu so postavke spoja, ki so ločene vsaj z enim ločilom, prikazane z izrazom "šibki spoj" (glej 3.5).

OPOMBA

Kakor bo razloženo pozneje, ključne besede uvajajo tudi izpisna polja, kadar je pred njimi ključna beseda BEGIN.

5.1.5.5 Ključne besedo so čim krajše, vendar ohranjajo semantični pomen.

5.1.5.6 Vnaprej določene ključne besede formata ADEXP, ki so naštete spodaj, se v posebnih primerih uporabe formata ne opredeljujejo drugače in ne uporabljajo v drugačnih vlogah:

TITLE: | označuje kategorijo sporočil in opredeljuje ustrezni niz dovoljenih primarnih polj; |

BEGIN: | označuje začetek izpisnega polja; |

END: | označuje konec izpisnega polja; |

COMMENT: | označuje polje s komentarjem. |

5.1.5.7 Zaradi izogibanja nejasnosti (dvojni uporabi iste ključne besede z različnimi pomeni) ali preobsežnosti (različnim ključnim besedam z istim pomenom) je v Prilogi A (A3) navedena glavna opredelitvena tabela primarnih polj (to je primarnih ključnih besed), prav tako pa je v Prilogi A (A4) tudi glavna opredelitvena tabela podpolj (to je podrednih ključnih besed).

5.2 Polja

5.2.1 Sintaksa polj

field ::= basic_field | structured_field | list_field

basic_field ::= '-' keyword contained_values

contained_values ::= {CHARACTER}

list_field ::= '-' "BEGIN" keyword {subfields} '-' "END" keyword

structured_field ::= '-' keyword field_1 field_2 …field_n

OPOMBA

Kakor bo razvidno, pri izpisnih poljih neposredno pred ključno besedo ni vezaja "-", ampak se začne z izrazom "-""BEGIN".

5.2.2 Zgradba sporočil glede na polja

5.2.2.1 Prvo polje v sporočilu ADEXP je vedno naslovno polje (to je polje, uvedeno s ključno besedo TITLE).

5.2.2.2 Preostala vsebina sporočila je glede primarnih polj opredeljena s svojim naslovom (TITLE).

5.2.2.3 Sintaksa sporočil, ustrezajoča danemu naslovu, je opredeljena s polji, ki jih vsebuje (ta pa so opredeljena s ključnimi besedami):

- ime in dovoljena vsebina primarnih polj;

- ime in dovoljena vsebina podpolj.

5.2.3 Osnovna polja

5.2.3.1 Sintaksa osnovnega polja je:

basic_field ::= '-' keyword contained_values

5.2.3.2 Vsebovane vrednosti,

"contained_values"

, opredeljujejo besedilo, ki daje vrednost polju, in ni nujno, da uvajajo katero koli podpolje.

Primer pravila

arctyp::= '-' "ARCTYP" (icaoaircrafttype | "ZZZZ")

OPOMBA

1) Eksplicitno enakovredno pravilo:

arctyp ::= '-'!{SEP}!"ARCTYP"!1{SEP}!(icaoaircrafttype | "ZZZZ").

2) Primer dela sporočila je :: "-ARCTYP ZZZZ".

5.2.3.3. Priporočilo

Kadar osnovno polje vsebuje več kakor dve vrednosti in je poleg tega treba izraziti izbiro ("choice" ali "option") med vrednostmi, se priporoča, da je polje strukturirano in da v svojih podpoljih vključuje vsebovane vrednosti.

5.2.4 Izpisna polja

5.2.4.1 Sintaksa izpisnih polj je:

list_field ::='-' "BEGIN" keyword { subfields } '-' "END" keyword

5.2.4.2 Podpolja so lahko kombinacija podpolj, ki v izpisnem polju ne nastopijo nikoli ali pa večkrat.

5.2.4.3 Seznam podpolj, vsebovanih v izpisnem polju, tvori urejeno množico (vrstni red podpolj je pomemben).

Primer pravila

addr ::= '-' "BEGIN" "ADDR" { fac } '-' "END" "ADDR"

OPOMBA

1) Ta primer kaže, da je polje "addr" izpisno polje, ki vsebuje 0 ali več podpolj "fac"(zmogljivost ATS).

2) Primer dela sporočila, ki prikazuje ADDR kot izpisno polje, ki vsebuje podpolja FAC, je:

-BEGIN ADDR -FAC LLEVZPZX -FAC LFFFZQZX -END ADDR.

3) Primer dela sporočila, ki kaže kombinacijo podpolj, je:

xxx::= '-' "BEGIN" "XXX" { yyy | zzz } '-' "END" "XXX".

5.2.5 Strukturirana polja

5.2.5.1 Sintaksa strukturiranih polj je:

structured_field ::= '-' keyword field_1 field_2…field_n

5.2.5.2 Dovoljena vsebovana podpolja v danem strukturiranem polju so odvisna le od strukturiranega polja samega.

5.2.5.3 Vrstni red pojavljanja podpolj v strukturiranem polju ni pomemben, kar daje možnost za preproste prihodnje razširitve (z dodajanjem novih vsebovanih podpolj).

Primer pravila

pt ::= '-' "PT" ptid [fl] [eto]

OPOMBI

1) To opredeljuje polje "pt" kot strukturirano polje, ki vsebuje točko (podpolje "ptid"), temu neobvezno sledi izračunani nivo leta (podpolje "fl"), temu pa neobvezno sledi pričakovani čas preleta nad točko (podpolje "eto").

2) Primer pojavljanja tega polja je lahko na primer:

"-PT -PTID RMS -FL F250 -ETO 921225120000".

5.2.5.4 Priporočilo

Vedno, kadar je čutiti, da bi se vsebina polja v prihodnosti lahko še razvila, je zaželeno narediti strukturirano polje. To omogoča progresivno razširjanje njegovih podpolj. Po drugi strani je lahko osnovno polje preprostejše in laže uporabljivo, vendar vsiljuje fiksno zaporedje elementov (vrednosti) z zelo omejenimi možnostmi razširitve.

5.2.6 Polje COMMENT

5.2.6.1 Polje za komentar uvaja področje za poljubno besedilo, kjer se lahko uporabljajo vsi razpoložljivi znaki, razen znaka za začetek polja ("-"), in se razširja v naslednje polje.

comment::= '-' "COMMENT" { LIM_CHAR }

Primer

COMMENT THIS IS THE BEGINNING OF A FREE ROUTE TEXT AREA

(komentar to je začetek področja poljubnega besedila)

5.2.7 Polje TITLE

5.2.7.1 Prvo polje v sporočilu ADEXP je vedno naslovno polje. Njegova sintaksa je:

title ::= '-' "TITLE" 1{ ALPHA }10

5.2.7.2 Možne vrednosti naslovnega polja so sestavljene iz niza naslovov sporočil ADEXP, ki so našteti v Prilogi B tega standarda.

Primer

-TITLE IFPL

6. NORMALIZIRANI OPIS SPOROČIL ADEXP

6.1 Uvod

6.1.1 Naslednji odstavki opredeljujejo, kako se v tem standardu normalizirano opisuje format ADEXP v različnih kategorijah sporočil.

6.1.2 Normalizirani opis vključuje:

- opredelitev pomožnih izrazov;

- opredelitev sintakse in semantike vsakega posameznega primarnega polja;

- opredelitev sintakse in semantike vsakega posameznega podpolja;

- opredelitev vsake skupine sporočil glede na njihovo opredelitveno dokumentacijo.

6.1.3 Ta standard ne predpisuje podrobnosti glede zgradbe polj in pravil o vnosu podatkov za vsak naslov sporočila.

6.1.4 Potrebno je sklicevanje na opredelitveno dokumentacijo (specifikacijo vmesnika), ki se uporablja za ustrezne skupine sporočil (glej oddelek 6.5.7).

6.1.5 Opredelitvena dokumentacija normalizirano zagotavlja naslednje informacije za vsak naslov sporočila:

- seznam obveznih primarnih polj;

- seznam neobveznih primarnih polj;

- pravila o vnosu podatkov za vsako polje in še zlasti pravila v zvezi z uporabo podpolj, ki so v tem standardu opredeljena kot neobvezna;

- pravila, ki se nanašajo na obnovitev po odkritju neprepoznanega polja.

6.1.6 Sedanja opredeljena polja, za katera so se Eurocontrolove države članice sporazumele, da se uporabljajo v različnih kategorijah sporočil, določenih za uporabo v sistemu za izmenjavo podatkov med službami zračnega prometa, so določena v Prilogi A tega dokumenta.

6.1.7 Polje se ne uporablja v namen, drugačen od tistega, ki je opredeljen z njegovim semantičnim opisom.

6.1.8 Osrednje kazalo rezerviranih polj je prikazano v Prilogi D. "Rezervirana polja" niso bila dogovorjena za uporabo v zdaj opredeljenih sporočilih ADEXP. Za ta polja je značilno, da so bila predvidena za prihodnjo uporabo ali da se uporabljajo lokalno, v okviru nacionalnih sistemov. Namen njihove vključitve v ta standard je pomoč pri zagotavljanju enotnosti naslovov polj in izogibanje nepotrebni preobsežnosti.

6.2 Pomožni izrazi

6.2.1 Za zagotovitev berljivosti opredelitev polj je pogosto koristno, če se v slovnične opise vključijo pomožni izrazi.

6.2.2 Pomožni izrazi ne uvajajo polja ali podpolja in torej niso povezani z določeno ključno besedo. Tako lahko nastopijo v opredelitvi več kakor enega polja, podpolja ali pomožnega polja. Pomožni izraz, kakor na primer "date", se lahko uporabi v opredelitvi številnih polj.

6.2.3 Vsi potrebni pomožni izrazi so predstavljeni po abecednem redu in opredeljeni v Prilogi A (A2) tega standarda.

6.2.4 Opis je mogoče predstaviti v spodnji tabeli, razvrščeni po abecednem redu:

Pomožni izraz | Sintaksa | Semantika | Uporaba v primarnem polju | Uporaba v podpolju | Uporaba v pomožnem izrazu |

adexpmsg | { CHARACTER } | Poljubno besedilo, prilagojeno sintaksi, opisani za sporočilo ADEXP. | | ifpdlong rfpdlong preproctxt postproctxt | |

aidequipment | ( ('N' | 'S') ! [ equipmentcode ] ) | equipmentcode | Oprema za radijsko komunikacijo, navigacijo in navigacijski pripomočki za prilet. | ceqpt | | |

aircraftid | 1{ ALPHANUM }7 | Identifikacija zrakoplova. | arcid arcidk arcidold prevarcid | | |

6.3 Opredelitev primarnih polj

6.3.1 Vsa primarna polja, ki se uporabljajo v sporočilih ADEXP, so v skladu s sintakso in semantiko, kakor je izraženo v Prilogi A (A3) tega standarda.

6.3.2 Za vsako polje bo z jasnimi in nedvoumnimi izrazi najprej prikazana sintaksa, nato pa semantika.

6.3.3 Sintaksa polj bo izražena z uporabo zapisa BNF, kakor je predstavljeno v oddelku 3 tega standarda.

6.3.4 Opis se lahko predstavi kakor v spodnji tabeli, razvrščen po abecednem redu, pri čemer:

- prvi stolpec pomeni levi del pravila BNF (t. j. tisti del pravila, ki je na levi strani simbola "::=") in tretji stolpec njegov desni del;

- drugi stolpec (vrsta) označuje, ali je polje osnovno ("b") ali sestavljeno ("c").

Primarno polje | Vrsta | Sintaksa | Semantika |

Eobt | b | '-' "EOBT" timehhmm | Predvideni čas začetka gibanja letala |

6.4 Opredelitev podpolj

6.4.1 Vsa podpolja, uporabljena v sporočilih ADEXP, so v skladu s sintakso in semantiko, izraženo v Prilogi A (A4) tega standarda.

6.4.2 Poleg tega so za nadaljnje napotitve opredeljena primarna polja, znotraj katerih nastopajo podpolja.

6.4.3 Podpolje je lahko tudi podpolje drugih podpolj, zato je navedena tudi nadaljnja napotitev na ta podpolja.

6.4.4 Opis se lahko prkaže kakor v spodnji tabeli, razvrščen po abecednem redu:

Podpolje | Vrsta | Sintaksa | Semantika | Uporaba v primarnem polju | Uporaba v podpolju |

brng | b | '-' "BRNG" refbearing | Smer točke od navigacijskega sredstva (v magnetnih stopnjah) | ref | |

6.5 Skupine sporočil

6.5.1 Operativne kategorije (skupine) sporočil, ki so bile opredeljene za uporabo s formatom ADEXP, so prikazane v Prilogi E tega standarda.

6.5.2 Skupine so opredeljene v smislu operativne narave sporočil, ki se izmenjujejo in so pogosto odvisna od značilnosti zadevnega sistema.

6.5.3 Za vsako skupino sporočil je naveden sklic na opredelitveno dokumentacijo.

6.5.4 Nobena naslovna vrednost, ki je že uporabljena v skupini sporočil, se ne uporabi ponovno za drugo skupino z drugačnim pomenom.

6.5.5 Osrednje kazalo naslovov sporočil se vzdržuje v Prilogi B tega standarda.

6.5.6 Sklic na ustrezno skupino je naveden za vsak naslov sporočila iz osrednjega kazala naslovov sporočil. Sklic na opredelitveno dokumentacijo za vsak naslov sporočila je zagotovljen prek skupine sporočil.

6.5.7 V Prilogi C je tudi osrednje kazalo rezerviranih naslovov sporočil. "Rezervirani" naslovi sporočil niso bili dogovorjeni za uporabo v trenutno določenih skupinah sporočil, ki uporabljajo ADEXP. Za ta sporočila je značilno, da so bila predvidena za morebitno prihodnjo uporabo v okviru opredeljenih skupin ali za lokalno uporabo, v okviru nacionalnih sistemov. Namen njihove vključitve v ta standard je pomoč pri zagotavljanju enotnosti naslovov polj in izogibanje nepotrebni preobsežnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

IZMENJAVA PODATKOV O LETIH - KONTROLNI DOKUMENT VMESNIKA (FDE-ICD), IZDAJA 1.0

(Sklicevanje na Eurocontrolov dokument COM.ET1.ST12-STD)

VSEBINA

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH… PREDGOVOR… 1. UVOD…

2. PODROČJE UPORABE…

3. SKLICEVANJA…

3.1 Uvod…

3.2 Sklicevanja…

4. OPREDELITVE, SIMBOLI IN KRATICE…

4.1 Opredelitve…

4.2 Simboli in kratice…

4.3 Zapisi…

5. TEHNIČNI PREGLED…

5.1 Protokolni sklad…

5.2 Struktura profila…

5.3 Povezava s prejšnjimi različicami specifikacije…

6. ZAHTEVE ZA PROFIL…

6.1 Zahteve o skladnosti…

6.2 Zahteve za zgornji sloj…

6.3 Zahteve za spodnji sloj…

6.3.1 Zahteve za transportni sloj…

6.3.2 Zahteve za omrežni sloj…

6.3.3 Zahteve za sloj podatkovne povezave…

6.3.4 Zahteve za fizični sloj…

7. TESTNE METODE…

PRILOGA A (NORMATIVNA) PROTOKOL PRENOSA SPOROČILA… A.1 UVOD…

A.2 Izvedene storitve…

A.3 Predvidene storitve…

A.4 Specifikacija protokola…

A.4.1 Uvod…

A.4.2 Vrste podatkov…

A.4.3 Vzpostavitev asociacije…

A.4.4 Prenos podatkov…

A.4.5 Urejena izdaja asociacije…

A.4.6 Ponovna vzpostavitev asociacije…

A.4.7 Integriteta asociacije…

A.4.8 Neurejena izdaja asociacije…

A.4.9 Obnovitev po napaki…

A.4.10 Formati sporočil…

A.5 Tabele protokola prehoda stanja…

A.5.1 Uvod…

A.5.2 Opredelitve stanja…

A.5.3 Možni dogodki…

A.5.4 Časovniki…

A.5.5 Tabela prehoda stanja…

A.5.6 Diagram prehoda stanja…

PRILOGA B (NORMATIVNA) PROTOKOL ZA GLAVO SPOROČILA… B.1 Uvod…

B.2 Izvedene storitve…

B.3 Predvidene storitve…

B.4 Specifikacija protokola…

B.4.1 Vzpostavitev povezave…

B.4.2 Odpravljanje odvečnih omrežnih povezav…

B.4.3 Sprostitev povezave…

B.4.4 Prenos podatkov…

PRILOGA C (NORMATIVNA) OMREŽNI PROTOKOL… C.1 Uvod…

C.2 Opravljene storitve…

C.3 Predvidene storitve…

C.4 Naslavljanje NSAP…

C.4.1 Uvod…

C.4.2 Struktura naslova NSAP…

C.4.3 Dodelitev identifikatorjev in selektorjev enote ATC…

C.5 Specifikacija protokola…

C.5.1 Pregled…

C.5.2 Kodiranje naslova…

C.5.3 Kodiranje polja uporabniških podatkov…

C.5.4 Obravnava naslovov v paketih VHODNIH KLICEV…

C.5.5 Prenos podatkov…

PRILOGA D (NORMATIVNA) PROFORME PICS, SPECIFIČNE ZA PROFILE… D.1 Uvod…

D.2 Navodila za izpolnjevanje proform PICS…

D.2.1 Splošna struktura proform PICS…

D.2.2 Dodatne informacije…

D.2.3 Informacije o izjemnih primerih…

D.2.4 Pogojne postavke…

D.3 Proforme PICS za protokol prenosa sporočil…

D.3.1 Kratice in posebni simboli…

D.3.2 Identifikacija…

D.3.3 Izvedba protokola…

D.4 Proforma PICS za protokol glave sporočila…

D.4.1 Kratice in posebni simboli…

D.4.2 Identifikacija…

D.4.3 Izvedba protokola…

D.5 Proforma PICS za omrežni protokol…

D.5.1 Kratice in posebni simboli…

D.5.2 Identifikacija…

D.5.3 Izvedba protokola…

PRILOGA E (NORMATIVNA) SEZNAM ZAHTEV ZA PROFIL… E.1 Uvod…

E.2 Vloga proform PRL in PICS…

E.3 Zapis…

E.4 Navodila za izpolnjevanje proform PICS…

E.5 Sklicevanja…

E.6 Izjava o skladnosti…

E.6.1 Pregled skladnosti…

E.6.2 Pogoji za dinamično skladnost 4…

E.7 Zahteve za zgornji sloj…

E.8 Zahteve za spodnji sloj…

E.8.1 Zahteve za transportni sloj…

E.8.2 Zahteve za omrežni sloj…

E.8.3 Zahteve za sloj podatkovne zveze…

E.8.4 Zahteve za fizični sloj 10…

PRILOGA F (INFORMATIVNA) METODOLOGIJA PREIZKUSA SKLADNOSTI… F.1 Uvod…

F.2 Namen in obseg…

F.3 Bibliografija…

F.4 Razvojne metode in prakse…

F.5 Testi…

F.5.1 Uvod…

F.5.2 Testiranje spodnjih slojev (sloji 1 - 3)…

F.5.3 Testiranje aplikacijskega sloja…

F.5.4 Certificiranje…

F.5.5 Obvestilo…

PRILOGA G (INFORMATIVNA) DODELITEV IDENTIFIKATORJEV ENOTE ATC… PRILOGA H (INFORMATIVNA) VODNIK ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI IN VARNOSTI… H.1 Uvod…

H.2 Namen in obseg…

H.3 Bibliografija…

H.4 Izvedbe zakupljenih vodov…

H.4.1 Zanesljivost…

H.4.2 Razpoložljivost…

H.4.3 Varnost…

H.4.4 Primer konfiguracije…

H.5 Izvedba omrežja…

H.5.1 Zanesljivost…

H.5.2 Razpoložljivost…

H.5.3 Varnost…

H.6 Splošni vodnik za zakupljene vode in omrežne izvedbe…

H.6.1 Zanesljivost…

H.6.2 Razpoložljivost…

H.6.3 Vodenje sistemov…

H.6.4 Primer konfiguracije…

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH

Ta dokument je izdelala Agencija Eurocontrol.

Agencija Eurocontrol ima avtorske pravice na tem dokumentu.

Vsebina ali kateri koli njen del je na voljo predstavnikom držav članic, za kopiranje ali razkritje kateri koli drugi stranki pa je potrebno predhodno pisno dovoljenje Agencije Eurocontrol.

PREDGOVOR

1. Odgovorno telo

Ta dokument o standardu je pripravila in ga vzdržuje delovna skupina za izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na načrt leta (FPDE), pri Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe (Eurocontrol).

2. Dokument o delovnem programu EATCHIP

Ta standard je povezan z dokumentom o delovnem programu EATCHIP (EWPD), področje komunikacij, izvedbena naloga 01, strokovna naloga 12.

3. Odobritev Standarda

3.1 Ta standard je sprejet v skladu s postopki, opisanimi v direktivah o Eurocontrolovi standardizaciji, Sklic 000-2-93.

3.2 Ta standard začne veljati, ko ga sprejme stalna Eurocontrolova komisija, in nadomešča Eurocontrolov standard za on-line izmenjavo podatkov (OLDI), izdaja 1, del 3: TEHNIČNE ZAHTEVE (Kratkoročni kontrolni dokument vmesnika), Sklic 001-3-92.

4. Tehnični popravki in spremembe

Ta standard se redno pregleduje, da se ugotavlja potreba po spremembah ali tehničnih popravkih. Postopek za vzdrževanje tega standarda je določen v Prilogi H k direktivam za enotno načrtovanje in predstavitev Eurocontrolovih standardnih dokumentov, Sklic 000-1-92.

5. Uredniški dogovori

5.1 Format tega standarda je v skladu z direktivami za enotno načrtovanje in predstavitev Eurocontrolovih standardnih dokumentov.

5.2 Status vsake izjave je označen z naslednjim zapisom:

- za normativne elemente se uporablja glagolska oblika v sedanjiku in so natisnjeni v svetlem tisku;

- za priporočene elemente se uporablja glagolska oblika v pogojniku ali želelniku in so natisnjeni v svetlem ležečem tisku, pred statusom stoji navedba Priporočilo.

5.3 Vse druge informacije, ki so bistvene za razumevanje določene alinee, bodo vključene v besedilo kot OPOMBA. Opomba je le informativna, zato ne vsebuje podrobnih opisov in je zapisana takoj za alineo, na katero se nanaša.

5.4 Izjemoma se za predstavitev seznamov zahtev za profil (PRL) v Prilogi E v ustreznem formatu nekatere tabele ne pišejo v alineah in se ne nadaljujejo na več straneh.

6. Povezava z drugimi standardnimi dokumenti

6.1 Ta Eurocontrolov standardni dokument nadomešča Kratkoročni kontrolni dokument vmesnika OLDI (ST-ICD), del 3, izdaja 1, Eurocontrolovega standarda OLDI [Sklic 13].

6.2 Ta Eurocontrolov standardni dokument je prvi del pričakovane serije Eurocontrolovih standardov - kontrolnih dokumentov vmesnika (ICD) za izmenjavo podatkov o letih.

7. Status prilog k temu standardu

Priloge tega standarda imajo naslednji status:

- Priloga A - normativna

- Priloga B - normativna

- Priloga C - normativna

- Priloga D - normativna

- Priloga E - normativna

- Priloga F - informativna

- Priloga G - informativna

- Priloga H - informativna

8. Uporabljeni jezik

V izvirnem besedilu tega standarda je uporabljen angleški jezik.

1. UVOD

Ta Eurocontrolov standard temelji na Kratkoročnem kontrolnem dokumentu vmesnika, ki ga je razvila prejšnja tehnična podskupina OLDI, ki je imela nalogo opredeliti nove standarde vmesnika za prihodnje operacije OLDI med centri območne kontrole letenja.

Prejšnje povezave OLDI so temeljile na zakonsko zaščitenih protokolih, kakor je INTERCAUTRA ali Datenübertragungs- und Verteilungssystem (DÜV), ki potekajo po namenskih vodih od točke do točke ali v omejenih omrežjih in zahtevajo uporabo posebne strojne in programske opreme.

Za večje število načrtovanih novih povezav se je zdel primeren premik na omrežno arhitekturo in sprejetje mednarodnih telekomunikacijskih standardov, ki omogočajo izvajanje cenovno učinkovitejših povezav in zmanjšajo število povezav v vsakem centru ter omogočajo uporabo standardne nespecializirane strojne in programske opreme.

Ta Eurocontrolov standard določno oblikuje in razširja kratkoročni kontrolni dokument vmesnika (ST-ICD). Kratkoročni kontrolni dokument vmesnika je bil predelan tako, da omogoča natančnejšo specifikacijo, ki bo izboljšala medsebojno obratovalnost, poleg tega pa je primeren, da tvori temelj za prihodnje kontrolne dokumente vmesnika, ki bodo izpolnjevali nastajajoče zahteve za izmenjavo podatkov o letih (FDE), vključno s širšo uporabo skupnih omrežij in uvedbo novih standardov spodnjega sloja. Ta Eurocontrolov standard zagotavlja minimalno funkcionalnost, ki je lahko podprta z obstoječimi izvedbami OLDI z minimalnimi spremembami ali z uporabo povezav od točke do točke ali priporočila Comité Consultatif des Téléphones et Télégraphes (CCITT) X.25, 1980 ali poznejših, paketno komutiranih omrežij. Za nabavo je mogoče podrobno določiti več možnosti. Ta kontrolni dokument vmesnika ne preprečuje sklepanja nadaljnjih dvostranskih sporazumov

Namestitve, ki želijo izvajati aplikacije drugih protokolov poleg ali namesto opisanega v tem dokumentu, se lahko ali prijavijo za dopolnitev sedanjega protokola ali pa ločijo svoj protokol z uporabo drugačnih navideznih vodov.

2. PODROČJE UPORABE

2.1 Ta Eurocontrolov standardni dokument podrobno določa vmesnik za podatkovne komunikacije pri izmenjavi podatkov, povezanih z leti, med centri območne kontrole letenja (ACC). Prikazan je v obliki profila povezanih odprtih sistemov (OSI), kakor je opredeljeno v tehničnem poročilu (TR) Mednarodne organizacije za standardizacijo/Mednarodne elektrotehnične komisije (ISO/IEC) 10000-2 [Sklic 3]. Profil zajema tako spodnje (T-profil) kakor zgornje sloje (A-profil).

2.2 Ta Eurocontrolov standardni dokument se uporablja v naslednjih scenarijih:

- podpira OLDI, kakor je opisano v Eurocontrolovem standardu št. 001-92, izdaja 1;

- podpira prenos uporabniških sporočil OLDI iz centrov območne kontrole letenja (ACC) v sisteme Centralne enote za vodenje pretoka zračnega prometa (CFMU).

2.3 Standard se uporablja za povezovanje z uporabo ali:

- zakupljenih linij vodov od točke do točke ali

- javnih komutiranih telefonskih omrežnih (PSTN) vodov od točke do točke ali

- paketnih komutiranih podatkovnih omrežij ali povezanih paketnih komutiranih podatkovnih omrežij, ki zagotavljajo vmesnik, v skladu s priporočilom CCITT X.25, 1980 ali poznejšim.

OPOMBI

1. Ureditev med sistemi za obdelavo načrtov letov (FPPS) je prikazana na sliki 1.

2. Slika 1 ne prikazuje morebitnih rezervnih povezav, kakor je javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN), za katere so navedeni napotki v Prilogi H.

+++++ TIFF +++++

Slika 1Razporeditev vmesnika

2.4 Podrobni varnostni vidiki opredeljenega vmesnika podatkovnih komunikacij niso zajeti v tem standardu. Kljub temu so v Prilogi opredeljene temeljne določbe, nadaljnja navodila pa je mogoče najti v Prilogi H tega Eurocontrolovega standarda.

3. SKLICEVANJA

3.1 Uvod

Naslednji dokumenti in standardi vsebujejo določbe, ki s sklicevanjem v tem besedilu tvorijo določbe tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta.

V času izdaje tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta so bile veljavne navedene izdaje sklicnih dokumentov in standardov.

Vsako revizijo sklicnih dokumentov Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) je treba takoj upoštevati in revidirati ta Eurocontrolov standardni dokument.

Revizije drugih sklicnih dokumentov niso sestavni del določb tega Eurocontrolovega standarda, dokler niso formalno pregledane in vključene v ta Eurocontrolov standardni dokument.

Ob nasprotju med zahtevami tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta in vsebino sklicnih dokumentov ima prednost ta Eurocontrolov standardni dokument.

3.2 Sklicevanja

1. Priporočilo ITU-T X.25 (1993) (Sklic 1), Vmesnik med podatkovno terminalsko opremo (DTE) in opremo za zaključevanje podatkovnih vodov (DCE) za terminale, ki delujejo v paketnem načinu in so povezani z javnimi podatkovnimi omrežji z namenskimi vodi.

2. ISO/IEC TR 10000-1:1992, Informacijska tehnologija - Okvir in taksonomija mednarodnih standardiziranih profilov: - Del 1: Okvir (2. izdaja).

3. ISO/IEC TR 10000-2:1994, Informacijska tehnologija - Okvir in taksonomija mednarodnih standardiziranih profilov - Del 2: Načela in taksonomija profilov OSI (3. izdaja).

4. Priporočilo ITU-T X.21 (1992) (Sklic 1), Vmesnik med podatkovno terminalsko opremo (DTE) in opremo za zaključevanje podatkovnih vodov (DCE) za sinhrone operacije na javnih podatkovnih omrežjih.

5. Priporočilo CCITT X.21bis (1988), Uporaba podatkovne terminalske opreme (DTE), ki je načrtovana za postopke na sinhronih modemih V-serij na javnih podatkovnih omrežjih.

6. ISO/IEC 7776:1994, Informacijska tehnologija - Telekomunikacije in informacijska izmenjava med sistemi - Postopki krmiljenja prenosa visokonivojskih podatkov - Opis postopkov prenosa podatkov DTE, združljivih z LAPB X.25 (2. izdaja).

7. ISO/IEC 8208:1993, Informacijska tehnologija - Podatkovne komunikacije - Protokol paketnega sloja za podatkovno terminalsko opremo X.25 (3. izdaja).

8. ISO/IEC ISP 10609-9:1992, Informacijska tehnologija - Mednarodni standardizirani profili TB, TC, TD in TE - Povezovalna transportna storitev v primerjavi s povezovalno omrežno storitvijo - Del 9: Zahteve za omrežni sloj, sloj podatkovne povezave in fizični sloj, odvisne od podomrežja, ki se nanašajo na trajni dostop do paketno komutiranega podatkovnega omrežja z uporabo navideznih klicev.

9. ISO/IEC 7498-1:1994, Informacijska tehnologija - Povezani odprti sistemi - Temeljni referenčni model: Temeljni model (2. izdaja).

10. ISO/IEC 8348:1993, Informacijska tehnologija - Povezani odprti sistemi - Opredelitev omrežne storitve (1. izdaja).

11. ISO/IEC 8072:1994, Informacijska tehnologija - Povezani odprti sistemi - Opredelitev transportne storitve (2. izdaja).

12. ISO/IEC 8878:1992, Informacijska tehnologija - Telekomunikacije in informacijska izmenjava med sistemi - Uporaba X.25 za zagotavljanje povezovalne omrežne storitve OSI (2. izdaja).

13. Eurocontrolov standard za on-line izmenjavo podatkov (OLDI), št. 001-92, izdaja 1, 1992.

14. ISO/IEC 9646-1:1994, Informacijska tehnologija - Povezani odprti sistemi - Metodologija in okvir preverjanja skladnosti - Del 1: Splošni koncepti (2. izdaja).

15. Eurocontrol [Maastrichtski oddelek za sisteme kontrole prometa v zgornjem zračnem prostoru (UAC)] FDE ICD, Del 1: Načrt testov integracije, različica 1.0, z dne 10. maja 1996.

16. Eurocontrol FDE ICD, del 1 - Zanesljivost, razpoložljivost in varnost - Tehnično poročilo, različica 1.0, z dne 20. aprila 1997.

17. Priporočilo ITU-T X.32 (1993) (Sklic 1), Vmesnik med DTE in DCE za terminale, ki delujejo v paketnem načinu in imajo dostop do paketno komutiranih javnih podatkov prek javnega komutiranega telefonskega omrežja ali digitalnega omrežja z integriranimi storitvami ali vodovno komutiranega javnega podatkovnega omrežja.

18. Priporočilo ITU-T E.164 (1991) (Sklic 1), Načrt oštevilčenja v dobi ISDN.

19. Priporočilo ITU-T X.75 (1993) (Sklic 1), Paketno komutirani signalni sistem v javnem omrežju, ki zagotavlja storitev prenosa podatkov.

20. Priporočilo ITU-T X.121 (1993), Mednarodni načrt oštevilčenja za javna podatkovna omrežja.

4. OPREDELITVE POJMOV, SIMBOLI IN KRATICE

4.1 Opredelitve pojmov

4.1.1 V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu se uporabljajo naslednje opredelitve:

Profil : Niz enega ali več osnovnih standardov, in kadar je primerno, identifikacija izbranih razredov, podnizov, možnosti in parametrov tistih osnovnih standardov, ki so potrebni za doseganje določene funkcije [Sklic 2].

Seznam zahtev za profil (PRL) : Zahteve za profil so izražene v obliki zahtev glede skladnosti in so urejene v obliki tabelaričnega seznama [Sklic 2].

T-profil : Transportni profil, ki zagotavlja povezovalno transportno storitev [Sklic 3].

A-profil : Aplikacijski profil, ki zahteva povezovalno transportno storitev [Sklic 3].

Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) : Izjava, ki jo dá dobavitelj sistema OSI, z navedbo, katere zmogljivosti so izvedene za določen protokol OSI [Sklic 14].

4.2 Simboli in kratice

V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu se uporabljajo naslednji simboli in kratice:

ACC | Area Control Centre - Center območne kontrole letenja |

AFI | Authority and Format Identifier - Identifikator uprave in formata |

ASCII | American Standard Code for Information Interchange - Ameriška standardna koda za izmenjavo informacij |

ATC | Air Traffic Control - Kontrola letenja |

ATCC | Air Traffic Control Centre - Center kontrole letenja |

CAUTRA | Coordinateur Automatique du Trafic Aérien - Avtomatski koordinator zračnega prometa |

CCITT | Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (now ITU-T) - Mednarodni posvetovalni odbor za telegrafijo in telefonijo (zdaj ITU-T) |

CFMU | Central Flow Management Unit - Centralna enota za vodenje pretoka zračnega prometa |

CUG | Closed User Group - Zaprta uporabniška skupina |

DCE | Data Circuit-terminating Equipment - Oprema za zaključevanje podatkovnih vodov |

DCFS | Digital Communications Terminal System - Terminalski sistem za digitalne komunikacije |

DSP | Domain Specific Part - Specifični del domene |

DTE | Data Terminal Equipment - Podatkovna terminalska oprema |

DÜV | Datenübertragungs- und Verteilungssystem - Sistem prenosa podatkov in distribucije |

FDE | Flight Data Exchange - Izmenjava podatkov o letih |

FEP | Front-End Processor - Čelni procesor |

FPDE | Flight Plan related Data Exchange - Izmenjava podatkov, ki se nanašajo na načrt leta |

FPPS | Flight Plan Processing System - Sistem za obdelavo načrtov leta |

ICAO | International Civil Aviation Organisation - Mednarodna organizacija civilnega letalstva |

ICD | Interface Control Document - Kontrolni dokument vmesnika |

IDI | Initial Domain Identifier - Identifikator začetnega področja |

IDP | Initial Domain Part - Del začetnega področja |

IEC | International Electrotechnical Commission - Mednarodna elektrotehnična komisija |

INTER-CAUTURA | INTERCAUTURA protocol - INTERCAUTRA |

ISO | International Organization for Standardization - Mednarodna organizacija za standardizacijo |

ITU-T | International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector - Mednarodna telekomunikacijska zveza - Sektor za standardizacijo telekomunikacije |

ISDN | Integrated Services Digital Network - Digitalno omrežje z integriranimi storitvami |

LAPB | Link Access Procedure Balanced - Uravnoteženi postopek dostopa do povezave |

LSB | Least Significant Bit - Najmanj pomembni bit |

M, m | Mandatory - Obvezno |

MSB | Most Significant Bit - Najpomembnejši bit |

MT | Message Transfer - Prenos sporočila |

NA | Not Applicable - Se ne uporablja |

NS | Network Service - Omrežna storitev |

NSAP | Network Service Access Point - Dostopna točka omrežne storitve |

NSDU | Network Service Data Unit - Podatkovna enota omrežne storitve |

O, O.<n> | Optional, where <n> is a numeral for referencing - Po izbiri, pri čemer je <n> števka za sklicevanje |

o, o.<n> | Optional, where <n> is a numeral for referencing - Po izbiri, pri čemer je <n> števka za sklicevanje |

OLDI | On-Line Data Interchange - On-line izmenjava podatkov |

OSI | Open Systems Interconnection - Povezani odprti sistemi |

PICS | Protocol lmplementation Conformance Statement - Izjava o skladnosti izvedbe protokola |

PLP | Packet Layer Protocol - Protokol paketnega sloja |

PRL | Profile Requirements List - Seznam zahtev za profil |

PSTN | Public Switched Telephone Network - Javno komutirano telefonsko omrežje |

ST-ICD | Short Term Interface Control Document - Kratkoročni kontrolni dokument vmesnika |

SUT | System Under Test - Testni sistem |

T<x> | Timer (where <x> is a single or double letter for referencing) - Časovnik (pri čemer je <x> enojna ali dvojna črka za sklicevanje) |

TA | Terminal Adaptor - Terminalski pretvornik |

TSDU | Transport Service Data Unit - Podatkovna enota transportnih storitev |

TPDU | Transport Protocol Data Unit - Podatkovna enota transportnega protokola |

TR | ISO Technical Report - Tehnično poročilo ISO |

X | Prohihited - Prepovedano |

x | Excluded - Izključeno |

<item>: | Conditional Item (dependent on value of item) - Pogojna postavka (odvisna od vrednosti postavke) |

4.3 Zapisi

4.3.1 V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu so binarne vrednosti ali zaporedje bitov prikazani v šestnajstiškem zapisu z uporabo zapisa 'd'H, pri čemer črka "d" nadomešča števko ali zaporedje šestnajstiških števk.

4.3.2 V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu se šestnajstiški prikaz zaporedja bitov tvori tako, da se vzame 4 bite hkrati, od najpomembnejšega bita (MSB) do najmanj pomembnega bita (LSB).

OPOMBA

Biti se prenesejo v zaporedju od najbolj do najmanj pomembnega, razen če ni v sklicnih mednarodnih standardih drugače določeno.

4.3.3 V tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu se status podpore za značilnosti osnovnega ali tega Eurocontrolovega standarda prikaže z velikimi tiskanimi črkami (npr. M, O, O.<n>, X). Natančni pomen vsakega statusnega simbola je pred njihovo uporabo opisan v prilogah k temu Eurocontrolovemu standardu.

4.3.4 Za opredelitev dela 1 profila FDE ICD v tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu je status podpore za značilnosti osnovnega ali tega Eurocontrolovega standarda prikazan z malimi tiskanimi črkami (npr. m, o, o.<n>, x).

OPOMBA

Rezultat je nadaljnje izboljšanje značilnosti osnovnih standardov, ki so pogojni, neobvezni ali odvisni od vrednosti (glej E.3.1).

5. TEHNIČNI PREGLED

5.1 Protokolni sklad

OPOMBA

Protokolni sklad za profil tega Eurocontrolovega standarda je prikazan na sliki 2. Slika postavlja protokole v okvir osnovnega referenčnega načina povezanih odprtih sistemov [Sklic 9] z uvrstitvijo sklada vzporedno z ustreznimi sloji OSI. Vendar je protokolni sklad specifikacija za sisteme pred povezanimi odprtimi sistemi in ne podpira številnih funkcij, ki so dovoljene v ustreznih slojih v protokolih OSI.

+++++ TIFF +++++

Slika 2Protokolni sklad profila

5.2 Struktura profila

OPOMBI

1. Kakor je prikazano na sliki 2, sklad profila kombinira več protokolov nižjih slojev, od katerih so samo protokol paketnega sloja (PLP) X.25 [Sklic 1] in njegova spremljajoča protokola X.21 [Sklic 4] in X.21bis [Sklic 5] opredeljeni v obstoječih standardih ISO/IEC in standardih Sektorja za standardizacijo telekomunikacij Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU-T). Drugi protokoli višjih slojev so opredeljeni v prilogah (priloge A, B in C) tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta.

2. Zahteve o skladnosti za profil se lahko nanašajo na te specifikacije na enaki podlagi z zunanjimi standardi in so navedene v oddelku 6. Podrobne zahteve so navedene z uporabo tabelaričnega formata seznama zahtev za profil (Priloga E) in proform (obrazcev, vzorcev) izjav o skladnosti izvedbe protokola (proforme za protokol, opredeljene v prilogah, so navedene v Prilogi D). Uporaba teh proform seznama zahtev za profil in izjav o skladnosti izvedbe protokola, ki so v razvoju in/ali pripravi, so razložene v Prilogi E.

5.3 Povezava s prejšnjimi različicami specifikacije

OPOMBE

1. Ta profil temelji na kratkoročnem kontrolnem dokumentu vmesnika, ki ga je razvila prejšnja tehnična podskupina OLDI. Protokoli in paketni formati, opredeljeni v tem Eurocontrolovem standardnem dokumentu, so združljivi s skupino ST-ICD, razen da ta Eurocontrolov standard postavlja podrobnejše zahteve glede uporabe protokola paketnega sloja X.25, vključuje obvezno podporo M-bita in popravlja neskladno specifikacijo vrednosti identifikatorja uprave in formata (AFI) v naslovu dostopne točke omrežne storitve (NSAP).

2. Glavna sprememba v slogu tega Eurocontrolovega standardnega dokumenta se nanaša na strukturo specifikacij kontrolnega dokumenta vmesnika. Protokol prenosa sporočila (Priloga A) je ločen od spremljajočega T-profila. To bo omogočilo uporabo drugih T-profilov, ko bo to postalo potrebno za podporo nastajajočih zahtev za izmenjavo podatkov o letih (FDE).

3. Tiste dele specifikacij ST-ICD, ki obravnavajo kontrolo navideznih vodov X.25 in delimitiranih aplikacijskih sporočil, je zdaj mogoče najti v protokolu za glavo sporočila (Priloga B), ki tvori minimalni transportni sloj za izmenjavo podatkov o letih.

6. ZAHTEVE ZA PROFIL

6.1 Zahteve o skladnosti

6.1.1 Izvedba, ki zahteva skladnost s to specifikacijo, izpolnjuje zahteve, navedene v oddelkih 6.2 in 6.3 spodaj.

6.1.2 Zahtevo o skladnosti podpira izjava o skladnosti izvedbe profila, kakor je opisano v Prilogi D in Prilogi E.

6.2 Zahteve za zgornji sloj

6.2.1 Skladna izvedba izpolnjuje zahteve osnovnega standarda, prikazanega v Prilogi A.

6.2.2 Skladna izvedba izpolnjuje omejitve, prikazane v seznamu zahtev za profil v Prilogi E.7.

6.3 Zahteve za spodnji sloj

6.3.1 Zahteve za transportni sloj

6.3.1.1 Skladna izvedba izpolnjuje zahteve osnovnega standarda, navedenega v Prilogi B.

6.3.1.2 Skladna izvedba izpolnjuje omejitve, navedene v seznamu zahtev za profil v Prilogi E.8.1.

6.3.1.3. Skladna izvedba izpolnjuje zahtevo podatkovne enote transportnih storitev (TSDU) o dodatnih velikostih do vključno

4097

oktetov.

OPOMBA

Prvi oktet podatkovne enote transportnih storitev ustreza polju glave sporočila (glej A.4.10 in B.4.4) in tako pušča največ 4096 oktetov za uporabniške podatke.

6.3.2 Zahteve za omrežni sloj

6.3.2.1 Skladna izvedba izpolnjuje zahteve ISO/IEC 8208 [Sklic 7] v skladu s preslikavo protokola, navedenega v Prilogi C.

6.3.2.2 Skladna izvedba izpolnjuje omejitve, navedene v seznamu zahtev za profil v Prilogi E.8.2.

6.3.2.3 Skladna izvedba lahko z mehanizmi upravljanja sistema, če je podprto delovanje podatkovne terminalske opreme (DTE)-DTE, konfigurira izbiro podatkovne terminalske opreme (DTE) ali vlogo opreme za zaključevanje podatkovnih vodov (DCE) za operacije DTE-DTE.

6.3.2.4 Skladna izvedba lahko v kateri koli vlogi, opredeljeni v 6.3.2.3, sproži povezavo v skladu s specifikacijo v Prilogi C, tako da je protokol popolnoma simetričen.

OPOMBA

Nekatere obstoječe izvedbe, ki temeljijo na ST-ICD, morda niso zmožne vzpostaviti omrežnih povezav v skladu s protokolom v Prilogi C.

6.3.2.5 Skladna izvedba se določeno obdobje ujema z zmogljivostjo nestandardnih privzetih paketnih velikosti z vrednostjo 256 za obe smeri prenosa.

6.3.2.6 Skladna izvedba uporablja naslove NSAP, kakor je opredeljeno v Prilogi C.

6.3.2.7 Skladna izvedba nastavi D-bit v paketih CALL REQUEST (zahteva za zvezo), CALL ACCEPTED (klic sprejet) in DATA (podatki) na 0.

OPOMBA

Nastavitev D= 0 v paketih "zahteve za zvezo" in "sprejetega klica" povzroči, da se potrditev dostave ne uporablja.

6.3.3 Zahteve za sloj podatkovne povezave

6.3.3.1 Skladna izvedba izpolnjuje zahteve skladnosti ISO/IEC 7776 [Sklic 6] za protokol enojne povezave uravnoteženega postopka dostopa do povezave (LAPB).

6.3.3.2 Skladna izvedba izpolnjuje tudi omejitve, prikazane v seznamu zahtev za profil v Prilogi E.8.3.

6.3.4 Zahteve za fizični sloj

Skladna izvedba izpolnjuje zahteve skladnosti ISO/IEC ISP 10609-9, člen 7 [Sklic 8].

7. TESTNE METODE

OPOMBI

1. Način preizkušanja skladnosti izvajanja te specifikacije je opisan v Prilogi F.

2. Uporaba proform PRL in PICS, predvidenih v tej specifikaciji o skladnosti dokumenta, je opisana v Prilogi E.

--------------------------------------------------