32000R2037Hivatalos Lap L 244 , 29/09/2000 o. 0001 - 0024


Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete

(2000. június 29.)

az ózonréteget lebontó anyagokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében [3] megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2000. május 5-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) Megállapítást nyert, hogy az ózonréteget lebontó anyagok további kibocsátása a jelenlegi szinten folyamatosan, jelentős mértékben károsítja az ózonréteget. Az ózon károsodása a déli féltekén minden korábbinál súlyosabb méreteket öltött 1998-ban. Az elmúlt négy tavaszból háromszor az ózonréteg súlyos károsodása következett be az Északi-sark felett. Az ózonmennyiség csökkenése által előidézett UV-B sugárzás-növekedés jelentős egészség- és környezetvédelmi kockázatot jelent. Ezért további hatékony intézkedéseket kell foganatosítani, hogy az emberi egészséget és környezetet meg lehessen óvni az ilyen kibocsátások következtében fellépő káros hatásoktól.

(2) A környezet és a kereskedelem iránti felelősségére tekintettel a Közösség a 88/540/EGK irányelvnek [4] megfelelően aláírta az ózonréteg védelméről szóló bécsi egyezményt, valamint az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, a szerződő felek második találkozóján Londonban és negyedik találkozóján Koppenhágában módosított montreali jegyzőkönyvet.

(3) A szerződő felek hetedik találkozóján 1995 decemberében Bécsben, illetve kilencedik találkozóján 1997 szeptemberében Montrealban, amelyeken a Közösség is részt vett, a montreali jegyzőkönyvet aláíró felek további intézkedéseket hoztak az ózonréteg védelme érdekében.

(4) A bécsi egyezményből, valamint a montreali jegyzőkönyv legutóbbi módosításaiból és kiigazításaiból eredő kötelezettségek teljesítéséhez közösségi szintű intézkedésekre van szükség, különösen a metil-bromid Közösségen belüli gyártásának és forgalmazásának a megszüntetése, valamint nemcsak az ózonréteget lebontó anyagok behozatalának, hanem ezek kivitelének az engedélyezésére szolgáló rendszer megteremtése érdekében.

(5) Tekintettel arra, hogy az ózonréteget lebontó anyagok kiváltására szolgáló technológiák a vártnál korábban rendelkezésre állnak, bizonyos esetekben célszerű olyan ellenőrző intézkedésekről rendelkezni, amelyek szigorúbbak az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 1994. december 15-i 3093/94/EK tanácsi rendeletben [5] és a montreali jegyzőkönyvben meghatározottaknál.

(6) A 3093/94/EK rendelet tartalmi módosításra szorul. A jogi egyértelműség és átláthatóság érdekében a rendeletet teljesen felül kell vizsgálni.

(7) A 3094/94/EK rendelet értelmében a fluorozott-klórozott szénhidrogének, egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklóretán és a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének gyártását megszüntették. Ezeknek a szabályozott anyagoknak a gyártása ennélfogva tilos, mely tilalom alól mentesség adható nem helyettesíthető felhasználás esetén, valamint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítése érdekében a montreali jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően. Most már az is helyénvaló, hogy ezeknek az anyagoknak, valamint az ilyen anyagokat tartalmazó termékeknek és berendezéseknek a forgalmazását és felhasználását is fokozatosan megtiltsák.

(8) A Bizottság bizonyos körülmények között a szabályozott anyagok gyártásának és felhasználásának megszüntetése után is felmentést adhat nem helyettesíthető felhasználásra.

(9) A metil-bromid helyettesítő anyagainak egyre jobb elérhetőségének tükröződnie kellene a metil-bromid gyártásának és felhasználásának a montreali jegyzőkönyvhöz képest nagyobb mértékű csökkentésében. A metil-bromid gyártását és felhasználását teljes mértékben be kell szüntetni a közösségi szinten a montreali jegyzőkönyvben megállapított kritériumok szerint meghatározott kritikus alkalmazás esetére biztosított lehetséges eltérések kivételével. A metil-bromid felhasználását karantén és szállítás előtti kezelések céljaira szintén ellenőrizni kell. Az ilyen jellegű felhasználás nem haladhatja meg a jelenlegi szinteket, s végső soron csökkentendő a műszaki fejlődés, valamint a montreali jegyzőkönyvből fakadó fejlődés fényében.

(10) A 3093/94/EK rendelet előírja az összes többi, az ózonréteget lebontó anyag gyártásának ellenőrzését a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kivételével. Célszerű ilyen rendelkezést bevezetni annak biztosítására, hogy a továbbiakban részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket ne használjanak akkor, ha ezeket más, az ózonréteget nem károsító anyagokkal ki lehet váltani. A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének gyártásának korlátozására irányuló intézkedéseket a montreali jegyzőkönyvet aláíró összes félnek meg kell hoznia. A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének gyártásának befagyasztása tükrözné ennek szükségességét és a Közösség eltökélt szándékát aziránt, hogy e tekintetben vezető szerepet vállaljon. A gyártott mennyiségeket hozzá kell igazítani a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének a Közösség piacán történő forgalomba hozatalával kapcsolatban előirányzott csökkentésekhez, valamint a montreali jegyzőkönyv által megkívánt részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogénfelhasználás-korlátozás következtében világszerte mutatkozó keresletcsökkenéshez.

(11) A montreali jegyzőkönyv 2F. cikkének (7) bekezdése értelmében a Felek fáradoznak annak biztosításán, hogy a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén használata azokra az alkalmazásokra korlátozódjon, amelyeknél a környezetvédelem szempontjából megfelelőbb alternatív anyagok vagy technológiák nem állnak rendelkezésre. Az alternatív és helyettesítő technológiák hozzáférhetőségére tekintettel a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének, illetve a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó termékek forgalomba hozatala és felhasználása tovább korlátozható. A montreali jegyzőkönyvet aláíró felek konferenciájának VI/13. határozata úgy rendelkezik, hogy a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének alternatíváinak értékelésénél figyelembe kell venni az olyan tényezőket, mint az ózonréteg károsodásának lehetősége, az energiahatékonyság, a potenciális gyúlékonyság, a toxicitás és a Föld általános felmelegedésének mértéke, valamint a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének és halonok hatékony felhasználására és kivonására gyakorolt potenciális hatás. A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének ellenőrzését a montreali jegyzőkönyv alapján jelentősen szigorítani kell az ózonréteg védelme és az alternatív lehetőségek rendelkezésre állásának kifejezésre juttatása érdekében.

(12) A szabályozott anyagok Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásának kvótáit kizárólag a szabályozott anyagok korlátozott felhasználására szabad megállapítani. A montreali jegyzőkönyvet alá nem író országokból származó szabályozott anyagokat és szabályozott anyagokat tartalmazó termékeket nem szabad importálni.

(13) A szabályozott anyagok engedélyezési rendszerét ki kell terjeszteni a szabályozott anyagok kivitelének engedélyezésére is, hogy felügyelni lehessen az ózonréteget lebontó anyagok kereskedelmét, és hogy lehetőség nyíljon a Felek közötti információcserére.

(14) Rendelkezni kell a használt szabályozott anyagok visszanyeréséről, illetve a szabályozott anyagok szivárgásának megelőzéséről.

(15) A montreali jegyzőkönyv jelentéstételi kötelezettséget ír elő az ózonréteget lebontó anyagok kereskedelméről. Ezért éves jelentéstételi kötelezettséget kell előírni a szabályozott anyagok gyártói, importőrei és exportőrei részére.

(16) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [6] megfelelően kell elfogadni.

(17) A montreali jegyzőkönyvet aláíró felek 10. konferenciájának X/8. határozata arra ösztönzi a Feleket, hogy adott esetben aktívan intézkedjenek az ózonréteget lebontó új anyagok és különösen a brómklór-metán gyártásának és forgalomba hozatalának megakadályozására. Ebből a célból létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely biztosítja, hogy ez a rendelet új anyagokra is vonatkozzon. A brómklór-metán gyártását, behozatalát, forgalomba hozatalát és felhasználását meg kell tiltani.

(18) Az új technológiákra vagy alternatív termékekre való áttérés, amelyre azért van szükség, mert a szabályozott anyagok gyártása és felhasználása lezárul, problémákat okozhat különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára. A tagállamoknak ezért fontolóra kell venniük, hogy megfelelő formában kifejezetten a KKV-k számára segítséget nyújtsanak a szükséges változtatások megvalósításához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A rendelet hatálya

Ez a rendelet a fluorozott-klórozott szénhidrogének, egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklór-etán, a metilbromid, a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének és a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének gyártására, behozatalára, kivitelére, forgalomba hozatalára, felhasználására, visszanyerésére, újrahasznosítására, valamint regenerálására és megsemmisítésére, az ezekre az anyagokra vonatkozó információk átadására, valamint az ezeket az anyagokat tartalmazó termékeknek és berendezéseknek a behozatalára, kivitelére, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozik.

Ez a rendelet vonatkozik továbbá a II. mellékletben szereplő anyagok gyártására, behozatalára, forgalomba hozatalára és felhasználására.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

- jegyzőkönyv: az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1987-es montreali jegyzőkönyv, annak legfrissebb módosításaival és kiigazításával,

- fél: a jegyzőkönyvet aláíró felek,

- a jegyzőkönyvet alá nem író állam: egy adott szabályozott anyaggal kapcsolatban vonatkozik minden olyan államra vagy regionális gazdasági integrációs szervezetre, amely nem vállalta, hogy magára nézve kötelezőnek tekinti a jegyzőkönyvnek a kérdéses anyagra vonatkozó rendelkezéseit,

- szabályozott anyagok: a fluorozott-klórozott szénhidrogének, egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének, halonok, a szén-tetraklorid, az 1,1,1-triklór-etán, a metil-bromid, a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének és a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének önmagukban, illetve keverék formájában, függetlenül attól, hogy gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagról van szó. Ez a definíció nem terjed ki az olyan szabályozott anyagokra, amelyeket késztermék tartalmaz, kivéve a kérdéses anyag tárolására vagy szállítására szolgáló tartályokban, illetve a gyártási folyamat során a szabályozott anyagokból nem szándékosan vagy véletlenül előállított, reagálatlan alapanyagokból, illetve nyomszennyezésként vegyi anyagokban jelen levő, feldolgozási segédanyagként történő alkalmazásból származó, illetve termék-előállítás vagy -kezelés során kibocsátott jelentéktelen mennyiségekre,

- fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC-k): az I. melléklet I. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- egyéb, teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének: az I. melléklet II. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- halonok: az I. melléklet III. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- szén-tetraklorid: az I. melléklet IV. csoportjában felsorolt szabályozott anyag,

- 1,1,1-triklóretán: az I. melléklet V. csoportjában felsorolt szabályozott anyag,

- metil-bromid: az I. melléklet VI. csoportjában felsorolt szabályozott anyag,

- részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének: az I. melléklet VII. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC-k): az I. melléklet VIII. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok és azok izomerjei,

- új anyagok: a II. mellékletben felsorolt anyagok. Ez a definíció vonatkozik az önmagában vagy keverékben megjelenő anyagokra, legyenek azok még gyári új, visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált anyagok. Ez a definíció nem terjed ki azokra az anyagokra, amelyeket késztermék tartalmaz, kivéve a kérdéses anyag tárolására vagy szállítására szolgáló tartályokban, illetve az új anyagok jelentéktelen mennyiségeire, amelyeket nem szándékosan vagy véletlenül állítanak elő a gyártási folyamat során, vagy amelyek reagálatlan alapanyagokból származnak,

- alapanyag: olyan szabályozott anyag vagy új anyag, amelynek eredeti összetétele egy kémiai átalakulás során teljes mértékben megváltozik, és amelynek kibocsátása jelentéktelen,

- reakcióközeg: a VI. mellékletben felsorolt alkalmazásokban vegyi reakcióközegként használt szabályozott anyagok az 1997. szeptember 1-jén már meglévő létesítményekben, és ahol a kibocsátás szintje elhanyagolható. A Bizottság a kérdéses kritériumokra tekintettel, a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban összeállítja azoknak a vállalkozásoknak a listáját, amelyekben a szabályozott anyagok reakcióközegként való felhasználása engedélyezett, meghatározva a legmagasabb kibocsátási szinteket minden érintett vállalkozás számára. A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően módosíthatja a VI. mellékletet, valamint a fentiekben említett vállalkozások listáját az új információk, illetve a műszaki fejlődés figyelembevételével, beleértve a jegyzőkönyvet aláíró felek X/14. ülésének határozatában elrendelt felülvizsgálatot is,

- gyártó: minden természetes vagy jogi személy, aki közösségi szabályozás alá tartozó anyagokat állít elő,

- termelés: a szabályozott anyagok előállított mennyisége, levonva ebből a Felek által elfogadott eljárással ártalmatlanított mennyiséget, illetve a más vegyi anyagok előállítása során teljes egészében alapanyagként vagy reakcióközegként felhasznált mennyiséget. A visszanyert, újrahasznosított vagy regenerált mennyiség nem tekinthető "termelésnek",

- ózonréteget lebontó potenciál: az I. melléklet 3. oszlopában szereplő szám, amely az egyes szabályozott anyagok ózonrétegre gyakorolt potenciális hatását jelzi,

- számított szint: az a mennyiség, amelyet az egyes szabályozott anyagok mennyiségét a hozzájuk tartozó ózonréteget lebontó potenciállal megszorozva, majd az eredményeket összeadva kapunk külön-külön az I. melléklet minden egyes szabályozott anyag csoportjára,

- ipari racionalizáció: egy gyártó számított gyártási szintjének teljes vagy részleges áthelyezése egy másik gyártóhoz két szerződő fél között vagy egy tagállamon belül, a gazdasági hatékonyság javítása vagy gyárbezárások eredményeként fellépő előre látható ellátási hiány pótlása érdekében,

- forgalomba hozatal: az e rendelet hatálya alá eső szabályozott anyagok, vagy az ilyen szabályozott anyagokat tartalmazó termékek harmadik fél részére ellenérték fejében való vagy ingyenes szolgáltatása vagy rendelkezésre bocsátása,

- felhasználás: a szabályozott anyagok felhasználása termékek vagy berendezések gyártásánál vagy karbantartásánál és különösen azok újratöltésénél, vagy más folyamatokban, az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználás kivételével,

- légkondicionáló-hőszivattyú rendszer: egyetlen zárt hűtőkört alkotó, egymással összekapcsolt, hűtőközeget tartalmazó alkatrészek kombinációja, amelyben a hűtőközeg hő kivonása és leadása (azaz hűtés, fűtés) céljából kering, ezek a folyamatok felcserélhetők, vagyis a párologtatókat és kondenzátorokat funkcionálisan felcserélhetőnek tervezték,

- aktív feldolgozás: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet [7] 114. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás,

- visszanyerés: a szabályozott anyagok összegyűjtése és tárolása például gépekből, berendezésekből és tárolótartályokból, amelyre a javítás során, illetve az eltávolítást megelőzően kerül sor,

- újrahasznosítás: a visszanyert szabályozott anyag ismételt felhasználása egy alapszintű tisztítási folyamat, pl. szűrés és szárítás után. Hűtőközegek esetében az újrahasznosítás rendszerint a berendezésbe való visszatöltést is jelenti, amelyet gyakran a helyszínen végeznek el,

- regenerálás: a visszanyert szabályozott anyag újrafeldolgozása és minőségének javítása olyan folyamatok során, mint a szűrés, szárítás, desztillálás és kémiai kezelés, amelynek célja az anyag egy meghatározott teljesítményszintre történő helyreállítása, ami gyakran egy központi létesítményben, és nem a helyszínen történő feldolgozással jár,

- vállalkozás: olyan természetes vagy jogi személy, aki a Közösségen belül szabályozott anyagot gyárt, forgalomba hozatalra visszanyer, illetve ipari vagy kereskedelmi célokra felhasznál, aki az ilyen importált anyagokat a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsát, vagy aki a Közösségből ipari vagy kereskedelmi célokra ilyen anyagokat exportál.

II. FEJEZET

A GYÁRTÁS ÉS FELHASZNÁLÁS FOKOZATOS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE

3. cikk

A szabályozott anyagok gyártásának szabályozása

(1) Az (5)–(10) bekezdésre is figyelemmel az alábbi anyagok gyártása tilos:

a) fluorozott-klórozott szénhidrogének;

b) egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének;

c) halonok;

d) szén-tetraklorid;

e) 1,1,1-triklóretán;

f) részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének.

A tagállamok javaslataira tekintettel a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a szerződő felek IV/25. határozatában meghatározott kritériumok alapján évente meghatározza azokat a nem helyettesíthető felhasználási célokat, amelyekre vonatkozóan az első albekezdésben említett szabályozott anyagok termelését és behozatalát a Közösségben engedélyezni lehet, valamint azokat a felhasználókat, akik ezzel a nem helyettesíthető felhasználással élhetnek. Ez a termelés és behozatal csak akkor engedélyezhető, ha a szerződő felek egyikétől sem szerezhető be megfelelő alternatív anyag, illetve az első albekezdésben említett visszanyert vagy regenerált szabályozott anyag.

(2) i. Az (5)–(10) bekezdésére is figyelemmel minden gyártó biztosítja, hogy:

a) metilbromid-termelésének számított szintje az 1999. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakban, és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a metil-bromid termelése 1991-es számított szintjének 75 %-át;

b) metilbromid-termelésének számított szintje a 2001. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakban, és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a metil-bromid termelése 1991-es számított szintjének 40 %-át;

c) metilbromid-termelésének számított szintje a 2003. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakban, és azt követően minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a metil-bromid-termelése 1991-es számított szintjének 25 %-át;

d) 2004. december 31. után nem gyárt metil-bromidot.

Az a), b), c) és d) pontban említett számított szintekbe nem számít bele a karanténhoz és szállítás előtti kezeléshez gyártott metil-bromid mennyisége.

ii. A tagállamok javaslataira tekintettel a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a szerződő felek IX/6. határozatában meghatározott, valamint a Felek által elfogadott, egyéb vonatkozó kritériumok alapján évente meghatározza azokat a kritikus alkalmazási célokat, amelyek esetében a metil-bromid termelését, behozatalát és felhasználását a Közösségben engedélyezni lehet 2004. december 31-ét követően, továbbá az engedélyezhető mennyiségeket és felhasználási célokat, valamint azokat a felhasználókat, akik a kritikus alkalmazási célokkal élhetnek. Ez a termelés és behozatal csak akkor engedélyezhető, ha a szerződő felek egyikétől sem szerezhető be a metil-bromid megfelelő alternatív vegyülete, illetve visszanyert vagy regenerált metil-bromid.

Szükséghelyzetben, ha bizonyos növénybetegségek vagy kártevők váratlan elszaporodása ezt szükségessé teszi, a Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérésére engedélyezheti a metil-bromid ideiglenes felhasználását. Az ilyen engedély 120 napot meg nem haladó időszakra és 20 tonnát meg nem haladó mennyiségre vonatkozhat.

(3) A (8), (9) és (10) bekezdésre is figyelemmel minden gyártó biztosítja, hogy:

a) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2000. január 1-jétől 2000. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjét;

b) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjének 35 %-át;

c) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjének 20 %-át;

d) a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelésének számított szintje a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakban és az azt követő minden 12 hónapos időszakban ne haladja meg a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén termelése 1997-es számított szintjének 15 %-át;

e) 2025. december 31-e után nem gyárt részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogént.

2002. december 31-ét megelőzően a Bizottság felülvizsgálja a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelési szintjét, hogy meghatározza:

- kell-e javaslatot tenni a termelés csökkentésére 2008 előtt, illetve

- kell-e javaslatot tenni a b), c) és d) pontban meghatározott termelési szintek megváltoztatására.

Ennek a felülvizsgálatnak figyelembe kell vennie a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének világméretű használatának, a Közösség és más OECD országok részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén kivitelének alakulását, valamint az alternatív anyagok vagy technológiák műszaki és gazdasági elérhetőségét, valamint a jegyzőkönyvvel kapcsolatos vonatkozó nemzetközi fejleményeket.

(4) A Bizottság engedélyeket bocsát ki az (1) bekezdés második albekezdésében, valamint a (2) bekezdés ii. pontjában megnevezett felhasználóknak, és tájékoztatja őket arról a felhasználásról, amelyre vonatkozóan engedéllyel rendelkeznek, valamint azokról az anyagokról és anyagmennyiségről, amelyek felhasználása számukra engedélyezett.

(5) Valamely gyártó számára annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, engedélyezheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabályozott anyagok termelését, hogy ki lehessen elégíteni a (4) bekezdés alapján engedélyezett igényeket. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(6) Annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését, hogy ki lehessen elégíteni a Felek alapvető belföldi igényeit a jegyzőkönyv 5. cikke szerint, feltéve hogy a pótlólagos számított termelési szintek az érintett tagállamban nem haladják meg a jegyzőkönyv 2A.–2E., és 2H. cikke által a kérdéses időszakra erre a célra engedélyezett mennyiségeket. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(7) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára kérelemre engedélyezheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését, azért, hogy ki lehessen elégíteni a Felek nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazási igényeit. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(8) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, annak a tagállamnak az illetékes hatósága, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti az (1)–(7) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését az érintett tagállamon belüli ipari racionalizáció céljából, feltéve hogy a kérdéses tagállam számított termelési szintje nem haladja meg a belföldi gyártók számára az (1)–(7) bekezdésben a kérdéses időszakokra meghatározott számított termelési szintek összegét. Az érintett tagállam illetékes hatósága előre tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy ilyen engedélyt szándékozik kibocsátani.

(9) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság, egyetértésben annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, a gyártó számára engedélyezheti az (1)–(8) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek túllépését a tagállamok közötti ipari racionalizáció céljából, feltéve hogy az érintett tagállamok összesített számított termelési szintje nem haladja meg a belföldi gyártóik számára az (1)–(8) bekezdésben a kérdéses időszakokra meghatározott számított termelési szintek összegét. Annak a tagállamnak az illetékes hatósága részéről, amelyben a termelést csökkenteni kívánják, szintén szükség van a beleegyezésre.

(10) Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság, egyetértésben annak a tagállamnak az illetékes hatóságával, amelyben a szóban forgó gyártó a termelést folytatja, továbbá az érintett harmadik fél kormányával, engedélyezheti valamely gyártó számára az (1)–(9) bekezdésben meghatározott számított termelési szintek összevonását a jegyzőkönyv alapján és a kérdéses gyártóra vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint harmadik fél területén engedélyezett termelési szintekkel, ipari racionalizáció céljából, feltéve hogy a két gyártó összesített számított termelési szintje nem haladja meg a közösségi gyártó számára az (1)–(9) bekezdés szerint megengedett termelési szintek és a jegyzőkönyv, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a harmadik fél gyártója számára engedélyezett számított termelési szintek összegét.

4. cikk

A szabályozott anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályozása

(1) A (4) és (5) bekezdésre is figyelemmel tilos az alábbi szabályozott anyagok forgalomba hozatala és felhasználása:

a) fluorozott-klórozott szénhidrogének;

b) egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogének;

c) halonok;

d) szén-tetraklorid;

e) 1,1,1-triklóretán; és

f) részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogének.

A Bizottság egy tagállam illetékes hatóságának kérelmére a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban ideiglenes mentességet engedélyezhet, lehetővé téve a fluorozott-klórozott szénhidrogének felhasználását 2004. december 31-ig a kimért gyógyszeradagok bejuttatására szolgáló, hermetikusan zárt, az emberi szervezetbe történő beültetésre szánt implantátumokban, valamint 2008. december 31-ig meglévő katonai alkalmazásokban, ahol bizonyítható, hogy egy adott felhasználásra műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagok vagy technológiák nem állnak rendelkezésre, illetve nem használhatók.

(2) i. A (4) és (5) bekezdésre is tekintettel minden gyártó és importőr biztosítja, hogy:

a) az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált metil-bromid számított szintje az 1999. január 1. és 1999. december 31. közötti időszakban és az azt követő 12 hónapos időszakban ne haladja meg annak a számított metil-bromid szintnek a 75 %-át, amelyet 1991-ben forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált;

b) az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált metil-bromid számított szintje a 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti időszakban és az azt követő 12 hónapos időszakban ne haladja meg annak a számított metil-bromid szintnek a 40 %-át, amelyet 1991-ben forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált;

c) az általa forgalomba hozott vagy saját céljaira felhasznált metil-bromid számított szintje a 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakban és az azt követő 12 hónapos időszakban ne haladja meg annak a számított metil-bromid szintnek a 25 %-át, amelyet 1991-ben forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált;

d) 2004. december 31. után nem hoz forgalomba és saját célra nem használ fel metil-bromidot.

Amennyiben a jegyzőkönyv lehetővé teszi, a Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérelmére a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően helyesbíti a 3. cikk (2) bekezdése i. pontjának c) alpontjában és a fent említett c) alpontban meghatározott számított metil-bromid szintet, ha bizonyítást nyer, hogy erre szükség van a kérdéses tagállam igényeinek kielégítéséhez, mivel műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatívák vagy helyettesítő anyagok, amelyek környezet- és egészségvédelmi szempontból elfogadhatók, nem állnak rendelkezésre vagy nem használhatók.

A Bizottság a tagállamokkal konzultálva ösztönzi a metil-bromid alternatíváinak kutatását, fejlesztését és mielőbbi hasznosítását.

ii. A (4) bekezdésre is figyelemmel a gyártókon és importőrökön kívül más vállalkozások számára 2005. december 31-ét követően tilos a metil-bromid forgalomba hozatala és felhasználása.

iii. Az i. pont a), b), c), és d) alpontjában, valamint a ii. pontban említett számított szintek esetében nem veszik figyelembe a karantén és a szállítást megelőző kezelés céljára gyártott vagy importált metil-bromid mennyiségét. A 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti időszakra és minden egyes, azt követő 12 hónapos időszakra minden gyártó és importőr gondoskodik arról, hogy az általuk karanténhoz vagy szállítást megelőző kezeléshez forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált metil-bromid számított szintje ne haladja meg azt az átlagos metil-bromid szintet, amelyet karanténhoz vagy szállítás előtti kezeléshez az 1996., 1997. és 1998. évben forgalomba hoztak vagy saját célra felhasználtak.

A tagállamok évente jelentést tesznek a Bizottságnak a karanténhoz és a szállítás előtti kezeléshez engedélyezett, területükön felhasznált metil-bromid mennyiségéről, azokról a célokról, amelyekre a metil-bromidot felhasználták, és az alternatív anyagok értékelése és felhasználása terén történt fejlődésről.

A műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagokra vagy technológiákra figyelemmel és a jegyzőkönyvvel kapcsolatos vonatkozó nemzetközi fejleményektől függően a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban intézkedéseket hoz annak a számított metil-bromid szintnek a csökkentésére, amelyet a gyártók és importőrök karanténhoz vagy szállítás előtti kezelésre forgalomba hozhatnak, vagy saját célra felhasználhatnak.

iv. A gyártók és importőrök számára a metil-bromid forgalmazására vagy saját célú felhasználására vonatkozó teljes mennyiségi határértékeket a III. melléklet tartalmazza.

(3) i. A (4) és (5) bekezdésre, valamint az 5. cikk (5) bekezdésére is figyelemmel:

a) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak az 1999. január 1. és 1999. december 31. közötti időszakban, és minden ezt követő 12 hónapos időszakban, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- annak a számított fluorozott-klórozott szénhidrogén szintnek a 2,6 %-a, amelyet a gyártók és importőrök 1989-ben forgalomba hoztak vagy saját célra felhasználtak, és

- az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és az importőrök 1989-ben forgalomba hoztak, vagy saját célra felhasználtak;

b) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2001. január 1. és 2001. december 31. közötti időszakban, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

- annak a számított fluorozott-klórozott szénhidrogén szintnek a 2,0 %-a, amelyet a gyártók és importőrök 1989-ben forgalomba hoztak, vagy saját célra felhasználtak, és

- az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és az importőrök 1989-ben forgalomba hoztak, vagy saját célra felhasználtak;

c) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2002. január 1. és 2002. december 31. közötti időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 85 %-át;

d) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 45 %-át;

e) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2004. január 1. és 2004. december 31. közötti időszakban, és minden egyes azt követő 12 hónapos időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 30 %-át;

f) az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet a gyártók és importőrök forgalomba hozhatnak, vagy saját céljaikra felhasználhatnak a 2008. január 1. és 2008. december 31. közötti időszakban, és minden egyes azt követő 12 hónapos időszakban, nem haladhatja meg a b) alpont szerint számított szint 25 %-át;

g) a gyártók és importőrök 2009. december 31-ét követően nem hozhatnak forgalomba, és nem használhatnak saját céljaikra részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket;

h) minden gyártó és importőr gondoskodik arról, hogy az a számított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén szint, amelyet forgalomba hoznak vagy saját céljaikra felhasználnak a 2001. január 1. és 2001 december 31. közötti időszakban és az ezt követő 12 hónapos időszakban, ne haladja meg az a)–c) pontban meghatározott számított szintek százalékaként a százalékban kifejezett 1996-os piaci részesedést.

ii. 2001. január 1-jéig a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján egy eljárást határoz meg, amely alapján a d)–f) pontban megállapított, 2003. január 1-jétől 2003. december 31-ig és az azt követő minden egyes 12 hónapos időszakra alkalmazandó számított szintek kvótáinak az egyes gyártók és importőrök közötti elosztásáról döntenek.

iii. Gyártók esetében az e bekezdésben említett mennyiségek azokra a még nem használt, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén mennyiségekre alkalmazandók, amelyeket azok forgalomba hoznak, vagy saját célra használnak a Közösségen belül, és amelyeket a Közösségen belül állítottak elő.

iv. A gyártók és importőrök számára a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének forgalmazására és saját célú felhasználására megszabott teljes mennyiségi határértékek a III. mellékletben szerepelnek.

(4) i. a) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik a szabályozott anyagoknak a Felek által jóváhagyott technológiával való megsemmisítés céljából történő, Közösségen belüli forgalmazására;

b) az (1), (2) és (3) bekezdés nem vonatkozik a szabályozott anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására, ha:

- azokat alapanyagként vagy gyártási segédanyagként használják, illetve

- azokat azért használják, hogy a 3. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott felhasználók nem helyettesíthető felhasználására irányuló engedélyezett igényeket kielégítsék, illetve a 3. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott felhasználók kritikus alkalmazásra irányuló engedélyezett kérelmeket teljesítsék, illetve hogy azokat a 3. cikk (2) bekezdése ii. pontjának megfelelően vészhelyzetben átmeneti jelleggel használják.

ii. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó hűtő és légkondicionáló berendezések karbantartásához vagy javításához szükséges szabályozott anyagok gyártóin kívül más vállalkozások által történő forgalmazásra 1999. december 31-ig.

iii. Az (1) bekezdés 2000. december 31-ig nem alkalmazandó a szabályozott anyagok hűtő vagy légkondicionáló berendezések karbantartásánál vagy javításánál, illetve ujjlenyomat-vételi eljárásoknál történő felhasználásra.

iv. Az (1) bekezdés c) pontja 2002. december 31-ig nem alkalmazandó a meglévő tűzoltó készülékekben visszanyert, regenerált vagy újrahasznosított halonok, valamint a VII. mellékletben meghatározott kritikus alkalmazásra szánt halonok forgalmazására és hasznosítására. A tagállamok illetékes hatóságai évente tájékoztatják a Bizottságot a kritikus alkalmazásra alkalmazott halon mennyiségéről, a halon kibocsátási szintjének csökkentése érdekében hozott intézkedéseikről és az ilyen kibocsátásokra vonatkozó becslésekről, valamint a megfelelő alternatívák feltárására és felhasználására irányuló, folyamatban lévő tevékenységekről. A Bizottság évente felülvizsgálja a VII. mellékletben felsorolt kritikus alkalmazást, és ha szükséges, módosításokat fogad el a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően.

v. A VII. mellékletben felsorolt felhasználások kivételével a halont tartalmazó tűzvédelmi berendezéseket és tűzoltó készülékeket 2003. december 31-ig használaton kívül kell helyezni, és a halont a 16. cikknek megfelelően vissza kell nyerni.

(5) Az e cikkben említett szabályozott anyagok forgalmazására vagy saját célra történő felhasználására jogosult gyártók vagy importőrök ezt az e cikkel összhangban meghatározott anyagcsoportra vonatkozó jogot teljes egészében vagy részben átruházhatják a kérdéses anyagcsoport Közösségen belüli bármely más gyártójára vagy importőrére. Erről az átruházásról a Bizottságot előre kell tájékoztatni. A forgalmazás vagy felhasználás jogának átruházásából nem következnek további termelési vagy importjogok.

(6) A fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, az egyéb teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, a halonokat, a szén-tetrakloridot, az 1,1,1-triklóretánt és a részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó termékek és berendezések behozatala és forgalomba hozatala tilos, azoknak a termékeknek és berendezéseknek a kivételével, amelyek esetében a szabályozott anyag felhasználását a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban engedélyezték, vagy annak felhasználása a VII. melléklet felsorolásában szerepel. Azokra a termékekre és berendezésekre, amelyek termelésére bizonyítottan ennek a rendeletnek a hatályba lépését megelőzően került sor, ez a tiltás nem vonatkozik.

5. cikk

A részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználásának szabályozása

(1) Az alábbi feltételekre is figyelemmel a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználása tilos:

a) aeroszolokban;

b) oldószerként:

i. nem zárt rendszerekben oldószerként történő alkalmazásoknál, beleértve a felül nyitott tisztítóberendezéseket és a hűtött területtel nem rendelkező, felül nyitott szárító berendezéseket, továbbá ragasztókban és formaleválasztó anyagokban, ha ezek alkalmazása nem zárt berendezésben történik, valamint lefolyótisztításhoz használt szerekben, ha a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket nem nyerik vissza;

ii. 2002. január 1-jétől mindenfajta oldószerként történő alkalmazásnál, kivéve az űrtechnikai és repüléstechnikai eszközök elektromos vagy egyéb részeinek precíziós tisztítását, ahol ez a tilalom 2008. december 31-én lép hatályba;

c) hűtőközegként:

i. az 1995. december 31. után gyártott, az alábbi célokra használt berendezésekben:

- nem zárt, közvetlen párologtatású rendszerekben,

- háztartási hűtőgépekben és fagyasztókban,

- gépjárművek, traktorok és terepjáró járművek vagy pótkocsik bármilyen energiaforrásról üzemelő légkondicionáló rendszereiben, kivéve a katonai felhasználásokat, melyek esetében a tilalom 2008. december 31-én lép hatályba,

- a közúti tömegközlekedés járműveiben használt légkondicionálókban,

ii. a vasúti járművekben használt légkondicionálókban, 1997. december 31. után gyártott berendezések esetében,

iii. 2000. január 1-jétől az 1999. december 31. után gyártott, alábbi célokra használt berendezésekben:

- nyilvános és elosztó hűtőházakban és -raktárakban,

- 150 kW vagy annál nagyobb bemeneti teljesítményű berendezésekben,

iv. 2001. január 1-jétől minden más, 2000. december 31. után gyártott hűtő és légkondicionáló berendezésben, kivéve a 100 kW-nál kisebb hűtőteljesítményű, beépített légkondicionáló berendezéseket, amelyek esetében a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének használata a 2002. június 30. után gyártott berendezésekben 2002. július 1-jétől tilos, továbbá a reverzibilis légkondicionáló/hőszivattyú rendszerek kivételével, amelyek esetében a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének használata minden a 2003. december 31. után gyártott berendezésben 2004. január 1-jétől tilos;

v. 2010. január 1-jétől a gyári új részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének alkalmazása tilos a már meglévő hűtő és légkondicionáló berendezések karbantartásánál és javításánál; minden részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogén tilos 2015. január 1-jétől.

A Bizottság 2008. december 31. előtt megvizsgálja az újrahasznosított, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének alternatíváinak műszaki és gazdasági rendelkezésre állását.

A vizsgálatnak figyelembe kell vennie a meglévő hűtőberendezésekben használt, részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatíváinak rendelkezésre állását, hogy elkerülhető legyen a meglévő berendezések indokolatlan használaton kívül helyezése.

Fontos, hogy a mérlegelendő alternatíváknak a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneknél lényegesen kisebb káros hatásuk legyen a környezetre.

A Bizottság a vizsgálat eredményét az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti. Adott esetben a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint határozatot hoz a 2015. január 1-jei határidő esetleges módosításáról;

d) habok gyártásánál:

i. az összes habfajta gyártásánál, kivéve a biztonsági berendezésekben használt, integrált bevonóhabokat és a merev szigetelőhabokat;

ii. 2000. október 1-jétől a biztonsági berendezésekben használt, integrált bevonóhabok és merev polietilén szigetelő habok gyártásánál;

iii. 2002. január 1-jétől az extrudált, merev, polisztirol szigetelő habok gyártásánál, kivéve ahol azokat hőszigetelt szállításban használják;

iv. 2003. január 1-jétől készülékekhez használt poliuretán habok, rugalmas burkolatú laminált habok és poliuretán szendvicslemezek gyártásánál, kivéve ahol ez utóbbi kettőt hőszigetelt szállításnál használják;

v. 2004. január 1-jétől az összes hab gyártásánál, beleértve a poliuretán szóróhabot és habtömböket;

e) zárt rendszerekben sterilizáló anyagok vivőgázaként, az 1997. december 31. után gyártott berendezésekben;

f) minden más alkalmazásnál.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználása engedélyezett:

a) laboratóriumi felhasználásnál, beleértve a kutatás/fejlesztést;

b) alapanyagként;

c) reakcióközegként.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének tűzoltóanyagként történő használata meglévő tűzvédelmi rendszerekben engedélyezhető a halon helyett a VII. mellékletben felsorolt alkalmazásoknál, az alábbi feltételek mellett:

- az ilyen tűzvédelmi rendszerekben található halont teljes egészében fel kell váltani,

- a kivont halont meg kell semmisíteni,

- a megsemmisítési költség 70 %-át a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének szállítója fedezi,

- azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a rendelkezéssel, évente tájékoztatják a Bizottságot az érintett rendszerek számáról és a halon mennyiségéről.

(4) Az olyan részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogéneket tartalmazó termékek és berendezések behozatala és forgalomba hozatala, amelyekre e cikk alapján felhasználási korlátozás van hatályban, tilos attól a naptól kezdve, amikor a felhasználási korlátozás hatályba lép. A bizonyítottan a kérdéses felhasználási korlátozás időpontja előtt gyártott termékekre és berendezésekre ez a tilalom nem vonatkozik.

(5) 2009. december 31-ig az e cikk alapján fennálló felhasználási korlátozások nem vonatkoznak a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználására kivitelre szánt termékek termelésénél olyan országokba, amely országokban a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének felhasználása a kérdéses termékekben még engedélyezett.

(6) A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján, az e rendeletből nyert tapasztalatokra tekintettel és a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében a (7) bekezdésben megállapított mentességek sérelme nélkül módosíthatja az (1) bekezdésben megjelölt felsorolást és dátumokat, de semmilyen esetben sem hosszabbíthatja meg az ott szereplő időszakokat.

(7) A Bizottság valamely tagállam illetékes hatóságának kérelmére és a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozott ideig mentességet engedélyezhet a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének az (1) bekezdéstől és a 4. cikk (3) bekezdésétől eltérő felhasználásának és forgalomba hozatalának lehetővé tétele érdekében, ha bizonyítást nyer, hogy egy adott felhasználásra műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető alternatív anyagok vagy technológiák nem állnak rendelkezésre vagy nem használhatók. A Bizottság a megítélt mentességekről haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat.

III. FEJEZET

KERESKEDELEM

6. cikk

Behozatal engedélyezése harmadik országokból

(1) A szabályozott anyagok Közösségen belüli szabad forgalomba hozatalának vagy aktív feldolgozásának feltétele az importengedély bemutatása. Az ilyen engedélyeket a Bizottság adja ki a 6., 7., 8. és 13. cikknek való megfelelés ellenőrzését követően. A Bizottság az engedély másolatát továbbítja annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, amelybe a kérdéses anyagokat importálják. Minden tagállam erre a célra kijelöl egy illetékes hatóságot. Az I. mellékletben szereplő I., II., III., IV. és V. csoportokban felsorolt, szabályozott anyagok aktív feldolgozásra nem importálhatók.

(2) Az engedély aktív feldolgozási eljárás esetén csak akkor adható ki, ha a szabályozott anyagok a Közösség vámterületén belül kerülnek felhasználásra a 2913/92/EGK rendelet 114. cikke (2) bekezdésének a) pontjában elrendelt felfüggesztő eljárás szerint, valamint azzal a feltétellel, hogy a végtermékeket olyan államba re-exportálják, ahol nem tiltott a kérdéses szabályozott anyag termelése, fogyasztása vagy importja. Az engedélyt csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságától kapott jóváhagyás után lehet kiadni, amelyben az aktív feldolgozási műveletre sor kerül.

(3) Az engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni:

a) az importőr és az exportőr nevét és címét;

b) az exportáló országot;

c) a rendeltetési országot, ha a (2) bekezdésben említett aktív feldolgozási eljáráshoz a Közösség vámterületén szabályozott anyagokat kívánnak használni;

d) a szabályozott anyagok leírását, beleértve:

- a kereskedelmi megnevezést,

- a IV. mellékletben meghatározott leírást és a KN-kódot,

- az anyag jellegét (gyári új, visszanyert vagy regenerált),

- az anyag mennyiségét kilogrammban;

e) a tervezett behozatal célját;

f) ha ismeretes, a tervezett behozatal helyét és időpontját, és adott esetben ezeknek az adatoknak a módosulását.

(4) A Bizottság kérhet az importálandó anyagok természetét igazoló tanúsítványt is.

(5) A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint módosíthatja a (3) bekezdésben és a IV. mellékletben említett listát.

7. cikk

Szabályozott anyagok behozatala harmadik országokból

A harmadik országokból behozott szabályozott anyagok szabad forgalomba hozatala mennyiségi korlátokhoz kötött. Az 1999. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra és minden ezt követő 12 hónapos időszakra vonatkozóan ezeknek a mennyiségi kvótáknak a megállapításánál és a vállalkozások közötti szétosztásánál a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárást kell alkalmazni. Kvóták csak az alábbi célokra adhatók ki:

a) az I. mellékletben szereplő VI. és VIII. csoportba tartozó szabályozott anyagokra;

b) szabályozott anyagokra, ha azokat nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazáshoz, illetve karantén- és szállítás előtti kezeléshez használják;

c) szabályozott anyagokra, ha azokat alapanyagként vagy reakcióközegként használják; vagy

d) a visszanyert szabályozott anyagokhoz megsemmisítő berendezésekkel rendelkező vállalkozások számára, ha a szabályozott anyagokat a Közösségen belül a Felek által jóváhagyott módon történő megsemmisítésre szánják.

8. cikk

Szabályozott anyagok behozatala a jegyzőkönyvet alá nem író országból

A jegyzőkönyvet alá nem író országokból importált, szabályozott anyagok Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása vagy aktív feldolgozásra bocsátása tilos.

9. cikk

Szabályozott anyagokat tartalmazó termékek importja a jegyzőkönyvet alá nem író országból

(1) Olyan szabályozott anyagokat tartalmazó termékek és berendezések Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása, amelyeket egy, a jegyzőkönyvet alá nem író országból importáltak, tilos.

(2) Az V. melléklet a tagállamok vámhatóságai számára útmutatásként a szabályozott anyagokat tartalmazó termékeket és a hozzájuk tartozó Kombinált Nómenklatúra kódokat tartalmazza. A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint a listát kiegészítheti, módosíthatja, illetve egyes tételeket törölhet belőle a Felek által létrehozott listák figyelembevételével.

10. cikk

A jegyzőkönyvet alá nem író országból származó, szabályozott anyagok felhasználásával gyártott termékek behozatala

A Felek határozatára tekintettel a Tanács a Bizottság javaslatára szabályokat állapít meg azoknak a termékeknek a Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátásával kapcsolatban, amelyeket szabályozott anyagok felhasználásával gyártottak, de amelyek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek egyértelműen szabályozott anyagként azonosíthatók, és amelyeket a jegyzőkönyvet alá nem író féltől importáltak. Az ilyen termékek azonosítását a Felek részére rendszeresen biztosított műszaki tanácsadásnak megfelelően kell végezni. A Tanács minősített többséggel határoz.

11. cikk

Szabályozott anyagok vagy szabályozott anyagokat tartalmazó termékek kivitele

(1) A Közösség területéről tilos exportálni fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, más teljesen halogénezett fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, halonokat, szén-tetrakloridot, 1,1,1-triklóretánt és részlegesen halogénezett brómozott-fluorozott szénhidrogéneket, illetve személyes használati tárgyakon kívül más olyan termékeket és berendezéseket, amelyek ilyen anyagokat tartalmaznak, illetve amelyek működéséhez ilyen anyag szükséges. Ez a tilalom nem alkalmazandó a következők exportjára:

a) a jegyzőkönyv 5. cikke szerint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítésére a 3. cikk (6) bekezdése szerint gyártott, szabályozott anyagok;

b) a Felek nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazásának kielégítésére a 3. cikk (7) bekezdése szerint gyártott, szabályozott anyagok;

c) a 3. cikk (5) bekezdése alapján gyártott vagy a 7. cikk b) pontja alapján importált, szabályozott anyagokat tartalmazó termékek és berendezések;

d) a VII. mellékletben felsorolt kritikus alkalmazás kielégítésére gyártott, halont tartalmazó termékek és berendezések;

e) alapanyagként és reakcióközegként történő alkalmazáshoz használt szabályozott anyagok.

(2) Tilos a metil-bromid exportja a Közösség területéről a jegyzőkönyvet alá nem író államba.

(3) 2004. január 1-jétől a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének exportja a Közösségből bármely, a jegyzőkönyvet alá nem író államba tilos. A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint megvizsgálja a fenti időpontot, tekintettel a jegyzőkönyvből fakadó, vonatkozó nemzetközi fejleményekre, és azt a körülményeknek megfelelően módosítja.

12. cikk

Kiviteli engedély

(1) A szabályozott anyagoknak a Közösség területéről történő kivitele engedélyhez kötött. Az ilyen kiviteli engedélyt a Bizottság adja ki a vállalkozások számára a 2001. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra, és minden azt követő 12 hónapos időszakra a 11. cikknek való megfelelés ellenőrzését követően. A Bizottság a kiviteli engedély másolatát továbbítja az érintett tagállam illetékes hatóságának.

(2) A kiviteli engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni:

a) az exportőr nevét és címét, illetve a gyártó nevét és címét is, ha a kettő nem azonos;

b) az exportálni kívánt szabályozott anyag leírását, beleértve:

- a kereskedelmi megnevezést,

- a IV. mellékletben meghatározott leírást és a KN-kódot,

- az anyag jellegét (gyári új, visszanyert vagy regenerált);

c) az exportálandó anyagok teljes mennyiségét;

d) a szabályozott anyagok rendeltetési országát/országait;

e) a kivitel célját.

(3) Minden exportőr köteles tájékoztatni a Bizottságot minden olyan változásról, amely a (2) bekezdés szerint közölt adatokkal kapcsolatban az engedély érvényességi ideje alatt esetlegesen bekövetkezik. Minden exportőr a 19. cikknek megfelelően jelentést tesz a Bizottság felé.

13. cikk

Kivételes engedély a jegyzőkönyvet alá nem író állammal való kereskedelemre

A 8. cikktől, a 9. cikk (1) bekezdésétől, a 10. cikktől, a 11. cikk (2) és (3) bekezdésétől eltérve a szabályozott anyagok, illetve ilyen anyagot tartalmazó, illetve egy vagy több ilyen anyag segítségével előállított termékek kereskedelmét egy, a jegyzőkönyvet alá nem író országgal a Bizottság akkor engedélyezheti, ha a jegyzőkönyvet alá nem író államról a Felek valamely találkozójukon megállapítják, hogy teljes mértékben megfelel a jegyzőkönyvben foglalt előírásoknak, és a kérdéses állam a jegyzőkönyv 7. cikkének megfelelően az ezt bizonyító adatokat bemutatta. A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdése szerint jár el.

14. cikk

A jegyzőkönyv által nem érintett területtel folytatott kereskedelem

(1) A (2) bekezdés alapján hozott határozatra is figyelemmel a 8., 9. cikket és a 11. cikk (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni minden, a jegyzőkönyv által nem érintett területre, ugyanúgy, ahogyan ezek a jegyzőkönyvet alá nem író államokra is alkalmazandók.

(2) Ha a jegyzőkönyv által nem érintett terület hatóságai teljes mértékben betartják a jegyzőkönyvet, és ilyen értelmű adatokat szolgáltattak a jegyzőkönyv 7. cikkének megfelelően, akkor a Bizottság határozhat úgy, hogy a kérdéses terület tekintetében az e rendelet 8., 9. és 11. cikkében szereplő rendelkezések részben vagy egészben nem alkalmazandók.

A Bizottság határozatát a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint hozza meg.

15. cikk

A tagállamoknak küldött értesítések

A Bizottság a tagállamokat azonnal értesíti minden olyan intézkedésről, amelyet a 6., 7., 9., 12., 13. és 14. cikk szerint fogad el.

IV. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSE

16. cikk

Használt szabályozott anyagok visszanyerése

(1) Azokat a szabályozott anyagokat, amelyek

- háztartási hűtőszekrények és fagyasztók kivételével hűtő, légkondicionáló és hőszivattyú berendezésekben,

- oldószereket tartalmazó berendezésekben,

- tűzvédelmi rendszerekben és tűzoltó készülékekben

találhatók, a Felek által jóváhagyott eljárással vagy bármely egyéb, környezetvédelmi szempontból elfogadható megsemmisítési technológiával történő megsemmisítés vagy újrahasznosítás, illetve regenerálás céljából vissza kell nyerni a berendezés karbantartása vagy javítása során, illetve a berendezés leszerelése vagy ártalmatlanítása előtt.

(2) 2001. december 31. után a háztartási hűtőszekrényekben és fagyasztókban található szabályozott anyagokat az (1) bekezdésben előírt módon kell visszanyerni és kezelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említetteken kívüli egyéb termékekben, létesítményekben és berendezésekben található szabályozott anyagokat az (1) bekezdés szerint kell visszanyerni és kezelni, ha ez a gyakorlatban kivitelezhető.

(4) Szabályozott anyagok nem hozhatók forgalomba eldobható tartályokban, kivéve ha erre nem helyettesíthető felhasználás céljából kerül sor.

(5) A tagállamok intézkedéseket hoznak a szabályozott anyagok visszanyerésének, újrahasznosításának, regenerálásának és megsemmisítésének támogatására, és a felhasználókra, hűtőipari szakemberekre, illetve más megfelelő szervekre ruházzák át a felelősséget az (1) bekezdés rendelkezéseinek betartásáért. A tagállamok meghatározzák az érintett személyzet minimális szakképzési követelményeit. Legkésőbb 2001. december 31-ig a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak a fent említett szakképzési követelményekkel kapcsolatos programokról. A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket. Figyelembe véve ezt az értékelést, valamint a műszaki és egyéb vonatkozó információkat, a Bizottság a körülményeknek megfelelően intézkedéseket javasol ezekkel a minimális képesítési követelményekkel kapcsolatban.

(6) A tagállamok 2001. december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak a használt szabályozott anyagok visszanyerésének támogatására létrehozott rendszerekről, beleértve a rendelkezésre álló létesítményeket és a visszanyert, újrahasznosított, regenerált vagy megsemmisített, használt szabályozott anyagok mennyiségét is.

(7) Ez a cikk nem érinti a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelvet [8] vagy az irányelv 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadott intézkedéseket.

17. cikk

Szabályozott anyagok szivárgása

(1) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni a szabályozott anyagok szivárgásának megakadályozása, illetve minimálisra csökkentése érdekében. Különösen a 3 kg-nál több folyékony hűtőközeget tartalmazó rögzített berendezéseknél kell a szivárgást évente ellenőrizni. A tagállamok meghatározzák az érintett személyzet minimális szakképzési követelményeit. Legkésőbb 2001. december 31-ig a tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak a fent említett szakképzési követelményekkel kapcsolatos programokról. A Bizottság értékeli a tagállamok által hozott intézkedéseket. Figyelembe véve ezt az értékelést, valamint a műszaki és egyéb vonatkozó információkat, a Bizottság a körülményeknek megfelelően intézkedéseket javasol ezekkel a minimális szakképzési követelményekkel kapcsolatban.

A Bizottság támogatja európai szabványok kidolgozását a szivárgások ellenőrzésével, a kereskedelmi és ipari légkondicionáló és hűtőberendezésekből, tűzvédelmi rendszerekből és oldószereket tartalmazó berendezésekből szivárgó anyagok visszanyerésével és adott esetben a hűtőrendszerek szivárgásmentességére vonatkozó műszaki követelményekkel kapcsolatban.

(2) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni a fertőtlenítő létesítményekből és a metil-bromid felhasználásával végzett tevékenységekből származó metilbromid-szivárgás megelőzésére és minimálisra csökkentésére. Amikor talajfertőtlenítésnél metil-bromidot használnak, át nem eresztő fóliák, vagy más, a környezet védelmét legalább azonos szinten biztosító technológiák megfelelő időn át történő használata kötelező. A tagállamok meghatározzák az érintett személyzet minimális szakképzési követelményeit.

(3) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni más vegyi anyagok gyártásánál az alapanyagként és reakcióközegként használt szabályozott anyagok szivárgásának megelőzésére, illetve minimálisra csökkentésére.

(4) Minden kivitelezhető elővigyázatossági intézkedést meg kell hozni más vegyi anyagok termelése során nem szándékosan előállított szabályozott anyagok szivárgásának megelőzésére, illetve minimálisra csökkentésére.

(5) A Bizottság adott esetben kidolgozza a szabályozott anyagok szivárgásának megelőzésére, illetve minimálisra csökkentésére rendelkezésre álló legjobb technológiákról és legjobb környezetvédelmi gyakorlati módszerekről szóló tájékoztatókat, és biztosítja azok terjesztését.

V. FEJEZET

BIZOTTSÁG, JELENTÉSTÉTEL, ELLENŐRZÉS ÉS BÍRSÁGOK

18. cikk

Bizottság

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

19. cikk

Jelentéstétel

(1) Minden évben március 31-ig a szabályozott anyagok valamennyi gyártója, importőre és exportőre az előző év január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakára vonatkozóan az egyes szabályozott anyagokra vonatkozóan a következőkben meghatározott adatokat közli a Bizottsággal, egy másolatot pedig megküld az érintett tagállam illetékes hatóságának.

Ennek a jelentésnek a formáját a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint kell megállapítani.

a) Minden gyártó megadja:

- az egyes szabályozott anyagokból gyártott teljes mennyiséget,

a Közösségen belül forgalomba hozott vagy a gyártó saját céljaira felhasznált terméket, külön feltüntetve az alapanyagok, reakcióközegek, karantén és szállítás előtti kezelésre, illetve más felhasználásokra szánt anyagok termelését,

- minden, a Közösségen belüli nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazás kielégítését szolgáló, a 3. cikk (4) bekezdése szerint engedélyezett termelést,

- minden, a 3. cikk (6) bekezdése szerint engedélyezett, a jegyzőkönyv 5. cikke szerint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítését szolgáló termelést,

- minden, a 3. cikk (7) bekezdése szerint engedélyezett, a Felek nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmazását kielégítő termelést,

- a 3. cikk (8), (9), és (10) bekezdése szerint ipari racionalizációval összefüggésben engedélyezett termelés bármilyen növelését,

- az újrahasznosított, regenerált vagy megsemmisített mennyiségeket,

- a teljes raktárkészletet.

b) Minden importőr, beleértve azokat a gyártókat, akik importálnak is, megadja:

- a Közösségen belül szabad forgalomba bocsátott mennyiségeket, külön feltüntetve az alapanyagként és reakcióközegként történő felhasználásra, a 3. cikk (4) bekezdése szerint engedélyezett, nem helyettesíthető vagy kritikus alkalmalzásra, karantén- és szállítási előtti kezeléseknél történő felhasználásra, valamint megsemmisítésre szánt importált mennyiségeket,

- a szabályozott anyagok minden olyan mennyiségét, amely aktív feldolgozási eljárás keretében került a Közösség területére,

- újrahasznosítás vagy regenerálás céljából importált használt szabályozott anyagok mennyiségeit,

- a teljes raktárkészletet.

c) Minden exportőr, beleértve azokat a gyártókat, akik exportálnak is, megadja:

- a szabályozott anyagoknak a Közösség területéről exportált mennyiségeit, beleértve azokat az anyagokat is, amelyek re-exportjára aktív feldolgozási eljárás keretében került sor, külön feltüntetve az egyes rendeltetési országokba exportált mennyiségeket, valamint az alapanyagként vagy reakcióközegként történő felhasználásra, nem helyettesíthető felhasználásra, kritikus alkalmalzásra, karanténhoz vagy szállítás előtti kezeléshez történő felhasználásra, a jegyzőkönyv 5. cikke szerint a Felek alapvető belföldi igényeinek kielégítésére, továbbá megsemmisítésre exportált mennyiségeket,

- újrahasznosításra vagy regenerálásra exportált használt szabályozott anyagok mennyiségeit,

- a teljes raktárkészletet.

(2) Minden év december 31-ig a tagállamok vámhatóságai visszaküldik a Bizottságnak a felhasznált és lepecsételt engedélyek okmányait.

(3) Minden év március 31-ig valamennyi olyan felhasználó, akinek engedélyezték, hogy éljen a 3. cikk (1) bekezdése szerinti nem helyettesíthető felhasználásra vonatkozó mentességgel, minden olyan anyaggal kapcsolatban, amelyre engedélyt kapott, jelentést tesz a Bizottságnak, egy másolatot megküldve az érintett tagállam illetékes hatósága részére a felhasználás jellegéről, az előző évben felhasznált, a raktáron tartott, az újrahasznosított vagy megsemmisített mennyiségekről, és az ilyen anyagokat tartalmazó, a Közösség piacán forgalmazott, illetve exportált termékek mennyiségéről.

(4) Minden év március 31-ig minden vállalkozás, amely szabályozott anyagok reakcióközegként történő felhasználására kapott engedélyt, jelentést tesz a Bizottságnak az előző év során felhasznált mennyiségekről, és megbecsüli a felhasználás során keletkező kibocsátást.

(5) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz a részére átadott információk bizalmas kezelése érdekében.

(6) A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint módosíthatja az (1)–(4) bekezdésben megállapított jelentéstételi követelményeket, hogy teljesítse a jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségeket, vagy hogy javítsa a jelentéstételi követelmények gyakorlati alkalmazását.

20. cikk

Ellenőrzés

(1) Az e rendeletből származó kötelezettségeinek ellátása során a Bizottság minden információt beszerezhet a tagállamok kormányaitól és illetékes hatóságaitól, valamint a vállalkozásoktól.

(2) Amikor a Bizottság információt kér egy vállalkozástól, ezzel egy időben a kérelem másolatát megküldi az abban a tagállamban illetékes hatóságnak, amelynek a területén a vállalkozás székhelye található, és ezzel együtt megküld egy nyilatkozatot is, amely annak az indoklását tartalmazza, hogy miért van szükség erre az információra.

(3) A tagállamok illetékes hatóságai elvégzik azokat a vizsgálatokat, amelyeket a Bizottság e rendelet alapján szükségesnek ítél. A tagállamok ezen felül szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytatnak a szabályozott anyagok behozatalánál, és ezeknek az ellenőrzéseknek az ütemezéséről és eredményeiről tájékoztatják a Bizottságot.

(4) Ha megállapodás jön létre a Bizottság és annak a tagállamnak az illetékes hatósága között, mely tagállam területén a vizsgálatot végzik, a Bizottság tisztviselői segítséget nyújtanak e hatóság tisztviselői számára feladataik elvégzése során.

(5) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz az egyes nemzeti hatóságok egymás közti, valamint a nemzeti hatóságok és a Bizottság közötti megfelelő információcsere és együttműködés előmozdítása érdekében. A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz azoknak az információknak a bizalmas kezelése érdekében, amelyekhez e cikk alapján jutott.

21. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák azokat a szükséges szankciókat, amelyek ennek a rendeletnek a megsértése esetén alkalmazandók. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok a szankciókra vonatkozó rendelkezésekről legkésőbb 2000. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul értesítik az ilyen rendelkezéseket érintő minden későbbi módosításról is.

VI. FEJEZET

ÚJ ANYAGOK

22. cikk

Új anyagok

(1) A II. mellékletben szereplő új anyagok gyártása, Közösségen belüli szabad forgalomba bocsátása és aktív feldolgozása, forgalomba hozatala és felhasználása tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik az új anyagokra, ha azokat alapanyagként használják.

(2) A Bizottság adott esetben javaslatot tesz az olyan anyagok II. mellékletbe történő felvételére, amelyek nem szabályozott anyagok, de amelyeknél a jegyzőkönyv alapján felállított tudományos értékelő bizottság jelentős, ózonréteget lebontó potenciált állapít meg, beleértve az (1) bekezdés alóli lehetséges felmentésekre vonatkozó javaslatokat is.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 3093/94/EK rendelet 2000. október 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2000. június 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

M. Marques Da Costa

[1] HL C 286., 1998.9.15., 6. o. és HL C 83., 1999.3.25., 4. o.

[2] HL C 40., 1999.2.15., 34. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. december 17-i véleménye (HL C 98., 1999.4.9., 266. o.), 1999. szeptember 16-án megerősítve, a Tanács 1999. február 23-i közös álláspontja (HL C 123., 1999.5.4., 28. o.) és az Európai Parlament 1999. december 15-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2000. június 13-i határozata és a Tanács 2000. június 16-i határozata.

[4] HL L 297., 1988.10.31., 8. o.

[5] HL L 333., 1994.12.22., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 302., 1992.10.19., 1. o., A legutóbb az 955/1999/EK rendelettel (HL L 119., 1999.5.7., 1. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb a 96/350/EK bizottsági határozattal (HL L 135., 1996.6.6., 32. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A rendelet hatálya alá tartozó szabályozott anyagok

Csoport | Anyag | Ózonlebontó potenciál |

| |

I. csoport | CFCl3 | (CFC-11) | 1,0 |

CF2Cl2 | (CFC-12) | 1,0 |

C2F3Cl3 | (CFC-113) | 0,8 |

C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1,0 |

C2F5Cl | (CFC-115) | 0,6 |

II. csoport | CF3Cl | (CFC-13) | 1,0 |

C2FCl5 | (CFC-111) | 1,0 |

C2F2Cl4 | (CFC-112) | 1,0 |

C3FCl7 | (CFC-211) | 1,0 |

C3F2Cl6 | (CFC-212) | 1,0 |

C3F3Cl5 | (CFC-213) | 1,0 |

C3F4Cl4 | (CFC-214) | 1,0 |

C3F5Cl3 | (CFC-215) | 1,0 |

C3F6Cl2 | (CFC-216) | 1,0 |

C3F7Cl | (CFC-217) | 1,0 |

III. csoport | CF2BrCl | (halon-1211) | 3,0 |

CF3Br | (halon-1301) | 10,0 |

C2F4Br2 | (halon-2402) | 6,0 |

IV. csoport | CCl4 | (szén-tetraklorid) | 1,1 |

V. csoport | C2H3Cl3 | (1,1,1-triklór-etán) | 0,1 |

VI. csoport | CH3Br | (metil-bromid) | 0,6 |

VII. csoport | CHFBr2 | | 1,00 |

CHF2Br | | 0,74 |

CH2FBr | | 0,73 |

C2HFBr4 | | 0,8 |

C2HF2Br3 | | 1,8 |

C2HF3Br2 | | 1,6 |

C2HF4Br | | 1,2 |

C2H2FBr3 | | 1,1 |

C2H2F2Br2 | | 1,5 |

C2H2F3Br | | 1,6 |

C2H3FBr2 | | 1,7 |

C2H3F2Br | | 1,1 |

C2H4FBr | | 0,1 |

C3HFBr6 | | 1,5 |

C3HF2Br5 | | 1,9 |

C3HF3Br4 | | 1,8 |

C3HF4Br3 | | 2,2 |

C3HF5Br2 | | 2,0 |

C3HF6Br | | 3,3 |

C3H2FBr5 | | 1,9 |

C3H2F2Br4 | | 2,1 |

C3H2F3Br3 | | 5,6 |

C3H2F4Br2 | | 7,5 |

C3H2F5Br | | 1,4 |

C3H3FBr4 | | 1,9 |

C3H3F2Br3 | | 3,1 |

C3H3F3Br2 | | 2,5 |

C3H3F4Br | | 4,4 |

C3H4FBr3 | | 0,3 |

C3H4F2Br2 | | 1,0 |

C3H4F3Br | | 0,8 |

C3H5FBr2 | | 0,4 |

C3H5F5Br | | 0,8 |

C3H6FBr | | 0,7 |

VIII. csoport | CHFCl2 | (HCFC-21) | 0,040 |

CHF2Cl | (HCFC-22) | 0,055 |

CH2FCl | (HCFC-31) | 0,020 |

C2HFCl4 | (HCFC-121) | 0,040 |

C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 0,080 |

C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 0,020 |

C2HF4Cl | (HCFC-124) | 0,022 |

C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 0,050 |

C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 0,050 |

C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 0,060 |

C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 0,070 |

CH3CFCl2 | (HCFC-141b) | 0,110 |

C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 0,070 |

CH3CF2Cl | (HCFC-142b) | 0,065 |

C2H4FCl | (HCFC-151) | 0,005 |

C3HFCl6 | (HCFC-221) | 0,070 |

C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 0,090 |

C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 0,080 |

C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 0,090 |

C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 0,070 |

CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca) | 0,025 |

CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb) | 0,033 |

C3HF6Cl | (HCFC-226) | 0,100 |

C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 0,090 |

C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 0,100 |

C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 0,230 |

C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 0,280 |

C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 0,520 |

C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 0,090 |

C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 0,130 |

C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 0,120 |

C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 0,140 |

C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 0,010 |

C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 0,040 |

C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 0,030 |

C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 0,020 |

C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 0,020 |

C3H6FCl | (HCFC-271) | 0,030 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Új anyagok

Bróm-klór-metán

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Szabályozott anyagokat a Közösségen belül forgalomba hozó és saját céljaikra felhasználó gyártók és importőrök számára megszabott teljes mennyiségi korlátozások

(számított mennyiségek ózonlebontó tonnában)

Anyag 12 hónapos időszakokra január 1-jétől december 31-ig | I. csoport | II. csoport | III. csoport | IV. csoport | V. csoport | VI. csoport Karantén és szállítás előtti kezelésen kívüli egyéb alkalmazásra | VI. csoport Karantén és szállítás előtti kezelési alkalmazásra | VII. csoport | VIII. csoport |

1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8665 | | 0 | 8079 |

2000 | | | | | | 8665 | | | 8079 |

2001 | | | | | | 4621 | 607 | | 6678 |

2002 | | | | | | 4621 | 607 | | 5676 |

2003 | | | | | | 2888 | 607 | | 3005 |

2004 | | | | | | 2888 | 607 | | 2003 |

2005 | | | | | | 0 | 607 | | 2003 |

2006 | | | | | | | 607 | | 2003 |

2007 | | | | | | | 607 | | 2003 |

2008 | | | | | | | 607 | | 1669 |

2009 | | | | | | | 607 | | 1669 |

2010 | | | | | | | 607 | | 0 |

2011 | | | | | | | 607 | | 0 |

2012 | | | | | | | 607 | | 0 |

2013 | | | | | | | 607 | | 0 |

2014 | | | | | | | 607 | | 0 |

2015 | | | | | | | 607 | | 0 |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

Csoportok, az 1999-es Kombinált Nómenklatúra (KN 99) kódok [1]és az I. és III. mellékletben említett anyagok megnevezése

Csoport | KN 99 kód | Megnevezés |

I. csoport | 29034100 | – – Triklór-fluor-metán |

29034200 | – – Diklór-difluor-metán |

29034300 | – – Triklór-trifluor-etán |

29034410 | – – – Diklór-tetrafluor-etán |

29034490 | – – – Klór-pentafluor-etán |

II. csoport | 29034510 | – – – Klór-trifluor-metán |

29034515 | – – – Pentaklór-fluor-etán |

29034520 | – – – Tetraklór-difluor-etán |

29034525 | – – – Heptaklór-fluor-propán |

29034530 | – – – Hexaklór-difluor-propán |

29034535 | – – – Pentaklór-trifluor-propán |

29034540 | – – – Tetraklór-tetrafluor-propán |

29034545 | – – – Triklór-pentafluor-propán |

29034550 | – – – Diklór-hexafluor-propán |

29034555 | – – – Klór-heptafluor-propán |

III. csoport | 29034610 | – – – Bróm-klór-difluor-metán |

29034620 | – – – Bróm-trifluor-metán |

29034690 | – – – Dibróm-tetrafluor-etán |

IV. csoport | 29031400 | – – Szén-tetraklorid |

V. csoport | 29031910 | – – – 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform) |

VI. csoport | 29033033 | – – – Bróm-metán (metil-bromid) |

VII. csoport | 29034930 | – – – – Hidrobróm-fluor-metán, -etán vagy -propán |

VIII. csoport | 29034910 | – – – – Hidroklór-fluor-metán, -etán vagy -propán |

ex38247100 | – – A 29034100 – 29034555 KN-kód alá tartozó egy vagy több anyagot tartalmazó keverékek |

ex38247900 | – – A 29034610 – 29034690 KN-kód alá tartozó egy vagy több anyagot tartalmazó keverékek |

ex38249095 | – – – – A 29031400, 29031910, 29033033, 29034910 vagy 29034930 KN-kód alá tartozó egy vagy több anyagot tartalmazó keverékek |

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

Szabályozott anyagokat tartalmazó termékek Kombinált Nómenklatúra (KN) kódjai [1]

1. Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsik és tehergépjárművek

KN-kódok

87012010 – 87019090

87021011 – 87029090

87031011 – 87039090

87041011 – 87049090

87051000 – 87059000

87060011 – 87060099

2. Háztartási és kereskedelmi hűtő és légkondicionáló berendezések és hőszivattyúk

Hűtőszekrények:

KN-kódok

84181010 – 84182900

84185011 – 84185099

84186110 – 84186999

Fagyasztók:

KN-kódok

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

Légszárítók:

KN-kódok

84151000 – 84158390

84796000

84798910

84798998

Vízhűtők és gáz-cseppfolyósító egységek:

KN-kódok

84196000

84198998

Jéggyártó készülékek:

KN-kódok

84181010 – 84182900

84183010 – 84183099

84184010 – 84184099

84185011 – 84185099

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

Légkondicionáló berendezések és hőszivattyúk:

KN-kódok

84151000 – 84158390

84186110 – 84186190

84186910 – 84186999

84189910 – 84189990

3. Aeroszolos termékek, az orvosi aeroszolok kivételével

Élelmiszeripari termékek:

KN-kódok

04049021 – 04049089

15179010 – 15179099

21069092

21069098

Festékek és lakkok, előkészített vizes pigmentek és színezőanyagok:

KN-kódok

32081010 – 32081090

32082010 – 32082090

32089011 – 32089099

32091000 – 32099000

32100010 – 32100090

32129090

Parfümök, szépségápolási és testápolási készítmények:

KN-kódok

33030010 – 33030090

33043000

33049900

33051000 – 33059090

33061000 – 33069000

33071000 – 33073000

33074900

33079000

Felületaktív készítmények:

KN-kódok

34022010 – 34022090

Kenőanyag készítmények:

KN-kódok

27100081

27100097

34031100

34031910 – 34031999

34039100

34039910 – 34039990

Tisztítószerek:

KN-kódok

34051000

34052000

34053000

34054000

34059010 – 34059090

Éghető anyagból készült cikkek:

KN-kódok

36061000

Rovarirtó, rágcsálóirtó, gombaölő és gyomirtó szerek stb.:

KN-kódok

38081010 – 38081090

38082010 – 38082080

38083011 – 38083090

38084010 – 38084090

38089010 – 38089090

Végkikészítőszerek stb.:

KN-kódok

38091010 – 38091090

38099100 – 38099300

Tűzoltó készülékekhez használt készítmények és töltőpatronok; töltött tűzoltó gránátok:

KN-kódok

38130000

Szerves oldószerkeverékek stb.:

KN-kódok

38140010 – 38140090

Előkészített jégtelenítő folyadékok:

KN-kód

38200000

Vegyipari vagy kapcsolódó iparágak termékei:

KN-kódok

38249010

38249035

38249040

38249045 – 38249095

Szilikonok elsődleges formájukban:

KN-kód

39100000

Fegyverek:

KN-kód

93040000

4. Hordozható tűzoltó készülékek:

KN-kódok

84241010 – 84241099

5. Szigetelő lapok, panelek és csőburkolatok

KN-kódok

39172110 – 39174090

39201023 – 39209990

39211100 – 39219090

39251000 – 39259080

39269010 – 39269099

6. Prepolimerek

KN-kódok

39011010 – 39119099

[1] Ezek a vámkódok a tagállamok vámhatóságai számára szolgálnak útmutatásul.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

Szabályozott anyagokat reakcióközegként használó folyamatok

- Szén-tetraklorid felhasználása nitrogén-triklorid eltávolítására klór és marónátron termelésénél,

- Szén-tetraklorid felhasználása klórgáz visszanyerésére a klórgáz-gyártásból származó véggázból,

- Szén-tetraklorid felhasználása klórkaucsuk előállításánál,

- Szén-tetraklorid felhasználása izobutil-acetofenon (ibuprofen fájdalomcsillapító) gyártásánál,

- Szén-tetraklorid felhasználása polifenilén-tereftalamid gyártásánál,

- CFC-11 felhasználása finom szintetikus poliolefin rostlap gyártásánál,

- CFC-113 felhasználása vinorelbin (gyógyszeripari termék) gyártásánál,

- CFC-12 felhasználása Z-perfluor-poliéterek és difunkcionális származékaik perfluor-poliéter-poliperoxid elővegyületeinek fotokémiai szintézisénél,

- CFC-113 felhasználása perfluor-poliéter-poliperoxid köztestermék redukciójára perfluor-poliéter-diészterek gyártásához,

- CFC-113 felhasználása magas funkcionalitású perfluor-poliéter-diolok előkészítéséhez,

- Szén-tetraklorid felhasználása tralometrin gyártásánál (rovarirtószer).

Ezenfelül HCFC-k felhasználása a fenti folyamatokban, ha azokat CFC vagy szén-tetraklorid kiváltására használják.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

Halonok kritikus alkalmazása

A halon 1301 felhasználása:

- repülőgépeken a legénységi fülkék, hajtóműgondolák, rakterek és az üzemanyagtartály és a repülőgép külső burkolata közötti tér védelmére,

- katonai szárazföldi és vízi járművekben a személyzet által használt helyiség és a gépház védelmére,

- olyan, emberek tartózkodási helyéül szolgáló helyeknek a védelmére, ahová gyúlékony folyadékok, illetve gázok juthatnak a katonai és olaj-, gáz- és vegyipari ágazatban, valamint meglévő teherhajókon,

- fegyveres testületekhez tartozó vagy más nemzetbiztonsági szempontból alapvető fontosságú, meglévő, személyzettel ellátott kommunikációs és parancsnoki központok védelmére,

- olyan helyiségek védelmére, ahol fennállhat a radioaktív anyagok diszperziójának a veszélye,

- a Csatorna Alagútban és az azzal kapcsolatos létesítményekben és guruló vasúti állományban.

A halon 1211 felhasználása:

- repülőgép fedélzeten használt kézi tűzoltó készülékekben és a hajtóművek beépített tűzoltó berendezéseiben,

- repülőgépeken a legénységi fülkék, hajtóműgondolák, rakterek és az üzemanyagtartály és a repülőgép külső burkolata közötti tér védelmére,

- tűzoltók által a kezdeti tűzelfojtáshoz használt, a személyes biztonság szempontjából fontos tűzoltó készülékekben,

- személyeken használt katonai és rendőrségi tűzoltó készülékekben.

--------------------------------------------------