32000R2037Úradný vestník L 244 , 29/09/2000 S. 0001 - 0024


Nariadenie (ES) č. 2037 Európskeho parlamentu a Rady

z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po konzultácii s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 251 zmluvy [3], vzhľadom na spoločný text schválený 5. mája 2000 Zmierovacím výborom,

keďže:

(1) Potvrdilo sa , že neustále emisie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, pri súčasnej hladine naďalej spôsobujú vážne škody v ozónovej vrstve. Narušenie ozónu v južnej pologuli dosiahlo v roku 1998 nebývalú úroveň. V troch zo štyroch posledných jarných období sa vyskytlo vážne narušenie ozónu v polárnej oblasti. Zvýšené UV-B žiarenie vyplývajúce z narušenia ozónu predstavuje závažné ohrozenie zdravia a životného prostredia. Je preto potrebné prijať ďalšie účinné opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia proti škodlivým účinkom vyplývajúcim z takýchto emisií.

(2) Vzhľadom na zodpovednosť za životné prostredie a obchodovanie sa spoločenstvo podľa rozhodnutia 88/540/EHS [4] stalo zmluvnou stranou Viedenského dohovoru pre ochranu ozónovej vrstvy a Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, zmeneného a doplneného zmluvnými zmluvnými stranami protokolu na ich druhej schôdzi v Londýne a na ich štvrtej schôdzi v Kodani.

(3) Zmluvné strany Montrealského protokolu na svojom siedmom zasadnutí vo Viedni v decembri 1995 a na svojom deviatom zasadnutí v Montreale v septembri 1997, na ktorých sa zúčastnilo spoločenstvo, prijali dodatočné opatrenia na ochranu ozónovej vrstvy.

(4) Je potrebné, aby sa prijali postupy na úrovni spoločenstva na uskutočnenie záväzkov spoločenstva podľa Viedenského dohovoru a najnovších zmien a doplnení Montrealského protokolu, najmä vzhľadom na postupné vyraďovanie a uvádzanie na trh metylbromidu v rámci spoločenstva a na zabezpečenie systému povolení nielen na dovoz ale aj na vývoz látok narušujúcich ozón.

(5) Vzhľadom na to, že skôr než sa predpokladalo, sú dostupné technológie na nahrádzanie látok narušujúcich ozónovú vrstvu je vhodné, aby sa v niektorých prípadoch ustanovili kontrolné opatrenia, ktoré sú prísnejšie ako tie, ktoré sa ustanovili v nariadení Rady (ES) č. 3093/94 z 15. decembra 1994 o látkach, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu [5] a prísnejšie ako tie z Montrealského protokolu.

(6) Nariadenie (ES) č. 3093/94 sa musí podstatne upraviť. Je v záujme právnej jasnosti a prehľadnosti, aby sa uvedené nariadenie úplne zrevidovalo.

(7) Podľa nariadenia (ES) č. 3093/94 sa postupne vyradila výroba ferónov, iných plne halogenovaných chlorofluorokarbónov, halónov, tetrachlórmetánu, 1, 1, 1-trichlóretánu a hydrobrómofluorokarbónov. Výroba takýchto kontrolovaných látok je zakázaná, pokiaľ niektoré možné odchýlky pre základné použitia a s cieľom splnenia základných domácich potrieb zmluvných strán v zmysle článku 5 Montrealského protokolu neustanovujú inak. Teraz je taktiež vhodné postupne zakázať uvádzanie na trh a používanie takýchto látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich takéto látky.

(8) Dokonca aj po postupnom vyradení kontrolovaných látok môže Komisia za určitých podmienok udeliť výnimky pre základné použitia.

(9) Pribúdajúca dostupnosť alternatív k metylbromidu by sa mala zohľadniť v podstatnejších zníženiach jeho výroby a spotreby v porovnaní s Montrealským protokolom. Výroba a spotreba metylbromidu by sa mali postupne úplne zastaviť pokiaľ možné odchýlky pre nevyhnutné použitie stanovené na úrovni spoločenstva na základe kritérií ustanovených podľa Montrealského protokolu. Použitie metylbromidu pre karanténne a predzásielkové uplatnenie by sa taktiež malo kontrolovať. Takéto použite by nemalo prevyšovať súčasné hladiny a napokon by sa malo znížiť vzhľadom na technický vývoj a vývoje podľa Montrealského protokolu.

(10) Nariadenie (ES) č. 3093/94 ustanovuje kontrolu pri výrobe všetkých ostatných látok narušujúcich ozónovú vrstvu avšak neustanovuje kontroly pri výrobe hydrochlórofluorokarbónov. Je vhodné zaviesť takéto ustanovenie, aby sa zabezpečilo, že sa takéto hydrochlórofluorokarbóny nebudú naďalej používať, keď existujú alternatívy nenarušujúce ozón. Opatrenia pre kontrolu výroby hydrochlórofluorokarbónov by mali prijať všetky zmluvné strany Montrealského protokolu. Zmrazenie výroby hydrochlórofluorokarbónov by odrážalo takúto potrebu a rozhodnutie spoločenstva prevziať v tomto ohľade vedúcu úlohu. Vyrobené množstvá by sa mali prispôsobiť predpokladaným zníženiam pre uvádzanie hydrochlórofluorokarbónov na trh spoločenstva a celosvetovému klesajúcemu dopytu ako dôsledok znížení v spotrebe hydrochlórofluorokarbónov požadovaných podľa protokolu.

(11) Montrealský protokol v článku 2F ods. 7 požaduje od zmluvných strán, aby sa snažili zabezpečiť, že sa použitie hydrochlórofluorokarbónov obmedzí na také použitie, kde nie sú dostupné iné alternatívne látky alebo technológie vhodnejšie pre životné prostredie. Vzhľadom na dostupnosť alternatívnych alebo náhradných technológií je možné ďalej obmedzovať uvádzanie na trh a použitie hydrochlórofluorokarbónov a výrobkov obsahujúcich hydrochlórofluorokarbóny. Rozhodnutie VI/13 zo zasadnutia zmluvných strán Montrealského protokolu ustanovuje, že posudzovanie alternatív k hydrochlórofluorokarbónom by malo brať do úvahy také faktory, ako sú schopnosť narušovať ozón, energetická efektívnosť, možná horľavosť, toxicita a globálne otepľovanie a možný dopad na efektívne použitie a postupné vyradenie chlorofluorokarbónov a halónov. Kontroly hydrochlórofluorokarbónov podľa Montrealského protokolu by sa mali značne sprísniť, aby sa ochránila ozónová vrstva a aby to odrážalo dostupnosť alternatív.

(12) Kvóty pre prepustenie kontrolovaných látok do voľného obehu v spoločenstve by sa mali prideľovať iba pre obmedzené použitie kontrolovaných látok. Kontrolované látky a výrobky obsahujúce kontrolované látky zo štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami Montrealského protokolu, by sa nemali dovážať.

(13) Systém udeľovania povolení na kontrolované látky by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal oprávnenie na vývoz kontrolovaných látok, aby sa monitorovalo obchodovanie s látkami narušujúcimi ozón a aby sa povolila výmena informácií medzi zmluvnými stranami.

(14) Malo by sa zaistiť rekultivácia použitých kontrolovaných látok a zabránenie úniku kontrolovaných látok.

(15) Montrealský protokol požaduje podávanie správ o obchodovaní s látkami narušujúcimi ozón. Od výrobcov, dovozcov a vývozcov kontrolovaných látkach by sa preto mali požadovať každoročné správy o týchto látkach.

(16) Opatrenia potrebné pre vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/EHS z 28. júna 1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [6].

(17) Rozhodnutie X/8 z 10. zasadania zmluvných strán Montrealského protokolu vyzýva zmluvné strany, aby aktívne prijali opatrenia, keď je to vhodné, na odradenie od výroby a nákupu nových látok narušujúcich ozón a najmä bromochlórmetánu. Pre tento účel by sa mal zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí, že toto nariadenie sa bude vzťahovať na nové látky. Výroba, dovážanie, uvádzanie na trh a použitie bromochlórmetánu by sa mali zakázať.

(18) Prechod na nové technológie alebo alternatívne výrobky, ktoré sa požadujú preto, lebo výroba a použitie kontrolovaných látok sa musí postupne vyradiť, by mohol viesť k problémom najmä pre malé a stredné podniky (MSP). Členské štáty by preto mali zvážiť zabezpečenie vhodných foriem pomoci obzvlášť preto, aby sa MSP umožnilo uskutočniť nevyhnutné zmeny,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobu, dovážanie, vyvážanie, uvádzanie na trh, použitie, obnovu, recyklovanie a rekultiváciu a zničenie chlorofluorokarbónov, iných plne halogenovaných chlorofluorokarbónov, halónov, tetrachlórmetánu, 1, 1, 1-trichlóretánu, metylbromidu, hydrobrómofluorokarbónov a hydrochlórofluorokarbónov, na podávanie informácií o týchto látkach a na dovážanie, vyvážanie, uvádzanie na trh a použitie výrobkov a zariadení obsahujúcich takéto látky.

Toto nariadenie sa tiež vzťahuje na výrobu, dovážanie, uvádzanie na trh a použitie látok v prílohe II.

Článok 2

Definície

Pre účely tohto nariadenia:

- "protokol" znamená Montrealský protokol z roku 1987 o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, v znení posledných zmien a doplnkov,

- "zmluvná strana" znamená ktorúkoľvek stranu protokolu,

- "štát, ktorý nie je stranou protokolu", pokiaľ ide o konkrétnu kontrolovanú látku, zahŕňa ktorýkoľvek štát alebo regionálnu organizáciu ekonomickej integrácie, ktoré nesúhlasili byť viazané ustanoveniami protokolu, ktoré sú uplatniteľné pre takúto látku,

- "kontrolované látky" znamenajú chlorofluorokarbóny, iné plne halogenované chlorofluorokarbóny, halóny, tetrachlórmetán, 1, 1, 1-trichlóretán, metylbromid, hydrobrómofluorokarbóny a hydrochlórofluorokarbóny, a to či už jednotlivo alebo v zmesi, či sú čisté, obnovené, recyklované alebo ako rekultivované. Táto definícia sa nevzťahuje na žiadnu kontrolovanú látku, ktorá je v inom vyrobenom výrobku ako v kontajneri používanom na prepravu alebo skladovanie takejto látky, alebo na nepatrné množstvá ktorejkoľvek kontrolovanej látky pochádzajúcej z neúmyselnej alebo náhodnej výroby počas výrobného procesu, z nezreagovanej východiskovej suroviny, alebo z použitia ako činidlo pri spracovaní, ktoré je prítomné v chemických látkach ako stopové nečistoty, alebo ktorá emitovala počas výroby alebo nakladania s ňou,

- "chlórofluorokarbóny" (CFC) znamenajú kontrolované látky, ktoré sú vymenované v skupine I prílohy I, vrátane ich izomérov,

- "iné plne halogénované chlórofluorokarbóny" znamenajú kontrolované látky, ktoré sú vymenované v skupine II prílohy I, vrátane ich izomérov,

- "halóny" znamenajú kontrolované látky, ktoré sú vymenované v skupine III prílohy I, vrátane ich izomérov,

- "tetrachlórmetán" znamená kontrolovanú látku, ktorá je bližšie určená v skupine IV prílohy I,

- "1,1,1- trichlóretán" znamená kontrolovanú látku, ktorá je bližšie určená v skupine V prílohy I,

- "metylbromid" znamená kontrolovanú látku, ktorá je bližšie určená v skupine VI prílohy I,

- "hydrobrómofluorokarbóny" znamenajú kontrolované látky, ktoré sú vymenované v skupine VII prílohy I, vrátane ich izomérov,

- "hydrobrómofluorokarbóny"(HCFC) znamenajú kontrolované látky, ktoré sú vymenované v skupine VIII prílohy I, vrátane ich izomérov,

- "nové látky" znamenajú látky, ktoré sú vymenované v prílohe II. Táto definícia zahŕňa látky či už sú jednotlivo alebo v zmesi, či sú čisté alebo obnovené, recyklované alebo ako rekultivované. Táto definícia sa nevzťahuje na žiadnu látku, ktorá je v inom vyrobenom výrobku ako v kontajneri používanom na prepravu alebo skladovanie takejto látky, alebo na nepatrné množstvá ktorejkoľvek novej látky pochádzajúcej z neúmyselnej alebo náhodnej výroby počas výrobného procesu, alebo z nezreagovanej východiskovej suroviny,

- "východisková surovina" znamená akúkoľvek kontrolovanú látku alebo novú latku, ktorá prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení z jej pôvodného zloženia a ktorej emisie sú nepatrné,

- "činidlo pri spracovaní" znamená kontrolované látky, ktoré sa používajú ako chemické činidlá pri spracovaní v takých aplikáciách, ktoré sú vymenované v prílohe VI, v zariadeniach existujúcich k 1. septembru 1997 a ak sú emisie nepatrné. Komisia vytvorí vzhľadom na uvedené kritériá a v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 zoznam podnikov, v ktorých sa povolí použitie kontrolovaných látok ako činidiel pri spracovaní, pričom stanoví maximálne hladiny emisií pre každý z dotknutých podnikov. Vzhľadom na nové informácie alebo technický vývoj môže v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 zmeniť a doplniť prílohu VI ako aj zoznam vyššie uvedených podnikov, vrátane prehľadu ustanoveného v rozhodnutí zasadania zmluvných strán protokolu X/14,

- "výrobca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vyrába kontrolované látky v rámci spoločenstva,

- "výroba" znamená množstvo vyrobených kontrolovaných látok znížené o množstvo zničených prostredníctvom technológií schválených zmluvnými stranami protokolu a znížené o množstvo celkove použité ako východisková surovina alebo činidlo pri spracovaní v rámci výroby iných chemikálií. Žiadne množstvo obnovených, recyklovaných alebo rekultivovaných látok sa nepokladá za "výrobu",

- "potenciál narušenia ozónu" znamená číslo špecifikované v treťom stĺpci prílohy I, ktoré predstavuje potenciálny účinok každej kontrolovanej látky na ozónovú vrstvu,

- "vypočítaná hladina" znamená množstvo, ktoré sa určí vynásobením množstva každej kontrolovanej látky jej potenciálom narušenia ozónu a sčítaním výsledných čísel zvlášť pre každú skupinu kontrolovaných látok v prílohe I,

- "priemyselná racionalizácia" znamená prevod celej alebo časti vypočítanej hladiny výroby od jedného výrobcu k druhému buď medzi zmluvnými stranami protokolu alebo v rámci členského štátu s cieľom optimalizácie ekonomickej efektívnosti alebo ako odpoveď na očakávaný schodok v zásobovaní ako výsledok uzatvorenia závodu,

- "uvedenie na trh" znamená dodávanie alebo sprístupnenie kontrolovaných látok alebo výrobkov obsahujúcich kontrolované látky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pre tretie osoby za odplatu alebo bezodplatne,

- "použitie" znamená zúžitkovanie kontrolovaných látok vo výrobe alebo údržbe, najmä doplnenie výrobkov alebo zariadenia alebo v inom procese, okrem použitia pre východiskovú surovinu a ako činiteľa pre spracovanie,

- "reverzibilná klimatizácia/vyhrievací systém" znamená kombináciu vzájomne prepojených častí obsahujúcich chladivo, ktoré predstavujú jeden uzatvorený chladiaci obvod, v ktorom chladivo cirkuluje s cieľom vyňatia a potlačenia tepla (napr. chladenie, vyhrievanie), procesy, ktoré sú reverzibilné pričom odparovače a kondenzátory sú navrhnuté tak, aby ich funkcie boli vzájomne zameniteľné,

- "aktívny zušľachťovací styk" znamená postup, ktorý je ustanovený v článku 114 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [7],

- "obnova" znamená zber a skladovanie kontrolovaných látok napr. zo strojov, zariadení a bezpečnostných obalov počas údržby alebo pred odzmluvných stránením,

- "recyklovanie" znamená spätné využitie obnovených kontrolovaných látok po procese základného očistenia, ako sú filtrovanie a sušenie. V prípade chladidiel, recyklovanie normálne zahŕňa dobíjanie späť do zariadenia, ako sa to často vykonáva na mieste,

- "rekultivácia" znamená opätovné spracovanie a vylepšenie obnovenej látky pomocou takých postupov, ako sú filtrovanie, sušenie, destilovanie a chemická úprava s cieľom obnovenia látky na špecifickú úroveň výkonu, ktorá často zahŕňa spracovanie mimo miesta v ústrednom závode,

- "podnik" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vyrába, recykluje s cieľom uvedenia na trh alebo používa kontrolované látky na priemyselné alebo obchodné účely v rámci spoločenstva, ktorá uvoľňuje takéto dovezené látky do voľného obehu v rámci spoločenstva, alebo ktorá vyváža takéto látky zo spoločenstva na priemyselné alebo komerčné účely.

KAPITOLA II

PLÁN POSTUPNÉHO VYRADENIA

Článok 3

Kontrola výroby kontrolovaných látok

1. Pokiaľ odseky 5 až 10 neustanovujú inak, zakazuje sa výroba nasledovných látok:

a) chlórofluorokarbónov;

b) iných plne halogénovaných chlórofluorokarbónov;

c) halónov;

d) tetrachlórmetánu;

e) 1,1,1-trichlóretánu;

f) hydrobrómofluorokarbónov.

Vzhľadom na návrhy podané členskými štátmi uplatní Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 kritériá stanovené v rozhodnutí zmluvných strán protokolu IV/25, aby každý rok určila všetky základné použitia, pre ktoré je možné v rámci spoločenstva povoliť výrobu a dovoz kontrolovaných látok uvedených v prvom pododseku, a aby určila takých užívateľov, ktorí môžu mať výhody z takýchto základných použití. Taká výroba a dovážanie sa povolí iba vtedy, ak nie sú od žiadnej zmluvnej strany dostupné žiadne primerané alternatívy alebo recyklované alebo rekultivované kontrolované látky uvedené v prvom pododseku.

2. i) Pokiaľ odseky 5 až 10 neustanovujú inak, každý výrobca zabezpečí, že:

a) vypočítaná hladina jeho výroby metylbromidu v období od 1. januára do 31. decembra 1999 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 75 % vypočítanej hladiny jeho výroby metylbromidu v roku 1991;

b) vypočítaná hladina jeho výroby metylbromidu v období od 1. januára do 31. decembra 2001 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 40 % vypočítanej hladiny jeho výroby metylbromidu v roku 1991;

c) vypočítaná hladina jeho výroby metylbromidu v období od 1. januára do 31. decembra 2003 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 25 % vypočítanej hladiny jeho výroby metylbromidu v roku 1991;

d) nevyrobí žiadny metylbromid po 31. decembri 2004.

Vypočítané hladiny uvedené v písm. a), b), c) a d) nezahŕňa množstvo metylbromidu vyrobeného pre karanténne a predzásielkové použitie.

ii) Vzhľadom na návrhy podané členskými štátmi uplatní Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 kritériá stanovené v rozhodnutí zmluvných strán protokolu IX/6 spolu so všetkými inými dôležitými kritériami odsúhlasenými zmluvnými stranami protokolu, aby každý rok určila akékoľvek použitia, pre ktoré je možné v rámci spoločenstva povoliť výrobu, dovážanie a použitie metylbromidu do spoločenstva po 31. decembri 2004, a aby určila množstvá a použitia, ktoré sa povolia a takých užívateľov, ktorí môžu mať výhody z takýchto kritických výnimiek. Taká výroba a dovážanie sa povolí iba vtedy, ak nie sú od žiadnej zmluvnej strany protokolu dostupné žiadne primerané alternatívy alebo recyklovaný alebo rekultivovaný metylbromid.

V prípade naliehavej potreby, keď si to vyžadujú neočakávané vypuknutia jednotlivých škodcov alebo chorôb, môže Komisia na žiadosť príslušného orgánu členského štátu povoliť dočasné použitie metylbromidu. Takéto povolenie sa vzťahuje na dobu nepresahujúcu 120 dní a na množstvo neprevyšujúce 20 ton.

3. Pokiaľ odseky 8, 9 a 10 neustanovujú inak, každý výrobca zabezpečí, že:

a) vypočítaná hladina jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2000 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši vypočítanú hladinu jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v roku 1997;

b) vypočítaná hladina jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 35 % vypočítanej hladiny jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v roku 1997;

c) vypočítaná hladina jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 20 % vypočítanej hladiny jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v roku 1997;

d) vypočítaná hladina jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 15 % vypočítanej hladiny jeho výroby hydrochlórofluorokarbónov v roku 1997;

e) nevyrobí žiadny hydrochlóroflourokarbón po 31. decembri 2025.

Do 31. decembra 2002 Komisia preverí hladinu výroby hydrochlórofluorokarbónov s tým cieľom, aby sa určilo:

- či sa má vopred navrhnúť zníženie výroby roku 2008, a/alebo

- či sa má navrhnúť zmena hladín výroby ustanovených podľa písm. b), c) a d).

Takáto revízia zohľadní vývoj celosvetovej spotreby hydrochlórofluorokarbónov, vývoz hydrochlórofluorokarbónov zo spoločenstva a iných štátov OECD a technickú a ekonomickú dostupnosť alternatívnych látok alebo technológií ako aj príslušných medzinárodných vývojov podľa protokolu.

4. Komisia vydá povolenia takým užívateľom schváleným v súlade s druhým pododsekom odseku 1 a s odsekom 2 bod ii) a oznámi im použitie, pre ktoré majú oprávnenie ako aj látky a ich množstvá, ktoré sú oprávnení používať.

5. Výrobca môže dostať oprávnenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť jeho výroby vyrábať kontrolované látky uvedené v odsekoch 1 a 2 s cieľom splnenia požiadaviek, ktoré sú povolené v súlade s odsekom 4. Príslušný orgán príslušného členského štátu vopred oznámi Komisii svoj úmysel vydať akékoľvek takéto oprávnenie.

6. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, môže oprávniť takého výrobcu, aby prevýšil vypočítané hladiny výroby ustanovené v odsekoch 1 a 2, aby uspokojil základné domáce potreby zmluvných strán v zmysle článku 5 protokolu, a to za predpokladu, že dodatočne vypočítané hladiny výroby príslušného členského štátu neprevýšia také hladiny, ktoré sa povolili pre ten účel podľa článkov 2A až 2E a 2H protokolu pre príslušné obdobia. Príslušný orgán príslušného členského štátu vopred oznámi Komisii svoj úmysel vydať akékoľvek takéto oprávnenie.

7. V rozsahu povolenom protokolom môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, oprávniť takého výrobcu, aby prevýšil vypočítané hladiny výroby ustanovené v odsekoch 1 a 2, aby uspokojil základné alebo kritické použitie zmluvných strán na ich žiadosť. Príslušný orgán príslušného členského štátu vopred oznámi Komisii svoj úmysel vydať akékoľvek takéto oprávnenie.

8. V rozsahu povolenom protokolom môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, oprávniť takého výrobcu, aby prevýšil vypočítané hladiny výroby ustanovené v odsekoch 1 až 7 s cieľom priemyselnej racionalizácie v rámci príslušného členského štátu, a to za predpokladu, že vypočítané hladiny výroby takéhoto členského štátu neprevýšia súčet vypočítaných hladín výroby jeho domácich výrobcov, ako je to ustanovené v odsekoch 1 až 7 pre príslušné obdobia. Príslušný orgán príslušného členského štátu vopred oznámi Komisii svoj úmysel vydať akékoľvek takéto oprávnenie.

9. V rozsahu povolenom protokolom môže Komisia po dohode s príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, oprávniť takého výrobcu, aby prevýšil vypočítané hladiny výroby ustanovené v odsekoch 1 až 8 s cieľom priemyselnej racionalizácie medzi členskými štátmi, a to za predpokladu, že kombinovane vypočítané hladiny výroby príslušných členských štátov neprevýšia súčet vypočítaných hladín výroby ich domácich výrobcov, ako je to ustanovené v odsekoch 1 až 8 pre príslušné obdobia. Taktiež sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu členského štátu, v ktorom sa zamýšľa zníženie výroby.

10. V rozsahu povolenom protokolom môže Komisia po dohode tak s príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza podstatná časť výroby výrobcu, ako aj s vládou príslušnej tretej zmluvnej strany oprávniť takého výrobcu, aby kombinoval vypočítané hladiny výroby ustanovené v odsekoch 1 až 9 s vypočítanými hladinami výroby povolenými výrobcovi v tretej strane podľa protokolu a podľa vnútroštátnych právnych predpisov takéhoto výrobcu s cieľom priemyselnej racionalizácie s treťou stranou, a to za predpokladu, že kombinovane vypočítané hladiny výroby takýchto dvoch výrobcov neprevýšia súčet vypočítaných hladín výroby, ktoré sa povolili výrobcovi spoločenstva podľa odsekov 1 až 9 a vypočítané hladiny výroby, ktoré sa povolili výrobcovi tretej zmluvnej strany podľa protokolu a podľa akýchkoľvek relevantných vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 4

Kontrola uvádzania na trh a použitia kontrolovaných látok

1. Pokiaľ odseky 4 a 5 neustanovujú inak, zakazuje sa uvedenie na trh a použitie nasledovných kontrolovaných látok:

a) chlórofluorokarbónov;

b) iných plne halogénovaných chlórofluorokarbónov;

c) halónov;

d) tetrachlórmetánu;

e) 1,1,1-trichlóretánu;

f) hydrobrómofluorokarbónov.

Na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu a v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 môže Komisia schváliť dočasnú výnimku na povolenie používať chlórofluorokarbóny až do 31. decembra 2004 v dodacích mechanizmoch pre hermeticky zapečatené prístroje skonštruované na implantovanie do ľudského tela pre dodávky meraných dávok liekov a až do 31. decembra 2008 v existujúcich vojenských využitiach, kde sa preukáže, že pre konkrétne použitie nie sú k dispozícii alebo sa nemôžu použiť technicky a ekonomicky prijateľné alternatívne látky alebo technológie.

2. i) Pokiaľ odseky 4 a 5 neustanovujú inak, každý výrobca a dovozca zabezpečí, že:

a) vypočítaná hladina metylbromidu, ktorý uvedie na trh alebo použije pre seba v období od 1. januára 1999 do 31. decembra 1999 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 75 % vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý uviedol na trh alebo použil pre seba v roku 1991;

b) vypočítaná hladina metylbromidu, ktorý uvedie na trh alebo použije pre seba v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 40 % vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý uviedol na trh alebo použil pre seba v roku 1991;

c) vypočítaná hladina metylbromidu, ktorý uvedie na trh alebo v období od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 25 % vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý uviedol na trh alebo použil pre seba v roku 1991;

d) neuvedie na trh ani nepoužije pre seba žiadny metylbromid po 31. decembri 2004.

V rozsahu povolenom protokolom Komisia na základe žiadosti príslušného orgánu členského štátu a v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 prispôsobí vypočítanú hladinu metylbromidu uvedenú v článku 3 ods. 2 bod i) písm. c) a v písm. c), kde sa preukáže, že je to nevyhnutné s cieľom splnenia potrieb takého členského štátu, pretože nie sú dostupné alebo sa nemôžu použiť technicky a ekonomicky vhodné alternatívne alebo náhradné látky, ktoré sú prijateľné z hľadiska životného prostredia a zdravia.

Po konzultácii s členskými štátmi Komisia čo najskôr podporí rozvoj vrátane výskumu a použitie alternatív k metylbromidu.

ii) Pokiaľ odsek 4 neustanovuje inak sa po 31. decembri 2005 sa zakazuje uvedenie na trh a použitie metylbromidu inými podnikmi, ako výrobcami a dovozcami.

iii) Vypočítané hladiny uvedené v bode i) písm. a), b), c) a d) a bode ii) nezahŕňajú množstvo metylbromidu vyrobeného alebo dovezeného pre karanténne a predzásielkové použitie. Pre obdobie od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 a pre obdobie každých nasledujúcich 12 mesiacov, každý výrobca a dovozca zabezpečí, že vypočítané hladiny metylbromidu, ktorý uvedie na trh alebo použije pre seba pre karanténne a predzásielkové použitie, neprevýši priemer vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý uviedol na trh alebo použil pre seba v roku pre karanténne a predzásielkové použitie v rokoch 1996, 1997 a 1998.

Každý rok oznámia členské štáty Komisii množstvá metylbromidu schváleného pre karanténne a predzásielkové použitie na ich území, účely, na ktoré sa metylbromid použil a pokrok pri zhodnocovaní a používaní alternatív.

V súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na zníženie vypočítanej hladiny metylbromidu, ktorý výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť na trh alebo použiť pre seba pre karanténne a predzásielkové použitie vzhľadom na technickú a ekonomickú dostupnosť alternatívnych látok alebo technológií a vzhľadom na príslušný medzinárodný vývoj podľa protokolu.

iv) Celkové limity množstiev metylbromidu, ktoré výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť na trh alebo použiť pre seba sú stanovené v prílohe III.

3. i) Pokiaľ odseky 4 a 5 a článku 5 ods. 5 neustanovujú inak:

a) vypočítaná hladina hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviesť na trh alebo použijú pre seba v období od 1. januára 1999 do 31. decembra 1999 a v období nasledujúcich 12 mesiacov neprevýši súčet:

- 2,6 % vypočítanej hladiny hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili pre seba v roku 1989 a

- vypočítanej hladiny hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili pre seba v roku 1989;

b) vypočítaná hladina hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uvedú na trh alebo použijú pre seba v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 neprevýši súčet:

- 2,0 % vypočítanej hladiny chlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili pre seba v roku 1989 a

- vypočítanej hladiny hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili pre seba v roku 1989;

c) vypočítaná hladina hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uvedú na trh alebo použijú pre seba v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2002 neprevýši 85 % hladiny vypočítanej v súlade s písm. b);

d) vypočítaná hladina hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uvedú na trh alebo použijú pre seba v období od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 neprevýši 45 % hladiny vypočítanej v súlade s písm. b);

e) vypočítaná hladina hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uvedú na trh alebo použijú pre seba v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 30 % hladiny vypočítanej v súlade s písm. b);

f) vypočítaná hladina hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uvedú na trh alebo použijú pre seba v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši 25 % hladiny vypočítanej v súlade s písm. b);

g) výrobcovia a dovozcovia neuvedú na trh ani nepoužijú pre seba žiadne hydrochlórofluorokarbóny po 31. decembri 2009;

h) každý výrobca a dovozca zabezpečí, že vypočítaná hladina hydrochlórofluorokarbónov, ktoré umiestni na trh alebo použije pre seba v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 a v každom potom nasledujúcom 12-mesačnom období neprevýši, ako percento vypočítaných hladín ustanovené pod písm. a) až c), svoj percentuálny podiel na trhu v roku 1996.

ii) Do 1. januára 2001 Komisia určí, v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2, mechanizmus prideľovania kvót vypočítaných hladín stanovených pod písm. d) až f) pre každého výrobcu a dovozcu, ktoré sú uplatniteľné pre obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 a pre obdobie každých nasledujúcich 12 mesiacov.

iii) V prípade výrobcov sa množstvá uvedené v tomto odseku vzťahujú na množstvá čistých hydrochlórofluorokarbónov, ktoré uvedú na trh alebo použijú pre seba v rámci spoločenstva a ktoré vyrobili v spoločenstve.

iv) Celkové limity množstiev hydrochlórofluorokarbónov, ktoré výrobcovia a dovozcovia môžu uviesť na trh alebo použiť pre seba sú stanovené v prílohe III.

4. i) a) Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na uvedenie kontrolovaných látok na trh určených v rámci spoločenstva na zničenie pomocou technológií schválených zmluvnými stranami;

b) Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na uvedenie na trh a na použitie kontrolovaných látok, ak:

- sa používajú ako východisková surovina alebo činidlo pri spracovaní; alebo

- sa požívajú na splnenie povolených požiadaviek pre základné použitie takých užívateľov, ako je stanovené v článku 3 ods. 1 a na splnenie povolených požiadaviek pre kritické použitie takých užívateľov identifikovaných podľa toho, ako je ustanovené v článku 3 ods. 2 alebo na splnenie požiadaviek pre dočasné núdzové uplatnenia povolené v súlade s článkom 3 ods. 2 bod ii).

ii) Odsek 1 sa nevzťahuje na uvedenie kontrolovaných látok na údržbu alebo servis chladiaceho alebo klimatizačného zariadenia na trh prostredníctvom podnikov iných ako výrobcov do 31. decembra 1999.

iii) Odsek 1 sa nevzťahuje na použitie kontrolovaných látok na údržbu alebo servis chladiaceho alebo klimatizačného zariadenia alebo pri procesoch s odtlačkami prstov do 31. decembra 2000.

iv) Odsek 1 písm. c) sa nevzťahuje na uvedenie na trh a použitie halónov, ktoré boli obnovené, recylované alebo rekultivované v existujúcich systémoch požiarnej ochrany až do 31. decembra 2002 alebo na uvedenie na trh a použitie halónov pre kritické použitie, ako je to stanovené v prílohe VII. Každý rok oznámia príslušné orgány členských štátov Komisii množstvá halogénov použitých pre kritické použitie, opatrenia prijaté na zníženie ich emisií a odhad takýchto emisií ako aj súčasné aktivity na identifikovanie a použitie primeraných alternatív. Každý rok Komisia vypracuje prehľad kritických použití vymenovaných v prílohe VII a ak je to nevyhnutné, prijme úpravy v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2

v) Okrem použití vymenovaných v prílohe VII sa do 31. decembra 2003 vyradia z prevádzky systémy požiarnej ochrany obsahujúce halóny a halóny sa nahradia v súlade s článkom 16.

5. Ktorýkoľvek výrobca alebo dovozca oprávnený uvádzať kontrolované látky, ktoré sú uvedené v tomto článku, na trh alebo používať ich pre seba, môže preniesť toto právo, pokiaľ ide o všetky alebo akékoľvek množstvá takejto skupiny látok určenej v súlade s týmto článkom na ktoréhokoľvek iného výrobcu alebo dovozcu takejto skupiny látok v rámci spoločenstva. Každý takýto prenos sa vopred oznámi Komisii. Prenos práva na uvedenie na trh alebo na použite nezahŕňa ďalšie právo na výrobu alebo na vývoz.

6. Dovážanie a uvádzanie výrobkov a zariadení obsahujúcich chlórofluorokarbóny, iné plne halogenované chlorofluorokarbóny, halóny, tetrachlórmetán, 1, 1, 1-trichlóretán a hydrobrómofluorokarbóny na trh sa zakazujú s výnimkou výrobkov a zariadení, pre ktoré sa použitie príslušnej kontrolovanej látky povolilo v súlade s druhým pododsekom článku 3 ods. 1 alebo je uvedené v prílohe VII. Tento zákaz sa nevzťahuje na výrobky a zariadenia, o ktorých sa dokáže, že boli vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Článok 5

Kontrola použitia hydrochlórofluorokarbónov

1. Pokiaľ nasledovné podmienky neustanovujú inak, zakazuje sa použitie hydrochlórofluorokarbónov:

a) v aerosóloch;

b) ako rozpúšťadlá:

i) pri použití bez obsahu rozpúšťadla vrátane čistiacich prostriedkov s otvoreným vrchom a odvodňovacích systémov s otvoreným vrchom bez schladených plôch, v lepidlách a v činidlách uvoľňujúcich plesne a ak sa nepoužijú v uzatvorenom zariadení na čistenie odpadov, kde sa nezhodnotili hydrochlórofluorokarbóny;

ii) od januára 2002 pri každom použití rozpúšťadiel s výnimkou presného čistenia elektrických a iných zložiek v kozmickom priestore a v leteckom využití, kde zákaz nadobudne účinnosť 31. decembra 2008;

c) ako chladivá:

i) v zariadeniach vyrobených po 31. decembri 1995 pre nasledovné použitia:

- v neuzatvorených systémoch priameho odparovania,

- v domácich chladničkách a mrazničkách,

- v klimatizačných systémoch motorových vozidiel, traktorov a terénnych vozidiel alebo prívesných vozov, ktoré fungujú pri akomkoľvek zdroji energie okrem použitia na vojenské účely, kde zákaz nadobudne účinnosť 31. decembra 2008,

- v klimatizačných zariadeniach vo verejnej cestnej premávke,

ii) v klimatizačných zariadeniach v železničnej doprave vyrobených po 31. decembri 1997;

iii) od 1. januára 2000 v zariadeniach vyrobených po 31. decembri 1999 pre nasledovné použitia:

- vo verejných a distribučných chladených obchodoch a skladoch,

- pre zariadenia so spojkovým príkonom 150 kW a viac,

iv) od 1. januára 2001 vo všetkých chladiacich a klimatizačných zariadeniach vyrobených po 31. decembri 2000, s výnimkou upevnených klimatizačných zariadení s chladiacou kapacitou menšou než 100 kW, kde sa použitie hydrochlórofluorokarbónov zakazuje od 1. júla 2002 v zariadeniach vyrobených po 30. júni 2002 a v reverzibilných klimatizačných vyhrievacích čerpacích systémoch, kde sa použitie hydrochlórofluorokarbónov zakazuje od 1. januára 2004 vo všetkých zariadeniach vyrobených po 31. decembri 2003;

v) od 1. januára 2010 sa zakazuje používanie čistých hydrochlórofluorokarbónov pri údržbe a servise chladiacich a klimatizačných zariadení existujúcich v tom čase; všetky hydrochlórofluorokarbóny sa zakazujú od 1. januára 2015.

Do 31. decembra 2008 Komisia preverí technickú a ekonomickú dostupnosť alternatív k recyklovaným hydrochlórofluorokarbónom.

Previerka zohľadní dostupnosť technicky a ekonomicky prijateľných alternatív k hydrochlórofluorokarbónom v existujúcich chladiacich zariadeniach s cieľom zabrániť predčasnému zrušeniu zariadenia.

Alternatívy pre zohľadnenie by mali podstatne menej škodlivý vplyv na životné prostredie než hydrochlórofluorokarbóny.

Komisia predloží výsledok previerky Európskemu parlamentu a Rade. Ak je to vhodné, prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 rozhodnutie o tom, či sa prispôsobí dátum 1. januára 2015;

d) na výrobu peny:

i) na výrobu všetkých druhov peny okrem integrálnej peny na kožu pre použitie pri ochranných prípravkoch a tuhej izolačnej peny;

ii) od 1. októbra 2000 na výrobu integrálnej peny na kožu na použitie pri ochranných prírpavkoch a polyetylénovej tuhej izolačnej peny;

iii) od 1. januára 2002 na výrobu extrudovanej polystyrénovej tuhej izolačnej peny okrem prípadov, keď sa použije pre izolačnú prepravu;

iv) od 1. januára 2003 na výrobu polyuretánovej peny do prístrojov, polyuretánovej laminátovej peny s pružným povrchom polyuretánových panelov okrem prípadov, keď sa posledné dve použijú na izolačnú prepravu;

v) od 1. januára 2004 na výrobu všetkých druhov peny vrátane polyuretánových rozprašovačov a blokovej peny;

e) ako nosný plyn pre sterilizačné látky v uzatvorených systémoch v zariadeniach vyrobených po 31. decembri 1997;

f) vo všetkých ostatných použitiach.

2. Odchylne od odseku 1 sa povolí používanie hydrochlórofluorokarbónov:

a) pri použití v laboratóriách vrátane výskumu a vývoja;

b) ako východisková surovina;

c) ako činidlo pri spracovaní.

3. Odchylne od odseku 1 sa môže povoliť používanie hydrochlórofluorokarbónov ako protipožiarnych činidiel v existujúcich systémoch požiarnej ochrany pri nahrádzaní halónov v použitiach vymenovaných v prílohe VII podľa nasledovných podmienok:

- halóny nachádzajúce sa v takýchto systémoch požiarnej ochrany sa úplne nahradia,

- odstavené halóny sa zničia,

- 70 % nákladov na zničenie bude znášať dodávateľ hydrochlórofluorokarbónov,

- členské štáty využívajúce toto ustanovenie každý rok oznámia Komisii počet zariadení a množstvá príslušných halónov.

4. Dovážanie a uvedenie na trh výrobkov a zariadení obsahujúcich hydrochlórofluorokarbóny, pre ktoré podľa tohto článku platí obmedzenie používania, sa zakazujú odo dňa, kedy nadobudne účinnosť obmedzenie používania. Tento zákaz sa nevzťahuje na výrobky a zariadenia, o ktorých sa preukáže, že boli vyrobené pred dátumom takéhoto obmedzenia používania.

5. Do 31. decembra 2009 sa obmedzenie používania podľa tohto článku nevzťahuje na používanie hydrochlórofluorokarbónov na výrobu výrobkov na vývoz do štátov, kde je používanie hydrochlórofluorokarbónov v takýchto výrobkoch ešte stále povolené.

6. V súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 môže Komisia vzhľadom na skúsenosti s fungovaním tohto nariadenia alebo vzhľadom na technický pokrok pozmeniť zoznam a dátumy stanovené v odseku 1, avšak v žiadnom prípade nemôže predĺžiť lehoty v ňom stanovené, bez toho aby boli dotknuté výnimky ustanovené v odseku 7.

7. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu a v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 môže Komisia povoliť časovo obmedzenú výnimku na povolenie používania a uvedenia na trh hydrochlórofluorokarbónov odchýlkou odseku 1 a článku 4 ods. 3, keď sa preukáže, že pre jednotlivé použitia nie sú dostupné alebo sa nemôžu použiť technicky a ekonomicky prijateľné alternatívne látky alebo technológie. Komisia bezodkladne informuje členské štáty o udelených výnimkách.

KAPITOLA III

OBCHOD

Článok 6

Povolenia na dovoz z tretích štátov

1. Podmienkou prepustenia kontrolovaných látok do voľného obehu v spoločenstve alebo na aktívny zušľachťovací styk je predloženie dovozného povolenia. Takéto povolenia vydá Komisia po preverení súladu s článkami 6, 7, 8 a 13. Komisia zašle kópiu každého povolenia príslušnému orgánu členského štátu, do ktorého sa majú príslušné látky dovážať. Každý členský štát vymenuje pre tento účel príslušný orgán. Kontrolované látky vymenované v skupinách I, II, III, IV a V uvedených v prílohe I sa nebudú dovážať pre aktívny zušľachťovací styk.

2. Povolenie, ktoré sa týka aktívneho zušľachťovaného styku, sa vydá iba vtedy, ak sa kontrolované látky majú použiť v colnom území spoločenstva na základe systému pozastavenia ustanoveného v článku 114 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2913/92 a pod podmienkou, že náhradné výrobky sa opätovne vyvážajú do štátu, v ktorom výroba, spotreba alebo dovoz takýchto kontrolovaných látok nie je zakázaný. Povolenie sa vystaví iba na základe schválenia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa má operácia aktívneho zušľachťovacieho styku uskutočniť.

3. V žiadosti o povolenie sa uvedú:

a) názvy a adresy dovozcu a vývozcu;

b) štát vývozu;

c) štát konečného určenia, ak sa kontrolované látky majú použiť v colnom území spoločenstva podľa postupov aktívneho zušľachťovacieho styku, ako je to uvedené v odseku 2;

d) popis každej kontrolovanej látky vrátane:

- obchodného popisu,

- popisu a kódu KN, ako je to ustanovené v prílohe IV,

- vlastností látky (čistá, obnovená alebo rekultivovaná),

- množstvo látky v kilogramoch;

e) účel zamýšľaného dovážania;

f) ak je to známe, aj miesto a dátum zamýšľaného dovážania a kde je to vhodné, akékoľvek zmeny takýchto údajov.

4. Komisia môže požadovať osvedčenie potvrdzujúce vlastnosti látky, ktorá sa má doviesť.

5. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 upraviť zoznam položiek uvedených v odseku 3 a v prílohe IV.

Článok 7

Dovozy kontrolovaných látok z tretích štátov

Prepustenie kontrolovaných látok dovážaných z tretích štátov do obehu v rámci spoločenstva podlieha množstevným limitom. Takéto limity sa určia a kvóty sa pridelia podnikom na obdobie od 1. januára do 31. decembra 1999 a pre obdobie každých nasledujúcich 12 mesiacov v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 Pridelia sa iba:

a) pre kontrolované látky skupiny VI a VIII uvedené v prílohe I;

b) pre kontrolované látky, ak sa používajú na základné alebo kritické účely alebo na karanténne a predzásielkové použitie;

c) pre kontrolované látky, ak sa používajú ako východisková surovina alebo ako činidlo pri spracovaní; alebo

d) pre podniky, ktoré majú zariadenia na zneškodňovanie pre rekultivované kontrolované látky, ak sa kontrolované látky používajú na zneškodňovanie v rámci spoločenstva pomocou technológií schválených zmluvnými stranami protokolu.

Článok 8

Dovozy kontrolovaných látok zo štátu, ktorý nie je stranou protokolu

Zakazuje sa prepustenie do voľného obehu v spoločenstve alebo na aktívny zušľachťovací styk kontrolovaných látok dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu.

Článok 9

Dovozy výrobkov obsahujúcich kontrolované látky zo štátu, ktorý nie je stranou protokolu

1. Zakazuje sa prepustenie do voľného obehu v spoločenstve výrobkov a zariadení obsahujúcich kontrolované látky dovezené z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu.

2. Zoznam výrobkov obsahujúcich kontrolované látky a kódov kombinovanej nomenklatúry je uvedený v prílohe V s cieľom usmernenia príslušných colných orgánov členských štátov. V súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 môže Komisia pridať, vymazať alebo pozmeniť uvedený zoznam vzhľadom na zoznamy, ktoré zostavili zmluvné strany protokolu.

Článok 10

Dovozy výrobkov vyrobených použitím kontrolovaných látok zo štátu, ktorý nie je stranou protokolu

Vzhľadom na rozhodnutie zmluvných strán protokolu prijme Rada na návrh Komisie pravidlá uplatniteľné pre prepustenie do voľného obehu v spoločenstve výrobkov, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky, dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu. Identifikácia takýchto výrobkov bude v súlade s periodickými technickými radami, ktoré zmluvné strany obdržia. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Článok 11

Vývoz kontrolovaných látok alebo výrobkov obsahujúcich kontrolované látky

1. Zakazuje sa vývoz chlorofluorokarbónov, alebo plne halogenovaných chlorofluorokarbónov, halónov, tetrachlórmetánu, 1, 1, 1-trichlóretánu a hydrobrómofluorokarbónov alebo výrobkov a zariadení pre iné účely než pre osobný úžitok, ktoré obsahujú uvedené látky alebo ktorých plynulé fungovanie závisí od dodávky takýchto látok. Tento zákaz sa nevzťahuje na vývoz:

a) kontrolovaných látok vyrobených podľa článku 3 ods. 6 s cieľom uspokojenia základných domácich potrieb zmluvných strán protokolu v súlade s článkom 5 protokolu;

b) kontrolovaných látok vyrobených podľa článku 3 ods. 7 s cieľom uspokojenia základného alebo kritického použitia zmluvnými stranami protokolu;

c) výrobky a zariadenia obsahujúce kontrolované látky vyrobené podľa článku 3 ods. 5 alebo dovezené podľa článku 7 písm. b);

d) výrobky a zariadenia obsahujúce halón s cieľom uspokojenia kritických použití vymenovaných v prílohe VII;

e) kontrolovaných látok, ktoré sa majú použiť ako východiskové suroviny a ako činidlo pri spracovaní.

2. Zakazuje sa vývoz metylbromidu zo spoločenstva do ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou protokolu.

3. Od 1. januára 2004 sa zakazuje vývoz hydrochlórofluorokarbónov zo spoločenstva do ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou protokolu. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 preverí vyššie uvedený dátum vzhľadom na významný medzinárodný pokrok na základe protokolu a pozmení ho, ako je to vhodné.

Článok 12

Vývozné povolenie

1. Podmienkou pre vývoz kontrolovaných látok zo spoločenstva je povolenie. Takéto povolenie na vývoz vystaví Komisia podnikom na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2001 a na každé potom nasledujúce 12-mesačné obdobie po preverení súladu s článkom 11. Komisia zašle kópiu každého vývozného povolenia príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

2. V žiadosti o vývozné povolenie sa uvedenie:

a) meno a adresa vývozcu a výrobcu, ak to nie je ten istý;

b) popis kontrolovanej látky (látok) určených na vývoz vrátane:

- obchodného popisu,

- popisu a kódu KN, ako je to stanovené v prílohe IV,

- vlastnosti látky (čistá, obnovená alebo rekultivovaná);

c) celkové množstvo každej látky, ktorá sa má vyvážať

d) štát/štáty konečného určenia kontrolovanej látky (látok);

e) účel vyvážania.

3. Každý vývozca oznámi Komisii akékoľvek zmeny, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas doby platnosti povolenia vzhľadom na údaje oznámené podľa odseku 2. Každý vývozca podá Komisii správu v súlade s článkom 19.

Článok 13

Výnimočné povolenie na obchodovanie so štátom, ktorý nie je zmluvnou stranou protokolu

Odchylne od článkov 8, 9 ods. 1, 10, 11 ods. 2 a 3 sa môže povoliť obchodovanie s kontrolovanými látkami a výrobkami, ktoré obsahujú alebo sú vyrobené pomocou jednej alebo viacerých takýchto látok s ktorýmkoľvek štátom, ktorý nie je stranou protokolu do takého rozsahu, ktorý sa určil štátu, ktorý nie je stranou protokolu na zasadaní zmluvných strán protokolu, aby bol v úplnom súlade s protokolom a do ktorého rozsahu štát predložil údaje za týmto účelom, ako je to bližšie uvedené v článku 7 protokolu. Komisia koná v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 14

Obchodovanie s územím, na ktoré sa nevzťahuje protokol

1. Pokiaľ akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa odseku 2 neustanovuje inak, použijú sa články 8, 9, 11 ods. 2 a 3 na každé územie, na ktoré sa nevzťahuje protokol, tak ako sa uplatnia na ktorýkoľvek štát, ktorý nie je stranou protokolu.

2. V prípade, že orgány územia, na ktoré sa nevzťahuje protokol, sú v plnom súlade s protokolom a predložili údaje, pre taký účel, ako je bližšie uvedené v článku 7 protokolu, môže Komisia rozhodnúť, že niektoré alebo všetky ustanovenia článkov 8, 9, a 11 tohto nariadenia sa neuplatnia, pokiaľ ide o takéto územie.

Komisia prijme svoje rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2

Článok 15

Oznámenie členským štátom

Komisia bezodkladne oznámi členským štátom akékoľvek opatrenia, ktoré prijme podľa článkov 6, 7, 9, 12, 13 a 14.

KAPITOLA IV

KONTROLA EMISIÍ

Článok 16

Obnova použitých kontrolovaných látok

1. Kontrolované látky obsiahnuté:

- v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a v tepelných čerpadlách, okrem domácich chladničiek a mrazničiek,

- v zariadeniach obsahujúcich rozpúšťadlá,

- v protipožiarnych systémoch a hasiacich prístrojoch

sa obnovia s cieľom znehodnotenia pomocou technológií schválených zmluvnými stranami protokolu alebo pomocou akejkoľvek inej znehodnocovacej technológie prijateľnej pre životné prostredie alebo s cieľom recyklovania alebo rekultivácie počas servisu a údržby zariadenia alebo pred demontovaním alebo vyhodením zariadenia.

2. Kontrolované látky obsiahnuté v domácich chladničkách a mrazničkách budú obnovené a bude sa s nimi zaobchádzať podľa ustanovenia v odseku 1 po 31. decembri 2001.

3. Kontrolované látky obsiahnuté v iných výrobkoch, inštaláciách a zariadeniach, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, budú obnovené, ak je to uskutočniteľné, a bude sa s nimi zaobchádzať podľa ustanovenia v odseku 1.

4. Kontrolované látky sa neuvedú na trh v nevratných kontejneroch okrem prípadov pre základné použitie.

5. Členské štáty podniknú opatrenia na propagovanie obnovy, recyklovania, rekultivácie a znehodnotenia kontrolovaných látok a zodpovednosť za zabezpečenie súladu s ustanoveniami odseku 1 pridelia užívateľom, chladiarenským technikom alebo iným vhodným inštitúciám. Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre príslušných pracovníkov. Najneskôr 31. decembra 2001 podajú členské štáty Komisii správu o programoch týkajúcich sa vyššie uvedených kvalifikačných požiadaviek. Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi. Vzhľadom na takéto vyhodnotenie a na technické a iné podstatné informácie navrhne Komisia, ak je to vhodné, opatrenia týkajúce sa minimálnych kvalifikačných požiadaviek.

6. Do 31. decembra 2001 podajú členské štáty správu Komisii o zavedených systémoch na propagáciu obnovy použitých kontrolovaných látok, vrátane dostupných zariadení, a množstvá použitých kontrolovaných látok, ktoré boli obnovené, recyklované, rekultivované alebo zničené.

7. Týmto článkom nie je dotknutá smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [8] ani opatrenia prijaté podľa článku 2 ods. 2 uvedenej smernice.

Článok 17

Únik kontrolovaných látok

1. Prijmú sa všetky uskutočniteľné bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku kontrolovaných látok. Hlavne pevne v zabudovaných zariadeniach so zásobou chladiacej tekutiny viac ako 3 kg sa bude každoročne kontrolovať jej únik. Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre príslušných pracovníkov. Najneskôr 31. decembra 2001 podajú členské štáty Komisii správu o programoch týkajúcich sa vyššie uvedených kvalifikačných požiadaviek. Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi. Vzhľadom na takéto vyhodnotenie a na technické a iné podstatné informácie navrhne Komisia, ak je to vhodné, opatrenia týkajúce sa minimálnych kvalifikačných požiadaviek.

Komisia podporí prípravu európskych noriem týkajúcich sa kontroly úniku a obnovy látok unikajúcich z komerčných a priemyselných klimatizačných a chladiacich zariadení, z protipožiarnych systémov a zo zariadení obsahujúcich rozpúšťadlá, ako aj noriem, ak je to vhodné, týkajúcich sa technických požiadaviek pokiaľ ide o nepriepustnosť chladiarenských systémov.

2. Prijmú sa všetky uskutočniteľné bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku metylbromidu z dezinfekčných vyfukovacích zariadení a prevádzok, v ktorých sa používa metylbromid. Vždy keď sa metylbromid použije pri dezinfekcii pôdy, je povinné použitie skutočne nepriepustných filmov počas dostatočnej doby alebo iných technológií, ktoré zabezpečia takú istú úroveň ochrany životného prostredia. Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre príslušných pracovníkov.

3. Prijmú sa všetky uskutočniteľné bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku kontrolovaných látok, ktoré sa používajú ako východiskové suroviny a ako činidlá pri spracovaní.

4. Prijmú sa všetky uskutočniteľné bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku kontrolovaných látok, ktoré sa neúmyselne vyrobia v priebehu výroby iných chemikálií.

5. Komisia vypracuje podľa potreby a zabezpečí rozšírenie zoznamov popisujúcich najlepšie dostupné technológie a najlepšie environmentálne postupy týkajúce sa prevencie a minimalizácie únikov a emisií kontrolovaných látok.

KAPITOLA V

VÝBOR, PODÁVANIE SPRÁV, KONTROLA A SANKCIE

Článok 18

Výbor

1. Komisii bude pomáhať výbor.

2. Kde je odvolávka na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Doba uvedená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/EC sa stanoví na jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 19

Podávanie správ

1. Každý rok do 31. marca každý výrobca, dovozca a vývozca kontrolovaných látok oznámi Komisii nižšie uvedené údaje pre každú kontrolovanú látku za obdobie od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roka, pričom zašle kópiu správy príslušnému orgánu.

Formát takejto správy sa zavedie v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2

a) Každý výrobca oznámi:

- svoju celkovú výrobu každej kontrolovanej látky,

- akýkoľvek výrobok uvedený na trh alebo použitý pre vlastnú potrebu výrobcu v rámci spoločenstva, osobitne pritom identifikujúc výrobu na východiskové suroviny, na činidlá pre spracovanie, na karanténne a predzásielkové použitie,

- s cieľom splnenia základného použitia v rámci spoločenstva, povolenú v súlade s článkom 3 ods. 4,

- akúkoľvek výrobu povolenú podľa článku 3 ods. 6 na uspokojenie základných domácich potrieb zmluvných strán protokolu v zmysle článku 5 protokolu,

- akúkoľvek výrobu povolenú podľa článku 3 ods. 7 na uspokojenie základného alebo kritického použitia zmluvných strán protokolu,

- akékoľvek zvýšenie výroby povolenej podľa článku 3 ods. 8, 9 a 10 v súvislosti s priemyselnou racionalizáciou

- akékoľvek množstvá recyklovaných, rekultivovaných alebo zničených látok,

- akékoľvek zásoby.

b) Každý dovozca, vrátane akýchkoľvek výrobcov, ktorí dovážajú, oznámia:

- akékoľvek množstvá prepustené do voľného obehu v spoločenstve, osobitne označiac pritom dovoz látok na použitie ako východiskovú surovinu a ako činidlá pri spracovaní v súlade s článkom 3 ods. 4 pre použitie v karanténnych a predzásielkových uplatneniach a na zničenie,

- akékoľvek množstvá kontrolovaných látok, ktoré sa vpustia do spoločenstva na základe postupu aktívneho zušľachťovania,

- akékoľvek množstvá použitých kontrolovaných látok dovezených s cieľom recyklovania alebo rekultivácie,

- akékoľvek zásoby.

c) Každý vývozca vrátane akýchkoľvek výrobcov, ktorí taktiež vyvážajú, oznámi:

- akékoľvek množstvá kontrolovaných látok vyvezených zo spoločenstva vrátane látok, ktoré sa opätovne vyvážajú na základe postupu aktívneho zušľachťovania, osobitne označiac pritom množstvá látok vyvezených do každého štátu určenia a množstvá vyvezené na použitie ako východiskovú surovinu a ako činidlá pri spracovaní, pre základné použitie, pre kritické použitie, pre použitie v karanténnych a predzásielkových uplatneniach, pre splnenie základných domácich potrieb zmluvných strán protokolu v súlade s článkom 5 protokolu a na zničenie,

- akékoľvek množstvá použitých kontrolovaných látok vyvezených s cieľom recyklovania alebo rekultivácie,

- akékoľvek zásoby.

2. Každý rok do 31. decembra vrátia colné orgány Komisii opečiatkované použité doklady povolení.

3. Každý rok do 31. marca každý užívateľ, ktorý bol oprávnený na zvýhodnenie na základe výnimky používať látku na základné použitie podľa článku 3 ods. 1, oznámi Komisii za každú látku, na ktorú dostal povolenie, spôsob použitia, množstvá použité počas predchádzajúceho roka, skladované množstvá, akékoľvek recyklované alebo zničené množstvá, ako aj množstvá výrobkov obsahujúcich takéto látky, ktoré boli uvedené na trh spoločenstva a/alebo vyvezené, pričom zašle kópiu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

4. Každý rok do 31. marca každý podnik, ktorý bol oprávnený používať kontrolované látky ako činidlá pri spracovaní, oznámi Komisii množstvá použité počas predchádzajúceho roka a odhad emisií, ktoré nastali počas takéhoto používania.

5. Komisia podnikne vhodné opatrenia na ochranu tajomstva predložených informácií.

6. V súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 môže Komisia upraviť požiadavky na podávanie správ uvedených v odsekoch 1 až 4 s cieľom splnenia záväzkov podľa protokolu alebo s cieľom zlepšenia praktického uplatnenia takýchto požiadaviek na podávanie správ.

Článok 20

Kontrola

1. Komisia môže pri vykonávaní úloh, ktoré sú jej udelené podľa tohto nariadenia, získavať všetky informácie od vlád a príslušných orgánov členských štátov a od podnikov.

2. Pri žiadaní o informácie od nejakého podniku zašle Komisia zároveň jednu kópiu žiadosti príslušnému orgánu členského štátu na území, v ktorom má podnik sídlo, spolu so udaním dôvodov, prečo sa takáto správa požaduje.

3. Príslušné orgány členských štátov uskutočnia vyšetrovania, ktoré Komisia pokladá za vhodné podľa tohto nariadenia. Členské štáty taktiež urobia náhodilé kontroly dovozov kontrolovaných látok a plán a výsledky takýchto kontrol oznámia Komisii.

4. Pokiaľ dohoda medzi Komisiou a príslušným orgánom členského štátu, v rámci ktorého územia sa uskutočňujú vyšetrovania neustanovuje inak, pracovníci Komisie pomôžu pracovníkom takéhoto orgánu pri výkone ich povinností.

5. Komisia podnikne vhodné opatrenia na podporu primeranej výmeny informácií a na spoluprácu medzi národnými orgánmi a medzi národnými orgánmi a Komisiou. Komisia podnikne vhodné opatrenia na ochranu tajomstva informácií získaných podľa tohto článku.

Článok 21

Sankcie

Členské štáty stanovia potrebné sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia. Sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii ustanovenia týkajúce sa sankcií najneskôr do 31. decembra 2000 a takisto jej bezodkladne oznámia akékoľvek následné pozmenenia ovplyvňujúce takéto ustanovenia.

KAPITOLA VI

NOVÉ LÁTKY

Článok 22

Nové látky

1. Zakazuje sa výroba, prepustenia do voľného obehu v rámci spoločenstva a aktívny zušľachťovací styk, uvedenie na trh a používanie nových látok vymenovaných v prílohe II. Tento zákaz sa nevzťahuje na nové látky, ak sa použijú ako východiskové suroviny.

2. Komisia podá návrhy, ak je to vhodné, aby sa akékoľvek látky, ktoré nie sú kontrolovanými látkami, ale o nich Vedecká posudková porota podľa protokolu zistila, že majú závažný potenciál pre narušovanie ozónu, zaradili do prílohy II, a to vrátane možných výnimiek z odseku 1.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 3093/94 sa zrušuje od 1. októbra 2000.

Odkazy na zrušené nariadenie sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. októbra 2000.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 29. júna 2000

Za Európsky parlament

predseda

N. Fontaine

Za Radu

predseda

M. Marques Da Costa

[1] Ú. v. ES C 286, 15.9.1998, s. 6 a Ú. v. ES C 83, 25.3.1999, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 40, 15.2.1999, s. 34.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. decembra 1998 (Ú. v. ES C 98, 9.4.1999, s. 266) potvrdené 16. septembra 1999, spoločný postoj Rady z 23. februára 1999 (Ú. v. ES C 123, 4.5.1999, s. 28) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. decembra 1999 (doposiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. júna 2000 a rozhodnutie Rady zo 16. júna 2000.

[4] Ú. v. ES L 297, 31.10.1988, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 333, 22.12.1994, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené v nariadení (ES) č. 955/1999 (Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená v rozhodnutí Komisie 96/350/EC (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zahrnuté kontrolované látky

Skupina | Látka | Potenciál stenčovania ozónu |

| |

Skupina I | CFCl3 | (CFC-11) | 1,0 |

CF2Cl2 | (CFC-12) | 1,0 |

C2F3Cl3 | (CFC-113) | 0,8 |

C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1,0 |

C2F5Cl | (CFC-115) | 0,6 |

Skupina II | CF3Cl | (CFC-13) | 1,0 |

C2FCl5 | (CFC-111) | 1,0 |

C2F2Cl4 | (CFC-112) | 1,0 |

C2FCl7 | (CFC-211) | 1,0 |

C3F2Cl6 | (CFC-212) | 1,0 |

C3F3Cl5 | (CFC-213) | 1,0 |

C3F4Cl4 | (CFC-214) | 1,0 |

C3F5Cl3 | (CFC-215) | 1,0 |

C3F6Cl2 | (CFC-216) | 1,0 |

C3F7Cl | (CFC-217) | 1,0 |

Skupina III | CF2BrCl | (halón – 1211) | 3,0 |

CF3Br | (halón – 1301) | 10,0 |

C2F4Br2 | (halón – 2402) | 6,0 |

Skupina IV | CCl4 | (tetrachlórmetán) | 1,0 |

Skupina V | C2H3Cl3 | (1,1,1-trichlóretán) | 0,1 |

Skupina VI | CH3Br | (metylbromid) | 0,6 |

Skupina VII | CHFBr2 | | 1,00 |

CHF2Br | | 0,74 |

CH2FBr | | 0,73 |

C2HFBr4 | | 0,8 |

C2HF2Br3 | | 1,8 |

C2HF3Br2 | | 1,6 |

C2HF4Br | | 1,2 |

C2H2FBr3 | | 1,1 |

C2H2F2Br2 | | 1,5 |

C2H2F3Br | | 1,6 |

C2H3FBr2 | | 1,7 |

C2H3F2Br | | 1,1 |

C2H4FBr | | 0,1 |

C3HFBr6 | | 1,5 |

C3HF2Br5 | | 1,9 |

C3HF3Br4 | | 1,8 |

C3HF4Br3 | | 2,2 |

C3HF5Br2 | | 2,0 |

C3HF6Br | | 3,3 |

C3H2FBr5 | | 1,9 |

C3H2F2Br4 | | 2,1 |

C3H2F3Br3 | | 5,6 |

C3H2F4Br2 | | 7,5 |

C3H2F5Br | | 1,4 |

C3H3FBr4 | | 1,9 |

C3H3F2Br3 | | 3,1 |

C3H3F3Br2 | | 2,5 |

C3H3F4Br | | 4,4 |

C3H4FBr3 | | 0,3 |

C3H4F2Br2 | | 1,0 |

C3H4F3Br | | 0,8 |

C3H5FBr2 | | 0,4 |

C3H5F2Br | | 0,8 |

C3H6FBr | | 0,7 |

Skupina VIII | CHFCl2 | (HCFC-21) | 0,040 |

CHF2Cl | (HCFC-22) | 0,055 |

CH2FCl | (HCFC-31) | 0,020 |

C2HFCl4 | (HCFC-121) | 0,040 |

C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 0,080 |

C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 0,020 |

C2HF4Cl | (HCFC-124) | 0,022 |

C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 0,050 |

C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 0,050 |

C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 0,060 |

C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 0,070 |

CH3CFCl2 | (HCFC-141b) | 0,110 |

C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 0,070 |

CH3CF2Cl | (HCFC-142b) | 0,065 |

C2H4FCl | (HCFC-151) | 0,005 |

C3HFCl6 | (HCFC-221) | 0,070 |

C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 0,090 |

C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 0,080 |

C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 0,090 |

C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 0,070 |

CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca) | 0,025 |

CF2ClF2CHClF2 | (HCFC-225cb) | 0,033 |

C3HF6Cl | (HCFC-226) | 0,100 |

C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 0,090 |

C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 0,100 |

C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 0,230 |

C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 0,280 |

C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 0,520 |

C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 0,090 |

C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 0,130 |

C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 0,120 |

C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 0,140 |

C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 0,010 |

C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 0,040 |

C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 0,030 |

C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 0,020 |

C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 0,020 |

C3H6FCl | (HCFC-271) | 0,030 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Nové látky

Brómochlórometán

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Celkové množstevné limity pre výrobcov a dovozcov uvádzajúcich kontrolované látky na trh a používajúcich ich pre vlastné účely v spoločenstve

(vypočítané hladiny vyjadrené v tonách ODP)

Látka Pre 12-mes. obdobia od 1. jan. do 31. dec. | Skupina I | Skupina II | Skupina III | Skupina IV | Skupina V | Skupina V Pre iné ako karant. a predzás. použitie | Skupina VI Pre karant. a predzás. použitie | Skupina VII | Skupina VIII |

1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8665 | | 0 | 8079 |

2000 | | | | | | 8665 | | | 8079 |

2001 | | | | | | 4621 | 607 | | 6678 |

2002 | | | | | | 4621 | 607 | | 5676 |

2003 | | | | | | 2888 | 607 | | 3005 |

2004 | | | | | | 2888 | 607 | | 2003 |

2005 | | | | | | 0 | 607 | | 2003 |

2006 | | | | | | | 607 | | 2003 |

2007 | | | | | | | 607 | | 2003 |

2008 | | | | | | | 607 | | 1669 |

2009 | | | | | | | 607 | | 1669 |

2010 | | | | | | | 607 | | 0 |

2011 | | | | | | | 607 | | 0 |

2012 | | | | | | | 607 | | 0 |

2013 | | | | | | | 607 | | 0 |

2014 | | | | | | | 607 | | 0 |

2015 | | | | | | | 607 | | 0 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Skupiny, kódy kombinovanej nomenklatúry 1999 (KN 99) [1] a popisy látok uvedených v prílohách I a III

Skupina | Kód KN 99 | Popis |

Skupina I | 29034100 | — — trichlórofluorometán |

29034200 | — — dichlórodifluorometán |

29034300 | — — trichlórotrifluoroetány |

29034410 | — — — dichlórotetrafluoroetány |

29034490 | — — — chlóropentafluoroetán |

Skupina II | 29034510 | — — — chlórotrifluorometán |

29034515 | — — — pentachlórofluoroetán |

29034520 | — — — tetrachlórodifluoroetány |

29034525 | — — — heptachlórofluoropropány |

29034530 | — — — hexachlórodifluoropropány |

29034535 | — — — pentachlórotrifluoropropány |

29034540 | — — — tetrachlórotetrafluoropropány |

29034545 | — — — trichlóropentafluoropropány |

29034550 | — — — dichlórohexafluoropropány |

29034555 | — — — chlóroheptafluoropropány |

Skupina III | 29034610 | — — — brómochlórodifluorometán |

29034620 | — — — brómotrifluorometán |

29034690 | — — — dibrómotetrafluoroetány |

Skupina IV | 29031400 | — — tetrachlórmetán |

Skupina V | 29031910 | — — — 1,1,1-trichlóretán (metylchlóroform) |

Skupina VI | 29033033 | — — — brómometán (metylbromid) |

Skupina VII | 29034930 | — — — — hydrobrómofluorometány, -etány alebo -propány |

Skupina VIII | 29034910 | — — — hydrochlórofluorometány, -etány alebo -propány |

ex38247100 | — — Zmesi obsahujúce jednu alebo viac látok patriacich pod kódy KN 29034100 až 29034555. |

ex38247900 | — — Zmesi obsahujúce jednu alebo viac látok patriacich pod kódy KN 29034610 až 29034690. |

ex38249095 | — — — — Zmesi obsahujúce jednu alebo viac látok patriacich pod kódy KN 29031400, 29031910, 29033033, 29034910 alebo 29034930 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Kódy kombinovanej nomenklatúry(KN) pre výrobky obsahujúce kontrolované látky [1]

1. Automobily a nákladné autá vybavené klimatizačnými zariadeniami

Kódy KN

87012010 – 87019090

87021011 – 87029090

87031011 – 87039090

87041010 – 87049000

87051000 – 87059090

87060011 – 87010099

2. Domáce a komerčné chladiace a klimatizačné/vyhrievacie zariadenia

Chladničky:

Kódy KN

84181010 – 84182900

84185011 – 84185099

84186110 – 84186999

Mrazničky:

Kódy KN

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

Zvlhčovače vzduchu:

Kódy KN

84151000 – 84158390

84796000

84798910

84798998

Chladiče vody a zariadenia na skvapalnenie plynu

Kódy KN

84196000

84198998

Stroje na výrobu ľadu:

Kódy KN

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

Klimatizačné a vyhrievacie zariadenia:

Kódy KN

84151000 – 84158390

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

84189910 – 84189990

3. Aerosólové výrobky okrem lekárskych aerosólov

Potravinové výrobky:

Kódy KN

04049021 – 04049089

15179010 – 15179099

21069092

21069098

Farby a laky, umelé vodné pigmenty a farbivá:

Kódy KN

32081010 – 32081090

32082010 – 32082090

32089011 – 32089099

32091000 – 32099000

32100010 – 32100090

32129090

Parfumérske, kozmetické a toaletné prípravky:

Kódy KN

33030010 – 33030090

33043000

33049900

33051000 – 33059090

33061000 – 33069000

33071000 – 33073000

33074900

33079000

Povrchovo aktívne prípravky:

Kódy KN

34022010 – 34022090

Mazacie prípravky:

Kódy KN

27100081

27100097

34031100

34031910 – 34031999

34039100

34039910 – 34039990

Prípravky pre domácnosť

Kódy KN

34051000

34052000

34053000

34054000

34059010 – 34059090

Tovary z horľavých materiálov:

Kódy KN

36061000

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, atď.:

Kódy KN

38081010 – 38081090

32082010 – 32082080

32083011 – 32083090

32084010 – 32084090

32089010 – 32089090

Apretačné prípravky, atď.:

Kódy KN

38091010 – 38091090

38099100 – 38099300

Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace bomby:

Kódy KN

38130000

Organické zmiešané rozpúšťadlá, atď.:

Kódy KN

38140010 – 38140090

Kvapalné prípravky na rozmrazovanie:

Kódy KN

38200000

Výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyslov:

Kódy KN

38249010

38249035

38249040

38249045 – 38249095

Silikóny v primárnych formách:

Kódy KN

39100000

Zbrane:

Kódy KN

93040000

4. Prenosné hasiace prístroje

Kódy KN

84241010 – 84241099

5. Izolačné dosky, panely a potrubné izolácie

Kódy KN

39172110 – 39174090

39201023 – 39209990

39211100 – 39219090

39251000 – 39259080

39269010 – 39269099

6. Predpolyméry

Kódy KN

39011010 – 39119099

[1] Tieto colné kódy sa uvádzajú pre usmernenie colných orgánov členských štátov

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Procesy, v ktorých sa kontrolované látky používajú ako činidlá pri spracovaní

- Použitie tetrachlórmetánu na elimináciu chloridu dusitého pri výrobe chlóru a lúhu sodného,

- použitie tetrachlórmetánu pri obnovovaní chlóru v zbytkovom plyne z výroby chlóru,

- použitie tetrachlórmetánu pri výrobe chlórovaného kaučuku,

- použitie tetrachlórmetánu pri výrobe izobutyl acetofenónu (ibuprofén-analgesik),

- použitie tetrachlórmetánu pri výrobe polyfenylétereftalamidu,

- použitie CFC-11 pri výrobe jemných syntetických vláknitých plechov,

- použitie CFC-113 pri výrobe vinorelbínu (farmaceutický výrobok),

- použitie CFC-12 pri fotochemickej syntéze prekurzorov perfluóropolyéterpolyperoxidu Z- perfluóropolyéterov a difunkčných derivátov,

- použitie CFC-113 pri redukcii medziproduktov perfluóropolyéterpolyperoxidu na výrobu diesterov perfluóropolyéteru,

- použitie CFC-113 pri výrobe diolov perfluóropolyéteru s vysokou funkčnosťou,

- použitie tetrachlórmetánu pri výrobe tralometrínu (insekticíd).

Taktiež použitie HCFCs vo vyššie uvedených procesoch, ak sa použijú na nahradenie CFC alebo tetrachlórmetánu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

Kritické použitia halónov

Použitie halónu 1301:

- v letectve na ochranu kabín posádky, gondol motoru, batožinových a suchých priestorov,

- vo vojenských pozemných vozidlách a námorných plavidlách na ochranu priestorov, v ktorých sa zdržiava posádka a na ochranu priestorov motora,

- na vytvorenie inertnosti obývaných priestorov, kde by sa mohli vyskytnúť horľavé tekutiny a/alebo plyny vo vojenskom a naftovom, plynárenskom a petrochemickom sektore a v existujúcich nákladných lodiach,

- na vytvorenie inertnosti existujúcich komunikačných a veliteľských stredísk s ľudskou posádkou v ozbrojených silách alebo inde, ktoré sú nevyhnutné pre národnú bezpečnosť,

- na vytvorenie inertnosti priestorov, kde by mohlo byť riziko rozptylu rádioaktívnej látky,

- v Lamanšskom tuneli a v podobných stavbách a vo vozovom parku.

Použitie halónu 1211:

- v ručne ovládaných hasiacich prístrojoch a v zabudovanom hasiacom vybavení pre motory na použitie na palube lietadla,

- v letectve na ochranu kabín posádky, gondol motoru, batožinových a suchých priestorov,

- v hasiacich prístrojoch nevyhnutných pre bezpečnosť osôb používaných na počiatočné hasenie hasičmi,

- vo vojenských a policajných hasiacich prístrojoch pre použitie na ochranu osôb.

--------------------------------------------------